25. 8. 2019  7:59 Ľudovít
Akademický informační systém

Stavebná fakulta - seznam projektů


Aplikace zobrazuje seznam projektů zvoleného pracoviště.

Počet nalezených záznamů: 691

StavNázevOdDoDruhGarantPracoviště
Elektronická učebnica stereometrie pre stredné školy s využitím programu Cabri geometria II Plus (3/4120/06)20062008KEGAZ. ŠtudencováKMDG SvF
Koncepcia študijného programu na stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností. (3/4104/06)20062008KEGAM. NičÚSZ SvF
A European Real Estate Bussiness Consultancy Project (European Real Estate Bussiness Consultancy Project)20072008-- Iný medzinárodný --K. IvaničkaKERS SvF
A new and flexible approach to training for engineers in construction /NFATEC/ (UK/01/B/F/PP-129_438)20012004Leonardo da VinciR. ÁrochKKDK SvF
ACE - Acoustic Course for Engineers (2016-1-PL01-KA202-026719 )20162019ERASMUS+A. VargováKKPS SvF
Adaptive Facades Network (Action TU 1403)20142018COSTJ. HraškaKKPS SvF
Advanced Global Navigation Satellite Systems tropospheric products for monitoring severe weather events and climate (GNSS4SWEC) (Akcia ES1206)20132017COSTJ. HeftyKGZA SvF
Advanced physical-acoustic and psycho-acoustic diagnostic methods for innovation in building acoustics - papabuild (MSCA - 690970)20152019H2020: Excellence: Akcie Marie Skłodowska-Curie (MSCA)V. ChmelíkKKPS SvF
Agenda 21 ? Sustainable development of rural areas (14130200075)20072008Interreg IIIA: SR - RakúskoJ. HúsenicováKKPS SvF
Aggregate and Concrete Production (GIRT-CT-2002-05085)200220075. rámcový programA. BajzaKMTI SvF
Agregačné funkcie a ich aplikácie (1/0171/12)20122014VEGAR. MesiarKMDG SvF
Agregačné funkcie ako nástroj pre spracovanie informácií (APVV-0073-10)20112014APVV - Všeobecná výzvaR. MesiarKMDG SvF
Agregovanie informácií: modely a aplikácie (1/0080/10)20102011VEGAR. MesiarKMDG SvF
Ako sprístupniť náročné modelovanie statiky a dynamiky stavebných objektov študentom na technickej univerzite (025STU-4/2019)20192021KEGAO. IvánkováKSME SvF
Algebraické a topologické metódy v štúdiu kombinatorických štruktúr s vysokým stupňom súmernosti (1/0871/11)20112013VEGAJ. ŠiráňKMDG SvF
Algebraické a topologické metódy v teórii grafov a sieťí (APVT-20-023302)20022004APVVJ. ŠiráňKMDG SvF
Algebraické a topologické vlastnosti kvantových štruktúr a kvantová teória pravdepodobnosti (1/0266/03)20032005VEGAZ. RiečanováKMDG SvF
Algebraické, topologické a kombinatorické metódy v diskrétnych štruktúrach (APVV-0223-10)20112014APVV - Všeobecná výzvaJ. ŠiráňKMDG SvF
Algebraické, topologické a kombinatorické metódy v štúdiu diskrétnych štruktúr (APVV-15-0220)20162020APVV - Všeobecná výzvaJ. ŠiráňKMDG SvF
Algebrické, pravdepodobnostné a kategoriálne aspekty modelovania kvantových javov a neurčitosti (2/0069/16)20162019VEGAP. SarkociKMDG SvF
An European flood forecasting system EFFS (EVG1-CT-1999-00011)200220045. rámcový programJ. SzolgayKVHK SvF
Analýza a interpretácia vysokofrekvenčného monitorovania polohy pomocou globálnych navigačných (1/0569/10)20102011VEGAJ. HeftyKGZA SvF
Analýza a modelovanie relativistických efektov v globálnych navigačných družicových systémoch s cieľom (1/1108/11)20112013VEGAL. HusárKGZA SvF
Analýza a syntéza vplyvu prevádzkových podmienok na líniové a stavebné tenkostenné konštrukcie (1/0388/19)20192021VEGAJ. BrodnianskyKKDK SvF
Analýza a vývoj novodobých konštrukčných sústav z ocele.skla membrán a lán. Rozvoj rekonštrukčných metód a diagnostikovania exponovaných konštrukcií a potrubných vedení so zreteľom na ochranu životného prostredia. (1/0309/03)20032005VEGAZ. AgócsKKDK SvF
Analýza akustickej a tepelnej pohody vo viacúčelových sálach determinovaná fyzikálnymi parametrami vnútorného prostredia (1/8323/01)20012003VEGAP. TomašovičKKPS SvF
Analýza bezpenosti priehrad na Slovensku s prijliadnutím na ich vek a význam (1/7140/20)20002002VEGAM. LukáčKGTE SvF
Analýza deformácií podložia stavebných konštrukcií v závislosti od ich mechanických vlastností (1/9060/02)20022004VEGAJ. KuzmaKGTE SvF
Analýza dynamiky singulárne perturbovaných diferenciálnych rovníc blízko nehyperbolickej kritickej variety (1/9095/02)20022003VEGAR. VrábeľKMDG SvF
Analýza dynamiky singulárne perturbovaných diferenciálnych rovníc blízko nehyperbolickej kritickej variety (1/1007/04)20042005VEGAR. VrábeľKMDG SvF
Analýza energetických a enviromentálnych opatrení pri prevádzke hygienických zariadení a vetracích systémov v nízkoenergetických budovách. (1/0730/08)20082010VEGAJ. PeráčkováKTZB SvF
Analýza globálnych zdrojov dát a možnosti ich využitia na spresnenie a testovanie modelov tiažového poľa Zeme (1/0954/15)20152017VEGAJ. JanákKGZA SvF
Analýza klimatických a hydrologických extrémov metódami data miningu a inými nástrojmi hydroinformatiky z pohľadu adaptačných opatrení v krajine (1/0665/15)20152018VEGAM. ČistýKVHK SvF
Analýza napäťových a deformačných polí ľudskej chrbtice v dôsledku jej klinických zmien (1/9361/02)20022004VEGAJ. SumecKSME SvF
Analýza, návrh aodporúčania pre výrobu hliníkovo-sklenených fasád s vylepšenými pevnostnými vlastnosťami pri využití Eurokódu ENV 1999 (GR/SLOV/4/02)20022003Bilaterálna spolupráca - SR - GréckoI. BalážKKDK SvF
Analýza navrhovania lokálne podopretých stropných betónových dosiek predpätých nesúdržnými lanami resp. vystužených rozptýlenými oceľovými vláknami (1/8329/01)20012003VEGAĽ. FilloKBKM SvF
Analýza navrhovania tenkostenných betónových prefabrikovaných prvkov pre využitie alternatívnych zdrojov energie (AV 4/0016/07)20072009VTPĽ. FilloKBKM SvF
Analýza návrhových modelov a vplyvu stochastických javov pre stanovenie národných určujúcich parametrov (APVT-20-015004)20052007APVVĽ. FilloKBKM SvF
Analýza nosných konštrukcií vystavených mimoriadnym dynamickým zaťaženiam (1/0573/08)20082010VEGAM. SokolKSME SvF
Analýza obrazu pomocou nelineárnych difúznych rovníc (RPEU-004-06)20072009APVVK. MikulaKMDG SvF
Analýza odolnosti betónových, murovaných a spriahnutých oceľobetónových konštrukcií (1/0857/11)20112013VEGAĽ. FilloKBKM SvF
Analýza pôsobenia drevených priehradových konštrukcií pri krátkodobom a dlhodobom zaťažení a priestorováinterakcia s vystužovadlami. Štvorpodlažné budovy s drevenou nosnou konštrukciou. (1/0947/12)20122014VEGAJ. SandanusKKDK SvF
ANALÝZA RIZIKOVÝCH FAKTOROV DETERMINUJÚCICH BEZPEČNOSŤ HRÁDZÍ VODNÝCH STAVIEB (1/0452/17)20172020VEGAE. BednárováKGTE SvF
Analýza spoľahlivostných rizík navrhovania a zhotovovania betónových konštrukcií (1/0583/15)20152017VEGAJ. BilčíkKBKM SvF
Analýza správania sa stavebných konštrukcií pri dynamickom zaťažení s ohľadom na interakciu konštrukcie a podložia (1/0412/18)20182021VEGAN. JendželovskýKSME SvF
Analýza sucha viackriteriálnymi metódami štatistiky a data miningu z pohľadu návrhu adaptačných opatrení v krajine (APVV-15-0489)20162020APVV - Všeobecná výzvaM. ČistýKVHK SvF
Analýza šírenia zvuku v dvojitých transparentných konštrukciach z hľadiska nepriezvučnosti. Návrh, metodika merania, vyhodnotenie a kritériá. (1/0358/13)20132015VEGAP. TomašovičKKPS SvF
Analýza účinnosti odvodnenia pri sanácii nestabilných svahov (1/0530/19)20192021VEGAM. KopeckýKGTE SvF
Analýza vplyvu antropogénnych zásahov na stabilitu svahov na Slovensku (1/0599/08)20082010VEGAF. BaliakKGTE SvF
Analýza vplyvu zosuvov na výstavbu a rekonštrukciu cestných stavieb na Slovensku (1/0327/03)20032005VEGAJ. MalgotKGTE SvF
Analýza vybraných geodynamických procesov pomocou absolútnej a relatívnej gravimetrie a technológie GNSS (1/0750/18)20182020VEGAJ. JanákKGZA SvF
Aplication der LTS im Industrievermessung in Slowakei (46/2003)20032004Akcia Rakúsko - SlovenskoA. KopáčikKGDE SvF
Aplikácia aspektov spoľahlivosti a životnosti v optimálnom návrhu konštrukcií s jednostrannými väzbami s uvážením nelineárnych vlastností materiálov (1/3312/06)20062008VEGAJ. DickýKSME SvF
Aplikácia efektívnych metód na riešenie okrajových úloh v geodézii (1/1433/04)20042006VEGAM. MojzešKGZA SvF
Aplikácia pravdepodobnostných metód na obnovenie spoľahlivosti betónových stavieb (1/0306/09)20092011VEGAJ. BilčíkKBKM SvF
Aplikácia presných navigačných algoritmov a systémov na monitoring stavebných konštrukcií (1/3308/06)20062008VEGAA. KopáčikKGDE SvF
Application of the terrestrial laser scanning for environmental processes and changes (10/0242-E/4005)20112011-- Iný medzinárodný --A. KopáčikKGDE SvF
AQUALINGUA (F/01/B/F/LA-118204)20012003-- Iný medzinárodný --J. KrišSvF
ASIA Link (ASIA Link)20082010Asia Link ProgrammeA. ŠoltészKHTE SvF
Automatizácia kontroly elektronickej dokumentácie stavieb s využitím inovatívnych technológií zberu údajov a virtuálnych modelov (APVV-18-0247)20192023APVV - Všeobecná výzvaA. KopáčikKGDE SvF
Automatizovaný systém modelovania mechanizovaných stavebných procesov s aplikáciou metód multikriteriálnej optimalizácie (1/0184/12)20122014VEGAJ. GašparíkKTES SvF
Awareness improving of Grammar school students and their preparation for study at Faculty od Civil engineering STU in Bratislava (JPD 3 2005/3-024 - 13120120242)20062008OP VzdelávanieJ. OláhDek SvF
Baltic University Programme (mobility)20032020Baltic University ProgrammeS. KohnováKVHK SvF
Basis of structural timber design -- from research to standards (Akcia FP 1402)20142018COSTJ. SandanusKKDK SvF
BEZ NÁZVU (SP HO 18)20002003Cezhraničná spolupráca - SK - ATJ. SzolgayKVHK SvF
BEZ NÁZVU (2922080050)200020035. rámcový programA. BezákSvF
BEZ NÁZVU (DAAD)20032004Bilaterálna spoluprácaA. PuškárKKPS SvF
BEZ NÁZVU (624/02)20042005-- Iný medzinárodný --J. ŠoltészKBKM SvF
BEZ NÁZVU (133840-LLP-1-2007-1-SK-ERASMUS-ECDSP)20072007ErasmusĽ. FilloLBK KBKM SvF
Bezpečnosť a spoľahlivosť moderných nosných prvkov a konštrukcií z kovu, skla a membrán (1/0747/16)20162018VEGAJ. BrodnianskyKKDK SvF
BioEMERGENCIES (028892)20062010-- Iný medzinárodný --K. MikulaKMDG SvF
Biomechanická odozva driekovej časti chrbtice pri degeneratív-nych zmenách a po implantácii stabilizačného inštrumentária a jej klinické využitie (1/2156/05)20052007VEGAJ. SumecKSME SvF
Building-up of rivalrousityof workers in construction on the european labour market (13120120015)20052007Európsky sociálny fondJ. BilčíkKBKM SvF
CEEDES (6545003)20002003-- Iný medzinárodný --J. ValášekKTZB SvF
central european grasslands: conservation and suistanable use (DAPHNE - GEF/COAG/2/01)20012005global environment facility projectK. HlavčováSvF
Centrum pre obnovu vidieka (Maď/Nem/ČR/Slov/04)20042006Cezhraničná spolupráca - SK - CZI. TurčekKKPS SvF
Citlivosť tvorby povodňového odtoku na intenzívne zrážky a využívanie územia vo vrcholových povodniach (APVV-15-0497)20162020APVV - Všeobecná výzvaJ. SzolgayKVHK SvF
Climate Change Manipulation Experiments in Terrestrial Ecosystems - Networking and Outreach (ClimMani) (Action ES1308)20142018COSTS. KohnováKVHK SvF
Climate variability and land cover change impact on high and low flows (IHP-IV Project 23.1 Extreme events )20052009-- Iný medzinárodný --J. SzolgayKVHK SvF
Complex lanmgiage transformation and personal support of a new study programm: Mathematical and Computational Modelling (JPD 3-082/2005 - 13120120271)20062008OP VzdelávanieA. HandlovičováKMDG SvF
Computer Aided Building Physical Modelling. (6RP/42472/07 Host Fellowships for the Transfer of Knowledge ? Industry Academia Partnership)20062009Marie Curie Actions - Human resources and mobilityR. RabenseiferKKPS SvF
Connecting European connectivity research. (MoU: 053/13)20142018COSTJ. IlavskýKZEI SvF
Conservation, restoration and wise use of rich fens in the Slovak republic (SLO/03/G35/A/1G/72)20052010-- Iný medzinárodný --J. SkalováKVHK SvF
