17. 10. 2019  18:24 Hedviga
Akademický informačný systém

Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT) - zoznam projektov


Aplikácie zobrazujú zoznam projektov vybraného pracoviska.

Počet nájdených záznamov: 84

StavNázovOdDoDruhGarantPracovisko
Asymetrická syntéza s využitím templátu pre kryštalizáciou indukovanú asymetrickú transformáciu (CIAT). (LPP-0238-06)20062009APVVĽ. FišeraOOCh ÚOCHKP FCHPT
Asymetrické a stereoselektívne reakcie. Dipolárne cykloadície, Sm(II)-indukované adície, cyklizácie a oxykarbonylácie v totálnych syntézach prírodných látok a ich analógov. (1/3549/06)20062008VEGAĽ. FišeraOOCh ÚOCHKP FCHPT
Asymetrické a stereoselektívne syntézy prírodných látok a ich analógov (1/0552/18)20182021VEGAT. GraczaOOCh ÚOCHKP FCHPT
Asymetrické Pd(II)-katalyzované reakcie ako metodika prípravy chirálnych stavebných blokov pre syntézu biologicky účinných prírodných látok a ich analógov. (APVT-20-000904)20052007APVVP. SzolcsányiOOCh ÚOCHKP FCHPT
Benzazíny a ich kondenzované analógy - príprava, vlastnosti a využitie. (1/0058/03)20032005VEGAŠ. StankovskýOOCh ÚOCHKP FCHPT
Biotechnology research in the collaboration with academic institutions. (ITMS 26220220093)20102014OP VaVD. BerkešOOCh ÚOCHKP FCHPT
Centrum excelencie bezpečnostného výskumu. (26240120034)20102015OP VaVL. ŠtibrányiOOCh ÚOCHKP FCHPT
Centrum excelentnosti metód a procesov zelenej chémie. (ITMS - 26240120001)20092011OP VaVT. GraczaOOCh ÚOCHKP FCHPT
Centrum pre priemyselný výskum optimálneho spôsobu syntézy vysoko účinných liečiv. (26240220061)20112015OP VaVŠ. MarchalínOOCh ÚOCHKP FCHPT
CIAT ako praktický nástroj v syntéze biologicky účinných substituovaných pyrolidínov (1/0489/19)20192021VEGAP. JakubecOOCh ÚOCHKP FCHPT
Cielené syntézy a štúdium nových definovaných pí-konjugovaných heterocyklických zlúčenín a ich oligomérov s vodivými, optoelektronickými vlastnosťami a biologickou aktivitou pre prípravu molekulových a supramolekulových funkčných jednotiek. (1/8109/01)20012003VEGAD. VéghOOCh ÚOCHKP FCHPT
Cielené syntézy a štúdium nových heterocyklických zlúčenín vykazujúcich optoelektronické vlastnosti, špecifickú biologickú aktivitu a apoptózu. (1/1379/04)20042006VEGAD. VéghOOCh ÚOCHKP FCHPT
Cyklické nitróny a ich 1,3-dipolárne cykloadície v syntéze prírodných látok20152015Mladý výskumníkT. MalatinskýOOCh ÚOCHKP FCHPT
Čiastočne fluórované pí-konjugované heterocykly - štúdium ich prípravy, reaktivity a vlastností. (1/0829/14)20142016VEGAV. MilataOOCh ÚOCHKP FCHPT
Dejiny celulózy a papiera na Slovenksu vo výrobe, výskume a odbornom školstve (2/0042/16)20162018VEGAV. MilataOOCh ÚOCHKP FCHPT
Dejiny potravinárstva na Slovensku vo výrobe, výskume a v odbornom školstve. (2/0164/13)20132015VEGAV. MilataOOCh ÚOCHKP FCHPT
Dejiny silikátov (sklo, maltoviny, magnezit) na Slovensku vo výrobe, výskume a odbornom školstve (2/0035/19)20192021VEGAM. UherOOCh ÚOCHKP FCHPT
Dizajn, syntéza a antiproliferatívna aktivita tetrahydrofuránov odvodených od (+)-varitriolu. (APVV-0203-10)20112014APVV - Všeobecná výzvaT. GraczaOOCh ÚOCHKP FCHPT
Dobudovanie Centra excelentnosti metód a procesov zelenej chémie (CEGreenII). (ITMS - 26240120025)20102012OP VaVT. GraczaOOCh ÚOCHKP FCHPT
