Oct 29, 2020   0:32 a.m. Klára, pamätný deň - Deň narodenia Ľudovíta Štúra
Academic information system

Faculty of Mechanical Engineering - list of projects


Use the application to show a list of projects of the selected department.

Number of entries found: 563

StateName
From
Until
Type
Supervisor
Department
Distance Education in the Efficiency Improvement Methods and Total Quality Management Effectiveness area. (3/3113/05)
2005
2007
KEGA
E. Hekelová
KVS FME
Active Methods in Teaching and Learning Mathematics (CII-HU-0028-02-0708)2009
2010
CEEPUS
D. Velichová
KM FME
2009
2012
-- Iný domáci --
B. Rohaľ-Ilkiv
FME
Adaptácia novej definície fyzikálnej jednotky termodynamickej teploty kelvin v SR (APVV-18-0294)
2019
--
APVV - Všeobecná výzva
ÚAMAI FME
ADAPTING OF TECHNICAL TEXTS IN FOREIGN LANGUAGES AND THEIR IMPLEMENTATION INTO FOREIGN LANGUAGE EDUCATION IN MECHANICAL ENGINEERING THROUGH INNOVATIVE INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES. (034STU-4/2019)
2019
2021KEGAA. Kucharíková
ÚJŠ FME
Adaptive vibration energy harvesting with online parameter identification (SK-CN-2017-0001)
20182019Bilaterálna spolupráca - SR - ČínaÚAMAI FME
Adaptívne získavanie energie z vibrácií s priebežnou identifikáciou parametrov
20152017Excelentné tímy mladých výskumníkovG. Takács
ÚAMAI FME
Adaptívne získavanie energie z vibrácií s priebežnou identifikáciou parametrov (1/0033/18)2018
2020
VEGA
ÚAMAI FME
Adaptívne získavanie energie z vibrácií s priebežnou identifikáciou parametrov (1/0284/19)
2019
2021
VEGA
Dek FME
Advanced International Studies in Mechanics of Micro - & Nanosystems (EU/US ATLANTIS No 2008 ? 1767 / 001 ? 001 CPT USMOBI)
2008
2012-- Iný domáci --
ÚAMM FME
Advanced simulation systems in courses of the new study program Production Technologies. (3/2411/04)
2004
2006KEGAM. TolnayKVS FME
Advanced statistical and computational methods for measurement and metrology (APVV-15-0295)
2016
2020
APVV - Všeobecná výzva
R. Palenčár
ÚAMAI FME
Aktívna a pasívna bezpečnosť hendikepovaných osôb v automobile
2015
2015
Mladý výskumník
R. Hasa
ÚDTK FME
Aktívne riadenie tenkostenných sústav (1/0199/10)
2010
2012
VEGA
FME
Aktívne tlmenie vibrácií mechanických konštrukcií pomocou numericky akcelerovaného prediktívneho riadenia (1/0144/15)
2015
2017
VEGA
G. Takács
ÚAMAI FME
An Innovative Methodology for Assesing and Training Interpersonal - Transferable Skils of Carear Starters: Development and Testing (UK/03/B/F/PP - 162014)2003
2005
-- Iný domáci --
KVS FME
An Interactive Training Tool for the Management and Minimisation of Non-Domestic Solid and Aqueous Wastes (UK/01//B/F/PP- 129423)
2001
2004-- Iný domáci --K. JelemenskýKChSZ FME
2005
2005
-- Iný domáci --
K. JelemenskýKChSZ FME
Analýza a simulácia síl pôsobiacich na lopatku pri miešaní partikulárnych látok2012
2013
Mladý výskumník
ÚPI FME
Analýza seizmickej odolnosti nádrží na kvapalinu s nelineárnymi a časovo závislými parametrami (1/0742/15)
2015
2017
VEGA
M. MusilÚAMM FME
Analýza termomechanických vlastností práškových materiálov počas jednoosového stláčania vo farmaceutickom priemysle
2015
2017
Excelentné tímy mladých výskumníkov
P. PeciarÚPI FME
2004
2006
VEGAR. Olšiak
KHS FME
Analýza veľkostných tried mobilných pracovných strojov z hľadiska určenia segmentu vhodného pre výrobcu a zostavenie katalogu zaťažovacích spektier pre overenie pevnostných vlastností rozhodujúcich stavebných modulov vyrábaných strojov (1/4116/07)
2007
2009VEGAL. GulanKCS FME
Analýza vplyvu environmentálneho hluku na zdravie vo vzľahu ku kvantitatívnym a kvalitatívnym parametrom hlukovej expozície (APVV-17-0148)2018
2021
APVV - Všeobecná výzvaS. Žiaran
ÚAMM FME
Analýza vplyvu štrukturálno-termálnych efektov na dynamickú nestabilitu komponentov kotúčových bŕzd2016
2016
Mladý výskumník
ÚAMM FME
Aplikácia elektro a magnetoreologických materiálov na potláčania kmitania (1/4123/07)
2007
2009
VEGA
L. Starek
KTM FME
Aplikácia generatívneho projektovania v automobilovom priemysle
20142015
Pokračujúci mladý výskumník
ÚDTK FME
Aplikovaný výskum a vývoj inovatívnej technológie pre ultra hlboké vrty (26240120042)20102013
OP VaV
ÚESZ FME
Aplikovaný výskum technológie plazmotermických procesov (26240120070)
2011
2014
OP VaV
ÚPI FME
Application of DEM method for education of particulate materials processes (025STU-4/2018)
2018
2020
KEGAP. Peciar
ÚPI FME
Application of DEM method in the education of process technology (016STU-4/2019)
2019
2021
KEGA
ÚPI FME
Aproximatívne modelovanie procesných charakteristík cyklónových separátorov
20132013Mladý výskumníkĽ. BriššÚPI FME
2007
2008
-- Iný domáci --A. PavlovKVS FME
Automobilový inžinier 21. storočia (AI 21, kód 13120120130)2005
2008
-- Iný domáci --M. Polóni
OALSM ÚDTK FME
BEZ NÁZVU (H-0150-02/03)20022003
CEEPUS
P. Élesztös
2006
2009
-- Iný domáci --
Ľ. ŠoošKVT FME
Biomedicínske laborátorium (060STU-4/2016)
20162018
KEGA
B. HučkoÚAMM FME
Biosimulácia ako nástroj pre výstavbu farmakologických modelov s fyziologickou interpretáciou parametrov (LPP-0164-07)20082011-- Iný domáci --FME
Biosimulation - A New Tool in Drug (005137)2004
2009
RAV MŠ SR
L. DedikKAIPT FME
2004
2009
-- Iný domáci --
L. DedikKAIPT FME
Budovanie CE na výskum a vývoj konštrukčných kompozitných materiálov - 2. etapa (26240120020)
2012
2012
OP VaV
FME
Bunkový automat pri optimalizácii procesu kryštalizácie taveniny ocele pri plynulom odlievaní ako systému s rozloženými parametrami v Železiarňach Podbrezová, a.s. (APVV-18-0102)2019--
APVV - Všeobecná výzva
ÚAMAI FME
Cavitation measure on axial turbine impeller blades specified with various method. (1/2083/05)2005
2007
VEGA
KHS FME
2006
2008-- Iný domáci --KM FME
CENT - Corrosion Erosion excelleNce cenTre
2014
2014
OP VaV
ÚAMM FME
Central Europe Repair & Re-use Centres and Networks (3CE278P3)
2011
2014
Central Europe
Ľ. Šooš
ÚSETM FME
2004
2008
-- Iný domáci --M. KováčováKM FME
Centrum priemyselného výskumu prevádzkovej životnosti vybraných komponentov nergetických zariadení (26240220081)20122014
OP VaV
V. Chmelko
FME
2002
2004
APVV
J. Bukoveczky
KCS FME
Computer Aided Training in Measurement and Metrology (A/01/B/F/PP-124.137)
2001
2004
-- Iný domáci --
M. Halaj
KAIPT FME
Constitutive model proposal for solid material disintegration simulation using the discrete element method (1/1069/04)2004
2006
VEGA
P. Élesztös
2005
2007VEGAKAIPT FME
20062009
APVV
L. StarekKTM FME
Deep drawing of tailored blanks (1/2091/05)
2005
2007
VEGA
P. Kostka
KMaT FME
Deformačno-napäťový stav pri trecom zváraní s premiešavaním pri rôznych vstupných parametroch20192019Mladý výskumník
ÚAMM FME
Desarrollo conjunto de INvestigación en la práctica DOcente - Joint development of research on teaching practice (0201/006/17)
2017
--
ERASMUS+
ÚMF FME
Design and implementation of logical autonomous control of rail transport2018
2020
Excelentné tímy mladých výskumníkovM. GašparíkÚAMM FME
Detection of dynamic stresses causes in machine systems and reduction of their impact on reliability, safety, lifetime, environment and man (1/0226/19)2019
2021
VEGA
M. MusilÚAMM FME
Detekcia porúch spojov komponentov konštrukcí na základe zmien ich modálno-spektrálnych vlastností
2018
2018Mladý výskumník
ÚAMM FME
Detekcia porúch v mechanických sústavách (1/0297/03)
2003
2005
VEGA
L. Starek
KTM FME
Detekcia porúch v mechanických systémoch (1/0744/10)20102012VEGA
FME
Detekcia príčin dynamického namáhania strojových sústav v strategických prevádzkach a ich vplyv na spoľahlivosť, bezpečnosť, životnosť, prostredie a človeka a metódy redukcie ich vplyvu (1/0823/18)
2018
2020
VEGAM. Musil
ÚAMM FME
Detekcia stupňa poškodenia konvexno-konkávneho ozubenia vibroakustickou diagnostikou a porovnanie jeho životnosti s HCR ozubením (1/0135/12)
20132016
VEGA
ÚAMM FME
Detekcia úniku v potrubí pomocou akustických metód
2019
2019
Mladý výskumník
R. Ižold
ÚAMM FME
Detekcia zdrojov nízkofrekvenčné seizmického vlnenie mechanických sústav, jeho vplyv na ich spoľahlivosť a bezpečnosť, na prostredie a človeka a metódy redukcie (1/0544/16)
2016
2018
VEGA
S. ŽiaranÚAMM FME
Development of Interactive and Animated Drawing Teaching Tools (0201/0020/17)
2017--ERASMUS+ÚMF FME
Development of low-emission solids fuel from biomass residues (SK-PL-2015-0059)
2016
2017
Bilaterálna spolupráca - SR - PoľskoÚSETM FME