COUNTRYSIDE 21 (Rak/Maď/Slov/2001)20012003Bilaterálna spoluprácaI. TurčekKKPS SvF
Creation and administration of study program Constructions and transportation engineering in english language at Faculty of Civil engineering at STU in Bratislava (JPD 3-083/2005 - 13120120281)20062008OP VzdelávanieĽ. FilloKBKM SvF
Cross Border Road Safety Managment (ROSEMAN - SK-AT 2007-2013)20092012Cezhraničná spolupráca - SK - ATB. BezákKDOS SvF
Časový vývoj vplyvu vodného diela na hladinový režim podzemných vôd, návrh technických opatrení na riešenie nepriaznivého stavu podzemných vôd, ich účinnosť a trvanlivosť (1/1139/04)20042006VEGAA. ŠoltészKHTE SvF
Degradácia cementových kompozitov s alkáliám odolávajúcimi sklenými vláknami roztokmi dusičnanu amónneho (1/2157/05)20052007VEGAI. RousekováKMTI SvF
Design / Construction in Existing Contexts (D/06/B/F/PP 146 454)20062008Leonardo da VinciV. LesňákováKERS SvF
Detailný virtuálny model banskoštiavnickej kalvárie ako podklad pre ochranu kultúrnej pamiatky svetového významu. (1/0680/10)20102011VEGAM. FraštiaKGDE SvF
Detekcia a modelovanie zmien v hydrometeorologických časových radoch v podmienkach klimatickej zmeny (1/0891/17)20172020VEGAK. HlavčováKVHK SvF
Detekcia plošných a diskrétnych posunov nestabilných území na báze nízko nákladovej fotogrametrie, terestrických a satelitných technológií (0/0000/00)20142016VEGAŠ. SokolKGDE SvF
Detekcia plošných a diskrétnych posunov nestabilných území na báze nízko nákladovej fotogrametrie,terestrických a satelitných technológií (1/0133/14)20142016VEGAŠ. SokolKGDE SvF
Development of ICT supported, flexible training to enable designers to apply Eurocodes in accordance with the national regulations of different member states (UK/06/B/F/PP-162_562)20062008Leonardo da VinciR. ÁrochKJAZ SvF
Diagnostika a prognóza zásob vody v pôde s aspektom na optimálne zabezpečenie porastu vodou. (APVV-0271-07)20082010APVVJ. SkalováKVHK SvF
Diagnostika najstarších železobetónových mostov postavených na Slovensku (1/0690/13)20132015VEGAJ. HalvonikKBKM SvF
Digitálny archív k databáze evidencie publikačnej činnosti SvF (Rozvojovy projekt - 5f)20072007-- Iný domáci --S. StasselováDek SvF
Dni technológie obnovy pamiatok (MK-5813/2007/1.3)20072007Štátny programO. MakýšKTES SvF
Dni technológie obnovy pamiatok DTOP 2012 (MK-3664/2012/1.3)20122012-- Iný domáci --O. MakýšKTES SvF
Dni technológie pre obnovy pamiatok 2008 ? DTOP ?08 (MK-283/2008/1.3)20082008Štátny programO. MakýšKTES SvF
Documentation for Quality Assurance of Study Programmes (517340-TEMPUS-1-2011-1-IT-TEMPUS-SMGR)20112014Structural MeasuresE. JankovichováOPVV Dek SvF
Dopad prírodných rizík na lesné ekosystémy Slovenska v meniacich sa klimatickických podmienkach (APVV-15-0425)20162019APVV - Všeobecná výzvaJ. SzolgayKVHK SvF
Doplnkové študijné aktivity obnovy pamiatok 2008 (MK-285/2008/1.3)20082008Štátny programO. MakýšKTES SvF
Dopravné plochy a ich konštrukcie v integrovanom dopravnom priestore (1/0351/13)20132015VEGAK. BačováKDOS SvF
Drevené a kombinované nosníky - skutočné pôsobenie, vývoj, rekonštrukcie. (1/3309/06)20062008VEGAF. DraškovičKKDK SvF
Drevené vystužené a spriahnuté nosníky. Pôsobenie, efektívnosť, reológia a použiteľnosť (1/0539/09)20092011VEGAF. DraškovičKKDK SvF
DTOP 2013 - Dni technológie obnovy pamiatok (MK-7269/2013/1.3)20132013-- Iný domáci --O. MakýšKTES SvF
DTOP 2014 - Dni technológie obnovy pamiatok (MK-771/2014/1.3)20142014-- Iný domáci --O. MakýšKTES SvF
Dunajská stratégia EÚ -- zvýšenie bezpečnosti prevádzky a dopravnej kapacity veľkých plavebných komôr optimalizáciou hydraulických plniacich a prázdniacich systémov prostredníctvom modelového výskumu a heuristických optimalizačných metód. (1/0660/12)20122015VEGAĽ. MožiešikKHTE SvF
Durchfuhrung von Studienexkursionen mit Workschops im Bereich Gebäudetechnik (52s02)20052006Cezhraničná spolupráca - SK - ATO. LulkovičováKTZB SvF
Dynamické pokritické pôsobenie tenkostenných konštrukcií (1/9059/02)20022004VEGAJ. RavingerKSME SvF
ECOCITY (EVK4-CT-2001-00056/1)20052006MVTSK. BačováKDOS SvF
ECOCITY-Urban Development towards Appropriate Structures for Sustainable transport (EVK4-CT-2001-00056/ECOCITY)20022004Energy, environment and sustainable development (EESD)K. BačováKDOS SvF
Ecology and Built Environment (SK-05/06-BA-015)20062007Podpora trvalej spolupráceA. VargováKKPS SvF
ECTS - European Credit Transfer System (48145_IC-SK-Erasmus)20012003ErasmusA. ŠoltészCIT SvF
Education in Hydrotecnics (2003)20012003CEEPUSA. ŠoltészKHTE SvF
Education inRhone Alpes (mira)20022004MIRA - Mobilité International Rhone AlpesM. ZúbkováKERS SvF
Education Without Frontiers (CII-AT-0050-02-0607)20052007CEEPUS II (Central European Exchange Program for University Studies)O. LulkovičováKTZB SvF
EEGS (Thematic Networks)20032006thematic networkA. KopáčikKGDE SvF
Efektívna analýza nosných konštrukcií - optimalizácia numerických modelov (1/8326/01)20012003VEGAP. RoškoKSME SvF
Efektívne a robustné výpočtové metódy pre biomedickú analýzu (NATO)20022003-- Iný medzinárodný --J. ŠiráňKMDG SvF
Efektívne numerické metódy a paralelné výpočty v geodézii (1/1063/11)20112014VEGAR. ČunderlíkKMDG SvF
Efektívne numerické metódy riešenia geometrických parciálnych diferenciálnych rovníc (1/0733/10)20102011VEGAP. FrolkovičKMDG SvF
Efektívne výpočtové metódy v inžinierskych vedách a aplikáciach (1/0313/03)20032005VEGAK. MikulaKMDG SvF
Ekonomická analýza podmienok záskavania certifikátu environmentálneho manažérstva v podnikoch stavebnej výroby (1/0473/03)20032005VEGAD. PalušováKERS SvF
Ekonomické a inštitucionálne atribúty priemyselných parkov (1/0483/03)20032005VEGAM. ZúbkováKERS SvF
Ekonomické a inštitucionálne atribúty rozvinutých realitných trhov. (1/7151/20)20002002VEGAK. IvaničkaKERS SvF
E-learning dištančná on-line metóda výučby vybraných tém študijných predmetov v študijnom programe Personálna práca v priemyselných podnikoch v rámci bakalárskeho VŠ štúdia (3/3114/05)20052007KEGAS. SawickiKHUV SvF
Elektrické, dielktrické, optické a mechanické vlastnosti nehomogénnych a modulovaných materiálov (1/8309/01)20012003VEGAV. TrnovcováKFYZ SvF
Elektronický monitorovací systém prítomnosti osôb (Rozvojovy projekt - 5e)20062007-- Iný domáci --M. PotočárDek SvF
Elektronicý systém výuky vybraných predmetov na stavebnej fakulte (Rozvojovy projekt - 5c)20072007-- Iný domáci --M. SokolKSME SvF
EMBRYOMICS: Reconstructing in space and time the cell lineage tree (012916-2)20052009New and Emerging Science and Technology (NEST)K. MikulaKMDG SvF
Energetická efektívnosť a vnútorné prostredie budov s takmer nulovou potrebou energie (DS-2016-0030)20172018APVV - Multilaterálna spolupráca M. KrajčíkKTZB SvF
Energetické audity a energetická certifikácia budov (044STU-4/2018)20182020KEGAD. PetrášKTZB SvF
Energetický a environmentálny audit systémov vykurovania budov uplatňujúcich meraciu, regulačnú a riadiacu techniku (1/9062/02)20022004VEGAD. PetrášKTZB SvF
ENERGETICKY EFEKTÍVNE SYSTÉMY TECHNIKY PROSTREDIA VYUŽÍVAJÚCE OBNOVITEĽNÉ ZDROJE (1/1052/11)20112013VEGAD. PetrášKTZB SvF
Energeticky, ekonomicky úsporné a environmentálne únosné pozemné komunikácie a dopravné plochy (1/0401/10)20102011VEGAK. BačováKDOS SvF
Energy in the Built Environment/Enter Build RTD/NAS-ENERBUILD RTD (ERK6CT1999-2001)200220035. rámcový programJ. HraškaKKPS SvF
Energy Performance of Buildings Directive and Comfort (060756)20082009-- Iný medzinárodný --R. RabenseiferKKPS SvF
Environmentálne akceptovateľné materiály a technológie na stavbu dopravných plôch (1/0501/17)20172019VEGAS. UnčíkKMTI SvF
ETNET 21 Dissemination project in ONE Virtual Teaching and Training Community (ETNET 21)20002005SocratesS. KohnováKVHK SvF
EU Mobility Agreement Customizer (LLP-LvD-TOI-2008-FR -117018)20082010Leonardo da VinciV. LesňákováDek SvF
EUCEET III ?EUROPEAN CIVIL ENGINEERING EDUCATION AND TRAINING III (230355 ? CP ? 1 ? FR ? ERASMUS - TN)20062010thematic networkJ. DickýKSME SvF
European Education in Geodesic Engineering, Cartography and Surveying (EEGES)20032003-- Iný medzinárodný --A. KopáčikKGDE SvF
European procedures for flood frequency estimation (ESSEM Action ES0901)20092013COSTJ. SzolgayKVHK SvF
European Real Estate Challenge (pedagogický_Netherlands_ERS)20052007SocratesK. IvaničkaKERS SvF
Európsky rozmer bytovej politiky a rozvoja bytového sektoru na Slovensku (1/3781/06)20062008VEGAK. IvaničkaKERS SvF
Evolučné algoritmy a dátovo riadené modely vo vodnom hospodárstve krajiny (1/1044/11)20112014VEGAM. ČistýKVHK SvF
Exaktný nosníkový konečný prvok premenlivého prierezu. (1/8266/01)20012003VEGAJ. MurínKSME SvF
Excellence in Photogrammetry for Open Cultural Landscape & Heritage Education (2012-1-GR1-ERA10-10609)20132013Erasmus Mundus joint programmesA. KopáčikKGDE SvF
Experimental research and numerical simulations of new generation of phase change building materials influence on thermal stability of indoor environment. (APVV-SK-65/CZ-65)20062007Bilaterálna spolupráca - SR - ČeskoJ. HraškaKKPS SvF
Experimentálny výskum objektov jednotnej a dažďovej stokovej siete determinovaný na ochranu recipientu a možnosti alternatívnej regulácie dažďového odtoku. (1/0631/15)20152017VEGAŠ. StankoOPVV Dek SvF
Experimentálny výskum redukcie povodňových vplyvov stokovej siete na urbanizované územie (APVV-0372-12)20132017APVV - Všeobecná výzvaŠ. StankoKZEI SvF
Exponenty Cayleyho máp (LPP-0145-06)20062009APVVJ. ŠiráňKMDG SvF
Extremálne grafy daného stupňa a priemeru, resp. obvodu, s vysokým stupňom symetrie (1/0280/10)20102011VEGAJ. ŠiagiováKMDG SvF
Extremálne metrické problémy v grafoch a v diskrétnych štruktúrach (1/0238/19)20192021VEGAM. KnorKMDG SvF
Extremálne problémy v metrickej teórii grafov a diskrétnych štruktúr (1/0065/13)20132015VEGAM. KnorKMDG SvF
Faktory ovplyvňujúce efektívnosť využitia vysokopevnostného betónu v nosných betónových prvkoch a konštrukciách. (1/0458/11)20112013VEGAI. HudobaOPVV Dek SvF
Faktory ovplyvňujúce vlastnosti povrchových vrstiev betónových prvkov z hľadiska podmienok zhotovenia a vplyvov prostredia (1/0180/08)20082010VEGAI. HudobaKBKM SvF
Fasádna technika budov s viacstupňovým využívaním obnoviteľných zdrojov energie pre udržateľnú architektúru (APVV-16-0126)20172021APVV - Všeobecná výzvaB. BielekKKPS SvF
Fasádna technika inteligentných budov s aplikáciou prirodzených fyzikálnych medzipriestorov (1/3319/06)20062008VEGAM. BielekKKPS SvF
Fire Safe Use of Bio_based Building Products (Akcia FP1404)20142018COSTJ. OlbřímekKKPS SvF
Fotografická výstava Pamiatky v obnove II. (MK-5810/2007/1.3)20072007Štátny programO. MakýšKTES SvF
Fotografická výstava Pamiatky v obnove III. ? industriál (MK-284/2008/1.3)20082008Štátny programO. MakýšKTES SvF
Fotovoltické fasády budov s takmer nulovou potrebou energie (1/0050/18)20182020VEGAJ. HraškaKKPS SvF
Fuzzy integrály ako nástroje pre multikriteriálne rozhodovanie (SK-CN-0016-07)20082009APVVR. MesiarKMDG SvF
Fuzzy relácie a evaluátory (1/0500/09)20092011VEGAM. KalinaKMDG SvF
Fuzzy relácie a podmieňovanie (1/3014/06)20062008VEGAM. KalinaKMDG SvF
FYZIKA NETRADIĆNE NA WEBE - domáce motivačné experimenty, obrazové úlohy, počítačové modelovanie, teória aj pre "nefyzikov", zaujímavé fyzikálne dobrodružstvá. (3/118703)20032005KEGAJ. DillingerKFYZ SvF
Fyzika netradične na webe - domáce motivačné experimenty (3/1187/03)20032006KEGAI. BaníkKFYZ SvF
Fyzikálne vlastnosti organických dvodimenzionálnych systémov a príprava nanoštruktúr pre molekulárnu elektroniku. (1/3038/06)20062008VEGAJ. CirákKFYZ SvF
Fyzikálny výskum vtokových objektov malých vodných elektrární (1/0281/10)20102011VEGAP. DušičkaKHTE SvF