Domino reakcie v iónových kvapalinách a ich využitie v syntéze prírodných alebo neprírodných produktov. (SK-FR-0005-07)20082009Bilaterálna spolupráca - SR - FrancúzskoT. GraczaOOCh ÚOCHKP FCHPT
Efektívna syntéza čistých beta-aminokyselín a ich funkčných derivátov. (VMSP-P-0130-09 )20092011APVV - Program VMSPP. SzolcsányiOOCh ÚOCHKP FCHPT
Chemický priemysel v zrkadle dejín Slovenska. (014-013STU-4/2010)20102011KEGAV. MilataOOCh ÚOCHKP FCHPT
Chemický priemysel v zrkadle dejín Slovenska II. (069STU-4/2012)20122014KEGAV. MilataOOCh ÚOCHKP FCHPT
Chemický priemysel v zrkadle dejín Slovenska IV (034STU-4/2017)20172019KEGAV. MilataOOCh ÚOCHKP FCHPT
Inhibítory syntézy a metabolizmu glykosfingolipidov. Syntetická štúdia. (1/0441/11)20112013VEGAD. BerkešOOCh ÚOCHKP FCHPT
Izoxazolidín-4,5-dioly ako východiskové látky v syntéze polyhydroxylovaných piperidínových alkaloidov20182018Mladý výskumníkL. DikošováOOCh ÚOCHKP FCHPT
Katalytické heterocyklizácie v syntéze bioaktívnych prírodných látok a ich funkčných analógov. (APVV-0428-12)20132016APVV - Všeobecná výzvaP. SzolcsányiOOCh ÚOCHKP FCHPT
Kombinácia kryštalizáciou indukovanej asymetrickej transformácie a kovom katalyzovaných transformácií ako efektívneho spôsobu využitia syntetického potenciálu aminokyselín v príprave biologicky účinných prírodných látok a ich funkčných analógov (1/0340/10)20102011VEGAA. KolarovičOOCh ÚOCHKP FCHPT
Kryštalizáciou indukovaná dynamická rezolúcia v syntéze enantiomérne čistých aminokyselín a ich derivátov. (1/9250/02)20022004VEGAD. BerkešOOCh ÚOCHKP FCHPT
Kryštalizáciou-indukovaná asymetrická transformácia ako praktická metóda na syntézu aminokyselín20172017Mladý výskumníkE. PuchľováOOCh ÚOCHKP FCHPT
Kryštalizáciou-indukovaná asymetrická transformácia v syntéze biologicky účinných látok (APVV-16-0258)20172021APVV - Všeobecná výzvaP. JakubecOOCh ÚOCHKP FCHPT
Kyselina glyoxylová ako zdroj oxidu uhoľnatého v karbonylačných reakciách20162016Mladý výskumníkP. LopatkaOOCh ÚOCHKP FCHPT
Meranie a vyhodnocovanie 1H a 13C NMR spektier organických zlúčenín (29005)20092009-- Iný domáci --P. ŠafařOOCh ÚOCHKP FCHPT
Nové efektívne stratégie pre stereoselektívne syntézy analógov biologicky aktívnych indolizidínových alkaloidov z aminokyselín. (APVV-0210-07)20082010APVV - Všeobecná výzvaŠ. MarchalínOOCh ÚOCHKP FCHPT
Nové paládiom katalyzované transformácie v totálnej syntéze biologicky aktívnych prírodných látok a ich analógov. (APVV-0164-07)20082011APVV - Všeobecná výzvaP. SzolcsányiOOCh ÚOCHKP FCHPT
Nové prístupy v syntéze bioaktívnych funkcionalizovaných analógov polyhydroxylovaných indolizidínových alkaloidov (1/0262/19)20192022VEGAŠ. MarchalínOOCh ÚOCHKP FCHPT
Nové stratégie pre stereoselektívne a asymetrické syntézy biologicky aktívnych prírodných látok. (APVV-20-000305)20062009APVVT. GraczaOOCh ÚOCHKP FCHPT
Nové syntetické metódy a syntézy biologicky aktívnych molekúl pre trvalo udržateľný rozvoj zelenej chémie (APVV-14-0147)20152019APVV - Všeobecná výzvaT. GraczaOOCh ÚOCHKP FCHPT
Orto-substituentom kontrolovaná regioselektívna cyklizácia 1,4-fenyléndiakrylovej kyseliny za vzniku lineárnych benzo[1,2-b:4,5-b’]ditiofénových derivátov s využitím v organických polovodičových materiáloch20192019Mladý výskumníkB. PavilekOOCh ÚOCHKP FCHPT