Development of mechanical engineering (design, technology and production management) as an essential base for progress in the area of small and medium companies' logistics - research, preparation and implementation of joint programs of study (CIII-PL-0033-07-1112)2011--CEEPUSM. Tolnay
ÚSETM FME
Development of mechanical engineering (design, technology and production management) as an essntial base for progress in the aarea of small and medium companies' logistics - research, preparation and (C II-PL-0033-01-0506)
2005
2006CEEPUSM. Tolnay
KVS FME
Development of new cycle identification method for multiaxial fatigue life time estimation under nonproportional variable amplitude loading. (1/0730/19)2019
2021
VEGA
M. Margetin
ÚAMM FME
2009
2012
-- Iný domáci --
M. Peciar
KChSZ FME
Development of progressive technology of biomass compacting and production of prototype and high-productive tools (ITMS 26240220017)
2009
2013
OP VaV
Ľ. ŠoošFME
Development of retractor for operations un the abdominal cavity (APVV-15-0757)
2016
2019
APVV - Všeobecná výzva
B. HučkoÚAMM FME
Development of the new high temperature short time blood pasteuriza'tion equipment for the tsetse fly diet (12722/Regular budget Fund - vyučtovanie)
2009
2009
-- Iný domáci --
I. MorávekKVS FME
Development of the new high temperature short time blood pasteurization equipment for the tsetse fly diet (12722/Regular Budget Fund)
2004
2006
RAV MŠ SRI. MorávekKVS FME
Development of the new high temperature short time blood pasteurization equipment for the tsetse fly diet (12722/Regular Budget Fund)
20042008-- Iný domáci --
KVS FME
Diagnostics of Transmissions (MVP ZR 2000 - RF/ČR/SR/1)20002003
-- Iný medzinárodný --
KCS FME
20022004VEGAK. Ružička
KMaT FME
2008
2010
VEGA
FME
dMath - Building a European Database of Mathematical e-learning Modules (N/03/B/F/PP/165.011)
2003
2006
-- Iný domáci --
KM FME
Dobudovanie národného centra pre výskum a aplikáciu obnoviteľných zdrojov energie (ITMS 26240120028)2010
2014
OP VaV
ÚSETM FME
2005
2005
-- Iný domáci --E. Gondár
KMaT FME
2004
2006
-- Iný domáci --
KAIPT FME
Doktorandi pre modernú priemyselnú automatizáciu v SR (JPD 3 2005/NP1-047, kód 13120200115)
2006
2008
-- Iný domáci --
KAIPT FME
2008
2008
-- Iný domáci --M. MusilKTM FME
Dynamická analýza vlastností rotačných sústav
20182018Mladý výskumník
ÚAMM FME
2007
2009
VEGA
KF FME
ECOLEADER - SER,Free Access to ISMES Laboratories (HPRI-CT-1999-00046)
2001
2002-- Iný domáci --M. Juhás
KAIPT FME
Education and Training of Institutions in Quality Management and Metrology (ETIQUM) (IB JEP-41120-2006 (RS), ETIQUM)
2007
2009
-- Iný medzinárodný --
KAIPT FME
Educational programs development for continuous professional training in CAx for mechanical engineering (0201/009/17)2017
--
ERASMUS+
J. BeniakÚSETM FME
Efektívne metódy pre vnorené riadenie založené na optimalizácii (APVV-18-0023)
2019
--
APVV - Všeobecná výzva
ÚAMAI FME
Efektívne prediktívne riadenie nelineárnych mechatronických systémov (LPP-0096-07)2008
2011
-- Iný domáci --B. Rohaľ-Ilkiv
FME
Efektívne zhodnotenie syntéznych plynov v spaľovacom motore určenom pre mikrogeneračnú jednotku2014
2014
Mladý výskumníkA. ChríbikÚESZ FME
Ekologické spaľovacie motory s alternatívnymi palivami (1/0293/03)
2003
2005
VEGA
KALSM FME
Ekologické, tribologické, dynamické a optimalizačné charakteristiky vývojových typov ozubených prevodov a vybraných konštrukčných uzlov (1/0296/03)20032005
VEGA
KCS FME
E-laboratory of interactive experiments as a continuation project of multimedia aided eduction at Slovak Universities (3/4128/06-SJF)
2006
2008
KEGA
KF FME
E-Learningové a testovacie moduly pre vzdelávanie v oblasti počítačovej podpory výroby (026STU-4/2013)
2013
2016
KEGA
ÚSETM FME
Elektrónolučové technológie so simultánnym predhrevom pre spájanie metalurgicky rôznorodých materiálov (APVT - 20-P01305)
2005
2007
APVV
Š. Emmer
KMaT FME
20082008-- Iný domáci --F. UrbanKTE FME
Energetické zhodnotenie alternatívnych palív vyrobených z obnoviteľných zdrojov energie v piestových spaľovacích motoroch (APVV-0015-12)
2013
2017
APVV - Všeobecná výzvaM. PolóniÚDTK FME
Energetika procesu miešania partikulárnych látok2016
2016
Mladý výskumníkÚPI FME
Environmentálne udržateľný rozvoj klasických tepelných energetických systémov (1/2082/05)
2005
2007VEGA
KTE FME
ERA Bioenergy Strategy - Short Term Measures to Develop the European Area for Bioenergy Rtd (CT -2001-80526)
2001
2003
-- Iný domáci --
Ľ. ŠoošKVT FME
ERA Bioenergy Strategy - Short Term Measures to Develop the European Area for Bioenergy Rtd. (CT-2001-80526)
2005
2005-- Iný domáci --Ľ. Šooš
KVT FME
ERA Bionenergy Strategy - Short Term Measures to Develop the European Area for Bioenergy Rtd (CT-2001-80526)
2004
2004
-- Iný domáci --
Ľ. ŠoošKVT FME
Establishing of the Centre of Excellence for research and development of composite materials for applications in mechanical and civil engineering and medicine (ITMS 26240120006)
2009
2011
OP VaVFME
European Database for Competence-Oriented Mathematics for Engineers
2015
2015ERASMUS+ÚMF FME
Evaluation of uncertainties in calibration of measurement systems used for technological transfer of quality in automotive industry (1/3131/06)
2006
2008
VEGA
R. PalenčárKAIPT FME
EVLM - European Virtual Laboratory of Mathematics (SK/06/B/F/PP - 177436)
2006
2008-- Iný domáci --
KM FME
Experimental unit for teaching combustion engines (026STU-4/2018)
2018
2020
KEGA
ÚDTK FME
Experimentálna štúdia vybraných materiálových vlastností polymérbetónu s rôznym zložením2015
2015
Mladý výskumníkM. Szarvas
ÚAMM FME
Experimentálne merania integrálnych parametrov motora
2015
2015-- Iný domáci --ÚDTK FME
2006
2006
-- Iný domáci --
KALSM FME
20062007-- Iný domáci --M. Peciar
KChSZ FME
20082008
-- Iný domáci --
KChSZ FME
Expertízny posudok na spracovanie kalov (32/09)20092009-- Iný domáci --
KVT FME
20082008-- Iný domáci --KVT FME
Extension of current prediction methods for car disc brake dynamic instability including thermal-structural effects (1/0227/19 )
2019
2021
VEGA
J. Úradníček
ÚSETM FME
Extension of the validity ofthe computation standarts for the esismically resistant liquid storage tanks, in terms of safety at NPPS and other industrial areas (APVV-15-0630)
2016
2018APVV - Všeobecná výzvaM. Musil
ÚAMM FME
EZAP Energetické zhodnotenie alternatívnych palív - procesných plynov v spaľovacích motoroch. (1/0301/17)
2017
2019VEGAM. Polóni
ÚDTK FME
Financial Institutions Personnel Training in the Concepts of Renewable Energy and Energy Efficiency Technologies for the Evaluation of Relevant Projects (FIP-TREET, HU/04/B/F/PP-170031)
2004
2007
-- Iný domáci --
KTT FME
Forming and REW joining of hybrid deep drawing parts from high-strength microalloyed blanks and Al-alloy blanks (1/0405/19 )
2019
2022
VEGA
A. Schrek
ÚTM FME
Future Mathematics (2015-1-FI01-KA203-009044)
2015
2018
ERASMUS+
D. VelichováÚMF FME
Fyzikálny model palivovej kazety jadrového reaktora VVER 440
2016
2016
Mladý výskumníkÚESZ FME
Generative engineering design of production and powertrain components with usage of Rapid Prototyping technologies (APVV-17-0140)
2018
2021
APVV - Všeobecná výzvaM. VerešÚDTK FME
Generatívny konštrukčný návrh výrobných a hnacích komponentov s aplikáciou technológií Rapid Prototyping (APVV-14-0140)
2018
2021
APVV - Všeobecná výzva
ÚDTK FME
Gradientné materiály pripravené práškovou metalurgiou z mikro a nano častíc (APVV-20-057805)2006
2009
APVVŠ. Emmer
KMaT FME
Harmonised Curricula for Computer Aided Design, Manufacturing and Engineering Three Level Degree Programmes
2016
2016
ERASMUS+
M. Pokusová
ÚSETM FME
Hlbinný geotermálny výmenník vybudovaný plazmovým vŕtaním a jeho využitie pre energetiku (APVV-17-0407)
2018
2020
APVV - Všeobecná výzva
M. MasarykÚESZ FME
Hodnotenie vplyvu rezného prostredia na energetickú bilanciu procesu obrábania (1/0670/15)
2015
2017
VEGAM. Tolnay
ÚSETM FME
Hydrodynamika a operačné vlastnosti riečnych RORO-ľodí na prepravu osobných automobilov (HYPEROSHIP) (1/0299/03)20032005
VEGA
P. Patek
KALSM FME
20072009KEGA
KMaT FME
Characterization of the cavitation damage on the solid materials (1/0116/19)
20192021VEGAM. Mlkvik
ÚESZ FME
Charakterizácia akustických odoziev fázových transformácií v metastabilnej austenitickej oceli AISI 304
2018
2018
Mladý výskumník
M. Raček
ÚAMM FME
Identifikácia, optimalizácia, riadenie a monitoring ČOV (APVT - 20-035204)
2005
2007
APVV
J. VachálekKAIPT FME