Geodetické monitorovanie deformácií zemského povrchu (1/8251/01)20012003VEGAM. MojzešKGZA SvF
Geodetické technológie podporujúce zber údajov pre tvorbu kinematického modelu stavebných konštrukcií (1/8330/01)20012002VEGAA. KopáčikKGDE SvF
Geograficky orientovaný distribuovaný model odtoku (APVV-0378-07)20082010APVVJ. SzolgayKVHK SvF
Geometrické aspekty modelovania prvkov krajiny a ich použitie v priestorových geoinformačných systémoch (1/1034/04)20042006VEGAM. VajsáblováKMDG SvF
Geometrické parciálne diferenciálne rovnice - numerická analýza a aplikácie (APW-0184-10)20112014APVV - Všeobecná výzvaK. MikulaKMDG SvF
Geometrické reprezenácie a symetrie grafov, máp a iných diskrétnych štruktúr s aplikáciami vo vede (ESF-EC-0009-10)20112014EuroGIGAJ. ŠiráňKMDG SvF
Geometry of maps on surfaces (APVV- SK?SI/01906)20062007Bilaterálna spolupráca - SR - SlovinskoJ. ŠiráňKMDG SvF
Geotechnické aspekty zvyšovania bezpečnosti sypaných hrádzí (1/0329/03)20032005VEGAE. BednárováKGTE SvF
Geotechnické štruktúry pri mimoriadnych zaťažovacích stavoch (1/2148/05)20052007VEGAJ. HullaKGTE SvF
Geotechnický audit environmentálnych stavieb a záťaží (1/3311/06)20062008VEGAM. MasarovičováKGTE SvF
GOCE-based high-resolution gravity field modelling in a space domain (4000122230/17/NL/SC)20172019-- Iný medzinárodný --R. ČunderlíkKMDG SvF
Grafy ako modely sietí s danými metrickými vlastnosťami a danou mierou symetrie (APVV-0136-12 )20132017APVV - Všeobecná výzvaJ. ŠiráňKMDG SvF
Grafy, grupy, plochy a symetrie. (1/2004/05)20052007VEGAJ. ŠiráňKMDG SvF
Groundwater modelliong (TAIEX - Technical Assistance Information Exchange Office)20042004-- Iný medzinárodný --A. ŠoltészKHTE SvF
Heuristické modely pre optimalizáciu vodohospodárskych zásahov v krajine (LPP-0319-09)20092012APVV - Program LPPM. ČistýKVHK SvF
Higher education prohram for the graduate students and young research workers in area of hygrotheral behavior of the building in context new research knowledge. (13120200041)20052008Európsky sociálny fondJ. LukovičováKFYZ SvF
Historické cintoríny v kontexte kultúrneho dedičsta - ich ochrana a rehabilitácia na príklade cintorína "Zvonový vŕšok" v Banskej Štiavnici (3/6269/08-SvF)20082010KEGAŠ. SokolKGDE SvF
Historické skúsenosti a súčasné požiadavky na navrhovanie betónových mostov s vedomostným transferom získaných poznatkov do odbornej praxe (APVV-0442-12)20132016APVV - Všeobecná výzvaJ. HalvonikKBKM SvF
Hodnotenie kvality akvatického habitatu horských tokov bioindikáciou (1/0068/19)20192022VEGAV. MacuraKVHK SvF
Hodnotenie kvality v doméne katastra nehnuteľností. (1/4025/07)20072009VEGAJ. Faixová ChalachanováKGZA SvF
Hodnotenie vodárenských dopravných systémov. (1/3313/06)20062008VEGAJ. KrišKZEI SvF
Hodnotenie vodných útvarov a optimalizácia vodohospodárskych opatrení v krajine (1/0585/08)20082010VEGAV. MacuraKVHK SvF
Holistické navrhovanie a overovanie betónových konštrukcií (1/0784/12)20122014VEGAJ. BilčíkKBKM SvF
Humanizácia a životné prostredie (1/8229/01)20012003VEGAJ. RybárikKHUV SvF
Hybridné modely pre predpovede prietokov (APVV-0443-07)20082011APVVJ. SzolgayKVHK SvF
Hybridné metódy modelovania a hodnotenia hydrologických extrémov pre rizikovú analýzu. (1/0908/11 )20112013VEGAK. HlavčováKVHK SvF
Hybridné predpovedné modely pre predpovedanie priebehu a neistoty odhadu povodňových prietokov v reálnom čase. (1/4209/07)20072009VEGAR. MesiarKMDG SvF
HYDRATE - Hydrometeorological data resources and technologies for effective flash flood forecasting (N° 037024)20062010Sustainable development, global change and ecosystemsJ. SzolgayKVHK SvF
HYDRATE - Hydrometeorological data resources and technologies for effective flash flood forecasting: (6RP/037024)20062008MVTSJ. SzolgayKVHK SvF
Hydraulické posúdenie tvorby mokradí riadenými záplavami v nížinných oblastiach Slovenska (AV 4/0021/07)20072009VTPA. ŠoltészKHTE SvF
Hydraulický výskum kapacity pohyblivých uzáverov vodných stavieb (APVV-15-0010)20162020APVV - Všeobecná výzvaJ. RumannKHTE SvF
Hydraulický výskum objektov umelého kanála pre vodné športy (fyzikálny model) (AV 4/0017/07)20072009VTPJ. KamenskýKHTE SvF
Hydrodynamické a interačné procesy pri riešení stabilitných problémov geotechnických konštrukcii (065/136)20022003Cezhraničná spolupráca - SK - CZJ. HullaKGTE SvF
Hydrodynamické procesy vo vrtoch a v ovplyvnenom heterogennom prostredí pri riešení stabilitných a ekologických problémov (1/9066/02)20022004VEGAJ. HullaKGTE SvF
Hydrogeologické sucho a jeho vplyv na využiteľné množstvá podzemnej (APVV-0335-06)20072009APVVV. MacuraKVHK SvF
Hydroinformatics ? implement for simulation, information and comunication technologies in hydrology, hydraulics and water management (13120200033)20052008OP VzdelávanieA. ŠoltészKHTE SvF
Hydrological regionalisation - Towards a coherent framework (P 18993)20062009-- Iný medzinárodný --J. SzolgayKVHK SvF
Hydrological regionalization - Towards a coherent framework (Rak/SR/STU2/07)20072008MVTSJ. SzolgayKVHK SvF
Hydrologicko-hydraulické posúdenie interakcie povrchových a podzemných vôd pri odvádzaní povodňových vôd v nížinných oblastiach (1/8324/01)20012003VEGAA. ŠoltészKHTE SvF
Hydrotechnické laboratórium ? centrum excelentnosti pre výskum vodných stavieb (Rozvojovy projekt)20072008-- Iný domáci --P. DušičkaKHTE SvF
IAHS/UNESCO/WMO World Catalogue of Maximum Observed Floods (edition 2003)20032003-- Iný medzinárodný --J. SzolgayKVHK SvF
Identifikácia a monitoring biotopov Natura 2000 dynamickou segmentáciou satelitných obrazov (APVV-16-0431)20172021APVV - Všeobecná výzvaK. MikulaKMDG SvF
Identifikácia stavu železničných mostov prostredníctvom dynamických meraní (1/0749/19)20192021VEGAM. SokolKSME SvF
Identifikácia zmien hydrologického režimu riek v povodí Dunaja (APVV-0015-10)20112014APVV - Všeobecná výzvaS. KohnováKVHK SvF
ImageInLife – Training European Experts in Multilevel Bioimaging, Analysis and Modelling of Vertebrate Development and Disease (721537)20172020H2020: Excellence: Akcie Marie Skłodowska-Curie (MSCA)K. MikulaKMDG SvF
Implementácia experimentálnych metód aplikovanej fyziky pri skúmaní hygrotermálnych vlastností poréznych materiálov v rámci vzdelávania (039STU-4/2019)20192021KEGAI. MedveďKFYZ SvF
Implementácia optických informačných káblov v stokových systémoch. (1/2154/05)20052007VEGAŠ. StankoKZEI SvF
IMPLEMENTÁCIA PROGRESÍVNYCH METÓD PRI POSUDZOVANÍ BEZPEČNOSTI A SPOĽAHLIVOSTI (1/0704/09)20092012VEGAE. BednárováKGTE SvF
Implementation of the new non-traditional forms of the physical education - the way to the building of the  more reliable background of technics (JPD BA-3-2004/008)20052008Európsky sociálny fondI. BaníkKFYZ SvF
Informationnetwork on the technology of utilisation and sustainability of energy resources e (HPRP - CT - 2001-00026)20022004Improving human research potential and the socio-economic knowledge baseD. PetrášKTZB SvF
Inovácia koncepcie vyučovania matematických predmetov (35/2001)20012003KEGAM. MišútováKMDG SvF
Inovatívne a tradičné konštrukčné systémy ? návrh a diagnostika s ohľadom na súčasné ekologické, (1/0256/10)20102011VEGAJ. BrodnianskyKKDK SvF
Inovatívne spoje moderných konštrukcií z ocele a dreva v kombinácii s betónom (1/0773/18)20182020VEGAR. ÁrochKKDK SvF
Integrácia nových trendov v hnedých zónach urbanizovaného prostredia do podzemného staviteľstva: (344-007STU-4/2010)20102011KEGAP. TurčekKGTE SvF
Integration of principles and procedures of ecological management in East-Slovak Lowlands (Laborec-Uh region) (0055927)20082011-- Iný medzinárodný --A. ŠoltészKHTE SvF
Integrované meracie systémy zbery a spracovania údajov na tvorbu deformačného modelu stavebných objektov a horninového prostredia (1/8332/01)20012003VEGAP. BartošKGDE SvF
Integrované riešenie obnovy zdravotno-technickej infraštruktúry urbanizovaných sídiel, jej spoľahlivosť a vplyv na (1/1143/11)20112013VEGAJ. KrišKZEI SvF
Integrované simulácie energií a vnútorného prostredia v budovách v klimatických podmienkach Slovenskej republiky (1/7120/20)20002002VEGAJ. HraškaKKPS SvF
Integrovany pristup k rieseniu odkanalizovania miest a obcii aplikaciou matematickych modelov kvality vody v povrchových tokoch (060/168)20022003Cezhraničná spolupráca - SK - CZM. SokáčSvF
Interakcia nespojite nehomogénneho podložia so stavebnou konštrukciou (1/0578/08)20082010VEGAJ. KuzmaKGTE SvF
Interakcia podložia a základov pri veľkej intenzite zaťaženia (1/2135/05)20052007VEGAJ. KuzmaKGTE SvF
Interakcia vybratých geotechnických konštrukcií s horninovým prostredím (1/3320/06)20062008VEGAP. TurčekKGTE SvF
Interakcia základových konštrukcií a podložia pri zohľadnení ča-sových závislostí materiálov (1/2147/05)20052007VEGAN. JendželovskýKSME SvF
Interaktívna strata stability tenkostenných prvkov konštrukcií (2/0101/09)20092011VEGAI. BalážKKDK SvF
Interaktívny multimediálny projekt výučby fyziky pre technické univerzity SR (3/108003)20032005KEGAJ. DillingerKFYZ SvF
Interdisciplinárny transfer poznatkov na skvalitnenie ochrany hmotného a kultúrneho dedičstva a VŠ vzdelávania. (061 - 006STU-8/2008_SvF )20082009-- Iný domáci --J. LukovičováKFYZ SvF
International Sustainable Engineering Practices (21810098)20182019International Visegrad Fund - Grant programsR. RabenseiferKKPS SvF
JUVENES MOBILES (F/01/B/P/PP-118060)20032005Leonardo da VinciJ. GašparíkKTES SvF
Kartografické modelovanie geoúdajov v prostredí GIS (1/1032/04)20042006VEGAJ. ČižmárKMPÚ SvF
Klimaticky adaptívne fasády pre udržateľnú architektúru a ich potenciál v lokalite strednej Európy (1/0113/19)20192022VEGAB. BielekKKPS SvF
Koľajové konštrukcie na koridorových tratiach. (1/1144/04)20042006VEGAE. TomášikováKDOS SvF
Kombinovaný deterministicko-stochastický modelovací prístup pre hydrologické predpovede (1/0496/08)20082010VEGAJ. SzolgayKVHK SvF
Komparatívna analýza koncepcií regionálneho odhadu návrhových maximálnych prietokov (1/8250/01)20012003VEGAJ. SzolgayKVHK SvF
Komparatívna analýza prirodzenej a antropogénnej variability hydrometeorologických radov. (2/0096/08)20082010VEGAK. HlavčováKVHK SvF
Kompetencie v doprave AT-SK (N_00170)20142014Cezhraničná spolupráca - SK - ATB. BezákKDOS SvF
Komplexné sledovanie skládky komunálneho odpadu ako možného zdroja znečistenia životného prostredia (1/8320/01)20012003VEGAO. ČermákKZEI SvF
Kompozitné nosníkové prvky z dreva, betónu a vysokopevných materiálov. Pôsobenie, vlastnosti, použiteľnosť, rekonštrukcie, spoje, reológia, ekológia. (1/1032/11)20112013VEGAF. DraškovičKKDK SvF
Koncepcia študijného programu pre projektové riadenie (3/1138/03)20032005KEGAI. TrávnikKERS SvF
Koncept ľahkých konštrukcií z pohľadu hľadania novej formy pre architektov a dizajnérov (002VŠVU-4/2019)20192020KEGAM. ŽdímalováKMDG SvF
Konkurencieschopné a environmentálne bezpečné systémy v oblasti nakladania s odpadmi (1/0559/10)20102011VEGAI. ŠkultétyováKZEI SvF
Konplexné tepelnovlhkostné správanie sa budov (APVT-51-030704)20052007APVVJ. VeselskýKFYZ SvF
Konštrukčné a materiálové varianty obnovy asfaltových vozoviek s opätovným použitím materiálov. (1/0319/03)20032005VEGAK. BačováKDOS SvF
Konštrukčno-fyzikálna optimalizácia okenných konštrukcií pre energetický štandard budov po roku 2020 (1/0685/16)20162018VEGAM. PalkoKKPS SvF
Kooperation im Bereich Ausbildung mit schweripunkt vorberetungmassnahmen zur einfuhrung eines double degree programs (01290)20042006Akcia Rakúsko - SlovenskoO. LulkovičováKTZB SvF
Kooperation im Bereich Ausbildungund Forschung auf dem Gebiet der TGA im Jahr 2003 (44s5)20032003Cezhraničná spolupráca - SK - ATO. LulkovičováKTZB SvF
