9. 8. 2020  2:13 Ľubomíra
Akademický informačný systém

Strojnícka fakulta - zoznam projektov


Aplikácie zobrazujú zoznam projektov vybraného pracoviska.

Počet nájdených záznamov: 563

Stav
Názov
Od
Do
Druh
Garant
Pracovisko
2003
2006
KEGAKF SjF
Adaptácia novej definície fyzikálnej jednotky termodynamickej teploty kelvin v SR (APVV-18-0294)2019--APVV - Všeobecná výzvaS. ĎurišÚAMAI SjF
ADAPTÁCIA TECHNICKÝCH CUDZOJAZYČNÝCHTEXTOV A ICH IMPLEMENTÁCIA DO CUDZOJAZYČNÉHO VZDELÁVANIA V OBLASTI STROJNÍCTVA S VYUŽITÍM INOVATÍVNYCH IKT METÓD. (034STU-4/2019)
20192021
KEGA
A. Kucharíková
ÚJŠ SjF
Adaptívne získavanie energie z vibrácií s priebežnou identifikáciou parametrov
2015
2017Excelentné tímy mladých výskumníkov
ÚAMAI SjF
Adaptívne získavanie energie z vibrácií s priebežnou identifikáciou parametrov (1/0033/18)
2018
2020VEGAG. TakácsÚAMAI SjF
Adaptívne získavanie energie z vibrácií s priebežnou identifikáciou parametrov (SK-CN-2017-0001)
2018
2019
Bilaterálna spolupráca - SR - Čína
ÚAMAI SjF
Adaptívne získavanie energie z vibrácií s priebežnou identifikáciou parametrov (1/0284/19)
20192021VEGA
Dek SjF
Advanced International Studies in Mechanics of Micro - & Nanosystems (EU/US ATLANTIS No 2008 ? 1767 / 001 ? 001 CPT USMOBI)
2008
2012
-- Iný domáci --
ÚAMM SjF
Aktívna a pasívna bezpečnosť hendikepovaných osôb v automobile
2015
2015
Mladý výskumník
ÚDTK SjF
Aktívne metódy pri učení a štúdiu matematiky (CII-HU-0028-02-0708)20092010CEEPUS
KM SjF
Aktívne riadenie tenkostenných sústav (1/0199/10)
2010
2012
VEGA
SjF
20092012
-- Iný domáci --
SjF
Aktívne tlmenie vibrácií mechanických konštrukcií pomocou numericky akcelerovaného prediktívneho riadenia (1/0144/15)
20152017VEGAG. TakácsÚAMAI SjF
Analýza a simulácia síl pôsobiacich na lopatku pri miešaní partikulárnych látok
20122013
Mladý výskumník
ÚPI SjF
Analýza seizmickej odolnosti nádrží na kvapalinu s nelineárnymi a časovo závislými parametrami (1/0742/15)
2015
2017VEGA
ÚAMM SjF
Analýza termomechanických vlastností práškových materiálov počas jednoosového stláčania vo farmaceutickom priemysle20152017
Excelentné tímy mladých výskumníkov
ÚPI SjF
2004
2006
VEGAR. Olšiak
KHS SjF
2007
2009
VEGAL. GulanKCS SjF
Analýza vplyvu environmentálneho hluku na zdravie vo vzľahu ku kvantitatívnym a kvalitatívnym parametrom hlukovej expozície (APVV-17-0148)
2018
2021
APVV - Všeobecná výzva
S. Žiaran
ÚAMM SjF
Analýza vplyvu štrukturálno-termálnych efektov na dynamickú nestabilitu komponentov kotúčových bŕzd
2016
2016Mladý výskumník
ÚAMM SjF
Aplikácia DEM metódy vo výučbe procesnej techniky (016STU-4/2019)20192021
KEGA
ÚPI SjF
Aplikácia DEM metódy vo výučbe procesov s partikulárnou tuhou fázou (025STU-4/2018)20182020KEGAP. PeciarÚPI SjF
2007
2009VEGA
KTM SjF
Aplikácia generatívneho projektovania v automobilovom priemysle
2014
2015
Pokračujúci mladý výskumníkÚDTK SjF
2004
2006
KEGA
KVS SjF
Aplikovaný výskum a vývoj inovatívnej technológie pre ultra hlboké vrty (26240120042)
20102013OP VaVM. Masaryk
ÚESZ SjF
Aplikovaný výskum technológie plazmotermických procesov (26240120070)
20112014OP VaVM. VarcholaÚPI SjF
Aproximatívne modelovanie procesných charakteristík cyklónových separátorov
2013
2013
Mladý výskumník
Ľ. BriššÚPI SjF
Automatizované výrobné systémy a progresívne technológie (SK-BUL 00106)20072008-- Iný domáci --KVS SjF
Automobilový inžinier 21. storočia (AI 21, kód 13120120130)
2005
2008
-- Iný domáci --
M. PolóniOALSM ÚDTK SjF
BEZ NÁZVU (H-0150-02/03)
2002
2003
CEEPUS
P. Élesztös
Bezpečnosť, spoľahlivosť a ekonomika energetických zdrojov šetriacich životné prostredie a ich radenie do energetických systémov (1/1067/04)
2004
2006VEGAF. UrbanKTE SjF
Biomedicínske laborátorium (060STU-4/2016)
2016
2018
KEGA
ÚAMM SjF
Biosimulácia - Nový prostriedok pri vývoji liečiv (005137)
2004
2009-- Iný domáci --
KAIPT SjF
Biosimulácia - Nový prostriedok pri vývoji lliečiv (005137)2004
2009
RAV MŠ SRL. DedikKAIPT SjF
Biosimulácia ako nástroj pre výstavbu farmakologických modelov s fyziologickou interpretáciou parametrov (LPP-0164-07)20082011
-- Iný domáci --
SjF
Budovanie CE na výskum a vývoj konštrukčných kompozitných materiálov - 2. etapa (26240120020)
20122012OP VaVSjF
Bunkový automat pri optimalizácii procesu kryštalizácie taveniny ocele pri plynulom odlievaní ako systému s rozloženými parametrami v Železiarňach Podbrezová, a.s. (APVV-18-0102)2019--APVV - Všeobecná výzva
ÚAMAI SjF
2006
2008
-- Iný domáci --
M. KováčováKM SjF
Central Europe Repair & Re-use Centres and Networks (3CE278P3)
20112014
Central Europe
Ľ. ŠoošÚSETM SjF
20042008-- Iný domáci --M. KováčováKM SjF
Centrum priemyselného výskumu prevádzkovej životnosti vybraných komponentov nergetických zariadení (26240220081)
2012
2014
OP VaV
SjF
Deformačno-napäťový stav pri trecom zváraní s premiešavaním pri rôznych vstupných parametroch20192019Mladý výskumník
ÚAMM SjF
Desarrollo conjunto de INvestigación en la práctica DOcente - Joint development of research on teaching practice (0201/006/17)2017
--
ERASMUS+ÚMF SjF
Detekcia porúch spojov komponentov konštrukcí na základe zmien ich modálno-spektrálnych vlastností
2018
2018
Mladý výskumník
ÚAMM SjF
Detekcia porúch v mechanických sústavách (1/0297/03)
2003
2005
VEGAKTM SjF
Detekcia porúch v mechanických sústavách (APVV-20-063105)
2006
2009
APVV
KTM SjF
