18. 8. 2019  4:53 Elena, Helena
Akademický informačný systém

Stavebná fakulta - zoznam projektov


Aplikácie zobrazujú zoznam projektov vybraného pracoviska.

Počet nájdených záznamov: 689

StavNázovOdDoDruhGarantPracovisko
Elektronická učebnica stereometrie pre stredné školy s využitím programu Cabri geometria II Plus (3/4120/06)20062008KEGAZ. ŠtudencováKMDG SvF
Koncepcia študijného programu na stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností. (3/4104/06)20062008KEGAM. NičÚSZ SvF
ACE - Acoustic Course for Engineers (2016-1-PL01-KA202-026719 )20162019ERASMUS+A. VargováKKPS SvF
Advanced physical-acoustic and psycho-acoustic diagnostic methods for innovation in building acoustics - papabuild (MSCA - 690970)20152019H2020: Excellence: Akcie Marie Skłodowska-Curie (MSCA)V. ChmelíkKKPS SvF
Agenda 21 ? Trvalo udržateľný rozvoj vidieka (14130200075)20072008Interreg IIIA: SR - RakúskoJ. HúsenicováKKPS SvF
Agregačné funkcie a ich aplikácie (1/0171/12)20122014VEGAR. MesiarKMDG SvF
Agregačné funkcie ako nástroj pre spracovanie informácií (APVV-0073-10)20112014APVV - Všeobecná výzvaR. MesiarKMDG SvF
Agregovanie informácií: modely a aplikácie (1/0080/10)20102011VEGAR. MesiarKMDG SvF
Ako sprístupniť náročné modelovanie statiky a dynamiky stavebných objektov študentom na technickej univerzite (025STU-4/2019)20192021KEGAO. IvánkováKSME SvF
Algebraické a topologické metódy v štúdiu kombinatorických štruktúr s vysokým stupňom súmernosti (1/0871/11)20112013VEGAJ. ŠiráňKMDG SvF
Algebraické a topologické metódy v teórii grafov a sieťí (APVT-20-023302)20022004APVVJ. ŠiráňKMDG SvF
Algebraické a topologické vlastnosti kvantových štruktúr a kvantová teória pravdepodobnosti (1/0266/03)20032005VEGAZ. RiečanováKMDG SvF
Algebraické, topologické a kombinatorické metódy v diskrétnych štruktúrach (APVV-0223-10)20112014APVV - Všeobecná výzvaJ. ŠiráňKMDG SvF
Algebraické, topologické a kombinatorické metódy v štúdiu diskrétnych štruktúr (APVV-15-0220)20162020APVV - Všeobecná výzvaJ. ŠiráňKMDG SvF
Algebrické, pravdepodobnostné a kategoriálne aspekty modelovania kvantových javov a neurčitosti (2/0069/16)20162019VEGAP. SarkociKMDG SvF
Analýza a interpretácia vysokofrekvenčného monitorovania polohy pomocou globálnych navigačných (1/0569/10)20102011VEGAJ. HeftyKGZA SvF
Analýza a modelovanie relativistických efektov v globálnych navigačných družicových systémoch s cieľom (1/1108/11)20112013VEGAL. HusárKGZA SvF
Analýza a syntéza vplyvu prevádzkových podmienok na líniové a stavebné tenkostenné konštrukcie (1/0388/19)20192021VEGAJ. BrodnianskyKKDK SvF
Analýza a vývoj novodobých konštrukčných sústav z ocele.skla membrán a lán. Rozvoj rekonštrukčných metód a diagnostikovania exponovaných konštrukcií a potrubných vedení so zreteľom na ochranu životného prostredia. (1/0309/03)20032005VEGAZ. AgócsKKDK SvF
Analýza akustickej a tepelnej pohody vo viacúčelových sálach determinovaná fyzikálnymi parametrami vnútorného prostredia (1/8323/01)20012003VEGAP. TomašovičKKPS SvF
Analýza bezpenosti priehrad na Slovensku s prijliadnutím na ich vek a význam (1/7140/20)20002002VEGAM. LukáčKGTE SvF
Analýza deformácií podložia stavebných konštrukcií v závislosti od ich mechanických vlastností (1/9060/02)20022004VEGAJ. KuzmaKGTE SvF
Analýza dynamiky singulárne perturbovaných diferenciálnych rovníc blízko nehyperbolickej kritickej variety (1/9095/02)20022003VEGAR. VrábeľKMDG SvF
Analýza dynamiky singulárne perturbovaných diferenciálnych rovníc blízko nehyperbolickej kritickej variety (1/1007/04)20042005VEGAR. VrábeľKMDG SvF
Analýza energetických a enviromentálnych opatrení pri prevádzke hygienických zariadení a vetracích systémov v nízkoenergetických budovách. (1/0730/08)20082010VEGAJ. PeráčkováKTZB SvF
Analýza globálnych zdrojov dát a možnosti ich využitia na spresnenie a testovanie modelov tiažového poľa Zeme (1/0954/15)20152017VEGAJ. JanákKGZA SvF
Analýza klimatických a hydrologických extrémov metódami data miningu a inými nástrojmi hydroinformatiky z pohľadu adaptačných opatrení v krajine (1/0665/15)20152018VEGAM. ČistýKVHK SvF
Analýza napäťových a deformačných polí ľudskej chrbtice v dôsledku jej klinických zmien (1/9361/02)20022004VEGAJ. SumecKSME SvF
Analýza, návrh aodporúčania pre výrobu hliníkovo-sklenených fasád s vylepšenými pevnostnými vlastnosťami pri využití Eurokódu ENV 1999 (GR/SLOV/4/02)20022003Bilaterálna spolupráca - SR - GréckoI. BalážKKDK SvF
Analýza navrhovania lokálne podopretých stropných betónových dosiek predpätých nesúdržnými lanami resp. vystužených rozptýlenými oceľovými vláknami (1/8329/01)20012003VEGAĽ. FilloKBKM SvF
Analýza navrhovania tenkostenných betónových prefabrikovaných prvkov pre využitie alternatívnych zdrojov energie (AV 4/0016/07)20072009VTPĽ. FilloKBKM SvF
Analýza návrhových modelov a vplyvu stochastických javov pre stanovenie národných určujúcich parametrov (APVT-20-015004)20052007APVVĽ. FilloKBKM SvF
Analýza nosných konštrukcií vystavených mimoriadnym dynamickým zaťaženiam (1/0573/08)20082010VEGAM. SokolKSME SvF
Analýza obrazu pomocou nelineárnych difúznych rovníc (RPEU-004-06)20072009APVVK. MikulaKMDG SvF
Analýza odolnosti betónových, murovaných a spriahnutých oceľobetónových konštrukcií (1/0857/11)20112013VEGAĽ. FilloKBKM SvF
Analýza pôsobenia drevených priehradových konštrukcií pri krátkodobom a dlhodobom zaťažení a priestorováinterakcia s vystužovadlami. Štvorpodlažné budovy s drevenou nosnou konštrukciou. (1/0947/12)20122014VEGAJ. SandanusKKDK SvF
ANALÝZA RIZIKOVÝCH FAKTOROV DETERMINUJÚCICH BEZPEČNOSŤ HRÁDZÍ VODNÝCH STAVIEB (1/0452/17)20172020VEGAE. BednárováKGTE SvF
Analýza spoľahlivostných rizík navrhovania a zhotovovania betónových konštrukcií (1/0583/15)20152017VEGAJ. BilčíkKBKM SvF
Analýza správania sa stavebných konštrukcií pri dynamickom zaťažení s ohľadom na interakciu konštrukcie a podložia (1/0412/18)20182021VEGAN. JendželovskýKSME SvF
Analýza sucha viackriteriálnymi metódami štatistiky a data miningu z pohľadu návrhu adaptačných opatrení v krajine (APVV-15-0489)20162020APVV - Všeobecná výzvaM. ČistýKVHK SvF
Analýza šírenia zvuku v dvojitých transparentných konštrukciach z hľadiska nepriezvučnosti. Návrh, metodika merania, vyhodnotenie a kritériá. (1/0358/13)20132015VEGAP. TomašovičKKPS SvF
Analýza účinnosti odvodnenia pri sanácii nestabilných svahov (1/0530/19)20192021VEGAM. KopeckýKGTE SvF
Analýza vplyvu antropogénnych zásahov na stabilitu svahov na Slovensku (1/0599/08)20082010VEGAF. BaliakKGTE SvF
Analýza vplyvu zosuvov na výstavbu a rekonštrukciu cestných stavieb na Slovensku (1/0327/03)20032005VEGAJ. MalgotKGTE SvF
Analýza vybraných geodynamických procesov pomocou absolútnej a relatívnej gravimetrie a technológie GNSS (1/0750/18)20182020VEGAJ. JanákKGZA SvF
Aplication der LTS im Industrievermessung in Slowakei (46/2003)20032004Akcia Rakúsko - SlovenskoA. KopáčikKGDE SvF
Aplikácia aspektov spoľahlivosti a životnosti v optimálnom návrhu konštrukcií s jednostrannými väzbami s uvážením nelineárnych vlastností materiálov (1/3312/06)20062008VEGAJ. DickýKSME SvF
Aplikácia efektívnych metód na riešenie okrajových úloh v geodézii (1/1433/04)20042006VEGAM. MojzešKGZA SvF
Aplikácia pravdepodobnostných metód na obnovenie spoľahlivosti betónových stavieb (1/0306/09)20092011VEGAJ. BilčíkKBKM SvF
Aplikácia presných navigačných algoritmov a systémov na monitoring stavebných konštrukcií (1/3308/06)20062008VEGAA. KopáčikKGDE SvF
AQUALINGUA (F/01/B/F/LA-118204)20012003-- Iný medzinárodný --J. KrišSvF
ASIA Link (ASIA Link)20082010Asia Link ProgrammeA. ŠoltészKHTE SvF
Automatizácia kontroly elektronickej dokumentácie stavieb s využitím inovatívnych technológií zberu údajov a virtuálnych modelov (APVV-18-0247)20192023APVV - Všeobecná výzvaA. KopáčikKGDE SvF
Automatizovaný systém modelovania mechanizovaných stavebných procesov s aplikáciou metód multikriteriálnej optimalizácie (1/0184/12)20122014VEGAJ. GašparíkKTES SvF
Baltický Univerzitný program (mobility)20032020Baltic University ProgrammeS. KohnováKVHK SvF
BEZ NÁZVU (SP HO 18)20002003Cezhraničná spolupráca - SK - ATJ. SzolgayKVHK SvF
BEZ NÁZVU (2922080050)200020035. rámcový programA. BezákSvF
BEZ NÁZVU (DAAD)20032004Bilaterálna spoluprácaA. PuškárKKPS SvF
BEZ NÁZVU (624/02)20042005-- Iný medzinárodný --J. ŠoltészKBKM SvF
BEZ NÁZVU (133840-LLP-1-2007-1-SK-ERASMUS-ECDSP)20072007ErasmusĽ. FilloLBK KBKM SvF
Bezpečnosť a spoľahlivosť moderných nosných prvkov a konštrukcií z kovu, skla a membrán (1/0747/16)20162018VEGAJ. BrodnianskyKKDK SvF
BioEMERGENCIES (028892)20062010-- Iný medzinárodný --K. MikulaKMDG SvF
Biomechanická odozva driekovej časti chrbtice pri degeneratív-nych zmenách a po implantácii stabilizačného inštrumentária a jej klinické využitie (1/2156/05)20052007VEGAJ. SumecKSME SvF
CEEDES (6545003)20002003-- Iný medzinárodný --J. ValášekKTZB SvF
Celoživotné vzdelávanie v stavebníctve a geodézii (13120110065)20052007Európsky sociálny fondA. ŠoltészDek SvF
Centrum pre obnovu vidieka (Maď/Nem/ČR/Slov/04)20042006Cezhraničná spolupráca - SK - CZI. TurčekKKPS SvF
Citlivosť tvorby povodňového odtoku na intenzívne zrážky a využívanie územia vo vrcholových povodniach (APVV-15-0497)20162020APVV - Všeobecná výzvaJ. SzolgayKVHK SvF
Časový vývoj vplyvu vodného diela na hladinový režim podzemných vôd, návrh technických opatrení na riešenie nepriaznivého stavu podzemných vôd, ich účinnosť a trvanlivosť (1/1139/04)20042006VEGAA. ŠoltészKHTE SvF
Degradácia cementových kompozitov s alkáliám odolávajúcimi sklenými vláknami roztokmi dusičnanu amónneho (1/2157/05)20052007VEGAI. RousekováKMTI SvF
Detailný virtuálny model banskoštiavnickej kalvárie ako podklad pre ochranu kultúrnej pamiatky svetového významu. (1/0680/10)20102011VEGAM. FraštiaKGDE SvF
Detekcia a modelovanie zmien v hydrometeorologických časových radoch v podmienkach klimatickej zmeny (1/0891/17)20172020VEGAK. HlavčováKVHK SvF
Detekcia plošných a diskrétnych posunov nestabilných území na báze nízko nákladovej fotogrametrie, terestrických a satelitných technológií (0/0000/00)20142016VEGAŠ. SokolKGDE SvF
Detekcia plošných a diskrétnych posunov nestabilných území na báze nízko nákladovej fotogrametrie,terestrických a satelitných technológií (1/0133/14)20142016VEGAŠ. SokolKGDE SvF
Diagnostika a prognóza zásob vody v pôde s aspektom na optimálne zabezpečenie porastu vodou. (APVV-0271-07)20082010APVVJ. SkalováKVHK SvF
Diagnostika najstarších železobetónových mostov postavených na Slovensku (1/0690/13)20132015VEGAJ. HalvonikKBKM SvF
Digitálny archív k databáze evidencie publikačnej činnosti SvF (Rozvojovy projekt - 5f)20072007-- Iný domáci --S. StasselováDek SvF
Dni technológie obnovy pamiatok (MK-5813/2007/1.3)20072007Štátny programO. MakýšKTES SvF
Dni technológie obnovy pamiatok DTOP 2012 (MK-3664/2012/1.3)20122012-- Iný domáci --O. MakýšKTES SvF
Dni technológie pre obnovy pamiatok 2008 ? DTOP ?08 (MK-283/2008/1.3)20082008Štátny programO. MakýšKTES SvF
Dokonalosť vo fotogrametrii pre vzdelávanie v oblasti chránených území a kultúrnych pamiatok (2012-1-GR1-ERA10-10609)20132013Erasmus Mundus joint programmesA. KopáčikKGDE SvF
Dokumentácia na zabezpečenie kvality študijných programov (517340-TEMPUS-1-2011-1-IT-TEMPUS-SMGR)20112014Structural MeasuresE. JankovichováOPVV Dek SvF
Dopad prírodných rizík na lesné ekosystémy Slovenska v meniacich sa klimatickických podmienkach (APVV-15-0425)20162019APVV - Všeobecná výzvaJ. SzolgayKVHK SvF
Doplnkové študijné aktivity obnovy pamiatok 2008 (MK-285/2008/1.3)20082008Štátny programO. MakýšKTES SvF
