23. 9. 2019  9:04 Zdenka
Akademický informační systém

Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva (FCHPT) - seznam projektů


Aplikace zobrazuje seznam projektů zvoleného pracoviště.

Počet nalezených záznamů: 158

StavNázevOdDoDruhGarantPracoviště
Experimentálne štúdium produkcie gama-dekalaktónu mikrobiálnou biotransformáciou. (APVT-99-019604)20052007APVVV. ŠtefucaOChBI ÚCHEI FCHPT
A Euro-Asia partnership for development human resource capacity of engineering education in Afghanistan. (147-063)20082011Asia Link ProgrammeJ. HaydaryOChBI ÚCHEI FCHPT
A laboratory for testing construction materials for Herat University. (ACU/2005/04/AF/02)20052007Slovenská rozvojová spolupráca ODA, Slovak AidJ. HaydaryOChBI ÚCHEI FCHPT
A new extractive methods for recovery of organic acids from biotechnological and waste solutions. (SK-BG-0042-08)20092010Bilaterálna spolupráca - SR - BulharskoŠ. SchlosserOChBI ÚCHEI FCHPT
Adsorpčné procesy v biotechnologických výrobách proteínov, oligosacharidov a aromatických alkoholov. (1/0531/13)20132015VEGAM. PolakovičOChBI ÚCHEI FCHPT
Advanced Interactive Materials by Design. (NMP3-CT-2004-500160)200420096. rámcový programM. PolakovičOChBI ÚCHEI FCHPT
Afinitné mikročastice, nanočastice a micely a ich použitie na uskutočnenie separácií a reakcií v sústavách s membránami. (1/0876/08)20082010VEGAŠ. SchlosserOChBI ÚCHEI FCHPT
Anaerobná produkcia bioplynu na čistenie kalových vôd z biomasy s vysokým obsahom dusíka a síry (1/0772/16)20162019VEGAM. HutňanOEI ÚCHEI FCHPT
Aplikácia paralelného programovania pri identifikácii nebezpečenstiev v chemických procesoch20192019Mladý výskumníkM. DankoOChBI ÚCHEI FCHPT
Aplikácia paralelných výpočtov pri identifikácii nebezpečenstiev v chemických procesoch20182018Mladý výskumníkM. DankoOChBI ÚCHEI FCHPT
Aplikácie membránových reaktorov na čistenie priemyselných odpadových vôd v a.s. Duslo, Šaľa. (APVV-0144-07)20082009APVV - Všeobecná výzvaI. BodíkOEI ÚCHEI FCHPT
Automatický modelový HAZOP systém na analýzu nebezpečenstva v procesnom inžinierstve (1/0659/18)20182020VEGAJ. MarkošOChBI ÚCHEI FCHPT
Autonómna smart HAZOP analýza20172017Mladý výskumníkJ. JanošovskýOChBI ÚCHEI FCHPT
Biokatalytická produkcia prírodných aróm v hybridných systémoch. (APVV-0656-11)20122015APVV - Všeobecná výzvaJ. MarkošOChBI ÚCHEI FCHPT
Biologické čistenie odpadových vôd a biologické spracovanie čistiarenských kalov a organických materiálov. (042 CZE)20042005Bilaterálna spolupráca - SR - ČeskoM. DrtilOEI ÚCHEI FCHPT
Bioreactor for Innovative Mass Bacteria Culture (E! 2497)20012003EUREKAM. PolakovičOChBI ÚCHEI FCHPT
Biorozložiteľnosť odpadovej vody s farbou (29027)20092009-- Iný domáci --I. BodíkOEI ÚCHEI FCHPT
Biorozložiteľnosť odpadovej vody s farbou (29050)20092009-- Iný domáci --I. BodíkOEI ÚCHEI FCHPT
Budovanie kapacít v sektore vysokých škôl Afganistanu (SAMRS/2018/AFG/1/1)20182021Slovenská rozvojová spolupráca ODA, Slovak AidJ. HaydaryOChBI ÚCHEI FCHPT
