30. 5. 2020  14:58 Ferdinand
Akademický informačný systém

Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT) - zoznam projektov


Aplikácie zobrazujú zoznam projektov vybraného pracoviska.

Počet nájdených záznamov: 89

StavNázovOd
Do
DruhGarantPracovisko
ABC transportné proteíny v mnohonásobnej rezistencii kvasiniek a fyziológii vláknitých húb. (APVV-0282-10)20112014
APVV - Všeobecná výzva
S. Kryštofová
OBaM ÚBM FCHPT
Akreditovaný kurz - Senzorické hodnotenie potravín (29032)
2009
2009-- Iný domáci --
OVaHP ÚBM FCHPT
Akreditovaný kurz - Senzorické hodnotenie potravín (29036)2009
2009
-- Iný domáci --
Ľ. Valík
OVaHP ÚBM FCHPT
Akreditovaný kurz - Senzorické hodnotenie potravín (29038)
2009
2009
-- Iný domáci --
Ľ. ValíkOVaHP ÚBM FCHPT
20092009
-- Iný domáci --
Ľ. ValíkOVaHP ÚBM FCHPT
Akreditovaný kurz - Senzorické hodnotenie potravín (29065)20092009-- Iný domáci --Ľ. Valík
OVaHP ÚBM FCHPT
2009
2009
-- Iný domáci --
Ľ. Valík
OVaHP ÚBM FCHPT
Analýza alelovo-špecifickej regulácie expresie CD33 (2/0057/18)2018
2021
VEGA
ÚBM FCHPT
Analýza klastra génov potrebného pre syntézu konídiálneho pigmentu v Trichoderma spp.
2018
2018Mladý výskumníkV. PaluškováÚBM FCHPT
2008
2010
VEGA
OVaHP ÚBM FCHPT
Antioxidačná génová terapia in vivo pri liečbe hypertenzie. (2/066/08)20082010
VEGA
H. PaulíkováOBaM ÚBM FCHPT
APVV MVP 2019 Elefantová (MVP-2019-0005)
2019
2019
APVV - MVP (podpora mladých výskumných pracovníkov)
K. ElefantováÚBM FCHPT
2006
2009
APVV
Ľ. ValíkOVaHP ÚBM FCHPT
2005
2007
APVV
OBaM ÚBM FCHPT
Biotechnology research in the collaboration with academic institutions. (ITMS 26220220093)
2010
2014
OP VaV
OOCh ÚOCHKP FCHPT
Ca2+ homeostáza a signalizácia vo fyziológii a vývoji Trichoderma spp. (APVV-0719-12)
2013
2017
APVV - Všeobecná výzvaM. Šimkovič
OBaM ÚBM FCHPT
2004
2006
VEGAS. JantováOBaM ÚBM FCHPT
Dobudovanie infraštruktúry pre moderný výskum civilizačných ochorení (ITMS26230120006)
2015
2015
OP VaV
OBaM ÚBM FCHPT
Enzýmová transformácia flavonoidov a ich prírodných koncentrátov s cieľom zvýšiť ich stabilitu a účinnosť v reálnych potravinových matriciach. (08W031 ČU090 )20072007
-- Iný domáci --
OVaHP ÚBM FCHPT
Fotobiologické vlastnosti vybratých heterocyklických zlúčenín. (1/0191/12)20122014
VEGA
OBaM ÚBM FCHPT
2003
2005
Štátny program
OVaHP ÚBM FCHPT
Hodnotenie bioaktívnych prírodných látok a ich využitie v potravinách s preventívno-lekárskymi vlastnosťami (1/0980/15)20152017
VEGA
E. Hybenová
OVaHP ÚBM FCHPT
Hodnotenie prírodných látok a ich výber pre prevenciu a liečbu civilizačných ochorení. (26240220040)20102013
OP VaV
OVaHP ÚBM FCHPT
Charakterizácia génov sekundárneho metabolizmu húb rodu Trichoderma20172017Mladý výskumníkÚBM FCHPT
Charakterizovanie bazálneho transportu Ca2+ v nevzrušivých bunkách. (2/3188/23)2003
2005
VEGA
Ľ. VarečkaOBaM ÚBM FCHPT
Chemické, biologické a inžinierske aspekty výskumu a prípravy cereálnych výrobkov so zdraviu prospešnými vlastnosťami a predĺženou trvanlivosťou. (VMSP-II-0024-09)20112012
APVV - Program VMSP
OVaHP ÚBM FCHPT
Chemické, biologické a inžinierske aspekty zefektívňovania biotechnologických procesov využívaním imobilizovaných systémov. (1/0067/03)
2003
2005
VEGAE. ŠturdíkOVaHP ÚBM FCHPT
Inovatívna MoS2 platforma pre diagnózu a cielenú liečbu rakoviny (APVV-15-0641)
2016
2020
APVV - Všeobecná výzva
B. Lakatoš
ÚBM FCHPT
Izolácia prírodných látok a charakterizácia ich biologických vlastností.