Implementácia informačných technológií v automatizácii, meraní a experimentálnej technike (IT/7/06)20062006-- Iný domáci --G. Hulkó
KAIPT FME
20052008
-- Iný domáci --
J. Dillinger
KF FME
Implementation of the use of unconventional materials in the teaching of engineering subjects (023STU-4/2019)20192021
KEGA
M. Margetin
ÚAMM FME
Impovement of production quality in selected application (SK-AT-2015-0023)
20162017
Bilaterálna spolupráca - SR - Rakúsko
M. Králik
ÚSETM FME
Improvement of Product Development Studies in Serbia and Bosna and Herzegovina (530577-2012-RS-TEMPUS-JPCR)
2012
2015
Joint ProjectsÚDTK FME
Improvement of Product Development Studies in Serbia and Bosnia and Herzegovina (530577 – 2012 – RS – TEMPUS – JPCR)
2013
2015
-- Iný medzinárodný --
ÚDTK FME
Improving Innovativeness, Creativity and Proficiency of Youth through New technologies
20162016
ERASMUS+
M. KrálikÚSETM FME
Improvment and Development of the Ecological Attitude in Serbia (IDEAS) (SM_SCM-C037B06-2006 (RS) IDEAS)
2007
2008
-- Iný medzinárodný --
Ľ. ŠoošKVT FME
Influence of biofuel quality in gaseous and particulate matter emission from a domestic boiler (SK-PT-2015-0033)
2016
2017
Bilaterálna spolupráca - SR - Portugalsko
ÚSETM FME
Influence of Recycling on Change of Properties of Design and Engineering Plastics for automotive industry applications (1/2089/05)2005
2007
VEGA
E. GondárKMaT FME
2004
2006VEGAKVS FME
INLAND CARGO RO-RO SHIP FOR AUTOMOBILES TRANSPORT (1/3186/06)
2006
2008
VEGA
KALSM FME
Innovation and Commercialisation in the NMP thematic area (NMP-CA-2013-618103)
20142018
Coordination of Research Activities
ÚSETM FME
Innovative methods for education process improving in the field of additive manufacturing and computer-aided systems (051STU-4/2018)
2018
2020KEGAJ. BeniakÚSETM FME
Innovative technologies for calibrating of measurement equipments (APVV-15-0164)20162018APVV - Všeobecná výzvaÚAMAI FME
Inovácia dispečerského systému vykurovnia SJF (IT/175/05)
2005
2006
-- Iný domáci --
FME
20012004-- Iný domáci --
KTT FME
Integrovaná výskumná platforma zhodnocovania jednotlivých prúdov odpadov najmä z automobilového priemyslu
2016
2017
-- Iný domáci --
ÚSETM FME
Inteligent collaborative web supported computer aided "embodiment" design of machine tools (Projekt č. 11)
2005
2006
-- Iný medzinárodný --
Š. ValčuhaKVS FME
2003
2004
CEEPUS
KVS FME
2001
2002
CEEPUS
M. TolnayKVS FME
Intelligent Technology for Disassembly - and Recycling Oriented Products (Ro - 0124-03/04)2003
2004
CEEPUSĽ. Kolláth
KVT FME
20042005
CEEPUS
KVT FME
Interdisciplinary way of modern teaching in study program „Aplikovaná mechanika a mechatronika“ combine the physics of materials, engineering technologies and mechanics of materials (040STU-4/2019)20192021
KEGA
V. ChmelkoÚAMM FME
Introduction of the measurement control system into the industrial production (1/1076/04)2004
2006
VEGAE. Kureková
KAIPT FME
Kalibrácia modelov a optimalizácia spotreby energií regulačných staníc zemného plynu. (1/0250/10)
2010
2012
VEGAJ. Rajzinger
FME
20072009VEGAR. Olšiak
KHS FME
Knowledge Bridge for Students and Teachers in Manufacturing Technologies (CIII-CZ-0201-04-1112)
2011
--
CEEPUS
ÚSETM FME
20082008
-- Iný domáci --
KTE FME
Kompetenčné centrum inteligentných technológií pre elektronizáciu a informatizáciu systémov a služieb (ITMS 26240220072)
2011
2014
OP VaV
ÚAMAI FME
Kompetenčné centrum pre nové materiály, pokročilé technológie a energetiku (ITMS 26240220073)20112015
OP VaV
ÚESZ FME
Komplexná počítačová podpora výučby súradnicovej metrológie pre školu a prax. (197-034STU-4/2010)
2010
2012
KEGA
R. Palenčár
FME
Kompozitné aktuátory na tlmenie vibrácií pomocou materiálov s tvarovou pamäťou
2011
2012
Mladý výskumníkG. Takács
ÚAMAI FME
Konštrukcia a prevádzkové vlastnosti výmenníka tepla s koaxiálnymi skrutkovito zvinutými rúrami (1/0223/18)
2018
2021VEGA
ÚPI FME
Konštrukcia progresívnych tvarových rezných nástrojov (1/4092/07)20072009
VEGA
V. Geleta
KVT FME
Kontrolný výpočet sedačkovej konzoly (16/09)20092009
-- Iný domáci --
KTM FME
Kovokeramický bedrový implantát (1/9434/02)20022004
VEGA
KMaT FME
Laboratory of Back Biomechanics (014STU-4/2019)2019
2021
KEGAA. Cepková
Dek FME
Laserová navigácia mobilného robota
2014
2014
Mladý výskumník
ÚAMAI FME
Laserové zváranie vysokopevných oceľových prístrihov pre súčiastky v automobilovom priemysle (1/0149/13)
2013
2016
VEGA
P. ŠvecÚTM FME
Lignín ako kompozitný komponent do fenolformaldehydrovvých živíc a drevoplastu (APP-15-0201)
2016
2019
APVV - Všeobecná výzva
G. HulkóÚAMAI FME
Lokalizácia a navigácia autonómneho mobilného robota
20192019
Mladý výskumník
I. Fiťka
ÚAMAI FME
Lokalizácia a navigácia mobilného motora20132013
Mladý výskumník
ÚAMAI FME
2005
2006
APVV
Ľ. KolláthKVT FME
2001
2004-- Iný domáci --
KVS FME
MANTYS - Thematic network in manufacturing technologies (GIRT - CT - 2001-05032)
20052006-- Iný domáci --Š. Valčuha
KVS FME
MANVIS - Manufacturing Visions. Integrating diverse Perspectives into Pan-European Foresight (50 71 39)
2003
2005-- Iný domáci --KVS FME
Materiálové šetrenie a prepočty paroplynového potrubia v rámci GR/2008 na VJEJ2 pre opravu (26/08)
2008
2008
-- Iný domáci --
P. ÉlesztösKTM FME
Materiálové vlastnosti horolezeckých lán
2014
2014
Mladý výskumník
F. HorvátÚAMM FME
20062006
-- Iný domáci --
KM FME
2006
2008
KEGA
M. KováčováKM FME
2006
2008VEGAKTM FME
20042006
VEGA
M. Peciar
KChSZ FME
Meódy vyhodnotenia kalibrácie meradiel a prevodníkov (1/0098/18)
2018
2020
VEGA
ÚAMAI FME
2002
2004
VEGAV. MolnárKTE FME
Meranie vplyvu ortéz na pohybovú sústavu človeka
20132013Mladý výskumníkM. Čekan
ÚAMM FME
Meranie výkonových a kavitačných charakteristík (49/08)20082008
-- Iný domáci --
KHS FME
2008
2010
-- Iný domáci --
V. HrnčiarFME
Metóda konečných prvkov v dynamike štruktúr
20112012Mladý výskumník
ÚAMM FME
Metóda stanovenia stupňa poškodenia HRC ozubenia prevodových sústav pittingom pomocou vibroakustickej diagnostiky a vplyv poškodaenia na hlukové zaťaženie prostredia (1/4091/07)
2007
2009
VEGA
KTM FME
Metodika cielenej identifikácie dynamických vlastností vozidla na priradenie vhodnej štruktúry virtuálneho modelu a jeho optimalizáciu z pohľadu jazdného komfortu a jazdnej bezpečnosti. (1/0176/08)20082010VEGA
FME
Metodika stanovenia neistôt pri realizácii teplotnej stupnice pomocou snímačov teploty (15/09)
2009
2009
-- Iný domáci --R. PalenčárKAIPT FME
Metódy detekcie poškodení strojných konštrukcií (1/0197/12)
2013
2016
VEGA
ÚAMM FME
Metódy skúmania vplyvu termomechanických snímačov teploty (1/0748/15)20152017VEGAS. Ďuriš
ÚAMAI FME
Metódy vyhodnotenia kalibrácie snímačov (1/0134/03)20032005
VEGA
KAIPT FME
Mikro-elektromechanický systém (MEMS) akumulácie energie pre využitie v medicíne (1/0712/14)
2014
2016VEGA
ÚAMM FME
Minkowského diferencovateľné variety (1/0289/18)20182020VEGA
ÚMF FME
Mobilný robotický systém
2013
2013
Mladý výskumník
T. KrasňanskýÚAMAI FME
Modeling and control of SI engine using local models (LPP-0075-09)20092012-- Iný domáci --
FME
Modelovanie a identifikácia posturálneho systému človeka2015
2015
Mladý výskumníkB. Barbolyas
ÚAMAI FME
Modelovanie a identifikácia posturálneho systému človeka originálnou metódou rozvinutej trajektórie statokinezigramu
20162016
Mladý výskumník
B. Barbolyas
ÚAMAI FME
Modelovanie objektov priestoru prostriedkami Minkowského geometrie s použitím teórie kvatermiónov (1/0309/08)
2008
2010
VEGAFME
2002
2005APVVKAIPT FME
Modelovanie termodynamických aspektov pri stláčaní sypkého materiálu pomocou MKP
2013
2013
Mladý výskumník
A. KrokÚPI FME
Modernizácia kalibračného zariadenia pneumatických sond katedry tepelnej energetiky strojníckej fakulty STU v Bratislave (IT/6/06)
2006
2006
-- Iný domáci --V. MolnárKTE FME
Modernizácia laboretórii na meranie vybraných tepelnotechnických a technických veličín (006STU-4/2018)20182020
KEGA
ÚAMAI FME
Modifikácia experimentálneho zariadenia na výskum kavitácie
2015
2015
Mladý výskumníkÚPI FME
Modifikácia užitkových vlastností drevných materiálov a rozšírenie oblastí ich použitia (ŠP 4)
2003
2006
Štátny programĽ. ŠoošKVT FME
Modullar construction of disintegrator for disintegration of organic solid wastes (APVT - 20-021104)2005
2007
APVVĽ. Šooš
KVT FME
Modulová stavba progresívnej konštrukcie zhutňovacieho stroja s rotačnou kinematikou (APVV-17-0660)
20182021APVV - Všeobecná výzvaĽ. Šooš
ÚSETM FME