Centrum excelentnosti integrovanej protipovodňovej ochrany územia. (ITMS 26240120004)20092011OP VaVM. DrtilOEI ÚCHEI FCHPT
Čistenie odpadových vôd vo vidieckych sídlach v súbehu s využitím biomasy ako obnoviteľného zdroja (VMSP-P-0101-09)20092011APVV - Program VMSPI. BodíkOEI ÚCHEI FCHPT
Degradation of selected harmful compounds by ozonation. (SK-SI-0019-10)20112012Bilaterálna spolupráca - SR - SlovinskoJ. DercoOEI ÚCHEI FCHPT
Denitrifikácia v reaktoroch s anoxickou granulovanou biomasou. (APVV-0417-07)20082011APVV - Všeobecná výzvaM. DrtilOEI ÚCHEI FCHPT
Development of human resource capacity of Kabul Polytechnic University. (SAMRS/2009/09/02)20102012Slovenská rozvojová spolupráca ODA, Slovak AidJ. HaydaryOChBI ÚCHEI FCHPT
Dobudovanie národného centra pre výskum a aplikácie obnoviteľných zdrojov energie. (ITMS:26240120028)20102012OP VaVĽ. JelemenskýOChBI ÚCHEI FCHPT
Dvojreaktorový membránový hybridný systém.20142014-- Iný domáci --M. MihaľOChBI ÚCHEI FCHPT
Dvojstupňové splyňovanie zmesného tuhého odpadu s katalytickou redukciou dechtov (APVV-15-0148)20162020APVV - Všeobecná výzvaJ. HaydaryOChBI ÚCHEI FCHPT
Enhacement of the stability of lipase enzymes in aionic liquids. (č. 11)20052006Bilaterálna spolupráca - SR - MaďarskoM. PolakovičOChBI ÚCHEI FCHPT
Establishment of a Slovak centre of excellence for utilization of renewable energy sources. (SK0023)20082011Finančný mechanizmus EHP a Nórsky finančný mechanizmusI. BodíkOEI ÚCHEI FCHPT
Eurocompetencies Transfer in Vocational Guidance for Young Specialists in Bioscience Field. (RO/00/B/F/PP 141028)20002004Leonardo da VinciV. BálešOChBI ÚCHEI FCHPT
Eurocompetencies transfer in vocational guidance for young specialists in bioscience fields. (RO/00/B/F/PP 141028/dodatok)20052005Leonardo da VinciV. BálešOChBI ÚCHEI FCHPT
Experimentálne a matematické modelovanie hybridných systémov integrujúcich bioreaktor z membránovou separáciou a adsorbciou (1/0687/16)20162019VEGAM. MihaľOChBI ÚCHEI FCHPT
Expertný systém na automatickú identifikáciu nebezpečenstva v procesnom inžinierstve (1/0749/15)20152017VEGAJ. LabovskýOChBI ÚCHEI FCHPT
Fotoredukcia skleníkového typu - CO2 modifikovanými zeolitmi20152015Mladý výskumníkJ. JokrllováOEI ÚCHEI FCHPT
Funkčné hybridné materiály pre extraktívne separácie produktov biorafinérií. (1/0757/14)20142016VEGAJ. MartákOChBI ÚCHEI FCHPT
Geneticky modifikované mikroorganizmy ako celobunkové katalyzátory enantioselektívnych biooxidácií pre nové imobilizované biotechnológie. (APVV-51-033205)20062009APVVV. ŠtefucaOChBI ÚCHEI FCHPT
Hazardous pollutants in urban and industrial water cycle. (042)20072008-- Iný medzinárodný --M. DrtilOEI ÚCHEI FCHPT
Hybridné procesy na produkciu organických kyselín a ich esterov. (SK-MAD-014-06)20072008Bilaterálna spolupráca - SR - MaďarskoŠ. SchlosserOChBI ÚCHEI FCHPT
Hybridné systémy s membránami a rozpúštadlá na báze iónových kvapalín. (1/2468/05)20052007VEGAŠ. SchlosserOChBI ÚCHEI FCHPT
