Sep 25, 2020   9:07 p.m. Vladislav
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Informatics and Information Technologies


Basic information

Type of work:
Dissertation thesis
Topic:
Návrh riadiacich systémov v prostredí internetu vecí
Title of topic in English:
Control systems design in the environment of Internet of Things
State of topic:
approved (prof. Ing. Pavel Čičák, PhD., prof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD. - Chairperson of Departmental Board)
Thesis supervisor:
Faculty: Faculty of Informatics and Information Technologies
Supervising department:
Institute of Computer Engineering and Applied Informatics - FIIT
Max. no. of students:
--
Academic year:
2020/2021
Proposed by: prof. Ing. Pavel Čičák, PhD.
Annotation: Internet vecí (IoT) predstavuje zložitú štruktúru nehomogénnych komponentov. Jednotlivé prvky IoT majú rôzny stupeň inteligencie a rôzne typy aplikačného určenia. Riadiace jednotky takýchto systémov vyžadujú rôzne prístupy návrhu architektúry technických aj programových prostriedkov a technickej realizácie, vrátane prvkov s nízkym príkonom. Téma sa týka problematiky skúmania vybranej časti metód podpory automatizovaného návrhu riadiacich systémov a podsytémov takéhoto typu. Nedeliteľnou súčasťou návrhu je aj riešenie problému zabezpečenia spoľahlivosti, diagnostiky a následného zabezpečenia komunikácie v prostredí IoT.
Annotation in English:
The Internet of Things (IoT) represents a complicated structure of non-homogeneus components with the various level of intelligence and different types of application assignment. The controlling elements of these systems require various approaches for the design of hardware as well as software architecture and technical implementation, including low-power elements. The topic deals with research in the selected domain of methods to support automated design of controlling systems and subsystems of this type. An integral part of the design is also the solution of security, reliability, diagnostics and communication in the IoT environment.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
D-AI4xA Applied Informatics (study in English)
D-AI Applied Informatics
D-AI4 Applied Informatics
D-AIxA Applied Informatics (study in English)