Pentakarbonxyl železa ako zdroj oxidu uhoľnatého v karbonylačných flow reakciách20172017Mladý výskumníkP. LopatkaOOCh ÚOCHKP FCHPT
Polyaplikovateľné heterocykly - návrh štruktúry, syntéza a vlastnosti. (APVV-0038-11)20122015APVV - Všeobecná výzvaV. MilataOOCh ÚOCHKP FCHPT
Polyazaheterocykly a ich kyslíkové analógy. Ekologicky vhodnejšie syntézy, supramolekulárna štruktúra, biologicko ? fyzikálne vlastnosti. (1/2448/05)20052007VEGAV. MilataOOCh ÚOCHKP FCHPT
Prieskum syntézy benzotiofénovýchderivátov (29074)20092009-- Iný domáci --D. VéghOOCh ÚOCHKP FCHPT
Príprava a reaktivita pentafluórfenyl substituovaných zlúčenín20192019Mladý výskumníkD. BortňákOOCh ÚOCHKP FCHPT
Príprava a vlastnosti nových potenciálne polyaplikovateľných fluórovaných heterocyklov. (1/0660/11)20112013VEGAV. MilataOOCh ÚOCHKP FCHPT
Príprava a využitie 4-halogén-2,3-dihydroizoxazolov.20142014-- Iný domáci --L. KleščíkováOOCh ÚOCHKP FCHPT
Príprava, biologické a fyzikálnochemické vlastnosti nových heterocyklických zlúčenín s potenciálnym využitím v medicíne, nanotechnológiách, ochrane dreva a papiera a iných aplikáciách. (1/0225/08)20082010VEGAV. MilataOOCh ÚOCHKP FCHPT
Príprava, vlastnosti a reaktivita dusíkových heterocyklov s prikondenzovaným O, S, Se alebo N obsahujúcim kruhom. (1/9254/02)20022004VEGAV. MilataOOCh ÚOCHKP FCHPT
Progresívne katalytické transformácie na báze Cu a Fe. (APVV-0457-11)20122015APVV - Všeobecná výzvaA. KolarovičOOCh ÚOCHKP FCHPT
Progresívne katalytické transformácie na báze Cu a Fe. (1/0133/13)20132013VEGAA. KolarovičOOCh ÚOCHKP FCHPT
Rámcová zmluva -Fyzikálno-chemické charakteristiky (29019)20092009-- Iný domáci --D. BerkešOOCh ÚOCHKP FCHPT
Rámcová zmluva -NMR spektrálna štúdia (29016)20092009-- Iný domáci --D. BerkešOOCh ÚOCHKP FCHPT
Rámcová zmluva -NMR spektrálna štúdia (29018)20092009-- Iný domáci --D. BerkešOOCh ÚOCHKP FCHPT
Rámcová zmluva -syntéza a spektrálne charakteristiky intermediátov (29017)20092009-- Iný domáci --D. BerkešOOCh ÚOCHKP FCHPT
Rešerš,návrh syntézy a interpretácia spektier vyselektovaných org.zlúčenín (29001)20092009-- Iný domáci --Š. MarchalínOOCh ÚOCHKP FCHPT
Sfingolipidy - nový cieľ v liečbe Alzheimerovej choroby (733050105)20142019-- Iný medzinárodný --D. BerkešOOCh ÚOCHKP FCHPT
Smart chromogénne heterocykly (APVV-17-0513)20182022APVV - Všeobecná výzvaV. MilataOOCh ÚOCHKP FCHPT
Stereokontrolované syntézy derivátov uhľovodíkov z enantiomérnych 3,6-dihydro-2H-1,2-oxazínov. (Nem/SR/580-FCHPT)20032007-- Iný medzinárodný --Ľ. FišeraOOCh ÚOCHKP FCHPT
Stereoselektívna syntéza indolizidinolov a ich analógov. (1/0161/08)20082010VEGAŠ. MarchalínOOCh ÚOCHKP FCHPT
Stereoselektívne konštrukcie oxa- a azaheterocyklických zlúčenín v syntéze prírodných látok. (1/0488/14)20142017VEGAT. GraczaOOCh ÚOCHKP FCHPT
Stereoselektívne paládiom katalyzované cyklizácie a "cross-coupling" reakcie v syntéze prírodných látok (1/0115/10)20102011VEGAT. GraczaOOCh ÚOCHKP FCHPT
Stereoselektívne Pd(II)-katalyzované cyklizácie v syntéze prírodných látok. (LPP-0071-09)20092013APVV - Program LPPT. GraczaOOCh ÚOCHKP FCHPT
Stereoselektívne syntézy analógov indolizidínových alkaloidov z kyseliny glutámovej. (1/0429/11)20112013VEGAŠ. MarchalínOOCh ÚOCHKP FCHPT