Hybridný systém na produkciu 2-fenyletanolu pozostávajúci z bioreaktora, membránovej separácie a adsorpčnej kolóny20162016Mladý výskumníkI. ČerveňanskýOChBI ÚCHEI FCHPT
Charakterizácia produktov pyrolýzy odpadových pneumatík. (1/4446/07)20072009VEGAJ. HaydaryOChBI ÚCHEI FCHPT
Charakterization of a natural mineral based catalyst from Afganistan. (5A40 AFRC)20122014-- Iný medzinárodný --J. HaydaryOChBI ÚCHEI FCHPT
Chemoenzymatická syntéza látok s farmaceutickýmpotenciálom: optimalizácia procesov produkcie fenyletanoidných glykozidov (APVV-18-0188)20192023APVV - Všeobecná výzvaM. PolakovičOChBI ÚCHEI FCHPT
Chromatografická separácia fruktooligosacharidov. (LPP-0234-06)20062009APVVM. PolakovičOChBI ÚCHEI FCHPT
Identifikácia drog a liečiv v odpadových vodách a možnosti ich odstraňovania v ČOV. (APVV-0122-12)20132017APVV - Všeobecná výzvaI. BodíkOEI ÚCHEI FCHPT
Identifikácia výtlačkov laserových tlačiarní pre potreby kriminalisticko-technických analýz20152015Mladý výskumníkM. BelovičováOChBI ÚCHEI FCHPT
Imobilizované rekombinantné mikroorganizmy pre biotechnologickú produkciu chemických špecialít pomocou biokatalytických kaskádových reakcií (APVV-15-0227)20162020APVV - Všeobecná výzvaM. PolakovičOChBI ÚCHEI FCHPT
Improving teaching effectiveness in chemical engineering education. (539959-LLP-1-2013-1-UK-ERASMUS-EQR)20132017ErasmusM. PolakovičOChBI ÚCHEI FCHPT
Integrované reakčné systémy na biokatalytickú redukciu prochirálnych karbonylových zlúčenín. (APVV-0518-07)20082011APVV - Všeobecná výzvaJ. MarkošOChBI ÚCHEI FCHPT
Integrované reakčno-separačné systémy s membránami a zákonitosti a modelovanie prestupu látky a interakcií v nich. (1/9136/02)20022004VEGAŠ. SchlosserOChBI ÚCHEI FCHPT
Integrovaný systém pre hodnotenie bezpečnosti chemických procesov a predchádzanie stratám. (1/8112/01)20012003VEGAĽ. JelemenskýOChBI ÚCHEI FCHPT
Inteligentný systém na identifikáciu nebezpečenstva v komplexných výrobných procesoch (APVV-14-0317)20152019APVV - Všeobecná výzvaĽ. JelemenskýOChBI ÚCHEI FCHPT
Intenzifikácia biotechnologickej prodikcie prírodných aróm pomocou neporéznych membrán20172017Mladý výskumníkI. ČerveňanskýOChBI ÚCHEI FCHPT
Intenzifikácia procesov na separáciu bioproduktov pomocou kompozitných afinitných činidiel na báze iónových kvapalín a nanočastíc (1/0888/17)20172019VEGAM. BlahušiakOChBI ÚCHEI FCHPT
Inžinierske aspekty chromatografickej separácie proteínov a sacharidov. (1/3565/06)20062008VEGAM. PolakovičOChBI ÚCHEI FCHPT
Izolácia a výskum vlastností bioaktívnych látok amarantu a ich aplikácia v humánnej výžive. (ČÚ 14b)20032003Štátny programV. ŠtefucaOChBI ÚCHEI FCHPT
Katalytická redukcia dechtov z termochemického rozkladu biomasy. (1/0757/13)20132016VEGAĽ. JelemenskýOChBI ÚCHEI FCHPT
Katalytická transformácia dechtov zo splyňovania prírodných (biomasy) a syntetických (odpadov) polymérov (1/0796/10)20102011VEGAĽ. JelemenskýOChBI ÚCHEI FCHPT
Kinetické a transportné javy v enzýmových technológiách. (1/0065/03)20032005VEGAM. PolakovičOChBI ÚCHEI FCHPT
