8. 8. 2020  5:42 Oskar
Akademický informačný systém

Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT) - zoznam projektov


Aplikácie zobrazujú zoznam projektov vybraného pracoviska.

Počet nájdených záznamov: 89

StavNázovOd
Do
Druh
Garant
Pracovisko
2006
2009
APVV
OOCh ÚOCHKP FCHPT
Asymetrické a stereoselektívne reakcie. Dipolárne cykloadície, Sm(II)-indukované adície, cyklizácie a oxykarbonylácie v totálnych syntézach prírodných látok a ich analógov. (1/3549/06)
2006
2008
VEGAOOCh ÚOCHKP FCHPT
Asymetrické a stereoselektívne syntézy prírodných látok a ich analógov (1/0552/18)2018
2021
VEGAOOCh ÚOCHKP FCHPT
20052007
APVV
P. SzolcsányiOOCh ÚOCHKP FCHPT
Benzazíny a ich kondenzované analógy - príprava, vlastnosti a využitie. (1/0058/03)
2003
2005
VEGA
OOCh ÚOCHKP FCHPT
Biotechnology research in the collaboration with academic institutions. (ITMS 26220220093)
2010
2014
OP VaVD. BerkešOOCh ÚOCHKP FCHPT
Centrum excelencie bezpečnostného výskumu. (26240120034)
2010
2015OP VaVL. ŠtibrányiOOCh ÚOCHKP FCHPT
Centrum excelentnosti metód a procesov zelenej chémie. (ITMS - 26240120001)
2009
2011
OP VaV
T. Gracza
OOCh ÚOCHKP FCHPT
Centrum pre priemyselný výskum optimálneho spôsobu syntézy vysoko účinných liečiv. (26240220061)
2011
2015
OP VaV
OOCh ÚOCHKP FCHPT
CIAT ako praktický nástroj v syntéze biologicky účinných substituovaných pyrolidínov (1/0489/19)
20192021VEGAOOCh ÚOCHKP FCHPT
Cielená syntéza atraktívnych a biorelevantných zlúčenín s využitím moderných syntetických metód (1/0766/20)
2020
2023
VEGA
P. Koóš
OOCh ÚOCHKP FCHPT
Cielené syntézy a štúdium nových definovaných pí-konjugovaných heterocyklických zlúčenín a ich oligomérov s vodivými, optoelektronickými vlastnosťami a biologickou aktivitou pre prípravu molekulových a supramolekulových funkčných jednotiek. (1/8109/01)20012003
VEGA
OOCh ÚOCHKP FCHPT
Cielené syntézy a štúdium nových heterocyklických zlúčenín vykazujúcich optoelektronické vlastnosti, špecifickú biologickú aktivitu a apoptózu. (1/1379/04)2004
2006
VEGA
D. VéghOOCh ÚOCHKP FCHPT
Cyklické nitróny a ich 1,3-dipolárne cykloadície v syntéze prírodných látok20152015
Mladý výskumník
T. MalatinskýOOCh ÚOCHKP FCHPT
Čiastočne fluórované pí-konjugované heterocykly - štúdium ich prípravy, reaktivity a vlastností. (1/0829/14)
2014
2016
VEGA
OOCh ÚOCHKP FCHPT
Dejiny celulózy a papiera na Slovenksu vo výrobe, výskume a odbornom školstve (2/0042/16)
20162018VEGAOOCh ÚOCHKP FCHPT
Dejiny potravinárstva na Slovensku vo výrobe, výskume a v odbornom školstve. (2/0164/13)
2013
2015VEGA
OOCh ÚOCHKP FCHPT
Dejiny silikátov (sklo, maltoviny, magnezit) na Slovensku vo výrobe, výskume a odbornom školstve (2/0035/19)
2019
2021
VEGAM. Uher
OOCh ÚOCHKP FCHPT
Dizajn, syntéza a antiproliferatívna aktivita tetrahydrofuránov odvodených od (+)-varitriolu. (APVV-0203-10)
20112014