Stereoselektívne syntézy bioaktívnych analógov indolizidínových a chinolizidínových alkaloidov (1/0371/16)20162018VEGAŠ. MarchalínOOCh ÚOCHKP FCHPT
Stereoselektívne syntézy bioaktívnych analógov indolizidínových alkaloidov. (APVV-0204-10)20112014APVV - Všeobecná výzvaŠ. MarchalínOOCh ÚOCHKP FCHPT
Stereoselektívne syntézy chirálnych 1,4-dihydropyridínov a analógov alkaloidov indolizínového typu. (1/2456/05)20052007VEGAŠ. MarchalínOOCh ÚOCHKP FCHPT
Stereoselektívne syntézy, reaktivita a vlastnosti hydroxyindolizidínov a substituovaných indolizínov. (1/9249/02)20022004VEGAŠ. MarchalínOOCh ÚOCHKP FCHPT
Syntetické štúdie modifikovaných oxoaminokyselín a ich derivátov. (1/0629/08)20082010VEGAD. BerkešOOCh ÚOCHKP FCHPT
Syntéza a vlastnosti nových potenciálne biologicky aktívnych heterocyklických zlúčenín využiteľných v supramolekulárnej chémii a nanotechnológiách. (APVT-20-007304)20052007APVVV. MilataOOCh ÚOCHKP FCHPT
Syntéza bioaktívnych prírodných látok a ich analógov. (1/0236/09)20092012VEGAĽ. FišeraOOCh ÚOCHKP FCHPT
Syntéza opticky čistých stavebných blokov pre syntézy biologicky aktívnych prírodných látok a ich analógov ako moných chemoterapeutík. (APVT-20-010702)20022005APVVT. GraczaOOCh ÚOCHKP FCHPT
Štúdium syntézy nových pi-konjugovaných heterocyklických zlúčenín vykazujúcich optoelektronické vlastnosti, špecifickú biologickú aktivitu a apoptózu. (1/4453/07)20072009VEGAD. VéghOOCh ÚOCHKP FCHPT
Štúdium stereoselektívnych transformácií neproteinogénnych gama-oxo-alfa-aminokarboxylových kyselín (1/2469/05)20052007VEGAD. BerkešOOCh ÚOCHKP FCHPT
Totálna syntéza Dekarestriktínu L.20122013-- Iný domáci --J. PaštrnákOOCh ÚOCHKP FCHPT
Totálna syntéza heterokornólu C a D20192019Mladý výskumníkT. ČarnýOOCh ÚOCHKP FCHPT
Totálna syntéza prírodného polyhydroxylovaného pyrolizidínového alkaloidu Pochonicínu ako významného inhibítora β-N-acetylglukozaminidáz.20122013-- Iný domáci --D. BeňadikováOOCh ÚOCHKP FCHPT
Učebnica APLIKOVANÁ MOLEKULOVÁ SPEKTROSKOPIA. (3/3161/05)20052008KEGAV. MilataOOCh ÚOCHKP FCHPT
Využitie énovej reakcie v syntéze nových senzorických molekúl.20142014-- Iný domáci --P. ŠiškaOOCh ÚOCHKP FCHPT
Využitie izoxazolidínových oxiránov v syntéze liečiv20182018Mladý výskumníkR. ŠtadániováOOCh ÚOCHKP FCHPT
Využitie Pd-katalyzovanej minokarbonylácie v syntéze benzopyrokolínových alkaloido20182018Mladý výskumníkT. ČarnýOOCh ÚOCHKP FCHPT
Využitie pentakarbonylu železa v syntéze prírodných a biologicky aktívnych látok20152015Mladý výskumníkB. SlatkovskáOOCh ÚOCHKP FCHPT
Využitie pentakarbonylu železa v syntéze prírodných a biologicky aktívnych látok20162016Mladý výskumníkB. SlatkovskáOOCh ÚOCHKP FCHPT
Využitie stereoselektívnych cykloadičných, cyklizačných a oxykarbonylačných reakcií v totálnych syntézach prírodných látok a ich analógov. (1/0057/03)20032005VEGAĽ. FišeraOOCh ÚOCHKP FCHPT
Využitie stereoselektívnych nukleofilných adícií izoxazolidín-4,5-diolov s Grignardovými činidlami v syntéze pyrolidínových alkaloidov20192019Mladý výskumníkL. ĎurinaOOCh ÚOCHKP FCHPTLegenda:
Aktívne stavy:podanýriešenýschválený
Neaktívne stavy:neschválenýukončený neúspešneukončený úspešne