Kompetenčné centrum pre nové materiály, pokročilé technológie a energetiku. (ITMS: 26240220073)20112015OP VaVĽ. JelemenskýOChBI ÚCHEI FCHPT
Komplexné využitie pribudliny na prípravu látok s vysokou pridanou hodnotou (APVV-17-0109)20182022APVV - Všeobecná výzvaG. ČíkOEI ÚCHEI FCHPT
Laboratórium analýzy potravín a vody pre Kábulskú polytechnickú univerzitu (SAMRS/2016/AFG/1/1)20162018Slovenská rozvojová spolupráca ODA, Slovak AidJ. HaydaryOChBI ÚCHEI FCHPT
Laboratórium všeobecnej chemickej a potravinárskej technológie a študijné programy pre odbory "anorganická technológia" a "metalurgia" Kábulskej polytechnickej univerzity. (SAMRS/2013/AFG/01/04)20132015Slovenská rozvojová spolupráca ODA, Slovak AidJ. HaydaryOChBI ÚCHEI FCHPT
Matematické a experimentálne modelovanie hybridných reakčne-separačných systémov na biochemickú produkciu chemických špecialít (1/0526/10)20102011VEGAJ. MarkošOChBI ÚCHEI FCHPT
Mécanisme d´adsorption sur les surfaces hétérogénes. Applications aux problémes environnementaux. (30 FRN)20042005Slovensko/FrancúzkoM. PolakovičOChBI ÚCHEI FCHPT
Mechanizmus horenia častice uhlia v prostredí s nízkou koncentráciou kyslíka. (1/0064/03)20032005VEGAJ. MarkošOChBI ÚCHEI FCHPT
Mechanizmy a kinetika inaktivácie enzýmov. (1/3582/06)20062008VEGAV. ŠtefucaOChBI ÚCHEI FCHPT
Methodology for evaluation of biotreatability improvement of heavily polluted wastewaters after chemical treatment. (SK-SI-01506)20062007Bilaterálna spolupráca - SR - SlovinskoJ. DercoOEI ÚCHEI FCHPT
Mikroplasty – riziko pre životné prostredie na Slovensku20192019Mladý výskumníkN. BelišováOEI ÚCHEI FCHPT
Mikroplasty a ich účinné odstránenie pomocou progresívnych postupov20182018Mladý výskumníkA. GrenčíkováOEI ÚCHEI FCHPT
Mikroplasty vo vodách Slovenska monitoring a možnosti použitia inovatívnych postupov na ich odstránenie20192021Excelentné tímy mladých výskumníkovA. GrenčíkováOEI ÚCHEI FCHPT
Mikropolutanty a rezistentné kmene baktérií ich monitoring a možnosti použitia inovatívnych postupov na ich odstránenie - nanomateriály a železany20172019Excelentné tímy mladých výskumníkovJ. TichýOEI ÚCHEI FCHPT
Modelovanie a scale up membránovej chromatografie pre separácie proteínov. (1/0655/09)20092011VEGAM. PolakovičOChBI ÚCHEI FCHPT
Modelovanie a štúdium hydrodynamiky a prestupu kyslíka v airlift bioreaktore. (1/3573/06)20062008VEGAJ. MarkošOChBI ÚCHEI FCHPT
Modelovanie disperzie nebezpečných látok v atmosfére pomocou CFD prístupu. (APVV ? 0492-06)20072009APVVĽ. JelemenskýOChBI ÚCHEI FCHPT
Modelovanie hybridných systémov airlift bioreaktor -- membránové separácie. (1/0866/12)20122015VEGAJ. MarkošOChBI ÚCHEI FCHPT
Modelovanie membránových reaktorov. (APVV-0355-07)20082011APVV - Všeobecná výzvaZ. LabovskáOChBI ÚCHEI FCHPT
Modelovanie separácie azeotropických zmesí prostredníctvom extrakcie/extrakčnej destilácie a simulácia regenerácie rozpúšťadiel. (APVV-0858-12)20132017APVV - Všeobecná výzvaE. GraczováOChBI ÚCHEI FCHPT
