20. 10. 2020  2:31 Vendelín
Akademický informačný systém

Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva (FCHPT) - zoznam projektov


Aplikácie zobrazujú zoznam projektov vybraného pracoviska.

Počet nájdených záznamov: 175

Stav
Názov
Od
Do
DruhGarant
Pracovisko
2005
2007
APVV
OChBI ÚCHEI FCHPT
Adsorpčné procesy v biotechnologických výrobách proteínov, oligosacharidov a aromatických alkoholov. (1/0531/13)
2013
2015
VEGA
OChBI ÚCHEI FCHPT
Afinitné mikročastice, nanočastice a micely a ich použitie na uskutočnenie separácií a reakcií v sústavách s membránami. (1/0876/08)2008
2010
VEGA
Š. SchlosserOChBI ÚCHEI FCHPT
Anaerobná produkcia bioplynu na čistenie kalových vôd z biomasy s vysokým obsahom dusíka a síry (1/0772/16)
2016
2019
VEGAOEI ÚCHEI FCHPT
Analýza biopolutantov v splaškových vodách na hodnotenie zdravia spoločnosti. (Action ES1307)20142018COSTI. Bodík
OEI ÚCHEI FCHPT
Aplikácia paralelného programovania pri identifikácii nebezpečenstiev v chemických procesoch
2019
2019
Mladý výskumníkOChBI ÚCHEI FCHPT
Aplikácia paralelných výpočtov pri identifikácii nebezpečenstiev v chemických procesoch
2018
2018
Mladý výskumník
OChBI ÚCHEI FCHPT
Aplikácie membránových reaktorov na čistenie priemyselných odpadových vôd v a.s. Duslo, Šaľa. (APVV-0144-07)2008
2009
APVV - Všeobecná výzva
OEI ÚCHEI FCHPT
APVV MVP 2019 Czölderová (MVP-2019-0024)
2019
2019
APVV - MVP (podpora mladých výskumných pracovníkov)
OEI ÚCHEI FCHPT
Automatický modelový HAZOP systém na analýzu nebezpečenstva v procesnom inžinierstve (1/0659/18)
2018
2021
VEGA
J. MarkošOChBI ÚCHEI FCHPT
Autonómna smart HAZOP analýza
2017
2017
Mladý výskumníkJ. JanošovskýOChBI ÚCHEI FCHPT
Biokatalytická produkcia prírodných aróm v hybridných systémoch. (APVV-0656-11)
2012
2015
APVV - Všeobecná výzva
OChBI ÚCHEI FCHPT
2004
2005
Bilaterálna spolupráca - SR - Česko
OEI ÚCHEI FCHPT
20012003
EUREKA
OChBI ÚCHEI FCHPT
2009
2009
-- Iný domáci --
I. Bodík
OEI ÚCHEI FCHPT
Biorozložiteľnosť odpadovej vody s farbou (29050)20092009-- Iný domáci --
OEI ÚCHEI FCHPT
Budovanie kapacít v sektore vysokých škôl Afganistanu (SAMRS/2018/AFG/1/1)
2018
2021
Slovenská rozvojová spolupráca ODA, Slovak Aid
J. Haydary
OChBI ÚCHEI FCHPT
Centrum excelentnosti integrovanej protipovodňovej ochrany územia. (ITMS 26240120004)
20092011OP VaVOEI ÚCHEI FCHPT
Čistenie odpadových vôd vo vidieckych sídlach v súbehu s využitím biomasy ako obnoviteľného zdroja. (VMSP-P-0101-09)
2009
2011
APVV - Program VMSPI. Bodík
OEI ÚCHEI FCHPT
Denitrifikácia v reaktoroch s anoxickou granulovanou biomasou. (APVV-0417-07)2008
2011
APVV - Všeobecná výzva
M. DrtilOEI ÚCHEI FCHPT
Dobudovanie národného centra pre výskum a aplikácie obnoviteľných zdrojov energie. (ITMS:26240120028)
2010
2012
OP VaVĽ. JelemenskýOChBI ÚCHEI FCHPT
Domácnosti ako potenciálny zdroj mikrovlákien pre životné prostredie
2020
2021Mladý výskumníkN. Belišová
OEI ÚCHEI FCHPT
Dvojreaktorový membránový hybridný systém.