2012
2013
-- Iný domáci --
OVaHP ÚBM FCHPT
Latrofilín-1 ako nový marker leukemických myeloidných blastov2018
2018
Mladý výskumník
Z. KočibálováÚBM FCHPT
Matematický popis dynamiky rastu mikrobiálnych kontaminantov v syroch remeselne vyrábaných zo surového mlieka a ich interakcie s baktériami mliečneho kysnutia (1/0094/10)
2010
2011
VEGAOVaHP ÚBM FCHPT
Mechanizmy sekrécie extracelulárnych proteáz vláknitej huby Trichoderma viride. (1/0434/08)2008
2010
VEGAM. Šimkovič
OBaM ÚBM FCHPT
Mechanizmy zabezpečujúce špecifickosť Ca2+ signálov v živočíšnych bunkách. (1/0650/09)
2009
2011VEGAĽ. Varečka
OBaM ÚBM FCHPT
Metabolizmus komplexných lipidov a bunková smrť
2015
2015
Mladý výskumníkK. ElefantováOBaM ÚBM FCHPT
2008
2010
VEGA
D. HudecováOBaM ÚBM FCHPT
Moderné plazmové technológie pre ekologické poľnohospodárstvo a potravinárstvo (APVV-16-0216)
2017
2021
APVV - Všeobecná výzva
D. HudecováÚBM FCHPT
Modulátory bunkových tiolov s DNA väzbovou aktivitou - príprava a testovanie nových multiterčových látok s protinádorovým účinkom (1/0097/10)20102011
VEGA
OBaM ÚBM FCHPT
Modulovanie viability neuroblastomových buniek novými inhibítormi acetylcholínesterázy.2012
2013
-- Iný domáci --OBaM ÚBM FCHPT
Molekulárne mechanizmy tvorby extracelulárnych proteáz vláknitou hubou Trichoderma viride. (1/0854/11)
2011
2013
VEGAOBaM ÚBM FCHPT
Molekulová a biologická funkcia indolových zlúčenín v medzidruhových interakciách vláknitých húb rodu Trichoderma. (1/0870/14)20142016
VEGA
S. KryštofováOBaM ÚBM FCHPT
Monitoring, frakcionácia a využitie cereálií pre produkciu zdraviu prospešných potravinárskych výrobkov. (4/0013/07)20072009RAV MŠ SROVaHP ÚBM FCHPT
Možná duálna funkcia P-glykoproteínu pri viacliekovej rezistencii leukemických buniek: efluxná pumpa a regulačný proteín (APVV-14-0334)
2015
2018APVV - Všeobecná výzvaA. Breier
OBaM ÚBM FCHPT
Možnosti hľadania nových špecifických miest zásahu pre antifungálne aktívne zlúčeniny. (1/0697/18)
2018
2021
VEGA
P. OlejníkováÚBM FCHPT
Možnosti hľadania nových špecifických miest zásahu pre antifungálne zlúčeniny
2019
2019
Mladý výskumník
ÚBM FCHPT
Názov projektu Viaclieková rezistencia u leukemických buniek - fenotyp spôsobený interferenciou viacerých molekulárnych príčin. (APVV-19-0093)
20202024
APVV - Všeobecná výzva
ÚBM FCHPT
Niektoré fenotypové zmeny v expresii proteínov vyvolané viacliekovou rezistenciou v leukemických bunkách
2018
2020
Excelentné tímy mladých výskumníkov
M. Guzyová
ÚBM FCHPT
Nové alternatívne spôsoby ekologického využitia modifikovaných lignínových polymérnych produktov izolovaných z odpadov chemického spracovania dreva. (2/1052/21)
2001
2003
VEGA
M. MikulášováOBaM ÚBM FCHPT
Nové fotosenzibilizátory pre onkologickú fotodynamickú terapiu: fotocytotoxicita derivátov proflavínu. (1/0790/14)
20142016VEGAOBaM ÚBM FCHPT
Obranné mechanizmy mikrobiálnych a živočíšnych buniek pri znižovaní ich citlivosti na rastlinné defenzné zlúčeniny (APVV-19-0094)
2020
2024
APVV - Všeobecná výzva
ÚBM FCHPT
Obranné mechanizmy neoplastických buniek proti chemickému stresu (APVV-15-0303)
2016
2020
APVV - Všeobecná výzva
ÚBM FCHPT
PDR transportéry Trichoderma atroviride a ich úloha v mykoparazitizme. (1/0687/10)20102011VEGAOBaM ÚBM FCHPT
2006
2009
APVV
OBaM ÚBM FCHPT
Počiatočné štádia a progres neurodegenerácie mozgu skúmané in vivo MRI a 1H, 31P MR spektroskopiou na animálnom modeli.
