25. 5. 2020  9:59 Urban
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Ústav anorganickej chémie, technológie a materiálov (FCHPT)


Základné údaje

Typ práce:
Dizertačná práca
Názov témy: Materiálové zloženie a vlastnosti ťažkých a samozhutňujúcich betónov
Názov témy anglicky:
Material composition and properties of heavyweight self-compacting concretes
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Jozef Gašparík, PhD., prof. Ing. Boris Bielek, PhD. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce:
Fakulta:
Stavebná fakulta
Garantujúce pracovisko:
Oddelenie anorganických materiálov - ÚACHTM FCHPT
Max. počet študentov:2
Akademický rok:
2020/2021
Navrhol:
Externá vzdelávacia inštitúcia:
Ústav stavebníctva a architektúry Slovenskej akadémie vied
Anotácia: Napriek tomu, že sa betón masívne vyrába a používa vo svete, existujú náročné konštrukcie, ktoré vyžadujú vývoj špeciálneho betónu a špeciálnu technológiu. Jednou z vedeckovýskumných oblastí betónových produktov, v ktorej sa v nasledujúcich desaťročiach očakáva rapídny posun, je oblasť vývoja vysokohodnotných samozhutňujúcich ťažkých betónov pre využitie aj v náročných podmienkach vystavených radiačnému žiareniu. Pojem "Vysokohodnotný samozhutňujúci ťažký betón" zahŕňa protichodné charakteristiky, ktorých riešenie je cieľom danej témy. Hlavnou charakteristikou samozhutňujúceho betónu (SCC) v čerstvom stave je jeho schopnosť samozhutnenia bez akejkoľvek zhutňovacej sily aj pri veľmi hustej výstuži, bez segregácie a sedimentácie jeho zložiek, a to počas jeho dopravy na stavenisko, čerpania a ukladania do debnenia. SCC je betón s normálnou objemovou hustotou do 2600 kg.m-3. Ťažký betón je betón s objemovou hustotou nad 2600 kg.m-3 a vyrába sa z ťažkých kamenív. Jeho veľkou prednosťou je jeho tieniaca schopnosťou proti jadrovému žiareniuz.V čerstvom stave má silný sklon k odlučovaniu (segregácii) jeho zložiek a preto jeho výroba vyžaduje debnenie. Cieľom tohto výskumu je dosiahnuť výrobu ťažkých a samozhutňujúcich betónov s vysoko úžitkovými vlastnosťami, na základe optimalizácie zrnitostného a materiálového zloženia.
Anotácia anglicky:
Despite the fact that concrete is massively manufactured and used worldwide, there are some specific constructions that require the use of special concrete and special technology. One of the scientific research areas of concrete products that is expected to grow rapidly in the coming decades is the development of High-Performance Self-Compacting Heavyweight Concrete for application in severe environments exposed to radiation. The concept of High Performance Self-Compacting Heavyweight concrete includes some contradictory characteristics, which solution is the objective of the subject. The main characteristic of Self-Compacting Concrete in its fresh state is its ability to self-compact without any compaction force, even at very dense reinforcement, without segregation and sedimentation of its components, even during its transport to the construction site, pumping and shuttering. SCC is concrete with normal bulk density up to 2600 kg.m-3. Heavy concrete is concrete with a density of more than 2600 kg.m-3 and is manufactured by using heavy aggregates. Its main advantage is its shielding ability against nuclear radiation. The aim of this research is to develop Heavy and Self-Compacting Concrete with high performance properties by optimizing the grading curve and material composition.
Zrušené: ánoObmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
D-TS4 technológia stavieb