21. 9. 2020  12:23 Matúš
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta informatiky a informačných technológií


Základné údaje

Typ práce:
Dizertačná práca
Názov témy:
Návrh riadiacich systémov v prostredí internetu vecí
Názov témy anglicky:
Control systems design in the environment of Internet of Things
Stav témy: schválené (prof. Ing. Pavel Čičák, PhD., prof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce:
Fakulta:
Fakulta informatiky a informačných technológií
Garantujúce pracovisko:
Ústav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky - FIIT
Max. počet študentov:--
Akademický rok:2020/2021
Navrhol: prof. Ing. Pavel Čičák, PhD.
Anotácia:
Internet vecí (IoT) predstavuje zložitú štruktúru nehomogénnych komponentov. Jednotlivé prvky IoT majú rôzny stupeň inteligencie a rôzne typy aplikačného určenia. Riadiace jednotky takýchto systémov vyžadujú rôzne prístupy návrhu architektúry technických aj programových prostriedkov a technickej realizácie, vrátane prvkov s nízkym príkonom. Téma sa týka problematiky skúmania vybranej časti metód podpory automatizovaného návrhu riadiacich systémov a podsytémov takéhoto typu. Nedeliteľnou súčasťou návrhu je aj riešenie problému zabezpečenia spoľahlivosti, diagnostiky a následného zabezpečenia komunikácie v prostredí IoT.
Anotácia anglicky:
The Internet of Things (IoT) represents a complicated structure of non-homogeneus components with the various level of intelligence and different types of application assignment. The controlling elements of these systems require various approaches for the design of hardware as well as software architecture and technical implementation, including low-power elements. The topic deals with research in the selected domain of methods to support automated design of controlling systems and subsystems of this type. An integral part of the design is also the solution of security, reliability, diagnostics and communication in the IoT environment.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
D-AI4xA aplikovaná informatika (v anglickom jazyku)
D-AI aplikovaná informatika
D-AI4 aplikovaná informatika
D-AIxA aplikovaná informatika (v anglickom jazyku)