Monitorovací systém bezpečenosti prevádzky pri zavádzaní nových technológií na báze zemného plynu (60/PG04/2008B)
2010
2010
-- Iný domáci --
V. ChmelkoFME
2009
2009
-- Iný domáci --V. Chmelko
KTM FME
Monitorovanie a ovládanie inteligentných HVAC systémov
20192019
Mladý výskumník
ÚAMAI FME
Motorové vozidlo na hybridný pohon (1/2104/05)
2005
2007VEGAKALSM FME
Možnosti zníženia nárokov na dovoz energetických zdrojov pri zabezpečení trvalo udržateľného rozvoja v Slovenskej republike (1/4115/07)20072009
VEGA
F. UrbanKTE FME
Multidisciplinárne modelovanie prúdenia kvapaliny v hydrostatických prvkoch (1/9410/03)20032005VEGA
KHS FME
NANOTECHNOLOGIES, MATERIALS AND NEW PRODUCTION TECHNOLOGIES - UNIVERSITY COOPERATION IN RESEARCH AND IMPLEMENTATION OF JOINT PROGRAMS IN STUDY BY STIMULATE ACADEMIC MOBILITY (CIII-BG-0613-01-1112)
2011--
CEEPUS
M. TolnayÚSETM FME
Návrh a experimentálne overenie materiálového modelu s vnútorným / materiálovým tlmením pre cyklicky a dynamicky zaťažené kovové a gumené konštrukčné prvky (1/0051/10)
2010
2012VEGAP. Élesztös
FME
Návrh a konštrukcia zariadenia pre ohrev biomasy prostredníctvom mikrovĺn
2011
2012Mladý výskumníkJ. OndruškaÚSETM FME
Návrh a konštrukčné spracovanie experimentálneho zariadenia na SUPERkritickú vodu pre ENERGetické využitie organických odpadov
2013
2013
Mladý výskumník
ÚESZ FME
2007
2009
VEGA
R. Jančo
KTM FME
Návrh a numerická realizácia materiálového modulu na simuláciu zvárania a tvárniacich procesov s fázovou premenou (1/2084/05)20052007VEGAP. Élesztös
Návrh a numerické overenie zdokonalenej rovnice vedenia tepla pre termomechanickú analýzu oceľových konštrukcií pracujúcich v extrémnych pracovných podmienkach metódou konečných prvkov (1/0627/13)
2013
2016
VEGA
L. ÉcsiÚAMM FME
Návrh a realizácia strojového videnia vo výrobných systémoch
2012
2013
Mladý výskumník
ÚSETM FME
20102012KEGA
FME
Návrh experimentálneho overenia vlastností aktívneho dvojhmotového zotrvačníka v pohone automobilu20192019Mladý výskumníkÚDTK FME
2009
2011
VEGAFME
Návrh materiálového modelu na numerickú simuláciu creepu pre nové TiAL intermetalické zliatiny (1/0740/16)
2016
2018
VEGAP. ÉlesztösÚAMM FME
2007
2009
VEGA
C. Belavý
KMaT FME
Návrh metodiky využívania nástrojov 3D modelovania a virtuálnej reality v podmienkach výučby v špecializovaných laboratóriách (3/7307/09-SJF)2009
2011
KEGA
FME
Nelineárne parametrické kmitanie nádob s kvapalinou
2016
2016
Mladý výskumník
ÚAMM FME
Nelineárne riadenie s obmedze-niami a odhad stavu mechanic-kých systémov pre vnorené plat-formy riadenia (APVV-14-0399)
20152019APVV - Všeobecná výzvaB. Rohaľ-IlkivÚAMAI FME
Nelineárny odhad stavu a parametrov pre samonapájané monitorovanie stavu konštrukcií (APVV-17-0240)
2018
2022APVV - Všeobecná výzvaG. TakácsÚAMAI FME
Nelineárny odhad stavu a parametrov pre samonapájané monitorovanie stavu konštrukcií (APVV-18-0124)
2019
--
APVV - Všeobecná výzvaG. Takács
ÚAMAI FME
New Rules for assessing Mathematical Competencies (0201/0022/17)
2017
--
ERASMUS+
D. RichtárikováÚMF FME
New Technologies and Principes of Automatic Manufacturing Control System (SK-Srbsko-01607)2008
2009
Bilaterálna spolupráca - SR - SrbskoA. PavlovKVS FME
2009
2009
-- Iný domáci --
KTE FME
2005
2007
VEGA
KMaT FME
Nové metódy merania emisivity povrchov pevných materiálov (1/0610/17)
2017
2019
VEGA
P. Pavlásek
ÚAMAI FME
Nové metódy ovplyvňovania komfortu automobilu
2014
2014
Mladý výskumník
T. Milesich
ÚDTK FME
20032005
VEGA
L. Dedik
KAIPT FME
Nové prístupy pri uplatnení metódy šesť sigma pri zlepšovaní kvality produkcie strojárskych a automobilových produktov (1/0543/10)
20102012
VEGA
I. JanigaFME
Nové spôsoby získavania elektrickej energie z nežiadúcich vibrácií
2019
2019
Mladý výskumník
ÚAMM FME
2005
2007APVVL. Gulan
KCS FME
Numerická analýza a experimentálne overenie vlastností pružných podkladov pod potrubným systémom
2016
2016
Mladý výskumníkV. ValkovičÚAMM FME
Objective and thermodynamically consistent material model proposal for deformable bodies undergoing finite irreversible deformations within the framework of finite-strain elastoplasticity and thermoelasto (1/0783/19)
2019
2021
VEGA
Dek FME
Objectivisation methodology of determination of a machine type sequence platform (APVT - 20-008204)
2005
2007
APVV
KCS FME
Obsahová integrácia a diverzifikácia vysokoškolského štúdia (3/4087/06-SJF)2006
2008
KEGAV. FerenceyKALSM FME
Odhad únavovej životnosti konštrukcií pri viacosovom stave napätosti20112012
Mladý výskumník
R. Ďurka
ÚAMM FME
Odchýlky držania tela študentov v závislosti od profesijných, motorických a psychických faktorov. (1/0106/08)
2008
2010
VEGA
FME
Ohybové vlastnosti a modul pružnosti v ohybe. Testa na 6 ks nosičov. (07/10)2010
2010
-- Iný domáci --V. Hrnčiar
FME
2008
2008
-- Iný domáci --
KMaT FME
2011
2014Leonardo da Vinci
ÚSETM FME
2003
2005
VEGA
KChSZ FME
Optimalizácia geometrických parametrov a výskum vplyvu povlakov na hlučnosť a trvanlivosť štandardného a HCR ozubenia v hybridných pohonoch vozidiel (1/0277/12)2013
2016
VEGA
ÚDTK FME
Optimalizácia granulátu pre proces rekarbonizácie vo fluidizovanej vrstve
2018
2018
Mladý výskumníkÚPI FME
Optimalizácia hydrostatických pohonov mobilných pracovných strojov z hľadiska ich minimálnej hmotnosti a minimálnej energetickej náročnosti prenosu výkonu pri splnení kinematických a silových požiadavok. (1/0191/08)20082010
VEGA
FME
2005
2007APVVE. Gondár
KMaT FME
2009
2009
-- Iný domáci --
R. Fekete
KChSZ FME
20082010-- Iný domáci --FME
20062007
CEEPUS
M. TolnayKVS FME
Optimization of tribology and ecology characteristics of chosen structural nodes aimed at power transmission (1/3184/06)
2006
2008
VEGA
KCS FME
2002
2004
VEGA
B. Knížat
KHS FME
Ovládanie semiaktívneho systému tlmenia cestného motorového vozidla
20132013Mladý výskumník
ÚDTK FME
Paralelná numerická optimalizácia pre rýchly a adaprívny odhad pomocou pozorovateľa s pohyblivým horizontom
2012
2013
Mladý výskumníkÚDTK FME
2002
2004
VEGA
KMaT FME
Pevnostné výpočty a optimalizácia tvaru a rozmerov skrine náhonu čerpadla a príruby (19/09)2009
2009
-- Iný domáci --KTM FME
Pevnostné výpočty dnového vystuženia mot.nákl.lode (803/230/120 ministerstvo dopravy ČR)
2002
2002
-- Iný domáci --
KALSM FME
2003
2006KEGAJ. DillingerKF FME
2006
2006
-- Iný domáci --
M. TolnayKVS FME
2006
2006
-- Iný domáci --
KE FME
Podpora výučby matematiky pomocou voľne dostupných matematických softvérov (001UJS-4/2011)
2013
2016
KEGA
ÚMF FME
Podpora výučby odborných predmetov prostredníctvom vzdelávania v odbore dopravné stroje a zariadenia (007STU/4-2019)20192021KEGAÚDTK FME
Pokročilá lokalizácia a navigácia mobilných robotických systémov na báze nelineárneho numerického pozorovateľa. (1/0317/17)
2017
2019
VEGA
ÚAMAI FME
Pokročilé metódy modelovania, riadenia a návrhu mechanických systémov ako sústav so sústredeným vstupom a rozloženým výstupom (APVV-0160-07)
2008
2010-- Iný domáci --G. HulkóFME
Pokročilé metódy modelovania, riadenia a návrhu systémov s rozloženými parametrami (1/0036/08)20082010
VEGA
G. Hulkó
FME
Pokročilé metódy vyhotovenia meraní a kalibrácie meradiel
2015
2017VEGAR. Palenčár
ÚAMAI FME
Pokročilé techniky pre praktickú implementáciu stratégií prediktívneho riadenia (SK-FR-2015-0015)
2016
2017
Bilaterálna spolupráca - SR - Francúzsko
ÚAMAI FME
Poloautomatická prevodovka do osobného automobilu
2016
2016
Mladý výskumník
ÚAMM FME
Possibilities of preparation and application of particulate composites with waste materials
2019
2021
VEGA
ÚTM FME
Posúdenie merania prietoku procesného plynu meraného ultrazvukovým prietokomerom a clonou na vstupe do kompresora (09/10)
2010
2010-- Iný domáci --V. MolnárFME
Posúdenie seizmickej odolnosti dieselgenerátorovej stanice (08/10)
2010
2010-- Iný domáci --FME
Posudzovanie vplyvu zaťaženia na nosné časti mobilných pracovných strojov pri simulácii prevádzkových skúšok podľa noriem ISO 14 397 -- 1 a ISO 14397 -- 2
2012
2013
Mladý výskumník
V. PulkovníkÚDTK FME
2003
2005
VEGA
J. Slavkovský
KMaT FME
2007
2009
VEGA
KTM FME
Povrchovo modifikovaná elektróda pre zváranie pozinkovaných plechov2014
2014
Mladý výskumník
ÚTM FME
Practical Placement for Slovak University Students (SK/03/A/F/Pl-301213)
2004
2005
-- Iný domáci --
P. KostkaFME
Pravdepodobnostné prístupy riešenia potrubných systémov uložených na pružných podkladoch
2019
2019
Mladý výskumníkS. Mihelová
ÚAMM FME
PRAXIS - European Center for Project/Internship Excellence (518811-LLP-1-2011-1-PT-ERASMUS-ENW, 2011-3819)2011
