4. 6. 2020  14:21 Lenka
Akademický informačný systém

Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT) - zoznam projektov


Aplikácie zobrazujú zoznam projektov vybraného pracoviska.

Počet nájdených záznamov: 106

StavNázov
Od
DoDruhGarant
Pracovisko
Analýza nábojovej hustoty komplexov prechodných kovov z presných RTG difrakčných metód. (NSF-CHE96155)
2004
2006National Science FoundationJ. Kožíšek
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
Antioxidačné a prooxidačné vlastnosti karotenoidov. (F/00754/B)2004
2007
-- Iný medzinárodný --OFCh ÚFCHCHF FCHPT
Aplikácia EPR spektroskopie pri štúdiu fotoindukovaných procesov na TiO2 nanoštruktúrach - štruktúra vs. fotokatalytická aktivita
2015
2015
Mladý výskumník
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
Cielený výskum elektrónovej štruktúry s dôsledkom na chemické a fyzikálnochemické vlastnosti (1/0871/16)
2016
2018
VEGA
J. KožíšekOFCh ÚFCHCHF FCHPT
Cielený výskum elektrónovej štruktúry s dôsledkom na chemické a fyzikálno-chemické vlastnosti II. (1/0718/19)
2019
2022
VEGA
J. Kožíšek
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
Cyklická zmena oxidačného stavu a DNA interkalačné vlastnosti bifunkčných komplexov prechodných kovov s halogénderivátmi nesteroidných protizápalových liečiv: Syntéza, štruktúrna charakterizácia, biologická aktivita a protirakovinové vlastnosti. (1/0482/20)
2020
2023
VEGA
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
Činnosti v oblasti obnoviteľných energií a energetickej účinnosti. (ATMOS Code N00149)
2013
2014
Cezhraničná spolupráca - SK - AT
K. LušpaiOFCh ÚFCHCHF FCHPT
20092009-- Iný domáci --J. Cvengroš
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
Elektricky nabité biologicky aktívne látky a ich následné reakcie v roztokoch sledované simultánnymi spektroelektrochemickými technikami. (1/0307/14)20142016VEGA
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
Elektrochemicky a fotochemicky iniciované reakcie koordinačných zlúčenín s biologicky aktívnymi ligandami (APVV-15-0053)
2016
2020
APVV - Všeobecná výzva
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
Elektrochemicky a fotochemicky iniciované redoxné reakcie novo pripravených koordinačných zlúčenín pre selektívnu katalýzu oxidácie uhľovodíkov (1/0416/17)
2017
2019
VEGAP. RaptaOFCh ÚFCHCHF FCHPT
Elektrónová štruktúra - prostriedok k pochopeniu chemických a fyzikálnochemických vlastností. (1/0679/11)2011
2014
VEGA
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
Elektrónová štruktúra a vlastnosti materiálov v tuhej fáze. (1/9255/02)
2002
2004
VEGA
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
Elektrónová štruktúra komplexov kovov s "non-innocent" ligandami ako kľúč k interpretácii a predikcii ich vlastností II. (1/0139/20)
2020
2023
VEGAM. Breza
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
Elektrónová štruktúra koordinačných zlúčenín. (SK-AT-0018-08)
2009
2011
Bilaterálna spolupráca - SR - Rakúsko
J. KožíšekOFCh ÚFCHCHF FCHPT
Elektrónová štruktúra koordinačných zlúčenín. (SK-AT-0018-10)
2011
2012
Bilaterálna spolupráca - SR - Rakúsko
M. FroncOFCh ÚFCHCHF FCHPT
Elektrónová štruktúra koordinačných zlúčenín II. (SK-AT-0027-12)
2013
2014
Bilaterálna spolupráca - SR - RakúskoM. FroncOFCh ÚFCHCHF FCHPT
2005
2007
VEGA
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
EPR štúdium radikálových mechanizmov a výpočet pásovej štruktúry tuhých látok. (139/002)
2002
2003
Bilaterálna spolupráca - SR - Česko
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
Experimentálne a teoretické štúdium molekulóvej štruktúry, elektrónových vlastností, reaktivity a biologickej aktivity komplexných zlúčenín redoxne aktívnych kovov (APVV-15-0079)
2016
2020
APVV - Všeobecná výzva
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
Experimentálne a teoretické štúdium molekulovej štruktúry, elektrónových vlastností, reaktivy a biologickej aktivity komplexných zlúčenín redoxne aktívnych kovov (1/0686/17)
2017
2019VEGAOFCh ÚFCHCHF FCHPT
Extrakcia chemických a fyzikálnochemických vlastností z difrakčných dát. (1/0817/08)20082010VEGAJ. Kožíšek
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
Extrakcia mikroskopických informácii o elektrónovej štruktúre molekúl z experimentálnych difrakčných údajov. (Bil/Austr/SR/STU/06)2006
2008
Bilaterálna spolupráca
S. Biskupič
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
Fotoaktivita anatasových nanoštruktúr s exponovanými rovinami {001}. (SK-GR-0020-11)20132014Bilaterálna spolupráca - SR - GréckoOFCh ÚFCHCHF FCHPT
Fotoindukované procesy N-heterocyklov v homogénnych a heterogénnych systémoch: štruktúra versus reaktivita (1/0041/15)2015
2017
VEGAOFCh ÚFCHCHF FCHPT
Fotoindukované procesy prírodných a syntetických heterocyklických zlúčenín s biologickým impaktom. (APVV-0339-10)
2011
2014
APVV - Všeobecná výzva
V. Brezová
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
Frakcionácia destilačného zvyšku z výroby δ-dodeka- laktónu na molekulovej odparke (29068)2009
2009
-- Iný domáci --
J. Cvengroš
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
Fyzikálno-chemické vlastností a štruktúry látok
2015
2020
-- Iný domáci --OFCh ÚFCHCHF FCHPT
Hodnotenie fotokatalytickej aktivity TiO2 nanoštruktúr pomocou EPR spektroskopie.