Dopravné plochy a ich konštrukcie v integrovanom dopravnom priestore (1/0351/13)20132015VEGAK. BačováKDOS SvF
Dopravný model AT ? SK (VKM AT-SK - N 00043)20092012Cezhraničná spolupráca - SK - ATB. BezákKDOS SvF
Drevené a kombinované nosníky - skutočné pôsobenie, vývoj, rekonštrukcie. (1/3309/06)20062008VEGAF. DraškovičKKDK SvF
Drevené vystužené a spriahnuté nosníky. Pôsobenie, efektívnosť, reológia a použiteľnosť (1/0539/09)20092011VEGAF. DraškovičKKDK SvF
DTOP 2013 - Dni technológie obnovy pamiatok (MK-7269/2013/1.3)20132013-- Iný domáci --O. MakýšKTES SvF
DTOP 2014 - Dni technológie obnovy pamiatok (MK-771/2014/1.3)20142014-- Iný domáci --O. MakýšKTES SvF
Dunajská stratégia EÚ -- zvýšenie bezpečnosti prevádzky a dopravnej kapacity veľkých plavebných komôr optimalizáciou hydraulických plniacich a prázdniacich systémov prostredníctvom modelového výskumu a heuristických optimalizačných metód. (1/0660/12)20122015VEGAĽ. MožiešikKHTE SvF
Durchfuhrung von Studienexkursionen mit Workschops im Bereich Gebäudetechnik (52s02)20052006Cezhraničná spolupráca - SK - ATO. LulkovičováKTZB SvF
Dynamické pokritické pôsobenie tenkostenných konštrukcií (1/9059/02)20022004VEGAJ. RavingerKSME SvF
Education inRhone Alpes (mira)20022004MIRA - Mobilité International Rhone AlpesM. ZúbkováKERS SvF
Efektívna analýza nosných konštrukcií - optimalizácia numerických modelov (1/8326/01)20012003VEGAP. RoškoKSME SvF
Efektívne a robustné výpočtové metódy pre biomedickú analýzu (NATO)20022003-- Iný medzinárodný --J. ŠiráňKMDG SvF
Efektívne numerické metódy a paralelné výpočty v geodézii (1/1063/11)20112014VEGAR. ČunderlíkKMDG SvF
Efektívne numerické metódy riešenia geometrických parciálnych diferenciálnych rovníc (1/0733/10)20102011VEGAP. FrolkovičKMDG SvF
Efektívne výpočtové metódy v inžinierskych vedách a aplikáciach (1/0313/03)20032005VEGAK. MikulaKMDG SvF
Ekológia a prostredie budov. (SK-05/06-BA-015)20062007Podpora trvalej spolupráceA. VargováKKPS SvF
Ekonomická analýza podmienok záskavania certifikátu environmentálneho manažérstva v podnikoch stavebnej výroby (1/0473/03)20032005VEGAD. PalušováKERS SvF
Ekonomické a inštitucionálne atribúty priemyselných parkov (1/0483/03)20032005VEGAM. ZúbkováKERS SvF
Ekonomické a inštitucionálne atribúty rozvinutých realitných trhov. (1/7151/20)20002002VEGAK. IvaničkaKERS SvF
E-learning dištančná on-line metóda výučby vybraných tém študijných predmetov v študijnom programe Personálna práca v priemyselných podnikoch v rámci bakalárskeho VŠ štúdia (3/3114/05)20052007KEGAS. SawickiKHUV SvF
Elektrické, dielktrické, optické a mechanické vlastnosti nehomogénnych a modulovaných materiálov (1/8309/01)20012003VEGAV. TrnovcováKFYZ SvF
Elektronický monitorovací systém prítomnosti osôb (Rozvojovy projekt - 5e)20062007-- Iný domáci --M. PotočárDek SvF
Elektronicý systém výuky vybraných predmetov na stavebnej fakulte (Rozvojovy projekt - 5c)20072007-- Iný domáci --M. SokolKSME SvF
EMBRYOMICS: Časová a priestorová rekonštrukcia bunkového rodokmeňa (012916-2)20052009New and Emerging Science and Technology (NEST)K. MikulaKMDG SvF
Energetická efektívnosť a vnútorné prostredie budov s takmer nulovou potrebou energie (DS-2016-0030)20172018APVV - Multilaterálna spolupráca M. KrajčíkKTZB SvF
Energetická efektívnosť budov a komfort (060756)20082009-- Iný medzinárodný --R. RabenseiferKKPS SvF
Energetické audity a energetická certifikácia budov (044STU-4/2018)20182020KEGAD. PetrášKTZB SvF
Energetický a environmentálny audit systémov vykurovania budov uplatňujúcich meraciu, regulačnú a riadiacu techniku (1/9062/02)20022004VEGAD. PetrášKTZB SvF
ENERGETICKY EFEKTÍVNE SYSTÉMY TECHNIKY PROSTREDIA VYUŽÍVAJÚCE OBNOVITEĽNÉ ZDROJE (1/1052/11)20112013VEGAD. PetrášKTZB SvF
Energeticky, ekonomicky úsporné a environmentálne únosné pozemné komunikácie a dopravné plochy (1/0401/10)20102011VEGAK. BačováKDOS SvF
Energioa v stavebnom prostredí (ERK6CT1999-2001)200220035. rámcový programJ. HraškaKKPS SvF
Environmentálne akceptovateľné materiály a technológie na stavbu dopravných plôch (1/0501/17)20172019VEGAS. UnčíkKMTI SvF
ETNET 21 Dissemination project in ONE Virtual Teaching and Training Community (ETNET 21)20002005SocratesS. KohnováKVHK SvF
EU mobilitné zmluvy (LLP-LvD-TOI-2008-FR -117018)20082010Leonardo da VinciV. LesňákováDek SvF
EUCEET III ? EURÓPSKE VZDELÁVANIE A VÝCHOVA V STAVEBNÍCTVE (230355 ? CP ? 1 ? FR ? ERASMUS - TN)20062010thematic networkJ. DickýKSME SvF
European Education in Geodesic Engineering, Cartography and Surveying (EEGES)20032003-- Iný medzinárodný --A. KopáčikKGDE SvF
Europská realitná výzva (pedagogický_Netherlands_ERS)20052007SocratesK. IvaničkaKERS SvF
Európske prístupy k odhadu návrhových prietokov (ESSEM Action ES0901)20092013COSTJ. SzolgayKVHK SvF
Europske vzdelavanie v geodezii a kartografii (Thematic Networks)20032006thematic networkA. KopáčikKGDE SvF
Európsky protipovodňový predpovedný systém (EVG1-CT-1999-00011)200220045. rámcový programJ. SzolgayKVHK SvF
Európsky realitný konzultačný projekt (European Real Estate Bussiness Consultancy Project)20072008-- Iný medzinárodný --K. IvaničkaKERS SvF
Európsky rozmer bytovej politiky a rozvoja bytového sektoru na Slovensku (1/3781/06)20062008VEGAK. IvaničkaKERS SvF
Európsky systém prenosu kreditov (48145_IC-SK-Erasmus)20012003ErasmusA. ŠoltészCIT SvF
Evolučné algoritmy a dátovo riadené modely vo vodnom hospodárstve krajiny (1/1044/11)20112014VEGAM. ČistýKVHK SvF
Exaktný nosníkový konečný prvok premenlivého prierezu. (1/8266/01)20012003VEGAJ. MurínKSME SvF
Experimentálny výskum a numerické simulácie vplyvu novej generácie stavebných materiálov s fázovou zmenou na tepelnú stabilitu vnútorného prostredia budov (APVV-SK-65/CZ-65)20062007Bilaterálna spolupráca - SR - ČeskoJ. HraškaKKPS SvF
Experimentálny výskum objektov jednotnej a dažďovej stokovej siete determinovaný na ochranu recipientu a možnosti alternatívnej regulácie dažďového odtoku. (1/0631/15)20152017VEGAŠ. StankoOPVV Dek SvF
Experimentálny výskum redukcie povodňových vplyvov stokovej siete na urbanizované územie (APVV-0372-12)20132017APVV - Všeobecná výzvaŠ. StankoKZEI SvF
Experimenty vplyvu zmeny klímy na terestriálne ekosystémy (Action ES1308)20142018COSTS. KohnováKVHK SvF
Exponenty Cayleyho máp (LPP-0145-06)20062009APVVJ. ŠiráňKMDG SvF
Extremálne grafy daného stupňa a priemeru, resp. obvodu, s vysokým stupňom symetrie (1/0280/10)20102011VEGAJ. ŠiagiováKMDG SvF
Extremálne metrické problémy v grafoch a v diskrétnych štruktúrach (1/0238/19)20192021VEGAM. KnorKMDG SvF
Extremálne problémy v metrickej teórii grafov a diskrétnych štruktúr (1/0065/13)20132015VEGAM. KnorKMDG SvF
Faktory ovplyvňujúce efektívnosť využitia vysokopevnostného betónu v nosných betónových prvkoch a konštrukciách. (1/0458/11)20112013VEGAI. HudobaOPVV Dek SvF
Faktory ovplyvňujúce vlastnosti povrchových vrstiev betónových prvkov z hľadiska podmienok zhotovenia a vplyvov prostredia (1/0180/08)20082010VEGAI. HudobaKBKM SvF
Fasádna technika budov s viacstupňovým využívaním obnoviteľných zdrojov energie pre udržateľnú architektúru (APVV-16-0126)20172021APVV - Všeobecná výzvaB. BielekKKPS SvF
Fasádna technika inteligentných budov s aplikáciou prirodzených fyzikálnych medzipriestorov (1/3319/06)20062008VEGAM. BielekKKPS SvF
Fotografická výstava Pamiatky v obnove II. (MK-5810/2007/1.3)20072007Štátny programO. MakýšKTES SvF
Fotografická výstava Pamiatky v obnove III. ? industriál (MK-284/2008/1.3)20082008Štátny programO. MakýšKTES SvF
Fotovoltické fasády budov s takmer nulovou potrebou energie (1/0050/18)20182020VEGAJ. HraškaKKPS SvF
Fuzzy integrály ako nástroje pre multikriteriálne rozhodovanie (SK-CN-0016-07)20082009APVVR. MesiarKMDG SvF
Fuzzy relácie a evaluátory (1/0500/09)20092011VEGAM. KalinaKMDG SvF
Fuzzy relácie a podmieňovanie (1/3014/06)20062008VEGAM. KalinaKMDG SvF
FYZIKA NETRADIĆNE NA WEBE - domáce motivačné experimenty, obrazové úlohy, počítačové modelovanie, teória aj pre "nefyzikov", zaujímavé fyzikálne dobrodružstvá. (3/118703)20032005KEGAJ. DillingerKFYZ SvF
Fyzika netradične na webe - domáce motivačné experimenty (3/1187/03)20032006KEGAI. BaníkKFYZ SvF
Fyzikálne vlastnosti organických dvodimenzionálnych systémov a príprava nanoštruktúr pre molekulárnu elektroniku. (1/3038/06)20062008VEGAJ. CirákKFYZ SvF
Fyzikálny výskum vtokových objektov malých vodných elektrární (1/0281/10)20102011VEGAP. DušičkaKHTE SvF
Geodetické monitorovanie deformácií zemského povrchu (1/8251/01)20012003VEGAM. MojzešKGZA SvF
Geodetické technológie podporujúce zber údajov pre tvorbu kinematického modelu stavebných konštrukcií (1/8330/01)20012002VEGAA. KopáčikKGDE SvF
Geograficky orientovaný distribuovaný model odtoku (APVV-0378-07)20082010APVVJ. SzolgayKVHK SvF
Geometria máp na plochách (APVV- SK?SI/01906)20062007Bilaterálna spolupráca - SR - SlovinskoJ. ŠiráňKMDG SvF
Geometrické aspekty modelovania prvkov krajiny a ich použitie v priestorových geoinformačných systémoch (1/1034/04)20042006VEGAM. VajsáblováKMDG SvF
Geometrické parciálne diferenciálne rovnice - numerická analýza a aplikácie (APW-0184-10)20112014APVV - Všeobecná výzvaK. MikulaKMDG SvF
Geometrické reprezenácie a symetrie grafov, máp a iných diskrétnych štruktúr s aplikáciami vo vede (ESF-EC-0009-10)20112014EuroGIGAJ. ŠiráňKMDG SvF
Geotechnické aspekty zvyšovania bezpečnosti sypaných hrádzí (1/0329/03)20032005VEGAE. BednárováKGTE SvF
Geotechnické štruktúry pri mimoriadnych zaťažovacích stavoch (1/2148/05)20052007VEGAJ. HullaKGTE SvF
Geotechnický audit environmentálnych stavieb a záťaží (1/3311/06)20062008VEGAM. MasarovičováKGTE SvF
GNSS4SWEC -- Navigačný globálny satelitný systém na monitorovanie klímy (Akcia ES1206)20132017COSTJ. HeftyKGZA SvF
Grafy ako modely sietí s danými metrickými vlastnosťami a danou mierou symetrie (APVV-0136-12 )20132017APVV - Všeobecná výzvaJ. ŠiráňKMDG SvF
Grafy, grupy, plochy a symetrie. (1/2004/05)20052007VEGAJ. ŠiráňKMDG SvF
Groundwater modelliong (TAIEX - Technical Assistance Information Exchange Office)20042004-- Iný medzinárodný --A. ŠoltészKHTE SvF
Heuristické modely pre optimalizáciu vodohospodárskych zásahov v krajine (LPP-0319-09)20092012APVV - Program LPPM. ČistýKVHK SvF
Historické cintoríny v kontexte kultúrneho dedičsta - ich ochrana a rehabilitácia na príklade cintorína "Zvonový vŕšok" v Banskej Štiavnici (3/6269/08-SvF)20082010KEGAŠ. SokolKGDE SvF
Historické skúsenosti a súčasné požiadavky na navrhovanie betónových mostov s vedomostným transferom získaných poznatkov do odbornej praxe (APVV-0442-12)20132016APVV - Všeobecná výzvaJ. HalvonikKBKM SvF
Hodnotenie kvality akvatického habitatu horských tokov bioindikáciou (1/0068/19)20192022VEGAV. MacuraKVHK SvF
Hodnotenie kvality v doméne katastra nehnuteľností. (1/4025/07)20072009VEGAJ. Faixová ChalachanováKGZA SvF
Hodnotenie vodárenských dopravných systémov. (1/3313/06)20062008VEGAJ. KrišKZEI SvF
Hodnotenie vodných útvarov a optimalizácia vodohospodárskych opatrení v krajine (1/0585/08)20082010VEGAV. MacuraKVHK SvF
Holistické navrhovanie a overovanie betónových konštrukcií (1/0784/12)20122014VEGAJ. BilčíkKBKM SvF
Humanizácia a životné prostredie (1/8229/01)20012003VEGAJ. RybárikKHUV SvF
Hybridné modely pre predpovede prietokov (APVV-0443-07)20082011APVVJ. SzolgayKVHK SvF
Hybridné metódy modelovania a hodnotenia hydrologických extrémov pre rizikovú analýzu. (1/0908/11 )20112013VEGAK. HlavčováKVHK SvF
Hybridné predpovedné modely pre predpovedanie priebehu a neistoty odhadu povodňových prietokov v reálnom čase. (1/4209/07)20072009VEGAR. MesiarKMDG SvF
