10. 4. 2020  7:56 Igor
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky (FCHPT)


Základní údaje

Typ práce: Disertační práce
Název tématu: Výskumno-vzdelávacie vzdialené laboratóriá pre riadenie technologických procesov
Název tématu anglicky: Research and Educational Remote Laboratories for Process Control
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Cyril Belavý, CSc., prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc. - Předseda oborové rady)
Vedoucí práce: prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantující pracoviště: Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
Max. počet studentů: --
Akademický rok:2020/2021
Navrhl: prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.
Anotace: Táto práca sa zaoberá výskumom a vývojom plnohodnotných vzdialených laboratórií, ktoré dokážu nahradiť tradičný prístup vykonávania laboratórnej experimenálnej činnosti vzdialeným prístupom, sprostredkovaným prostredníctvom vhodného hardvéru, softvéru a počítačových sietí. Primárne sa zameriava na výskum návrhu a implementácie dvoch tried riadiacich schém pre vzdialené experimenty. Prvá trieda uvažuje schému lokálneho regulátora v bezprostrednej blízkosti riadeného procesu, ktorý bude vzdialeným používateľom navrhnutý a prenesený na miesto vykonávania. Takáto schéma vyžaduje návrh metód na bezpečné zavedenie algoritmov, ako aj zabezpečenie nastavovania parametrov riadenia na ďiaľku. Druhá trieda schém uvažuje kompletný návrh aj vykonávanie riadiacich algoritmov na strane používateľa. U tejto schémy je nevyhnutné zabezpečiť vhodnými metódami prenos meraní a akčných zásahov medzi procesom a regulátorom cez počítačovú sieť, ktorej prenosové časy sú nedeterministické.
Anotace anglicky: This work deals with the research and development of full-featured remote laboratories, which replace traditional approaches to laboratory experimentation by an approach of remote operation, using appropriate hardware, software, and networking. The work is primarily focused on the research of two classes of control schemes for remote experiments. The first class considers the scheme of a controller in the near vicinity of the controlled process. Such a controller is designed locally by a user and transferred to a place of execution. This scheme requires the design of methods for secure algorithm deployment, along with the mechanism of a remote parameter tuning. The second class of schemes considers a complete design and execution of control algorithms on the side of a user. In such a case, it is necessary to ensure an effective transfer of measurements and control actions between process and controller using computer networks, in which transient times are non-deterministic.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
D-RP riadenie procesov
D-RPxA riadenie procesov