2014
2014
-- Iný domáci --
M. Mihaľ
OChBI ÚCHEI FCHPT
Dvojstupňové splyňovanie zmesného tuhého odpadu s katalytickou redukciou dechtov (APVV-15-0148)
2016
2020
APVV - Všeobecná výzvaJ. Haydary
OChBI ÚCHEI FCHPT
Experimentálne a matematické modelovanie hybridných systémov integrujúcich bioreaktor z membránovou separáciou a adsorbciou (1/0687/16)
2016
2019
VEGA
OChBI ÚCHEI FCHPT
Experimentálne overenie matematického modelu pyrolýzneho skrutkového reaktora
2020
2021
Mladý výskumníkJ. Husár
OChBI ÚCHEI FCHPT
Expertný systém na automatickú identifikáciu nebezpečenstva v procesnom inžinierstve (1/0749/15)20152017VEGA
OChBI ÚCHEI FCHPT
Fotoredukcia skleníkového typu - CO2 modifikovanými zeolitmi20152015Mladý výskumníkJ. Jokrllová
OEI ÚCHEI FCHPT
Funkčné hybridné materiály pre extraktívne separácie produktov biorafinérií. (1/0757/14)
20142016VEGA
OChBI ÚCHEI FCHPT
20062009APVV
OChBI ÚCHEI FCHPT
Heterogénna katalytická ozonizácia alkylfenolov v reaktore s fluidizovanou vrstvou
2020
2021Mladý výskumníkOEI ÚCHEI FCHPT
2007
2008Bilaterálna spolupráca - SR - MaďarskoOChBI ÚCHEI FCHPT
2005
2007VEGA
OChBI ÚCHEI FCHPT
Hybridný systém na produkciu 2-fenyletanolu pozostávajúci z bioreaktora, membránovej separácie a adsorpčnej kolóny20162016
Mladý výskumník
OChBI ÚCHEI FCHPT
Charakterizácia katalyzátora na báze prírodných minerálov z Afganistanu. (5A40 AFRC)
20122014
-- Iný medzinárodný --
J. HaydaryOChBI ÚCHEI FCHPT
20072009VEGAJ. HaydaryOChBI ÚCHEI FCHPT
Chemoenzymatická syntéza látok s farmaceutickýmpotenciálom: optimalizácia procesov produkcie fenyletanoidných glykozidov (APVV-18-0188)
2019
2023
APVV - Všeobecná výzva
M. Polakovič
OChBI ÚCHEI FCHPT
2006
2009
APVVM. Polakovič
OChBI ÚCHEI FCHPT
Identifikácia drog a liečiv v odpadových vodách a možnosti ich odstraňovania v ČOV. (APVV-0122-12)
20132017APVV - Všeobecná výzvaI. BodíkOEI ÚCHEI FCHPT
Identifikácia výtlačkov laserových tlačiarní pre potreby kriminalisticko-technických analýz
2015
2015
Mladý výskumníkM. BelovičováOChBI ÚCHEI FCHPT
Imobilizované rekombinantné mikroorganizmy pre biotechnologickú produkciu chemických špecialít pomocou biokatalytických kaskádových reakcií (APVV-15-0227)
2016
2020
APVV - Všeobecná výzva
OChBI ÚCHEI FCHPT
Integrované reakčné systémy na biokatalytickú redukciu prochirálnych karbonylových zlúčenín. (APVV-0518-07)
2008
2011
APVV - Všeobecná výzva
J. MarkošOChBI ÚCHEI FCHPT
20022004
VEGA
OChBI ÚCHEI FCHPT
2001
2003
VEGAĽ. JelemenskýOChBI ÚCHEI FCHPT
Inteligentný systém na identifikáciu nebezpečenstva v komplexných výrobných procesoch (APVV-14-0317)
2015
2019
APVV - Všeobecná výzva
OChBI ÚCHEI FCHPT
Intenzifikácia a optimalizácia hybridných destilačných procesov