20142015Pokračujúci mladý výskumníkR. KlepochováOBaM ÚBM FCHPT
Polymorfizmus génov pre vybrané subjednotky proteínkinázy závislej na 5'-AMP (AMPK) a jej vzťah ku obezite a pohybovej výkonnosti. (1/0589/08)
2008
2010
VEGA
OBaM ÚBM FCHPT
Potenciál cereálnych, pseudocereálnych a strukovinových substrátov pre rast a metabolickú aktivitu probiotických baktérií.
2012
2013
-- Iný domáci --
M. PetrulákováOVaHP ÚBM FCHPT
2001
2003
VTP
Ľ. Varečka
OBaM ÚBM FCHPT
Prepojenie zdravia a životného prostredia. (HENVINET No 037019)
2006
2010
Sustainable development, global change and ecosystems
OBaM ÚBM FCHPT
Príprava a biologická aktivita nových biomateriálov využiteľných v rekonštrukčnej medicíne (1/0165/10)
2010
2011VEGA
OBaM ÚBM FCHPT
Príprava a realizácia odborníkov v oblasti výživy ľudí. (ESF/DP 37/04-I/32)20052007
-- Iný domáci --
V. FrankOVaHP ÚBM FCHPT
Produkcia antimikrobiálnych látok baktériami mliečneho kysnutia.2014
2014
-- Iný domáci --
OVaHP ÚBM FCHPT
Rozšírenie vedeckých poznatkov o kvalite a bezpečnosti Slovenskej bryndze modernými mikrobiologickými, molekulárno--biologickými a chromatografickými metódami. (APVV-0590-10)
2011
2014
APVV - Všeobecná výzva
OVaHP ÚBM FCHPT
Rozvoj multidrug rezistencie na liečivá používané v liečbe myelodysplastického syndrómu a akútnej myeloidnej leukémie
20162018
Excelentné tímy mladých výskumníkov
ÚBM FCHPT
Screening vzájomných vzťahov mykobioty v potravinách
2015
2015
Mladý výskumník
M. KoňuchováOVaHP ÚBM FCHPT
2006
2008
-- Iný domáci --
OVaHP ÚBM FCHPT
Štúdium Ca2+ homeostázy v mikroskopickej hube Trichoderma atroviride.