Hydraulické posúdenie tvorby mokradí riadenými záplavami v nížinných oblastiach Slovenska (AV 4/0021/07)20072009VTPA. ŠoltészKHTE SvF
Hydraulický výskum kapacity pohyblivých uzáverov vodných stavieb (APVV-15-0010)20162020APVV - Všeobecná výzvaJ. RumannKHTE SvF
Hydraulický výskum objektov umelého kanála pre vodné športy (fyzikálny model) (AV 4/0017/07)20072009VTPJ. KamenskýKHTE SvF
Hydrodynamické a interačné procesy pri riešení stabilitných problémov geotechnických konštrukcii (065/136)20022003Cezhraničná spolupráca - SK - CZJ. HullaKGTE SvF
Hydrodynamické procesy vo vrtoch a v ovplyvnenom heterogennom prostredí pri riešení stabilitných a ekologických problémov (1/9066/02)20022004VEGAJ. HullaKGTE SvF
Hydrogeologické sucho a jeho vplyv na využiteľné množstvá podzemnej (APVV-0335-06)20072009APVVV. MacuraKVHK SvF
Hydroinformatika-nástroj na modelovanie v hydraulike, hydrológii a vodnom hospodárstve (13120200033)20052008OP VzdelávanieA. ŠoltészKHTE SvF
Hydrolgicka regionalizácia (P 18993)20062009-- Iný medzinárodný --J. SzolgayKVHK SvF
Hydrologická regionalizácia - syntéza postupov (Rak/SR/STU2/07)20072008MVTSJ. SzolgayKVHK SvF
Hydrologicko-hydraulické posúdenie interakcie povrchových a podzemných vôd pri odvádzaní povodňových vôd v nížinných oblastiach (1/8324/01)20012003VEGAA. ŠoltészKHTE SvF
Hydrometeorologické údaje a technológie pre efektívne predpovedanie prívalových povodní (N° 037024)20062010Sustainable development, global change and ecosystemsJ. SzolgayKVHK SvF
Hydrometeorologické údaje a technológie pre efektívne predpovedanie prívalových povodní (6RP/037024)20062008MVTSJ. SzolgayKVHK SvF
Hydrotechnické laboratórium ? centrum excelentnosti pre výskum vodných stavieb (Rozvojovy projekt)20072008-- Iný domáci --P. DušičkaKHTE SvF
IAHS/UNESCO/WMO World Catalogue of Maximum Observed Floods (edition 2003)20032003-- Iný medzinárodný --J. SzolgayKVHK SvF
Identifikácia a monitoring biotopov Natura 2000 dynamickou segmentáciou satelitných obrazov (APVV-16-0431)20172021APVV - Všeobecná výzvaK. MikulaKMDG SvF
Identifikácia stavu železničných mostov prostredníctvom dynamických meraní (1/0749/19)20192021VEGAM. SokolKSME SvF
Identifikácia zmien hydrologického režimu riek v povodí Dunaja (APVV-0015-10)20112014APVV - Všeobecná výzvaS. KohnováKVHK SvF
ImageInLife – Tréning európskych expertov v tvorbe viacúrovňového biologického obrazu, jeho analýze a modelovaní vývoja stavovcov a ich ochorení (721537)20172020H2020: Excellence: Akcie Marie Skłodowska-Curie (MSCA)K. MikulaKMDG SvF
Implementácia experimentálnych metód aplikovanej fyziky pri skúmaní hygrotermálnych vlastností poréznych materiálov v rámci vzdelávania (039STU-4/2019)20192021KEGAI. MedveďKFYZ SvF
Implementácia optických informačných káblov v stokových systémoch. (1/2154/05)20052007VEGAŠ. StankoKZEI SvF
IMPLEMENTÁCIA PROGRESÍVNYCH METÓD PRI POSUDZOVANÍ BEZPEČNOSTI A SPOĽAHLIVOSTI (1/0704/09)20092012VEGAE. BednárováKGTE SvF
Implemnetácia nových netradičných foriem fyzikálneho vzdelávania-cesta k vybudovaniu spoľahlivejšieho zázemia technikov (JPD BA-3-2004/008)20052008Európsky sociálny fondI. BaníkKFYZ SvF
Indikátory zdravia, pohody a bezpečnosti vo vnútornom prostredí20092011International cooperationD. PetrášKTZB SvF
Inovácia koncepcie vyučovania matematických predmetov (35/2001)20012003KEGAM. MišútováKMDG SvF
Inovatívne a tradičné konštrukčné systémy ? návrh a diagnostika s ohľadom na súčasné ekologické, (1/0256/10)20102011VEGAJ. BrodnianskyKKDK SvF
Inovatívne spoje moderných konštrukcií z ocele a dreva v kombinácii s betónom (1/0773/18)20182020VEGAR. ÁrochKKDK SvF
Integrácia nových trendov v hnedých zónach urbanizovaného prostredia do podzemného staviteľstva: (344-007STU-4/2010)20102011KEGAP. TurčekKGTE SvF
Integrácia princípov a postupov ekologického manažmentu na Východoslovenskej nížine (región Laborec ? Uh) (0055927)20082011-- Iný medzinárodný --A. ŠoltészKHTE SvF
Integrované meracie systémy zbery a spracovania údajov na tvorbu deformačného modelu stavebných objektov a horninového prostredia (1/8332/01)20012003VEGAP. BartošKGDE SvF
Integrované riešenie obnovy zdravotno-technickej infraštruktúry urbanizovaných sídiel, jej spoľahlivosť a vplyv na (1/1143/11)20112013VEGAJ. KrišKZEI SvF
Integrované simulácie energií a vnútorného prostredia v budovách v klimatických podmienkach Slovenskej republiky (1/7120/20)20002002VEGAJ. HraškaKKPS SvF
Integrovany pristup k rieseniu odkanalizovania miest a obcii aplikaciou matematickych modelov kvality vody v povrchových tokoch (060/168)20022003Cezhraničná spolupráca - SK - CZM. SokáčSvF
Interakcia nespojite nehomogénneho podložia so stavebnou konštrukciou (1/0578/08)20082010VEGAJ. KuzmaKGTE SvF
Interakcia podložia a základov pri veľkej intenzite zaťaženia (1/2135/05)20052007VEGAJ. KuzmaKGTE SvF
Interakcia vybratých geotechnických konštrukcií s horninovým prostredím (1/3320/06)20062008VEGAP. TurčekKGTE SvF
Interakcia základových konštrukcií a podložia pri zohľadnení ča-sových závislostí materiálov (1/2147/05)20052007VEGAN. JendželovskýKSME SvF
Interaktívna strata stability tenkostenných prvkov konštrukcií (2/0101/09)20092011VEGAI. BalážKKDK SvF
Interaktívny multimediálny projekt výučby fyziky pre technické univerzity SR (3/108003)20032005KEGAJ. DillingerKFYZ SvF
Interdisciplinárny transfer poznatkov na skvalitnenie ochrany hmotného a kultúrneho dedičstva a VŠ vzdelávania. (061 - 006STU-8/2008_SvF )20082009-- Iný domáci --J. LukovičováKFYZ SvF
Jazyková a kultúrna príprava študentov na praktické stáže (IRL/03/B/F/LA - 153180)20032007Leonardo da VinciD. ŠpildováKJAZ SvF
Kartografické modelovanie geoúdajov v prostredí GIS (1/1032/04)20042006VEGAJ. ČižmárKMPÚ SvF
Klimaticky adaptívne fasády pre udržateľnú architektúru a ich potenciál v lokalite strednej Európy (1/0113/19)20192022VEGAB. BielekKKPS SvF
Koľajové konštrukcie na koridorových tratiach. (1/1144/04)20042006VEGAE. TomášikováKDOS SvF
Kombinovaný deterministicko-stochastický modelovací prístup pre hydrologické predpovede (1/0496/08)20082010VEGAJ. SzolgayKVHK SvF
Komparatívna analýza koncepcií regionálneho odhadu návrhových maximálnych prietokov (1/8250/01)20012003VEGAJ. SzolgayKVHK SvF
Komparatívna analýza prirodzenej a antropogénnej variability hydrometeorologických radov. (2/0096/08)20082010VEGAK. HlavčováKVHK SvF
Kompatibilita normatívov územného rozvoja vidieckych sídiel pohraničného regiónu Viedeň-Bratislava (SR 0113.04)20032004PhareJ. HúsenicováKARCH SvF
Kompetencie v doprave AT-SK (N_00170)20142014Cezhraničná spolupráca - SK - ATB. BezákKDOS SvF
Kompletná jazyková transformácia a personálne zabezpečenie študijného programu matematicko-počítačové modelovanie. (JPD 3-082/2005 - 13120120271)20062008OP VzdelávanieA. HandlovičováKMDG SvF
Komplexné sledovanie skládky komunálneho odpadu ako možného zdroja znečistenia životného prostredia (1/8320/01)20012003VEGAO. ČermákKZEI SvF
Kompozitné nosníkové prvky z dreva, betónu a vysokopevných materiálov. Pôsobenie, vlastnosti, použiteľnosť, rekonštrukcie, spoje, reológia, ekológia. (1/1032/11)20112013VEGAF. DraškovičKKDK SvF
Koncepcia študijného programu pre projektové riadenie (3/1138/03)20032005KEGAI. TrávnikKERS SvF
Koncept ľahkých konštrukcií z pohľadu hľadania novej formy pre architektov a dizajnérov (002VŠVU-4/2019)20192020KEGAM. ŽdímalováKMDG SvF
Konkurencieschopné a environmentálne bezpečné systémy v oblasti nakladania s odpadmi (1/0559/10)20102011VEGAI. ŠkultétyováKZEI SvF
Konplexné tepelnovlhkostné správanie sa budov (APVT-51-030704)20052007APVVJ. VeselskýKFYZ SvF
Konštrukčné a materiálové varianty obnovy asfaltových vozoviek s opätovným použitím materiálov. (1/0319/03)20032005VEGAK. BačováKDOS SvF
Konštrukčno-fyzikálna optimalizácia okenných konštrukcií pre energetický štandard budov po roku 2020 (1/0685/16)20162018VEGAM. PalkoKKPS SvF
Kooperation im Bereich Ausbildung mit schweripunkt vorberetungmassnahmen zur einfuhrung eines double degree programs (01290)20042006Akcia Rakúsko - SlovenskoO. LulkovičováKTZB SvF
Kooperation im Bereich Ausbildungund Forschung auf dem Gebiet der TGA im Jahr 2003 (44s5)20032003Cezhraničná spolupráca - SK - ATO. LulkovičováKTZB SvF
Korelačné vzťahy medzi vlastnosťami pórobetónu a ich využitie v procese riadenia kvality vo výstavbe (1/0472/11)20112013VEGAS. UnčíkKMTI SvF
Korešpondenčné prírodovedné semináre. (3/3014/05)20052007KEGAB. RudolfKMDG SvF
Kovové tenkostenné nosníky žeriavových dráh (1/0325/03)20032005VEGAI. BalážKKDK SvF
Kvalitatívne aspekty tvorby priestorových modelov geodetickými a fotogrametrickými metódami. (1/0142/10)20102011VEGAŠ. SokolKGDE SvF
Kvantifikácia vplyvu vstupných údajov a parametrov modelového prostriedku na presnosť výstupov simulačných modelov disperzie v povrchových tokoch (APW-0274-10)20112014APVV - Všeobecná výzvaM. SokáčKZEI SvF
Level set metódy na neštruktúrovaných sieťach a pre implicitne dané výpočtové oblasti (1/0709/19)20192022VEGAP. FrolkovičKMDG SvF
Lokalizácia bodových zdrojov havarijného znečistenia vodných tokov na základe údajov z on-line monitoringu (1/0805/16)20162019VEGAM. SokáčKZEI SvF
Management kvality vody vo vodárenských systémoch. (1/4208/07)20072009VEGAJ. IlavskýKZEI SvF
Management vodárenských dopravných systémov (1/0324/03)20032005VEGAJ. KrišKZEI SvF
Manažment – Inovácia- Vývoj (561539-EPP -1 -2015 –ES-EPPKA2 – CBHE - JP)20152017ERASMUS+E. JankovichováKTES SvF
Manažment bezpečnosti cestnej premávky v cezhraničnom regióne (ROSEMAN - SK-AT 2007-2013)20092012Cezhraničná spolupráca - SK - ATB. BezákKDOS SvF
Manažment rizika developerského procesu (1/0474/03)20032005VEGAK. IvaničkaKERS SvF
Mapy, dizajny a grupy. (APVT-20-000704)20052007APVVJ. ŠiráňKMDG SvF
Mapy s vysokým stupňom súmernosti (APVV-0104-07)20082011APVVJ. ŠiráňKMDG SvF
MARUEEB - Master Degree in Innovative Technologies in Energy Efficient Buildings for Russian and Armenian Universities and Stakeholders (561890-EPP-1-2015-1-IT-EPPKA2-CBHE-JP/ERASMUS-KA2)20152017ERASMUS+Š. StankoKZEI SvF
Masterský kurz v Environmentalistike v Ruskej republike (J.E.P. No. 25186 -2004(Joint European Projects))20052008-- Iný medzinárodný --Š. HuszárKHUV SvF
Matematické a počítačové metódy spracovania obrazu (APVT-20-040902)20042006APVVK. MikulaKMDG SvF
Matematické modely kvantových štruktúr a neurčitosti (2/0059/12_SvF)20122015VEGAP. SarkociKMDG SvF
Matematické spracovanie vágnych informácií a jeho aplikácie. (1/0085/03)20032005VEGAA. KolesárováKMDG SvF
MATEMATIKA ON-LINE: Internetový kurz (3/1006/03)20032006KEGAĽ. MarkoKMDG SvF
Matematika on-line: internetový kurz (3/100603)20032005KEGAJ. DobrakovováKMDG SvF
Matematika on-line: Internetový kurz. (3/100603/FCHPT)20032006KEGAA. KolesárováKMDG SvF
Meranie tvaru vodnej hladiny pri neustálenom prúdení metódami blízkej fotogrametrie (APVV-18-0427)20192023APVV - Všeobecná výzvaM. FraštiaKGDE SvF
Metóda konečných objemov v spracovaní obrazu (LPP - 0020-07)20082010APVV - Program LPPK. MikulaKMDG SvF
Metodika systémového a ekologického prístupu v projektovaní objektov s nízkou energetickou náročnosťou vo vybraných lokalitách SR (1/9063/02)20022004VEGAE. DohňanskáKARCH SvF
Metódy fuzzy rozhodovania a fraktálnej geometrie na modelovanie objektov v geografických informačných (1/0203/10)20102011VEGAM. VajsáblováKMDG SvF
Metódy konečných objemov pre parciálne diferenciálne rovnice (1/1137/12)20122014VEGAP. FrolkovičKMDG SvF
Metrické a spektrálne invarianty grafov a ich aplikácie pri modelovaní sietí, molekúl a iných štruktúr (APVV-17-0428)20182022APVV - Všeobecná výzvaJ. ŠiráňKMDG SvF