Detekcia porúch v mechanických systémoch (1/0744/10)
2010
2012
VEGA
L. StarekSjF
Detekcia príčin dynamického namáhania strojových sústav a redukcia ich vplyvu na spoľahlivosť, bezpečnosť, životnosť, prostredie a človeka (1/0226/19)
2019
2021
VEGA
ÚAMM SjF
Detekcia príčin dynamického namáhania strojových sústav v strategických prevádzkach a ich vplyv na spoľahlivosť, bezpečnosť, životnosť, prostredie a človeka a metódy redukcie ich vplyvu (1/0823/18)20182020VEGAÚAMM SjF
Detekcia stupňa poškodenia konvexno-konkávneho ozubenia vibroakustickou diagnostikou a porovnanie jeho životnosti s HCR ozubením (1/0135/12)20132016VEGAÚAMM SjF
Detekcia úniku v potrubí pomocou akustických metód
2019
2019
Mladý výskumník
R. Ižold
ÚAMM SjF
Detekcia zdrojov nízkofrekvenčné seizmického vlnenie mechanických sústav, jeho vplyv na ich spoľahlivosť a bezpečnosť, na prostredie a človeka a metódy redukcie (1/0544/16)
20162018VEGAS. Žiaran
ÚAMM SjF
Development of Interactive and Animated Drawing Teaching Tools (0201/0020/17)2017--
ERASMUS+
ÚMF SjF
Development of mechanical engineering (design, technology and production management) as an essential base for progress in the area of small and medium companies' logistics - research, preparation and implementation of joint programs of study (CIII-PL-0033-07-1112)
2011--CEEPUS
ÚSETM SjF
2005
2006
CEEPUS
M. Tolnay
KVS SjF
Diagnostika a korekcia parametrov tvárniacich procesov z aspektu zvyšovania kvality produkcie (1/9420/02)
2002
2004VEGAK. RužičkaKMaT SjF
Diagnostika prevodových mechanizmov (MVP ZR 2000 - RF/ČR/SR/1)
2000
2003
-- Iný medzinárodný --
KCS SjF
2008
2010
VEGA
SjF
Dištančné vzdelávanie v oblasti metód zlepšovania efektívnosti a účinnosti komplexného manažerstva kvality (3/3113/05)20052007KEGAKVS SjF
Dobudovanie národného centra pre výskum a aplikáciu obnoviteľných zdrojov energie (ITMS 26240120028)
20102014OP VaVĽ. Kolláth
ÚSETM SjF
2005
2005
-- Iný domáci --
E. Gondár
KMaT SjF
Doktorandi pre automobilový priemysel SR (13120200024)20042006
-- Iný domáci --
KAIPT SjF
Doktorandi pre modernú priemyselnú automatizáciu v SR (JPD 3 2005/NP1-047, kód 13120200115)
2006
2008
-- Iný domáci --
KAIPT SjF
Dynamická analýza elektrorozvodných skríň (51/08)20082008-- Iný domáci --M. MusilKTM SjF
Dynamická analýza vlastností rotačných sústav20182018
Mladý výskumník
ÚAMM SjF
20072009
VEGA
J. LejaKF SjF
Educational programs development for continuous professional training in CAx for mechanical engineering (0201/009/17)2017
--
ERASMUS+ÚSETM SjF
Efektívne metódy pre vnorené riadenie založené na optimalizácii (APVV-18-0023)
2019
--
APVV - Všeobecná výzva
B. Rohaľ-IlkivÚAMAI SjF
Efektívne prediktívne riadenie nelineárnych mechatronických systémov (LPP-0096-07)20082011-- Iný domáci --
SjF
Efektívne zhodnotenie syntéznych plynov v spaľovacom motore určenom pre mikrogeneračnú jednotku
2014
2014
Mladý výskumník
ÚESZ SjF
20032005VEGAM. Polóni
KALSM SjF
Ekologické, tribologické, dynamické a optimalizačné charakteristiky vývojových typov ozubených prevodov a vybraných konštrukčných uzlov (1/0296/03)
2003
2005
VEGA
KCS SjF
E-laboratórium interaktívnych experimentov ako pokračovanie projektu multimediálnej formy výuky fyziky na univerzitách SR (3/4128/06-SJF)
2006
2008
KEGA
S. HaluskováKF SjF
E-Learningové a testovacie moduly pre vzdelávanie v oblasti počítačovej podpory výroby (026STU-4/2013)
2013
2016
KEGA
J. Beniak
ÚSETM SjF
2005
2007
APVV
KMaT SjF
Energetická koncepcia mestskej časti Bratislava - Devínska Nová Ves (50/08)
2008
2008
-- Iný domáci --
F. Urban
KTE SjF
Energetické zhodnotenie alternatívnych palív vyrobených z obnoviteľných zdrojov energie v piestových spaľovacích motoroch (APVV-0015-12)
2013
2017
APVV - Všeobecná výzvaM. PolóniÚDTK SjF
Energetika procesu miešania partikulárnych látok
2016
2016
Mladý výskumník
ÚPI SjF
20052007
VEGA
KTE SjF
European Database for Competence-Oriented Mathematics for Engineers2015
2015
ERASMUS+
D. RichtárikováÚMF SjF
EVLM - Európske virtuálne laboratórium matamatiky (SK/06/B/F/PP - 177436)
2006
2008
-- Iný domáci --
D. VelichováKM SjF
Experimentálna jednotka pre výučbu spaľovacích motorov (026STU-4/2018)
2018
2020
KEGA
ÚDTK SjF
Experimentálna štúdia vybraných materiálových vlastností polymérbetónu s rôznym zložením
2015
2015
Mladý výskumníkM. Szarvas
ÚAMM SjF
Experimentálne merania integrálnych parametrov motora
2015
2015-- Iný domáci --M. PolóniÚDTK SjF
Experimentálne pracovisko pre výskum a vývoj spaľovacích motorov a vozidiel na alternatívne palivá (IT/2/06)20062006-- Iný domáci --KALSM SjF
2006
2007-- Iný domáci --M. PeciarKChSZ SjF
Expertíza a návrh úprav riešenia zníženia emisií z výbuchu absorbéra (5/08)
2008
2008
-- Iný domáci --
M. PeciarKChSZ SjF
2009
2009
-- Iný domáci --
KVT SjF
20082008-- Iný domáci --Ľ. ŠoošKVT SjF
EZAP Energetické zhodnotenie alternatívnych palív - procesných plynov v spaľovacích motoroch. (1/0301/17)
2017
2019
VEGA
M. PolóniÚDTK SjF
Future Mathematics (2015-1-FI01-KA203-009044)20152018ERASMUS+
ÚMF SjF
Fyzikálny model palivovej kazety jadrového reaktora VVER 4402016
2016
Mladý výskumníkÚESZ SjF
Generatívny konštrukčný návrh výrobných a hnacích komponentov s aplikáciou technológií Rapid Prototyping (APVV-14-0140)20182021APVV - Všeobecná výzvaM. VerešÚDTK SjF