2014
2014
-- Iný domáci --
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
Charakterizácia vzťahov medzi štruktúrou a spektroskopickými vlastnosťami nových organických materiálov. (SK-AT-0004-10)
2011
2012
Bilaterálna spolupráca - SR - Rakúsko
V. Lukeš
OChF ÚFCHCHF FCHPT
In situ spektroelektrochémia nových materiálov s konjugovaným pí-systémom pre optoelektroniku, senzoriku a katalýzu. (3 Fokoop DEU/1063827)
2007
2008Bilaterálna spolupráca - SR - NemeckoOFCh ÚFCHCHF FCHPT
2006
2008
Bilaterálna spolupráca - SR - Rakúsko
V. BrezováOFCh ÚFCHCHF FCHPT
Inovácia a trvalo udržateľný rozvoj v hodnotovom reťazci obalov založených na celulózových vláknach. (NMP3-CT-2004-500311)200420096. rámcový program
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
Interakcia redoxne aktívnych kovov s neuroprotektívnymi látkami: efektívny spôsob boja s oxidačným stresom v neurologických chorobách ? (1/0765/14)
2014
2016
VEGA
M. ValkoOFCh ÚFCHCHF FCHPT
Izokonverzné metódy - teória a aplikácie (APVV-15-0124)2016
2020
APVV - Všeobecná výzva
P. Šimon
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
Kinetické modely charakterizujúce zmeny obsahu vitamínu C v dôsledku rôznych fyzikálno-chemických vplyvov vo fortifikovanej potravine počas skladovania. (APVV-27-001704)2007
2007
APVV
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
Komplexné zlúčeniny kovov s mechanizmom redoxného cyklu ako potenciálne protirakovinové liečivá
2019
2019
Mladý výskumník
M. Šimunková
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
Kontinuálna laboratórna molekulová odparka so stieraným filmom typ MO 30 (29059)
2009
2009
-- Iný domáci --
J. Cvengroš
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
2005
2007
APVV
S. BiskupičOFCh ÚFCHCHF FCHPT
20062009APVV
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
Magnetoaktivita, elektroaktivita a fotoaktivita koordinačných zlúčenín. (VVCE-0004-07)
2008
2011
APVV - Program VVCE
OACh ÚACHTM FCHPT
2009
2011VEGAP. ŠimonOFCh ÚFCHCHF FCHPT
Materiály - fyzikálnochemické metódy štúdia ich vlastností. (1/0054/03)
2003
2005
VEGA
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
20062008
VEGA
P. ŠimonOFCh ÚFCHCHF FCHPT
Molekulový dizajn modelových systémov "modrých" meďnatých proteínov ako zdrojov energie. (APVV-0093-07)
2008
2011
APVV - Všeobecná výzvaOFCh ÚFCHCHF FCHPT
Možnosti energetického využitia opotrebovaných motorových olejov v mieste ich odberu. (P 11565/2013)
2014
2014
-- Iný domáci --J. CvengrošOFCh ÚFCHCHF FCHPT
Multifunkčné kovmi modifikované TiO2 fotokatalyzátory na environmentálnu remediáciu (SK-PT-18-0007)
2019
2020
APVV - Bilaterálna spolupráca
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
Multifunkčné monolitické aerogély pre účinné čistenie vôd (DS-FR-19-0001)
2020
2021APVV - Dunajská stratégiaOFCh ÚFCHCHF FCHPT
Nanokryštalické fotokatalyzátory na báze oxidov kovov: fotoindukovaný prenos náboja a reaktivita (1/0026/18)
2018
2020
VEGA
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
Nové katalyzátory pre produkciu energeticky bohatých materiálov (1/0466/18)
2018
2020
VEGAOFCh ÚFCHCHF FCHPT
ntioxidačné a prooxidačné vlastnosti karotenoidov. (EPR štúdium). (1/2450/05)2005
2007
VEGAM. ValkoOFCh ÚFCHCHF FCHPT
Odparný výkon a deliaca schopnosť pri molekulovej destilácii. (1/8110/01)2001
2003
VEGAJ. CvengrošOFCh ÚFCHCHF FCHPT
Opotrebované fritovacie oleje/tuky ako zdroj palív pre dieselové motory. (1/0539/13)
2013
2015VEGA
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
Oxidácia voľných radikálov cholesterolu a PUFA na rozhraní kvapalina-kvapalina. Prvé postrehy. (2016-05-15-003)
2016
2017Akcia Rakúsko - Slovensko 2014 - 2019M. Zalibera
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
20082008
Bilaterálna spolupráca - SR - Mexiko
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