Korelačné vzťahy medzi vlastnosťami pórobetónu a ich využitie v procese riadenia kvality vo výstavbe (1/0472/11)20112013VEGAS. UnčíkKMTI SvF
Korešpondenčné prírodovedné semináre. (3/3014/05)20052007KEGAB. RudolfKMDG SvF
Kovové tenkostenné nosníky žeriavových dráh (1/0325/03)20032005VEGAI. BalážKKDK SvF
Kvalitatívne aspekty tvorby priestorových modelov geodetickými a fotogrametrickými metódami. (1/0142/10)20102011VEGAŠ. SokolKGDE SvF
Kvantifikácia vplyvu vstupných údajov a parametrov modelového prostriedku na presnosť výstupov simulačných modelov disperzie v povrchových tokoch (APW-0274-10)20112014APVV - Všeobecná výzvaM. SokáčKZEI SvF
Landscape and water management cocept based on water retention, its feasibility study and planning at Bodrogkoz area (INTER IIIA-HUSKUA SF 14420100009)20062008Interreg IIIA: SR - UkrajinaA. ŠoltészKHTE SvF
Learning Sustainable Building Principles20132014Erasmus Mundus joint programmesR. RabenseiferKKPS SvF
Learning Sustainable Building Principles20132014ERASMUS+R. RabenseiferKKPS SvF
Level set metódy na neštruktúrovaných sieťach a pre implicitne dané výpočtové oblasti (1/0709/19)20192022VEGAP. FrolkovičKMDG SvF
Life-long education in building and geodesy (13120110065)20052007Európsky sociálny fondA. ŠoltészDek SvF
Lokalizácia bodových zdrojov havarijného znečistenia vodných tokov na základe údajov z on-line monitoringu (1/0805/16)20162019VEGAM. SokáčKZEI SvF
Management – Innovation - Development (561539-EPP -1 -2015 –ES-EPPKA2 – CBHE - JP)20152017ERASMUS+E. JankovichováKTES SvF
Management kvality vody vo vodárenských systémoch. (1/4208/07)20072009VEGAJ. IlavskýKZEI SvF
Management vodárenských dopravných systémov (1/0324/03)20032005VEGAJ. KrišKZEI SvF
Manažment rizika developerského procesu (1/0474/03)20032005VEGAK. IvaničkaKERS SvF
Mapy, dizajny a grupy. (APVT-20-000704)20052007APVVJ. ŠiráňKMDG SvF
Mapy s vysokým stupňom súmernosti (APVV-0104-07)20082011APVVJ. ŠiráňKMDG SvF
MARUEEB - Master Degree in Innovative Technologies in Energy Efficient Buildings for Russian and Armenian Universities and Stakeholders (561890-EPP-1-2015-1-IT-EPPKA2-CBHE-JP/ERASMUS-KA2)20152017ERASMUS+Š. StankoKZEI SvF
Master in Environmental Law and Policies in the Russian Federation (J.E.P. No. 25186 -2004(Joint European Projects))20052008-- Iný medzinárodný --Š. HuszárKHUV SvF
Matematické a počítačové metódy spracovania obrazu (APVT-20-040902)20042006APVVK. MikulaKMDG SvF
Matematické modely kvantových štruktúr a neurčitosti (2/0059/12_SvF)20122015VEGAP. SarkociKMDG SvF
Matematické spracovanie vágnych informácií a jeho aplikácie. (1/0085/03)20032005VEGAA. KolesárováKMDG SvF
MATEMATIKA ON-LINE: Internetový kurz (3/1006/03)20032006KEGAĽ. MarkoKMDG SvF
Matematika on-line: internetový kurz (3/100603)20032005KEGAJ. DobrakovováKMDG SvF
Matematika on-line: Internetový kurz. (3/100603/FCHPT)20032006KEGAA. KolesárováKMDG SvF
Meranie tvaru vodnej hladiny pri neustálenom prúdení metódami blízkej fotogrametrie (APVV-18-0427)20192023APVV - Všeobecná výzvaM. FraštiaKGDE SvF
Metóda konečných objemov v spracovaní obrazu (LPP - 0020-07)20082010APVV - Program LPPK. MikulaKMDG SvF
Metodika systémového a ekologického prístupu v projektovaní objektov s nízkou energetickou náročnosťou vo vybraných lokalitách SR (1/9063/02)20022004VEGAE. DohňanskáKARCH SvF
Metódy fuzzy rozhodovania a fraktálnej geometrie na modelovanie objektov v geografických informačných (1/0203/10)20102011VEGAM. VajsáblováKMDG SvF
Metódy konečných objemov pre parciálne diferenciálne rovnice (1/1137/12)20122014VEGAP. FrolkovičKMDG SvF
Metrické a spektrálne invarianty grafov a ich aplikácie pri modelovaní sietí, molekúl a iných štruktúr (APVV-17-0428)20182022APVV - Všeobecná výzvaJ. ŠiráňKMDG SvF
Metrické extremálne problémy v grafoch a diskrétnych štruktúrach (1/0026/16)20162018VEGAM. KnorKMDG SvF
Mikroštruktúra a fyzikálne vlastnosti vybraných materiálov pre optoniku a superioniku (1/2100/05)20052007VEGAV. TrnovcováKFYZ SvF
MIRA Enseignement Superieur-Double Diplome (pedagogický_France2_ERS)20052006MIRA - Mobilité International Rhone AlpesM. ZúbkováKERS SvF
Mobility between higher education institutions (SK06-II-01-004)20152016-- Iný medzinárodný --R. RabenseiferKKPS SvF
Mobilné laboratórium IT (Rozvojovy projekt - 5a)20072007-- Iný domáci --M. PotočárCIT SvF
Model spoločných zariadení a opatrení v projekte pozemných úprav. (1/4364/07)20072009VEGAR. GeisseKMPÚ SvF
Modelovanie a aplikácia viacrežimových a viacrozmerných časových radov (1/0143/11)20112013VEGAM. KomorníkováKMDG SvF
Modelovanie informačných systémov pomocou výpočtovej inteligemcie za prítomnosti neurčitosti. (SK-SRB-01907)20082009APVVR. MesiarKMDG SvF
Modelovanie nesymetrických rozdelení náhodných vektorov pomocou kopúl a jeho aplikácie (LPP - 0004-07)20082011APVV - Program LPPR. MesiarKMDG SvF
Modelovanie neurčitosti a teória rozhodovania (1/3006/06)20062008VEGAM. KomorníkováKMDG SvF
Modelovanie neurčitosti: rozšírenia a zovšeobecnenia niektorých špeciálnych metód a ich aplikácie (APVV-18-0052)20192023APVV - Všeobecná výzvaR. MesiarKMDG SvF
Modelovanie neurčitosti: teória a aplikácie (1/0273/03)20032005VEGAM. KomorníkováKMDG SvF
Modelovanie troposféry na území Slovenska využitím permanentných meraní GNSS pre aplikácie v takmer reálnom čase (LPP - 0176-06)20062006APVVJ. HeftyKGZA SvF
Modelovanie troposféry na území Slovenska využitím permanentných meraní GNSS pre aplikácie v takmer reálnom čase (LPP-0176-06)20062009APVVM. Haque IgondováKGZA SvF
Modelovanie vstupných procesov pre návrh, optimalizáciu a riadenie sústav vodných diel a ich aplikácia pre vybrané problémy v stavebníctve (1/1145/04)20042006VEGAR. MesiarKMDG SvF
Modelovanie základných charakteristických veličín prirodzeného vetra vo veternom tuneli STU. (1/0480/13)20132015VEGAO. HubováKSME SvF
Modelovanie závislosti a priestorových vlastností združených charakteristík hydrometeorologických a hydrologických extrémov (1/0103/10)20102011VEGAS. KohnováKVHK SvF
Modelovanie združených stavov (1/0373/08)20082010VEGAO. NánásiováKMDG SvF
Modelový workshop, zameraný na obnovu vidieckych drevených stavieb (MK-352/2016/1.3)20162016-- Iný domáci --O. MakýšKZEI SvF
Modern e-learning CD room for teaching in 7 languages as a Virtual Placement Tool (IRL/03/B/F/LA-153180)20032006Leonardo da VinciA. ŠoltészDek SvF
Modern methods of mathematical modeling and numerical simulations in technical and physical sciences (APVV-SK-68/CZ-68)20062007Bilaterálna spolupráca - SR - ČeskoK. MikulaKMDG SvF
Moderná architektúra ako pamiatka: energeticky úsporná obnova (APVV-0204-07)20082010APVVA. PuškárKKPS SvF
Moderné matematické metódy modelovania neurčitosti a ich aplikácie. (1/7146/20)20002002VEGAM. KomorníkováKMDG SvF
Moderné metódy agregácie informácií a ich aplikácie (1/0420/15)20152018VEGAR. MesiarKMDG SvF
Moderné metódy matematického a počítačového modelovania v inžinierskych aplikáciách (1/3321/06)20062008VEGAK. MikulaKMDG SvF
Moderne metody matematického modelovania a numerickej simulacie technologickych a prirodnych procesov (124/159)20022003Cezhraničná spolupráca - SK - CZK. MikulaSvF
Moderné metódy stochastického a nestochastického modelovania neurčitosti a ich inžinierske aplikácie (APVT-20-003204)20052007APVVR. MesiarKMDG SvF
Modernizácia a rozvoj technologických zručností vo výučbe geodézie a fotogrametrie (037STU-4/2016)20162018KEGAŠ. SokolKGDE SvF
Modernizing university governance and management in Libya (TEMPUS 2011)20122015-- Iný medzinárodný --D. PetrášKTZB SvF
Modifikovanie pórovej štruktúry pálenej krytiny aplikáciou surovín na báze zeolitov a bentonitov (1/0517/11)20112013VEGAM. ŠvedaKMTI SvF
Monitoring stavu nosných konštrukcií pomocou dynamických experimentov a návrh inteligentných systémov (1/1119/11)20112013VEGAM. SokolKSME SvF
Monitorovanie a analýza krátkodobých variácií polohy využitím globálnych navigačných družicových systémov (1/1033/04)20042006VEGAJ. HeftyKGZA SvF
Monitorovanie geodynamických procesov integrovanými meracími systémami. (1/1153/04)20042006VEGAP. BartošKGDE SvF
Monitorovanie nosných konštrukcií mostov opakovanými dynamickými experimentmi (APVV-0236-12)20132017APVV - Všeobecná výzvaM. SokolKSME SvF
Monitorovanie pórovej štruktúry tehliarskeho črepu počas zmrazovania a rozmrazovania (1/0538/08 )20082010VEGAM. ŠvedaKMTI SvF
Monitorovanie pretvorení stavebných objektov a lokálnych geodynamických procesov automatizovanými meracími systémami. (1/4206/07)20072009VEGAŠ. SokolKSME SvF
Mountain floods ? regional joint probability estimation of extreme events (IHWRE2008)20082011-- Iný medzinárodný --J. SzolgayKVHK SvF
Možnosti riešenia povodňových situácií na tokoch technickými zásahmi (1/1011/12)20122015VEGAA. ŠoltészKHTE SvF
Možnosti zvýšenia využívania primárneho hydroenergetického potencialu... (AV 4/0014/05)20052007VTPP. DušičkaKHTE SvF
Multikriteriálna analýza rizík zaplavovaných území pri povodniach. (1/4210/07)20072009VEGAA. ŠoltészKHTE SvF
Multikriteriálne rozhodovanie v stavebníctve za prítomnosti subjektívnych vstupných dát (1/8331/01)20012003VEGAR. MesiarKMDG SvF
Multipurpose and Interdisciplinary Sensor Array for Environmental Research in Central Europe (EVK-CT-2002-00140 / CERGOP-2)200320085. rámcový programM. MojzešKGZA SvF
Nakladanie s vodami z povrchového odtoku v integrovanom systéme odvodnenia urbanizovaného územia (1/1079/12)20122014VEGAŠ. StankoKZEI SvF
NAS (G1RT-CT01-05038/1)200220055. rámcový programR. RabenseiferKKPS SvF
Navigácia strojov vo vnútorných priestoroch (1/0445/13)20132015VEGAA. KopáčikKGDE SvF
Návrh a analýza oceľových hybridných nosných systémov stavieb a prepravných líniových sústav. (1/0929/12)20122014VEGAJ. BrodnianskyKKDK SvF
Návrh a príprava nového medzioborového učebného predmetu Inteligentné budovy (IB) (3/5179/07)20072009KEGAD. PetrášKTZB SvF
Návrh a tvorba časových plánov a elektronickej technologicko-kvalitatívnej databázy stavebných procesov pre aplikáciu v modeli BIM (1/0511/19)20192021VEGAJ. GašparíkKTES SvF
Návrh efektívneho integrovaného manažérskeho systému v procese prípravy a realizácie stavby (1/3322/06)20062008VEGAJ. GašparíkKTES SvF
Návrh integrovanej štruktúry študijných plánov nového medziodborového študijného programu "Techniky zachovania pamiatok" (3/1188/03)20032005KEGAO. LulkovičováKTZB SvF
Návrh ohrevových sústav a ich regulácie pre urýchľovanie tvrdnutia betónu elektroohrevom (1/2155/05)20052007VEGAI. JuríčekKTES SvF
Navrhovanie betónových konštrukcií na medzný stav trvanlivosti (1/3323/06)20062008VEGAJ. BilčíkKBKM SvF
Nedeštruktívne metódy identifikácie kvality stavebných konštrukcií (1/0629/12)20122014VEGAN. JendželovskýKSME SvF
Nelineárna analýza betónových a spriahnutých konštrukcií (1/0456/17)20172019VEGAĽ. FilloKBKM SvF
Nelineárne pôsobenie konštrukcií vyrobených z vystuženého a predpätého betónu a spriahnutých oceľobetónových konštrukcií (1/2132/05)20052007VEGAĽ. FilloKBKM SvF
Nelineárne problémy dynamickej odohzvy stavebných konštrukcií (1/9360/02)20022004VEGAM. SokolKSME SvF
Nelineárne úlohy pri interakcii stavebnej konštrukcie s podložím (1/9058/02)20022004VEGAN. JendželovskýKSME SvF
Nelineárnerne metódy navrhovania betónových a spriahnutých konštrukcií (1/0651/08)20082010VEGAĽ. FilloKBKM SvF
Nemetalické výstuže do betónových konštrukcií vyrábané na Slovensku a inovačné metódy navrhovania proti progresívnym formám zlyhania betónových stavieb (APVV-15-0658)20162020APVV - Všeobecná výzvaV. BenkoKBKM SvF
Network for Master training in technologies of water resources management (NETWATER-159311)20102013-- Iný medzinárodný --J. KrišKZEI SvF