Generatívny konštrukčný návrh výrobných a hnacích komponentov s aplikáciou technológií Rapid Prototyping (APVV-17-0140)
2018
2021APVV - Všeobecná výzvaÚDTK SjF
Gradientné materiály pripravené práškovou metalurgiou z mikro a nano častíc (APVV-20-057805)
2006
2009APVV
KMaT SjF
Harmonised Curricula for Computer Aided Design, Manufacturing and Engineering Three Level Degree Programmes
20162016ERASMUS+M. Pokusová
ÚSETM SjF
Hlbinný geotermálny výmenník vybudovaný plazmovým vŕtaním a jeho využitie pre energetiku (APVV-17-0407)20182020APVV - Všeobecná výzvaM. Masaryk
ÚESZ SjF
Hodnotenie opotrebenia kovových materiálov vystavených účinkom hydrodynamickej kavitácie. (1/0116/19)
20192021
VEGA
M. MlkvikÚESZ SjF
Hodnotenie vplyvu rezného prostredia na energetickú bilanciu procesu obrábania (1/0670/15)
20152017
VEGA
M. Tolnay
ÚSETM SjF
2003
2005
VEGA
KALSM SjF
Hypertextová učebnica: Plasty ? technické materiály. (3/5200/07-SJF)2007
2009
KEGA
KMaT SjF
Charakterizácia akustických odoziev fázových transformácií v metastabilnej austenitickej oceli AISI 3042018
2018
Mladý výskumníkM. Raček
ÚAMM SjF
Identifikácia, optimalizácia, riadenie a monitoring ČOV (APVT - 20-035204)
2005
2007APVVKAIPT SjF
20062006-- Iný domáci --
KAIPT SjF
Implementácia využitia nekonvenčných materiálov vo výuke inžinierskych predmetov (023STU-4/2019)
2019
2021
KEGA
M. Margetin
ÚAMM SjF
Implemnetácia nových netradičných foriem fyzikálneho vzdelávania-cesta k vybudovaniu spoľahlivejšieho zázemia technikov (13120120117)
2005
2008
-- Iný domáci --
KF SjF
Improvement of Product Development Studies in Serbia and Bosna and Herzegovina (530577-2012-RS-TEMPUS-JPCR)
2012
2015
Joint ProjectsÚDTK SjF
Improvement of Product Development Studies in Serbia and Bosnia and Herzegovina (530577 – 2012 – RS – TEMPUS – JPCR)2013
2015
-- Iný medzinárodný --
ÚDTK SjF
Improving Innovativeness, Creativity and Proficiency of Youth through New technologies
2016
2016
ERASMUS+
ÚSETM SjF
2001
2004
-- Iný domáci --KTT SjF
2004
2006
VEGAJ. Zongor
KVS SjF
Innovation and Commercialisation in the NMP thematic area (NMP-CA-2013-618103)
2014
2018
Coordination of Research ActivitiesÚSETM SjF
Inovácia dispečerského systému vykurovnia SJF (IT/175/05)2005
2006
-- Iný domáci --M. Repta
SjF
2003
2005
-- Iný domáci --E. Hekelová
KVS SjF
Inovatívne metódy pre skvalitňovanie procesu vzdelávania v oblasti aditívnej výroby a systémov počítačovej podpory (051STU-4/2018)
20182020KEGAJ. BeniakÚSETM SjF
Inovatívne technológie v oblasti kalibrácií a overenia meracích zariadení (APVV-15-0164)
2016
2018
APVV - Všeobecná výzva
S. ĎurišÚAMAI SjF
Integrovaná výskumná platforma zhodnocovania jednotlivých prúdov odpadov najmä z automobilového priemyslu2016
2017
-- Iný domáci --
ÚSETM SjF
2005
2006-- Iný medzinárodný --
KVS SjF
Inteligentná technológia pre rozoberateľné a recyklovateľné produkty (RO-124-04/05)2004
2005
CEEPUS
Ľ. KolláthKVT SjF
2003
2004
CEEPUSM. Tolnay
KVS SjF
2001
2002
CEEPUS
KVS SjF
2003
2004
CEEPUSKVT SjF
Interaktívny nástroj manažmentu a minimalizácie tuhého a tekutého odpadu (UK/01//B/F/PP- 129423)2001
2004
-- Iný domáci --K. Jelemenský
KChSZ SjF
Interaktívny nástroj manažmentu a minimalizácie tuhého a tekutého odpadu (UK/01//B/F/PP- 129423)20052005
-- Iný domáci --
KChSZ SjF
Interdisciplinárny prístup k výučbe fyziky materiálov, strojárskych technológií a mechaniky materiálov pre nový študijný program „Aplikovaná mechanika a mechatronika“ (040STU-4/2019)
20192021KEGA
ÚAMM SjF
Kalibrácia modelov a optimalizácia spotreby energií regulačných staníc zemného plynu. (1/0250/10)20102012VEGA
SjF
2007
2009
VEGAKHS SjF
Keramické kompozitné materiály na báze Si3N4 a B4C odolné abrazívnemu opotrebeniu (1/0298/18)
2018
2021
VEGAP. ŠvecÚTM SjF
Knowledge Bridge for Students and Teachers in Manufacturing Technologies (CIII-CZ-0201-04-1112)2011
--
CEEPUSI. Onderová
ÚSETM SjF
2008
2008-- Iný domáci --F. UrbanKTE SjF
Kompetenčné centrum inteligentných technológií pre elektronizáciu a informatizáciu systémov a služieb (ITMS 26240220072)20112014OP VaVÚAMAI SjF
Kompetenčné centrum pre nové materiály, pokročilé technológie a energetiku (ITMS 26240220073)
2011
2015
OP VaV
Ľ. Šooš
ÚESZ SjF
Komplexná počítačová podpora výučby súradnicovej metrológie pre školu a prax. (197-034STU-4/2010)
2010
2012
KEGA
SjF
Komplexny interaktívny výpočtový systém na objektivizáciu konštruovania modulov pracovných strojov (APVT - 20-303102)20022004
APVV
KCS SjF
Kompozitné aktuátory na tlmenie vibrácií pomocou materiálov s tvarovou pamäťou
2011
2012Mladý výskumník
ÚAMAI SjF
Konštrukcia a prevádzkové vlastnosti výmenníka tepla s koaxiálnymi skrutkovito zvinutými rúrami (1/0223/18)
2018
2021
VEGA
ÚPI SjF
Konštrukcia progresívnych tvarových rezných nástrojov (1/4092/07)20072009
VEGA
V. Geleta
KVT SjF
Kontrolný výpočet sedačkovej konzoly (16/09)2009
2009
-- Iný domáci --KTM SjF
2002
2004
VEGA
P. KostkaKMaT SjF
Laboratórium biomechaniky chrbta (014STU-4/2019)2019
2021
KEGA
Dek SjF
Laserová navigácia mobilného robota2014
2014
Mladý výskumník
ÚAMAI SjF
Laserové zváranie vysokopevných oceľových prístrihov pre súčiastky v automobilovom priemysle (1/0149/13)
20132016VEGAP. ŠvecÚTM SjF
Lignín ako kompozitný komponent do fenolformaldehydrovvých živíc a drevoplastu (APP-15-0201)
2016
2019
APVV - Všeobecná výzva
G. HulkóÚAMAI SjF