2020
2021
Mladý výskumník
B. ŠulganOChBI ÚCHEI FCHPT
Intenzifikácia biotechnologickej prodikcie prírodných aróm pomocou neporéznych membrán
2017
2017
Mladý výskumník
I. Červeňanský
OChBI ÚCHEI FCHPT
Intenzifikácia procesov na separáciu bioproduktov pomocou kompozitných afinitných činidiel na báze iónových kvapalín a nanočastíc (1/0888/17)
2017
2019VEGAM. Blahušiak
OChBI ÚCHEI FCHPT
Inžinierske aspekty chromatografickej separácie proteínov a sacharidov. (1/3565/06)2006
2008
VEGAM. PolakovičOChBI ÚCHEI FCHPT
2003
2003
Štátny program
V. Štefuca
OChBI ÚCHEI FCHPT
Katalytická redukcia dechtov z termochemického rozkladu biomasy. (1/0757/13)
2013
2016
VEGA
OChBI ÚCHEI FCHPT
Katalytická transformácia dechtov zo splyňovania prírodných (biomasy) a syntetických (odpadov) polymérov (1/0796/10)20102011VEGAĽ. Jelemenský
OChBI ÚCHEI FCHPT
2003
2005
VEGA
OChBI ÚCHEI FCHPT
Kompetenčné centrum pre nové materiály, pokročilé technológie a energetiku. (ITMS: 26240220073)
20112015OP VaVĽ. JelemenskýOChBI ÚCHEI FCHPT
Komplexné využitie pribudliny na prípravu látok s vysokou pridanou hodnotou (APVV-17-0109)
2018
2022
APVV - Všeobecná výzva
OEI ÚCHEI FCHPT
Laboratórium analýzy potravín a vody pre Kábulskú polytechnickú univerzitu (SAMRS/2016/AFG/1/1)
2016
2018
Slovenská rozvojová spolupráca ODA, Slovak AidJ. HaydaryOChBI ÚCHEI FCHPT
Laboratórium na testovanie stavebných materiálov pre Heratskú univerzitu. (ACU/2005/04/AF/02)20052007Slovenská rozvojová spolupráca ODA, Slovak AidJ. HaydaryOChBI ÚCHEI FCHPT
Laboratórium všeobecnej chemickej a potravinárskej technológie a študijné programy pre odbory "anorganická technológia" a "metalurgia" Kábulskej polytechnickej univerzity. (SAMRS/2013/AFG/01/04)2013
2015
Slovenská rozvojová spolupráca ODA, Slovak Aid
J. HaydaryOChBI ÚCHEI FCHPT
Laboratórium základných bioprocesov pre analýzu potravín na Heratskej univerzite. (SAMRS/2014/AFG/01/01)
2014
2016Slovenská rozvojová spolupráca ODA, Slovak AidJ. Haydary
OChBI ÚCHEI FCHPT
2002
2004
5. rámcový programĽ. JelemenskýOChBI ÚCHEI FCHPT
Matematické a experimentálne modelovanie hybridných reakčne-separačných systémov na biochemickú produkciu chemických špecialít (1/0526/10)
2010
2011
VEGA
J. Markoš
OChBI ÚCHEI FCHPT
20032005
VEGA
J. Markoš
OChBI ÚCHEI FCHPT
2006
2008
VEGA
OChBI ÚCHEI FCHPT
Mechanizmy adsorpcie na heterogénnych povrchoch. Aplikácie na problematiku životného prostredia. (30 FRN)20042005
Slovensko/Francúzko
M. Polakovič
OChBI ÚCHEI FCHPT
Metodika hodnotenia biologickej rozložiteľnosti veľmi znečistených odpadových vôd po ich chemickom čistení. (SK-SI-01506)2006
2007
Bilaterálna spolupráca - SR - Slovinsko