Metrické extremálne problémy v grafoch a diskrétnych štruktúrach (1/0026/16)20162018VEGAM. KnorKMDG SvF
Mikroštruktúra a fyzikálne vlastnosti vybraných materiálov pre optoniku a superioniku (1/2100/05)20052007VEGAV. TrnovcováKFYZ SvF
Mobilita mladých (F/01/B/P/PP-118060)20032005Leonardo da VinciJ. GašparíkKTES SvF
Mobilitný projekt medzi vysokými školami (SK06-II-01-004)20152016-- Iný medzinárodný --R. RabenseiferKKPS SvF
Mobilné laboratórium IT (Rozvojovy projekt - 5a)20072007-- Iný domáci --M. PotočárCIT SvF
Model spoločných zariadení a opatrení v projekte pozemných úprav. (1/4364/07)20072009VEGAR. GeisseKMPÚ SvF
Modelovanie a aplikácia viacrežimových a viacrozmerných časových radov (1/0143/11)20112013VEGAM. KomorníkováKMDG SvF
Modelovanie informačných systémov pomocou výpočtovej inteligemcie za prítomnosti neurčitosti. (SK-SRB-01907)20082009APVVR. MesiarKMDG SvF
Modelovanie nesymetrických rozdelení náhodných vektorov pomocou kopúl a jeho aplikácie (LPP - 0004-07)20082011APVV - Program LPPR. MesiarKMDG SvF
Modelovanie neurčitosti a teória rozhodovania (1/3006/06)20062008VEGAM. KomorníkováKMDG SvF
Modelovanie neurčitosti: rozšírenia a zovšeobecnenia niektorých špeciálnych metód a ich aplikácie (APVV-18-0052)20192023APVV - Všeobecná výzvaR. MesiarKMDG SvF
Modelovanie neurčitosti: teória a aplikácie (1/0273/03)20032005VEGAM. KomorníkováKMDG SvF
modelovanie odtoku zrážok pre plánovanie vovodnom hospodárstve (Maď/Slov/TO29749/1)20012002Bilaterálna spoluprácaK. HlavčováKVHK SvF
Modelovanie troposféry na území Slovenska využitím permanentných meraní GNSS pre aplikácie v takmer reálnom čase (LPP - 0176-06)20062006APVVJ. HeftyKGZA SvF
Modelovanie troposféry na území Slovenska využitím permanentných meraní GNSS pre aplikácie v takmer reálnom čase (LPP-0176-06)20062009APVVM. Haque IgondováKGZA SvF
Modelovanie vstupných procesov pre návrh, optimalizáciu a riadenie sústav vodných diel a ich aplikácia pre vybrané problémy v stavebníctve (1/1145/04)20042006VEGAR. MesiarKMDG SvF
Modelovanie základných charakteristických veličín prirodzeného vetra vo veternom tuneli STU. (1/0480/13)20132015VEGAO. HubováKSME SvF
Modelovanie závislosti a priestorových vlastností združených charakteristík hydrometeorologických a hydrologických extrémov (1/0103/10)20102011VEGAS. KohnováKVHK SvF
Modelovanie združených stavov (1/0373/08)20082010VEGAO. NánásiováKMDG SvF
Modelový workshop, zameraný na obnovu vidieckych drevených stavieb (MK-352/2016/1.3)20162016-- Iný domáci --O. MakýšKZEI SvF
Moderná architektúra ako pamiatka: energeticky úsporná obnova (APVV-0204-07)20082010APVVA. PuškárKKPS SvF
Moderné e-learnigove CD v 7 jazykoch ako nástroj na virtuálnu prípravu študentov pred stážou (IRL/03/B/F/LA-153180)20032006Leonardo da VinciA. ŠoltészDek SvF
Moderné matematické metódy modelovania neurčitosti a ich aplikácie. (1/7146/20)20002002VEGAM. KomorníkováKMDG SvF
Moderné metódy agregácie informácií a ich aplikácie (1/0420/15)20152018VEGAR. MesiarKMDG SvF
Moderné metódy matematického a počítačového modelovania v inžinierskych aplikáciách (1/3321/06)20062008VEGAK. MikulaKMDG SvF
Moderne metody matematického modelovania a numerickej simulacie technologickych a prirodnych procesov (124/159)20022003Cezhraničná spolupráca - SK - CZK. MikulaSvF
Moderné metódy matematického modelovania a numerických simulácií v technických a fyzikálnych vedách (APVV-SK-68/CZ-68)20062007Bilaterálna spolupráca - SR - ČeskoK. MikulaKMDG SvF
Moderné metódy stochastického a nestochastického modelovania neurčitosti a ich inžinierske aplikácie (APVT-20-003204)20052007APVVR. MesiarKMDG SvF
Modernizácia a rozvoj technologických zručností vo výučbe geodézie a fotogrametrie (037STU-4/2016)20162018KEGAŠ. SokolKGDE SvF
Modernizácia správy a riadenia vysokých škôl v Líbyi (TEMPUS 2011)20122015-- Iný medzinárodný --D. PetrášKTZB SvF
Modifikovanie pórovej štruktúry pálenej krytiny aplikáciou surovín na báze zeolitov a bentonitov (1/0517/11)20112013VEGAM. ŠvedaKMTI SvF
Monitoring stavu nosných konštrukcií pomocou dynamických experimentov a návrh inteligentných systémov (1/1119/11)20112013VEGAM. SokolKSME SvF
Monitorovanie a analýza krátkodobých variácií polohy využitím globálnych navigačných družicových systémov (1/1033/04)20042006VEGAJ. HeftyKGZA SvF
Monitorovanie geodynamických procesov integrovanými meracími systémami. (1/1153/04)20042006VEGAP. BartošKGDE SvF
Monitorovanie nosných konštrukcií mostov opakovanými dynamickými experimentmi (APVV-0236-12)20132017APVV - Všeobecná výzvaM. SokolKSME SvF
Monitorovanie pórovej štruktúry tehliarskeho črepu počas zmrazovania a rozmrazovania (1/0538/08 )20082010VEGAM. ŠvedaKMTI SvF
Monitorovanie pretvorení stavebných objektov a lokálnych geodynamických procesov automatizovanými meracími systémami. (1/4206/07)20072009VEGAŠ. SokolKSME SvF
Možnosti riešenia povodňových situácií na tokoch technickými zásahmi (1/1011/12)20122015VEGAA. ŠoltészKHTE SvF
Možnosti zvýšenia využívania primárneho hydroenergetického potencialu... (AV 4/0014/05)20052007VTPP. DušičkaKHTE SvF
Multikriteriálna analýza rizík zaplavovaných území pri povodniach. (1/4210/07)20072009VEGAA. ŠoltészKHTE SvF
Multikriteriálne rozhodovanie v stavebníctve za prítomnosti subjektívnych vstupných dát (1/8331/01)20012003VEGAR. MesiarKMDG SvF
Nakladanie s vodami z povrchového odtoku v integrovanom systéme odvodnenia urbanizovaného územia (1/1079/12)20122014VEGAŠ. StankoKZEI SvF
NAS PeBBu stavanie-projektovanie založené na správaní sa budov a ich častí (G1RT-CT01-05038/1)200220055. rámcový programR. RabenseiferKKPS SvF
Navigácia strojov vo vnútorných priestoroch (1/0445/13)20132015VEGAA. KopáčikKGDE SvF
Návrh a analýza oceľových hybridných nosných systémov stavieb a prepravných líniových sústav. (1/0929/12)20122014VEGAJ. BrodnianskyKKDK SvF
Návrh a príprava nového medzioborového učebného predmetu Inteligentné budovy (IB) (3/5179/07)20072009KEGAD. PetrášKTZB SvF
Návrh a tvorba časových plánov a elektronickej technologicko-kvalitatívnej databázy stavebných procesov pre aplikáciu v modeli BIM (1/0511/19)20192021VEGAJ. GašparíkKTES SvF
Návrh efektívneho integrovaného manažérskeho systému v procese prípravy a realizácie stavby (1/3322/06)20062008VEGAJ. GašparíkKTES SvF
Návrh integrovanej štruktúry študijných plánov nového medziodborového študijného programu "Techniky zachovania pamiatok" (3/1188/03)20032005KEGAO. LulkovičováKTZB SvF
Návrh ohrevových sústav a ich regulácie pre urýchľovanie tvrdnutia betónu elektroohrevom (1/2155/05)20052007VEGAI. JuríčekKTES SvF
Navrhovanie betónových konštrukcií na medzný stav trvanlivosti (1/3323/06)20062008VEGAJ. BilčíkKBKM SvF
Nedeštruktívne metódy identifikácie kvality stavebných konštrukcií (1/0629/12)20122014VEGAN. JendželovskýKSME SvF
Nelineárna analýza betónových a spriahnutých konštrukcií (1/0456/17)20172019VEGAĽ. FilloKBKM SvF
Nelineárne pôsobenie konštrukcií vyrobených z vystuženého a predpätého betónu a spriahnutých oceľobetónových konštrukcií (1/2132/05)20052007VEGAĽ. FilloKBKM SvF
Nelineárne problémy dynamickej odohzvy stavebných konštrukcií (1/9360/02)20022004VEGAM. SokolKSME SvF
Nelineárne úlohy pri interakcii stavebnej konštrukcie s podložím (1/9058/02)20022004VEGAN. JendželovskýKSME SvF
Nelineárnerne metódy navrhovania betónových a spriahnutých konštrukcií (1/0651/08)20082010VEGAĽ. FilloKBKM SvF
Nemetalické výstuže do betónových konštrukcií vyrábané na Slovensku a inovačné metódy navrhovania proti progresívnym formám zlyhania betónových stavieb (APVV-15-0658)20162020APVV - Všeobecná výzvaV. BenkoKBKM SvF
Neurčitosť z pohľadu pravdepodobnosti, algebry, samoadjungovaných operátorov a kvantových štruktúr (APVV-0178-11)20122015APVV - Všeobecná výzvaG. JenčaKMDG SvF
NFATEC ? Nový a flexibilný prístup k vzdelávaniu inžinierov v stavebníctve (NFATEC UK 01/B/F/PP/129-438)20022006Leonardo da VinciR. ÁrochKKDK SvF
NÍZKOEXERGETICKÉ SYSTÉMY TECHNIKY PROSTREDIA NA BÁZE OBNOVITEĽNÝCH ZDROJOV ENERGIE (1/0847/18)20182018VEGAD. PetrášKTZB SvF
Nová generácia návrhových postupov pre kompozity v stavebníctve (Action 1207)20132017COSTJ. BilčíkKBKM SvF
Nová generácia návrhových postupov pre kompozity v stavebníctve (A 1207)20132017COSTJ. BilčíkKBKM SvF
Nová generácia smerníc pre životnosť materiálov a konštrukcií na báze cementu. (Akcia TU1404)20142018COSTV. PavlíkKMTI SvF
Nové hodnotenie prevádzkových vlastností asfaltových zmesí pre kryty vozoviekv laboratórnych podmienkach (1/7127/20)20002002VEGAK. GrünnerKDOS SvF
Nové konštrukcie obvodových plášťov (Akcia TU1303)20132017COSTM. RychtárikováKKPS SvF
Nové možnosti využitia metód matematického a fyzikálneho modelovania pri výučbe hydrodynamiky (053STU-4/2017)20172019KEGAA. ŠoltészKHTE SvF
Nové možnosti využitia odvodňovacích kanálových sústav s ohľadom na ochranu a využívanie krajiny (APVV-14-0735_SvF)20152019APVV - Všeobecná výzvaA. ŠoltészKHTE SvF
Nové možnosti využitia odvodňovacích kanálových sústav s ohľadom na ochranu a využívanie krajiny (APVV-14-0735)20152019APVV - Všeobecná výzvaA. ŠoltészKHTE SvF
Nové produkty a technologické procesy výroby lepeného lamelového dreva pre stavebníctvo (APVV-VMSP-P-0050-089)20092011APVVJ. DickýKSME SvF
Nové produkty a technologické procesy výroby lepeného lamelového dreva pre stavebníctvo (APVV-VMSP-P-0050-09)20102011APVV - Všeobecná výzvaJ. DickýKSME SvF
Nové trendy a technológie vo výučbe fotogrametrie pre vedný odbor Geodézia a geodetická kartografia (008STU-4/2011)20112013KEGAŠ. SokolKGDE SvF
Nové trendy v teórii agregovania a ich aplikácie (1/0006/19)20192022VEGAR. MesiarKMDG SvF
Nový a flexibilný prístup k školeniu inžinierov v stavebníctve (UK/01/B/F/PP-129_438)20012004Leonardo da VinciR. ÁrochKKDK SvF
Nový model pozemkových úprav poľnohospodárskeho územia založený na identifikácii pozemnkového vlastníctva a užívania (1/0213/03)20032005VEGAE. GeisseKMPÚ SvF
Numerická analýza základových konštrukcií pri rôznych základových pomeroch (1/0567/08)20082010VEGAN. JendželovskýKSME SvF
Numerické metódy na modelovanie tiažového poľa Zeme a nelineárnu filtráciu dát v geodézii (1/0714/15)20152018VEGAR. ČunderlíkKMDG SvF
Numerické metódy pre vývoj kriviek a plôch a ich aplikácie (APVV-15-0522)20162020APVV - Všeobecná výzvaK. MikulaKMDG SvF
Numerické modelovanie v geodézii (APVV-0072-11)20122015APVV - Všeobecná výzvaK. MikulaKMDG SvF
Numerické riešenie a aplikácie nelineárnych parciálnych diferenciálnych rovníc (APVV-0351-07)20082011APVVK. MikulaKMDG SvF
O existencii oscilatorických riešení lineárnej diferenciálnej rovnice n-tého rádu s kvázideriváciami na nekompaktnom intervale (1/9094/02)20022004VEGAO. PalumbínyKMDG SvF
Obalové konštrukcie v podmienkach náročnej vnútornej klímy (1/0317/03)20032005VEGAA. PuškárKKPS SvF
Obnova panelových budov-komplexné riešenie konštruk.,technolog.,hygien. Energetických problémov. (13120120137)20052008Európsky sociálny fondĽ. FilloKBKM SvF
Obnova sociálnych bytových domov s využitím energeticky úsporných technológií a nadstavieb na základe európskych skúseností (EIE/06/068/SI2.448123)20072008-- Iný medzinárodný --K. SzekeresKERS SvF
Obnova vybraných vidieckych sídiel v Slovenskej republike (Nem/SR/STU3/07)20072008MVTSI. TurčekKKPS SvF
OBSAHOVÁ PRÍPRAVA UČEBNÝCH TEXTOV PRE AKREDITOVANÝ ŠTUDIJNÝ ODBOR TECHNICKÉ ZARIADENIE BUDOV (3/4105/06)20062008KEGAO. LulkovičováKTZB SvF
Oceľová skulptúra - inovatívna didaktická (065STU-4/2017)20172018KEGAR. ÁrochKKDK SvF
Odborné zameranie na kultúru a jazyk (LLP/LdV/TOI/2007/IRL-501)20072010Leonardo da VinciD. ŠpildováKJAZ SvF
