13. 8. 2020  22:59 Ľubomír
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta informatiky a informačných technológií


Základní údaje

Typ práce: Disertační práce
Název tématu:
IT prístupy pre modelovanie rečovej komunikácie
Název tématu anglicky: IT approaches for modeling of speech communication
Stav tématu:
Vedoucí práce: prof. Mgr. Štefan Beňuš, PhD.
Fakulta:
Fakulta informatiky a informačných technológií
Garantující pracoviště: Ústav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky (FIIT)
Max. počet studentů:
--
Akademický rok:
2020/2021
Navrhl:
Externí vzdělávací instituce: Ústav informatiky Slovenskej akadémie vied
Anotace:
Medziľudská rečová komunikácia predstavuje komplexný systém vzťahov hlavne v dvoch úrovniach: v tradičnom prístupe medzi fyzikálnymi charakteristikami rečového signálu hovoriaceho a viac-vrstevným súborom jeho cieľov, úmyslov a poznania, a v inovatívnom prístupe posledných rokov aj v tom ako sa fyzikálne aj kognitívne domény účastníkov dialógu navzájom ovplyvňujú a spolupodieľajú na úspešnosti výslednej rečovej interakcie. Výskum bude zameraný na spracovanie rečových dialógových databáz, dolovanie dát v obidvoch spomenutých úrovniach, a implementovanie získaných poznatkov do komunikácie medzi človekom a automatickým systémom (avatar alebo robotická hlava).
Anotace anglicky:
Interpersonal speech communication is a complex system of relationships mainly at two levels: in the traditional approach between the physical characteristics of the speech signal and the multilayered set of speaker’s goals, intentions and knowledge, and in the innovative approach of recent years in how the physical and cognitive domains of the interlocutors influence each other and contribute to the success of the resulting speech interaction. The research will focus on the processing of speech dialogue databases, data mining at both mentioned levels, and implementation of acquired knowledge into communication between man and an automated system (avatar or robotic head).
Další informace:
V rámci EU Marie Curie ITN grantu (https://www.cobra-network.eu/) a otvára sa pre študentov, ktorí sa v čase začatia programu nezdržovali na Slovensku dlhšie ako 12 mesiacov za posledné 3 roky a nevykonávali tu svoju hlavnú činnosť (práca, štúdium atď.).Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
D-AI4xA aplikovaná informatika (v anglickom jazyku)
D-AI aplikovaná informatika
D-AI4 aplikovaná informatika
D-AIxA aplikovaná informatika (v anglickom jazyku)