14. 10. 2019  18:32 Boris
Akademický informačný systém

Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF) - zoznam projektov


Aplikácie zobrazujú zoznam projektov vybraného pracoviska.

Počet nájdených záznamov: 67

StavNázovOdDoDruhGarantPracovisko
Analýza klimatických a hydrologických extrémov metódami data miningu a inými nástrojmi hydroinformatiky z pohľadu adaptačných opatrení v krajine (1/0665/15)20152018VEGAM. ČistýKVHK SvF
Analýza sucha viackriteriálnymi metódami štatistiky a data miningu z pohľadu návrhu adaptačných opatrení v krajine (APVV-15-0489)20162020APVV - Všeobecná výzvaM. ČistýKVHK SvF
Baltický Univerzitný program (mobility)20032020Baltic University ProgrammeS. KohnováKVHK SvF
BEZ NÁZVU (SP HO 18)20002003Cezhraničná spolupráca - SK - ATJ. SzolgayKVHK SvF
Citlivosť tvorby povodňového odtoku na intenzívne zrážky a využívanie územia vo vrcholových povodniach (APVV-15-0497)20162020APVV - Všeobecná výzvaJ. SzolgayKVHK SvF
Detekcia a modelovanie zmien v hydrometeorologických časových radoch v podmienkach klimatickej zmeny (1/0891/17)20172020VEGAK. HlavčováKVHK SvF
Diagnostika a prognóza zásob vody v pôde s aspektom na optimálne zabezpečenie porastu vodou. (APVV-0271-07)20082010APVVJ. SkalováKVHK SvF
Dopad prírodných rizík na lesné ekosystémy Slovenska v meniacich sa klimatickických podmienkach (APVV-15-0425)20162019APVV - Všeobecná výzvaJ. SzolgayKVHK SvF
ETNET 21 Dissemination project in ONE Virtual Teaching and Training Community (ETNET 21)20002005SocratesS. KohnováKVHK SvF
Európske prístupy k odhadu návrhových prietokov (ESSEM Action ES0901)20092013COSTJ. SzolgayKVHK SvF
Európsky protipovodňový predpovedný systém (EVG1-CT-1999-00011)200220045. rámcový programJ. SzolgayKVHK SvF
Evolučné algoritmy a dátovo riadené modely vo vodnom hospodárstve krajiny (1/1044/11)20112014VEGAM. ČistýKVHK SvF
Experimenty vplyvu zmeny klímy na terestriálne ekosystémy (Action ES1308)20142018COSTS. KohnováKVHK SvF
Geograficky orientovaný distribuovaný model odtoku (APVV-0378-07)20082010APVVJ. SzolgayKVHK SvF
Heuristické modely pre optimalizáciu vodohospodárskych zásahov v krajine (LPP-0319-09)20092012APVV - Program LPPM. ČistýKVHK SvF
Hodnotenie kvality akvatického habitatu horských tokov bioindikáciou (1/0068/19)20192022VEGAV. MacuraKVHK SvF
Hodnotenie vodných útvarov a optimalizácia vodohospodárskych opatrení v krajine (1/0585/08)20082010VEGAV. MacuraKVHK SvF
Hybridné modely pre predpovede prietokov (APVV-0443-07)20082011APVVJ. SzolgayKVHK SvF
Hybridné metódy modelovania a hodnotenia hydrologických extrémov pre rizikovú analýzu. (1/0908/11 )20112013VEGAK. HlavčováKVHK SvF
Hydrogeologické sucho a jeho vplyv na využiteľné množstvá podzemnej (APVV-0335-06)20072009APVVV. MacuraKVHK SvF
Hydrolgicka regionalizácia (P 18993)20062009-- Iný medzinárodný --J. SzolgayKVHK SvF
Hydrologická regionalizácia - syntéza postupov (Rak/SR/STU2/07)20072008MVTSJ. SzolgayKVHK SvF
Hydrometeorologické údaje a technológie pre efektívne predpovedanie prívalových povodní (N° 037024)20062010Sustainable development, global change and ecosystemsJ. SzolgayKVHK SvF
Hydrometeorologické údaje a technológie pre efektívne predpovedanie prívalových povodní (6RP/037024)20062008MVTSJ. SzolgayKVHK SvF
