15. 11. 2019  8:02 Leopold
Akademický informačný systém

Katedra hydrotechniky (SvF) - zoznam projektov


Aplikácie zobrazujú zoznam projektov vybraného pracoviska.

Počet nájdených záznamov: 45

StavNázovOdDoDruhGarantPracovisko
ASIA Link (ASIA Link)20082010Asia Link ProgrammeA. ŠoltészKHTE SvF
Časový vývoj vplyvu vodného diela na hladinový režim podzemných vôd, návrh technických opatrení na riešenie nepriaznivého stavu podzemných vôd, ich účinnosť a trvanlivosť (1/1139/04)20042006VEGAA. ŠoltészKHTE SvF
Dunajská stratégia EÚ -- zvýšenie bezpečnosti prevádzky a dopravnej kapacity veľkých plavebných komôr optimalizáciou hydraulických plniacich a prázdniacich systémov prostredníctvom modelového výskumu a heuristických optimalizačných metód. (1/0660/12)20122015VEGAĽ. MožiešikKHTE SvF
Fyzikálny výskum vtokových objektov malých vodných elektrární (1/0281/10)20102011VEGAP. DušičkaKHTE SvF
Groundwater modelliong (TAIEX - Technical Assistance Information Exchange Office)20042004-- Iný medzinárodný --A. ŠoltészKHTE SvF
Hydraulické posúdenie tvorby mokradí riadenými záplavami v nížinných oblastiach Slovenska (AV 4/0021/07)20072009VTPA. ŠoltészKHTE SvF
Hydraulický výskum kapacity pohyblivých uzáverov vodných stavieb (APVV-15-0010)20162020APVV - Všeobecná výzvaJ. RumannKHTE SvF
Hydraulický výskum objektov umelého kanála pre vodné športy (fyzikálny model) (AV 4/0017/07)20072009VTPJ. KamenskýKHTE SvF
Hydroinformatika-nástroj na modelovanie v hydraulike, hydrológii a vodnom hospodárstve (13120200033)20052008OP VzdelávanieA. ŠoltészKHTE SvF
Hydrologicko-hydraulické posúdenie interakcie povrchových a podzemných vôd pri odvádzaní povodňových vôd v nížinných oblastiach (1/8324/01)20012003VEGAA. ŠoltészKHTE SvF
Hydrotechnické laboratórium ? centrum excelentnosti pre výskum vodných stavieb (Rozvojovy projekt)20072008-- Iný domáci --P. DušičkaKHTE SvF
Integrácia princípov a postupov ekologického manažmentu na Východoslovenskej nížine (región Laborec ? Uh) (0055927)20082011-- Iný medzinárodný --A. ŠoltészKHTE SvF
Možnosti riešenia povodňových situácií na tokoch technickými zásahmi (1/1011/12)20122015VEGAA. ŠoltészKHTE SvF
Možnosti zvýšenia využívania primárneho hydroenergetického potencialu... (AV 4/0014/05)20052007VTPP. DušičkaKHTE SvF
Multikriteriálna analýza rizík zaplavovaných území pri povodniach. (1/4210/07)20072009VEGAA. ŠoltészKHTE SvF
Nové možnosti využitia metód matematického a fyzikálneho modelovania pri výučbe hydrodynamiky (053STU-4/2017)20172019KEGAA. ŠoltészKHTE SvF
Nové možnosti využitia odvodňovacích kanálových sústav s ohľadom na ochranu a využívanie krajiny (APVV-14-0735_SvF)20152019APVV - Všeobecná výzvaA. ŠoltészKHTE SvF
Nové možnosti využitia odvodňovacích kanálových sústav s ohľadom na ochranu a využívanie krajiny (APVV-14-0735)20152019APVV - Všeobecná výzvaA. ŠoltészKHTE SvF
Optimalizácia dispozičného riešenia plavebnoenergetických vodných diel a ich prevádzkových charakteristík s ohľadom na plavebnú bezpečnosť s využitím numerických metód (1/1134/04)20042006VEGAĽ. MožiešikKHTE SvF
Optimalizácia odvedenia vnútorných vôd na Východoslovenskej nížine (AV 1119/2004)20042006VTPA. ŠoltészKHTE SvF
Optimalizácia prevádzky regulačných vodných elektrární pomocou metód hybridnej optimalizácie. (1/0361/17)20172019VEGAP. ŠulekKHTE SvF
Optimalizácia protipovodňovej ochrany sídiel v povodí horských tokov (1/0800/17)20172020VEGAA. ŠoltészKHTE SvF
