16. 9. 2019  14:48 Ľudomila, Ľudmila
Akademický informačný systém

Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT) - zoznam projektov


Aplikácie zobrazujú zoznam projektov vybraného pracoviska.

Počet nájdených záznamov: 33

StavNázovOdDoDruhGarantPracovisko
Aplikácia bakteriálnych kultúr pre lokálne čistenie textílií znečistených produktami korózie20192019Mladý výskumníkA. JedrusikOPAF ÚPSP FCHPT
Degradácia historických rukopisov a dokumentov vplyvom prechodových prvkov v písacích látkach. (APVT-20-034202)20042006APVVM. ČeppanOPAF ÚPSP FCHPT
Dekontaminácia a čistenie historických fotografií nízkoteplotnou plazmou pri atmosférickom tlaku a ich dlhodobá stabilita20192019Mladý výskumníkK. HaberováOPAF ÚPSP FCHPT
Digitálna kriminalistika20172018-- Iný domáci --M. OravecOPAF ÚPSP FCHPT
Fluorescenčná analýza materiálov kultúrneho dedičstva (2016vs024)20172017-- Iný domáci --V. DvonkaOPAF ÚPSP FCHPT
Hybridné organicko-anorganické solárne články na báze kompozitných vodivých vrstiev pripravených tlačovými technikami (1/0900/16)20162019VEGAM. MikulaOPAF ÚPSP FCHPT
Chemické interakcie medzi artefaktmi kultúrneho dedičstva a vnútorným prostredím (ENVIART) - Degradácia historických dokumentov so železogalovými atramentmi v znečistenej atmosfére. (COST D42/08 )20082010COSTM. ČeppanOPAF ÚPSP FCHPT
Metodiky spektroskopického skúmania dokumentov pre potreby kriminalisticko-technických analýz. (APVV-0324-10)20112014APVV - Všeobecná výzvaM. ČeppanOPAF ÚPSP FCHPT
Modifikácia parametrov kovových nanočastíc v povrchovom zosilnenej Ramanovej spektroskopii pre kriminalisticko-technické analyzovanie dokumentov20162016Mladý výskumníkM. OravecOPAF ÚPSP FCHPT
Opracovanie papiera a materiálov na báze celulózových vlákien v atmosferickej plazme a modifikácia povrchových vlastností. (1/2454/05)20052007VEGAM. MikulaOPAF ÚPSP FCHPT
Porovnávacie hodnotenie ofsetových farieb (29042)20092009-- Iný domáci --J. PanákOPAF ÚPSP FCHPT
Použitie nanočastíc v povrchovo zosilnenej vibračnej spektroskopii pre kriminalisticko-technické skúmanie dokumentov20152015Mladý výskumníkM. OravecOPAF ÚPSP FCHPT
Povrchové úpravy papiera a plastových fólií pre tlač elektronických a informačných štruktúr štandardnými tlačovými technikami. (1/0815/08)20082010VEGAM. MikulaOPAF ÚPSP FCHPT
Prechodové prvky v papieri. (EVK4-CT-2002-20010)200320065. rámcový programM. ČeppanOPAF ÚPSP FCHPT
Príprava a hodnotenie vlastností flexibilných farbivom senzibilizovaných solárnych článkov.20132014-- Iný domáci --P. GemeinerOPAF ÚPSP FCHPT
Príprava a charakterizácia vodivých uhlíkových disperzií pre tlač elektródových systémov20172017Mladý výskumníkM. HatalaOPAF ÚPSP FCHPT
Príprava a modifikácia vlastností tenkých povrchových vrstiev obrazových štruktúr a ich podložiek. (1/9146/02)20022004VEGAM. MikulaOPAF ÚPSP FCHPT
Príprava a štúdium polymérnych gélov s využitím v ochrane kultúrneho dedičstva (1/0602/19)20192022VEGAM. RehákováOPAF ÚPSP FCHPT
Stabilita a degradácia farebných vrstiev objektov kultúrneho dedičstva (1/0888/15)20152018VEGAM. ČeppanOPAF ÚPSP FCHPT
Štúdium vlastností farebných a záznamových vrstiev objektov kultúrneho dedičstva. (1/0800/08)20082010VEGAM. ČeppanOPAF ÚPSP FCHPT
Štúdium vlastností písacích látok, farieb a tlačových farieb v štruktúrach grafických zobrazení. (1/2455/05)20052007VEGAM. ČeppanOPAF ÚPSP FCHPT
Štúdium vplyvu vonkajších podmienok na stabilitu farebných vrstiev grafických objektov kultúrneho dedičstva. (1/0811/11)20112013VEGAM. ČeppanOPAF ÚPSP FCHPT
Tenké vrstvy pre elektroniku a fotovoltaiku pripravené tlačou na plastových fóliách a lakovaných papieroch. (1/0818/13)20132015VEGAM. MikulaOPAF ÚPSP FCHPT
Tlačené funkčné vrstvy pre hybridné perovskitové solárne články (1/0488/19)20192022VEGAP. GemeinerOPAF ÚPSP FCHPT
Tlačené kompozitné elektródy na báze vodivých polymérov a uhlíkových nanomateriálov pre hybridné solárne články20152017Excelentné tímy mladých výskumníkovP. GemeinerOPAF ÚPSP FCHPT
Vlastnosti materiálov, zložiek a štruktúr grafických zobrazení na polymérnych podložkách. (1/9145/02)20022004VEGAM. ČeppanOPAF ÚPSP FCHPT
Vlastnosti tlačených polovodivých vrstiev na báze TiO2 a ZnO a ich vplyv na účinnosť farbivom senzibilizovaných solárnych článkov.20122013-- Iný domáci --P. GemeinerOPAF ÚPSP FCHPT
Vplyv obsahu plniva na identifikáciu kancelárskeho papiera pre kriminalistické účely20152015Mladý výskumníkJ. ProvazníkováOPAF ÚPSP FCHPT
Výskum a vzdelávanie v oblasti grafického inžinierstva a dizajnu (CIII-RS-0704-04-1516)20152030Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôlV. JančovičováOPAF ÚPSP FCHPT
Výskum hodnotenia kvality tlače (APVT-26-038602, E6)20042006APVVJ. PanákOPAF ÚPSP FCHPT
Výskum optických, štrukturálnych a elektrických vlastností amorfných polovodičov po ich interakcii s časticami pochádzajúcimi z plazmy a/alebo iónových zväzkov. (2/1119/21)20012003VEGAM. MikulaOPAF ÚPSP FCHPT
Vysoká produktivita a nízke náklady v technológii zapuzdrenia tenkovrstvových solárnych článkov. (ENK5-CT-2000-00325)20022007Energy, environment and sustainable development (EESD)M. MikulaOPAF ÚPSP FCHPT
Využitie alternatívnych materiálov pri príprave hybridných perovskitových solárnych článkov za použitia tlačových techník20162016Mladý výskumníkM. HatalaOPAF ÚPSP FCHPTLegenda:
Aktívne stavy:podanýriešenýschválený
Neaktívne stavy:neschválenýukončený neúspešneukončený úspešne