18. 10. 2019  5:57 Lukáš
Akademický informačný systém

Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva (FCHPT) - zoznam projektov


Aplikácie zobrazujú zoznam projektov vybraného pracoviska.

Počet nájdených záznamov: 159

StavNázovOdDoDruhGarantPracovisko
Experimentálne štúdium produkcie gama-dekalaktónu mikrobiálnou biotransformáciou. (APVT-99-019604)20052007APVVV. ŠtefucaOChBI ÚCHEI FCHPT
Adsorpčné procesy v biotechnologických výrobách proteínov, oligosacharidov a aromatických alkoholov. (1/0531/13)20132015VEGAM. PolakovičOChBI ÚCHEI FCHPT
Afinitné mikročastice, nanočastice a micely a ich použitie na uskutočnenie separácií a reakcií v sústavách s membránami. (1/0876/08)20082010VEGAŠ. SchlosserOChBI ÚCHEI FCHPT
Anaerobná produkcia bioplynu na čistenie kalových vôd z biomasy s vysokým obsahom dusíka a síry (1/0772/16)20162019VEGAM. HutňanOEI ÚCHEI FCHPT
Analýza biopolutantov v splaškových vodách na hodnotenie zdravia spoločnosti. (Action ES1307)20142018COSTI. BodíkOEI ÚCHEI FCHPT
Aplikácia paralelného programovania pri identifikácii nebezpečenstiev v chemických procesoch20192019Mladý výskumníkM. DankoOChBI ÚCHEI FCHPT
Aplikácia paralelných výpočtov pri identifikácii nebezpečenstiev v chemických procesoch20182018Mladý výskumníkM. DankoOChBI ÚCHEI FCHPT
Aplikácie membránových reaktorov na čistenie priemyselných odpadových vôd v a.s. Duslo, Šaľa. (APVV-0144-07)20082009APVV - Všeobecná výzvaI. BodíkOEI ÚCHEI FCHPT
APVV MVP 2019 Czölderová (MVP-2019-0024)20192019APVV - MVP (podpora mladých výskumných pracovníkov)M. CzölderováOEI ÚCHEI FCHPT
Automatický modelový HAZOP systém na analýzu nebezpečenstva v procesnom inžinierstve (1/0659/18)20182020VEGAJ. MarkošOChBI ÚCHEI FCHPT
Autonómna smart HAZOP analýza20172017Mladý výskumníkJ. JanošovskýOChBI ÚCHEI FCHPT
Biokatalytická produkcia prírodných aróm v hybridných systémoch. (APVV-0656-11)20122015APVV - Všeobecná výzvaJ. MarkošOChBI ÚCHEI FCHPT
Biologické čistenie odpadových vôd a biologické spracovanie čistiarenských kalov a organických materiálov. (042 CZE)20042005Bilaterálna spolupráca - SR - ČeskoM. DrtilOEI ÚCHEI FCHPT
Bioreaktor pre nové spôsoby kultivácie bakteriálnej hmoty (E! 2497)20012003EUREKAM. PolakovičOChBI ÚCHEI FCHPT
Biorozložiteľnosť odpadovej vody s farbou (29027)20092009-- Iný domáci --I. BodíkOEI ÚCHEI FCHPT
Biorozložiteľnosť odpadovej vody s farbou (29050)20092009-- Iný domáci --I. BodíkOEI ÚCHEI FCHPT
Budovanie kapacít v sektore vysokých škôl Afganistanu (SAMRS/2018/AFG/1/1)20182021Slovenská rozvojová spolupráca ODA, Slovak AidJ. HaydaryOChBI ÚCHEI FCHPT
Centrum excelentnosti integrovanej protipovodňovej ochrany územia. (ITMS 26240120004)20092011OP VaVM. DrtilOEI ÚCHEI FCHPT
Čistenie odpadových vôd vo vidieckych sídlach v súbehu s využitím biomasy ako obnoviteľného zdroja. (VMSP-P-0101-09)20092011APVV - Program VMSPI. BodíkOEI ÚCHEI FCHPT
Denitrifikácia v reaktoroch s anoxickou granulovanou biomasou. (APVV-0417-07)20082011APVV - Všeobecná výzvaM. DrtilOEI ÚCHEI FCHPT
