21. 9. 2020  12:42 Matúš
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta informatiky a informačných technológií


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Nové metódy pre hromadný zber, agregáciu a spracovanie geograficky mapovaných dát v reálnom čase
Názov témy anglicky:
New Methods for Large-scale Real-time Collection, Aggregation and Processing of Geo-mapped Data
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Pavel Čičák, PhD., prof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: Ing. Zoltán Balogh, PhD.
Fakulta: Fakulta informatiky a informačných technológií
Garantujúce pracovisko:
Ústav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky - FIIT
Max. počet študentov:
--
Akademický rok:2020/2021
Navrhol: Ing. Zoltán Balogh, PhD.
Externá vzdelávacia inštitúcia: Ústav informatiky Slovenskej akadémie vied
Anotácia:
Téma sa zameriava na výskum zberu geograficky mapovaných dát v úplne alebo čiastočne štruktúrovanej forme z veľkého počtu senzorov s použitím mobilných výpočtových zariadení ako napr. "smart" mobilných telefónov, "smart" hodiniek alebo jedno-doskových počítačov s GPS senzormi. Výskum sa môže týkať aj hromadného kontextovo-riadeného poskytovania informácií v reálnom čase, sémantického modelovania dát, priebežnej vizualizácie dynamicky agregovaných informácií, alebo návrhu inovatívnej distribuovanej architektúry pre spoľahlivý a bezpečný zber dát v reálnom čase prostredníctvom špecializovaných zberných bodov v sieti. Pri riešení problematiky je možnosť zapojiť sa do výskumných projektov v oblasti manažmentu krízových udalostí, alebo inteligentného riadenia dopravy.
Anotácia anglicky:
The research is focusing on the topic of large-scale collection of geographically mapped structured or semi-structured data from a large number of sensors. Collection of data occurs from mobile computing devices such as smart mobile phones, smart watches or single-board computers. Research can also tackle topics such as contextual real-time notification, semantic data modelling, continuous visualization of dynamically aggregated information or a design of a novel distributed architecture for credible and secure real-time data collection using specialized data aggregation points in the network. There is an opportunity to exploit the research results in projects in the domains of crisis management support or intelligent transportation control.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
D-AI4xA aplikovaná informatika (v anglickom jazyku)
D-AI aplikovaná informatika
D-AI4 aplikovaná informatika
D-AIxA aplikovaná informatika (v anglickom jazyku)