Summary of topics offered - Institute of Production Technologies (MTF)Help


Basic information

Type of work:
Dissertation thesis
Topic:
Spevnenie povrchu produktov aditívnej výroby pomocou laserového lúča
Title of topic in English: Strengthening of the surface of products fabricated by additive technology using laser treatment
State of topic:
approved (Dr.h.c. prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD., prof. Dr. Ing. Jozef Peterka - Chairperson of Departmental Board)
Thesis supervisor:
prof. Ing. Alexander Čaus, DrSc.
Faculty:
Faculty of Materials Science and Technology in Trnava
Supervising department:
Institute of Production Technologies - MTF
Max. no. of students:
--
Academic year:
2020/2021
Proposed by: prof. Ing. Alexander Čaus, DrSc.
Annotation:
Použitie aditívnych technológií umožňuje vyrábať súčiastky a nástroje požadovaného hotového tvaru bez žiadneho tvarového obmedzenia a takmer bez materiálových odpadov. Finálne spracovanie takýchto výrobkov vyžaduje len brúsenie. Z literárnych zdrojov sú známe početné výskumy, ktoré opisujú kladný účinok rôznych metód spevnenia povrchu tak súčiastok aj nástrojov, vrátane použitia laserového lúča, čo účinne zlepšuje tvrdosť a oteruvzdornosť povrchovej vrstvy výrobku. Avšak dopad daného spôsobu spevnenia v prípade produktov vyrábaných aditívnymi technológiami je menej preskumaný. Z tohto dôvodu výskum v oblasti použitia laserového lúča na spevnenie povrchu produktov vyrábaných aditívnymi technológiami sa javí ako veľmi perspektívny.
Annotation in English:
The use of additive technologies allows manufacturing the products of the desired final shape without any shape limitation and almost without material wastes. The final processing of the products is grinding. A lot of fulfilled investigations reported in the literature proved the positive effect of various methods of surface strengthening, both machine parts and tools, including the use of a laser treatment that effectively enhance the hardness and the wear resistance of a surface. However, the effect of the laser treatment in the case of the products produced by additive technologies is not well studied. Therefore, it is important to find out what is the effect of this strengthening approach in the case of products manufactured by additive technologies. For this reason, investigations in this field seem to be very actual.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
D-STAM Mechanical Engineering Technologies and Materials