27. 1. 2020  16:41 Bohuš
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Ústav elektrotechniky (FEI)


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Návrh a realizácia zabezpečenia objektu rodinného domu
Názov témy anglicky: Design and Implementation of Home Security System
Stav témy: schválené (prof. Ing. René Harťanský, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Ján Halgoš, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav elektrotechniky - FEI
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Ján Halgoš, PhD.
Abstrakt: Poslucháč sa oboznámi s problematikou zabezpečovacích zariadení a porovná ich vlastnosti a použitie. Na základe týchto poznatkov navrhne funkčný zabezpečovací systém rodinného domu. Navrhnutý bezpečnostný systém realizuje a overí jej funkčnosť a parametre. 1. Popis typov (kamerové systémy, pohybové snímače, CO2 a pod.) pre zabezpečenie objektov. 2. Popis komerčne ponúkaných zabezpečovacích systémov. 3. Návrh vlastného zabezpečovacieho systému, ktorý má zabezpečiť ochranu rodinného domu. 4. Návrh riadiacej jednotky pre bezpečnostný systém. 5. Vytvorenie funkčného modelu. 6. Vytvorte technickú dokumentáciu a v nej popíšte princíp činnosti navrhovaného a zostrojeného zariadenia.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-AE aplikovaná elektrotechnika

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.