Neurčitosť z pohľadu pravdepodobnosti, algebry, samoadjungovaných operátorov a kvantových štruktúr (APVV-0178-11)20122015APVV - Všeobecná výzvaG. JenčaKMDG SvF
Next Generation Design Guidelines for Composites in Construction (Action 1207)20132017COSTJ. BilčíkKBKM SvF
Next Generation Design Guidelines for Composites in Construction (A 1207)20132017COSTJ. BilčíkKBKM SvF
NFATEC ? A New and Flexible Approach to Training for Engineers in Construction (NFATEC UK 01/B/F/PP/129-438)20022006Leonardo da VinciR. ÁrochKKDK SvF
NÍZKOEXERGETICKÉ SYSTÉMY TECHNIKY PROSTREDIA NA BÁZE OBNOVITEĽNÝCH ZDROJOV ENERGIE (1/0847/18)20182018VEGAD. PetrášKTZB SvF
Nové hodnotenie prevádzkových vlastností asfaltových zmesí pre kryty vozoviekv laboratórnych podmienkach (1/7127/20)20002002VEGAK. GrünnerKDOS SvF
Nové možnosti využitia metód matematického a fyzikálneho modelovania pri výučbe hydrodynamiky (053STU-4/2017)20172019KEGAA. ŠoltészKHTE SvF
Nové možnosti využitia odvodňovacích kanálových sústav s ohľadom na ochranu a využívanie krajiny (APVV-14-0735_SvF)20152019APVV - Všeobecná výzvaA. ŠoltészKHTE SvF
Nové možnosti využitia odvodňovacích kanálových sústav s ohľadom na ochranu a využívanie krajiny (APVV-14-0735)20152019APVV - Všeobecná výzvaA. ŠoltészKHTE SvF
Nové produkty a technologické procesy výroby lepeného lamelového dreva pre stavebníctvo (APVV-VMSP-P-0050-089)20092011APVVJ. DickýKSME SvF
Nové produkty a technologické procesy výroby lepeného lamelového dreva pre stavebníctvo (APVV-VMSP-P-0050-09)20102011APVV - Všeobecná výzvaJ. DickýKSME SvF
Nové trendy a technológie vo výučbe fotogrametrie pre vedný odbor Geodézia a geodetická kartografia (008STU-4/2011)20112013KEGAŠ. SokolKGDE SvF
Nové trendy v teórii agregovania a ich aplikácie (1/0006/19)20192022VEGAR. MesiarKMDG SvF
Novel structural skins (Akcia TU1303)20132017COSTM. RychtárikováKKPS SvF
Nový model pozemkových úprav poľnohospodárskeho územia založený na identifikácii pozemnkového vlastníctva a užívania (1/0213/03)20032005VEGAE. GeisseKMPÚ SvF
Numerická analýza základových konštrukcií pri rôznych základových pomeroch (1/0567/08)20082010VEGAN. JendželovskýKSME SvF
Numerické metódy na modelovanie tiažového poľa Zeme a nelineárnu filtráciu dát v geodézii (1/0714/15)20152018VEGAR. ČunderlíkKMDG SvF
Numerické metódy pre vývoj kriviek a plôch a ich aplikácie (APVV-15-0522)20162020APVV - Všeobecná výzvaK. MikulaKMDG SvF
Numerické modelovanie v geodézii (APVV-0072-11)20122015APVV - Všeobecná výzvaK. MikulaKMDG SvF
Numerické riešenie a aplikácie nelineárnych parciálnych diferenciálnych rovníc (APVV-0351-07)20082011APVVK. MikulaKMDG SvF
O existencii oscilatorických riešení lineárnej diferenciálnej rovnice n-tého rádu s kvázideriváciami na nekompaktnom intervale (1/9094/02)20022004VEGAO. PalumbínyKMDG SvF
Obalové konštrukcie v podmienkach náročnej vnútornej klímy (1/0317/03)20032005VEGAA. PuškárKKPS SvF
OBSAHOVÁ PRÍPRAVA UČEBNÝCH TEXTOV PRE AKREDITOVANÝ ŠTUDIJNÝ ODBOR TECHNICKÉ ZARIADENIE BUDOV (3/4105/06)20062008KEGAO. LulkovičováKTZB SvF
Oceľová skulptúra - inovatívna didaktická (065STU-4/2017)20172018KEGAR. ÁrochKKDK SvF
Odkanalizovanie urbanizovaných území (3/7452/09)20092011KEGAD. RusnákKZEI SvF
Odľahčovacie komory a ich vplyv na redukciu bodového znečistenia recipientu (1/0574/19)20192022VEGAŠ. StankoKZEI SvF
Odolnosť excentricky priečne zaťažených a tlačených prvkov z rôznych konštrukčných materiálov (1/0603/17)20172019VEGAY. KolekováKSME SvF
Odolnosť kovových nosníkov s tvarovanými stenami, nosníkov s premenným prierezom a odolnosť oceľových (1/0748/13)20132015VEGAY. KolekováKSME SvF
Odolnosť kovových prierezov a prútov namáhaných kombináciou vnútorných síl (1/0819/15)20152017VEGAI. BalážKKDK SvF
Odolnosť v pretlačení stropných a základových dosiek a pätiek (1/0810/16)20162018VEGAJ. HalvonikKBKM SvF
Ochrana a záchrana historických pamiatok na Slov.ako integrálna súčasť európskeho kultúrneho dedičstva (koncepcia a realizácia) (04-390-03)20032005Štátny programO. MakýšKTES SvF
Ochrana revitalizáciou: Stratégia a management riečneho systému dolnej Moravy (PVT-27-018102)20022005APVVJ. SzolgayKVHK SvF
Okenné konštrukcie v nízkoenergetických a pasívnych domoch (1/0748/08)20082010VEGAA. PuškárKKPS SvF
Okrajové podmienky ovplyvňujúce medzné stavy geotechnických konštrukcií (1/0882/16)20162018VEGAP. TurčekKGTE SvF
Optimalizácia dispozičného riešenia plavebnoenergetických vodných diel a ich prevádzkových charakteristík s ohľadom na plavebnú bezpečnosť s využitím numerických metód (1/1134/04)20042006VEGAĽ. MožiešikKHTE SvF
Optimalizácia nákladov spravovania stavebných objektov metódouFacility managementu. (1/2573/05)20052007VEGAV. SomorováKERS SvF
Optimalizácia návrhu a obnovy inžinierskych sietí v urbanizovanom území, ich alternatívne využitie (1/0854/08)20082010VEGAŠ. StankoKZEI SvF
Optimalizácia návrhu konštrukcií s jednostrannými väzbami s uvážením nelineárnych vlastností materiálov s dôrazom na aspekty ich spoľahlivosti a životnosti (1/0692/09)20092011VEGAJ. DickýKSME SvF
Optimalizácia odvedenia vnútorných vôd na Východoslovenskej nížine (AV 1119/2004)20042006VTPA. ŠoltészKHTE SvF
Optimalizácia prevádzky regulačných vodných elektrární pomocou metód hybridnej optimalizácie. (1/0361/17)20172019VEGAP. ŠulekKHTE SvF
Optimalizácia procesov geomodelovania s využitím pravdepodobnostných a fuzzy dát (1/0682/16)20162019VEGAA. StupňanováKKPS SvF
Optimalizácia procesov úpravy vody malých úpravní povrchových vôd k zaisteniu dodávky bezpečnej pitnej vody (1/0400/15)20152017VEGAJ. IlavskýKZEI SvF
Optimalizácia procesu výroba, distribúcia a odber tepla na základeenergetického auditu budov. (1/2144/05)20052007VEGAD. PetrášKTZB SvF
Optimalizácia protipovodňovej ochrany sídiel v povodí horských tokov (1/0800/17)20172020VEGAA. ŠoltészKHTE SvF
Optimalizácia vodného režimu krajiny ako súčasť jej revitalizácie (1/9364/02)20022004VEGAE. KlementováKVHK SvF
Optimalizácia využitia hydroenergetického potenciálu malými vodnými elektrárňami (APVV-99-022505)20062007APVVP. DušičkaKHTE SvF
Optimálne postupy riadenia verejných prác (1/0472/03)20032005VEGAI. TrávnikKERS SvF
Optimálny návrh konštrukcií od účinkov statického a dynamického zaťaženia s uvážením nelineárnych vlastností materiálov (1/7113/20)20002002VEGAJ. DickýKSME SvF
Optimálny návrh konštrukcií s jednostrannými väzbami s uvážením nelineárnych vlastností materiálov (1/0322/03)20032005VEGAJ. DickýKSME SvF
Optimálny návrh konštrukcií z hľadiska analýzy porúch stavieb a stavebných konštrukcií s dôrazom na aspekty spoľahlivosti a životnosti konštrukcií (1/1186/12)20122014VEGAO. IvánkováKSME SvF
Overenie krajných možností regulačnej prevádzky vodných elektrární s ohľadom na zanášanie zdrží a nádrží a parametre plavebnej prevádzky (1/0328/03)20032005VEGAP. DušičkaKHTE SvF
Parametre environmentálnej únosnosti dopravných stavieb (1/3314/06)20062008VEGAB. BezákKDOS SvF
Parametrizácia procesov tvorby extrémneho odtoku v povodiach SR v podmienkach nestacionarity hydrologického systému (2/2016/22)20022004VEGAK. HlavčováKVHK SvF
Parametrizácia zrážkovo-odtokových procesov pre modelovanie extrémneho odtoku na malých povodiach (1/0710/15)20152018VEGAS. KohnováKVHK SvF
PeBBU (G1RT-CT-2001-05038)200220055. rámcový programB. HermanskáKKPS SvF
PERFECTION (7RP-212998)201020127. rámcový programD. PetrášKTZB SvF
Performance Indicators for Health, Comfort and Safety of the Indoor Environment20092011International cooperationD. PetrášKTZB SvF
Peventing and remediating degradation of soils in Europe through land care (FP7-603498-2)20132018-- Iný medzinárodný --J. SzolgayKVHK SvF
Pevnosť a stabilita kovových prútov, prútových sústav a oblúkov (1/1101/12)20122014VEGAI. BalážKKDK SvF
Pevnosť, stabilita a duktilita tenkostenných prútových a stenových prvkov v kovových mostoch a iných (1/0652/09)20092011VEGAI. BalážKKDK SvF
Pilotný projekt pre rekonštrukciu školy na nízkoenergetickú budovu. (04-148-07)20072007Štátna objednávkaA. PuškárKKPS SvF
Pilotný projekt pre výstavbu nízkoenergetického bytového domu (04-205-07)20072007Štátna objednávkaA. PuškárKKPS SvF
Podpora výsledkov vybraných projektov významných inštitúcii (GRD1-1999-11024)200020055. rámcový programA. BezákKDOS SvF
Pokročilé metódy modelovania neurčitosti pre rozhodovacie problémy a ich aplikácie (APVV-14-0013)20152019APVV - Všeobecná výzvaR. MesiarKMDG SvF
Postery pre PG štúdium pamiatkovej obnovy (MK-5812/2007/1.3)20072007Štátny programO. MakýšKTES SvF
Posudzovanie vplyvu odľahčovacích objektov mestských kanalizácií na vodné toky počas prívalových dažďov (1/0310/03)20032005VEGAD. RusnákKZEI SvF
Povodne - identifikácia regionálnej variability povodňového rizika a odhad N-ročných prietokov (2/3085/23)20032005VEGAS. KohnováKVHK SvF
Practical Placements for Slovak University Students/2 (401SK04AFPL/401223)20042006Leonardo da VinciV. LesňákováDek SvF
Practical Placements for slovak University Students/5 (SK/05/A/F/PL -502 2081)20052007Leonardo da VinciV. LesňákováDek SvF
Pravdepodobnosť porušovania železobetónových konštrukcií za uváženia interakcie s podložím, extrémneho namáhania a degradá-cie vlastností materiálov. Prognóza životnosti konštrukcií. Bezpeč-nosť a spoľahlivosť jadrových elektrární. (1/2136/05)20052007VEGAJ. KrálikKSME SvF
Pravdepodobnostná analýza spoľahlivosti konštrukcií za mimoriadnych klimatických a havarijných situácií. Bezpečnosť a spoľahlivosť jadrových elektrární. (1/0265/16)20162019VEGAJ. KrálikKSME SvF
Pravdepodobnostné, algebrické a kvantovo-mechanické aspekty neurčitosti (APVV-16-0073)20172021APVV - Všeobecná výzvaG. JenčaKMDG SvF
Predikcia a verifikácia geotechnických aspektov enviromentálnych záťaží a stavieb. (1/1309/12)20122014VEGAM. MasarovičováKGTE SvF
Predikcia archeologických lokalít (APVV-0249-07)20082011APVVJ. Faixová ChalachanováKGZA SvF
Predikcia energetických a ekologických dopadov na minimalizá-ciu zaťaženia životného prostredia využívaním obnoviteľných zdrojov energie pri zásobovaní budov teplom (1/2143/05)20052007VEGAO. LulkovičováKTZB SvF
Predikcia správania sa stavebných konštrukcií pri špeciálnom dynamickom zaťažení (1/0544/15)20152017VEGAN. JendželovskýKSME SvF
Prejavy dynamiky Zeme a regionálnych atmosferických procesov v kontinuálnych pozorovaniach stredoeurópskej siete Globálneh polohového systému (1/8252/01)20012003VEGAJ. HeftyKGZA SvF
Prenos tepla v granulovaných a pórovitých materiáloch (1/8334/01)20012003VEGAJ. VeselskýKFYZ SvF
Preparation of students of water management and ecological specialization for university education in All-european territory. (SOP ĽZ 2005/3-067 - 11230100225)20062008Európsky sociálny fondA. ŠoltészKHTE SvF
Pretvárna a komplementárna práca prútových betónových prvkov (2/7034/20)20002002VEGAĽ. BolhaKBKM SvF
Priestorová interpretácia hydrofyzikálnych charakteristík pôd Slovenska vo vzťahu k ich hydrologickému režimu (APW-0139-10)20112014APVV - Všeobecná výzvaJ. SkalováKVHK SvF
Príprava postgraduálneho štúdia pamiatkovej obnovy (MK-7639/2006/1.3.1)20062006-- Iný domáci --O. MakýšKTES SvF
Prírodné materiály pre odstraňovanie škodlivých látok zo životného prostredia (1/1243/12)20122014VEGAD. BarlokováKZEI SvF
Prirodzené fyzikálne medzipriestory dvojitých fasád s geometricky nedefinovaným prierezom prietoku vzduchu a (1/0316/09)20092011VEGAM. BielekKKPS SvF
Príspevok k riešeniu vybraných problémov striech budov (1/0710/13)20132016VEGAJ. OláhKKPS SvF
Problémy interakcie vodných stavieb s prostredím a možnosti ich minimalizácie (1/3315/06)20062008VEGAE. BednárováKGTE SvF