Lokalizácia a navigácia autonómneho mobilného robota
2019
2019Mladý výskumníkÚAMAI SjF
Lokalizácia a navigácia mobilného motora
2013
2013
Mladý výskumník
F. TóthÚAMAI SjF
2006
2008
KEGA
KM SjF
2008
2008
-- Iný domáci --P. Élesztös
KTM SjF
Materiálové vlastnosti horolezeckých lán
2014
2014
Mladý výskumník
F. Horvát
ÚAMM SjF
Materiály terčov pre magnetróny a oblúkové metódy vytvárania tenkých tvrdých vrstiev (1/3183/06)
2006
2008
VEGAV. Hrnčiar
KMaT SjF
2006
2006
-- Iný domáci --
M. Kováčová
KM SjF
Mechanické vlastnosti penových kompozitných materiálov (1/3213/06-SJF)20062008VEGAB. Hučko
KTM SjF
2004
2006
VEGAKChSZ SjF
Meódy vyhodnotenia kalibrácie meradiel a prevodníkov (1/0098/18)2018
2020
VEGA
ÚAMAI SjF
2002
2004
VEGA
KTE SjF
Meranie vplyvu ortéz na pohybovú sústavu človeka
2013
2013
Mladý výskumníkÚAMM SjF
Meranie výkonových a kavitačných charakteristík (49/08)20082008
-- Iný domáci --
R. SikhartKHS SjF
Metalurgická príprava a výskum nových intermetalických materiálov pre extrémne podmienky namáhania (APVV-0009-07)
2008
2010
-- Iný domáci --
V. Hrnčiar
SjF
Metóda konečných prvkov v dynamike štruktúr2011
2012
Mladý výskumník
V. Hók
ÚAMM SjF
Metóda stanovenia stupňa poškodenia HRC ozubenia prevodových sústav pittingom pomocou vibroakustickej diagnostiky a vplyv poškodaenia na hlukové zaťaženie prostredia (1/4091/07)2007
2009
VEGA
KTM SjF
2000
2003
COST
L. Dedik
KAIPT SjF
Metodika cielenej identifikácie dynamických vlastností vozidla na priradenie vhodnej štruktúry virtuálneho modelu a jeho optimalizáciu z pohľadu jazdného komfortu a jazdnej bezpečnosti. (1/0176/08)20082010VEGAF. Palčák
SjF
Metodika objektivizácie stanovenia platformy typového radu strojov (APVT - 20-008204)2005
2007
APVVJ. Bukoveczky
KCS SjF
2009
2009
-- Iný domáci --R. PalenčárKAIPT SjF
Metódy detekcie poškodení strojných konštrukcií (1/0197/12)
20132016
VEGA
M. Musil
ÚAMM SjF
Metódy riadenia systémov s rozloženými parametrami zadaných na zložitých oboroch definície s demonštráciami v prostredí matlab-simulink (1/2051/05)
2005
2007VEGAG. Hulkó
KAIPT SjF
Metódy skúmania vplyvu termomechanických snímačov teploty (1/0748/15)
2015
2017
VEGA
ÚAMAI SjF
20032005
VEGA
R. Palenčár
KAIPT SjF
Miera kavitácie na lopatkách obežného kolesa axiálnej turbíny stanovená rôznymi metódami (1/2083/05)
2005
2007
VEGA
KHS SjF
Mikro-elektromechanický systém (MEMS) akumulácie energie pre využitie v medicíne (1/0712/14)20142016VEGAÚAMM SjF
Minkowského diferencovateľné variety (1/0289/18)20182020
VEGA
ÚMF SjF
Mobilný robotický systém
2013
2013
Mladý výskumník
T. Krasňanský
ÚAMAI SjF
20062010RAV MŠ SRŠ. Valčuha
KVS SjF
Model kooperácie MSP SR na Európskej ragionálnej báze (MANUNET) (6RP/ERAC-CT-2006-36229 (MANUNET))
2006
2010
-- Iný domáci --
Š. Valčuha
KVS SjF
Modelovanie a identifikácia posturálneho systému človeka20152015Mladý výskumníkB. BarbolyasÚAMAI SjF
Modelovanie a identifikácia posturálneho systému človeka originálnou metódou rozvinutej trajektórie statokinezigramu
2016
2016
Mladý výskumník
ÚAMAI SjF
2009
2012
-- Iný domáci --
SjF
Modelovanie objektov priestoru prostriedkami Minkowského geometrie s použitím teórie kvatermiónov (1/0309/08)20082010VEGASjF
Modelovanie, riadenie a simulácia distribuovaných výrobných systémov (APVT - 51 - 011602)2002
2005
APVV
G. Hulkó
KAIPT SjF
Modelovanie termodynamických aspektov pri stláčaní sypkého materiálu pomocou MKP20132013
Mladý výskumník
ÚPI SjF
Modernizácia kalibračného zariadenia pneumatických sond katedry tepelnej energetiky strojníckej fakulty STU v Bratislave (IT/6/06)
2006
2006
-- Iný domáci --
V. MolnárKTE SjF
Modernizácia laboretórii na meranie vybraných tepelnotechnických a technických veličín (006STU-4/2018)2018
2020
KEGA
ÚAMAI SjF
Modifikácia experimentálneho zariadenia na výskum kavitácie
20152015Mladý výskumníkZ. Csuka
ÚPI SjF
2003
2006
Štátny program
KVT SjF
Modulová stavba dezintegračného zariadenia pre dezintegráciu tuhých organických odpadkov (APVT - 20-021104)20052007APVV
KVT SjF
Modulová stavba progresívnej konštrukcie zhutňovacieho stroja s rotačnou kinematikou (APVV-17-0660)
2018
2021
APVV - Všeobecná výzva
Ľ. Šooš
ÚSETM SjF
Monitorovací systém bezpečenosti prevádzky pri zavádzaní nových technológií na báze zemného plynu (60/PG04/2008B)
2010
2010
-- Iný domáci --
V. ChmelkoSjF
20092009
-- Iný domáci --
V. ChmelkoKTM SjF
Monitorovanie a ovládanie inteligentných HVAC systémov
2019
2019
Mladý výskumník
P. MinarčíkÚAMAI SjF
Motorové vozidlo na hybridný pohon (1/2104/05)2005
2007
VEGA
KALSM SjF
Možnosti prípravy a aplikácie časticových kompozitov s odpadových materiálov2019
2021
VEGA
ÚTM SjF
2007
2009
VEGA
KTE SjF
Multidisciplinárne modelovanie prúdenia kvapaliny v hydrostatických prvkoch (1/9410/03)
2003
2005
VEGAK. PrikkelKHS SjF
NANOTECHNOLÓGIE, MATERIÁLY A NOVÉ VÝROBNÉ TECHNOLÓGIE - Univerzitná spolupráca vo výskume a implementácii spoločných študijných programov podporovaním akademických mobilít (CIII-BG-0613-01-1112)2011--CEEPUS
ÚSETM SjF
Návrh a experimentálne overenie materiálového modelu s vnútorným / materiálovým tlmením pre cyklicky a dynamicky zaťažené kovové a gumené konštrukčné prvky (1/0051/10)
2010
2012
VEGAP. ÉlesztösSjF
Návrh a konštrukcia zariadenia pre ohrev biomasy prostredníctvom mikrovĺn
2011
2012
Mladý výskumníkJ. OndruškaÚSETM SjF
