10. 8. 2020  23:55 Vavrinec
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta informatiky a informačných technológií


Základní údaje

Typ práce: Disertační práce
Název tématu: Informatické nástroje riadenia a modelovania inteligentných energetických sietí
Název tématu anglicky:
Informatic tools for modeling and controling of smart grids
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD., prof. Ing. Pavol Návrat, PhD. - Předseda oborové rady)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Fakulta informatiky a informačných technológií
Garantující pracoviště: Ústav informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva (FIIT)
Max. počet studentů:
--
Akademický rok:
2020/2021
Navrhl:
prof. RNDr. Mária Lucká, PhD.
Anotace:
Riadenie energetických sietí vybavených inteligentnými meracími prístrojmi, tzv. smart gridov, je náročný a komplexný problém. Inteligentné merače poskytujú obrovské množstvo dát z pravidelných meraní, ktorých spracovanie skrýva veľký potenciál a je neodmysliteľnou podporou ich riadenia. Zložitosť riadenia siete stúpa s pribúdajúcou aktivitou všetkých zúčastnených subjektov. Modely inteligentných sietí zahŕňajú predovšetkým presné modely predpovedania výroby a spotreby elektrickej energie, a tiež vývoj jej cien, ktoré je dôležité pre všetkých účastníkov trhu s energiou - predajcov, dodávateľov a odberateľov elektrickej energie. Novou koncepciou je požiadavka na flexibilitu a energetickú autonómiu menších jednotiek, tzv. mikrogridov. Tieto predstavujú flexibilné uzly siete, pričom obsahujú viacnásobné zdroje energie, viacerých používateľov rôzneho typu, viaceré úložiská energie. Dá sa na ne pozerať ako na samostatné obchodné jednotky, ktoré môžu medzi sebou obchodovať, pričom cieľom je minimalizácia nákladov na energiu za predpokladu pohyblivých cien. Významnú úlohu zohráva komunikácia so zákazníkom, jeho aktívna úloha pri ovládaní výroby a spotreby elektrickej energie. Modelovanie počíta so zahrnutím obnoviteľných zdrojov energie, úložísk energie, vplyvu počasia a iných parametrov. Vyžaduje aplikáciu špeciálnych metód spracovania statických, ale aj prúdových dát a prácu s blockchainami.
Anotace anglicky:
Control of energy networks equipped with intelligent measuring devices - smart grids - is a challenging and complex issue. Smart meters provide a huge amount of data from regular measurements whose processing has great potential and is inevitable for their management. The complexity of the smart grids management is rising with the increasing activity of all stakeholders. Intelligent network models include, in particular, precise models for energy production and consumption and also price models that are important for all energy market participants - vendors, suppliers and customers. A new modern concept is the requirement of flexibility and energy autonomy of smaller units, so called microgrids. These are flexible nodes of the network, containing multiple sources of energy, multiple users of different types, multiple energy storage. It can be viewed as separate business units that can trade with each other, aiming at minimizing energy costs, assuming moving prices. An important role is played by communication with the customer, its active role in controlling the production and consumption of electricity. Modeling involves renewable energy sources, energy storages, weather influence and other parameters. It requires application of special methods of static and stream data processing as well as the use of blockchains.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
D-IIS inteligentné informačné systémy
D-IISxA inteligentné informačné systémy (v anglickom jazyku)