Feb 21, 2020   5:04 p.m. Eleonóra
Academic information system

Summary of topics offered - Institute of Information Engineering, Automation and Mathematics (FCFT)


Basic information

Type of work: Dissertation thesis
Topic: Robustné prediktívne riadenie chemických a biochemických procesov
Title of topic in English: Robust Predictive Control of Chemical and Biochemical Processes
State of topic: approved (prof. Ing. Cyril Belavý, CSc., prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc. - Chairperson of Departmental Board)
Thesis supervisor: doc. Ing. Monika Bakošová, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Information Engineering and Process Control - IIEAM FCFT
Max. no. of students: 2
Academic year:2020/2021
Proposed by: doc. Ing. Monika Bakošová, PhD.
Annotation: Cieľom dizertačnej práce je rozpracovať systematický prístup k syntéze efektívneho robustného prediktívneho riadenia pre nelineárne systémy s neurčitosťami a s obmedzeniami veličín. Výskum sa zameria na rozloženie nelineárneho problému riadenia na postupnosť lineárnych problémov, kedy sa problém nekonvexnej optimalizácie zredukuje na problém konvexnej optimalizácie. Budú sa vyvíjať metódy zamerané na zníženie konzervativizmu a algoritmy robustného prediktívneho riadenia založené na riešení lineárnych maticových nerovností. Navrhnuté metódy a algoritmy sa aplikujú na riadenie vybraných typov chemických a biochemických procesov.
Annotation in English: The aim of the thesis is to develop systematic approach to the synthesis of an efficient robust predictive control for constrained nonlinear systems. Research will be oriented on decomposition of a nonlinear control problem into a sequence of linear control problems, when a nonlinear non-convex optimization problem is reduced to a convex optimization problem. The robust predictive control methods will be developed with the aim to reduce the conservativeness and the designed algorithms will be based on the solution of linear matrix inequalities. Designed methods and algorithms will be implemented on specific chemical and biochemical processes.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
D-RP Process Control
D-RPxA Process Control