IAHS/UNESCO/WMO World Catalogue of Maximum Observed Floods (edition 2003)20032003-- Iný medzinárodný --J. SzolgayKVHK SvF
Identifikácia zmien hydrologického režimu riek v povodí Dunaja (APVV-0015-10)20112014APVV - Všeobecná výzvaS. KohnováKVHK SvF
Kombinovaný deterministicko-stochastický modelovací prístup pre hydrologické predpovede (1/0496/08)20082010VEGAJ. SzolgayKVHK SvF
Komparatívna analýza koncepcií regionálneho odhadu návrhových maximálnych prietokov (1/8250/01)20012003VEGAJ. SzolgayKVHK SvF
Komparatívna analýza prirodzenej a antropogénnej variability hydrometeorologických radov. (2/0096/08)20082010VEGAK. HlavčováKVHK SvF
modelovanie odtoku zrážok pre plánovanie vovodnom hospodárstve (Maď/Slov/TO29749/1)20012002Bilaterálna spoluprácaK. HlavčováKVHK SvF
Modelovanie závislosti a priestorových vlastností združených charakteristík hydrometeorologických a hydrologických extrémov (1/0103/10)20102011VEGAS. KohnováKVHK SvF
Ochrana a revitalizácia mokradných systémov na Slovensku (SLO/03/G35/A/1G/72)20052010-- Iný medzinárodný --J. SkalováKVHK SvF
Ochrana revitalizáciou: Stratégia a management riečneho systému dolnej Moravy (PVT-27-018102)20022005APVVJ. SzolgayKVHK SvF
Optimalizácia vodného režimu krajiny ako súčasť jej revitalizácie (1/9364/02)20022004VEGAE. KlementováKVHK SvF
Parametrizácia procesov tvorby extrémneho odtoku v povodiach SR v podmienkach nestacionarity hydrologického systému (2/2016/22)20022004VEGAK. HlavčováKVHK SvF
Parametrizácia zrážkovo-odtokových procesov pre modelovanie extrémneho odtoku na malých povodiach (1/0710/15)20152018VEGAS. KohnováKVHK SvF
Peventing and remediating degradation of soils in Europe through land care (FP7-603498-2)20132018-- Iný medzinárodný --J. SzolgayKVHK SvF
Povodne - identifikácia regionálnej variability povodňového rizika a odhad N-ročných prietokov (2/3085/23)20032005VEGAS. KohnováKVHK SvF
Priestorová interpretácia hydrofyzikálnych charakteristík pôd Slovenska vo vzťahu k ich hydrologickému režimu (APW-0139-10)20112014APVV - Všeobecná výzvaJ. SkalováKVHK SvF
Prognóza vplyvu klimatických a morfologických zmien na ekosystém horských povodí s využitím soft computingových technológií (1/0625/15)20152018VEGAV. MacuraKVHK SvF
Prognózovanie vplyvu zmien využívania krajiny na kvantitu a kvalitu vody v tokoch (APVT-51-017804)20052007APVVK. HlavčováKVHK SvF
Regionalizácia hydrofyzikálnych charakteristík pôd Slovenska. (APVT-51-019804)20052007APVVJ. SkalováKVHK SvF
Regionalizácia kvality akvatickej oblasti tokov bioindikáciou (AV 4/011/06)20062008VTPV. MacuraKVHK SvF
Regionálny odhad združených rozdelení pravdepodobností extrémnych javov. (IHWRE2008)20082011-- Iný medzinárodný --J. SzolgayKVHK SvF
Riesenie environmentálnych problemov vodnych systemov v sucinnosti s poziadavklami Ramcovej smernice EU iesenie environmentálnych problemov vodnych systemov v sucinnosti s poziadavklami Ramcovej smern (SSPI-CT-2003-502158)200320066. rámcový programJ. SzolgayKVHK SvF
Scaling relationtionship for floods (SP HO 18SP HO 18)20002005Bilaterálna spolupráca - SR - RakúskoJ. SzolgayKVHK SvF
Scenáre extrémnych hydrologických situácií na tokoch SR pre integrovaný manažment povodí. (2/5056/25)20052007VEGAK. HlavčováKVHK SvF