Dobudovanie národného centra pre výskum a aplikácie obnoviteľných zdrojov energie. (ITMS:26240120028)20102012OP VaVĽ. JelemenskýOChBI ÚCHEI FCHPT
Dvojreaktorový membránový hybridný systém.20142014-- Iný domáci --M. MihaľOChBI ÚCHEI FCHPT
Dvojstupňové splyňovanie zmesného tuhého odpadu s katalytickou redukciou dechtov (APVV-15-0148)20162020APVV - Všeobecná výzvaJ. HaydaryOChBI ÚCHEI FCHPT
Experimentálne a matematické modelovanie hybridných systémov integrujúcich bioreaktor z membránovou separáciou a adsorbciou (1/0687/16)20162019VEGAM. MihaľOChBI ÚCHEI FCHPT
Expertný systém na automatickú identifikáciu nebezpečenstva v procesnom inžinierstve (1/0749/15)20152017VEGAJ. LabovskýOChBI ÚCHEI FCHPT
Fotoredukcia skleníkového typu - CO2 modifikovanými zeolitmi20152015Mladý výskumníkJ. JokrllováOEI ÚCHEI FCHPT
Funkčné hybridné materiály pre extraktívne separácie produktov biorafinérií. (1/0757/14)20142016VEGAJ. MartákOChBI ÚCHEI FCHPT
Geneticky modifikované mikroorganizmy ako celobunkové katalyzátory enantioselektívnych biooxidácií pre nové imobilizované biotechnológie. (APVV-51-033205)20062009APVVV. ŠtefucaOChBI ÚCHEI FCHPT
Hybridné procesy na produkciu organických kyselín a ich esterov. (SK-MAD-014-06)20072008Bilaterálna spolupráca - SR - MaďarskoŠ. SchlosserOChBI ÚCHEI FCHPT
Hybridné systémy s membránami a rozpúštadlá na báze iónových kvapalín. (1/2468/05)20052007VEGAŠ. SchlosserOChBI ÚCHEI FCHPT
Hybridný systém na produkciu 2-fenyletanolu pozostávajúci z bioreaktora, membránovej separácie a adsorpčnej kolóny20162016Mladý výskumníkI. ČerveňanskýOChBI ÚCHEI FCHPT
Charakterizácia katalyzátora na báze prírodných minerálov z Afganistanu. (5A40 AFRC)20122014-- Iný medzinárodný --J. HaydaryOChBI ÚCHEI FCHPT
Charakterizácia produktov pyrolýzy odpadových pneumatík. (1/4446/07)20072009VEGAJ. HaydaryOChBI ÚCHEI FCHPT
Chemoenzymatická syntéza látok s farmaceutickýmpotenciálom: optimalizácia procesov produkcie fenyletanoidných glykozidov (APVV-18-0188)20192023APVV - Všeobecná výzvaM. PolakovičOChBI ÚCHEI FCHPT
Chromatografická separácia fruktooligosacharidov. (LPP-0234-06)20062009APVVM. PolakovičOChBI ÚCHEI FCHPT
Identifikácia drog a liečiv v odpadových vodách a možnosti ich odstraňovania v ČOV. (APVV-0122-12)20132017APVV - Všeobecná výzvaI. BodíkOEI ÚCHEI FCHPT
Identifikácia výtlačkov laserových tlačiarní pre potreby kriminalisticko-technických analýz20152015Mladý výskumníkM. BelovičováOChBI ÚCHEI FCHPT
Imobilizované rekombinantné mikroorganizmy pre biotechnologickú produkciu chemických špecialít pomocou biokatalytických kaskádových reakcií (APVV-15-0227)20162020APVV - Všeobecná výzvaM. PolakovičOChBI ÚCHEI FCHPT
Integrované reakčné systémy na biokatalytickú redukciu prochirálnych karbonylových zlúčenín. (APVV-0518-07)20082011APVV - Všeobecná výzvaJ. MarkošOChBI ÚCHEI FCHPT
Integrované reakčno-separačné systémy s membránami a zákonitosti a modelovanie prestupu látky a interakcií v nich. (1/9136/02)20022004VEGAŠ. SchlosserOChBI ÚCHEI FCHPT