Prognóza vplyvu klimatických a morfologických zmien na ekosystém horských povodí s využitím soft computingových technológií. (1/0625/15)20152018VEGAV. MacuraKVHK SvF
Prognóza vývoja deformácií vybratých geotechnických konštrukcií v závislosti od stavu napätosti (1/0241/13)20132015VEGAP. TurčekKGTE SvF
Prognózovanie vplyvu zmien využívania krajiny na kvantitu a kvalitu vody v tokoch (APVT-51-017804)20052007APVVK. HlavčováKVHK SvF
Program of postgrauate students education as a allowance and preparation for business. (13120200051)20052008Európsky sociálny fondZ. PetrákováKERS SvF
Progresívne riešenia zdravotnotechnických inštalácií a vetracích systémov pri tvorbe vnútorného prostredia v (1/0511/11)20112013VEGAJ. PeráčkováKTZB SvF
Projektovanie symetrických sietí s aplikáciami v komunikačnych sietach a v chémii (05/2001/GER)20012004Bilaterálna spolupráca - SR - NemeckoJ. ŠiráňKMDG SvF
Promoting risk, resource management and risk prevention (3B035)20032007INTERREG III B CadsesM. MojzešKGZA SvF
Promoting the take up of project by leading educational institutions (PORTAL)200020025. rámcový programB. BezákKDOS SvF
Protipovodňová ochrana sídelných oblastí Slovenska (1/0894/10)20102011VEGAA. ŠoltészKHTE SvF
Pružnosť a plasticita v stavebníctve. Vysokoškolská učebnica (3/0041/02)20022004KEGAJ. DickýKSME SvF
Prvky udržateľného priestorového usporiadania cestných prieťahov (1/0311/03)20032005VEGAB. BezákKDOS SvF
Rainfall-runoff modelling for water resources planning (Maď/Slov/TO29749/1)20012002Bilaterálna spoluprácaK. HlavčováKVHK SvF
Rámec normových požiadaviek pre potreby obnovy zrúcanín (MK-2441/2009/1.3)20092009Štátny programO. MakýšKTES SvF
Reagulácia dažďového odtoku ako nástroj trvalo udržateľného rozvoja miest a obcí (1/9356/02)20022004VEGAM. SokáčKZEI SvF
Reakcia, adaptácia a zmeny stavov aštudentov SjF STU na rozličné formy pohybového zaťaženia (1/2538/05)20052007VEGAV. KorčekKTVY SvF
REBECCA Relationsships between ecological and chemical status of surface water  (SSPI-CT-2003-502158)200320066. rámcový programJ. SzolgayKVHK SvF
Reconstruction of prefabricated buildings - comprehensive solution of structural, technological, sanitary and energy problems. (13120120137)20052008Európsky sociálny fondĽ. FilloKBKM SvF
Reducing of the Accidents Rate on the Roads through Transportation Engineering Structural Arrangement (APVV-SK-85/CZ-107)20062007Bilaterálna spolupráca - SR - ČeskoB. BezákKDOS SvF
Reduction of the Consumption of the Landscape Areas by Activating the Potential of the Existing Urban Spaces (Bil/Nem/SR/STU/06)20062008Dohoda STUR. RabenseiferKKPS SvF
Refundácia nákladov na prípravu projektu 7.RP (PP7RP-0136-08)20092009APVVĽ. FilloKBKM SvF
Región BRAtislava - WIen: StúdIe MObilitného správania (ITMS N00127)20112014Cezhraničná spolupráca - SK - ATB. BezákKDOS SvF
Regionalizácia hydrofyzikálnych charakteristík pôd Slovenska. (APVT-51-019804)20052007APVVJ. SkalováKVHK SvF
Regionalizácia kvality akvatickej oblasti tokov bioindikáciou (AV 4/011/06)20062008VTPV. MacuraKVHK SvF
Research and Demonstration, take-up and further dissemination of sustainable integrated planning methods in European cities (EU/EIE/ 05 /109/SI2.419575)20062008Euratom (Nuclear Energy)P. RakšányiKDOS SvF
Research And Training On Restoration And Protection Of The City Envirnoment In Industrial Regions (MTKD-CT-2004-509775)20052008Marie Curie Actions - Human resources and mobilityJ. DickýKSME SvF
Revitalizácia pasivačných podmienok oceľovej výstuže v betóne penetrujúcim inhibítorom (1/9064/02)20022004VEGAA. BajzaKMTI SvF
Riadenie medzného pôsobenia kombinovaných kompozitných konštrukcií (2/1087/21)20012003VEGAJ. SumecKSME SvF
Riadenie strát vody vo vodárenských distribučných systémoch (APVT-20-031804)20052007APVVK. TóthováKZEI SvF
Riadenie systémov techniky prostredia inteligentných budov s podporou prediktívnych modelov a počítačových simulácií (1/0807/17)20172019VEGAM. KrajčíkKTZB SvF
Riešenie dynamickej interakcie konštrukcií s podložím za uváženia nelineárnych charakteristík. Zvyšovanie bezpečnosti a spoľahlivosti stavebných konštrukcií jadrových elektrární na extrémne namáhanie. Analýza seizmickej odolnosti jadrových elektrární (1/9355/02)20022004VEGAJ. KrálikKSME SvF
Riešenie krízových situácií v zásobovaní vodou s ohľadom na klimatické zmeny (APVV-18-0205)20192023APVV - Všeobecná výzvaD. BarlokováKZEI SvF
Riešenie kvality pitnej vody s ohľadom na klimatické zmeny a geologické podmienky (1/0737/19)20192021VEGAJ. IlavskýKZEI SvF
Riziká zvyšovania rozpočtových nákladov verejných prác (1/3793/06)20062008VEGAZ. PetrákováKERS SvF
Riziková analýza environmentálnych stavieb a záťaží. (1/0879/10)20102011VEGAM. MasarovičováKGTE SvF
Rozvoj a zlepšenie infraštruktúry vidieckych sídiel, ako súčasť obnovy ich hmotného prostredia. (1/2145/05)20052007VEGAM. ČermákováKZEI SvF
Rozvoj možností využitia dreva, jeho kompozitov a kombinácií pre nosné konštrukcie (1/0326/03)20032005VEGAF. DraškovičKKDK SvF
Rural settlement structure territorial development normatives compatibility of Vienna-Bratislava crossborder region (SR 0113.04)20032004PhareJ. HúsenicováKARCH SvF
Safety format for non-linear analysis of concrete structures (MVTS - ČR/SR/STU07)20072008Cezhraničná spolupráca - SK - CZĽ. FilloKBKM SvF
Scaling relationtionship for floods (SP HO 18SP HO 18)20002005Bilaterálna spolupráca - SR - RakúskoJ. SzolgayKVHK SvF
Scenáre extrémnych hydrologických situácií na tokoch SR pre integrovaný manažment povodí. (2/5056/25)20052007VEGAK. HlavčováKVHK SvF
Scenáre zmien vybraných zložiek hydrosféry a biosféry v SR v dôsledku klimatickej zmeny (APVT-51-006502)20022005APVVJ. SzolgayKVHK SvF
Semi-implicitné metódy na riešenie parciálnych diferenciálnych rovníc (1/0728/15)20152018VEGAP. FrolkovičKMDG SvF
Setting up Qualification and Continuing Education and Training Scheme for Middle and Senior Level Professionals on Energy Efficiency and Use of Renewable Energy Sources in Buildings ( ingREeS 649925)20152018H2020: SC3 - Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energiaR. RabenseiferKKPS SvF
Simulácie budov v klimatických podmienkach Slovenskej republiky (1/0308/03)20032005VEGAJ. HraškaKKPS SvF
Simulácie budov v klimatických podmienkach Slovenskej republiky (1/3324/06)20062008VEGAJ. HraškaKKPS SvF
Simulácie budov v klimatických podmienkach Slovenskej republiky (1/0647/09)20092011VEGAJ. HraškaKKPS SvF
Simulácie budov v klimatických podmienkach Slovenskej republiky (1/0320/12)20122014VEGAJ. HraškaKKPS SvF
Simulácie vnútorného a vonkajšieho prostredia budov v oblasti aerodynamiky, termodynamiky a akustiky (APVT-20-014904)20052007APVVM. PalkoKKPS SvF
Simulačné výpočty pomocou multiagentových systémov. (1/8107/01)20012003VEGAJ. PospíchalKMDG SvF
Skúmanie materiálových charakteristík historických a súčasných stavebných materiálov z hľadiska ich (1/0591/10)20102011VEGAJ. VeselskýKFYZ SvF
Skutočné pôsobenie drevených a kombinovaných nosných prvkov a konštrukcií a špecifické vlastnosti dreva (1/7118/20)20002002VEGAF. DraškovičKKDK SvF
Slovak University Students in EU Enterproises (Sk/02/A/F/PL/-203274)20022004-- Iný medzinárodný --M. KyselaDek SvF
Slovakian adoption of tools and software for energy certification, auditing, monitoring of buildings (SK0013)20082010NIL Fund (Norway - Iceland -Lichtenstein Fund)D. PetrášKTZB SvF
Smart nakladanie s extrémnymi dažďovými vodami v urbanizovanom území (APVV-18-0203)20192023APVV - Všeobecná výzvaŠ. StankoKZEI SvF
SPF CBC Stavebno-ekologická kvalita obytných budov (STU/02/1)20022003Bilaterálna spolupráca - SR - RakúskoR. RabenseiferKKPS SvF
Spoľahlivosť a odolnosť betónových a spriahnutých oceľobetónových konštrukcií (1/0696/14)20142016VEGAĽ. FilloKBKM SvF
Spoľahlivosť geotechnických konštrukcií (1/0320/03)20032005VEGAP. TurčekKGTE SvF
Spoľahlivosť nosných konštrukcií za uváženia havarijných stavov zaťaženia. Zvyšovanie bezpečnosti jadrových (1/1039/12)20122015VEGAJ. KrálikKSME SvF
Spoľahlivosť oceľobetónových konštrukcií za uváženia interakcie s podložím, extrémneho namáhania a degradácie vlastností materiálov. Bezpečnosť a spoľahlivosť jadrových elektrární. (1/0849/08)20082010VEGAJ. KrálikKSME SvF
Spoľahlivosť vyjadrenia prvkov krajiny v priestorovom modelovaní. (1/4026/07)20072009VEGAM. VajsáblováKMDG SvF
Spoločenské a ľudské súvislosti globalizácie (1/1299/04)20042006VEGAJ. RybárikKHUV SvF
Spresňovanie modelov tiažového poľa Zeme pomocou gradiometrických meraní (1/0775/08)20082010VEGAJ. JanákKGZA SvF
Spresňovanie procesov a vytváranie nových modulov v hydrologickom modelovaní (LPP - 0254-07)20082011APVV - Program LPPK. HlavčováKVHK SvF
Stabilita a dynamika heterogénnych konštrukcií s imperfekciami (1/0666/08)20082010VEGAJ. RavingerKSME SvF
Stabilita a dynamika preskokov štíhlych stien a plochých škrupín (1/0272/15)20152017VEGAJ. RavingerKSME SvF
Stabilitná prognóza svahov a násypov (Standsicherheitsprognose für Hänge und Böschungen)20062006Cezhraničná spolupráca - SK - ATP. TurčekKGTE SvF
Stabilitné a pevnostné problémy tenkostenných prútov so štíhlym deformovaným prierezom. (1/7141/20)20002002VEGAI. BalážKKDK SvF
Stabilné problémy prútových a plošných konštrukcií z hliníkových zliatin a ocelí rôznych pevností (včítane vysokopevnostných). Verifikovanie a vylepšovanie metód používaných v eurokódoch. (1/3310/06)20062008VEGAI. BalážKKDK SvF
Stacionárne, kvázistacionárne a dynamické matematické modely správania sa tenkostenných inteligentných štruktúr (1/8263/01)20012003VEGAI. BockKSME SvF
Stanovenie energetickej bilancie technických zariadení budov využívajúcich obnoviteľné zdroje energie pre energetický audit, certifikát a monitoring budov (1/0734/08)20082010VEGAD. PetrášKTZB SvF
Stanovenie kritérií pre spätné získavanie energie a kvapalín v tech-nických energetických systémoch v náväznosti na trvalo udržateľ-nú kvalitu vnútorného prostredia. (1/2140/05)20052007VEGAJ. PeráčkováKTZB SvF
Stanovenie kritických parametrov aktivizácie zosuvných území ohrozujúcich dopravné a vodné stavby (1/0533/14)20142016VEGAM. KopeckýKGTE SvF
Stanovenie metodiky merania, vyhodnotenie a kritériá na učebne z hľadiska zrozumiteľnosti reči pri časove súbežnom pôsobení viacerých zdrojov zvuku. (1/2146/05)20052007VEGAP. TomašovičKKPS SvF
Stavaebno-ekologická kvalita architektonického prostredia (APVT-20-044202)20042006APVVI. ChmúrnyKKPS SvF
Stavba a oprava dreveníc - technológia (MK-3662/2012/1.3)20122012-- Iný domáci --O. MakýšKTES SvF
Stavby a opravy drevených hradísk - technológia (MK-1562/2014/1.3)20142014-- Iný domáci --O. MakýšKTES SvF
Stavebno-technologický pasport zrúcanín v slovenskej krajine (MK-2443/2009/1.3)20092009Štátny programO. MakýšKTES SvF
Stochastická analýza hydrometeorologických procesov: modelova-nie nestacionarity, heteroskedascity a nelinearity (1/2032/05)20052007VEGAJ. SzolgayKVHK SvF
Stochastické procesy (LPP-0111-09)20092012APVV - Program LPPM. KomorníkováKMDG SvF
Stratégia revitalizácie tokov a stanovenie hydroekologických limitov (114/VTPC/2000)20002003VTPV. MacuraKVHK SvF
Stratégia revitalizácie tokov a stnovenie hydroekologických limitov (a114/VTP/2000)20002004VTPV. MacuraKVHK SvF
Strategic management in buildung enterprise (SK-05/06-BA-001 )20062006Bilaterálna spolupráca - SR - RakúskoA. ŠipošováKMDG SvF
Strategická úloha obnoviteľných zdrojov energie v projektovej stratégii tvorby techniky budov pre zelenú a udržateľnú architektúru (1/0067/16)20162018VEGAB. BielekOPVV Dek SvF
Strengthening national research and innovation capacities in Vietnam (561749-EPP-1-2015-ES-EPPKA2-CBHE-SP)20152017ERASMUS+A. ŠoltészKHTE SvF