2014
ErasmusĽ. Šooš
ÚSETM FME
Prediktívne riadenie mechanických systémov (APVV-0280-06)
2007
2009APVVB. Rohaľ-IlkivKAIPT FME
Preparation of Feasibility study on mat. technol. and pers. provisions of sorted collection of waste on territory of Up.ZO emphasizing its mat. and energ. utilization using exp. of Austr. partner (2003/005-704.01)
2005
2008
-- Iný domáci --M. PeciarKChSZ FME
2004
2006
VEGAŠ. Emmer
KTM FME
Preparation of an accredited study program "Production Systems and Quality Management" on EUR-ACE accredited study (027STU-4/2019)20192021
KEGA
ÚSETM FME
Preplňovaný spaľovací motor s pohonom na syntézne plyny z obnoviteľných zdrojov energie (APVV-17-0006)
2018
2021APVV - Všeobecná výzvaÚDTK FME
Presné riadenie piezoelektrických systémov (APVV 0427-07)
2008
2010
-- Iný domáci --
FME
20072009VEGAM. MusilKTM FME
Priemyselný výskum metód a postupov generatívneho konštruovania a znalostného inžinierstva pre vývoj automobilov (26240220076)
2012
2014
OP VaV
FME
Príprava a štúdium gradientných materiálov a povlakov pre aplikácie v podmienkach extrémnych procesov degradácie (1/0114/10)
2010
2012
VEGA
FME
Príprava a vlastnosti laserových kompozitných návarov s Ni matricou spevnenou WC časticami. (1/0278/10)
2010
2012
VEGA
FME
Problems of vibroinsulation and vibration diagnostics of machines and structures failures (1/2103/05)
2005
2007
VEGA
O. ZáhorecKTM FME
Process of effective power utilization with respect to fuel savings (1/3180/06)
2006
2008
VEGAKTE FME
2002
2004VEGA
KMaT FME
2006
2008
VEGA
Ľ. Šooš
KVT FME
Production quality improvement of machine products using advanced statistical methods (1/3182/06)20062008VEGAKM FME
Professor Aurel Stodola's 160th birthday - Anniversary Celebrations (038STU-4/2019)2019
2021
KEGA
ÚAMAI FME
Program ďalšieho vzdelávania v oblasti priemyselnej automatizácie a informačných technológií (13120110014)2005
2006
-- Iný domáci --
G. HulkóKAIPT FME
Progresívna metodika testovania vybraných technologických parametrov výrobných strojov (1/0265/08)
20082010
VEGA
FME
Projekt e-learning a návrhu virtuálneho prostredia pre odbor virtuálne závody /VZ/ budované na báze inteligentných výrobných systémov /IMS/ - VS -IMS (3/100103)
2003
2006
KEGA
KVS FME
2007
2009
VEGAM. TolnayKVS FME
2008
2008
-- Iný domáci --
KHS FME
Quality Assurance in Higher Education (The UK Aproach and Interaction with Slovak Universities) (QAHEA)
2001
2004
-- Iný domáci --L. Javorčík
KVT FME
Quality Assurance,Function Tests,Simulation and Monitoring of the Mechanical Drives (H-0137 01/02)
2001
2003
CEEPUS
KVS FME
Quality Assurance,Function Tests,Simulation and Monitoring of the Mechanical Drives (H-0137 02/03)
2002
2003
CEEPUS
KVS FME
Quality Improvement in University Management (SK-/01/A/F/EX-100 404)
2001
2003
-- Iný domáci --
KM FME
Realizácia merania parametrov mobilného pracovného stroja
2013
2013
Mladý výskumník
ÚDTK FME
Realizácia skúšok zhutňovania popola zo spaľovania nekontaminovanej drevnej hmoty v kombinácii s magnezitom (20/10)
2010
2010
-- Iný domáci --
Ľ. ŠoošFME
Reduction of thermal load of buildings, above all roofs
2018--
-- Iný domáci --
M. MasarykÚESZ FME
Regional Development by Distance Learning of SME Managers (REDILEM ) (SK/01/31P/PP-142226)
2001
2004
-- Iný domáci --P. Brokeš
KChSZ FME
Regional Development by Distance Learning of SME Managers (REDILEM ) (SK/01/31P/PP-142226)
20052005
-- Iný domáci --
KChSZ FME
Renewable energy resources (CII-SK-0405-02-1011)
2010--
CEEPUS
J. VlnkaÚAMAI FME
Research, Development and Education in Precision Machining (CIII-RS-0507-01-1112)2011--CEEPUSI. Onderová
ÚSETM FME
Research of dynamical instability and noise effects of automotive disc brakes and chosen machining technologies. (1/0637/18)20182020
VEGA
ÚSETM FME
Research of Forming and REW joining deep drawing part made of high-strength steel and aluminium sheets (1/0469/18)
2018
2021
VEGA
ÚTM FME
2008
2010
APVV
FME
Research of Modules Platform of Selected Mobile Working Machines Gropu, their Optimalization by means of Generative Design Methods (APVV-15-0524)
2016
2020
APVV - Všeobecná výzvaL. GulanÚDTK FME
Research of optimal DVS structures in the innovation process OPTIDVS (LPP-0418-09)
2009
2012
-- Iný domáci --
Š. Valčuha
FME
20052007VEGA
KMaT FME
2005
2007
VEGA
K. RužičkaKMaT FME
Research of special advanced technologies of particulate materials (1/0028/19)2019
2021
VEGA
ÚPI FME
Research of the possibilities of using generative engineering design in the development of mobile machine modules with application of sustainable materials and technologies (1/0449/18)
2018
2020VEGAÚDTK FME
Research on mechanical properties of various assembly joints of composite sandwich structure (SK-FR-2015-0016)2016
2017
Bilaterálna spolupráca - SR - Francúzsko
L. GulanDek FME
Research on methods of generating internal structures of components made by FDM method with emphasis on their mechanical properties
2018
2019Excelentné tímy mladých výskumníkovP. ZaujecÚDTK FME
Rheological properties of the multiphase system (1/0303/18)
2018
2020VEGAÚPI FME
Riadené kmitanie odpruženia automobilu využitím semiaktívnych komponentov (1/0503/10)
20102012VEGAM. Musil
FME
Riadenie parametrov liatia s kryštalizáciou pod tlakom na zmenu štruktúry a vlastností odliatkov z hliníkovej zliatiny na tvárnenie
2015
2017
Excelentné tímy mladých výskumníkov
ÚTM FME
Riadenie robotického ramena autonómneho mobilného robotického systému
2015
2015Mladý výskumníkÚAMAI FME
Riadenie systémov zadaných numerickými štruktúrami na zložitých oboroch definície z demonštráciami cez internet (1/9278/02)20022004
VEGA
G. Hulkó
KAIPT FME
Riadenie žeriava s uvažovaním zmeny parametrov a nelinearít
2018
2018Mladý výskumníkÚAMM FME
Riadiaci systém magnetického ložiska pre pokročilé aplikácie v energetike
2015
2015
Mladý výskumníkR. Kozakovič
ÚESZ FME
Robotic senior assistant
2018
2018
Excelentné tímy mladých výskumníkovÚAMM FME
2005
2007VEGAF. Palčák
KTM FME
RORETA - Application of ugmented reality (AR) in the education process of production processes (053STU-4/2018)
2018
2020
KEGA
ÚSETM FME
Rozšírenie aktuálnych metód výpočtu dynamickej nestability automobilových kotúčových bŕzd zahrnutím termálno-štrukturálnych efektov. (APVV-18-0411)2019--
APVV - Všeobecná výzva
ÚAMM FME
Rozšírenie možností generatívneho projektovania v automobilovom priemysle20132013Mladý výskumníkJ. Gulanová
ÚDTK FME
Rozšírenie možností virtuálneho laboratória pre podporu výučby technológií spracovania a energetického využívania obnoviteľných energonosičov (059STU-4/2013)
2013
2016
KEGA
ÚSETM FME
2006
2006
-- Iný domáci --KM FME
Rozvoj ľudských zdrojov pre výskum a vývoj v oblasti automatizácie (bez kódu)
2005
2006
-- Iný domáci --
KAIPT FME
Rozvoj moderných metód a technológií na racionálnu spotrebu energie zariadeniami čerpacej techniky (1/0113/08)
2008
2010
VEGAFME
Rýchla prototypizácia algoritmov pre nelineárne prediktívne riadenie rýchlych mechatronických systémov
2014
2014
Mladý výskumník
M. GulanÚAMAI FME
Safety, reliability and economy of the environment friendly power sources and their integration into power systems (1/1067/04)
2004
2006
VEGA
KTE FME
Scientific Scenarios and Art (2008-2254/001-001 CTU MECOAN)20082011-- Iný domáci --M. Kováčová
KM FME
Senzorický systém pre magneticky levitujúci hriadeľ
20152015Mladý výskumníkM. KertészÚDTK FME
Simulation of flow in distribution networks (1/2087/05)20052007
VEGA
B. Knížat
KHS FME
2000
2003
-- Iný domáci --
FME
Slovak University Students in the Enterprises of EU Countries (SK/04/A/F/PL-402295)20042005-- Iný domáci --
Dek FME
Slovak-Austrian-German-Alliance for Vocational Education and Training (2015-1-SK01-KA202-008951)
2015
2017ERASMUS+M. PeciarÚPI FME
SMAP Spaľovacie motory s pohonom na alternatívne palivá vyrobené z obnoviteľných zdrojov energie (1/0017/14)
2014
2016VEGAM. PolóniÚDTK FME
SMHCNG Spaľovacie motory piestové s pohonom na zmes zemného plynu a vodíka (1/0024/09)
2009
2011
VEGA
FME
Solar air-conditioning of larger buildings
2018
--
-- Iný domáci --
ÚESZ FME
Sonotródne nástrojové materiály (1/0189/12)2013
2016
VEGAÚTM FME
2006
2008
VEGAM. Polóni
KALSM FME
Split-Core Trainer Strenghthening System for athletes and untrained individuals with functional back pain (APVV-15-0704)
20162019APVV - Všeobecná výzva
ÚSETM FME