2014
2014
-- Iný domáci --T. MolnárOBaM ÚBM FCHPT
Štúdium cytotoxicity a mechanizmu účinku nových xenobiotík (1/4305/07)2007
2009
VEGA
OBaM ÚBM FCHPT
Štúdium GABA skratu v askomycétnych vláknitých hubách20182018
Mladý výskumník
ÚBM FCHPT
20062008
VEGA
OVaHP ÚBM FCHPT
Štúdium mechanizmu účinku nízkoteplotnej plazmy na vláknité huby
2016
2016
Mladý výskumník
J. DylíkováÚBM FCHPT
Štúdium procesu autofágie v živočíšnych bunkách vo vzťahu k zmenám v homeostáze Ca2+ a metabolizmu komplexných lipidov. (1/0471/11)
2011
2013
VEGAB. Lakatoš
OBaM ÚBM FCHPT
Štúdium vplyvu faktorov prostredia na rozvoj technologicky a zdravotne nežiadúcej mikroflóry v potravinách a vo výrobných priestoroch. (2003 SP 27/028 OE 01/028 OE 01/06)
2003
2004
Štátny program
OVaHP ÚBM FCHPT
20032005VEGAĽ. VarečkaOBaM ÚBM FCHPT
Úloha homeostázy H+ pri adaptívnych odpovediach transportu živín vo vláknitých hubách. (1/3251/06)2006
2008
VEGAOBaM ÚBM FCHPT
2005
2007
VEGA
OBaM ÚBM FCHPT
Úloha sekundárnych metabolitov v interakciách vláknitých húb.
2014
2014
-- Iný domáci --
OBaM ÚBM FCHPT
Vlastnosti latrofilínu-1 ako markeru hematoonkologických ochorení spojených s defektnou diferenciáciou myeloidnej vetvy krvotvorby
2019
2019
Mladý výskumník
ÚBM FCHPT
Vplyv environmentálnych faktorov na tvorbu proteolytických enzýmov u Trichoderma spp.
20182018Mladý výskumníkH. GaládováÚBM FCHPT
Vplyv látok vyvolávajúcich stres endoplazmatického retikula a inhibítorov proteozómu (2/0156/16)
2016
2018
VEGAÚBM FCHPT
Vplyv nízkoteplotnej plazmy na sekundárny metabolizmus vláknitých húb
20192019Mladý výskumníkÚBM FCHPT
Vreckový analytický systém pre jednoduchú a rýchlu analýzu v potravinárstve a diagnostike na báze jednorazových biosenzorov s využitím nanotechnológie (VMSP-P-0073-09)
2009
2011
APVV - Program VMSPE. Hybenová
OVaHP ÚBM FCHPT
Vybudovanie Kompetenčného centra pre výskum a vývoj v oblasti molekulárnej medicíny. (ITMS 26240220071)
2011
2015
OP VaVJ. Šajbidor
OBT ÚBT FCHPT
Výskum zdravotných efektov rastlinnej potravy a možnosti redukcie zdravotných rizík. (26240220022)
2009
2012OP VaVL. Bírošová
OVaHP ÚBM FCHPT
Výskum zmien vo fenotype leukemických buniek po indukcii membránového transportéra ABCB1 (2/0070/19)2019
2022
VEGA
B. LakatošÚBM FCHPT
Výskyt a charakterizácia koliformných baktérií rezistentných voči antibiotikám v odpadových vodách
2015
2015
Mladý výskumník
OBaM ÚBM FCHPT
Využitie komplexných prírodných organických materiálov (KPOM) na energetické účely s použitím netradičných mikroorganizmov. (APVV-0642-07)2008
2011
APVV - Všeobecná výzva
Ľ. Varečka
OBaM ÚBM FCHPT
Využitie myrozinázy na aktiváciu sulforafanu pre vývoj preparátu s preventívnymi účinkami nádorových ochorení (APVV-16-0439)2017
2021
APVV - Všeobecná výzvaM. Šimkovič
ÚBM FCHPT
Vývoj prípravkov s obsahom štartovacích kultúr a ďalších zložiek pre výrobu funkčných cereálnych výrobkov. (VMSP-P-0040-07)2008
2008
APVV
OVaHP ÚBM FCHPT
Vzájomné vzťahy medzi nežiaducimi a zdraviu prospešnými mikroorganizmami v cereálnych a mliečnych matriciach fermentovaných kyslomliečnymi baktériami: kvantitatívna analýza smerujúca k vývoju fermentovaných produktov pre nutrične hendikepované skupiny konzumentov. (1/0495/13)
2013
2015
VEGA
OVaHP ÚBM FCHPT
Zmeny citlivosti leukemických buniek na chemoterapeutiká vyvolané zmeneným expresným profilom membránových transportérov (2/0028/15)20152018
VEGA
B. LakatošÚBM FCHPTLegenda:
Aktívne stavy:
podaný
riešený
schválený
Neaktívne stavy:
neschválený
ukončený neúspešne
ukončený úspešne