Student Orientation and Language preparation for Vocational Experience (IRL/03/B/F/LA - 153180)20032007Leonardo da VinciD. ŠpildováKJAZ SvF
studenti v EU podnikoch (sk/02/A/F/PL-201206)20022004Leonardo da VinciV. LesňákováDek SvF
studenti v EU podnikoch 3 (SK/03/A/F/PL-301213)20032005-- Iný medzinárodný --V. LesňákováDek SvF
Students of Technical University at European Labour Market (SK/06/A/F/PL -601 2006)20062008Leonardo da VinciV. LesňákováDek SvF
Sumarizujúci pohľad na všetky druhy technických škôl v troch obdobiach: 1735-1918 (Uhorsko), 1918-1938 (ČSR), 1938-1945 (Slovenský štát). Učitelia a profesori. (3/107903)20032005KEGAM. PetrášKHUV SvF
Sustainable development of agriculture in Záhorská Lowland and Protection of Naturtal Resources (Jap/Slov/JICA)20012002-- Iný medzinárodný --A. ŠoltészKHTE SvF
SUSTAINABLE ROOF EXTENSION RETROFIT FOR HIGH-RISE SOCIAL HOUSING IN EUROPE ? SURE-FIT (EIE/06/068/SI2.448123)20072008-- Iný medzinárodný --K. SzekeresKERS SvF
Symbióza interakcie obnoviteľné zdroje energie a systémová väzba budova-klíma-energia v ekológii nízkoenergetickej, zelenej a trvalo udržateľnej architektúry (APVV-0624-10)20112014APVV - Všeobecná výzvaM. BielekKKPS SvF
Symetrické mapy (1/0007/14)20142016VEGAJ. ŠiráňKMDG SvF
Symetrické reprezentácie diskrétnych štruktúr na kompaktných plochách (1/0142/17)20172019VEGAJ. ŠiráňKMDG SvF
Symetrie a extremálne vlastnosti grafov a máp (1/9176/02)20022004VEGAJ. ŠiráňKMDG SvF
Symetrie grafov a máp (LPP - 0203-06)20062009APVVJ. ŠiráňKMDG SvF
Symmetries of graphs and maps and their application in network design (020/2001)20022005Bilaterálna spoluprácaJ. ŠiráňKMDG SvF
Systémová analýza skladby komunálneho odpadu. (1/2138/05)20052007VEGAO. ČermákKZEI SvF
Šmyková odolnosť železobetónových dosiek namáhaných koncentrovaným zaťažením (1/0254/19)20192021VEGAJ. HalvonikKBKM SvF
Štandardizácia a interoperabilita geografických informácií (1/1035/04)20042006VEGAJ. Faixová ChalachanováKGZA SvF
Štruktúrny kolaps geomateriálov (1/0330/03)20032005VEGAM. MasarovičováKGTE SvF
Študentské mobility (C II-BG-0050-01-0506M)20052007CEEPUS II (Central European Exchange Program for University Studies)A. ŠoltészKHTE SvF
Štúdium a modelovanie vlhkostných a tepelných vlastnosti stavebných materiálov. (1/4204/07)20072009VEGAJ. LukovičováKFYZ SvF
Štúdium a numerická simulácia degradačných procesov materiálov (1/2111/05)20052007VEGAM. HazlingerKMTI SvF
Štúdium algebraických a topologických vlastností kvantových štruktúr a množín ich stavov. (1/3025/06)20062008VEGAZ. RiečanováKMDG SvF
Štúdium kinetiky pricipitácie fáz zŕn v austenitických oceliach s malým obsahom intersticiálnych prvkov (1/9105/02)20022004VEGAM. DománkováKMTI SvF
Štúdium lokálnych a priestorových vlastností združených hydrometeorologických extrémov v podmienkach (1/0776/13)20132016VEGAJ. SzolgayKVHK SvF
Štúdium spevňovacích procesov historických a súčasných mált (1/0534/13)20132015VEGAV. PavlíkKMTI SvF
Štúdium vlastností mált na báze vápenných a vápenno-puzolánových spojív pre obnovu historických objektov (1/0621/08)20082010VEGAV. PavlíkKMTI SvF
Štúdium vplyvu plastickej deformácie na koróznu odolnosť vybaných typov austenitických nehrdzavejúcich ocelí (1/2113/05)20052007VEGAM. DománkováKMTI SvF
Štúdium vzájomnej závislosti a priestorových vlastností (združených charakteristík) hydrometeorologických a hydrologických extrémov v horských oblastiach Slovenska. (1/4024/07)20072009VEGAS. KohnováKVHK SvF
Teaching and  Learning Cicil Engineering in European Context. (C II-BG-0022-04-0809 )20082010CEEPUS II (Central European Exchange Program for University Studies)A. ŠoltészKHTE SvF
Teoretická a experimentálna analýza novodobých ľahkých konštrukčných sústav z ocele, skla, membrán a lán. Diagnostika a rekonštrukcia exponovaných konštrukcií a potrubných vedení. (1/3317/06)20062008VEGAJ. BrodnianskyKKDK SvF
Teoretické podklady pre uplatnenie nových materiálov na návrh a obnovu betónových konštrukcií (1/0315/03)20032005VEGAJ. BilčíkKBKM SvF
Teoreticko-experimentálne vyhodnotenie realizovaných pilotných projektov: Pilotný projekt pre rekonštrukciu školy na nízkoenergetickú budovu a Pilotný projekt pre výstvbu nizkoenergetického bytového domu. (xxxxxxxxxxxxxx)20102012Štátny programA. PuškárKKPS SvF
Teória, experiment a konštrukčná tvorba transparentnej fasádnej techniky ekologických, nízkoenergetických nových i modernizovaných budov (1/7119/20)20002002VEGAM. BielekKKPS SvF
Teória, experiment, simulácia a konštrukčná tvorba dvojitej transparentnej fasády inteligentných budov (1/0314/03)20032005VEGAM. BielekKKPS SvF
Teória tvorby inteligentných fasádnych stavebných prvkov s využívaním prirodzených fyzikálnych javov a jej aplikácia v procese modernizácie ľahkých fasád budov (APVV-20-044405)20062009APVVM. BielekKKPS SvF
Teória vyhodnocovania merania s aplikáciami v technických, ekonomických a sociálnych oblastiach (APVT-20-023402)20022004APVVR. MesiarKMDG SvF
Tepelná ochrana pre nízkoenergetické a pasívne budovy (1/0281/12)20122014VEGAI. ChmúrnyKKPS SvF
Tepelné a vlhkostné parametre granulovaných a pórových materiálov (1/1133/04)20042006VEGAJ. LukovičováKFYZ SvF
Tepelnotechnické vlastnosti budov s takmer nulovou potrebou energie (1/0087/16)20162018VEGAI. ChmúrnyKKPS SvF
The renewal of select rural contryside in Slovak republic (Nem/SR/STU3/07)20072008MVTSI. TurčekKKPS SvF
The use of life cycle assessment tools for the development of integrated waste management strategies for cities andregions with rapid growing economies (EVK4-CT-2002-00087)20022004Energy, environment and sustainable development (EESD)O. ČermákKZEI SvF
theory and application of relational structures as knowledge instruments (ID KIB: 27)20012005COSTR. MesiarKMDG SvF
Tlačoviny pre PG štúdium pamiatkovej obnovy (MK-286/2008/1.3)20082008Štátny programO. MakýšKTES SvF
Tools for urban eater infrastructure managment (64s0002)20092011Bilaterálna spolupráca - SR - RakúskoŠ. StankoKZEI SvF
Topologické metódy štúdia diskrétnych štruktúr a ich grúp symetrií (1/0489/08)20082010VEGAJ. ŠiráňKMDG SvF
Towards Sustainable Water Resources Management in Central Asia (SWAN 158982)20102013Joint ProjectsJ. KrišKZEI SvF
Towards the next generation of standards for service life of cement-based materials and structures (Akcia TU1404)20142018COSTV. PavlíkKMTI SvF
Tradičné technológie konzervovania dreva (MK-1736/2010/1,3)20102010Štátny programO. MakýšKTES SvF
Transferring of EU evaluation models in KAUIR functions and processes (SCM Kazakhstan T045A06)20062010-- Iný medzinárodný --J. DickýKSME SvF
Transferring of quality management models in KSTU functions and processes (SCM Kyrgystan T078A06)20062008-- Iný medzinárodný --J. DickýKSME SvF
Transformácia prietokových vín na úsekoch bez priamej hydraulickej väzby u vodohospodársko-energetických sústav (APVV-0680-10)20112014APVV - Všeobecná výzvaP. DušičkaKHTE SvF
Transforming Assessment Practicies in Large Enrollment First Year Education (573738-EPP-1-2016 -1-PS-EPPKA2-CBHE-SP)20162019ERASMUS+J. GašparíkKTES SvF
Transport Model AT -SK (VKM AT-SK - N 00043)20092012Cezhraničná spolupráca - SK - ATB. BezákKDOS SvF
Transport solí v poréznych stavebných materiáloch (1/0682/19)20192021VEGAI. MedveďKFYZ SvF
Triangular norms (18s,26s34)20032004Spolupraca v hospodarstve a vzdelávaniR. MesiarKMDG SvF
Trvalo udržateľný rozvoj a globalizácia (1/2598/05)20052007VEGAK. HeretikováKHUV SvF
Trvaloudržatelná kvalita mestskej dopravnej infraštruktúry (1/7121/20)20002002VEGAJ. KomrskaKDOS SvF
Tvorba a vývoj environmen-tálnych technológií pri protipovodňovej ochrane sídiel Malokarpatskej oblasti ? prípadová štúdia (26240220019)20092010-- Iný domáci --A. ŠoltészKHTE SvF
Tvorba výučbového multimediálneho modulárneho software pre programovanie CNC strojov (3/2382/04)20042006KEGAJ. PeterkaKMTI SvF
učiteľské mobility (50s08)20052006Cezhraničná spolupráca - SK - ATO. LulkovičováKTZB SvF
Únava a životnosť oceľových mostov, spriahnutých oceľobetónových mostov a dynamicky zaťažených inžinierskych konštrukcií (1/7137/20)20002002VEGAJ. LaposKKDK SvF
Unifikácia metód hodnotenia mechanických a fyzikálnych vlastností vysokohodnotného betónu a vláknobetónu (1/0321/03)20032005VEGAI. HudobaKBKM SvF
UNIGRACE (0080030)200220035. rámcový programM. MojzešKGZA SvF
Uplatnenie metódy facility managementu pri modelovaní nákladov údržby a opráv (1/0813/08)20082010VEGAV. SomorováKERS SvF
Uplatnenie najnovších svetových trendov manažérstva kvality v procese prípravy a realizácie stavieb (1/8319/01)20012003VEGAJ. GašparíkKTES SvF
URCENIE ZÁVISLOSTÍ DISPERZNÝCH JAVOV OD HLAVNÝCH HYDRAULICKÝCH PARAMETROV TOKOV (2/0101/08)20082010VEGAM. SokáčKZEI SvF
Určenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti v podmienkach vstupu SR do EU (1/2600/05)20052005VEGAM. NičÚSZ SvF
Určovanie fyzikálnych charakteristík infiltrácie a transportu kontaminantov s adsorpciou v poréznych médiách (APVV-0743-10)20112014APVV - Všeobecná výzvaJ. KačurKFYZ SvF
Určovanie tvaru vodnej hladiny na účely hydrotechnického výskumu (1/0584/19)20192021VEGAM. FraštiaKGDE SvF
Úsporné technologie zavlažovania z hľadiska ochrany vôd pred znečistením dusičinanmi z poínohospodárskej výroby (APVT-99-033204)20052007APVVE. KlementováKVHK SvF
Veda a technika v procese globalizácie a humanizácia vzdelávaniana technických univerzitách. (1/0386/09)20092011VEGAJ. RybárikKHUV SvF
vedecka spolupraca Open University Anglicko (F/00269/E)20022005-- Iný medzinárodný --M. KnorKMDG SvF
Veľké grafy a komunikačné siete s daným stupňom a priemerom. (APVV-0040-06)20072009APVVJ. ŠiráňKMDG SvF
Viacrozmerná frekvenčná analýza hydrologických extrémov pre vodohospodárske plánovanie a projektovanie (APVV-0496-10)20112014APVV - Všeobecná výzvaJ. SzolgayKVHK SvF
Viacrozmerné modely závislosti v hydrológii (SK-AT-0020-08)20092010APVVT. BacigálKMDG SvF
Viacrozmerné modely závislosti v hydrológii (SK-AT-0020-07)20112012Bilaterálna spolupráca - SR - SlovinskoM. KnorKMDG SvF
Virtuálna univerzita (3/0038/02)20022004KEGAO. NánásiováKMDG SvF
Virtuálne laboratórium s podporou vzdial. výp. (IT/159/05)20052005-- Iný domáci --M. KováčováKMDG SvF
Vlhkostné deformácie stavebných materiálov (1/0689/13)20132015VEGAJ. LukovičováKFYZ SvF
Vlplyv riadiacich systémov na kvalitu vnútorného prostredia na zvýšenie efektívnosti technických zariadení budov (1/9061/02)20022004VEGAJ. ValášekKTZB SvF
Vocational Orientated Culture and Language (LLP/LdV/TOI/2007/IRL-501)20072010Leonardo da VinciD. ŠpildováKJAZ SvF
Vodárenstvo I. (3/1140/03)20032005KEGAJ. KrišKZEI SvF
Vodárenstvo II (3/5125/07)20072009KEGAJ. KrišKZEI SvF
Vodohospodárske a krajinnoekologické hodnotenie vodných útva-rov (1/2141/05)20052007VEGAV. MacuraKVHK SvF
Vorbereitung der Zusammenarbeit in der Forschung im Projektmanagement (SK -05/06-BA-009)20062006-- Iný medzinárodný --I. TrávnikKERS SvF
Vorbereitung der Zusammenarbeit in der Forschung im Projektmanagement. (SK-05/06-BA-009)20062007Podpora trvalej spolupráceI. TrávnikKERS SvF
Vplyv abiotických a biotických charakteristík toku na ekosystém a vodný režim pôdy (1/0243/11)20112014VEGAV. MacuraKVHK SvF
Vplyv časového faktora na metódy návrhu a obnovy stavebných konštrukcií (1/7117/20)20002002VEGAJ. BilčíkKBKM SvF
Vplyv dlhodobého namáhania hrádzí vodných stavieb na ich bezpečnosť (1/0318/13)20132015VEGAE. BednárováKGTE SvF
Vplyv dynamických účinkov na návrh a systémovú identifikáciu nosných konštrukcií (1/2142/05)20052007VEGAM. SokolKSME SvF
Vplyv globalizácie na manažment a marketing stavebných firiem na Slovensku (1/0683/08)20082010VEGAE. JankovichováKERS SvF