APVV - Všeobecná výzva
OOCh ÚOCHKP FCHPT
Dobudovanie Centra excelentnosti metód a procesov zelenej chémie (CEGreenII). (ITMS - 26240120025)
2010
2012
OP VaV
T. GraczaOOCh ÚOCHKP FCHPT
20082009Bilaterálna spolupráca - SR - FrancúzskoOOCh ÚOCHKP FCHPT
Efektívna syntéza čistých beta-aminokyselín a ich funkčných derivátov. (VMSP-P-0130-09 )
2009
2011
APVV - Program VMSPOOCh ÚOCHKP FCHPT
Chemický priemysel v zrkadle dejín Slovenska. (014-013STU-4/2010)
2010
2011
KEGA
V. Milata
OOCh ÚOCHKP FCHPT
Chemický priemysel v zrkadle dejín Slovenska II. (069STU-4/2012)2012
2014
KEGA
V. MilataOOCh ÚOCHKP FCHPT
Chemický priemysel v zrkadle dejín Slovenska IV (034STU-4/2017)
2017
2019
KEGA
V. Milata
OOCh ÚOCHKP FCHPT
Inhibítory syntézy a metabolizmu glykosfingolipidov. Syntetická štúdia. (1/0441/11)
2011
2013
VEGAOOCh ÚOCHKP FCHPT
Izoxazolidín-4,5-dioly ako východiskové látky v syntéze polyhydroxylovaných piperidínových alkaloidov
2018
2018
Mladý výskumník
OOCh ÚOCHKP FCHPT
Katalytické heterocyklizácie v syntéze bioaktívnych prírodných látok a ich funkčných analógov. (APVV-0428-12)
2013
2016
APVV - Všeobecná výzvaP. Szolcsányi
OOCh ÚOCHKP FCHPT
Kombinácia kryštalizáciou indukovanej asymetrickej transformácie a kovom katalyzovaných transformácií ako efektívneho spôsobu využitia syntetického potenciálu aminokyselín v príprave biologicky účinných prírodných látok a ich funkčných analógov (1/0340/10)
2010
2011
VEGAA. KolarovičOOCh ÚOCHKP FCHPT
Kryštalizáciou indukovaná dynamická rezolúcia v syntéze enantiomérne čistých aminokyselín a ich derivátov. (1/9250/02)20022004VEGAD. Berkeš
OOCh ÚOCHKP FCHPT
Kryštalizáciou-indukovaná asymetrická transformácia ako praktická metóda na syntézu aminokyselín
2017
2017
Mladý výskumník
E. Puchľová
OOCh ÚOCHKP FCHPT
Kryštalizáciou-indukovaná asymetrická transformácia v syntéze biologicky účinných látok (APVV-16-0258)
2017
2021APVV - Všeobecná výzvaP. Jakubec
OOCh ÚOCHKP FCHPT
Kyselina glyoxylová ako zdroj oxidu uhoľnatého v karbonylačných reakciách
2016
2016
Mladý výskumník
P. Lopatka
OOCh ÚOCHKP FCHPT
2009
2009
-- Iný domáci --OOCh ÚOCHKP FCHPT
Nové efektívne stratégie pre stereoselektívne syntézy analógov biologicky aktívnych indolizidínových alkaloidov z aminokyselín. (APVV-0210-07)
2008
2010
APVV - Všeobecná výzvaŠ. Marchalín
OOCh ÚOCHKP FCHPT
Nové paládiom katalyzované transformácie v totálnej syntéze biologicky aktívnych prírodných látok a ich analógov. (APVV-0164-07)
2008
2011
APVV - Všeobecná výzva
OOCh ÚOCHKP FCHPT
Nové prístupy v syntéze bioaktívnych funkcionalizovaných analógov polyhydroxylovaných indolizidínových alkaloidov (1/0262/19)20192022VEGAŠ. MarchalínOOCh ÚOCHKP FCHPT
Nové stratégie pre stereoselektívne a asymetrické syntézy biologicky aktívnych prírodných látok. (APVV-20-000305)
2006
2009
APVV
T. Gracza
OOCh ÚOCHKP FCHPT
