Sep 25, 2020   9:38 p.m. Vladislav
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Informatics and Information Technologies


Basic information

Type of work: Dissertation thesis
Topic:
Nové metódy pre hromadný zber, agregáciu a spracovanie geograficky mapovaných dát v reálnom čase
Title of topic in English:
New Methods for Large-scale Real-time Collection, Aggregation and Processing of Geo-mapped Data
State of topic:
approved (prof. Ing. Pavel Čičák, PhD., prof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD. - Chairperson of Departmental Board)
Thesis supervisor: Ing. Zoltán Balogh, PhD.
Faculty:
Faculty of Informatics and Information Technologies
Supervising department: Institute of Computer Engineering and Applied Informatics - FIIT
Max. no. of students:
--
Academic year:
2020/2021
Proposed by:
Ing. Zoltán Balogh, PhD.
External educational institution:
Institute of Informatics of the Slovak Academy of Sciences
Annotation:
Téma sa zameriava na výskum zberu geograficky mapovaných dát v úplne alebo čiastočne štruktúrovanej forme z veľkého počtu senzorov s použitím mobilných výpočtových zariadení ako napr. "smart" mobilných telefónov, "smart" hodiniek alebo jedno-doskových počítačov s GPS senzormi. Výskum sa môže týkať aj hromadného kontextovo-riadeného poskytovania informácií v reálnom čase, sémantického modelovania dát, priebežnej vizualizácie dynamicky agregovaných informácií, alebo návrhu inovatívnej distribuovanej architektúry pre spoľahlivý a bezpečný zber dát v reálnom čase prostredníctvom špecializovaných zberných bodov v sieti. Pri riešení problematiky je možnosť zapojiť sa do výskumných projektov v oblasti manažmentu krízových udalostí, alebo inteligentného riadenia dopravy.
Annotation in English:
The research is focusing on the topic of large-scale collection of geographically mapped structured or semi-structured data from a large number of sensors. Collection of data occurs from mobile computing devices such as smart mobile phones, smart watches or single-board computers. Research can also tackle topics such as contextual real-time notification, semantic data modelling, continuous visualization of dynamically aggregated information or a design of a novel distributed architecture for credible and secure real-time data collection using specialized data aggregation points in the network. There is an opportunity to exploit the research results in projects in the domains of crisis management support or intelligent transportation control.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
D-AI4xA Applied Informatics (study in English)
D-AI Applied Informatics
D-AI4 Applied Informatics
D-AIxA Applied Informatics (study in English)