Návrh a konštrukčné spracovanie experimentálneho zariadenia na SUPERkritickú vodu pre ENERGetické využitie organických odpadov2013
2013
Mladý výskumník
M. Gajdoš
ÚESZ SjF
20072009VEGAR. JančoKTM SjF
2005
2007
VEGA
Návrh a numerické overenie zdokonalenej rovnice vedenia tepla pre termomechanickú analýzu oceľových konštrukcií pracujúcich v extrémnych pracovných podmienkach metódou konečných prvkov (1/0627/13)2013
2016
VEGA
ÚAMM SjF
Návrh a realizácia strojového videnia vo výrobných systémoch
2012
2013
Mladý výskumníkJ. Baďo
ÚSETM SjF
Návrh a rezlizácia logického autonómneho riadenia železničnej prevádzky
20182020Excelentné tímy mladých výskumníkovÚAMM SjF
Návrh e-learningového virtuálneho prostredia pre distribuované výrobné systémy (232-043STU-4/2010)
2010
2012
KEGAŠ. Valčuha
SjF
Návrh experimentálneho overenia vlastností aktívneho dvojhmotového zotrvačníka v pohone automobilu
2019
2019
Mladý výskumníkK. Sloboda
ÚDTK SjF
Návrh konštitutívneho modelu pre numerickú simuláciu dezintegrácie pevných materiálov metódou diskrétnych prvkov. (1/1069/04)
2004
2006
VEGA
P. Élesztös
2009
2011VEGAL. ÉcsiSjF
Návrh materiálového modelu na numerickú simuláciu creepu pre nové TiAL intermetalické zliatiny (1/0740/16)
2016
2018
VEGAP. ÉlesztösÚAMM SjF
Návrh metodiky a stanovenie presnejšieho ťahového diagramu materiálov na spresnenie numerických elastoplastických výpočtov (1/4103/07)
2007
2009VEGAKMaT SjF
2009
2011
KEGA
SjF
Návrh objektívnych a termodynamicky konzistentných materiálových modelov na modelovanie správania sa poddajných telies s konečnými nevratnými pretvoreniami a opisom pomocou veľkých pretvorení (1/0783/19)
2019
2021
VEGA
Dek SjF
20022003
-- Iný domáci --
KM SjF
Nelineárne parametrické kmitanie nádob s kvapalinou2016
2016
Mladý výskumníkM. Sivý
ÚAMM SjF
Nelineárne riadenie s obmedze-niami a odhad stavu mechanic-kých systémov pre vnorené plat-formy riadenia (APVV-14-0399)
2015
2019
APVV - Všeobecná výzva
B. Rohaľ-Ilkiv
ÚAMAI SjF
Nelineárny odhad stavu a parametrov pre samonapájané monitorovanie stavu konštrukcií (APVV-17-0240)
2018
2022
APVV - Všeobecná výzvaG. Takács
ÚAMAI SjF
Nelineárny odhad stavu a parametrov pre samonapájané monitorovanie stavu konštrukcií (APVV-18-0124)
2019
--
APVV - Všeobecná výzva
ÚAMAI SjF
2005
2007VEGAV. PulcKMaT SjF
New Rules for assessing Mathematical Competencies (0201/0022/17)
2017
--
ERASMUS+D. Richtáriková
ÚMF SjF
2009
2009
-- Iný domáci --
KTE SjF
Nové metódy merania emisivity povrchov pevných materiálov (1/0610/17)2017
2019
VEGA
P. PavlásekÚAMAI SjF
Nové metódy ovplyvňovania komfortu automobilu20142014Mladý výskumníkÚDTK SjF
Nové počítačové metódy pre analýzu osudu a účinku biologicky aktívnych látok (1/0521/03)2003
2005
VEGAL. Dedik
KAIPT SjF
Nové prístupy pri uplatnení metódy šesť sigma pri zlepšovaní kvality produkcie strojárskych a automobilových produktov (1/0543/10)20102012VEGAI. JanigaSjF
Nové spôsoby získavania elektrickej energie z nežiadúcich vibrácií2019
2019
Mladý výskumníkP. Grosinger
ÚAMM SjF
Numerická analýza a experimentálne overenie vlastností pružných podkladov pod potrubným systémom20162016Mladý výskumníkV. ValkovičÚAMM SjF
2005
2007
APVV
KCS SjF
Obnoviteľné zdroje energie (CII-SK-0405-02-1011)
2010
--
CEEPUS
ÚAMAI SjF
20062008
KEGA
KALSM SjF
Odhad únavovej životnosti konštrukcií pri viacosovom stave napätosti
2011
2012
Mladý výskumník
R. Ďurka
ÚAMM SjF
Odchýlky držania tela študentov v závislosti od profesijných, motorických a psychických faktorov. (1/0106/08)
2008
2010
VEGA
A. Cepková
SjF
Odpadové hospodárstvo bez hraníc (HUSK 0801/1.7.1/0125)
2009
2010
Cezhraničná spolupráca - SK - HU
Ľ. KolláthSjF
Ohybové vlastnosti a modul pružnosti v ohybe. Testa na 6 ks nosičov. (07/10)
2010
2010
-- Iný domáci --V. HrnčiarSjF
2008
2008
-- Iný domáci --
V. Hrnčiar
KMaT SjF
20112014
Leonardo da Vinci
Ľ. ŠoošÚSETM SjF
2003
2005VEGAL. Chriašteĺ
KChSZ SjF
Optimalizácia geometrických parametrov a výskum vplyvu povlakov na hlučnosť a trvanlivosť štandardného a HCR ozubenia v hybridných pohonoch vozidiel (1/0277/12)2013
2016
VEGA
ÚDTK SjF
Optimalizácia granulátu pre proces rekarbonizácie vo fluidizovanej vrstve
2018
2018Mladý výskumníkR. RužinskýÚPI SjF
Optimalizácia hydrostatických pohonov mobilných pracovných strojov z hľadiska ich minimálnej hmotnosti a minimálnej energetickej náročnosti prenosu výkonu pri splnení kinematických a silových požiadavok. (1/0191/08)
2008
2010VEGASjF
2005
2007APVVKMaT SjF
2009
2009
-- Iný domáci --KChSZ SjF
Optimalizácia tribologických a ekologických charakteristík vybraných konštrukčných uzlov so zameraním na prenos výkonu (1/3184/06)2006
2008
VEGA
KCS SjF
2008
2010
-- Iný domáci --E. Gondár
SjF
Optimization of the robots and manipulators in the Scientific and Pedagogical Process at the Central and East European Universities (CII-RO-0105-01-0607)
2006
2007
CEEPUS
M. TolnayKVS SjF
2002
2004
VEGAB. Knížat
KHS SjF
Ovládanie semiaktívneho systému tlmenia cestného motorového vozidla
20132013Mladý výskumníkB. Janikovič
ÚDTK SjF
Paralelná numerická optimalizácia pre rýchly a adaprívny odhad pomocou pozorovateľa s pohyblivým horizontom
2012
2013
Mladý výskumníkT. PolóniÚDTK SjF
2002
2004
VEGA
KMaT SjF
Pevnostné výpočty a optimalizácia tvaru a rozmerov skrine náhonu čerpadla a príruby (19/09)
2009
2009-- Iný domáci --B. HučkoKTM SjF
