18. 1. 2020  2:03 Bohdana
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Ústav elektrotechniky (FEI)


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Experimentálna aparatúra na meranie rýchlosti pohybu doménovej steny v dlhej feromagnetickej vzorke
Názov témy anglicky: Experimental apparatus for measuring the speed of of a domain wall moving in a long ferromagnetic sample
Stav témy: schválené (doc. Ing. Vladimír Jančárik, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Elemír Ušák, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav elektrotechniky - FEI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Elemír Ušák, PhD.
Abstrakt: Cieľom práce je zrealizovať jednoduchú aparatúru na meranie rýchlosti pohybu doménovej steny vo feromagnetickom drôte pri jeho premagnetovaní. Pri návrhu aparatúry sa ako východisko predpokladá princíp vychádzajúci zo známeho Sixtus-Tonksovho experimentu modifikovaného v súlade s aktuálnymi možnosťami hardvéru aj softvéru. Aparatúra bude využitá pre účely vzdelávania v rámci predmetu Aplikovaný magnetizmus ako náhrada a vylepšenie existujúceho zariadenia. Úlohy: 1. Na základe preštudovania dostupných informačných zdrojov navrhnúť mechanickú konštrukciu a celkovú hardvérovú koncepciu aparatúry s využitím dostupných meracích zariadení, 2. Navrhnúť a odladiť riadiaci softvér pre generovanie potrebných budiacich signálov a spracovanie nameraných údajov v grafickom vývojovom prostredí LabView, 3. Otestovať funkčnosť navrhnutej aparatúry.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-ET elektrotechnika

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.