May 25, 2020   10:56 a.m. Urban
Academic information system

Summary of topics offered - Institute of Inorganic Chemistry, Technology and Materials (FCFT)


Basic information

Type of work:
Dissertation thesis
Topic:
Materiálové zloženie a vlastnosti ťažkých a samozhutňujúcich betónov
Title of topic in English:
Material composition and properties of heavyweight self-compacting concretes
State of topic: approved (prof. Ing. Jozef Gašparík, PhD., prof. Ing. Boris Bielek, PhD. - Chairperson of Departmental Board)
Thesis supervisor:
prof. Dr. Ing. Martin Tchingnabé Palou
Faculty:
Faculty of Civil Engineering
Supervising department:
Department of Inorganic Materials - IICTM FCFT
Max. no. of students:2
Academic year:
2020/2021
Proposed by: prof. Dr. Ing. Martin Tchingnabé Palou
External educational institution:
Institute of Construction and Architecture of the Slovak Academy of Sciences
Annotation: Napriek tomu, že sa betón masívne vyrába a používa vo svete, existujú náročné konštrukcie, ktoré vyžadujú vývoj špeciálneho betónu a špeciálnu technológiu. Jednou z vedeckovýskumných oblastí betónových produktov, v ktorej sa v nasledujúcich desaťročiach očakáva rapídny posun, je oblasť vývoja vysokohodnotných samozhutňujúcich ťažkých betónov pre využitie aj v náročných podmienkach vystavených radiačnému žiareniu. Pojem "Vysokohodnotný samozhutňujúci ťažký betón" zahŕňa protichodné charakteristiky, ktorých riešenie je cieľom danej témy. Hlavnou charakteristikou samozhutňujúceho betónu (SCC) v čerstvom stave je jeho schopnosť samozhutnenia bez akejkoľvek zhutňovacej sily aj pri veľmi hustej výstuži, bez segregácie a sedimentácie jeho zložiek, a to počas jeho dopravy na stavenisko, čerpania a ukladania do debnenia. SCC je betón s normálnou objemovou hustotou do 2600 kg.m-3. Ťažký betón je betón s objemovou hustotou nad 2600 kg.m-3 a vyrába sa z ťažkých kamenív. Jeho veľkou prednosťou je jeho tieniaca schopnosťou proti jadrovému žiareniuz.V čerstvom stave má silný sklon k odlučovaniu (segregácii) jeho zložiek a preto jeho výroba vyžaduje debnenie. Cieľom tohto výskumu je dosiahnuť výrobu ťažkých a samozhutňujúcich betónov s vysoko úžitkovými vlastnosťami, na základe optimalizácie zrnitostného a materiálového zloženia.
Annotation in English:
Despite the fact that concrete is massively manufactured and used worldwide, there are some specific constructions that require the use of special concrete and special technology. One of the scientific research areas of concrete products that is expected to grow rapidly in the coming decades is the development of High-Performance Self-Compacting Heavyweight Concrete for application in severe environments exposed to radiation. The concept of High Performance Self-Compacting Heavyweight concrete includes some contradictory characteristics, which solution is the objective of the subject. The main characteristic of Self-Compacting Concrete in its fresh state is its ability to self-compact without any compaction force, even at very dense reinforcement, without segregation and sedimentation of its components, even during its transport to the construction site, pumping and shuttering. SCC is concrete with normal bulk density up to 2600 kg.m-3. Heavy concrete is concrete with a density of more than 2600 kg.m-3 and is manufactured by using heavy aggregates. Its main advantage is its shielding ability against nuclear radiation. The aim of this research is to develop Heavy and Self-Compacting Concrete with high performance properties by optimizing the grading curve and material composition.
Cancelled:
yesLimitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
D-TS4 Building Technology