Nové syntetické metódy a syntézy biologicky aktívnych molekúl pre trvalo udržateľný rozvoj zelenej chémie (APVV-14-0147)2015
2019
APVV - Všeobecná výzva
T. GraczaOOCh ÚOCHKP FCHPT
Orto-substituentom kontrolovaná regioselektívna cyklizácia 1,4-fenyléndiakrylovej kyseliny za vzniku lineárnych benzo[1,2-b:4,5-b’]ditiofénových derivátov s využitím v organických polovodičových materiáloch
2019
2019
Mladý výskumník
B. Pavilek
OOCh ÚOCHKP FCHPT
Pentakarbonxyl železa ako zdroj oxidu uhoľnatého v karbonylačných flow reakciách
20172017
Mladý výskumník
P. LopatkaOOCh ÚOCHKP FCHPT
Polyaplikovateľné heterocykly - návrh štruktúry, syntéza a vlastnosti. (APVV-0038-11)
2012
2015
APVV - Všeobecná výzva
V. MilataOOCh ÚOCHKP FCHPT
Polyazaheterocykly a ich kyslíkové analógy. Ekologicky vhodnejšie syntézy, supramolekulárna štruktúra, biologicko ? fyzikálne vlastnosti. (1/2448/05)
2005
2007
VEGAV. MilataOOCh ÚOCHKP FCHPT
Prieskum syntézy benzotiofénovýchderivátov (29074)20092009-- Iný domáci --
OOCh ÚOCHKP FCHPT
Príprava a reaktivita pentafluórfenyl substituovaných zlúčenín
2019
2019
Mladý výskumník
D. Bortňák
OOCh ÚOCHKP FCHPT
Príprava a vlastnosti nových potenciálne polyaplikovateľných fluórovaných heterocyklov. (1/0660/11)20112013
VEGA
OOCh ÚOCHKP FCHPT
Príprava a využitie 4-halogén-2,3-dihydroizoxazolov.
2014
2014
-- Iný domáci --
L. KleščíkováOOCh ÚOCHKP FCHPT
2008
2010
VEGA
OOCh ÚOCHKP FCHPT
Príprava polyhydroxylovaných pyrolizidínových alkaloidov s využitím olefinačných reakcií20202021
Mladý výskumník
OOCh ÚOCHKP FCHPT
20022004
VEGA
V. Milata
OOCh ÚOCHKP FCHPT
Progresívne katalytické transformácie na báze Cu a Fe. (APVV-0457-11)2012
2015
APVV - Všeobecná výzva
A. Kolarovič
OOCh ÚOCHKP FCHPT
Progresívne katalytické transformácie na báze Cu a Fe. (1/0133/13)
2013
2013
VEGA
A. KolarovičOOCh ÚOCHKP FCHPT
20092009-- Iný domáci --D. Berkeš
OOCh ÚOCHKP FCHPT
20092009-- Iný domáci --D. Berkeš
OOCh ÚOCHKP FCHPT
2009
2009-- Iný domáci --
OOCh ÚOCHKP FCHPT
20092009
-- Iný domáci --
OOCh ÚOCHKP FCHPT
2009
2009
-- Iný domáci --OOCh ÚOCHKP FCHPT
Sfingolipidy - nový cieľ v liečbe Alzheimerovej choroby (733050105)
2014
2019
-- Iný medzinárodný --
OOCh ÚOCHKP FCHPT
Smart chromogénne heterocykly (APVV-17-0513)2018
2022
APVV - Všeobecná výzva
OOCh ÚOCHKP FCHPT
Stereokontrolované syntézy derivátov uhľovodíkov z enantiomérnych 3,6-dihydro-2H-1,2-oxazínov. (Nem/SR/580-FCHPT)20032007-- Iný medzinárodný --OOCh ÚOCHKP FCHPT
2008
2010VEGAŠ. Marchalín
OOCh ÚOCHKP FCHPT
Stereoselektívne konštrukcie oxa- a azaheterocyklických zlúčenín v syntéze prírodných látok. (1/0488/14)2014
2017
VEGA
T. GraczaOOCh ÚOCHKP FCHPT
20102011VEGAOOCh ÚOCHKP FCHPT
Stereoselektívne Pd(II)-katalyzované cyklizácie v syntéze prírodných látok. (LPP-0071-09)
2009
2013
APVV - Program LPPT. Gracza
OOCh ÚOCHKP FCHPT