OEI ÚCHEI FCHPT
Mikroplasty – riziko pre životné prostredie na Slovensku
20192019
Mladý výskumník
N. Belišová
OEI ÚCHEI FCHPT
Mikroplasty a ich účinné odstránenie pomocou progresívnych postupov2018
2018
Mladý výskumník
OEI ÚCHEI FCHPT
Mikroplasty vo vodách Slovenska monitoring a možnosti použitia inovatívnych postupov na ich odstránenie
2019
2021
Excelentné tímy mladých výskumníkov
A. Grenčíková
OEI ÚCHEI FCHPT
Mikropolutanty a rezistentné kmene baktérií ich monitoring a možnosti použitia inovatívnych postupov na ich odstránenie - nanomateriály a železany2017
2019
Excelentné tímy mladých výskumníkovJ. TichýOEI ÚCHEI FCHPT
Modelovanie a scale up membránovej chromatografie pre separácie proteínov. (1/0655/09)
2009
2011
VEGA
OChBI ÚCHEI FCHPT
2006
2008
VEGAJ. Markoš
OChBI ÚCHEI FCHPT
2007
2009
APVV
OChBI ÚCHEI FCHPT
Modelovanie energeticky efektívnych technológií a procesov
2020
2021Mladý výskumník
OChBI ÚCHEI FCHPT
Modelovanie hybridných systémov airlift bioreaktor -- membránové separácie. (1/0866/12)20122015
VEGA
J. MarkošOChBI ÚCHEI FCHPT
Modelovanie membránových reaktorov. (APVV-0355-07)2008
2011
APVV - Všeobecná výzvaZ. LabovskáOChBI ÚCHEI FCHPT
Modelovanie separácie azeotropických zmesí prostredníctvom extrakcie/extrakčnej destilácie a simulácia regenerácie rozpúšťadiel. (APVV-0858-12)
2013
2017APVV - Všeobecná výzvaE. Graczová
OChBI ÚCHEI FCHPT
Modelovanie separácie škodlivín z tekutých zmesí. (1/0063/03)2003
2005
VEGA
OChBI ÚCHEI FCHPT
2005
2007
APVVJ. MarkošOChBI ÚCHEI FCHPT
Monitoring a odstraňovanie fragmentov RNA vírusu SARS-CoV-2 v odpadových vodách pomocou železanov20202022Excelentné tímy mladých výskumníkovN. Belišová
OEI ÚCHEI FCHPT
Monitoring ciest farmaceutík z čistiarenských kalov do pôd, rastlín a podzemných vôd (APVV-17-0119)2018
2022
APVV - Všeobecná výzvaI. BodíkOEI ÚCHEI FCHPT
Monitorovacie údaje o odpadových vodách ako nástroj včasného varovania na upozornenie COVID-19 v populácii (122)
2020
2021
-- Iný medzinárodný --
T. Mackuľak
OEI ÚCHEI FCHPT
Možnosti odstraňovania a nakladania s nutrientmi z odpadových vôd2018
2018
Mladý výskumníkOEI ÚCHEI FCHPT
Možnosti odstraňovania a opätovného získavania fosforu z odpadových vôd2019
2019
Mladý výskumník
B. Kožárová
OEI ÚCHEI FCHPT
Multimodálne adsorpčné interakcie v biotechnologických separáciách (1/0573/17)20172020VEGAM. PolakovičOChBI ÚCHEI FCHPT
Nanomateriály - inovatívny postup odstraňovania mikropolutantov
20172017Mladý výskumník
OEI ÚCHEI FCHPT
Nanosegregované afinitné činidlá pre hybridné fermentačno-separačné procesy (APVV-15-0494)
2016
2020
APVV - Všeobecná výzva
OChBI ÚCHEI FCHPT