Integrovaný systém pre hodnotenie bezpečnosti chemických procesov a predchádzanie stratám. (1/8112/01)20012003VEGAĽ. JelemenskýOChBI ÚCHEI FCHPT
Inteligentný systém na identifikáciu nebezpečenstva v komplexných výrobných procesoch (APVV-14-0317)20152019APVV - Všeobecná výzvaĽ. JelemenskýOChBI ÚCHEI FCHPT
Intenzifikácia biotechnologickej prodikcie prírodných aróm pomocou neporéznych membrán20172017Mladý výskumníkI. ČerveňanskýOChBI ÚCHEI FCHPT
Intenzifikácia procesov na separáciu bioproduktov pomocou kompozitných afinitných činidiel na báze iónových kvapalín a nanočastíc (1/0888/17)20172019VEGAM. BlahušiakOChBI ÚCHEI FCHPT
Inžinierske aspekty chromatografickej separácie proteínov a sacharidov. (1/3565/06)20062008VEGAM. PolakovičOChBI ÚCHEI FCHPT
Izolácia a výskum vlastností bioaktívnych látok amarantu a ich aplikácia v humánnej výžive. (ČÚ 14b)20032003Štátny programV. ŠtefucaOChBI ÚCHEI FCHPT
Katalytická redukcia dechtov z termochemického rozkladu biomasy. (1/0757/13)20132016VEGAĽ. JelemenskýOChBI ÚCHEI FCHPT
Katalytická transformácia dechtov zo splyňovania prírodných (biomasy) a syntetických (odpadov) polymérov (1/0796/10)20102011VEGAĽ. JelemenskýOChBI ÚCHEI FCHPT
Kinetické a transportné javy v enzýmových technológiách. (1/0065/03)20032005VEGAM. PolakovičOChBI ÚCHEI FCHPT
Kompetenčné centrum pre nové materiály, pokročilé technológie a energetiku. (ITMS: 26240220073)20112015OP VaVĽ. JelemenskýOChBI ÚCHEI FCHPT
Komplexné využitie pribudliny na prípravu látok s vysokou pridanou hodnotou (APVV-17-0109)20182022APVV - Všeobecná výzvaG. ČíkOEI ÚCHEI FCHPT
Laboratórium analýzy potravín a vody pre Kábulskú polytechnickú univerzitu (SAMRS/2016/AFG/1/1)20162018Slovenská rozvojová spolupráca ODA, Slovak AidJ. HaydaryOChBI ÚCHEI FCHPT
Laboratórium na testovanie stavebných materiálov pre Heratskú univerzitu. (ACU/2005/04/AF/02)20052007Slovenská rozvojová spolupráca ODA, Slovak AidJ. HaydaryOChBI ÚCHEI FCHPT
Laboratórium všeobecnej chemickej a potravinárskej technológie a študijné programy pre odbory "anorganická technológia" a "metalurgia" Kábulskej polytechnickej univerzity. (SAMRS/2013/AFG/01/04)20132015Slovenská rozvojová spolupráca ODA, Slovak AidJ. HaydaryOChBI ÚCHEI FCHPT
Laboratórium základných bioprocesov pre analýzu potravín na Heratskej univerzite. (SAMRS/2014/AFG/01/01)20142016Slovenská rozvojová spolupráca ODA, Slovak AidJ. HaydaryOChBI ÚCHEI FCHPT
Ľudský faktor ako kľúčový problém v bezpečnosti chemického priemyslu. (G1RT-CT-2001-05029)200220045. rámcový programĽ. JelemenskýOChBI ÚCHEI FCHPT
Matematické a experimentálne modelovanie hybridných reakčne-separačných systémov na biochemickú produkciu chemických špecialít (1/0526/10)20102011VEGAJ. MarkošOChBI ÚCHEI FCHPT
Mechanizmus horenia častice uhlia v prostredí s nízkou koncentráciou kyslíka. (1/0064/03)20032005VEGAJ. MarkošOChBI ÚCHEI FCHPT
Mechanizmy a kinetika inaktivácie enzýmov. (1/3582/06)20062008VEGAV. ŠtefucaOChBI ÚCHEI FCHPT