Spoluprác na vývoji technológie komunálnych a iných odpadov pre energetické zhodn. Briketovanie materiálu RDF (05/10)2010
2010
-- Iný domáci --
FME
Spracovanie odpadných polyolefínov na plynné monoméry a zmesné etylétery (APVV-18-0348)2019--APVV - Všeobecná výzva
ÚPI FME
2008
2008-- Iný domáci --
KTM FME
Stanovenie a výskum vplyvu parametrov v procese zhutňovania odpadovej biomasy na výslednú kvalitu výliskov (1/0420/16)2016
2018
VEGA
P. Križan
ÚSETM FME
Stanovenie charakteristík kvantifikácie emisií a indikátorov kvality ovzdušia v podmienkach európskej legislatívy (3/4800/08)2008
2010
KEGA
M. PeciarFME
Stanovenie ovplyvňujúcich faktorov na metrologické vlastnosti snímačov pracujúcich na termoelektrickom princípe (APVV-17-0235)
2018
2022APVV - Všeobecná výzvaS. ĎurišÚAMAI FME
2008
2008
-- Iný domáci --
K. StračárKHS FME
Stavba experimentálneho zariadenia pre riadenie pohonu otoče mobilného pracovného stroja20112012Mladý výskumník
ÚDTK FME
Stratégie merania na súradnicových meracích strojoch pri hodnotení geometrických odchýlok tolerovaných útvarov
2013
2013
Mladý výskumník
CI FME
20032005
VEGA
KVT FME
Study of the solidification conditions for the obtaining of the thicotropic primary microstructure an nonequilibrions processes at the joining with the respect on their using in the automobile industry (1/2106/05)2005
2007
VEGAL. StančekKMaT FME
Supporting SMEs towards a new phase to European Research Area on new processes, adaptive manufacturing systems and the factory of the future (NMP2-ER-2011-266549)20112015
International cooperation
Š. Valčuha
ÚSETM FME
2004
2006
VEGA
KVS FME
Synergický vplyv gradientu rýchlostí prúdenia tuhnúcej taveniny a vysokých rýchlostí jej ochladzovania v procese liatia s kryštalizáciou pod tlakom zliatin NeFe kovov pre automobilový priemysel (1/0359/08)2008
2010
VEGAL. StančekFME
Syntéza poznatkov o základných vlastnostiach partikulárnych látok a metódy ich merania (349-033STU-4/2010)
2010
2012
KEGA
FME
Špeciálne povrchové úpravy ako možnosť zvýšenia únosnosti a zlepšenia tribologických charakteristík prevodových mechanizmov (1/0189/09)
2009
2011VEGAFME
20082008-- Iný domáci --KTE FME
Štúdia pre optimalizáciu dávkovania NH4OH na kotloch Teplárne spoločnosti CM Europ Power Slovakia (19/10)
20102010
-- Iný domáci --
FME
2008
2008
-- Iný domáci --F. UrbanKTE FME
Štúdium biológie, metód masového chovu a rádiosenzitivity vrtivky mediteránnej (kmeň tsl) a mníšky veľkohlavej a ich využitie v technike sterilného hmyzu (APVT - 51- 0042702)20042006APVV
KVS FME
Štúdium možností prípravy a aplikácie kompozitných materiálov z odpadového dreva a plastov. (1/0394/16)
2016
2018
VEGA
ÚTM FME
Štúdium štruktúry niklových návarov typu Ni-Cr-B-Si-C zhotovených technológiou laserového a elektrónolúčového navárania (1/4094/07)2007
2009
VEGAZ. Iždinská
KMaT FME
Štúdium technológií spájania nových typov kovových a nekovových materiálov pre aplikácie v automobilovom priemysle. (1/0065/08)
2008
2010
VEGA
FME
Štúdium tribologických charakteristík nových vysokotvrdých povlakov na materiáloch vhodných pre prevodové mechanizmy (1/0227/15)
2015
2017
VEGA
ÚDTK FME
Štúdium vlastností nekovových materiálov pre automobilový priemysel (1/0066/08)
2008
2010VEGAE. Gondár
FME
Štúdium vlastností zvarových spojov vysokopevných oceľových plechov zhotovených laserom
2011
2012
Mladý výskumník
ÚTM FME
Štúdium vplyvu parametrov laserového zvárania na mikroštruktúru a mechanické vlastnosti polotovarov zložených z oceľových plechov HCT600X a HX220BD
2015
2015
Mladý výskumníkÚTM FME
Štúdium vplyvu recyklácie na degradáciu vlastností termoplastových výstrekov (1/9419/02)
2002
2004
VEGA
KMaT FME
Štúdium získavania sféroidickej morfológie primárneho tuhého roztoku zliatiny hliníka na tvárnenie a jeho vplyvu na mechanické vlastnosti. (1/0876/14)20142017VEGAL. Stanček
ÚAMM FME
Target materials for hard coatings prepared by magnetron and arc sputtering method (1/3183/06)
2006
2008
VEGA
KMaT FME
Technical Characteristics Researching of Modern Products in Machine Industry (Machine Design, Fluid Technics and Calculations) with the Purpose of Improvement Their Market Characteristics and Better P (CII-RS-0304-02-0910)2008
2010
-- Iný domáci --
M. Vereš
FME
Technical Characteristics Researching of Modern Products in Machine Industry (Machine Design, Fluid Technics and Calculations) with the Purpose of Improvement Their Market Characteristics and Better Placement on the Market (CIII-RS-0304-04-1112)2011--
CEEPUS
ÚDTK FME
Technická pomoc pri zabezpečení činností pri hodnotení výkonových parametrov turbosústrojov (31/09)
2009
2009
-- Iný domáci --
KTE FME
Technická pomoc pri zabezpečovaní činností - analýza výpočtu tlaku a teploty (28/09)
2009
2009-- Iný domáci --
KTE FME
2009
2009
-- Iný domáci --
KTE FME
The research of continual agglomeration of the pharmaceutical powders
2018
2020Excelentné tímy mladých výskumníkovO. MachoÚPI FME
The role of nuclear shells in formation, decay and structure of heavy and superheavy nuclei (2/4098/25)
2004
2006VEGAJ. LejaKF FME
Theoretical and Practical Solution of Structures on Elastic Linear and Nonlinear Foundation (017STU-4/2018)
20182020
KEGA
ÚAMM FME
2005
2007
KEGA
KCS FME
Tlakové straty pri prúdení chladiva CO2 cez výtlačnú časť ventilovej dosky kompresora2013
2013
Mladý výskumníkJ. ŠustekÚESZ FME
Tlakové straty sacieho filtra kompresora pre chladivo R7442013
2013
Mladý výskumníkR. Ruman
ÚESZ FME
Training in Embedded Predictive Control and Optimization (FP7-PEOPLE-2013-ITN-607957)
2014
--
Initial trainingB. Rohaľ-IlkivÚAMAI FME
Training in Embedded Predictive Control and Optimization (607957)
20142018
Initial training
B. Rohaľ-Ilkiv
ÚAMAI FME
Training of institutions in modern environmental Approaches and Technologies (TIMEA) (IB_JEP-41156-2006 (RS) TIMEA)
20072009
-- Iný medzinárodný --
Ľ. Šooš
KVT FME
Transfer proznatkov pre moderné automatizované výroby (13120110532)
2007
2008-- Iný domáci --M. Králik
KVS FME
Tvárnenie plechov z vysokopevných ocelí (1/0405/08)
2008
2010VEGAP. KostkaFME
2005
2005-- Iný domáci --R. JančoKPP FME
Tvorba tématicky zameraných laboratórnych pracovísk pre implemetáciu rôznych typov vnorených platforiem do výučby (027STU-4/2017)20172018KEGAÚAMAI FME
Umwelt Management Systeme-Handbuch fuer kleine und mittlere Unternehmen (A/99/1/050150/PI/III.3a/FPC)
2002
2002
-- Iný domáci --
KChSZ FME
Únavová životnosť pri dvojosovom namáhaní - kvantifikácia vrubových účinkov20132013
Mladý výskumník
ÚAMM FME
Uniform approach to ,mathematical modeling in drug development and in biomarker and surrogate endpoint determination/evaluation (COST B15)
2000
2003
COST
L. Dedik
KAIPT FME
Universal holder of tool for high speed cutting of materials (1/3181/06)20062008
VEGA
KVT FME
Univerzitný vedecký park STU Bratislava (26240220084)
2013
2015
OP VaVE. GondárFME
Upgrading the Skills of University Teaching Staff in Welding to Quality Welding Personnel in Accordance with International Standards and Curriculum Development in Postgraduate Welding Educ. Program (VN/Asia-Link/006(104722))20052008-- Iný domáci --V. HrnčiarKMaT FME
Uplatnenie ekologických a tribologických princípov v súčasných konštrukciách, pohonných a prevodových systémoch (APVT - 20- 007602)
2002
2005
APVV
KCS FME
Určenie geometrických charakteristík objektov zo zobrazení získaných z kriminalisticky relevantných obrazových záznamov (APVV 0161-12)2013
2017
APVV - Všeobecná výzvaÚMF FME
Určenie geometrických charakteristík objektov zo zobrazením získaných z kriminalisticky relevantných obrazových záznamov (APVV-0161-12)
2013
2017
APVV - Všeobecná výzva
ÚMF FME
2005
2007
VEGA
KHS FME
2008
2008
-- Iný domáci --
KMaT FME
Validácia počítačových simulácií z meraní v aerodynamickom tuneli
2014
2014
Mladý výskumník
ÚESZ FME
Validácia termohydraulických výpočtových nástrojov pre vysokoteplotné aplikácie (APVV-17-0349)2018
2021
APVV - Všeobecná výzvaR. Olšiak
ÚESZ FME
Variabilný bi-frakčný vznetový motor na palivo z odpadových surovín na báze ropy (APVV-17-0507)
2018
2021
APVV - Všeobecná výzva
ÚDTK FME
Verifikácia nového únavového kritéria pri viacosom namáhaní20142014Mladý výskumníkP. NovotnýÚAMM FME
Verifikácia únavového kritéria pri multiaxiálnom neproporcionálnom zaťažení (ťah-krut)
2014
2015
Pokračujúci mladý výskumník
ÚAMM FME
Vibrodiagnostická analýza dvojvalcového piestového kompresora
20152015-- Iný domáci --Ľ. MagdolenÚDTK FME