Pevnostné výpočty dnového vystuženia mot.nákl.lode (803/230/120 ministerstvo dopravy ČR)
2002
2002
-- Iný domáci --
KALSM SjF
2006
2006
-- Iný domáci --
KVS SjF
Počítačom podporované vzdelávanie v oblasti merania a metrológie (A/01/B/F/PP-124.137)
2001
2004
-- Iný domáci --
KAIPT SjF
Počítačová podpora konštrukčných prác prostredníctvom informačných a komunikačných technológií (IT/4/06)
2006
2006-- Iný domáci --M. NemčekováKE SjF
2000
2003
-- Iný domáci --Ľ. Šooš
SjF
Podpora výučby matematiky pomocou voľne dostupných matematických softvérov (001UJS-4/2011)
2013
2016
KEGAD. Velichová
ÚMF SjF
Podpora výučby odborných predmetov prostredníctvom vzdelávania v odbore dopravné stroje a zariadenia (007STU/4-2019)
2019
2021KEGAL. Gulan
ÚDTK SjF
Pokročilá lokalizácia a navigácia mobilných robotických systémov na báze nelineárneho numerického pozorovateľa. (1/0317/17)
2017
2019VEGA
ÚAMAI SjF
Pokročilé metódy modelovania, riadenia a návrhu mechanických systémov ako sústav so sústredeným vstupom a rozloženým výstupom (APVV-0160-07)
2008
2010
-- Iný domáci --
G. HulkóSjF
Pokročilé metódy modelovania, riadenia a návrhu systémov s rozloženými parametrami (1/0036/08)
2008
2010
VEGA
G. HulkóSjF
Pokročilé metódy vyhotovenia meraní a kalibrácie meradiel
2015
2017
VEGA
ÚAMAI SjF
Pokročilé štatistické a výpočtové metódy pre meranie a metrológiu (APVV-15-0295)
2016
2020
APVV - Všeobecná výzva
R. Palenčár
ÚAMAI SjF
Pokročilé techniky pre praktickú implementáciu stratégií prediktívneho riadenia (SK-FR-2015-0015)
2016
2017
Bilaterálna spolupráca - SR - FrancúzskoB. Rohaľ-Ilkiv
ÚAMAI SjF
Poloautomatická prevodovka do osobného automobilu
20162016Mladý výskumník
ÚAMM SjF
Posúdenie merania prietoku procesného plynu meraného ultrazvukovým prietokomerom a clonou na vstupe do kompresora (09/10)
2010
2010
-- Iný domáci --
V. MolnárSjF
Posúdenie seizmickej odolnosti dieselgenerátorovej stanice (08/10)
2010
2010
-- Iný domáci --
SjF
Posudzovanie vplyvu zaťaženia na nosné časti mobilných pracovných strojov pri simulácii prevádzkových skúšok podľa noriem ISO 14 397 -- 1 a ISO 14397 -- 2
2012
2013Mladý výskumník
ÚDTK SjF
Potláčanie kmitania na mechanických lisoch (1/0298/03)2003
2005
VEGA
KMaT SjF
Potláčanie kmitania tenkostenných mechanických sústav (1/4128/07)20072009VEGA
KTM SjF
Povrchovo modifikovaná elektróda pre zváranie pozinkovaných plechov2014
2014
Mladý výskumníkP. BaksaÚTM SjF
Praktické stáže pre vysokoškolákov zo Slovenska (SK/03/A/F/Pl-301213)
2004
2005
-- Iný domáci --P. KostkaSjF
Pravdepodobnostné prístupy riešenia potrubných systémov uložených na pružných podkladoch
20192019
Mladý výskumník
ÚAMM SjF
PRAXIS - European Center for Project/Internship Excellence (518811-LLP-1-2011-1-PT-ERASMUS-ENW, 2011-3819)
2011
2014
ErasmusĽ. ŠoošÚSETM SjF
Prediktívne riadenie mechanických systémov (APVV-0280-06)
2007
2009
APVVB. Rohaľ-Ilkiv
KAIPT SjF
Preplňovaný spaľovací motor s pohonom na syntézne plyny z obnoviteľných zdrojov energie (APVV-17-0006)
2018
2021
APVV - Všeobecná výzva
M. Polóni
ÚDTK SjF
Presné riadenie piezoelektrických systémov (APVV 0427-07)20082010
-- Iný domáci --
P. ŠolekSjF
2007
2009
VEGA
KTM SjF
Priemyselný výskum metód a postupov generatívneho konštruovania a znalostného inžinierstva pre vývoj automobilov (26240220076)
2012
2014
OP VaVSjF
Príprava a štúdium gradientných materiálov a povlakov pre aplikácie v podmienkach extrémnych procesov degradácie (1/0114/10)
2010
2012VEGAŠ. Emmer
SjF
2004
2006VEGAKTM SjF
Príprava a vlastnosti laserových kompozitných návarov s Ni matricou spevnenou WC časticami. (1/0278/10)
2010
2012
VEGA
Z. Iždinská
SjF
Príprava akreditovaného študijného programu "Výrobné systémy a manažérstvo kvality" na EUR-ACE akreditované štúdium (027STU-4/2019)
2019
2021
KEGA
ÚSETM SjF
Príprava inštitúcií v moderných environmentálnych prístupoch a technikách (IB_JEP-41156-2006 (RS) TIMEA)20072009-- Iný medzinárodný --Ľ. ŠoošKVT SjF
Priprava Štúdie uskutočn. material., technol., invest., a pers. zabezp. triedeneho zberu odpadu na územi HŽO s dôrazom na ich material a energ. využitie s využitím skús. rak. partnera (2003/005-704.01)20052008
-- Iný domáci --
M. Peciar
KChSZ SjF
20052007VEGA
KTM SjF
Procesy tuhnutia a ovplyvňovanie ich podmienok pri nekonvenčných spôsoboch zlievania a zvárania vysokým vonkajším tlakom šmykovými rýchlosťami resp. vysokoenergetickým zväzkom lúčov (1/9429/02)
2002
2004
VEGA
KMaT SjF
Program ďalšieho vzdelávania v oblasti priemyselnej automatizácie a informačných technológií (13120110014)20052006
-- Iný domáci --
KAIPT SjF
Progresívna metodika testovania vybraných technologických parametrov výrobných strojov (1/0265/08)
2008
2010VEGA
SjF
Progresívne technológie a nové technologické princípy riadenia automatizovaného výrobného systému (SK-Srbsko-01607)
2008
2009Bilaterálna spolupráca - SR - SrbskoA. Pavlov
KVS SjF
Projekt e-learning a návrhu virtuálneho prostredia pre odbor virtuálne závody /VZ/ budované na báze inteligentných výrobných systémov /IMS/ - VS -IMS (3/100103)
2003
2006
KEGAŠ. Valčuha
KVS SjF
Projekt počítačom podporovaného systému na projektovanie, prevádzku a simuláciu výrobných a logistických úloh strojárskych automatizovaných výrob (1/4114/07)
2007
2009
VEGAM. TolnayKVS SjF
Projektová dokumentácia a overenie funkčnosti vtekov plavebných komôr (42/08)