Mechanizmy adsorpcie na heterogénnych povrchoch. Aplikácie na problematiku životného prostredia. (30 FRN)20042005Slovensko/FrancúzkoM. PolakovičOChBI ÚCHEI FCHPT
Metodika hodnotenia biologickej rozložiteľnosti veľmi znečistených odpadových vôd po ich chemickom čistení. (SK-SI-01506)20062007Bilaterálna spolupráca - SR - SlovinskoJ. DercoOEI ÚCHEI FCHPT
Mikroplasty – riziko pre životné prostredie na Slovensku20192019Mladý výskumníkN. BelišováOEI ÚCHEI FCHPT
Mikroplasty a ich účinné odstránenie pomocou progresívnych postupov20182018Mladý výskumníkA. GrenčíkováOEI ÚCHEI FCHPT
Mikroplasty vo vodách Slovenska monitoring a možnosti použitia inovatívnych postupov na ich odstránenie20192021Excelentné tímy mladých výskumníkovA. GrenčíkováOEI ÚCHEI FCHPT
Mikropolutanty a rezistentné kmene baktérií ich monitoring a možnosti použitia inovatívnych postupov na ich odstránenie - nanomateriály a železany20172019Excelentné tímy mladých výskumníkovJ. TichýOEI ÚCHEI FCHPT
Modelovanie a scale up membránovej chromatografie pre separácie proteínov. (1/0655/09)20092011VEGAM. PolakovičOChBI ÚCHEI FCHPT
Modelovanie a štúdium hydrodynamiky a prestupu kyslíka v airlift bioreaktore. (1/3573/06)20062008VEGAJ. MarkošOChBI ÚCHEI FCHPT
Modelovanie disperzie nebezpečných látok v atmosfére pomocou CFD prístupu. (APVV ? 0492-06)20072009APVVĽ. JelemenskýOChBI ÚCHEI FCHPT
Modelovanie hybridných systémov airlift bioreaktor -- membránové separácie. (1/0866/12)20122015VEGAJ. MarkošOChBI ÚCHEI FCHPT
Modelovanie membránových reaktorov. (APVV-0355-07)20082011APVV - Všeobecná výzvaZ. LabovskáOChBI ÚCHEI FCHPT
Modelovanie separácie azeotropických zmesí prostredníctvom extrakcie/extrakčnej destilácie a simulácia regenerácie rozpúšťadiel. (APVV-0858-12)20132017APVV - Všeobecná výzvaE. GraczováOChBI ÚCHEI FCHPT
Modelovanie separácie škodlivín z tekutých zmesí. (1/0063/03)20032005VEGAD. BobokOChBI ÚCHEI FCHPT
Modelovanie, simulácia a bezpečnostná analýza zariadení reakčnej destilácie v chemickom priemysle. (APVT-20-000804)20052007APVVJ. MarkošOChBI ÚCHEI FCHPT
Monitoring ciest farmaceutík z čistiarenských kalov do pôd, rastlín a podzemných vôd (APVV-17-0119)20182022APVV - Všeobecná výzvaI. BodíkOEI ÚCHEI FCHPT
Možnosti odstraňovania a nakladania s nutrientmi z odpadových vôd20182018Mladý výskumníkS. KecskésováOEI ÚCHEI FCHPT
Možnosti odstraňovania a opätovného získavania fosforu z odpadových vôd20192019Mladý výskumníkB. KožárováOEI ÚCHEI FCHPT
Multimodálne adsorpčné interakcie v biotechnologických separáciách (1/0573/17)20172020VEGAM. PolakovičOChBI ÚCHEI FCHPT
Nanomateriály - inovatívny postup odstraňovania mikropolutantov20172017Mladý výskumníkP. BrandeburováOEI ÚCHEI FCHPT
Nanosegregované afinitné činidlá pre hybridné fermentačno-separačné procesy (APVV-15-0494)20162020APVV - Všeobecná výzvaŠ. SchlosserOChBI ÚCHEI FCHPT
Národné centrum pre výskum a aplikácie obnoviteľných zdrojov energie. (ITMS:26240120016)20092011OP VaVĽ. JelemenskýOChBI ÚCHEI FCHPT
