20. 9. 2019  11:38 Ľuboslav, Ľuboslava
Akademický informační systém

Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF) - seznam projektů


Aplikace zobrazuje seznam projektů zvoleného pracoviště.

Počet nalezených záznamů: 67

StavNázevOdDoDruhGarantPracoviště
An European flood forecasting system EFFS (EVG1-CT-1999-00011)200220045. rámcový programJ. SzolgayKVHK SvF
Analýza klimatických a hydrologických extrémov metódami data miningu a inými nástrojmi hydroinformatiky z pohľadu adaptačných opatrení v krajine (1/0665/15)20152018VEGAM. ČistýKVHK SvF
Analýza sucha viackriteriálnymi metódami štatistiky a data miningu z pohľadu návrhu adaptačných opatrení v krajine (APVV-15-0489)20162020APVV - Všeobecná výzvaM. ČistýKVHK SvF
Baltic University Programme (mobility)20032020Baltic University ProgrammeS. KohnováKVHK SvF
BEZ NÁZVU (SP HO 18)20002003Cezhraničná spolupráca - SK - ATJ. SzolgayKVHK SvF
Citlivosť tvorby povodňového odtoku na intenzívne zrážky a využívanie územia vo vrcholových povodniach (APVV-15-0497)20162020APVV - Všeobecná výzvaJ. SzolgayKVHK SvF
Climate Change Manipulation Experiments in Terrestrial Ecosystems - Networking and Outreach (ClimMani) (Action ES1308)20142018COSTS. KohnováKVHK SvF
Climate variability and land cover change impact on high and low flows (IHP-IV Project 23.1 Extreme events )20052009-- Iný medzinárodný --J. SzolgayKVHK SvF
Conservation, restoration and wise use of rich fens in the Slovak republic (SLO/03/G35/A/1G/72)20052010-- Iný medzinárodný --J. SkalováKVHK SvF
Detekcia a modelovanie zmien v hydrometeorologických časových radoch v podmienkach klimatickej zmeny (1/0891/17)20172020VEGAK. HlavčováKVHK SvF
Diagnostika a prognóza zásob vody v pôde s aspektom na optimálne zabezpečenie porastu vodou. (APVV-0271-07)20082010APVVJ. SkalováKVHK SvF
Dopad prírodných rizík na lesné ekosystémy Slovenska v meniacich sa klimatickických podmienkach (APVV-15-0425)20162019APVV - Všeobecná výzvaJ. SzolgayKVHK SvF
ETNET 21 Dissemination project in ONE Virtual Teaching and Training Community (ETNET 21)20002005SocratesS. KohnováKVHK SvF
European procedures for flood frequency estimation (ESSEM Action ES0901)20092013COSTJ. SzolgayKVHK SvF
Evolučné algoritmy a dátovo riadené modely vo vodnom hospodárstve krajiny (1/1044/11)20112014VEGAM. ČistýKVHK SvF
Geograficky orientovaný distribuovaný model odtoku (APVV-0378-07)20082010APVVJ. SzolgayKVHK SvF
Heuristické modely pre optimalizáciu vodohospodárskych zásahov v krajine (LPP-0319-09)20092012APVV - Program LPPM. ČistýKVHK SvF
Hodnotenie kvality akvatického habitatu horských tokov bioindikáciou (1/0068/19)20192022VEGAV. MacuraKVHK SvF
Hodnotenie vodných útvarov a optimalizácia vodohospodárskych opatrení v krajine (1/0585/08)20082010VEGAV. MacuraKVHK SvF
Hybridné modely pre predpovede prietokov (APVV-0443-07)20082011APVVJ. SzolgayKVHK SvF
Hybridné metódy modelovania a hodnotenia hydrologických extrémov pre rizikovú analýzu. (1/0908/11 )20112013VEGAK. HlavčováKVHK SvF
HYDRATE - Hydrometeorological data resources and technologies for effective flash flood forecasting (N° 037024)20062010Sustainable development, global change and ecosystemsJ. SzolgayKVHK SvF
HYDRATE - Hydrometeorological data resources and technologies for effective flash flood forecasting: (6RP/037024)20062008MVTSJ. SzolgayKVHK SvF