Národné centrum pre výskum a aplikácie obnoviteľných zdrojov energie. (ITMS:26240120016)
2009
2011
OP VaV
OChBI ÚCHEI FCHPT
Návrh a optimalizácia prebublávaných kolónových reaktorov. (1/0066/03)2003
2005
VEGAV. BálešOChBI ÚCHEI FCHPT
Návrh kvantitatívneho systému hodnotenia bezpečnosti chemických reaktorov. (1/1377/04)20042006
VEGA
OChBI ÚCHEI FCHPT
Návrh, simulácia a optimalizácia hybridných reaktívne separačných systémov na biokatalytickú produckciu prírodných látok (APVV-16-0111)2017
2021
APVV - Všeobecná výzvaJ. MarkošOChBI ÚCHEI FCHPT
2002
2003
Bilaterálna spolupráca - SR - Česko
V. BálešOChBI ÚCHEI FCHPT
2003
2005
Bilaterálna spolupráca
V. Báleš
OChBI ÚCHEI FCHPT
Nové afinitné činidla a ich využitie v separačných a hybridných procesoch. (1/1184/11)
2011
2013
VEGAOChBI ÚCHEI FCHPT
Nové extraktívne metódy získavania organických kyselín z biotechnologických a odpadových roztokov. (SK-BG-0042-08)20092010Bilaterálna spolupráca - SR - BulharskoŠ. Schlosser
OChBI ÚCHEI FCHPT
Nové stabilizované a štruktúrne usporiadané opticky a fotoelektricky aktívne organické materiály (V1/0501/15)
2015
2018
VEGA
G. ČíkOEI ÚCHEI FCHPT
Odborné sledovanie prevádzky membrány ČOV v PP Lozorno (29034)
2009
2009
-- Iný domáci --
I. Bodík
OEI ÚCHEI FCHPT
Odporový ohrev na spracovanie potravín. (COOP-CT-2003-508374)200420066. rámcový program
OChBI ÚCHEI FCHPT
Odstránenie prioritných polutantov životného prostredia z vôd novými oxidačnými metódami
20152015
Mladý výskumník
OEI ÚCHEI FCHPT
Odstraňovanie arzénu z pitných vôd a jeho ekotoxický účinok na mikroorganizmy aktivovaného kalu
2019
2019
Mladý výskumník
OEI ÚCHEI FCHPT
Odstraňovanie arzénu z vôd adsorpciou v reaktore s fluidizovanou vrstvou a jeho vplyv na vybrané druhy organizmov2020
2021
Mladý výskumník
OEI ÚCHEI FCHPT
Odstraňovanie vybraných mikropolutantov kombinovanými procesmi
2019
2019
Mladý výskumníkOEI ÚCHEI FCHPT
Odstraňovanie vybraných špecifických syntetických látok z vôd procesmi s využitím ozónu. (APVV-0656-12)
2013
2017APVV - Všeobecná výzvaJ. Derco
OEI ÚCHEI FCHPT
Optimalizácia procesu rekarbonizácie v reaktore s fluidizovanou vrstvou
2018
2018
Mladý výskumník
M. Vrabeľ
OEI ÚCHEI FCHPT
Podpora udržateľnosti projektov SlovakAid, realizovaných vo vysokoškolskom sektore Afganistanu (SAMRS/2020/AFG/1/1)2020
2022
Slovenská rozvojová spolupráca ODA, Slovak AidJ. Haydary
OChBI ÚCHEI FCHPT
Podpora vzdelávania v oblasti obnoviteľných zdrojov energie na Kábulskej univerzite (SAMRS/2019/AFG/1/1)
20192020
Slovenská rozvojová spolupráca ODA, Slovak Aid
OChBI ÚCHEI FCHPT
2006
2009
Marie Curie Actions - Human resources and mobility
OEI ÚCHEI FCHPT
Prenikajú lieky z čistiarenských kalov do podzemných vôd?
