16. 7. 2020  19:20 Drahomír
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Zameranie:
Vedúci témy:

* | A | B | D | Ch | I | K | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | Z

Por.
Typ
Názov témy
Vedúci práce
Garantujúce pracovisko
Program
Zameranie
Určené pre
Podrobnosti
Obsadené/Max
Riešitelia
1.
BP
ALLEGRO - plynom chladený reaktor
Slugeň, V.
Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)
B-JFI
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 2
--
2.
DP
Analýza blízko-povrchového poškodenia radiačne exponovaných feriticko/martenzitických ocelí
Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)
I-JFI--
FEI
Podrobnosti témy0 / ----
3.
BP
Analýza palivových cyklov za účelom optimalizácie prevádzky jadrových elektrárníÚstav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)
B-JFI
--
FEI
Podrobnosti témy0 / 1--
4.BP
Analýza podmienok pre optimálny výber hlbinného úložiska RAO v podmienkach Slovenskej a Českej republiky
Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)B-JFI
--
FEIPodrobnosti témy0 / 1
--
5.
BP
Analýza životnosti reaktorových ocelí
Slugeň, V.
Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)
B-JFI
--
FEIPodrobnosti témy0 / 1
--
6.
BP
Analýzy tienenia ionizujúceho žiarenia
Čerba, Š.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)B-JFI
B-JFI
B-JFI-JI
B-JFI-FI
FEIPodrobnosti témy
0 / --
--
7.
DP
Beta premena izotopu 61Cu.
Vrban, B.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)I-JFI
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
Bírová, M.
8.
DP
Bezpečnostná analýza podkritickosti skladovacieho bazéna VJP
Farkas, G.
Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)
I-JFI
I-JFI-JI
FEI
Podrobnosti témy0 / 1
--
9.
BPBezpečnostné analýzy vybraných komponentov reaktorov VVER
Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)
B-JFI
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 2
--
10.
BP
Detektory žiarenia na báze SiC
Zaťko, B.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)B-JFI
--
FEIPodrobnosti témy0 / 2
--
11.
DP
Duálne RTG zobrazovanie pomocou radiačnej kamery typu TimepixÚstav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)I-JFI--FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
12.BP
Charakteristika modelových zliatin reaktorovej nádoby tlakovodných reaktorov pomocou meraní Dopplerovho rozšírenia anihilačnej čiary
Degmová, J.
Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)
B-JFI
--
FEI
Podrobnosti témy0 / --
--
13.
DP
Charakterizačný a uvoľňovací prieskum lokality pri uvoľňovaní jadrových zariadení spod administratívnej kontroly
Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)
I-JFI
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1 Pažitný, A.
14.
DPImplantácia iónov medi a ich vplyv na vlastnosti batériíÚstav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)
I-JFI
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
15.
DizPInovatívne využitie gamaspektrometrie pri monitorovaní vplyvu prevádzky JE na životné prostredie.Nečas, V.
Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)
D-JE--FEI
Podrobnosti témy
0 / --
--
16.
DizP
Inovatívne využitie gamaspektrometrie pri monitorovaní vplyvu prevádzky JE na životné prostredie.
Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)
D-NUKF
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
17.BPInterakcia YBCO a LSMO tenkých vrstiev s dlhými organickými molekulamiValko, P.
Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)
B-JFI
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / --
Kubranská, A.
18.
BP
Kalibrácia mikroskopu atomárnych síl
Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)
B-JFI
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
19.
DizP
Kryštálová optika pre vysokorozlišovacie rtg zobrazovacie aplikácie
Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)
D-FYZ
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / ----
20.
BP
Materiály pre malé modulárne reaktory
Slugeň, V.
Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)
B-JFI
--FEIPodrobnosti témy0 / 1--
21.
BP
Meranie gama spektier polovodičovým detektorom s polarizačným efektom
Sedlačková, K.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)
B-ET
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1--
22.DP
Mikroštruktúra amorfných kovových zliatin
Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)
I-JFI
--FEIPodrobnosti témy
1 / --
Grey, D. G.
23.
DizP
Modelovanie elektrónových a fotonických vlastností 2D systémov počítačovými many-body technikami.Štich, I.
Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)
D-FYZ
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
24.BPMolekuly a polyméry pre fotovoltaiku: počítačové modelovanie ich atomárnej štruktúryKonôpka, M.
Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)
B-JFI
B-JFI-FI
FEIPodrobnosti témy
0 / 1
--
25.BPMonitorovací systém radiačnej situácie v laboratóriu ionizujúceho žiareniaÚstav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)B-ET--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 5
--
26.