Optimalizácia využitia hydroenergetického potenciálu malými vodnými elektrárňami (APVV-99-022505)20062007APVVP. DušičkaKHTE SvF
Overenie krajných možností regulačnej prevádzky vodných elektrární s ohľadom na zanášanie zdrží a nádrží a parametre plavebnej prevádzky (1/0328/03)20032005VEGAP. DušičkaKHTE SvF
Podpora národného výskumu a inovačných kapacít vo Vietname (561749-EPP-1-2015-ES-EPPKA2-CBHE-SP)20152017ERASMUS+A. ŠoltészKHTE SvF
Príprava študentov vodohospodárskeho a ekologického zamerania na vysokoškolské vzdelávanie v celoeurópskom priestore. (SOP ĽZ 2005/3-067 - 11230100225)20062008Európsky sociálny fondA. ŠoltészKHTE SvF
Protipovodňová ochrana sídelných oblastí Slovenska (1/0894/10)20102011VEGAA. ŠoltészKHTE SvF
Spolupráca v oblasti vzdelávacej siete (2003)20012003CEEPUSA. ŠoltészKHTE SvF
Študentské mobility (C II-BG-0050-01-0506M)20052007CEEPUS II (Central European Exchange Program for University Studies)A. ŠoltészKHTE SvF
Transformácia prietokových vín na úsekoch bez priamej hydraulickej väzby u vodohospodársko-energetických sústav (APVV-0680-10)20112014APVV - Všeobecná výzvaP. DušičkaKHTE SvF
Tvorba a vývoj environmen-tálnych technológií pri protipovodňovej ochrane sídiel Malokarpatskej oblasti ? prípadová štúdia (26240220019)20092010-- Iný domáci --A. ŠoltészKHTE SvF
Udržateľný rozvoj poľnohospodárstva na Záhorskej nížine a ochrana prírodných zdrojov (Jap/Slov/JICA)20012002-- Iný medzinárodný --A. ŠoltészKHTE SvF
Vplyv sucha na vodný režim a biodiverzitu nížinných oblastí Slovenska a návrh opatrení (APVT-51-044802 )20042006APVVA. ŠoltészKHTE SvF
Vplyv zanášania zdrží na regulačné vlastnosti vodných elektrární s ohľadom na potreby vodnej dopravy (1/7124/20)20002002VEGAP. DušičkaKHTE SvF
Vypracovanie spoločnej koncepcie krajinného a vodného hospodárstva, posúdenie možností jej realizácie a projektovanie jednotlivých prvkov koncepcie v Medzibodroží (INTER IIIA-HUSKUA SF 14420100009)20062008Interreg IIIA: SR - UkrajinaA. ŠoltészKHTE SvF
Výskum a modelovanie vplyvu prevádzky objektov vodných diel na bezpečnosť a kapacitu vodnej dopravy (APVT-20-006704)20052007APVVĽ. MožiešikKHTE SvF
Výskum možností pološpičkovej prevádzky regulačnej vodnej elektrárne kanálového typu. (APVT-20-046602)20042006APVVP. ŠulekKHTE SvF
Výskum možností prepúšťania veľkých vôd cez vodné elektrárne Vážskej kaskády (1/3316/06)20062008VEGAP. DušičkaKHTE SvF
Výskum návrhových parametrov a funkcií biokoridorov vodných diel (APVV-20-003705)20062009APVVL. ČubanováKHTE SvF
Výskum regulačnej prevádzky kanálových vodných elektrární - hydrodynamický model (APVT-20-046302)20042006APVVP. DušičkaKHTE SvF
Výskum využitia heuristických optimalizačných metód v procese tvorby vodohospodársko - energetických plánov (1/0578/11)20112013VEGAP. ŠulekKHTE SvF
Výučba odboru stavebníctvo v Európskom kontexte. (C II-BG-0022-04-0809 )20082010CEEPUS II (Central European Exchange Program for University Studies)A. ŠoltészKHTE SvF
Využitie hydromelioračných stavieb na zmiernenie negatívnych účinkov extrémnych hydrologických javov vplývajúcich na kvalitu vodných útvarov v poľnohospodárskej krajine (APVV-16-0278)20172021APVV - Všeobecná výzvaA. ŠoltészKHTE SvF
Zemplínska vodná cesta (14420300022 )20062008INTERREG IIIAĽ. MožiešikKHTE SvF
Zvýšenie účinnosti a zníženie energetickej náročnosti a nákladov pri regulácii vody hydromelioračnou sústavou (APVT26-015002)20032005APVVA. ŠoltészKHTE SvFLegenda:
Aktívne stavy:podanýriešenýschválený
Neaktívne stavy:neschválenýukončený neúspešneukončený úspešne