Vplyv hladiny hluku pozadia a zvukovej izolácie deliacich konštrukcií v učebniach na zmenu akustického výkonu zdroja (reč) a zrozumiteľnosť. Metódy merania, návrh veličín pre posúdenie, analýza, vyhodnotenie a kritériá. (1/0208/09)20092011VEGAP. TomašovičKKPS SvF
Vplyv materiálov a chemikálií používaných vo vodárenstve na zmenu kvality vody vo vodovodnývh systémoch (1/7135/20)20002002VEGAJ. KrišSvF
Vplyv pórovej štruktúry tehliarskeho črepu na jeho mrazuvzdronosť (1/9057/02)20022004VEGAM. ŠvedaKMTI SvF
Vplyv pórovej štruktúry tehliarskeho črepu na veľkosť redukčnéhojadra. (1/2139/05)20052007VEGAM. ŠvedaKMTI SvF
Vplyv stanovenia geotechnických vlastnosti zemín na efektívny návrh sanácie zosuvov (1/0944/11)20112013VEGAM. KopeckýKGTE SvF
Vplyv sucha na vodný režim a biodiverzitu nížinných oblastí Slovenska a návrh opatrení (APVT-51-044802 )20042006APVVA. ŠoltészKHTE SvF
Vplyv technických prác na akvatickú oblasť toku a zásady stanovenia hydroekologických limitov (1/9363/02)20022004VEGAV. MacuraKVHK SvF
Vplyv zanášania zdrží na regulačné vlastnosti vodných elektrární s ohľadom na potreby vodnej dopravy (1/7124/20)20002002VEGAP. DušičkaKHTE SvF
Všeobecný model oblohových jasov pre charakterizovanie dostupnosti denného svetla v mestských lokalitách (APVV-0177-10)20112014APVV - Všeobecná výzvaM. PrešinskýKARCH SvF
Vybudovanie základne pre interdisciplinárny transfer výsledkov výskumu architektonického dedičstva (064STU-4/2011_SvF)20112013KEGAM. NičÚSZ SvF
Vydanie publikácie: Staviteľstvo bastiónových pevností (MK-348/2016/1.3)20162016-- Iný domáci --O. MakýšKZEI SvF
Vydanie publikácie:Technológia stavby a opravy dreveníc (MK-7265/2013/1.3)20132013-- Iný domáci --O. MakýšKTES SvF
Vypracovanie nových moderných vysokoškolských učebníc a didaktických prostriedkov podporujúcich e-learnig pre študijný program vyučovaný v anglickom jazyku (062STU-4/2012)20122014KEGAJ. DickýKSME SvF
Výskum a modelovanie vplyvu prevádzky objektov vodných diel na bezpečnosť a kapacitu vodnej dopravy (APVT-20-006704)20052007APVVĽ. MožiešikKHTE SvF
Výskum a realizácia metrologického sstému geodézie v SR. (1/7150/20)20002002VEGAE. BučkoKGZA SvF
Výskum a vývoj prípravy titánovej zliatiny pre implantáty (1/1081/04)20042006VEGAM. ŽitňanskýKMTI SvF
Výskum cirkadiánneho potenciálu fasádnych systémov budov (APVV-18-0174)20192023APVV - Všeobecná výzvaJ. HraškaKKPS SvF
Výskum činiteľov ovplyvňujúcich objem a kvalitu prác staníc pre tvorbu nákladných vlakov (1/8333/01)20012003VEGAE. TomášikováKDOS SvF
Výskum hydromechanického správania zemín a skalných hornín pre modelovanie multifyzikálnych procesov v geotechnike (1/0842/18)20182020VEGAJ. FrankovskáKGTE SvF
Výskum možností pološpičkovej prevádzky regulačnej vodnej elektrárne kanálového typu. (APVT-20-046602)20042006APVVP. ŠulekKHTE SvF
Výskum možností prepúšťania veľkých vôd cez vodné elektrárne Vážskej kaskády (1/3316/06)20062008VEGAP. DušičkaKHTE SvF
Výskum návrhových parametrov a funkcií biokoridorov vodných diel (APVV-20-003705)20062009APVVL. ČubanováKHTE SvF
Výskum regulačnej prevádzky kanálových vodných elektrární - hydrodynamický model (APVT-20-046302)20042006APVVP. DušičkaKHTE SvF
Výskum spôsobu prípravy anatomických implantátov do ľudského skeletu. (20-050702)20042006APVVM. ŽitňanskýKMTI SvF
Výskum strešnej krytiny s integrovanou funkciou výmenníka tepla (APVV-17-0580)20182021APVV - Všeobecná výzvaA. PuškárKKPS SvF
Výskum svetelného prostredia v budovách bázovaný na chronobiológii a cirkadiálnej fotometrii (APW-0150-10)20112014APVV - Všeobecná výzvaJ. HraškaKKPS SvF
Výskum štruktúrnej stability a zvariteľnosti dvojfázových nehrdzavejúcich ocelí (1/9106/02)20022003VEGAI. HrivňákKMTI SvF
Výskum vplyvu faktorov a vonkajších podmienok na kvalitu a životnosť konštrukcií dopravných plôch (1/7123/20)20002002VEGAK. BačováKDOS SvF
Výskum využitia heuristických optimalizačných metód v procese tvorby vodohospodársko - energetických plánov (1/0578/11)20112013VEGAP. ŠulekKHTE SvF
Vystužené drevené nosné prvky materiálmi na báze vlákien. (APVV-99-015805)20062008APVVJ. DickýKSME SvF
Vyšetrovanie hydrotermálnych a mechanických vlastností poréznych stavebných materiálov na báze matematického modelovania (APVV-15-0681)20162020APVV - Všeobecná výzvaJ. KačurKFYZ SvF
Vytvorenie centrálneho dátového skladu (Rozvojovy projekt - e5)20062007-- Iný domáci --M. PotočárDek SvF
Využitie družicových a gravimetrických meraní na určenie geoidu, kvázigeoidu a fyzikálnych výšok (1/0882/08)20082010VEGAM. MojzešKGZA SvF
Využitie efektívnych numerických metód pre modelovanie tiažového poľa Zeme a realizáciu svetového výškového systému. (LPP-0216-06)20062009APVVK. MikulaKMDG SvF
Využitie hydromelioračných stavieb na zmiernenie negatívnych účinkov extrémnych hydrologických javov vplývajúcich na kvalitu vodných útvarov v poľnohospodárskej krajine (APVV-16-0278)20172021APVV - Všeobecná výzvaA. ŠoltészKHTE SvF
Využitie korelačných vzťahov medzi vlastnosťami pórobetónu v systéme riadenia kvality (AV 4/0021/08)20082010VTPS. UnčíkKMTI SvF
Využitie nových a modernizovaných globálnych navigačných družicových systémov na určovanie presnej polohy a jej zmien v čase. (1/4089/07)20072009VEGAJ. HeftyKGZA SvF
Využitie nových filtračných materiálov v úprave vody (APVV-0379-07)20082011APVVD. BarlokováKZEI SvF
Využitie nových filtračných materiálov v úprave vody (1/0510/09)20092011VEGAD. BarlokováKZEI SvF
Využitie recyklovaného kameniva pri výrobe cementových kompozitov (1/0554/08)20082010VEGAS. UnčíkKMTI SvF
Využitie recyklovaných materiálov do asfaltových zmesí za účelom zníženia množstva odpadov a zlepšenia životného prostredia (1/3318/06)20062008VEGAK. GrünnerKDOS SvF
Využitie stavebného odpadu pri výstavbe a údržbe cestných komunikácií (1/0551/10)20102011VEGAK. GrünnerLCVV KDOS SvF
Využitie tradičných technológií pri obnove drevených stavieb (MK-2915/2011/1.3)20112011-- Iný domáci --O. MakýšKTES SvF
Využitie údajov európskej družicovej misie GOCE a ich efektívna kombinácia s pozemnými gravimetrickými (1/1092/11)20112013VEGAJ. JanákKGZA SvF
Využívanie dištančných foriem vedenia seminárov (IT/158/05)20052005-- Iný domáci --J. DillingerKFYZ SvF
Vývoj a teoreticko-experimentálny výskum obvodových plášťov budov s integrovanými fotovoltickými elementmi (1/0286/15)20152017VEGAJ. HraškaKKPS SvF
Vývoj algoritmu na automatizovanú kontrolu kvality realizácie stavieb v prostredí BIM (1/0506/18)20182020VEGAA. KopáčikKGDE SvF
Vývoj efektívnych a spoľahlivých numerických metód pre inžinierske aplikácie. (1/0269/09)20092012VEGAK. MikulaKMDG SvF
Vývoj integrovaných meracích systémov na monitorovanie dynamických pretvorení stavebných konštrukcií (1/0318/03)20032005VEGAA. KopáčikKGDE SvF
Vývoj meracieho systému na kontinuálny monitoring bratislavských mostov (1/0706/09)20092011VEGAA. KopáčikKGDE SvF
Vývoj metód správnej aplikácie dezinfekčných prostriedkov pre zdravotne bezpečnú pitnú vodu (APVV-15-0379)20162019APVV - Všeobecná výzvaJ. IlavskýKZEI SvF
Vývoj metodiky hodnotenia ekologického potenciálu výrazne zmenených vodných útvarov (HMWB) na základe ichtyocenóz (APVV-16-0253)20172021APVV - Všeobecná výzvaA. ŠkrinárKVHK SvF
Vývoj metódy prípravy implantátov do ľudského skeletu (1/7170/20)20002003VEGAM. ŽitňanskýKMTI SvF
Vývoj novodobých nosných sústav veľkých rozpätí a výšok pri zohľadnení zásadných parametrov vrátane vplyvu na životné prostredie. Inovácia rekonštrukčných metód exponovných konštrukcií v zmysle súčasných architekt., inžinier., a ekol. požiadaviek. (1/7139/20)20002002VEGAZ. AgócsKKDK SvF
Vývoj nových numerických metód pre inžinierske aplikácie (1/0608/15)20152018VEGAK. MikulaKMDG SvF
Vývoj nových technologických, analytických a predikčných nástrojov pre ochranu agrárnej krajiny voči suchu (1/0662/19)20192022VEGAM. ČistýKVHK SvF
Vývoj plaveninového režimu na tokoch Malých Karpát v extrémnych situáciách (1/9157/02)20022004VEGAV. MosnýKVHK SvF
Vývoj podporných metód pre rozhodovanie. (APVV-0012-07)20082011APVVR. MesiarKMDG SvF
Vývoj regionálneho systému klimatických a zrážkovo-odtokových modelov pre predikciu odtoku pri zmenených klimatických podmienkach horských oblastí SR (APVV-0303-11)20122015APVV - Všeobecná výzvaK. HlavčováKVHK SvF
Vzťah technológie prípravy a vlastností materiálov na báze oxidov, halogenidov a chalkogenidov ťažkých kovov pre vláknovú optiku, laserovú a senzorovú techniku a náhradné zdroje energie (1/9097/02)20022004VEGAM. OžvoldováKFYZ SvF
Wind energy technology reconsideration to enhance the concept of smart cities (AKCIA TU1304)20142018COSTO. HubováKSME SvF
Wind energy technology reconsideration to enhance the concept of smart cities (WINERCOST) (Akcia TU1304)20142018COSTO. HubováKSME SvF
Základy modelovania neurčitosti (APVT-20-046402)20042006APVVA. StupňanováKMDG SvF
Združené stavy a podmieňovanie (APVV-0375-06)20072009APVVR. MesiarKMDG SvF
Zemplínska vodná cesta (14420300022 )20062008INTERREG IIIAĽ. MožiešikKHTE SvF
Zmeny klímy a prírodné riziká: zraniteľnosť a adaptačné kapacity lesných ekosystémov Západných Karpát (APVV-18-0347)20192022APVV - Všeobecná výzvaJ. SzolgayKVHK SvF
Zmeny hydrologického režimu na Slovensku podľa regionálnych scenárov zmeny klímy a multi-modelového Zmeny hydrologického režimu na Slovensku podľa regionálnych scenárov zmeny klímy a multi-modelového Zmeny hydrologického režimu na Slovensku podľa regionálnych scenárov zmeny klímy a multi-modelového hodnotenia (1/0632/19)20192022VEGAJ. SzolgayKVHK SvF
Zmeny kvality vody v recipientoch spôsobené odtokom z urbanizovaných povodí (1/2158/05)20052007VEGAM. SokáčKZEI SvF
Zníženie energetickej náročnosti budov aplikáciou druhotných surovín z chemického a potravinárskeho priemyslu pri výrobe tehliarskych výrobkov (1/0045/15)20152017VEGAM. ŠvedaKMTI SvF
Zohľadnenie rizík pri navrhovaní geotechnických konštrukcií (1/0619/09)20092012VEGAP. TurčekKGTE SvF
Zovšeobecnené konvulúcie a rozkladové integrály (APVV-17-0066)20182022APVV - Všeobecná výzvaA. StupňanováKMDG SvF
Zovšeobecnenie parametrov bioindikácie v modelovaní kvality akvatického habitatu horských a podhorských tokov Slovenska (AV_2009)20092011VTPV. MacuraKVHK SvF
Zraniteľnosť systémov zásobovania pitnou vodou. (1/2137/05)20052007VEGAK. TóthováKZEI SvF
Zúplňovanie čiastočných informácií v prostredí neurčitosti (1/0198/09-SvF)20092011VEGAA. StupňanováKMDG SvF
Zúplňovanie čiastočných informácií v prostredí neurčitosti (1/0198/09_SvF)20092011VEGAA. StupňanováKMDG SvF
Zvýšenie adresnosti stredoškolského vzdelávania vzhľadom na požiadavky profesijnej štruktúry regiónu (3/2346/04)20042006KEGAM. KalužnáKFYZ SvF
Zvýšenie efektívnosti a spoľahlivosti prefabrikovaných betónových prvkov (APVT-20-P03905)20052007APVVJ. BilčíkKBKM SvF
Zvýšenie odolnosti asfaltových zmesí proti plastickým deformáciám (1/0323/03)20032005VEGAK. GrünnerKDOS SvF
Zvýšenie retencie a detencie zrážkového odtoku v urbanizovaných povodiach (1/0691/13)20132015VEGAM. SokáčKZEI SvF
Zvýšenie účinnosti a zníženie energetickej náročnosti a nákladov pri regulácii vody hydromelioračnou sústavou (APVT26-015002)20032005APVVA. ŠoltészKHTE SvF
Zvyšková únosnosť a mechanizmus kolapsu konštrukcie. (1/2149/05)20052007VEGAJ. RavingerKSME SvF
Zvyšovanie trvanlivosti a konštrukčnej spoľahlivosti nových a existujúcich betónových mostov (APVV-17-0204)20182021APVV - Všeobecná výzvaJ. HalvonikKBKM SvF
3D geokinematika kontinentálnej Európy ako produkt kombinácie dlhodobých geodetických meraní družicovými (1/0642/13)20132015VEGAJ. HeftyKGZA SvFLegenda:
Aktivní stavy:podanýřešenýschválený
Neaktivní stavy:neschválenýukončený neúspěšněukončený úspěšně