BP
Monitorovací systém radiačnej situácie v laboratóriu ionizujúceho žiarenia
Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)
B-JFI
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 2
27.
BP
Monitorovací systém radiačnej situácie v laboratóriu ionizujúceho žiarenia
Lűley, J.
Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)
B-JFIB-JFI-JI
FEI
Podrobnosti témy
0 / 2
--
28.
BP
Návrh softvéru na automatizáciu vyhodnotenia spektrálnej odozvy polovodičového detektora s polarizačným efektom
Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)
B-API
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
29.
DizPNové senzory pre radiačnú kameru typu TIMEPIXÚstav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)
D-FYZ
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
30.
DizP
Optická spektroskopia 2D materiálov
Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)
D-FYZ--
FEI
Podrobnosti témy0 / --
--
31.
BP
Optimalizácia meracích podmienok a nastavení aparatúry pre metódu röntgenovej fluorescenčnej analýzy (RFA)Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)B-ET
--
FEIPodrobnosti témy
0 / 1
--
32.
DizP
Optimalizácia tieniacich schopnosti magnetického plášťa
Soloviov, M.
Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)
D-FYZ
--
FEIPodrobnosti témy0 / --
--
33.
DP
Parametrická analýza podkritickosti skladovacieho bazéna vyhoreného jadrového paliva pomocou kódu MCNP
Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)I-JFI
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
34.
DP
Parametrická štúdia prípravy viacskupinových efektívnych účinných prierezov pre kód MCNP
Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)
I-JFI--
FEI
Podrobnosti témy
0 / --
--
35.
DP
Parametrická štúdia výpočtu predikcie nuklidového zloženia vyhoretého jadrového paliva
Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)
I-JFI
--
FEI
Podrobnosti témy1 / 2
36.
BP
Perspektívy a technológie optimálneho využitia vodíka.
Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)
B-JFI
--FEI
Podrobnosti témy
0 / 2--
37.BP
Príprava dátových knižníc pre výpočty reaktora VVER-440
Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)
B-JFI
B-JFI
B-JFI-JI
B-JFI-FI
FEI
Podrobnosti témy
0 / --
--
38.
BP
Príprava viac-skupinových konštánt pre neutronické výpočty
Lűley, J.
Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)
B-JFI
--
FEI
Podrobnosti témy0 / ----
39.
DP
Radiačná odolnosť polovodičových detektorov na báze CdTe
Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)
I-JFI
--FEI
Podrobnosti témy
0 / 1--
40.
DizP
Radiačného poškodenia modelových konštrukčných materiálov tlakovodných reaktorov.
Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)
D-JE
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / --
--
41.BP
Senzor pre radiačnú kameru TIMEPIX
Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)
B-JFI--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 2
--
42.BP
Sieťová komunikácia nódov monitorujúcich radiačnú situáciu v prípade ťažkej havárie
Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)
B-ET
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
43.
BP
Simulácie a merania vedenie tepla v kvázi-1D sústavách
Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)
B-ET
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
44.
BP
Simulácie a merania vedenie tepla v kvázi-1D sústaváchBokes, P.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)B-JFI--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
45.
DP
Sledovanie degradácie mechanických vlastností konštrukčných materiálov jadrových zariadení s dôrazom na využitie metódy nanoindentácie a pozitrónovej anihilačnej spektroskopieDegmová, J.
Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)
I-JFI
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / --
--
46.DPSledovanie degradácie mechanických vlastností konštrukčných materiálov jadrových zariadení s dôrazom na využitie metódy nanoindentácie a pozitrónovej anihilačnej spektroskopieDegmová, J.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)
I-JFI
--
FEI
Podrobnosti témy0 / --
--
47.
DizPSledovanie degradačných mechanizmov vybraných bezpečnostných komponentov jadrových zariadeníSlugeň, V.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)
D-JE
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / --
--
48.BP
Sledovanie precipitácie sekundárnych fáz v oceliach jadrových reaktorov pomocou Mössbauerovej spektroskopie
Degmová, J.
Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)
B-JFI
--
FEI
Podrobnosti témy0 / ----
49.
DP
Sledovanie tepelného starnutia ocelí jadrových reaktorov pomocou Pozitrónovej anihilačnej spektroskopie
Kršjak, V.
Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)
I-JFI
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / --
50.DizPSledovanie vplyvu dopovania na vlastnosti ultratenkých vrstiev 2D materiálovSojková, M.
Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)
D-FYZ
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / --
--
51.
BP
Sondy využívané pri mikroskopii magnetických síl (MFM)Pavúk, M.
Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)
B-JFI--FEIPodrobnosti témy0 / 1
--
52.DP
Stanovenie odozvy ex-core detektora v hlboko podkritických stavoch s využitím priestorových váhových funkcií
Farkas, G.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)I-JFI--
FEI
Podrobnosti témy
1 / 1
Novák, L.
53.DP
Štúdium magnetických štruktúr pripravených pomocou elektrónovej litografie
Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)
I-JFI
I-JFI-FI
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1--
54.
DP
Štúdium magnetických štruktúr pripravených pomocou elektrónovej litografie
Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)
I-EN
--
FEIPodrobnosti témy
0 / 1
--
55.DP
Štúdium mikroštruktúry konštrukčných ocelí pre jadrové zariadenia
Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)
I-JFI
--
FEI
Podrobnosti témy
1 / --
Košovský, D.
56.
DizPŠtúdium nanoštruktúr na silne iónových povrchoch ich nábojóvá manipulácia
Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)
D-FYZ--
FEI
Podrobnosti témy0 / 1--
57.BP
Štúdium rozptylu terapeutického protónového zväzku v diagnostických komponentoch ožarovacej trasy.
Pavlovič, M.
Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)
B-JFI--FEIPodrobnosti témy
1 / 1
Skákalová, Z.
58.BP
Techniky na pozorovanie magnetických domén
Pavúk, M.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)
B-JFI
--FEIPodrobnosti témy0 / 1
--
59.
BPTepelná stabilizácia scintilačného detektora na báze SiPMPetriska, M.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)
B-ELN
--FEIPodrobnosti témy0 / 2--
60.
BP
Tepelná stabilizácia scintilačného detektora na báze SiPMPetriska, M.
Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)
B-JFI
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 2
--
61.
BP
Termonukleárna fúzia
Slugeň, V.
Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)
B-JFI
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
62.
DPTestovanie charakteristík vybraných sorpčných materiálov vzduchotechnických systémov a čistiacich staníc jadrových zariadení
Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)
I-JFI--FEIPodrobnosti témy
1 / 1
63.DizPTieniace vlastnosti materiálov pre využitie v radiačnej ochraneNečas, V.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)
D-NUKF
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / --
--
64.DizPTieniace vlastnosti materiálov pre využitie v radiačnej ochrane
Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)
D-JE
--
FEIPodrobnosti témy0 / ----
65.
DizP
Tieniace vlastnosti materiálov pre využitie v radiačnej ochrane.
Nečas, V.Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)D-FYZ
--
FEIPodrobnosti témy
0 / --
--
66.
DPUžívatelské rozhranie pre transportný kód MCNPFarkas, G.
Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)
I-JFI
I-JFI-JI
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
67.
DizP
Vplyv nehomogenít na funkčné vlastnosti supravodivých pások
Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)
D-FYZ
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / --
--
68.DP
Výpočet efektívnej teploty palivového prútika v palive reaktorov VVER-440
Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)
I-JFI
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
69.BPVýpočet energetických strát vírivými prúdmi
Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)
B-JFI
B-JFI
B-JFI-FI
B-JFI-JI
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1--
70.BP
Vytváranie nanoštruktúr pomocou elektrónovej litografie
Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)B-JFIB-JFI-FIFEIPodrobnosti témy
0 / 1
--
71.BP
Vytváranie nanoštruktúr pomocou elektrónovej litografie
Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)
B-ELN
--
FEI
Podrobnosti témy1 / 1 Vajda, M.
72.DPVyužitie metódy magnetického Barkhausenovho šumu na sledovanie mikroštrukturálnych zmien v materiáloch určených pre jadrové aplikácie
Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)
I-JFI
--
FEI
Podrobnosti témy0 / ----
73.
DPVyužitie Monte Carlo kódu MCNPX pri návrhu polovodičového detektora tepelných neutrónovSedlačková, K.
Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)
I-JFI
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
74.BP
Využitie pozitrónovej anihilačnej spektroskopie pre hodnotenie životnosti jadrových elektrární
Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)
B-JFI
--
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
75.
DPZisťovanie rozdelenia prúdov cez bondovacie kontakty výkonového čipuBokes, P.
Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)
I-JFI
I-JFI
I-JFI-FI
I-JFI-JI
FEI
Podrobnosti témy
0 / 1
--