Návrh a optimalizácia prebublávaných kolónových reaktorov. (1/0066/03)20032005VEGAV. BálešOChBI ÚCHEI FCHPT
Návrh kvantitatívneho systému hodnotenia bezpečnosti chemických reaktorov. (1/1377/04)20042006VEGAĽ. JelemenskýOChBI ÚCHEI FCHPT
Návrh, simulácia a optimalizácia hybridných reaktívne separačných systémov na biokatalytickú produckciu prírodných látok (APVV-16-0111)20172021APVV - Všeobecná výzvaJ. MarkošOChBI ÚCHEI FCHPT
Netradičné bioprocesy a bioreaktory. (038/011)20022003Bilaterálna spolupráca - SR - ČeskoV. BálešOChBI ÚCHEI FCHPT
Nórske kompetencie na prenos študijných programov vo výučbe environmentálneho inžinierstva na Slovenskej technickej univerzita. (No 2032040)20032005Bilaterálna spoluprácaV. BálešOChBI ÚCHEI FCHPT
Nové afinitné činidla a ich využitie v separačných a hybridných procesoch. (1/1184/11)20112013VEGAŠ. SchlosserOChBI ÚCHEI FCHPT
Nové extraktívne metódy získavania organických kyselín z biotechnologických a odpadových roztokov. (SK-BG-0042-08)20092010Bilaterálna spolupráca - SR - BulharskoŠ. SchlosserOChBI ÚCHEI FCHPT
Nové stabilizované a štruktúrne usporiadané opticky a fotoelektricky aktívne organické materiály (V1/0501/15)20152018VEGAG. ČíkOEI ÚCHEI FCHPT
Odborné sledovanie prevádzky membrány ČOV v PP Lozorno (29034)20092009-- Iný domáci --I. BodíkOEI ÚCHEI FCHPT
Odporový ohrev na spracovanie potravín. (COOP-CT-2003-508374)200420066. rámcový programM. PolakovičOChBI ÚCHEI FCHPT
Odstránenie prioritných polutantov životného prostredia z vôd novými oxidačnými metódami20152015Mladý výskumníkL. HrdličkaOEI ÚCHEI FCHPT
Odstraňovanie arzénu z pitných vôd a jeho ekotoxický účinok na mikroorganizmy aktivovaného kalu20192019Mladý výskumníkR. ZakharOEI ÚCHEI FCHPT
Odstraňovanie vybraných mikropolutantov kombinovanými procesmi20192019Mladý výskumníkO. ČižmárováOEI ÚCHEI FCHPT
Odstraňovanie vybraných špecifických syntetických látok z vôd procesmi s využitím ozónu. (APVV-0656-12)20132017APVV - Všeobecná výzvaJ. DercoOEI ÚCHEI FCHPT
Optimalizácia procesu rekarbonizácie v reaktore s fluidizovanou vrstvou20182018Mladý výskumníkM. VrabeľOEI ÚCHEI FCHPT
Podpora vzdelávania v oblasti obnoviteľných zdrojov energie na Kábulskej univerzite (SAMRS/2019/AFG/1/1)20192020Slovenská rozvojová spolupráca ODA, Slovak AidJ. HaydaryOChBI ÚCHEI FCHPT
Postgraduálna škola priemyselnej ekológie. (MSCF-CT-2005-029529)20062009Marie Curie Actions - Human resources and mobilityG. ČíkOEI ÚCHEI FCHPT
Prenikajú lieky z čistiarenských kalov do podzemných vôd?20182018Mladý výskumníkP. SzabováOEI ÚCHEI FCHPT
Prenos európskych skúseností v ďalšom vzdelávaní mladých odborníkov v biovedeckej oblasti. (RO/00/B/F/PP 141028)20002004Leonardo da VinciV. BálešOChBI ÚCHEI FCHPT
Prenos európskych skúseností v ďalšom vzdelávaní mladých odborníkov v biovedeckej oblasti. (RO/00/B/F/PP 141028/dodatok)20052005Leonardo da VinciV. BálešOChBI ÚCHEI FCHPT
Priemyselný výskum zameraný na materiálové zhodnotenie kvapalných odpadov najmä z automobilového priemyslu. (ITMS 26220220074)20112015OP VaVP. TimárOChBI ÚCHEI FCHPT