Plávajúci fotokatalyzátor so synergiskou adsorpčnou funkciou (DS-2016-0016)
2017
2018
APVV - Dunajská stratégia
V. BrezováOFCh ÚFCHCHF FCHPT
Pochopenie konverzie elektro-katalytického CO2 pomocou operandových techník (PP-H2020-18-0003)
2018
2019
APVV - PP H2020P. RaptaOFCh ÚFCHCHF FCHPT
Poznanie elektrónovej štruktúry ako cesta k predikcii potenciálnych liečiv. (APVV-0202-10)
2011
2014
APVV - Všeobecná výzva
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
Poznaním detailov elektrónovej štruktúry k interpretácii a predikcii fyzikálno-chemických vlastností látok. (1/0327/12)
2012
2015
VEGA
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
Procesy indukovaného prenosu elektrónu v technológii a biológii. Vzťahy medzi reaktivitou a štruktúrou. (SK-AT-0016-08)20092011
Bilaterálna spolupráca - SR - Rakúsko
D. Dvoranová
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
Redoxne aktívne komplexy kovov ako katalyzátory pre produkciu energeticky bohatých materiálov (DS-FR-19-0035)
2020
2021
APVV - Dunajská stratégia
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
Redoxne aktívne komplexy kovov vykazujúce duálne protirakovinové a antibakteriálne účinky (APVV-19-0024)
2020
2024
APVV - Všeobecná výzvaOFCh ÚFCHCHF FCHPT
Redoxné reakcie koordinačných zlúčenín pre katalýzu a farmáciu (SK-AT-2017-0017)2018
2019
APVV - Bilaterálna spolupráca
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
Rozdelenie elektrónovej a spinovej hustoty v organokovových komplexoch (SK-FR-2017-0014)
2018
2019
APVV - Bilaterálna spolupráca
J. Kožíšek
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
Spektroelektrochémia komplexov kovov s biologicky aktívnymi ligandmi
2018
2018
Mladý výskumník
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
Spektroskopická analýza antioxidačných a prooxidačných vlastností karotenoidov. (1/0856/11)
2011
2013
VEGA
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
Spektroskopická analýza prírodných a syntetických derivátov chinolínov s fotochemickými a fotobiologickými vlastnosťami (APVV-0055-07)2008
2010
APVV - Všeobecná výzva
V. BrezováOFCh ÚFCHCHF FCHPT
20032005VEGAV. BrezováOFCh ÚFCHCHF FCHPT
2006
2008
VEGA
V. BrezováOFCh ÚFCHCHF FCHPT
Spôsob diagnostikovania stavu motorového oleja z prevádzky motorov spaľujúcich čistý rastlinný olej a jeho regenerácia (P 7191/07)
2008
2008-- Iný domáci --J. CvengrošOFCh ÚFCHCHF FCHPT
Synergia experimentu a teórie: antioxidačný efekt derivátov fenolových zlúčenín (SK-SRB-18-0016)
20192020
APVV - Bilaterálna spolupráca
V. LukešOFCh ÚFCHCHF FCHPT
Syntéza a charakterizácia nanoštruktúrneho anatasu (TiO2) s lamelárnou morfológiou (SK-CZ-2013-0140)
2015
2015
APVV - Bilaterálna spolupráca
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
Syntéza, kryštálová štruktúra, spektroskopické vlastnosti a biochemické štúdie nových komplexných zlúčenín Cu(II) a Cr(III) s potenciálnymi medicínskymi aplikáciami (SK-KR-18-0010)
2018
2019
APVV - Bilaterálna spolupráca OFCh ÚFCHCHF FCHPT
2003
2006
Bilaterálna spolupráca - SR - MexikoJ. Kožíšek
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
Syntéza, kryštálové štruktúry, termodynamické a magnetické vlastnosti 3d-komplexov nelineárnych pseudohalogénov s pyrimidínmi.l (Mexico/Slov)20032005Bilaterálna spoluprácaOFCh ÚFCHCHF FCHPT
Syntéza, spektroskopické vlastnosti a biologická aktivita komplexných zlúčenín prechodných prvkov s SOD aktivitou. (1/0575/08)
2008
2010
VEGAM. ValkoOFCh ÚFCHCHF FCHPT
2009
2011
VEGAV. BrezováOFCh ÚFCHCHF FCHPT
Štúdium kinetiky reakcií s radikálovými medziproduktami metódami elektrónovej paramagnetickej rezonancie a termickej analýzy. (037 CZE)
2004
2005Bilaterálna spolupráca - SR - Česko
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
Štúdium meďnatých komplexov s potenciálnymi biologickými vlastnosťami.