Modelovanie separácie škodlivín z tekutých zmesí. (1/0063/03)20032005VEGAD. BobokOChBI ÚCHEI FCHPT
Modelovanie, simulácia a bezpečnostná analýza zariadení reakčnej destilácie v chemickom priemysle. (APVT-20-000804)20052007APVVJ. MarkošOChBI ÚCHEI FCHPT
Monitoring ciest farmaceutík z čistiarenských kalov do pôd, rastlín a podzemných vôd (APVV-17-0119)20182022APVV - Všeobecná výzvaI. BodíkOEI ÚCHEI FCHPT
Možnosti odstraňovania a nakladania s nutrientmi z odpadových vôd20182018Mladý výskumníkS. KecskésováOEI ÚCHEI FCHPT
Možnosti odstraňovania a opätovného získavania fosforu z odpadových vôd20192019Mladý výskumníkB. KožárováOEI ÚCHEI FCHPT
Multimodálne adsorpčné interakcie v biotechnologických separáciách (1/0573/17)20172020VEGAM. PolakovičOChBI ÚCHEI FCHPT
Nanomateriály - inovatívny postup odstraňovania mikropolutantov20172017Mladý výskumníkP. BrandeburováOEI ÚCHEI FCHPT
Nanosegregované afinitné činidlá pre hybridné fermentačno-separačné procesy (APVV-15-0494)20162020APVV - Všeobecná výzvaŠ. SchlosserOChBI ÚCHEI FCHPT
Národné centrum pre výskum a aplikácie obnoviteľných zdrojov energie. (ITMS:26240120016)20092011OP VaVĽ. JelemenskýOChBI ÚCHEI FCHPT
Návrh a optimalizácia prebublávaných kolónových reaktorov. (1/0066/03)20032005VEGAV. BálešOChBI ÚCHEI FCHPT
Návrh kvantitatívneho systému hodnotenia bezpečnosti chemických reaktorov. (1/1377/04)20042006VEGAĽ. JelemenskýOChBI ÚCHEI FCHPT
Návrh, simulácia a optimalizácia hybridných reaktívne separačných systémov na biokatalytickú produckciu prírodných látok (APVV-16-0111)20172021APVV - Všeobecná výzvaJ. MarkošOChBI ÚCHEI FCHPT
Netradičné bioprocesy a bioreaktory. (038/011)20022003Bilaterálna spolupráca - SR - ČeskoV. BálešOChBI ÚCHEI FCHPT
Norwegian competence transfer into new curricula of environmental engineering education at the Slovak University of Technology (No 2032040)20032005Bilaterálna spoluprácaV. BálešOChBI ÚCHEI FCHPT
Nové afinitné činidla a ich využitie v separačných a hybridných procesoch. (1/1184/11)20112013VEGAŠ. SchlosserOChBI ÚCHEI FCHPT
Nové stabilizované a štruktúrne usporiadané opticky a fotoelektricky aktívne organické materiály (V1/0501/15)20152018VEGAG. ČíkOEI ÚCHEI FCHPT
Odborné sledovanie prevádzky membrány ČOV v PP Lozorno (29034)20092009-- Iný domáci --I. BodíkOEI ÚCHEI FCHPT
Odstránenie prioritných polutantov životného prostredia z vôd novými oxidačnými metódami20152015Mladý výskumníkL. HrdličkaOEI ÚCHEI FCHPT
Odstraňovanie arzénu z pitných vôd a jeho ekotoxický účinok na mikroorganizmy aktivovaného kalu20192019Mladý výskumníkR. ZakharOEI ÚCHEI FCHPT
Odstraňovanie vybraných mikropolutantov kombinovanými procesmi20192019Mladý výskumníkO. ČižmárováOEI ÚCHEI FCHPT
Odstraňovanie vybraných špecifických syntetických látok z vôd procesmi s využitím ozónu. (APVV-0656-12)20132017APVV - Všeobecná výzvaJ. DercoOEI ÚCHEI FCHPT
Ohmic heating for food processing. (COOP-CT-2003-508374)200420066. rámcový programM. PolakovičOChBI ÚCHEI FCHPT