Príprava erytropoetínu, terapeutického hormónu ovplyvňujúceho tvorbu červených krviniek, expresiou v eukaryotickom bunkovom systéme a jeho ďalšia purifikácia (APVV-14-0474)20152019APVV - Všeobecná výzvaM. PolakovičOChBI ÚCHEI FCHPT
Príprava chemického povlaku na povrchu sklených vlákien. (APVV-0491-07)20082010APVVG. ČíkOEI ÚCHEI FCHPT
Príprava katalyzátorov na rozklad dechtov z lacných materiálov20182018Mladý výskumníkJ. HusárOChBI ÚCHEI FCHPT
Produkcia bioplynu z biologicky rozložiteľných odpadov. (LPP-0019-09)20092013APVV - Program LPPI. BodíkOEI ÚCHEI FCHPT
Progresívne interaktívne materiály pomocou navrhovania. (NMP3-CT-2004-500160)200420096. rámcový programM. PolakovičOChBI ÚCHEI FCHPT
Progresívne postupy úpravy vôd, čistenia odpadových vôd, spracovania kalov a organických odpadov. (1/1382/04)20042006VEGAJ. DercoOEI ÚCHEI FCHPT
Projekt dobudovania laboratórií bezpečnostného a bioprocesorového inžinierstva na Oddelení chemického a biochemického inžinierstva. (VV_RP_UP4)20062006-- Iný domáci --M. PolakovičOChBI ÚCHEI FCHPT
Regenerácia iónových kvapalín používaných v separačných procesoch (APVV-18-0232)20192023APVV - Všeobecná výzvaE. GraczováOChBI ÚCHEI FCHPT
Remediačné postupy PCB. (148/2003/6.2)20032004-- Iný domáci --G. ČíkOEI ÚCHEI FCHPT
Rizikové látky v komunálnom a priemyselnom vodnom cykle. (042)20072008-- Iný medzinárodný --M. DrtilOEI ÚCHEI FCHPT
Rovnováha a kinetika adsorpcie proteínov na iónomeničových chromatografických membránach s vrúbľovanou polymérnou vrstvou. (LPP-0258-09)20092013APVV - Program LPPM. PolakovičOChBI ÚCHEI FCHPT
Rozklad vybraných škodlivých látok ozonizáciou. (SK-SI-0019-10)20112012Bilaterálna spolupráca - SR - SlovinskoJ. DercoOEI ÚCHEI FCHPT
Rozklad vybraných špecifických syntetických organických látok z vôd procesmi s využitím ozónu. (1/0859/14)20142017VEGAJ. DercoOEI ÚCHEI FCHPT
Rozvoj kapacity ľudských zdrojov na Kábulskej polytechnickej univerzite. (SAMRS/2009/09/02)20102012Slovenská rozvojová spolupráca ODA, Slovak AidJ. HaydaryOChBI ÚCHEI FCHPT
Seminár Produkcia bioplynu, pyrolýza a splynovanie - efektívny spôsob zhodnotenia biomasy (29053)20092009-- Iný domáci --M. HutňanOEI ÚCHEI FCHPT
Sledovanie vplyvu procesných parametrov na zloženie plynu pri splyňovaní tuhého alternatívneho paliva20182018Mladý výskumníkP. ŠuhajOChBI ÚCHEI FCHPT
Spolupráca medzi európskymi a ázijskými univerzitami pre rozvoj kapacity ľudských zdrojov v oblasti technického vzdelávania v Afganistane. (147-063)20082011Asia Link ProgrammeJ. HaydaryOChBI ÚCHEI FCHPT
Spresnenie opisu viaczložkovej rovnováhy kvapalina ? para a kvapalina ? kvapalina pre potreby separácie kvapalín destiláciou, extrakciou a extrakčnou destiláciou. (1/3581/06)20062008VEGAE. GraczováOChBI ÚCHEI FCHPT
Spresnenie termodynamického opisu viaczložkovej rovnováhy kvapalina-para a kvapalina-kvapalina-para pre potreby modelovania separačných zariadení. (APVV-0353-06)20072009APVVE. GraczováOChBI ÚCHEI FCHPT
