12. 7. 2020  22:16 Nina
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Strojnícka fakulta


Základní údaje

Typ práce:
Disertační práce
Název tématu: Optimálne riadenie multi-stabilného vibračného systému v úlohe zberu energie z prostredia
Název tématu anglicky:
Optimal control of a multi-stable vibration system to collect energy from the environment
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Cyril Belavý, CSc. - Předseda oborové rady)
Vedoucí práce:
Fakulta: Strojnícka fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
Max. počet studentů:
1
Akademický rok:2020/2021
Navrhl:
Anotace:
Výskumné úsilie na navrhovanej doktorandskej téme bude zamerané na dva ciele: 1. vyvinúť novú metodológiu založenú na technike SOS programovania (sum of squares programming) na odhad domén zbiehavosti rovnovážnych bodov vhodnú pre multi-stabilné nelineárne vibračné systémy používané v aplikáciách na získavanie energie z vonkajšieho prostredia a 2. ako uplatniť túto metodológiu na návrh efektívneho vnoreného riadenia a na optimalizáciu výkonu konkrétneho piezoelektrického laboratórneho nelineárneho bistabilného zberača. Cieľom je vyvinúť štruktúru adaptívneho zberača, ktorá bude umožňovať zber dostatočného množstva energie pri širokom frekvenčnom rozsahu budenia.
Anotace anglicky:
Research efforts on the proposed PhD topic will focus on two objectives: 1. to develop a new methodology based on the sum of squares programming (SOS) technique to estimate domains of attraction of the equilibrium points suitable for multi-stable nonlinear vibration systems used in applications for energy harvesting from the external environment and 2. how to apply this methodology to design efficient embedded control and to optimize the performance of a particular piezoelectric laboratory non-linear bistable harvester. The aim is to develop an adaptive structure of the harvester that will allow collection of sufficient amount of energy over a wide excitation frequency range.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
D-AISP automatizácia a informatizácia strojov a procesov