Summary of topics offered - Institute of Production Technologies (MTF)Help


Basic information

Type of work:
Dissertation thesis
Topic: Modifikácia tribologických vlastností aktívnych častí tvárniacich nástrojov
Title of topic in English:
Modification of the tribological properties of the active parts of tools
State of topic:
approved (Dr.h.c. prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD., prof. Dr. Ing. Jozef Peterka - Chairperson of Departmental Board)
Thesis supervisor: doc. Ing. Jana Šugárová, PhD.
Faculty: Faculty of Materials Science and Technology in Trnava
Supervising department:
Institute of Production Technologies - MTF
Max. no. of students:
1
Academic year:2020/2021
Proposed by:
Annotation:
Práca prinesie komplexný pohľad na súčasný stav poznania procesov modifikácie tribologických vlastností aktívnych častí tvárniacich nástrojov, aplikovaných v plošnom tvárnení. V experimentálnej časti práce bude sledovaný vplyv vybraných geometrických parametrov laserom textúrovaných povrchov na koeficient trenia, kontaktnej dvojice nástoj-výtvarok, metódou Ring testu. Optimálna textúra bude aplikovaná na tvárniaci nástroj, s cieľom analyzovať jej vplyv na výsledné tvarové a rozmerové charakteristiky a integritu povrchových vrstiev výtvarkov.
Annotation in English:
Thesis brings comprehensive insight into the current state of knowledge of tribological properties modification of the active parts of the sheet metal forming tools. In the experimental part of the work the influence of selected geometric parameters of laser surface texturing on the coefficient of friction of the contact pair tool-workpiece will by monitored by the Ring Test. The optimum texture will applied to the forming tool in order to analyze its impact on the final shape and dimensional characteristics and integrity of the surface layers of spun parts.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
D-STAM Mechanical Engineering Technologies and Materials