2018
2018
Mladý výskumníkOEI ÚCHEI FCHPT
Prenos európskych skúseností v ďalšom vzdelávaní mladých odborníkov v biovedeckej oblasti. (RO/00/B/F/PP 141028)
2000
2004
Leonardo da Vinci
V. Báleš
OChBI ÚCHEI FCHPT
Prenos európskych skúseností v ďalšom vzdelávaní mladých odborníkov v biovedeckej oblasti. (RO/00/B/F/PP 141028/dodatok)20052005Leonardo da VinciOChBI ÚCHEI FCHPT
Priemyselný výskum nových technologických postupov výroby závlahovej vody (NFP313020V911)
2020
2023
OP VaIT. Mackuľak
OEI ÚCHEI FCHPT
Priemyselný výskum zameraný na materiálové zhodnotenie kvapalných odpadov najmä z automobilového priemyslu. (ITMS 26220220074)
2011
2015OP VaVOChBI ÚCHEI FCHPT
Príprava erytropoetínu, terapeutického hormónu ovplyvňujúceho tvorbu červených krviniek, expresiou v eukaryotickom bunkovom systéme a jeho ďalšia purifikácia (APVV-14-0474)2015
2019
APVV - Všeobecná výzva
OChBI ÚCHEI FCHPT
Príprava chemického povlaku na povrchu sklených vlákien. (APVV-0491-07)
2008
2010
APVV
G. ČíkOEI ÚCHEI FCHPT
Príprava katalyzátorov na rozklad dechtov z lacných materiálov2018
2018
Mladý výskumník
OChBI ÚCHEI FCHPT
Produkcia bioplynu z biologicky rozložiteľných odpadov. (LPP-0019-09)
2009
2013
APVV - Program LPP
OEI ÚCHEI FCHPT
Progresívne interaktívne materiály pomocou navrhovania. (NMP3-CT-2004-500160)
2004
2009
6. rámcový program
OChBI ÚCHEI FCHPT
Progresívne postupy úpravy vôd, čistenia odpadových vôd, spracovania kalov a organických odpadov. (1/1382/04)20042006
VEGA
J. Derco
OEI ÚCHEI FCHPT
20062006
-- Iný domáci --
OChBI ÚCHEI FCHPT
Regenerácia iónových kvapalín používaných v separačných procesoch (APVV-18-0232)
2019
2023
APVV - Všeobecná výzva
OChBI ÚCHEI FCHPT
2003
2004
-- Iný domáci --
OEI ÚCHEI FCHPT
2007
2008
-- Iný medzinárodný --OEI ÚCHEI FCHPT
Rovnováha a kinetika adsorpcie proteínov na iónomeničových chromatografických membránach s vrúbľovanou polymérnou vrstvou. (LPP-0258-09)
20092013APVV - Program LPPM. PolakovičOChBI ÚCHEI FCHPT
Rozklad vybraných škodlivých látok ozonizáciou. (SK-SI-0019-10)
20112012
Bilaterálna spolupráca - SR - Slovinsko
OEI ÚCHEI FCHPT
Rozklad vybraných špecifických syntetických organických látok z vôd procesmi s využitím ozónu. (1/0859/14)
2014
2017
VEGA
OEI ÚCHEI FCHPT
Rozvoj kapacity ľudských zdrojov na Kábulskej polytechnickej univerzite. (SAMRS/2009/09/02)20102012Slovenská rozvojová spolupráca ODA, Slovak Aid
OChBI ÚCHEI FCHPT
20092009-- Iný domáci --OEI ÚCHEI FCHPT
Sledovanie vplyvu procesných parametrov na zloženie plynu pri splyňovaní tuhého alternatívneho paliva
20182018Mladý výskumníkP. Šuhaj
OChBI ÚCHEI FCHPT
Spolupráca medzi európskymi a ázijskými univerzitami pre rozvoj kapacity ľudských zdrojov v oblasti technického vzdelávania v Afganistane. (147-063)
2008
2011
Asia Link Programme
OChBI ÚCHEI FCHPT
20062008
VEGA
E. Graczová
OChBI ÚCHEI FCHPT
