18. 1. 2020  1:45 Bohdana
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Ústav elektrotechniky (FEI)


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Elektrické zariadenie pre bezdrôtové nabíjanie
Názov témy anglicky: Electrical device for Wireless charging
Stav témy: schválené (prof. Ing. René Harťanský, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Ján Halgoš, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav elektrotechniky - FEI
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Ján Halgoš, PhD.
Abstrakt: Poslucháč sa oboznámi s problematikou bezdrôtového nabíjania a porovná vlastnosti používaných štandardov. Analyticky odvodí rovnice pre výpočet parametrov cievok pre bezdrôtový prenos. Vypočítané parametre cievok odsimuluje v simulačnom programe pracujúcom na základe metódy MKP. Navrhne vhodné zapojenie bezdrôtovej nabíjačky, kde pre dané navrhnuté cievky. Navrhnutú bezdrôtovú nabíjačku realizuje a overí jej funkčnosť a zmeria jej parametre. 1. Oboznámenie sa s problematikou bezdrôtového nabíjania. 2. Porovnanie typov bezdrôtového nabíjania. 3. Analytické odvodenie rovníc pre výpočet parametrov cievok pre bezdrôtový prenos. 4. Simulácia navrhnutých cievok v programe pracujúcom na základe metódy MKP. 5. Návrh bezdrôtovej nabíjačky. 6. Realizácia bezdrôtovej nabíjačky. 7. Vytvorte technickú dokumentáciu a v nej popíšte princíp činnosti navrhovaného a zostrojeného zariadenia.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-AE aplikovaná elektrotechnika

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.