2014
2014
-- Iný domáci --
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
Štúdium možností zvýšenia kvality,funkčnosti a bezpečnosti primárnej rybnej suroviny. (ČÚ 02 VE 08)
2004
2004
Štátny program
P. Šimon
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
20092009Bilaterálna spolupráca
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
Štúdium procesov prenosu elektrónu v prírodných a syntetických systémoch: vzťah medzi štruktúrou a reaktivitou. (1/0289/12)
2012
2014
VEGA
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
20032003
Štátny program
V. BrezováOFCh ÚFCHCHF FCHPT
Štúdium vplyvu ionizujúceho žiarenia na zložky potravín a stanovenie DSC parametrov matríc vo väzbe na vznik akrylamidu. (2003 SP 27/028 OE 01/028 OE 01/01b)
2004
2005
Štátny program
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
2003
2004
Štátny program
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
Teoretické a spektroskopické štúdium chinolónových komplexov s iónmi biologicky aktívnych kovov
2015
2015Mladý výskumník
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
20022005
APVV
S. BiskupičOFCh ÚFCHCHF FCHPT
Úloha stopových prvkov pri interakcii ožiareného liečiva camptothecínu so sérovými albumínmi. (NMR a EPR spektroskopické štúdium). (1/9256/02)
2002
2004
VEGA
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
2005
2006INTERREG III CS. BiskupičOFCh ÚFCHCHF FCHPT
Výskum a vývoj biogénnych ekologických palív a mazív z domácich obnoviteľných zdrojov. (APVT-20-014702)
2002
2005APVV
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
Výskum integrovaných technológií výroby motorových palív druhej generácie z biokvapalín. (APVV-0415-11)2012
2015
APVV - Všeobecná výzvaK. Lušpai
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
Výskum mechanizmu účinku nových potenciálnych liečiv s duálnym protirakovinovým a antibakteriálnym efektom na báze tiosemikarbazónových hybridov (1/0504/20)2020
2022
VEGA
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
Výskum technológie prírpavy derivátov difenylamínu,ako stabilizátora polymérov a olejov (28160)20082010-- Iný domáci --P. Šimon
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
Výskum využitia rias pre utilizáciu CO2 a výrobu biopalív. (APVV-0665-10)
20112014APVV - Všeobecná výzvaB. Vasilkovová
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
Vysoko úrovňové integračné senzory pre meranie genotoxicity (685817)
2016
2019
H2020: Excellence: Technológie budúcnosti a vznikajúce technológie (FET)
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
Využitie opotrebovaných fritovacích olejov vo výrobe metylesterov mastných kyselín. (1/0091/09)2009
2010
VEGA
J. Cvengroš
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
Vývoj a aplikácia izokonverzných metód (1/0592/15)
2015
2018
VEGA
P. Šimon
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
2009
2011VEGAS. Biskupič
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
2006
2008
VEGA
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
Vývoj a aplikácia výpočtových metód na štúdium elektrónovej štruktúry molekulových systémov. (1/0052/03)
2003
2005VEGAS. Biskupič
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
2009
2009
-- Iný domáci --
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
Vývoj nových metód na elektrochemickú syntézu a aplikácia voltampérometrie na mikroelektródach na riešenie mechanizmov redox reakcií .
2014
2014
-- Iný domáci --
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
2008
2010KEGAOFCh ÚFCHCHF FCHPT
Vzdelávanie stredoškolských učiteľov chémie a biológie zamerané na riešenie problémových úloh každodenného života a na nové trendy v chémii a biológii. (3/3019/05)20052007
KEGA
P. Kovařík
OFCh ÚFCHCHF FCHPT
Základné charakteristiky horizontálnej odparky so stieraným filmom. (1/1384/04)
2004
2006
VEGAOFCh ÚFCHCHF FCHPT
20092009-- Iný domáci --OFCh ÚFCHCHF FCHPTLegenda:
Aktívne stavy:
podaný
riešený
schválený
Neaktívne stavy:
neschválený
ukončený neúspešne
ukončený úspešne