2008
2008
-- Iný domáci --K. Stračár
KHS SjF
Realizácia merania parametrov mobilného pracovného stroja
2013
2013Mladý výskumníkM. MoťovskýÚDTK SjF
Realizácia skúšok zhutňovania popola zo spaľovania nekontaminovanej drevnej hmoty v kombinácii s magnezitom (20/10)
2010
2010
-- Iný domáci --
SjF
Redukcia tepelnej záťaže budov najmä striech2018
--
-- Iný domáci --
ÚESZ SjF
Reologické vlastnosti viac fázových sústav (1/0303/18)20182020VEGAR. Fekete
ÚPI SjF
Research, Development and Education in Precision Machining (CIII-RS-0507-01-1112)2011--
CEEPUS
ÚSETM SjF
Riadené kmitanie odpruženia automobilu využitím semiaktívnych komponentov (1/0503/10)2010
2012
VEGA
M. Musil
SjF
Riadenie parametrov liatia s kryštalizáciou pod tlakom na zmenu štruktúry a vlastností odliatkov z hliníkovej zliatiny na tvárnenie
2015
2017
Excelentné tímy mladých výskumníkovÚTM SjF
Riadenie robotického ramena autonómneho mobilného robotického systému
2015
2015
Mladý výskumník
T. Kováč
ÚAMAI SjF
20022004VEGAKAIPT SjF
Riadenie žeriava s uvažovaním zmeny parametrov a nelinearít
2018
2018Mladý výskumník
ÚAMM SjF
Riadiaci systém magnetického ložiska pre pokročilé aplikácie v energetike
2015
2015
Mladý výskumníkÚESZ SjF
2006
2008
VEGAKALSM SjF
Robotický seniorský asistent
2018
2018
Excelentné tímy mladých výskumníkov
M. Dzurilla
ÚAMM SjF
Robustnosť multikriteriálnej optimalizácie dynamických sústav z pohľadu vibroizolácie, jazdného konfortu, jazdnej bezpečenosti a stability riadiaceho systému (1/2092/05)
2005
2007VEGAF. PalčákKTM SjF
RORETA - Aplikácia rozšírenej reality v procese výučby technológie obrábania (053STU-4/2018)
2018
2020KEGA
ÚSETM SjF
Rozšírenie aktuálnych metód výpočtu dynamickej nestability automobilových kotúčových bŕzd s uvažovaním termálno-štrukturálnych efektov (1/0227/19 )
2019
2021VEGAJ. Úradníček
ÚSETM SjF
Rozšírenie aktuálnych metód výpočtu dynamickej nestability automobilových kotúčových bŕzd zahrnutím termálno-štrukturálnych efektov. (APVV-18-0411)
2019
--
APVV - Všeobecná výzva
M. MusilÚAMM SjF
Rozšírenie možností generatívneho projektovania v automobilovom priemysle
2013
2013
Mladý výskumník
J. Gulanová
ÚDTK SjF
Rozšírenie možností virtuálneho laboratória pre podporu výučby technológií spracovania a energetického využívania obnoviteľných energonosičov (059STU-4/2013)
2013
2016
KEGAĽ. Šooš
ÚSETM SjF
Rozšírenie platnosti výpočtových standartov pre návrh seizmicky odolných nádrží naplnených kvpalinou, z hľadiska bezpečnosti v JE a iných priemyselných oblastiach (APVV-15-0630)
2016
2018
APVV - Všeobecná výzva
ÚAMM SjF
Rozšírenie virtuálneho e-learningového laboratória s podporou vzdialených on-line výpočtov prostredníctvom webMATHEMATICE (IT/9/06)20062006-- Iný domáci --
KM SjF
Rozvoj ľudských zdrojov pre výskum a vývoj v oblasti automatizácie (bez kódu)20052006
-- Iný domáci --
KAIPT SjF
Rozvoj moderných metód a technológií na racionálnu spotrebu energie zariadeniami čerpacej techniky (1/0113/08)
2008
2010
VEGASjF
20092012-- Iný domáci --M. PeciarKChSZ SjF
Rozvoj, perspektíva a koncepcia výroby v Európskom priestore (50 71 39)
2003
2005
-- Iný domáci --
A. Pavlov
KVS SjF
Rozvoj regiónov cestou distančného vzdelávania manažérov malých a stredných podnikov (SK/01/31P/PP-142226)
2001
2004
-- Iný domáci --P. BrokešKChSZ SjF
Rozvoj regiónov cestou distančného vzdelávania manažérov malých a stredných podnikov (SK/01/31P/PP-142226)20052005
-- Iný domáci --
KChSZ SjF
Rýchla prototypizácia algoritmov pre nelineárne prediktívne riadenie rýchlych mechatronických systémov20142014Mladý výskumník
ÚAMAI SjF
Scientific Scenarios and Art (2008-2254/001-001 CTU MECOAN)
2008
2011-- Iný domáci --M. KováčováKM SjF
Semiaktívne riadenie nesymetrických konštrukcií (HPRI-CT-1999-00046)2001
2002
-- Iný domáci --M. JuhásKAIPT SjF
Senzorický systém pre magneticky levitujúci hriadeľ
2015
2015
Mladý výskumník
M. Kertész
ÚDTK SjF
Simulácia prúdenia tekutín v distribučných sieťach (1/2087/05)
2005
2007
VEGA
KHS SjF
Skvalitňovanie manažmentu univerzity (SK-/01/A/F/EX-100 404)
20012003-- Iný domáci --I. Janiga
KM SjF
Slovak-Austrian-German-Alliance for Vocational Education and Training (2015-1-SK01-KA202-008951)
2015
2017
ERASMUS+
ÚPI SjF
Slovenskí vysokoškoláci v podnikoch krajín EÚ (SK/04/A/F/PL-402295)2004
2005
-- Iný domáci --
M. BavlšíkováDek SjF
SMAP Spaľovacie motory s pohonom na alternatívne palivá vyrobené z obnoviteľných zdrojov energie (1/0017/14)
2014
2016
VEGAM. Polóni
ÚDTK SjF
SMHCNG Spaľovacie motory piestové s pohonom na zmes zemného plynu a vodíka (1/0024/09)
2009
2011VEGASjF
Solárna klimatizácia väčších budov
2018
--
-- Iný domáci --ÚESZ SjF
Sonotródne nástrojové materiály (1/0189/12)
2013
2016
VEGA
ÚTM SjF
SPAMCAV Spaľovacie motory s pohonom na paliva CNG a CNG-vodík (1/3171/06)20062008VEGAM. Polóni
KALSM SjF
Spolupráca na vývoji technológie komunálnych a iných odpadov pre energetické zhodn. Briketovanie materiálu RDF (05/10)
2010
2010-- Iný domáci --SjF
Spôsob efektívneho využívania energie s ohľadom na úsporu paliva (1/3180/06)20062008
VEGA
KTE SjF
Spracovanie odpadných polyolefínov na plynné monoméry a zmesné etylétery (APVV-18-0348)
2019
--
APVV - Všeobecná výzva
M. PeciarÚPI SjF
2008
2008
-- Iný domáci --
P. Élesztös
KTM SjF