Hydrogeologické sucho a jeho vplyv na využiteľné množstvá podzemnej (APVV-0335-06)20072009APVVV. MacuraKVHK SvF
Hydrological regionalisation - Towards a coherent framework (P 18993)20062009-- Iný medzinárodný --J. SzolgayKVHK SvF
Hydrological regionalization - Towards a coherent framework (Rak/SR/STU2/07)20072008MVTSJ. SzolgayKVHK SvF
IAHS/UNESCO/WMO World Catalogue of Maximum Observed Floods (edition 2003)20032003-- Iný medzinárodný --J. SzolgayKVHK SvF
Identifikácia zmien hydrologického režimu riek v povodí Dunaja (APVV-0015-10)20112014APVV - Všeobecná výzvaS. KohnováKVHK SvF
Kombinovaný deterministicko-stochastický modelovací prístup pre hydrologické predpovede (1/0496/08)20082010VEGAJ. SzolgayKVHK SvF
Komparatívna analýza koncepcií regionálneho odhadu návrhových maximálnych prietokov (1/8250/01)20012003VEGAJ. SzolgayKVHK SvF
Komparatívna analýza prirodzenej a antropogénnej variability hydrometeorologických radov. (2/0096/08)20082010VEGAK. HlavčováKVHK SvF
Modelovanie závislosti a priestorových vlastností združených charakteristík hydrometeorologických a hydrologických extrémov (1/0103/10)20102011VEGAS. KohnováKVHK SvF
Mountain floods ? regional joint probability estimation of extreme events (IHWRE2008)20082011-- Iný medzinárodný --J. SzolgayKVHK SvF
Ochrana revitalizáciou: Stratégia a management riečneho systému dolnej Moravy (PVT-27-018102)20022005APVVJ. SzolgayKVHK SvF
Optimalizácia vodného režimu krajiny ako súčasť jej revitalizácie (1/9364/02)20022004VEGAE. KlementováKVHK SvF
Parametrizácia procesov tvorby extrémneho odtoku v povodiach SR v podmienkach nestacionarity hydrologického systému (2/2016/22)20022004VEGAK. HlavčováKVHK SvF
Parametrizácia zrážkovo-odtokových procesov pre modelovanie extrémneho odtoku na malých povodiach (1/0710/15)20152018VEGAS. KohnováKVHK SvF
Peventing and remediating degradation of soils in Europe through land care (FP7-603498-2)20132018-- Iný medzinárodný --J. SzolgayKVHK SvF
Povodne - identifikácia regionálnej variability povodňového rizika a odhad N-ročných prietokov (2/3085/23)20032005VEGAS. KohnováKVHK SvF
Priestorová interpretácia hydrofyzikálnych charakteristík pôd Slovenska vo vzťahu k ich hydrologickému režimu (APW-0139-10)20112014APVV - Všeobecná výzvaJ. SkalováKVHK SvF
Prognóza vplyvu klimatických a morfologických zmien na ekosystém horských povodí s využitím soft computingových technológií. (1/0625/15)20152018VEGAV. MacuraKVHK SvF
Prognózovanie vplyvu zmien využívania krajiny na kvantitu a kvalitu vody v tokoch (APVT-51-017804)20052007APVVK. HlavčováKVHK SvF
Rainfall-runoff modelling for water resources planning (Maď/Slov/TO29749/1)20012002Bilaterálna spoluprácaK. HlavčováKVHK SvF
REBECCA Relationsships between ecological and chemical status of surface water  (SSPI-CT-2003-502158)200320066. rámcový programJ. SzolgayKVHK SvF
Regionalizácia hydrofyzikálnych charakteristík pôd Slovenska. (APVT-51-019804)20052007APVVJ. SkalováKVHK SvF
Regionalizácia kvality akvatickej oblasti tokov bioindikáciou (AV 4/011/06)20062008VTPV. MacuraKVHK SvF
Scaling relationtionship for floods (SP HO 18SP HO 18)20002005Bilaterálna spolupráca - SR - RakúskoJ. SzolgayKVHK SvF