Optimalizácia procesu rekarbonizácie v reaktore s fluidizovanou vrstvou20182018Mladý výskumníkM. VrabeľOEI ÚCHEI FCHPT
Podpora vzdelávania v oblasti obnoviteľných zdrojov energie na Kábulskej univerzite (SAMRS/2019/AFG/1/1)20192020Slovenská rozvojová spolupráca ODA, Slovak AidJ. HaydaryOChBI ÚCHEI FCHPT
Postgraduate School of Industrial Ecology. (MSCF-CT-2005-029529)20062009Marie Curie Actions - Human resources and mobilityG. ČíkOEI ÚCHEI FCHPT
Prenikajú lieky z čistiarenských kalov do podzemných vôd?20182018Mladý výskumníkP. SzabováOEI ÚCHEI FCHPT
Priemyselný výskum zameraný na materiálové zhodnotenie kvapalných odpadov najmä z automobilového priemyslu. (ITMS 26220220074)20112015OP VaVP. TimárOChBI ÚCHEI FCHPT
Príprava erytropoetínu, terapeutického hormónu ovplyvňujúceho tvorbu červených krviniek, expresiou v eukaryotickom bunkovom systéme a jeho ďalšia purifikácia (APVV-14-0474)20152019APVV - Všeobecná výzvaM. PolakovičOChBI ÚCHEI FCHPT
Príprava chemického povlaku na povrchu sklených vlákien. (APVV-0491-07)20082010APVVG. ČíkOEI ÚCHEI FCHPT
Príprava katalyzátorov na rozklad dechtov z lacných materiálov20182018Mladý výskumníkJ. HusárOChBI ÚCHEI FCHPT
Process development for the microbial production of the bulk chemical 1,3-propanediol from glycerol as a waste water effluent. (QLK5-CT-2002-01343)200320065. rámcový programV. ŠtefucaOChBI ÚCHEI FCHPT
Process Industries Safety Management Thematic Network on Human Factors. (G1RT-CT-2001-05029)200220045. rámcový programĽ. JelemenskýOChBI ÚCHEI FCHPT
Produkcia bioplynu z biologicky rozložiteľných odpadov (LPP-0019-09)20092013APVV - Program LPPI. BodíkOEI ÚCHEI FCHPT
Progresívne postupy úpravy vôd, čistenia odpadových vôd, spracovania kalov a organických odpadov. (1/1382/04)20042006VEGAJ. DercoOEI ÚCHEI FCHPT
Projekt dobudovania laboratórií bezpečnostného a bioprocesorového inžinierstva na Oddelení chemického a biochemického inžinierstva. (VV_RP_UP4)20062006-- Iný domáci --M. PolakovičOChBI ÚCHEI FCHPT
Regenerácia iónových kvapalín používaných v separačných procesoch (APVV-18-0232)20192023APVV - Všeobecná výzvaE. GraczováOChBI ÚCHEI FCHPT
Remediačné postupy PCB. (148/2003/6.2)20032004-- Iný domáci --G. ČíkOEI ÚCHEI FCHPT
Rovnováha a kinetika adsorpcie proteínov na iónomeničových chromatografických membránach s vrúbľovanou polymérnou vrstvou (LPP-0258-09)20092013APVV - Program LPPM. PolakovičOChBI ÚCHEI FCHPT
Rozklad vybraných špecifických syntetických organických látok z vôd procesmi s využitím ozónu. (1/0859/14)20142017VEGAJ. DercoOEI ÚCHEI FCHPT
Seminár Produkcia bioplynu, pyrolýza a splynovanie - efektívny spôsob zhodnotenia biomasy (29053)20092009-- Iný domáci --M. HutňanOEI ÚCHEI FCHPT
Sewage biomarker analysis for community health assessment. (Action ES1307)20142018COSTI. BodíkOEI ÚCHEI FCHPT
Sledovanie vplyvu procesných parametrov na zloženie plynu pri splyňovaní tuhého alternatívneho paliva20182018Mladý výskumníkP. ŠuhajOChBI ÚCHEI FCHPT