Odkanalizovanie urbanizovaných území (3/7452/09)20092011KEGAD. RusnákKZEI SvF
Odľahčovacie komory a ich vplyv na redukciu bodového znečistenia recipientu (1/0574/19)20192022VEGAŠ. StankoKZEI SvF
Odolnosť excentricky priečne zaťažených a tlačených prvkov z rôznych konštrukčných materiálov (1/0603/17)20172019VEGAY. KolekováKSME SvF
Odolnosť kovových nosníkov s tvarovanými stenami, nosníkov s premenným prierezom a odolnosť oceľových (1/0748/13)20132015VEGAY. KolekováKSME SvF
Odolnosť kovových prierezov a prútov namáhaných kombináciou vnútorných síl (1/0819/15)20152017VEGAI. BalážKKDK SvF
Odolnosť v pretlačení stropných a základových dosiek a pätiek (1/0810/16)20162018VEGAJ. HalvonikKBKM SvF
Ochrana a revitalizácia mokradných systémov na Slovensku (SLO/03/G35/A/1G/72)20052010-- Iný medzinárodný --J. SkalováKVHK SvF
ochrana a trvaloudržateľné využívanie travinných ekosystémov strednej Európy (DAPHNE - GEF/COAG/2/01)20012005global environment facility projectK. HlavčováSvF
Ochrana a záchrana historických pamiatok na Slov.ako integrálna súčasť európskeho kultúrneho dedičstva (koncepcia a realizácia) (04-390-03)20032005Štátny programO. MakýšKTES SvF
Ochrana revitalizáciou: Stratégia a management riečneho systému dolnej Moravy (PVT-27-018102)20022005APVVJ. SzolgayKVHK SvF
Okenné konštrukcie v nízkoenergetických a pasívnych domoch (1/0748/08)20082010VEGAA. PuškárKKPS SvF
Okrajové podmienky ovplyvňujúce medzné stavy geotechnických konštrukcií (1/0882/16)20162018VEGAP. TurčekKGTE SvF
Optimalizácia dispozičného riešenia plavebnoenergetických vodných diel a ich prevádzkových charakteristík s ohľadom na plavebnú bezpečnosť s využitím numerických metód (1/1134/04)20042006VEGAĽ. MožiešikKHTE SvF
Optimalizácia nákladov spravovania stavebných objektov metódouFacility managementu. (1/2573/05)20052007VEGAV. SomorováKERS SvF
Optimalizácia návrhu a obnovy inžinierskych sietí v urbanizovanom území, ich alternatívne využitie (1/0854/08)20082010VEGAŠ. StankoKZEI SvF
Optimalizácia návrhu konštrukcií s jednostrannými väzbami s uvážením nelineárnych vlastností materiálov s dôrazom na aspekty ich spoľahlivosti a životnosti (1/0692/09)20092011VEGAJ. DickýKSME SvF
Optimalizácia odvedenia vnútorných vôd na Východoslovenskej nížine (AV 1119/2004)20042006VTPA. ŠoltészKHTE SvF
Optimalizácia prevádzky regulačných vodných elektrární pomocou metód hybridnej optimalizácie. (1/0361/17)20172019VEGAP. ŠulekKHTE SvF
Optimalizácia procesov geomodelovania s využitím pravdepodobnostných a fuzzy dát (1/0682/16)20162019VEGAA. StupňanováKKPS SvF
Optimalizácia procesov úpravy vody malých úpravní povrchových vôd k zaisteniu dodávky bezpečnej pitnej vody (1/0400/15)20152017VEGAJ. IlavskýKZEI SvF
Optimalizácia procesu výroba, distribúcia a odber tepla na základeenergetického auditu budov. (1/2144/05)20052007VEGAD. PetrášKTZB SvF
Optimalizácia protipovodňovej ochrany sídiel v povodí horských tokov (1/0800/17)20172020VEGAA. ŠoltészKHTE SvF
Optimalizácia vodného režimu krajiny ako súčasť jej revitalizácie (1/9364/02)20022004VEGAE. KlementováKVHK SvF
Optimalizácia využitia hydroenergetického potenciálu malými vodnými elektrárňami (APVV-99-022505)20062007APVVP. DušičkaKHTE SvF
Optimálne postupy riadenia verejných prác (1/0472/03)20032005VEGAI. TrávnikKERS SvF
Optimálny návrh konštrukcií od účinkov statického a dynamického zaťaženia s uvážením nelineárnych vlastností materiálov (1/7113/20)20002002VEGAJ. DickýKSME SvF
Optimálny návrh konštrukcií s jednostrannými väzbami s uvážením nelineárnych vlastností materiálov (1/0322/03)20032005VEGAJ. DickýKSME SvF
Optimálny návrh konštrukcií z hľadiska analýzy porúch stavieb a stavebných konštrukcií s dôrazom na aspekty spoľahlivosti a životnosti konštrukcií (1/1186/12)20122014VEGAO. IvánkováKSME SvF
Overenie krajných možností regulačnej prevádzky vodných elektrární s ohľadom na zanášanie zdrží a nádrží a parametre plavebnej prevádzky (1/0328/03)20032005VEGAP. DušičkaKHTE SvF
Parametre environmentálnej únosnosti dopravných stavieb (1/3314/06)20062008VEGAB. BezákKDOS SvF
Parametrizácia procesov tvorby extrémneho odtoku v povodiach SR v podmienkach nestacionarity hydrologického systému (2/2016/22)20022004VEGAK. HlavčováKVHK SvF
Parametrizácia zrážkovo-odtokových procesov pre modelovanie extrémneho odtoku na malých povodiach (1/0710/15)20152018VEGAS. KohnováKVHK SvF
PERFECTION (7RP-212998)201020127. rámcový programD. PetrášKTZB SvF
Peventing and remediating degradation of soils in Europe through land care (FP7-603498-2)20132018-- Iný medzinárodný --J. SzolgayKVHK SvF
Pevnosť a stabilita kovových prútov, prútových sústav a oblúkov (1/1101/12)20122014VEGAI. BalážKKDK SvF
Pevnosť, stabilita a duktilita tenkostenných prútových a stenových prvkov v kovových mostoch a iných (1/0652/09)20092011VEGAI. BalážKKDK SvF
Pilotný projekt pre rekonštrukciu školy na nízkoenergetickú budovu. (04-148-07)20072007Štátna objednávkaA. PuškárKKPS SvF
Pilotný projekt pre výstavbu nízkoenergetického bytového domu (04-205-07)20072007Štátna objednávkaA. PuškárKKPS SvF
Plánovanie a výstavba v kontexte (D/06/B/F/PP 146 454)20062008Leonardo da VinciV. LesňákováKERS SvF
Počítačom podporované stavebno-fyzikálne modelovanie budov. (6RP/42472/07 Host Fellowships for the Transfer of Knowledge ? Industry Academia Partnership)20062009Marie Curie Actions - Human resources and mobilityR. RabenseiferKKPS SvF
Podpora národného výskumu a inovačných kapacít vo Vietname (561749-EPP-1-2015-ES-EPPKA2-CBHE-SP)20152017ERASMUS+A. ŠoltészKHTE SvF
Podpora výsledkom vybraných projektov z významných vzdelávacích inštitúcii (PORTAL)200020025. rámcový programB. BezákKDOS SvF
Podpora výsledkov vybraných projektov významných inštitúcii (GRD1-1999-11024)200020055. rámcový programA. BezákKDOS SvF
Podporovanie manažmentu rizík a predchádzanie katastrofám (3B035)20032007INTERREG III B CadsesM. MojzešKGZA SvF
Pokročilé metódy modelovania neurčitosti pre rozhodovacie problémy a ich aplikácie (APVV-14-0013)20152019APVV - Všeobecná výzvaR. MesiarKMDG SvF
Postery pre PG štúdium pamiatkovej obnovy (MK-5812/2007/1.3)20072007Štátny programO. MakýšKTES SvF
Posudzovanie vplyvu odľahčovacích objektov mestských kanalizácií na vodné toky počas prívalových dažďov (1/0310/03)20032005VEGAD. RusnákKZEI SvF
Pouižitie programu odhadu životného cyklu pre rozvoj stratégie integrovaného odpadového hospodárstva pre mestá aregióny s rýchlym nárastom ekonómie (EVK4-CT-2002-00087)20022004Energy, environment and sustainable development (EESD)O. ČermákKZEI SvF
Povodne - identifikácia regionálnej variability povodňového rizika a odhad N-ročných prietokov (2/3085/23)20032005VEGAS. KohnováKVHK SvF
Požiarna bezpečnosť používania biologických materiálov v stavebných výrobkov. (Akcia FP1404)20142018COSTJ. OlbřímekKKPS SvF
Praktické stáže pre vysokoškolákov zo Slovenska/2 (401SK04AFPL/401223)20042006Leonardo da VinciV. LesňákováDek SvF
Praktické stáže pre vysokoškolákov zo Slovenska/5 (SK/05/A/F/PL -502 2081)20052007Leonardo da VinciV. LesňákováDek SvF
Pravdepodobnosť porušovania železobetónových konštrukcií za uváženia interakcie s podložím, extrémneho namáhania a degradá-cie vlastností materiálov. Prognóza životnosti konštrukcií. Bezpeč-nosť a spoľahlivosť jadrových elektrární. (1/2136/05)20052007VEGAJ. KrálikKSME SvF
Pravdepodobnostná analýza spoľahlivosti konštrukcií za mimoriadnych klimatických a havarijných situácií.Bezpečnosť a spoľahlivosť jadrových elektrární. (1/0265/16)20162019VEGAJ. KrálikKSME SvF
Pravdepodobnostné, algebrické a kvantovo-mechanické aspekty neurčitosti (APVV-16-0073)20172021APVV - Všeobecná výzvaG. JenčaKMDG SvF
Predikcia a verifikácia geotechnických aspektov enviromentálnych záťaží a stavieb. (1/1309/12)20122014VEGAM. MasarovičováKGTE SvF
Predikcia archeologických lokalít (APVV-0249-07)20082011APVVJ. Faixová ChalachanováKGZA SvF
Predikcia energetických a ekologických dopadov na minimalizá-ciu zaťaženia životného prostredia využívaním obnoviteľných zdrojov energie pri zásobovaní budov teplom (1/2143/05)20052007VEGAO. LulkovičováKTZB SvF
Predikcia správania sa stavebných konštrukcií pri špeciálnom dynamickom zaťažení (1/0544/15)20152017VEGAN. JendželovskýKSME SvF
Prehodnotenie technológie veternej energie na pozdvihnutie konceptu malých miest (AKCIA TU1304)20142018COSTO. HubováKSME SvF
Prejavy dynamiky Zeme a regionálnych atmosferických procesov v kontinuálnych pozorovaniach stredoeurópskej siete Globálneh polohového systému (1/8252/01)20012003VEGAJ. HeftyKGZA SvF
Prenos tepla v granulovaných a pórovitých materiáloch (1/8334/01)20012003VEGAJ. VeselskýKFYZ SvF
Pretvárna a komplementárna práca prútových betónových prvkov (2/7034/20)20002002VEGAĽ. BolhaKBKM SvF
Priestorová interpretácia hydrofyzikálnych charakteristík pôd Slovenska vo vzťahu k ich hydrologickému režimu (APW-0139-10)20112014APVV - Všeobecná výzvaJ. SkalováKVHK SvF
Príprava postgraduálneho štúdia pamiatkovej obnovy (MK-7639/2006/1.3.1)20062006-- Iný domáci --O. MakýšKTES SvF
Príprava spolupráce v projektovom riadení (SK-05/06-BA-009)20062007Podpora trvalej spolupráceI. TrávnikKERS SvF
Príprava študentov vodohospodárskeho a ekologického zamerania na vysokoškolské vzdelávanie v celoeurópskom priestore. (SOP ĽZ 2005/3-067 - 11230100225)20062008Európsky sociálny fondA. ŠoltészKHTE SvF
Prírodné materiály pre odstraňovanie škodlivých látok zo životného prostredia (1/1243/12)20122014VEGAD. BarlokováKZEI SvF
Prirodzené fyzikálne medzipriestory dvojitých fasád s geometricky nedefinovaným prierezom prietoku vzduchu a (1/0316/09)20092011VEGAM. BielekKKPS SvF
Príspevok k riešeniu vybraných problémov striech budov (1/0710/13)20132016VEGAJ. OláhKKPS SvF
Problémy interakcie vodných stavieb s prostredím a možnosti ich minimalizácie (1/3315/06)20062008VEGAE. BednárováKGTE SvF
Prognóza vplyvu klimatických a morfologických zmien na ekosystém horských povodí s využitím soft computingových technológií (1/0625/15)20152018VEGAV. MacuraKVHK SvF
Prognóza vývoja deformácií vybratých geotechnických konštrukcií v závislosti od stavu napätosti (1/0241/13)20132015VEGAP. TurčekKGTE SvF
Prognózovanie vplyvu zmien využívania krajiny na kvantitu a kvalitu vody v tokoch (APVT-51-017804)20052007APVVK. HlavčováKVHK SvF
Program vyššieho vzdelávania doktor. a mladých výskum.prac.v oblasti tepelno-vlhkostného správania sa budovy v kontexte najnovších poznatkov vedy a vyskumu. (13120200041)20052008Európsky sociálny fondJ. LukovičováKFYZ SvF
Program vzdelávania postgraduálnych študentov ako podpora ich prípravy na podnikanie. (13120200051)20052008Európsky sociálny fondZ. PetrákováKERS SvF
Progresívne riešenia zdravotnotechnických inštalácií a vetracích systémov pri tvorbe vnútorného prostredia v (1/0511/11)20112013VEGAJ. PeráčkováKTZB SvF
Projektovanie symetrických sietí s aplikáciami v komunikačnych sietach a v chémii (05/2001/GER)20012004Bilaterálna spolupráca - SR - NemeckoJ. ŠiráňKMDG SvF
Protipovodňová ochrana sídelných oblastí Slovenska (1/0894/10)20102011VEGAA. ŠoltészKHTE SvF
Pružnosť a plasticita v stavebníctve. Vysokoškolská učebnica (3/0041/02)20022004KEGAJ. DickýKSME SvF
Prvky udržateľného priestorového usporiadania cestných prieťahov (1/0311/03)20032005VEGAB. BezákKDOS SvF
QM - KSTU (SCM Kyrgystan T078A06)20062008-- Iný medzinárodný --J. DickýKSME SvF
QM - KSTU (SCM Kazakhstan T045A06)20062010-- Iný medzinárodný --J. DickýKSME SvF
Rámec normových požiadaviek pre potreby obnovy zrúcanín (MK-2441/2009/1.3)20092009Štátny programO. MakýšKTES SvF