Spresnenie termodynamického opisu viaczložkovej rovnováhy kvapalina-para a kvapalina-kvapalina-para pre potreby modelovania separačných zariadení. (APVV-0353-06)
2007
2009
APVV
OChBI ÚCHEI FCHPT
2009
2009-- Iný domáci --J. Haydary
OChBI ÚCHEI FCHPT
Syntéza polykryštalického indium fosfidu InP a jeho charakterizácia. (APVT-99-018602)
2003
2009APVV
OChBI ÚCHEI FCHPT
Špičkový tím biotechnologických separácií
20152020
-- Iný domáci --
M. PolakovičOChBI ÚCHEI FCHPT
2009
2009
-- Iný domáci --OChBI ÚCHEI FCHPT
Štúdium a aplikácia pokročilého oxidačného systému kovový hliník - kyselina2016
2016
Mladý výskumník
L. HrdličkaOEI ÚCHEI FCHPT
2005
2008
-- Iný medzinárodný --
OChBI ÚCHEI FCHPT
Štúdium kinetiky splyňovania biomasy na procesný plyn. (LPP-0230-07)
2008
2012
APVV - Program LPP
OChBI ÚCHEI FCHPT
Štúdium nábojového prenosu v usporiadaných organických molekulárnych systémoch (1/0879/11)
2011
2013
VEGA
J. CirákKF FEI
Štúdium separácie a izolácie kovov a rádionuklidov zo zložiek životného prostredia prírodnými a chemicky upravenými sorbentami. (1/1381/04)20042006
VEGA
V. Koprda
OEI ÚCHEI FCHPT
20062008APVVV. BálešOChBI ÚCHEI FCHPT
Tavenie kovonosných materiálov s cieľom zníženia energetickej náročnosti pecných agregátov a množstva produkovaných emisií (1/0691/18)
2018
2020
VEGA
M. VarinyOChBI ÚCHEI FCHPT
Technológie na znižovanie koncentrácie PCB. (161/2003/6.2)
2003
2004-- Iný domáci --
OEI ÚCHEI FCHPT
Tepelná stabilita celuláz (SK-HU-2013-0008)
20152016
APVV - Bilaterálna spolupráca
M. Polakovič
OChBI ÚCHEI FCHPT
Transportné a kinetické javy v membránovej chromatografii. (LPP-0221-07)
20082012APVV - Program LPP
OChBI ÚCHEI FCHPT
Tvorba databázy parametrov ternárnej korekcie rovníc pre výpočet aktivitných koeficientov zložiek v roztoku a jej použitie v modelových výpočtoch separácie viaczložkových viacfázových systémov (1/0553/10)
2010
2011
VEGA
OChBI ÚCHEI FCHPT
2005
2007
VEGAOEI ÚCHEI FCHPT
2002
2004
VEGA
V. Koprda
OEI ÚCHEI FCHPT
Úprava a testovanie experimentálneho zariadenia na splyňovanie tuhých heterogénnych odpadov
2020
2021Mladý výskumníkOChBI ÚCHEI FCHPT
20072009APVV
OChBI ÚCHEI FCHPT
Viacúrovňová analýza procesov – hodnotenie bezpečnosti
20202021
Mladý výskumník
OChBI ÚCHEI FCHPT
Viacúrovňová intenzifikácia chemických procesov a priemyselných klastrov (APVV-18-0134)
2019
2023
APVV - Všeobecná výzva
OChBI ÚCHEI FCHPT
Viacúrovňová intenzifikácia chemických procesov a priemyselných klastrov
20192021
Excelentné tvorivé tímy na STU
OChBI ÚCHEI FCHPT
Vybudovanie experimentálnej overovacej jednotky zameranej na biotechnologickú produkciu špeciálnych chemikálií. (ITMS 26240220057)
2010
2013
OP VaV
OChBI ÚCHEI FCHPT
Vybudovanie Kompetenčného centra pre výskum a vývoj v oblasti molekulárnej medicíny. (ITMS 26240220071)
20112015OP VaV
OBT ÚBT FCHPT
Vybudovanie laboratória potravinárskej mikrobiológie a chemického inžinierstva na Kábulskej polytechnickej univerzite. (SAMRS/2011/01/02)