Vibroizolácia strojov, dopravných prostriedkov a vibračná diagnostika porúch rotačných strojov (1/9432/02)20022004VEGA
KTM FME
Virtuálne laboratórium pre podporu výučby technológií spracovania a energetického využívania obnoviteľných energonosičov (3/7216/09)
2009
2010
KEGA
FME
Virtuálne laboratórium 3D merania geometrických veličín (005STU-4/2012)20132016
KEGA
R. Palenčár
ÚAMAI FME
2009
2009
-- Iný domáci --
K. StračárKHS FME
Vplyv polymérnych aditív na hydrodynamiku prúdenia kvapalín v aparátoch s turbulentným vírovým tokom
2018
2018Mladý výskumník
ÚPI FME
Vplyv procesných parametrov vysokošmykovej granulácie na rast aglomerátov
20152015
Mladý výskumník
O. Macho
ÚPI FME
2002
2004
VEGA
M. GančoKHS FME
Vplyv technologických parametrov na vlastnosti spájkovaných spojov pozinkovaných oceľových plechov vyhotovených oblúkovou technológiou MIG/MAG a laserovým lúčom (1/9422/02)20022004
VEGA
P. Sejč
KMaT FME
Vplyv termálneho zaťaženia na dynamiku kotúčových bŕzd a nimi emitovaného hluku (1/0841/13)
2013
2016
VEGAL. StarekÚAMM FME
Vybudovanie centra na výučbu inžinierskych predmetov v dvoch jazykových mutáciách (011STU-4/2013)
2013
2016
KEGA
J. BukoveczkyÚDTK FME
Vybudovanie výskumno-vývojovej a inovačnej siete pre oblasť materiálov a technológií ich spájania (MATNET) (JPD 3-2005/1-018; kód 131 202 00076)
20062008
-- Iný domáci --
KMaT FME
Vyhľadávanie a možnosti aplikácie nových technológií v procese spracovávania odpadového skla nespracovateľného bežnými technológiami - stratégia výskumu a vývoja technológií a logistiky pracovania jednotlivých prúdov (1240/15/30)
2015
2016
-- Iný domáci --Ľ. ŠoošÚSETM FME
2009
2009
-- Iný domáci --P. KrižanKVT FME
Výmenník tepla s koaxiálnymi skrutkovito zvinutými rúrami (APVV-18-0430)
2019
--
APVV - Všeobecná výzva
ÚPI FME
Výpočet a posúdenie hlukovej záťaže spôsobovanej leteckou prevádzkou na letiskách Vodochody, Benešov (44/08)20082008-- Iný domáci --M. KamenickýKCS FME
Výpočet ukotvenia sedadla a plošiny v ambulantnom priestore sanitného vozidla (06/10)
20102010
-- Iný domáci --
M. MusilFME
Výpočtové nástroje pre vysokoteplotné termohydraulické aplikácie a ich experimentálna validácia (APVV-18-0009)
2019
--
APVV - Všeobecná výzva
ÚESZ FME
2008
2008
-- Iný domáci --
KChSZ FME
Vypracovanie expertného posudku na návrh technol. spracovania textilného odpadu (20/08)2008
2008
-- Iný domáci --
KVT FME
Vypracovanie metodiky a spracovanie pedagogickej dokumentácie pre výučbu bakalárov v oblasti automatizácie výrobných systémov (3/0074/02)20022004KEGA
KVS FME
20042004
KEGA
M. Tolnay
KVS FME
2004
2006
KEGAM. TolnayFME
Vypracovanie počítačového 3D CAD modelu nastaviteľného navíjacieho prípravku pre navíjanie cievok transformátora a technickej dokumentácie2015
2015
-- Iný domáci --
ÚDTK FME
Vypracovanie projektovej dokumentácie a analýza "Vplyv vybraných mechanických a energetických parametrov pri prestavbe vyradených lodných kontajnerov a ich recyklácia"
2015
2015
-- Iný domáci --
R. Jančo
ÚAMM FME
Výroba prototypu elektrického invalidného vozidla pre ľahký terén
2016
2016
Mladý výskumníkÚDTK FME
Výrobné zdroje elektrickej energie a premeny energií (ŠP 5)
2003
2005
Štátny program
Ľ. Šooš
KVT FME
Výskum a analýza zvýšenia energetickej efektívnosti tepelného čerpadla (APVV-17-0670)
2018
2021
APVV - Všeobecná výzvaF. Urban
ÚESZ FME
Výskum a implementácia PLM pre virtuálne závody (malé a stredné) v SR (AV - 4/0008/05)20052007
APVV
KVS FME
Výskum a kvantifikácia vplyvu technologických a konštrukčných parametrov v procese lisovania rôznych druhov biomasy
2013
2014Pokračujúci mladý výskumníkÚSETM FME
Výskum a optimalizácia postupov zlepšovania úžitkových vlastností ložiskových materiálov s cieľom zvýšenia životnosti a trvanlivosti valivých ložísk pre koľajové vozidlá (APVV-18-0439)2019--
APVV - Všeobecná výzva
ÚSETM FME
2003
2005
APVV
KVS FME
Výskum a realizácia modelového virtuálneho závodu v európskom výskumnom priestore (AV-1014/2003)
2003
2009
APVV
KVS FME
Výskum a transformácia viacfázových sústav pre nekonvenčné pokročilé materiály s exaktnými mechanicko-fyzikálnymi vlastnosťami (APVV-18-0092)
2019
--
APVV - Všeobecná výzva
ÚPI FME
Výskum a vývoj metodiky navrhovania inovácií strojárskych výrob novej generácie v digitalizovaných sieťovo prepojených závodoch (INOVANET) (AV 1302/09)
2009
2011-- Iný domáci --Š. Valčuha
FME
Výskum a vývoj mikrogeneračnej jednotky (APVV-0270-06)
2007
2009APVVM. PolóniKALSM FME
Výskum a vývoj nových typov povlakov vhod-ných pre elektródy určené na odparové bodové zváranie pozinkovaných oceľových plechov (1/0385/15)
20152017VEGAP. SejčÚTM FME
2010
2013
OP VaVFME
Výskum aplikovateľnosti metódy generatívneho konštruovania pri návrhu modulov mobilných strojov s prihliadnutím na trvalo udržateľný rozvoj (1/0391/19)
2019
2021VEGAÚDTK FME
Výskum experimentálnych viacotvorových tlakových sond (1/0835/18)
2018
2020
VEGAJ. Bereznai
ÚESZ FME
Výskum hydraulických vlastností jednolopatkového čerpadla
20192019
Mladý výskumník
M. Kurilla
ÚESZ FME
Výskum javov prebiehajúcich v termohydraulických okruhoch s prirodzenou cirkuláciou inertných plynov (1/0743/18)
2018
2020
VEGA
F. Urban
ÚESZ FME
Výskum metód merania vybraných kľúčových parametrov prevádzky špeciálnych opravníkových pásov s dôrazom na metrologickú nadväznosť, bezpečnosť a spoľahlivosť (APVV-18-0089)2019--APVV - Všeobecná výzvaS. Ďuriš
ÚAMAI FME
Výskum metodologického a sytémováho riešenia prípravy tvorivých pracovníkov pre priemysel (2003 SP 51/028 09 00/028 09 11 č.1.3)
2003
2006Štátny programKHS FME
Výskum modulárnej štruktúry novej generácie pásových ťahačov pre technológie v enviromentálne citlivom prostredí (APVV-17-0309)2018--APVV - Všeobecná výzvaL. Gulan
ÚDTK FME
20072009
APVV
J. Bukoveczky
KCS FME
Výskum možností implementácie koridorov pre autonómne vozidlá (APVV-18-0491)2019
--
APVV - Všeobecná výzva
ÚDTK FME
Výskum možnosti uplatnenia metód ge-neratívneho konštruovania pri vývoji modulov mobilných pracovných strojov (1/0445/15)
2015
2017VEGAL. Gulan
ÚDTK FME
Výskum nekonvenčných pokročilých materiálov aplikáciou procesu granulácie viacfázových sústav (APVV-17-0029)2018
2021
APVV - Všeobecná výzva
P. Peciar
ÚPI FME
Výskum parametrov ovplyvňujúcich proces lisovania odpadovej biomasy do formy tuhých ušľachtilých biopalív
2012
2013Mladý výskumníkÚSETM FME
Výskum prenosu vibroakustickej energie a jej redukcia pri aplikácii kompozitných materiálov pri stavbe mobilných pracovných strojov s cieľom skvalitnenia pracovného prostredia (1/0123/10)
2010
2012VEGAS. ŽiaranFME
Výskum prevádzkovej životnosti rozhodujúcich stavebných modulov mobilných pracovných strojov (1/0301/12)
2013
2016
VEGAL. GulanÚDTK FME
Výskum procesov mechaniky partikulárnych látok (1/4090/07)2007
2009
VEGA
KChSZ FME
Výskum procesu lisovania biomasy do formy tuhých biopalív a experimentálna verifikácia matematického modelu ako algoritmu pre adaptívny riadiaci systém zhutňovacích strojov
2013
2013Mladý výskumník
ÚSETM FME
Výskum progresívneho výmenníka tepla (APVV-17-0193)
2018
2022
APVV - Všeobecná výzva
ÚPI FME
Výskum progresívnych metód a prostriedkov v automatizácii výroby (1/1056/12)2013
2016
VEGA
ÚSETM FME
Výskum progresívnych metód a prostriedkov v automatizovanom procese zvárania karosérie
2011
2012
Mladý výskumníkM. HudecÚSETM FME
Výskum progresívnych technológií mechaniky partikulárnych látok (1/0276/17)
2017
2019
VEGA
M. PeciarÚPI FME
Výskum silových pomerov počas zhutňovania biomasy a tvarová optimalizácia lisovacích nástrojov zhutňovacích strojov (1/0085/19 )20192021
VEGA
P. KrižanÚSETM FME
Výskum technologických uzlov CNC strojov na delenie materiálov energolúčovými technológiami ( S3/2015)
20152018-- Iný domáci --Ľ. Šooš
ÚSETM FME
Výskum technológií progresívneho zhodnocovania odpadov zo starých vozidiel (1103/11/10) (1103/11/10)
2011
2014
-- Iný domáci --Ľ. ŠoošÚSETM FME
Výskum tribologických a ekologických charakteristík vybraných konštrukčných uzlov na báze tenkých kovových vrstiev (1/0425/18)
2018
2020
VEGAÚDTK FME
Výskum tribologických charakteristík nových vysokotvrdých povlakov na materiáloch vhodných pre prevodové mechanizmy (APVV-17-0576)
2018
2022APVV - Všeobecná výzvaÚDTK FME
Výskum tribologických charakteristík nových vysokotvrdých povlakov na materiáloch vhodných pre prevodové mechanizmy (APVV-18-0045)
2019
--APVV - Všeobecná výzva
ÚDTK FME
Výskum trvanlivosti nástrojov progresívnej konštrukcie zhutňovacieho stroja a vývoj adaptívneho riadenia procesu zhutňovania (APVV-0857-12)