Reagulácia dažďového odtoku ako nástroj trvalo udržateľného rozvoja miest a obcí (1/9356/02)20022004VEGAM. SokáčKZEI SvF
Reakcia, adaptácia a zmeny stavov aštudentov SjF STU na rozličné formy pohybového zaťaženia (1/2538/05)20052007VEGAV. KorčekKTVY SvF
Refundácia nákladov na prípravu projektu 7.RP (PP7RP-0136-08)20092009APVVĽ. FilloKBKM SvF
Región BRAtislava - WIen: StúdIe MObilitného správania (ITMS N00127)20112014Cezhraničná spolupráca - SK - ATB. BezákKDOS SvF
Regionalizácia hydrofyzikálnych charakteristík pôd Slovenska. (APVT-51-019804)20052007APVVJ. SkalováKVHK SvF
Regionalizácia kvality akvatickej oblasti tokov bioindikáciou (AV 4/011/06)20062008VTPV. MacuraKVHK SvF
Regionálny odhad združených rozdelení pravdepodobností extrémnych javov. (IHWRE2008)20082011-- Iný medzinárodný --J. SzolgayKVHK SvF
Revitalizácia pasivačných podmienok oceľovej výstuže v betóne penetrujúcim inhibítorom (1/9064/02)20022004VEGAA. BajzaKMTI SvF
Riadenie medzného pôsobenia kombinovaných kompozitných konštrukcií (2/1087/21)20012003VEGAJ. SumecKSME SvF
Riadenie strát vody vo vodárenských distribučných systémoch (APVT-20-031804)20052007APVVK. TóthováKZEI SvF
Riadenie systémov techniky prostredia inteligentných budov s podporou prediktívnych modelov a počítačových simulácií (1/0807/17)20172019VEGAM. KrajčíkKTZB SvF
Riesenie environmentálnych problemov vodnych systemov v sucinnosti s poziadavklami Ramcovej smernice EU iesenie environmentálnych problemov vodnych systemov v sucinnosti s poziadavklami Ramcovej smern (SSPI-CT-2003-502158)200320066. rámcový programJ. SzolgayKVHK SvF
Riešenie dynamickej interakcie konštrukcií s podložím za uváženia nelineárnych charakteristík. Zvyšovanie bezpečnosti a spoľahlivosti stavebných konštrukcií jadrových elektrární na extrémne namáhanie. Analýza seizmickej odolnosti jadrových elektrární (1/9355/02)20022004VEGAJ. KrálikKSME SvF
Riešenie krízových situácií v zásobovaní vodou s ohľadom na klimatické zmeny (APVV-18-0205)20192023APVV - Všeobecná výzvaD. BarlokováKZEI SvF
Riešenie kvality pitnej vody s ohľadom na klimatické zmeny a geologické podmienky (1/0737/19)20192021VEGAJ. IlavskýKZEI SvF
Riziká zvyšovania rozpočtových nákladov verejných prác (1/3793/06)20062008VEGAZ. PetrákováKERS SvF
Riziková analýza environmentálnych stavieb a záťaží. (1/0879/10)20102011VEGAM. MasarovičováKGTE SvF
Rozvoj a zlepšenie infraštruktúry vidieckych sídiel, ako súčasť obnovy ich hmotného prostredia. (1/2145/05)20052007VEGAM. ČermákováKZEI SvF
Rozvoj možností využitia dreva, jeho kompozitov a kombinácií pre nosné konštrukcie (1/0326/03)20032005VEGAF. DraškovičKKDK SvF
Scaling relationtionship for floods (SP HO 18SP HO 18)20002005Bilaterálna spolupráca - SR - RakúskoJ. SzolgayKVHK SvF
Scenáre extrémnych hydrologických situácií na tokoch SR pre integrovaný manažment povodí. (2/5056/25)20052007VEGAK. HlavčováKVHK SvF
Scenáre zmien vybraných zložiek hydrosféry a biosféry v SR v dôsledku klimatickej zmeny (APVT-51-006502)20022005APVVJ. SzolgayKVHK SvF
Semi-implicitné metódy na riešenie parciálnych diferenciálnych rovníc (1/0728/15)20152018VEGAP. FrolkovičKMDG SvF
Sieť pracovísk zaoberajúcich sa prispôsobiteľnými ľahkými obvodovými plášťami budov (Action TU 1403)20142018COSTJ. HraškaKKPS SvF
Simulácie budov v klimatických podmienkach Slovenskej republiky (1/0308/03)20032005VEGAJ. HraškaKKPS SvF
Simulácie budov v klimatických podmienkach Slovenskej republiky (1/3324/06)20062008VEGAJ. HraškaKKPS SvF
Simulácie budov v klimatických podmienkach Slovenskej republiky (1/0647/09)20092011VEGAJ. HraškaKKPS SvF
Simulácie budov v klimatických podmienkach Slovenskej republiky (1/0320/12)20122014VEGAJ. HraškaKKPS SvF
Simulácie vnútorného a vonkajšieho prostredia budov v oblasti aerodynamiky, termodynamiky a akustiky (APVT-20-014904)20052007APVVM. PalkoKKPS SvF
Simulačné výpočty pomocou multiagentových systémov. (1/8107/01)20012003VEGAJ. PospíchalKMDG SvF
Skúmanie materiálových charakteristík historických a súčasných stavebných materiálov z hľadiska ich (1/0591/10)20102011VEGAJ. VeselskýKFYZ SvF
Skutočné pôsobenie drevených a kombinovaných nosných prvkov a konštrukcií a špecifické vlastnosti dreva (1/7118/20)20002002VEGAF. DraškovičKKDK SvF
Slovak University Students in EU Enterproises (Sk/02/A/F/PL/-203274)20022004-- Iný medzinárodný --M. KyselaDek SvF
Slovenská adopcia nástrojov a softvéru pre energetickú certifikáciu, audity, monitoring budov (SK0013)20082010NIL Fund (Norway - Iceland -Lichtenstein Fund)D. PetrášKTZB SvF
Smart nakladanie s extrémnymi dažďovými vodami v urbanizovanom území (APVV-18-0203)20192023APVV - Všeobecná výzvaŠ. StankoKZEI SvF
SNOWBALL - Metódy integrovaného plánovania, environmentálnej bezpečnosti a úspor energií v doprave miest EU (EU/EIE/ 05 /109/SI2.419575)20062008Euratom (Nuclear Energy)P. RakšányiKDOS SvF
SPF CBC Stavebno-ekologická kvalita obytných budov (STU/02/1)20022003Bilaterálna spolupráca - SR - RakúskoR. RabenseiferKKPS SvF
Spojenie Európskeho výskumu v oblasti predpovedania a riešenia vodnej a pôdnej erózie a ich vplyve na kvalitu vody a ekosystém (MoU: 053/13)20142018COSTJ. IlavskýKZEI SvF
Spoľahlivosť a odolnosť betónových a spriahnutých oceľobetónových konštrukcií (1/0696/14)20142016VEGAĽ. FilloKBKM SvF
Spoľahlivosť geotechnických konštrukcií (1/0320/03)20032005VEGAP. TurčekKGTE SvF
Spoľahlivosť nosných konštrukcií za uváženia havarijných stavov zaťaženia. Zvyšovanie bezpečnosti jadrových (1/1039/12)20122015VEGAJ. KrálikKSME SvF
Spoľahlivosť oceľobetónových konštrukcií za uváženia interakcie s podložím, extrémneho namáhania a degradácie vlastností materiálov. Bezpečnosť a spoľahlivosť jadrových elektrární. (1/0849/08)20082010VEGAJ. KrálikKSME SvF
Spoľahlivosť vyjadrenia prvkov krajiny v priestorovom modelovaní. (1/4026/07)20072009VEGAM. VajsáblováKMDG SvF
Spoľahlivostný formát pre nelineárnu analyzu betónových konštrukcií (MVTS - ČR/SR/STU07)20072008Cezhraničná spolupráca - SK - CZĽ. FilloKBKM SvF
Spoločenské a ľudské súvislosti globalizácie (1/1299/04)20042006VEGAJ. RybárikKHUV SvF
Spolupráca v oblasti vzdelávacej siete (2003)20012003CEEPUSA. ŠoltészKHTE SvF
Spresňovanie modelov tiažového poľa Zeme pomocou gradiometrických meraní (1/0775/08)20082010VEGAJ. JanákKGZA SvF
Spresňovanie procesov a vytváranie nových modulov v hydrologickom modelovaní (LPP - 0254-07)20082011APVV - Program LPPK. HlavčováKVHK SvF
Stabilita a dynamika heterogénnych konštrukcií s imperfekciami (1/0666/08)20082010VEGAJ. RavingerKSME SvF
Stabilita a dynamika preskokov štíhlych stien a plochých škrupín (1/0272/15)20152017VEGAJ. RavingerKSME SvF
Stabilitná prognóza svahov a násypov (Standsicherheitsprognose für Hänge und Böschungen)20062006Cezhraničná spolupráca - SK - ATP. TurčekKGTE SvF
Stabilitné a pevnostné problémy tenkostenných prútov so štíhlym deformovaným prierezom. (1/7141/20)20002002VEGAI. BalážKKDK SvF
Stabilné problémy prútových a plošných konštrukcií z hliníkových zliatin a ocelí rôznych pevností (včítane vysokopevnostných). Verifikovanie a vylepšovanie metód používaných v eurokódoch. (1/3310/06)20062008VEGAI. BalážKKDK SvF
Stacionárne, kvázistacionárne a dynamické matematické modely správania sa tenkostenných inteligentných štruktúr (1/8263/01)20012003VEGAI. BockKSME SvF
Stanovenie energetickej bilancie technických zariadení budov využívajúcich obnoviteľné zdroje energie pre energetický audit, certifikát a monitoring budov (1/0734/08)20082010VEGAD. PetrášKTZB SvF
Stanovenie kritérií pre spätné získavanie energie a kvapalín v tech-nických energetických systémoch v náväznosti na trvalo udržateľ-nú kvalitu vnútorného prostredia. (1/2140/05)20052007VEGAJ. PeráčkováKTZB SvF
Stanovenie kritických parametrov aktivizácie zosuvných území ohrozujúcich dopravné a vodné stavby (1/0533/14)20142016VEGAM. KopeckýKGTE SvF
Stanovenie metodiky merania, vyhodnotenie a kritériá na učebne z hľadiska zrozumiteľnosti reči pri časove súbežnom pôsobení viacerých zdrojov zvuku. (1/2146/05)20052007VEGAP. TomašovičKKPS SvF
Stavaebno-ekologická kvalita architektonického prostredia (APVT-20-044202)20042006APVVI. ChmúrnyKKPS SvF
Stavba a oprava dreveníc - technológia (MK-3662/2012/1.3)20122012-- Iný domáci --O. MakýšKTES SvF
Stavby a opravy drevených hradísk - technológia (MK-1562/2014/1.3)20142014-- Iný domáci --O. MakýšKTES SvF
Stavebno-technologický pasport zrúcanín v slovenskej krajine (MK-2443/2009/1.3)20092009Štátny programO. MakýšKTES SvF
Stochastická analýza hydrometeorologických procesov: modelova-nie nestacionarity, heteroskedascity a nelinearity (1/2032/05)20052007VEGAJ. SzolgayKVHK SvF
Stochastické procesy (LPP-0111-09)20092012APVV - Program LPPM. KomorníkováKMDG SvF
Stratégia revitalizácie tokov a stanovenie hydroekologických limitov (114/VTPC/2000)20002003VTPV. MacuraKVHK SvF
Stratégia revitalizácie tokov a stnovenie hydroekologických limitov (a114/VTP/2000)20002004VTPV. MacuraKVHK SvF
Strategická úloha obnoviteľných zdrojov energie v projektovej stratégii tvorby techniky budov pre zelenú a udržateľnú architektúru (1/0067/16)20162018VEGAB. BielekOPVV Dek SvF
Strategický manažment stavebného podniku (SK-05/06-BA-001 )20062006Bilaterálna spolupráca - SR - RakúskoA. ŠipošováKMDG SvF
studenti v EU podnikoch (sk/02/A/F/PL-201206)20022004Leonardo da VinciV. LesňákováDek SvF
studenti v EU podnikoch 3 (SK/03/A/F/PL-301213)20032005-- Iný medzinárodný --V. LesňákováDek SvF
Sumarizujúci pohľad na všetky druhy technických škôl v troch obdobiach: 1735-1918 (Uhorsko), 1918-1938 (ČSR), 1938-1945 (Slovenský štát). Učitelia a profesori. (3/107903)20032005KEGAM. PetrášKHUV SvF
SUSEDSTVO 21 - centrum pre obnovu vidieka (Rak/Maď/Slov/2001)20012003Bilaterálna spoluprácaI. TurčekKKPS SvF
Symbióza interakcie obnoviteľné zdroje energie a systémová väzba budova-klíma-energia v ekológii nízkoenergetickej, zelenej a trvalo udržateľnej architektúry (APVV-0624-10)20112014APVV - Všeobecná výzvaM. BielekKKPS SvF
Symetrické mapy (1/0007/14)20142016VEGAJ. ŠiráňKMDG SvF
Symetrické reprezentácie diskrétnych štruktúr na kompaktných plochách (1/0142/17)20172019VEGAJ. ŠiráňKMDG SvF
Symetrie a extremálne vlastnosti grafov a máp (1/9176/02)20022004VEGAJ. ŠiráňKMDG SvF
Symetrie grafov a máp (LPP - 0203-06)20062009APVVJ. ŠiráňKMDG SvF
Symmetries of graphs and maps and their application in network design (020/2001)20022005Bilaterálna spoluprácaJ. ŠiráňKMDG SvF
Systém vzdelávania v technológiach hospodárenia s vodnými zdrojmi (NETWATER-159311)20102013-- Iný medzinárodný --J. KrišKZEI SvF
Systémová analýza skladby komunálneho odpadu. (1/2138/05)20052007VEGAO. ČermákKZEI SvF
Šmyková odolnosť železobetónových dosiek namáhaných koncentrovaným zaťažením (1/0254/19)20192021VEGAJ. HalvonikKBKM SvF
Štandardizácia a interoperabilita geografických informácií (1/1035/04)20042006VEGAJ. Faixová ChalachanováKGZA SvF
Štruktúrny kolaps geomateriálov (1/0330/03)20032005VEGAM. MasarovičováKGTE SvF
Študenti technickej univerzity na európskom trhu práce (SK/06/A/F/PL -601 2006)20062008Leonardo da VinciV. LesňákováDek SvF
Študentské mobility (C II-BG-0050-01-0506M)20052007CEEPUS II (Central European Exchange Program for University Studies)A. ŠoltészKHTE SvF
Štúdium a modelovanie vlhkostných a tepelných vlastnosti stavebných materiálov. (1/4204/07)20072009VEGAJ. LukovičováKFYZ SvF
Štúdium a numerická simulácia degradačných procesov materiálov (1/2111/05)20052007VEGAM. HazlingerKMTI SvF
Štúdium algebraických a topologických vlastností kvantových štruktúr a množín ich stavov. (1/3025/06)20062008VEGAZ. RiečanováKMDG SvF