20122013
Slovenská rozvojová spolupráca ODA, Slovak Aid
J. Haydary
OChBI ÚCHEI FCHPT
Výroba plynu s parametrami kvality plynného paliva, splyňovaním tuhého odpadu a biomasy (APVV-19-0170)
2020
2023
APVV - Všeobecná výzvaJ. HaydaryOChBI ÚCHEI FCHPT
Výskum bórom dopovaných diamantových vrstiev pre vysokoúčinné odstraňovanie liečiv, drog a rezistentných typov mikroorganizmov z vôd (APVV-16-0124(2))
2017
2020APVV - Všeobecná výzva
OEI ÚCHEI FCHPT
Výskyt liečiv, drog a rezistentných typov bektérií v odpadových vodách zo zdravotníckych zariadení na Slovensku a ich možné odstránenie pomocou progresívnych procesov20152016Excelentné tímy mladých výskumníkov
OEI ÚCHEI FCHPT
Výskyt mikroplastov a vybraných mikropolutantov v povrchových a pitných vodách Slovenska a ich účinné odstránenie pomocou progresívnych postupov (APVV-19-0250)
2020
2024
APVV - Všeobecná výzva
OEI ÚCHEI FCHPT
Výskyt najviac používaných antibiotík v odpadových vodách v Bratislave a ich možný spôsob degradácie
20162016
Mladý výskumník
OEI ÚCHEI FCHPT
Vytvorenie centra excelentnosti pre využívanie obnoviteľných zdrojov energie na Slovensku. (SK0023)
2008
2011Finančný mechanizmus EHP a Nórsky finančný mechanizmus
OEI ÚCHEI FCHPT
Využitie granulovanej biomasy pri procesoch biologického odstraňovania dusíka z odpadových vôd. (1/0818/12)
2012
2014
VEGA
OEI ÚCHEI FCHPT
2004
2005Bilaterálna spolupráca - SR - Česko
OEI ÚCHEI FCHPT
Využitie membránových bioreaktorov na čistenie priemyselných odpadových vôd. (1/0589/12)
2012
2014
VEGAI. Bodík
OEI ÚCHEI FCHPT
Využitie procesov rekarbonizácie pri zabezpečení kvality pitnej vody.
2014
2014
-- Iný domáci --
ÚCHEI FCHPT
2008
2010
VEGA
OEI ÚCHEI FCHPT
Využitie vedľajších produktov výroby bionafty s cieľom produkcie bioplynu a odstraňovania nutrientov z odpadových vôd. (1/0145/08)
2008
2010
VEGA
M. Hutňan
OEI ÚCHEI FCHPT
2005
20096. rámcový programĽ. JelemenskýOChBI ÚCHEI FCHPT
Využitie zmesi enzýmov na čistenie rizikových priesakových vôd.
2012
2013
-- Iný domáci --
T. MackuľakOEI ÚCHEI FCHPT
2005
2007
APVV
OChBI ÚCHEI FCHPT
2003
2006
5. rámcový program
V. ŠtefucaOChBI ÚCHEI FCHPT
Zdravotnícke zariadenia a hudobné festivaly ako bodové zdroje mikropolutantov v povrchových vodách a možnosti ich účinného odstraňovania
2019
2021
Excelentné tímy mladých výskumníkov
OEI ÚCHEI FCHPT
Zlepšenie bezpečnosti priemyselných chemických procesov pomocou virtuálneho dynamického simulátora. (1/4447/07)20072009VEGAĽ. Jelemenský
OChBI ÚCHEI FCHPT
Zlepšovanie účinnosti výučby v chemickoinžinierskom vzdelávaní. (539959-LLP-1-2013-1-UK-ERASMUS-EQR)20132017
Erasmus
M. PolakovičOChBI ÚCHEI FCHPT
Zvýšenie stability enzýmu lipázy v iónových kvapalinách. (č. 11)
2005
2006
Bilaterálna spolupráca - SR - Maďarsko
OChBI ÚCHEI FCHPTLegenda:
Aktívne stavy:
podaný
riešený
schválený
Neaktívne stavy:
neschválený
ukončený neúspešne
ukončený úspešne