Scenáre extrémnych hydrologických situácií na tokoch SR pre integrovaný manažment povodí. (2/5056/25)20052007VEGAK. HlavčováKVHK SvF
Scenáre zmien vybraných zložiek hydrosféry a biosféry v SR v dôsledku klimatickej zmeny (APVT-51-006502)20022005APVVJ. SzolgayKVHK SvF
Spresňovanie procesov a vytváranie nových modulov v hydrologickom modelovaní (LPP - 0254-07)20082011APVV - Program LPPK. HlavčováKVHK SvF
Stochastická analýza hydrometeorologických procesov: modelova-nie nestacionarity, heteroskedascity a nelinearity (1/2032/05)20052007VEGAJ. SzolgayKVHK SvF
Stratégia revitalizácie tokov a stanovenie hydroekologických limitov (114/VTPC/2000)20002003VTPV. MacuraKVHK SvF
Stratégia revitalizácie tokov a stnovenie hydroekologických limitov (a114/VTP/2000)20002004VTPV. MacuraKVHK SvF
Štúdium lokálnych a priestorových vlastností združených hydrometeorologických extrémov v podmienkach (1/0776/13)20132016VEGAJ. SzolgayKVHK SvF
Štúdium vzájomnej závislosti a priestorových vlastností (združených charakteristík) hydrometeorologických a hydrologických extrémov v horských oblastiach Slovenska. (1/4024/07)20072009VEGAS. KohnováKVHK SvF
Úsporné technologie zavlažovania z hľadiska ochrany vôd pred znečistením dusičinanmi z poínohospodárskej výroby (APVT-99-033204)20052007APVVE. KlementováKVHK SvF
Viacrozmerná frekvenčná analýza hydrologických extrémov pre vodohospodárske plánovanie a projektovanie (APVV-0496-10)20112014APVV - Všeobecná výzvaJ. SzolgayKVHK SvF
Vodohospodárske a krajinnoekologické hodnotenie vodných útva-rov (1/2141/05)20052007VEGAV. MacuraKVHK SvF
Vplyv abiotických a biotických charakteristík toku na ekosystém a vodný režim pôdy (1/0243/11)20112014VEGAV. MacuraKVHK SvF
Vplyv technických prác na akvatickú oblasť toku a zásady stanovenia hydroekologických limitov (1/9363/02)20022004VEGAV. MacuraKVHK SvF
Vývoj metodiky hodnotenia ekologického potenciálu výrazne zmenených vodných útvarov (HMWB) na základe ichtyocenóz (APVV-16-0253)20172021APVV - Všeobecná výzvaA. ŠkrinárKVHK SvF
Vývoj nových technologických, analytických a predikčných nástrojov pre ochranu agrárnej krajiny voči suchu (1/0662/19)20192022VEGAM. ČistýKVHK SvF
Vývoj plaveninového režimu na tokoch Malých Karpát v extrémnych situáciách (1/9157/02)20022004VEGAV. MosnýKVHK SvF
Vývoj regionálneho systému klimatických a zrážkovo-odtokových modelov pre predikciu odtoku pri zmenených klimatických podmienkach horských oblastí SR (APVV-0303-11)20122015APVV - Všeobecná výzvaK. HlavčováKVHK SvF
Zmeny klímy a prírodné riziká: zraniteľnosť a adaptačné kapacity lesných ekosystémov Západných Karpát (APVV-18-0347)20192022APVV - Všeobecná výzvaJ. SzolgayKVHK SvF
Zmeny hydrologického režimu na Slovensku podľa regionálnych scenárov zmeny klímy a multi-modelového Zmeny hydrologického režimu na Slovensku podľa regionálnych scenárov zmeny klímy a multi-modelového Zmeny hydrologického režimu na Slovensku podľa regionálnych scenárov zmeny klímy a multi-modelového hodnotenia (1/0632/19)20192022VEGAJ. SzolgayKVHK SvF
Zovšeobecnenie parametrov bioindikácie v modelovaní kvality akvatického habitatu horských a podhorských tokov Slovenska (AV_2009)20092011VTPV. MacuraKVHK SvFLegenda:
Aktivní stavy:podanýřešenýschválený
Neaktivní stavy:neschválenýukončený neúspěšněukončený úspěšně