Stereoselektívne syntézy analógov indolizidínových alkaloidov z kyseliny glutámovej. (1/0429/11)2011
2013
VEGAŠ. Marchalín
OOCh ÚOCHKP FCHPT
Stereoselektívne syntézy bioaktívnych analógov indolizidínových a chinolizidínových alkaloidov (1/0371/16)
2016
2018
VEGA
Š. MarchalínOOCh ÚOCHKP FCHPT
Stereoselektívne syntézy bioaktívnych analógov indolizidínových alkaloidov. (APVV-0204-10)20112014APVV - Všeobecná výzvaOOCh ÚOCHKP FCHPT
2005
2007
VEGA
OOCh ÚOCHKP FCHPT
2002
2004
VEGA
OOCh ÚOCHKP FCHPT
2008
2010
VEGA
OOCh ÚOCHKP FCHPT
Syntetický chameleón a jeho transformácie20202021Mladý výskumníkOOCh ÚOCHKP FCHPT
Syntéza a syntetické využitie aktivovaný nitroalkénov na prípravu heterocyklov s potenciálnou biologickou aktivitou
2020
2021
Mladý výskumník
OOCh ÚOCHKP FCHPT
Syntéza a vlastnosti nových potenciálne biologicky aktívnych heterocyklických zlúčenín využiteľných v supramolekulárnej chémii a nanotechnológiách. (APVT-20-007304)
2005
2007APVV
OOCh ÚOCHKP FCHPT
Syntéza bioaktívnych prírodných látok a ich analógov. (1/0236/09)20092012VEGAOOCh ÚOCHKP FCHPT
Syntéza nových fotoizomerizovateľných pyridínových ligandov pre spin-crossover komplexy
2020
2021
Mladý výskumník
J. Orvoš
OOCh ÚOCHKP FCHPT
20022005
APVV
OOCh ÚOCHKP FCHPT
2007
2009
VEGA
OOCh ÚOCHKP FCHPT
Štúdium stereoselektívnych transformácií neproteinogénnych gama-oxo-alfa-aminokarboxylových kyselín (1/2469/05)20052007
VEGA
OOCh ÚOCHKP FCHPT
Totálna syntéza Dekarestriktínu L.
20122013-- Iný domáci --J. PaštrnákOOCh ÚOCHKP FCHPT
Totálna syntéza heterokornólu C a D
20192019Mladý výskumníkT. Čarný
OOCh ÚOCHKP FCHPT
Totálna syntéza prírodného polyhydroxylovaného pyrolizidínového alkaloidu Pochonicínu ako významného inhibítora β-N-acetylglukozaminidáz.
2012
2013-- Iný domáci --D. Beňadiková
OOCh ÚOCHKP FCHPT
Učebnica APLIKOVANÁ MOLEKULOVÁ SPEKTROSKOPIA. (3/3161/05)20052008
KEGA
OOCh ÚOCHKP FCHPT
Využitie énovej reakcie v syntéze nových senzorických molekúl.
2014
2014-- Iný domáci --P. ŠiškaOOCh ÚOCHKP FCHPT
Využitie izoxazolidínových oxiránov v syntéze liečiv
2018
2018
Mladý výskumník
R. ŠtadániováOOCh ÚOCHKP FCHPT
Využitie Pd-katalyzovanej minokarbonylácie v syntéze benzopyrokolínových alkaloido
2018
2018
Mladý výskumník
T. ČarnýOOCh ÚOCHKP FCHPT
Využitie pentakarbonylu železa v syntéze prírodných a biologicky aktívnych látok
2015
2015
Mladý výskumník
OOCh ÚOCHKP FCHPT
Využitie pentakarbonylu železa v syntéze prírodných a biologicky aktívnych látok
2016
2016
Mladý výskumníkB. Slatkovská
OOCh ÚOCHKP FCHPT
2003
2005
VEGA
Ľ. FišeraOOCh ÚOCHKP FCHPT
Využitie stereoselektívnych nukleofilných adícií izoxazolidín-4,5-diolov s Grignardovými činidlami v syntéze pyrolidínových alkaloidov
2019
2019
Mladý výskumník
OOCh ÚOCHKP FCHPTLegenda:
Aktívne stavy:
podaný
riešený
schválený
Neaktívne stavy:
neschválený
ukončený neúspešneukončený úspešne