Štúdium kinetiky pricipitácie fáz zŕn v austenitických oceliach s malým obsahom intersticiálnych prvkov (1/9105/02)20022004VEGAM. DománkováKMTI SvF
Štúdium lokálnych a priestorových vlastností združených hydrometeorologických extrémov v podmienkach (1/0776/13)20132016VEGAJ. SzolgayKVHK SvF
Štúdium spevňovacích procesov historických a súčasných mált (1/0534/13)20132015VEGAV. PavlíkKMTI SvF
Štúdium vlastností mált na báze vápenných a vápenno-puzolánových spojív pre obnovu historických objektov (1/0621/08)20082010VEGAV. PavlíkKMTI SvF
Štúdium vplyvu plastickej deformácie na koróznu odolnosť vybaných typov austenitických nehrdzavejúcich ocelí (1/2113/05)20052007VEGAM. DománkováKMTI SvF
Štúdium vzájomnej závislosti a priestorových vlastností (združených charakteristík) hydrometeorologických a hydrologických extrémov v horských oblastiach Slovenska. (1/4024/07)20072009VEGAS. KohnováKVHK SvF
Teoretická a experimentálna analýza novodobých ľahkých konštrukčných sústav z ocele, skla, membrán a lán. Diagnostika a rekonštrukcia exponovaných konštrukcií a potrubných vedení. (1/3317/06)20062008VEGAJ. BrodnianskyKKDK SvF
Teoretické podklady pre uplatnenie nových materiálov na návrh a obnovu betónových konštrukcií (1/0315/03)20032005VEGAJ. BilčíkKBKM SvF
Teoreticko-experimentálne vyhodnotenie realizovaných pilotných projektov: Pilotný projekt pre rekonštrukciu školy na nízkoenergetickú budovu a Pilotný projekt pre výstvbu nizkoenergetického bytového domu. (xxxxxxxxxxxxxx)20102012Štátny programA. PuškárKKPS SvF
teoria a aplikácie relačných štruktúr ako nástrojov poznania (ID KIB: 27)20012005COSTR. MesiarKMDG SvF
Teória, experiment a konštrukčná tvorba transparentnej fasádnej techniky ekologických, nízkoenergetických nových i modernizovaných budov (1/7119/20)20002002VEGAM. BielekKKPS SvF
Teória, experiment, simulácia a konštrukčná tvorba dvojitej transparentnej fasády inteligentných budov (1/0314/03)20032005VEGAM. BielekKKPS SvF
Teória tvorby inteligentných fasádnych stavebných prvkov s využívaním prirodzených fyzikálnych javov a jej aplikácia v procese modernizácie ľahkých fasád budov (APVV-20-044405)20062009APVVM. BielekKKPS SvF
Teória vyhodnocovania merania s aplikáciami v technických, ekonomických a sociálnych oblastiach (APVT-20-023402)20022004APVVR. MesiarKMDG SvF
Tepelná ochrana pre nízkoenergetické a pasívne budovy (1/0281/12)20122014VEGAI. ChmúrnyKKPS SvF
Tepelné a vlhkostné parametre granulovaných a pórových materiálov (1/1133/04)20042006VEGAJ. LukovičováKFYZ SvF
Tepelnotechnické vlastnosti budov s takmer nulovou potrebou energie (1/0087/16)20162018VEGAI. ChmúrnyKKPS SvF
Tlačoviny pre PG štúdium pamiatkovej obnovy (MK-286/2008/1.3)20082008Štátny programO. MakýšKTES SvF
Tools for urban eater infrastructure managment (64s0002)20092011Bilaterálna spolupráca - SR - RakúskoŠ. StankoKZEI SvF
Topologické metódy štúdia diskrétnych štruktúr a ich grúp symetrií (1/0489/08)20082010VEGAJ. ŠiráňKMDG SvF
Tradičné technológie konzervovania dreva (MK-1736/2010/1,3)20102010Štátny programO. MakýšKTES SvF
Transformácia prietokových vín na úsekoch bez priamej hydraulickej väzby u vodohospodársko-energetických sústav (APVV-0680-10)20112014APVV - Všeobecná výzvaP. DušičkaKHTE SvF
Transforming Assessment Practicies in Large Enrollment First Year Education (573738-EPP-1-2016 -1-PS-EPPKA2-CBHE-SP)20162019ERASMUS+J. GašparíkKTES SvF
Transport solí v poréznych stavebných materiáloch (1/0682/19)20192021VEGAI. MedveďKFYZ SvF
Triangular norms (18s,26s34)20032004Spolupraca v hospodarstve a vzdelávaniR. MesiarKMDG SvF
Trvalo udržateľné hospodárenie s vodnými zdrojmi v Strednej Azií. (SWAN 158982)20102013Joint ProjectsJ. KrišKZEI SvF
Trvalo udržateľný rozvoj a globalizácia (1/2598/05)20052007VEGAK. HeretikováKHUV SvF
Trvaloudržatelná kvalita mestskej dopravnej infraštruktúry (1/7121/20)20002002VEGAJ. KomrskaKDOS SvF
Tvorba a vývoj environmen-tálnych technológií pri protipovodňovej ochrane sídiel Malokarpatskej oblasti ? prípadová štúdia (26240220019)20092010-- Iný domáci --A. ŠoltészKHTE SvF
Tvorba výučbového multimediálneho modulárneho software pre programovanie CNC strojov (3/2382/04)20042006KEGAJ. PeterkaKMTI SvF
učiteľské mobility (50s08)20052006Cezhraničná spolupráca - SK - ATO. LulkovičováKTZB SvF
Udržateľný rozvoj mesta podporovaný vhodnou dopravnou infraštúrou (EVK4-CT-2001-00056/ECOCITY)20022004Energy, environment and sustainable development (EESD)K. BačováKDOS SvF
Udržateľný rozvoj mesta podporovaný vhodnou dopravnou infraštúrou (EVK4-CT-2001-00056/1)20052006MVTSK. BačováKDOS SvF
Udržateľný rozvoj poľnohospodárstva na Záhorskej nížine a ochrana prírodných zdrojov (Jap/Slov/JICA)20012002-- Iný medzinárodný --A. ŠoltészKHTE SvF
Únava a životnosť oceľových mostov, spriahnutých oceľobetónových mostov a dynamicky zaťažených inžinierskych konštrukcií (1/7137/20)20002002VEGAJ. LaposKKDK SvF
Unifikácia metód hodnotenia mechanických a fyzikálnych vlastností vysokohodnotného betónu a vláknobetónu (1/0321/03)20032005VEGAI. HudobaKBKM SvF
UNIGRACE (0080030)200220035. rámcový programM. MojzešKGZA SvF
Uplatnenie metódy facility managementu pri modelovaní nákladov údržby a opráv (1/0813/08)20082010VEGAV. SomorováKERS SvF
Uplatnenie najnovších svetových trendov manažérstva kvality v procese prípravy a realizácie stavieb (1/8319/01)20012003VEGAJ. GašparíkKTES SvF
URCENIE ZÁVISLOSTÍ DISPERZNÝCH JAVOV OD HLAVNÝCH HYDRAULICKÝCH PARAMETROV TOKOV (2/0101/08)20082010VEGAM. SokáčKZEI SvF
Určenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti v podmienkach vstupu SR do EU (1/2600/05)20052005VEGAM. NičÚSZ SvF
Určovanie fyzikálnych charakteristík infiltrácie a transportu kontaminantov s adsorpciou v poréznych médiách (APVV-0743-10)20112014APVV - Všeobecná výzvaJ. KačurKFYZ SvF
Určovanie tvaru vodnej hladiny na účely hydrotechnického výskumu (1/0584/19)20192021VEGAM. FraštiaKGDE SvF
Úsporné technologie zavlažovania z hľadiska ochrany vôd pred znečistením dusičinanmi z poínohospodárskej výroby (APVT-99-033204)20052007APVVE. KlementováKVHK SvF
Utlmenie extenzívneho rastu vidieckych sídel aktiváciou možností poskytovaných ich intravilánmi (Bil/Nem/SR/STU/06)20062008Dohoda STUR. RabenseiferKKPS SvF
Veda a technika v procese globalizácie a humanizácia vzdelávaniana technických univerzitách. (1/0386/09)20092011VEGAJ. RybárikKHUV SvF
vedecka spolupraca Open University Anglicko (F/00269/E)20022005-- Iný medzinárodný --M. KnorKMDG SvF
Veľké grafy a komunikačné siete s daným stupňom a priemerom. (APVV-0040-06)20072009APVVJ. ŠiráňKMDG SvF
Viacrozmerná frekvenčná analýza hydrologických extrémov pre vodohospodárske plánovanie a projektovanie (APVV-0496-10)20112014APVV - Všeobecná výzvaJ. SzolgayKVHK SvF
Viacrozmerné modely závislosti v hydrológii (SK-AT-0020-08)20092010APVVT. BacigálKMDG SvF
Viacrozmerné modely závislosti v hydrológii (SK-AT-0020-07)20112012Bilaterálna spolupráca - SR - SlovinskoM. KnorKMDG SvF
Viacúčelovéa interdisciplinárne zastúpenie monitorovania pre výskum životnéhoprostredia v Strednej Európe (EVK-CT-2002-00140 / CERGOP-2)200320085. rámcový programM. MojzešKGZA SvF
Virtuálna univerzita (3/0038/02)20022004KEGAO. NánásiováKMDG SvF
Virtuálne laboratórium s podporou vzdial. výp. (IT/159/05)20052005-- Iný domáci --M. KováčováKMDG SvF
Vlhkostné deformácie stavebných materiálov (1/0689/13)20132015VEGAJ. LukovičováKFYZ SvF
Vlplyv riadiacich systémov na kvalitu vnútorného prostredia na zvýšenie efektívnosti technických zariadení budov (1/9061/02)20022004VEGAJ. ValášekKTZB SvF
Vodárenstvo I. (3/1140/03)20032005KEGAJ. KrišKZEI SvF
Vodárenstvo II (3/5125/07)20072009KEGAJ. KrišKZEI SvF
Vodohospodárske a krajinnoekologické hodnotenie vodných útva-rov (1/2141/05)20052007VEGAV. MacuraKVHK SvF
Vorbereitung der Zusammenarbeit in der Forschung im Projektmanagement (SK -05/06-BA-009)20062006-- Iný medzinárodný --I. TrávnikKERS SvF
Vplyv abiotických a biotických charakteristík toku na ekosystém a vodný režim pôdy (1/0243/11)20112014VEGAV. MacuraKVHK SvF
Vplyv časového faktora na metódy návrhu a obnovy stavebných konštrukcií (1/7117/20)20002002VEGAJ. BilčíkKBKM SvF
Vplyv dlhodobého namáhania hrádzí vodných stavieb na ich bezpečnosť (1/0318/13)20132015VEGAE. BednárováKGTE SvF
Vplyv dynamických účinkov na návrh a systémovú identifikáciu nosných konštrukcií (1/2142/05)20052007VEGAM. SokolKSME SvF
Vplyv globalizácie na manažment a marketing stavebných firiem na Slovensku (1/0683/08)20082010VEGAE. JankovichováKERS SvF
Vplyv hladiny hluku pozadia a zvukovej izolácie deliacich konštrukcií v učebniach na zmenu akustického výkonu zdroja (reč) a zrozumiteľnosť. Metódy merania, návrh veličín pre posúdenie, analýza, vyhodnotenie a kritériá. (1/0208/09)20092011VEGAP. TomašovičKKPS SvF
Vplyv materiálov a chemikálií používaných vo vodárenstve na zmenu kvality vody vo vodovodnývh systémoch (1/7135/20)20002002VEGAJ. KrišSvF
Vplyv mierky na dopady zmeny klímy a využívania územia na povodne a sucho (IHP-IV Project 23.1 Extreme events )20052009-- Iný medzinárodný --J. SzolgayKVHK SvF
Vplyv pórovej štruktúry tehliarskeho črepu na jeho mrazuvzdronosť (1/9057/02)20022004VEGAM. ŠvedaKMTI SvF
Vplyv pórovej štruktúry tehliarskeho črepu na veľkosť redukčnéhojadra. (1/2139/05)20052007VEGAM. ŠvedaKMTI SvF
Vplyv stanovenia geotechnických vlastnosti zemín na efektívny návrh sanácie zosuvov (1/0944/11)20112013VEGAM. KopeckýKGTE SvF
Vplyv sucha na vodný režim a biodiverzitu nížinných oblastí Slovenska a návrh opatrení (APVT-51-044802 )20042006APVVA. ŠoltészKHTE SvF
Vplyv technických prác na akvatickú oblasť toku a zásady stanovenia hydroekologických limitov (1/9363/02)20022004VEGAV. MacuraKVHK SvF
Vplyv zanášania zdrží na regulačné vlastnosti vodných elektrární s ohľadom na potreby vodnej dopravy (1/7124/20)20002002VEGAP. DušičkaKHTE SvF
Všeobecný model oblohových jasov pre charakterizovanie dostupnosti denného svetla v mestských lokalitách (APVV-0177-10)20112014APVV - Všeobecná výzvaM. PrešinskýKARCH SvF
Vybudovanie základne pre interdisciplinárny transfer výsledkov výskumu architektonického dedičstva (064STU-4/2011_SvF)20112013KEGAM. NičÚSZ SvF
Vydanie publikácie: Staviteľstvo bastiónových pevností (MK-348/2016/1.3)20162016-- Iný domáci --O. MakýšKZEI SvF
Vydanie publikácie:Technológia stavby a opravy dreveníc (MK-7265/2013/1.3)20132013-- Iný domáci --O. MakýšKTES SvF
Výkonné Budovy (G1RT-CT-2001-05038)200220055. rámcový programB. HermanskáKKPS SvF
Vypracovanie nových moderných vysokoškolských učebníc a didaktických prostriedkov podporujúcich e-learnig pre študijný program vyučovaný v anglickom jazyku (062STU-4/2012)20122014KEGAJ. DickýKSME SvF
Vypracovanie spoločnej koncepcie krajinného a vodného hospodárstva, posúdenie možností jej realizácie a projektovanie jednotlivých prvkov koncepcie v Medzibodroží (INTER IIIA-HUSKUA SF 14420100009)20062008Interreg IIIA: SR - UkrajinaA. ŠoltészKHTE SvF
Výroba kameniva a betónu (GIRT-CT-2002-05085)200220075. rámcový programA. BajzaKMTI SvF
Výskum a modelovanie vplyvu prevádzky objektov vodných diel na bezpečnosť a kapacitu vodnej dopravy (APVT-20-006704)20052007APVVĽ. MožiešikKHTE SvF
Výskum a realizácia metrologického sstému geodézie v SR. (1/7150/20)20002002VEGAE. BučkoKGZA SvF
Výskum a vývoj prípravy titánovej zliatiny pre implantáty (1/1081/04)20042006VEGAM. ŽitňanskýKMTI SvF
Výskum a vzdelávanie v oblasti rekonštrukcie a ochrany mestských zón v priemyselných oblastiach (MTKD-CT-2004-509775)20052008Marie Curie Actions - Human resources and mobilityJ. DickýKSME SvF