2013
2017
APVV - Všeobecná výzva
ÚSETM FME
Výskum v oblasti simulácie postupností - rozšírenie informácií o konvergenčných poliach
2013
2013Mladý výskumník
ÚMF FME
Výskum v oblasti sumácie postupností
2012
2013Mladý výskumník
ÚMF FME
Výskum vlastností liekových foriem s riadeným uvolňovaním účinnej látky využitím procesu extrúzie a sferonizácie
2016
2018
Excelentné tímy mladých výskumníkov
ÚPI FME
Výskum vlastností materiálov a ich vývoj pre nosné konštrukcie a pruženie v prívesovej technike (APVV-17-0666)
2018
2022
APVV - Všeobecná výzva
ÚAMM FME
Výskum vlastností nových super tvrdých povlakov na báze boridov titánu (TiBx) na rezných nástrojoch (1/1138/04)
2004
2006
VEGA
Š. Valčuha
KVS FME
Výskum vlastností zvarových spojov vybraných kovových sústav zhotovených pevnolátkovým laserom (APVV-0281-12)
2013
2017
APVV - Všeobecná výzva
ÚTM FME
Výskum vplyvu materiálových vlastností gumo-kovových komponentov na zníženie vysokofrekvenčných vibrácií a hluku v konštrukčných uzloch elektromobilov (APVV-18-0464)
2019--
APVV - Všeobecná výzva
ÚDTK FME
Výskum vplyvu procesu polymerizácie a sušenia PVC latexu na parametre PVC plastisolov (APVV-17-0347)
2018
2022APVV - Všeobecná výzvaÚPI FME
Výskum vplyvu procesu polymerizácie a sušenia PVC latexu na parametre PVC plastisolov (APVV-18-0370)2019
--
APVV - Všeobecná výzva
M. PeciarÚPI FME
Výskum vplyvu pružných prvkov na prenos dynamického zaťaženia pôsobiaceho od vozovky do konštrukčných uzlov vozidla2011
2012
Mladý výskumník
P. LorencÚAMM FME
Výskum vplyvu semiaktívnych prvkov pruženia na bezpečnosť a pohodlie jazdy automobilu20122013
Mladý výskumník
J. Danko
ÚDTK FME
Výskum vplyvu termálneho zaťaženia na dynamiku kotúčových bŕzd a výskyt hluku
2012
2013
Mladý výskumník
ÚAMM FME
Výskum vybraných procesov mechaniky partikulárnych látok (1/0314/10)2010
2012
VEGA
FME
Výskum, vývoj a realizácia novej technológie a systémov intenzifikácie a skvalitňovania procesov WJM/UWJM a ultrazvukového brúsenia aplikáciou výkonového ultrazvuku a abraziva (IPVT/1/98)
1998
2005
APVV
KVT FME
Výskumné centrum ALLEGRO (26220220198)
2014
2015
OP VaVF. Urban
ÚESZ FME
Výskumné práce na hydraulickom riešení technológií a experim. výskumne recyklačného čerpadla pre práčky (6/08)
2008
2008
-- Iný domáci --
KHS FME
Vytvorenie meracieho okruhu pre výskum prúdenia vo výtokovom kanáli plavebnej komory SVD Gabčíkovo
2011
2012
Mladý výskumník
ÚESZ FME
20062007-- Iný domáci --
KF FME
2005
2007APVVV. Pulc
KMaT FME
2003
2005
VEGA
KTT FME
Vývoj a optimalizácia technológie aditívnej výroby a konštrukcie zariadenia pre výrobu súčiastok s optimalizovanou pevnosťou a výrobnými nákladmi (APVV-18-0527)
2019
--
APVV - Všeobecná výzva
ÚSETM FME
Vývoj a výroba unikátneho skúšobného zariadenia pre skúšanie vnútorného HCR ozubenia hybridných pohonov automobilov + zápis úžitkového vzoru
2014
2014
Mladý výskumník
ÚDTK FME
Vývoj a výskum metód a prostriedkov merania pre automobilový priemysel (1/0310/09)2009
2011
VEGAR. PalenčárFME
Vývoj a výskum prípravy technicky vyspelých materiálových sústav metódou elektrofrézy pre následné spracovanie páškovou metalurgiou (1/4102/07-SJF)2007
2009
VEGA
KMaT FME
Vývoj inovatívnych metód pre primárnu metrológiu momentu sily aplikáciou silových účinkov (APVV-18-0066)
2019
--
APVV - Všeobecná výzva
S. ĎurišÚAMAI FME
2007
2009
VEGA
KTT FME
Vývoj originálnej konštrukcie zhutňovacieho lisu s obrátenou kinematikou (APVV-18-0505)2019--APVV - Všeobecná výzvaÚSETM FME
Vývoj snímača vibrácií20152015
-- Iný domáci --
Ľ. Magdolen
ÚDTK FME
Vývoj softvérového vybavenie pre voľbu usporiadania súčiastok na paletách, automatické generovanie programu podľa rozloženia objektov na paletách (AV-0005/2007)
2007
2009
APVVM. Tolnay
KVS FME
Vývoj softvérovej podpory s využitím fyzikálnej simulácie pre optimalizáciu procesov plynulého odlievania ocele ako systémov s rozloženými parametrami pre Železiarne Podbrezová, a.s. (APVV-14-2044)
20152019APVV - Všeobecná výzva
ÚAMAI FME
Vývoj systému monitorovania spolupôsobenia korózneho poškodenia a napätosti líniových potrubí (20/09)
2009
2011
-- Iný domáci --
FME
Vývoj špeciálneho low friction tesnenia dvojradového ložiska pre vodné čerpadlá automobilu (APVV-18-0437)
2019
--
APVV - Všeobecná výzvaÚSETM FME
Vývoj technológie prípravy komunálnych a iných odpadov pre energetické zhodnotenie. (14/09)
2009
2009
-- Iný domáci --
KVT FME
Vzdelávací portál Strojníckej fakulty STU pre podporu distribuovaného vzdelávania, e-learningu a webMatematiky (M-ePortál, kód 13120120104)
2004
2008
-- Iný domáci --
KM FME
Vzdelávania nezamestnaných zo znevýhodnených skupín pre prácu technológov zvárania a pracovníkov nedeštruktívneho skúšania (13110100020)
2006
2008
-- Iný domáci --P. SejčKMaT FME
Vzdelávanie v oblasti zvárania plastov - nové možnosti ulatnenia na trhu práce (13120120323)2007
2008
-- Iný domáci --E. GondárKMaT FME
Vznetový variabilný bi-frakčný motor na palivo z odpadových surovín na báze ropy (APVV-18-0230)
2019
--
APVV - Všeobecná výzvaM. PolóniÚDTK FME
Vznik a efektívne zhodnotenie biomasy a odpadov pre potreby stavebníctva, energetiky a iných odvetví priemyslu (1/0370/03)2003
2005
VEGA
KVT FME
V4 Green energy platform (31110027)
2011
2013
-- Iný medzinárodný --
ÚESZ FME
2006
2010
RAV MŠ SR
Š. Valčuha
KVS FME
2006
2010-- Iný domáci --
KVS FME
WASTE ECONOMY BOUNDLESSLY (HUSK 0801/1.7.1/0125)20092010SK - HUĽ. Kolláth
FME
Wear resistant Si3N4 and B4C based ceramic composite materials (1/0298/18)2018
2021
VEGA
ÚTM FME
WS Debate - Stimulating Policy Debate on Women and Science Issues in Central Europe (FP6-036651 (WS& DEBATE ))
2006
2008
-- Iný domáci --
KM FME
2002
2003
-- Iný domáci --
KM FME
Zabezpečenie metrologickej kontroly meradiel vnútro-očného tlaku (1/0556/18)
2018
2020VEGAS. Ďuriš
ÚAMAI FME
Zabezpečenie nadväznosti meraní a modely vyhodnotenia meraní pre automobilové a biomedicínske inžinierstvo (1/0120/12)20132016VEGA
ÚAMAI FME
Zahraničná spolupráca a propagácia generatívneho konštuovania
2016
2016
Mladý výskumník
ÚDTK FME
Základný výskum procesov v mechanike partikulárnych materiálov (1/0652/13)2013
2015
VEGA
M. Peciar
ÚPI FME
Založenie pilotného laboratória pre výučbu technológie programovateľných hradlových polí (005STU-4/2018)
2018
2020KEGAG. Takács
ÚAMAI FME
Zavádzanie progresívnych metód pre zvyšovanie úrovne vzdelávacieho procesu predmetu metrológie teploty (039STU-4/2017)
2017
2018
KEGAS. ĎurišÚAMAI FME
Zavedenie progresívnych metód vzdelávania pre výrobné systémy zamerané na automobilovú produkciu (035STU-4/2017)
2017
2018
KEGA
ÚSETM FME
Zhodnotenie odpadných plastov na ekologicky prijateľné komponenty palív (20-PO6105)
2005
2007
APVV
KChSZ FME
Získavanie energie z kmitajúcich sústav (1/0298/13)
2013
2016
VEGA
ÚAMM FME
Zisťovanie fyzikálno-mechanických vlastností úletov (29/08)
2008
2008
-- Iný domáci --
KChSZ FME
2005
2005
-- Iný domáci --M. Repta
VIS FME
Zlepšenie základnej informačnej infraštruktúry SjF STU a jej služieb v oblasti rozšírenia prístupu študentov k využívaniu internetu (IT/1/06)20062006-- Iný domáci --
VS FME
Zlepšovanie vedomostnej úrovne a zručnosti študentov v oblasti navrhovania a aplikovania metód a prostriedkov na meranie geometric-kých veličín (014STU-4/2015)
2015
2017KEGAR. PalenčárÚAMAI FME
Znižovanie energetickej náročnosti plynárenských sústav aplikáciou nových modelov tvorby hydrátov (563/PG04/2011)
2012
2015
-- Iný domáci --
J. RajzingerÚESZ FME
Znižovanie straty mechanickej energie dávkovaním polyakrylamidu do turbulentného prúdu vody
2019
2019
Mladý výskumník
ÚPI FME
Zvýšenie efektívnosti energetických systémov (1/0381/10)
2010
2012
VEGAFME
Zvýšenie úrovne edukačného procesu v oblasti výrobných a environmentálnych technológií implementáciou inovatívnych nástrojov (061STU-4/2017)
20172018
KEGA
ÚSETM FME
Zvýšenie úžitkových parametrov počítačom riadených rezacích strojov s nekonvenčnou kinematikou (1/0584/12)20132016VEGA
ÚAMAI FME
Zvyšovanie účinnosti fotovoltaických kolektorov konvektívnym solárnym chladením (1/0178/12)
2013
2016
VEGA
M. Masaryk
ÚESZ FME
20052005APVV
KVS FME
3D Geometry (040STU-4/2018)
2018
2019
KEGA
ÚMF FME
5-axis robotic system for additive manufacturing20182020Excelentné tímy mladých výskumníkovM. GulanÚAMAI FMEKey:
Active states:
approved
in progress
submitted
Inactive states:
failed
not approved
successfully completed