11. 7. 2020  6:36 Milota
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základní údaje

Typ práce:
Disertační práce
Název tématu: Štúdium možností predúpravy odpadových vôd s vysokým obsahom siry
Název tématu anglicky:
Study of pretreatment possibilities for wastewater with high sulphur content
Stav tématu:
Vedoucí práce:
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantující pracoviště:
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
Max. počet studentů:
1
Akademický rok:
2020/2021
Navrhl:
Anotace:
Anaeróbne spracovanie odpadových vôd s vysokým obsahom síry je problematické jednak z hľadiska zvýšenej koncentrácie sulfánu v bioplyne a mnohokrát aj z hľadiska možnej inhibície anaeróbnych procesov. Z odbornej literatúry sú známe metódy odstraňovania sulfánu z bioplynu resp. odstaňovanie sulfidov priamo z reakčnej zmesi v anaeróbnych reaktoroch. Z hľadiska negatívneho vplyvu síry na anaeróbne procesy a kvalitu bioplynu by bolo vhodnejšie odstraňovať síru z odpadových vôd už pred ich vstupom do anaeróbneho reaktora. Práca bude preto zameraná na možnosti predúpravy odpadových vôd s cieľom odstraňovania síry pred ich anaeróbnym spracovaním. Výsledkom práce bude návrh technológie pre racionálne odstraňovanie síry, nachádzajúcej sa v odpadových vodách najmä vo forme síranov, bez zvýšenej produkcie chemického kalu.
Anotace anglicky:
Anaerobic treatment of wastewater with a high sulfur content is problematic both in view of the increased concentration of hydrogen sulphide in biogas and often also in terms of possible inhibition of anaerobic processes. Methods for removing hydrogen sulphide from biogas or directly from the reaction mixture in anaerobic reactorsbiogas are known in the literature. In view of the negative impact of sulfur on anaerobic processes and the quality of biogas, it would be preferable to remove sulfur from the wastewater before it enters the anaerobic reactor. The work will be therefore focused on the possibilities of waste water pre-treatment with the aim of sulfur removal before their anaerobic treatment. The result of this work will be a proposal of technology for rational removal of sulfur, which is found in waste water mainly in the form of sulphates, without increased production of chemical sludge.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
D-CHZPR chémia a technológia životného prostredia