Výskum cirkadiánneho potenciálu fasádnych systémov budov (APVV-18-0174)20192023APVV - Všeobecná výzvaJ. HraškaKKPS SvF
Výskum činiteľov ovplyvňujúcich objem a kvalitu prác staníc pre tvorbu nákladných vlakov (1/8333/01)20012003VEGAE. TomášikováKDOS SvF
Výskum hydromechanického správania zemín a skalných hornín pre modelovanie multifyzikálnych procesov v geotechnike (1/0842/18)20182020VEGAJ. FrankovskáKGTE SvF
Výskum možností pološpičkovej prevádzky regulačnej vodnej elektrárne kanálového typu. (APVT-20-046602)20042006APVVP. ŠulekKHTE SvF
Výskum možností prepúšťania veľkých vôd cez vodné elektrárne Vážskej kaskády (1/3316/06)20062008VEGAP. DušičkaKHTE SvF
Výskum návrhových parametrov a funkcií biokoridorov vodných diel (APVV-20-003705)20062009APVVL. ČubanováKHTE SvF
Výskum regulačnej prevádzky kanálových vodných elektrární - hydrodynamický model (APVT-20-046302)20042006APVVP. DušičkaKHTE SvF
Výskum spôsobu prípravy anatomických implantátov do ľudského skeletu. (20-050702)20042006APVVM. ŽitňanskýKMTI SvF
Výskum strešnej krytiny s integrovanou funkciou výmenníka tepla (APVV-17-0580)20182021APVV - Všeobecná výzvaA. PuškárKKPS SvF
Výskum svetelného prostredia v budovách bázovaný na chronobiológii a cirkadiálnej fotometrii (APW-0150-10)20112014APVV - Všeobecná výzvaJ. HraškaKKPS SvF
Výskum štruktúrnej stability a zvariteľnosti dvojfázových nehrdzavejúcich ocelí (1/9106/02)20022003VEGAI. HrivňákKMTI SvF
Výskum vplyvu faktorov a vonkajších podmienok na kvalitu a životnosť konštrukcií dopravných plôch (1/7123/20)20002002VEGAK. BačováKDOS SvF
Výskum využitia heuristických optimalizačných metód v procese tvorby vodohospodársko - energetických plánov (1/0578/11)20112013VEGAP. ŠulekKHTE SvF
Vysokoškolské vzdelávanie-dvojitý diplom (pedagogický_France2_ERS)20052006MIRA - Mobilité International Rhone AlpesM. ZúbkováKERS SvF
Vystužené drevené nosné prvky materiálmi na báze vlákien. (APVV-99-015805)20062008APVVJ. DickýKSME SvF
Vyšetrovanie hydrotermálnych a mechanických vlastností poréznych stavebných materiálov na báze matematického modelovania (APVV-15-0681)20162020APVV - Všeobecná výzvaJ. KačurKFYZ SvF
Vytvorenie centrálneho dátového skladu (Rozvojovy projekt - e5)20062007-- Iný domáci --M. PotočárDek SvF
Vytvorenie kvalifikačných schém, školení a kurzov ďalšieho vzdelávania pre stredné a vyššie úrovne odborníkov na energetickú efektívnosť a využívanie obnoviteľných zdrojov energie v budovách ( ingREeS 649925)20152018H2020: SC3 - Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energiaR. RabenseiferKKPS SvF
Vytvornie a poskytovanie študijného programu magisterského študia-konštrukcie a dopravné stavby v anglickom jazyku. (JPD 3-083/2005 - 13120120281)20062008OP VzdelávanieĽ. FilloKBKM SvF
Výučba odboru stavebníctvo v Európskom kontexte. (C II-BG-0022-04-0809 )20082010CEEPUS II (Central European Exchange Program for University Studies)A. ŠoltészKHTE SvF
Výučba zásad trvalo udržateľnej výstavby20132014Erasmus Mundus joint programmesR. RabenseiferKKPS SvF
Výučba zásad trvalo udržateľnej výstavby20132014ERASMUS+R. RabenseiferKKPS SvF
Využitie družicových a gravimetrických meraní na určenie geoidu, kvázigeoidu a fyzikálnych výšok (1/0882/08)20082010VEGAM. MojzešKGZA SvF
Využitie efektívnych numerických metód pre modelovanie tiažového poľa Zeme a realizáciu svetového výškového systému. (LPP-0216-06)20062009APVVK. MikulaKMDG SvF
Využitie hydromelioračných stavieb na zmiernenie negatívnych účinkov extrémnych hydrologických javov vplývajúcich na kvalitu vodných útvarov v poľnohospodárskej krajine (APVV-16-0278)20172021APVV - Všeobecná výzvaA. ŠoltészKHTE SvF
Využitie korelačných vzťahov medzi vlastnosťami pórobetónu v systéme riadenia kvality (AV 4/0021/08)20082010VTPS. UnčíkKMTI SvF
Využitie nových a modernizovaných globálnych navigačných družicových systémov na určovanie presnej polohy a jej zmien v čase. (1/4089/07)20072009VEGAJ. HeftyKGZA SvF
Využitie nových filtračných materiálov v úprave vody (APVV-0379-07)20082011APVVD. BarlokováKZEI SvF
Využitie nových filtračných materiálov v úprave vody (1/0510/09)20092011VEGAD. BarlokováKZEI SvF
Využitie recyklovaného kameniva pri výrobe cementových kompozitov (1/0554/08)20082010VEGAS. UnčíkKMTI SvF
Využitie recyklovaných materiálov do asfaltových zmesí za účelom zníženia množstva odpadov a zlepšenia životného prostredia (1/3318/06)20062008VEGAK. GrünnerKDOS SvF
Využitie stavebného odpadu pri výstavbe a údržbe cestných komunikácií (1/0551/10)20102011VEGAK. GrünnerLCVV KDOS SvF
Využitie terestrického laserového skenovania pre environmentálne procesy a ich zmeny (10/0242-E/4005)20112011-- Iný medzinárodný --A. KopáčikKGDE SvF
Využitie tradičných technológií pri obnove drevených stavieb (MK-2915/2011/1.3)20112011-- Iný domáci --O. MakýšKTES SvF
Využitie údajov európskej družicovej misie GOCE a ich efektívna kombinácia s pozemnými gravimetrickými (1/1092/11)20112013VEGAJ. JanákKGZA SvF
Využívanie dištančných foriem vedenia seminárov (IT/158/05)20052005-- Iný domáci --J. DillingerKFYZ SvF
Vývoj a teoreticko-experimentálny výskum obvodových plášťov budov s integrovanými fotovoltickými elementmi (1/0286/15)20152017VEGAJ. HraškaKKPS SvF
Vývoj algoritmu na automatizovanú kontrolu kvality realizácie stavieb v prostredí BIM (1/0506/18)20182020VEGAA. KopáčikKGDE SvF
Vývoj efektívnych a spoľahlivých numerických metód pre inžinierske aplikácie. (1/0269/09)20092012VEGAK. MikulaKMDG SvF
Vývoj integrovaných meracích systémov na monitorovanie dynamických pretvorení stavebných konštrukcií (1/0318/03)20032005VEGAA. KopáčikKGDE SvF
Vývoj meracieho systému na kontinuálny monitoring bratislavských mostov (1/0706/09)20092011VEGAA. KopáčikKGDE SvF
Vývoj metód správnej aplikácie dezinfekčných prostriedkov pre zdravotne bezpečnú pitnú vodu (APVV-15-0379)20162019APVV - Všeobecná výzvaJ. IlavskýKZEI SvF
Vývoj metodiky hodnotenia ekologického potenciálu výrazne zmenených vodných útvarov (HMWB) na základe ichtyocenóz (APVV-16-0253)20172021APVV - Všeobecná výzvaA. ŠkrinárKVHK SvF
Vývoj metódy prípravy implantátov do ľudského skeletu (1/7170/20)20002003VEGAM. ŽitňanskýKMTI SvF
Vývoj novodobých nosných sústav veľkých rozpätí a výšok pri zohľadnení zásadných parametrov vrátane vplyvu na životné prostredie. Inovácia rekonštrukčných metód exponovných konštrukcií v zmysle súčasných architekt., inžinier., a ekol. požiadaviek. (1/7139/20)20002002VEGAZ. AgócsKKDK SvF
Vývoj nových numerických metód pre inžinierske aplikácie (1/0608/15)20152018VEGAK. MikulaKMDG SvF
Vývoj nových technologických, analytických a predikčných nástrojov pre ochranu agrárnej krajiny voči suchu (1/0662/19)20192022VEGAM. ČistýKVHK SvF
Vývoj plaveninového režimu na tokoch Malých Karpát v extrémnych situáciách (1/9157/02)20022004VEGAV. MosnýKVHK SvF
Vývoj počítačovo podporovaného, flexibilného vzdelávania, ktoré umožní projektantom používať Eurokódy v súlade s národnými predpismi jednotlivých členských štátov (UK/06/B/F/PP-162_562)20062008Leonardo da VinciR. ÁrochKJAZ SvF
Vývoj podporných metód pre rozhodovanie. (APVV-0012-07)20082011APVVR. MesiarKMDG SvF
Vývoj regionálneho systému klimatických a zrážkovo-odtokových modelov pre predikciu odtoku pri zmenených klimatických podmienkach horských oblastí SR (APVV-0303-11)20122015APVV - Všeobecná výzvaK. HlavčováKVHK SvF
Vzdelávanie bez hraníc (CII-AT-0050-02-0607)20052007CEEPUS II (Central European Exchange Program for University Studies)O. LulkovičováKTZB SvF
Vzťah technológie prípravy a vlastností materiálov na báze oxidov, halogenidov a chalkogenidov ťažkých kovov pre vláknovú optiku, laserovú a senzorovú techniku a náhradné zdroje energie (1/9097/02)20022004VEGAM. OžvoldováKFYZ SvF
Wind energy technology reconsideration to enhance the concept of smart cities (WINERCOST) (Akcia TU1304)20142018COSTO. HubováKSME SvF
Základy modelovania neurčitosti (APVT-20-046402)20042006APVVA. StupňanováKMDG SvF
Základy navrhovania drevených konštrukcií -- od výskumu po normy (Akcia FP 1402)20142018COSTJ. SandanusKKDK SvF
Združené stavy a podmieňovanie (APVV-0375-06)20072009APVVR. MesiarKMDG SvF
Zemplínska vodná cesta (14420300022 )20062008INTERREG IIIAĽ. MožiešikKHTE SvF
Zlepšenie vedeckého poteniálu a socio-ekonomickej znalosti ľudstva (HPRP - CT - 2001-00026)20022004Improving human research potential and the socio-economic knowledge baseD. PetrášKTZB SvF
Zlepšovanie povedomia študentov stredných škôl a ich príprava pre štúdium na Stavebnej fakulte STU v Bratislave. (JPD 3 2005/3-024 - 13120120242)20062008OP VzdelávanieJ. OláhDek SvF
Zmeny klímy a prírodné riziká: zraniteľnosť a adaptačné kapacity lesných ekosystémov Západných Karpát (APVV-18-0347)20192022APVV - Všeobecná výzvaJ. SzolgayKVHK SvF
Zmeny hydrologického režimu na Slovensku podľa regionálnych scenárov zmeny klímy a multi-modelového Zmeny hydrologického režimu na Slovensku podľa regionálnych scenárov zmeny klímy a multi-modelového Zmeny hydrologického režimu na Slovensku podľa regionálnych scenárov zmeny klímy a multi-modelového hodnotenia (1/0632/19)20192022VEGAJ. SzolgayKVHK SvF
Zmeny kvality vody v recipientoch spôsobené odtokom z urbanizovaných povodí (1/2158/05)20052007VEGAM. SokáčKZEI SvF
Zníženie energetickej náročnosti budov aplikáciou druhotných surovín z chemického a potravinárskeho priemyslu pri výrobe tehliarskych výrobkov (1/0045/15)20152017VEGAM. ŠvedaKMTI SvF
Znižovanie nehodovosti na pozemných komunikáciách dopravno-inžinierskymi stavebnými úpravami (APVV-SK-85/CZ-107)20062007Bilaterálna spolupráca - SR - ČeskoB. BezákKDOS SvF
Zohľadnenie rizík pri navrhovaní geotechnických konštrukcií (1/0619/09)20092012VEGAP. TurčekKGTE SvF
Zovšeobecnené konvulúcie a rozkladové integrály (APVV-17-0066)20182022APVV - Všeobecná výzvaA. StupňanováKMDG SvF
Zovšeobecnenie parametrov bioindikácie v modelovaní kvality akvatického habitatu horských a podhorských tokov Slovenska (AV_2009)20092011VTPV. MacuraKVHK SvF
Zraniteľnosť systémov zásobovania pitnou vodou. (1/2137/05)20052007VEGAK. TóthováKZEI SvF
Zúplňovanie čiastočných informácií v prostredí neurčitosti (1/0198/09-SvF)20092011VEGAA. StupňanováKMDG SvF
Zúplňovanie čiastočných informácií v prostredí neurčitosti (1/0198/09_SvF)20092011VEGAA. StupňanováKMDG SvF
Zvýšenie adresnosti stredoškolského vzdelávania vzhľadom na požiadavky profesijnej štruktúry regiónu (3/2346/04)20042006KEGAM. KalužnáKFYZ SvF
Zvýšenie efektívnosti a spoľahlivosti prefabrikovaných betónových prvkov (APVT-20-P03905)20052007APVVJ. BilčíkKBKM SvF
Zvýšenie odolnosti asfaltových zmesí proti plastickým deformáciám (1/0323/03)20032005VEGAK. GrünnerKDOS SvF
Zvýšenie retencie a detencie zrážkového odtoku v urbanizovaných povodiach (1/0691/13)20132015VEGAM. SokáčKZEI SvF
Zvýšenie účinnosti a zníženie energetickej náročnosti a nákladov pri regulácii vody hydromelioračnou sústavou (APVT26-015002)20032005APVVA. ŠoltészKHTE SvF
Zvyšková únosnosť a mechanizmus kolapsu konštrukcie. (1/2149/05)20052007VEGAJ. RavingerKSME SvF
Zvyšovanie konkurencieschopnosti pracovníkov v stavebníctve na európskom trhu práce (13120120015)20052007Európsky sociálny fondJ. BilčíkKBKM SvF
Zvyšovanie trvanlivosti a konštrukčnej spoľahlivosti nových a existujúcich betónových mostov (APVV-17-0204)20182021APVV - Všeobecná výzvaJ. HalvonikKBKM SvF
3D geokinematika kontinentálnej Európy ako produkt kombinácie dlhodobých geodetických meraní družicovými (1/0642/13)20132015VEGAJ. HeftyKGZA SvFLegenda:
Aktívne stavy:podanýriešenýschválený
Neaktívne stavy:neschválenýukončený neúspešneukončený úspešne