Spresnenie opisu viaczložkovej rovnováhy kvapalina ? para a kvapalina ? kvapalina pre potreby separácie kvapalín destiláciou, extrakciou a extrakčnou destiláciou. (1/3581/06)20062008VEGAE. GraczováOChBI ÚCHEI FCHPT
Spresnenie termodynamického opisu viaczložkovej rovnováhy kvapalina-para a kvapalina-kvapalina-para pre potreby modelovania separačných zariadení. (APVV-0353-06)20072009APVVE. GraczováOChBI ÚCHEI FCHPT
Stanovenie teplotných vodivostí penových polystyrénov (29047)20092009-- Iný domáci --J. HaydaryOChBI ÚCHEI FCHPT
Study of the adsorption-membrane filtration (Amf) hybrid process for removal of boron from seawater. (04-AS-004)20052008-- Iný medzinárodný --Š. SchlosserOChBI ÚCHEI FCHPT
Syntéza polykryštalického indium fosfidu InP a jeho charakterizácia. (APVT-99-018602)20032009APVVJ. StopkaOChBI ÚCHEI FCHPT
Špičkový tím biotechnologických separácií20152020-- Iný domáci --M. PolakovičOChBI ÚCHEI FCHPT
Štúdia o úspore energie (29040)20092009-- Iný domáci --Ľ. JelemenskýOChBI ÚCHEI FCHPT
Štúdium a aplikácia pokročilého oxidačného systému kovový hliník - kyselina20162016Mladý výskumníkL. HrdličkaOEI ÚCHEI FCHPT
Štúdium kinetiky splyňovania biomasy na procesný plyn. (LPP-0230-07)20082012APVV - Program LPPĽ. JelemenskýOChBI ÚCHEI FCHPT
Štúdium nábojového prenosu v usporiadaných organických molekulárnych systémoch (1/0879/11)20112013VEGAJ. CirákKF FEI
Štúdium separácie a izolácie kovov a rádionuklidov zo zložiek životného prostredia prírodnými a chemicky upravenými sorbentami. (1/1381/04)20042006VEGAV. KoprdaOEI ÚCHEI FCHPT
Štúdium tvorby 2-fenyletanolu v integrovanom systéme s kontinuálnou separáciou produktu (APVV-99-004405)20062008APVVV. BálešOChBI ÚCHEI FCHPT
Technológie na znižovanie koncentrácie PCB. (161/2003/6.2)20032004-- Iný domáci --G. ČíkOEI ÚCHEI FCHPT
Tepelná stabilita celuláz (SK-HU-2013-0008)20152016APVV - Bilaterálna spolupráca M. PolakovičOChBI ÚCHEI FCHPT
The laboratory of basic bioprocesses for food analysis at the Herat University. (SAMRS/2014/AFG/01/01)20142016Slovenská rozvojová spolupráca ODA, Slovak AidJ. HaydaryOChBI ÚCHEI FCHPT
Transportné a kinetické javy v membránovej chromatografii. (LPP-0221-07)20082012APVV - Program LPPM. PolakovičOChBI ÚCHEI FCHPT
Tvorba databázy parametrov ternárnej korekcie rovníc pre výpočet aktivitných koeficientov zložiek v roztoku a jej použitie v modelových výpočtoch separácie viaczložkových viacfázových systémov (1/0553/10)20102011VEGAE. GraczováOChBI ÚCHEI FCHPT
Účinky antioxidantov a látok ovplyvňujúcich imunitný systém študované in vivo na modeli adjuvantnej artritídy. (2/5051/25)20052007VEGAV. KoprdaOEI ÚCHEI FCHPT
Účinok antioxidantov a látok ovplyvňujúcich imunitný systém študovaný na zvieracích modeloch reumatoidnej artritídy a osteoartrózy. (2/2049/22)20022004VEGAV. KoprdaOEI ÚCHEI FCHPT
Veda a výskum - hnacia sila prosperity. (LPP-0175-06)20072009APVVV. BálešOChBI ÚCHEI FCHPT
Viacúrovňová intenzifikácia chemických procesov a priemyselných klastrov (APVV-18-0134)20192023APVV - Všeobecná výzvaZ. LabovskáOChBI ÚCHEI FCHPT