Stanovenie teplotných vodivostí penových polystyrénov (29047)20092009-- Iný domáci --J. HaydaryOChBI ÚCHEI FCHPT
Syntéza polykryštalického indium fosfidu InP a jeho charakterizácia. (APVT-99-018602)20032009APVVJ. StopkaOChBI ÚCHEI FCHPT
Špičkový tím biotechnologických separácií20152020-- Iný domáci --M. PolakovičOChBI ÚCHEI FCHPT
Štúdia o úspore energie (29040)20092009-- Iný domáci --Ľ. JelemenskýOChBI ÚCHEI FCHPT
Štúdium a aplikácia pokročilého oxidačného systému kovový hliník - kyselina20162016Mladý výskumníkL. HrdličkaOEI ÚCHEI FCHPT
Štúdium hybridného procesu adsorpcia-membránová filtrácia (Amf) na odstraňovanie bóru z morskej vody. (04-AS-004)20052008-- Iný medzinárodný --Š. SchlosserOChBI ÚCHEI FCHPT
Štúdium kinetiky splyňovania biomasy na procesný plyn. (LPP-0230-07)20082012APVV - Program LPPĽ. JelemenskýOChBI ÚCHEI FCHPT
Štúdium nábojového prenosu v usporiadaných organických molekulárnych systémoch (1/0879/11)20112013VEGAJ. CirákKF FEI
Štúdium separácie a izolácie kovov a rádionuklidov zo zložiek životného prostredia prírodnými a chemicky upravenými sorbentami. (1/1381/04)20042006VEGAV. KoprdaOEI ÚCHEI FCHPT
Štúdium tvorby 2-fenyletanolu v integrovanom systéme s kontinuálnou separáciou produktu (APVV-99-004405)20062008APVVV. BálešOChBI ÚCHEI FCHPT
Technológie na znižovanie koncentrácie PCB. (161/2003/6.2)20032004-- Iný domáci --G. ČíkOEI ÚCHEI FCHPT
Tepelná stabilita celuláz (SK-HU-2013-0008)20152016APVV - Bilaterálna spolupráca M. PolakovičOChBI ÚCHEI FCHPT
Transportné a kinetické javy v membránovej chromatografii. (LPP-0221-07)20082012APVV - Program LPPM. PolakovičOChBI ÚCHEI FCHPT
Tvorba databázy parametrov ternárnej korekcie rovníc pre výpočet aktivitných koeficientov zložiek v roztoku a jej použitie v modelových výpočtoch separácie viaczložkových viacfázových systémov (1/0553/10)20102011VEGAE. GraczováOChBI ÚCHEI FCHPT
Účinky antioxidantov a látok ovplyvňujúcich imunitný systém študované in vivo na modeli adjuvantnej artritídy. (2/5051/25)20052007VEGAV. KoprdaOEI ÚCHEI FCHPT
Účinok antioxidantov a látok ovplyvňujúcich imunitný systém študovaný na zvieracích modeloch reumatoidnej artritídy a osteoartrózy. (2/2049/22)20022004VEGAV. KoprdaOEI ÚCHEI FCHPT
Veda a výskum - hnacia sila prosperity. (LPP-0175-06)20072009APVVV. BálešOChBI ÚCHEI FCHPT
Viacúrovňová intenzifikácia chemických procesov a priemyselných klastrov (APVV-18-0134)20192023APVV - Všeobecná výzvaZ. LabovskáOChBI ÚCHEI FCHPT
Vybudovanie experimentálnej overovacej jednotky zameranej na biotechnologickú produkciu špeciálnych chemikálií. (ITMS 26240220057)20102013OP VaVM. PolakovičOChBI ÚCHEI FCHPT
Vybudovanie Kompetenčného centra pre výskum a vývoj v oblasti molekulárnej medicíny. (ITMS 26240220071)20112015OP VaVJ. ŠajbidorOBT ÚBT FCHPT
Vybudovanie laboratória potravinárskej mikrobiológie a chemického inžinierstva na Kábulskej polytechnickej univerzite. (SAMRS/2011/01/02)20122013Slovenská rozvojová spolupráca ODA, Slovak AidJ. HaydaryOChBI ÚCHEI FCHPT