Scenáre zmien vybraných zložiek hydrosféry a biosféry v SR v dôsledku klimatickej zmeny (APVT-51-006502)20022005APVVJ. SzolgayKVHK SvF
Spresňovanie procesov a vytváranie nových modulov v hydrologickom modelovaní (LPP - 0254-07)20082011APVV - Program LPPK. HlavčováKVHK SvF
Stochastická analýza hydrometeorologických procesov: modelova-nie nestacionarity, heteroskedascity a nelinearity (1/2032/05)20052007VEGAJ. SzolgayKVHK SvF
Stratégia revitalizácie tokov a stanovenie hydroekologických limitov (114/VTPC/2000)20002003VTPV. MacuraKVHK SvF
Stratégia revitalizácie tokov a stnovenie hydroekologických limitov (a114/VTP/2000)20002004VTPV. MacuraKVHK SvF
Štúdium lokálnych a priestorových vlastností združených hydrometeorologických extrémov v podmienkach (1/0776/13)20132016VEGAJ. SzolgayKVHK SvF
Štúdium vzájomnej závislosti a priestorových vlastností (združených charakteristík) hydrometeorologických a hydrologických extrémov v horských oblastiach Slovenska. (1/4024/07)20072009VEGAS. KohnováKVHK SvF
Úsporné technologie zavlažovania z hľadiska ochrany vôd pred znečistením dusičinanmi z poínohospodárskej výroby (APVT-99-033204)20052007APVVE. KlementováKVHK SvF
Viacrozmerná frekvenčná analýza hydrologických extrémov pre vodohospodárske plánovanie a projektovanie (APVV-0496-10)20112014APVV - Všeobecná výzvaJ. SzolgayKVHK SvF
Vodohospodárske a krajinnoekologické hodnotenie vodných útva-rov (1/2141/05)20052007VEGAV. MacuraKVHK SvF
Vplyv abiotických a biotických charakteristík toku na ekosystém a vodný režim pôdy (1/0243/11)20112014VEGAV. MacuraKVHK SvF
Vplyv mierky na dopady zmeny klímy a využívania územia na povodne a sucho (IHP-IV Project 23.1 Extreme events )20052009-- Iný medzinárodný --J. SzolgayKVHK SvF
Vplyv technických prác na akvatickú oblasť toku a zásady stanovenia hydroekologických limitov (1/9363/02)20022004VEGAV. MacuraKVHK SvF
Vývoj metodiky hodnotenia ekologického potenciálu výrazne zmenených vodných útvarov (HMWB) na základe ichtyocenóz (APVV-16-0253)20172021APVV - Všeobecná výzvaA. ŠkrinárKVHK SvF
Vývoj nových technologických, analytických a predikčných nástrojov pre ochranu agrárnej krajiny voči suchu (1/0662/19)20192022VEGAM. ČistýKVHK SvF
Vývoj plaveninového režimu na tokoch Malých Karpát v extrémnych situáciách (1/9157/02)20022004VEGAV. MosnýKVHK SvF
Vývoj regionálneho systému klimatických a zrážkovo-odtokových modelov pre predikciu odtoku pri zmenených klimatických podmienkach horských oblastí SR (APVV-0303-11)20122015APVV - Všeobecná výzvaK. HlavčováKVHK SvF
Zmeny klímy a prírodné riziká: zraniteľnosť a adaptačné kapacity lesných ekosystémov Západných Karpát (APVV-18-0347)20192022APVV - Všeobecná výzvaJ. SzolgayKVHK SvF
Zmeny hydrologického režimu na Slovensku podľa regionálnych scenárov zmeny klímy a multi-modelového Zmeny hydrologického režimu na Slovensku podľa regionálnych scenárov zmeny klímy a multi-modelového Zmeny hydrologického režimu na Slovensku podľa regionálnych scenárov zmeny klímy a multi-modelového hodnotenia (1/0632/19)20192022VEGAJ. SzolgayKVHK SvF
Zovšeobecnenie parametrov bioindikácie v modelovaní kvality akvatického habitatu horských a podhorských tokov Slovenska (AV_2009)20092011VTPV. MacuraKVHK SvFLegenda:
Aktívne stavy:podanýriešenýschválený
Neaktívne stavy:neschválenýukončený neúspešneukončený úspešne