Virtual reality and human factors applications for improving safety. (NMP2-CT-2005-515831)200520096. rámcový programĽ. JelemenskýOChBI ÚCHEI FCHPT
Vybudovanie experimentálnej overovacej jednotky zameranej na biotechnologickú produkciu špeciálnych chemikálií. (ITMS 26240220057)20102013OP VaVM. PolakovičOChBI ÚCHEI FCHPT
Vybudovanie Kompetenčného centra pre výskum a vývoj v oblasti molekulárnej medicíny. (ITMS 26240220071)20112015OP VaVJ. ŠajbidorOBT ÚBT FCHPT
Vybudovanie laboratória potravinárskej mikrobiológie a chemického inžinierstva na Kábulskej polytechnickej univerzite. (SAMRS/2011/01/02)20122013Slovenská rozvojová spolupráca ODA, Slovak AidJ. HaydaryOChBI ÚCHEI FCHPT
Výskum bórom dopovaných diamantových vrstiev pre vysokoúčinné odstraňovanie liečiv, drog a rezistentných typov mikroorganizmov z vôd (APVV-16-0124(2))20172020APVV - Všeobecná výzvaT. MackuľakOEI ÚCHEI FCHPT
Výskyt liečiv, drog a rezistentných typov bektérií v odpadových vodách zo zdravotníckych zariadení na Slovensku a ich možné odstránenie pomocou progresívnych procesov20152016Excelentné tímy mladých výskumníkovT. MackuľakOEI ÚCHEI FCHPT
Výskyt najviac používaných antibiotík v odpadových vodách v Bratislave a ich možný spôsob degradácie20162016Mladý výskumníkJ. TichýOEI ÚCHEI FCHPT
Využitie granulovanej biomasy pri procesoch biologického odstraňovania dusíka z odpadových vôd. (1/0818/12)20122014VEGAM. DrtilOEI ÚCHEI FCHPT
Využitie membránových a oxidačných procesov pri úprave vody a čistení odpadových vôd. (103 CZE)20042005Bilaterálna spolupráca - SR - ČeskoJ. DercoOEI ÚCHEI FCHPT
Využitie membránových bioreaktorov na čistenie priemyselných odpadových vôd. (1/0589/12)20122014VEGAI. BodíkOEI ÚCHEI FCHPT
Využitie procesov rekarbonizácie pri zabezpečení kvality pitnej vody.20142014-- Iný domáci --A. VajíčekováÚCHEI FCHPT
Využitie progresívnych oxidačných postupov na rozklad prioritných, nebezpečných a rezistentných látok a minimalizáciu produkcie prebytočného kalu. (1/0866/08)20082010VEGAJ. DercoOEI ÚCHEI FCHPT
Využitie vedľajších produktov výroby bionafty s cieľom produkcie bioplynu a odstraňovania nutrientov z odpadových vôd. (1/0145/08)20082010VEGAM. HutňanOEI ÚCHEI FCHPT
Využitie zmesi enzýmov na čistenie rizikových priesakových vôd.20122013-- Iný domáci --T. MackuľakOEI ÚCHEI FCHPT
Vývoj procesov pre biotechnologickú produkciu fruktooligosacharidov. (APVT-20-025704)20052007APVVM. PolakovičOChBI ÚCHEI FCHPT
Zdravotnícke zariadenia a hudobné festivaly ako bodové zdroje mikropolutantov v povrchových vodách a možnosti ich účinného odstraňovania20192021Excelentné tímy mladých výskumníkovM. CzölderováOEI ÚCHEI FCHPT
Zlepšenie bezpečnosti priemyselných chemických procesov pomocou virtuálneho dynamického simulátora. (1/4447/07)20072009VEGAĽ. JelemenskýOChBI ÚCHEI FCHPTLegenda:
Aktivní stavy:podanýřešenýschválený
Neaktivní stavy:neschválenýukončený neúspěšněukončený úspěšně