Výskum bórom dopovaných diamantových vrstiev pre vysokoúčinné odstraňovanie liečiv, drog a rezistentných typov mikroorganizmov z vôd (APVV-16-0124(2))20172020APVV - Všeobecná výzvaT. MackuľakOEI ÚCHEI FCHPT
Výskyt liečiv, drog a rezistentných typov bektérií v odpadových vodách zo zdravotníckych zariadení na Slovensku a ich možné odstránenie pomocou progresívnych procesov20152016Excelentné tímy mladých výskumníkovT. MackuľakOEI ÚCHEI FCHPT
Výskyt najviac používaných antibiotík v odpadových vodách v Bratislave a ich možný spôsob degradácie20162016Mladý výskumníkJ. TichýOEI ÚCHEI FCHPT
Vytvorenie centra excelentnosti pre využívanie obnoviteľných zdrojov energie na Slovensku. (SK0023)20082011Finančný mechanizmus EHP a Nórsky finančný mechanizmusI. BodíkOEI ÚCHEI FCHPT
Využitie granulovanej biomasy pri procesoch biologického odstraňovania dusíka z odpadových vôd. (1/0818/12)20122014VEGAM. DrtilOEI ÚCHEI FCHPT
Využitie membránových a oxidačných procesov pri úprave vody a čistení odpadových vôd. (103 CZE)20042005Bilaterálna spolupráca - SR - ČeskoJ. DercoOEI ÚCHEI FCHPT
Využitie membránových bioreaktorov na čistenie priemyselných odpadových vôd. (1/0589/12)20122014VEGAI. BodíkOEI ÚCHEI FCHPT
Využitie procesov rekarbonizácie pri zabezpečení kvality pitnej vody.20142014-- Iný domáci --A. VajíčekováÚCHEI FCHPT
Využitie progresívnych oxidačných postupov na rozklad prioritných, nebezpečných a rezistentných látok a minimalizáciu produkcie prebytočného kalu. (1/0866/08)20082010VEGAJ. DercoOEI ÚCHEI FCHPT
Využitie vedľajších produktov výroby bionafty s cieľom produkcie bioplynu a odstraňovania nutrientov z odpadových vôd. (1/0145/08)20082010VEGAM. HutňanOEI ÚCHEI FCHPT
Využitie virtuálnej reality a ľudského činiteľa na zlepšenie bezpečnosti. (NMP2-CT-2005-515831)200520096. rámcový programĽ. JelemenskýOChBI ÚCHEI FCHPT
Využitie zmesi enzýmov na čistenie rizikových priesakových vôd.20122013-- Iný domáci --T. MackuľakOEI ÚCHEI FCHPT
Vývoj procesov pre biotechnologickú produkciu fruktooligosacharidov. (APVT-20-025704)20052007APVVM. PolakovičOChBI ÚCHEI FCHPT
Vývoj procesu mikrobiálnej produkcie objemovej chemikálie 1,3-propándiolu z glycerolu z odpadových vôd. (QLK5-CT-2002-01343)200320065. rámcový programV. ŠtefucaOChBI ÚCHEI FCHPT
Zdravotnícke zariadenia a hudobné festivaly ako bodové zdroje mikropolutantov v povrchových vodách a možnosti ich účinného odstraňovania20192021Excelentné tímy mladých výskumníkovM. CzölderováOEI ÚCHEI FCHPT
Zlepšenie bezpečnosti priemyselných chemických procesov pomocou virtuálneho dynamického simulátora. (1/4447/07)20072009VEGAĽ. JelemenskýOChBI ÚCHEI FCHPT
Zlepšovanie účinnosti výučby v chemickoinžinierskom vzdelávaní. (539959-LLP-1-2013-1-UK-ERASMUS-EQR)20132017ErasmusM. PolakovičOChBI ÚCHEI FCHPT
Zvýšenie stability enzýmu lipázy v iónových kvapalinách. (č. 11)20052006Bilaterálna spolupráca - SR - MaďarskoM. PolakovičOChBI ÚCHEI FCHPTLegenda:
Aktívne stavy:podanýriešenýschválený
Neaktívne stavy:neschválenýukončený neúspešneukončený úspešne