Stanovenie a výskum vplyvu parametrov v procese zhutňovania odpadovej biomasy na výslednú kvalitu výliskov (1/0420/16)
2016
2018VEGA
ÚSETM SjF
Stanovenie charakteristík kvantifikácie emisií a indikátorov kvality ovzdušia v podmienkach európskej legislatívy (3/4800/08)
20082010
KEGA
M. PeciarSjF
2006
2008
VEGA
R. Palenčár
KAIPT SjF
Stanovenie ovplyvňujúcich faktorov na metrologické vlastnosti snímačov pracujúcich na termoelektrickom princípe (APVV-17-0235)
2018
2022
APVV - Všeobecná výzva
S. ĎurišÚAMAI SjF
Statické výpočty mechanických a hydraulických strát, meranie tlak. spádov, prietokov otáčok (17/08)
2008
2008
-- Iný domáci --
K. Stračár
KHS SjF
Stavba experimentálneho zariadenia pre riadenie pohonu otoče mobilného pracovného stroja
2011
2012
Mladý výskumník
M. GlatzÚDTK SjF
Stratégia bioenergie - krátkodobé opatrenia pe rozvoj výskumu a vývoja v oblasti bioenergií v Európe (CT-2001-80526)
20042004-- Iný domáci --
KVT SjF
Stratégia bioenergie - krátkodobé opatrenia pre rozvoj výskumu a vývoja v oblasti bioenergií v Európe (CT -2001-80526)
2001
2003
-- Iný domáci --Ľ. Šooš
KVT SjF
Stratégie merania na súradnicových meracích strojoch pri hodnotení geometrických odchýlok tolerovaných útvarov
20132013
Mladý výskumník
CI SjF
Stretégia bioenergie - krátkodobé opatrenia pre rozvoj výskumu a vývoja v oblasti bioenergií v Európe (CT-2001-80526)
20052005-- Iný domáci --KVT SjF
Stroje pre extrémne rýchle delenie materiálov (APVT - 99-02-2604)
2005
2006APVVĽ. Kolláth
KVT SjF
2003
2005VEGAĽ. ŠoošKVT SjF
Supporting SMEs towards a new phase to European Research Area on new processes, adaptive manufacturing systems and the factory of the future (NMP2-ER-2011-266549)
2011
2015
International cooperationÚSETM SjF
Súradnicové meranie (1/1087/04)
2004
2006VEGA
KVS SjF
Synergický vplyv gradientu rýchlostí prúdenia tuhnúcej taveniny a vysokých rýchlostí jej ochladzovania v procese liatia s kryštalizáciou pod tlakom zliatin NeFe kovov pre automobilový priemysel (1/0359/08)
2008
2010
VEGA
L. Stanček
SjF
Syntéza poznatkov o základných vlastnostiach partikulárnych látok a metódy ich merania (349-033STU-4/2010)
2010
2012
KEGA
SjF
Špeciálne povrchové úpravy ako možnosť zvýšenia únosnosti a zlepšenia tribologických charakteristík prevodových mechanizmov (1/0189/09)
2009
2011
VEGASjF
Štúdia - delenie variabilných nákladov na teplo a elektrinu elektronickou metódou (33/08)
2008
2008
-- Iný domáci --KTE SjF
Štúdia pre optimalizáciu dávkovania NH4OH na kotloch Teplárne spoločnosti CM Europ Power Slovakia (19/10)
20102010
-- Iný domáci --
F. RidzoňSjF
2008
2008
-- Iný domáci --KTE SjF
2004
2006
APVV
I. Morávek
KVS SjF
Štúdium možností prípravy a aplikácie kompozitných materiálov z odpadového dreva a plastov. (1/0394/16)
2016
2018
VEGA
E. Gondár
ÚTM SjF
20052007VEGAKMaT SjF
Štúdium štruktúry niklových návarov typu Ni-Cr-B-Si-C zhotovených technológiou laserového a elektrónolúčového navárania (1/4094/07)2007
2009
VEGA
KMaT SjF
Štúdium technológií spájania nových typov kovových a nekovových materiálov pre aplikácie v automobilovom priemysle. (1/0065/08)2008
2010
VEGAP. Sejč
SjF
Štúdium tribologických charakteristík nových vysokotvrdých povlakov na materiáloch vhodných pre prevodové mechanizmy (1/0227/15)2015
2017
VEGA
M. BošanskýÚDTK SjF
Štúdium vlastností nekovových materiálov pre automobilový priemysel (1/0066/08)2008
2010
VEGAE. GondárSjF
Štúdium vlastností zvarových spojov vysokopevných oceľových plechov zhotovených laserom
2011
2012
Mladý výskumník
P. Ševčík
ÚTM SjF
Štúdium vplyvu parametrov laserového zvárania na mikroštruktúru a mechanické vlastnosti polotovarov zložených z oceľových plechov HCT600X a HX220BD
2015
2015
Mladý výskumník
ÚTM SjF
20022004
VEGA
KMaT SjF
Štúdium získavania sféroidickej morfológie primárneho tuhého roztoku zliatiny hliníka na tvárnenie a jeho vplyvu na mechanické vlastnosti. (1/0876/14)2014
2017
VEGAL. Stanček
ÚAMM SjF
Ťahanie súčiastok zo zložených polotovarov (1/2091/05)20052007
VEGA
P. KostkaKMaT SjF
Technical Characteristics Researching of Modern Products in Machine Industry (Machine Design, Fluid Technics and Calculations) with the Purpose of Improvement Their Market Characteristics and Better Placement on the Market (CIII-RS-0304-04-1112)
2011--CEEPUSM. VerešÚDTK SjF
Technická pomoc pri zabezpečení činností pri hodnotení výkonových parametrov turbosústrojov (31/09)2009
2009
-- Iný domáci --V. Molnár
KTE SjF
2009
2009
-- Iný domáci --
KTE SjF
Technika spracovania biomasy procesom briketovania a peletovania (SK-Srbsko-01107)20062009
-- Iný domáci --
Ľ. Šooš
KVT SjF
Tématická sieť v oblasti výrobných technológií (GIRT - CT - 2001-05032)2001
2004
-- Iný domáci --Š. Valčuha
KVS SjF
Tématická sieť v oblasti výrobných technológií (GIRT - CT - 2001-05032)
20052006
-- Iný domáci --
Š. Valčuha
KVS SjF
Teoretické a praktické riešenie konštrukcie na pružnom lineárnom a nelineárnom podklade (017STU-4/2018)
2018
2020
KEGAÚAMM SjF
Termokinetický prepočet kondenzátora TG 1 (11/09)
2009
2009
-- Iný domáci --
KTE SjF
Tlakové straty pri prúdení chladiva CO2 cez výtlačnú časť ventilovej dosky kompresora
2013
2013
Mladý výskumník
J. ŠustekÚESZ SjF
Tlakové straty sacieho filtra kompresora pre chladivo R744
2013
2013Mladý výskumníkR. Ruman
ÚESZ SjF
Training in Embedded Predictive Control and Optimization (FP7-PEOPLE-2013-ITN-607957)2014
--
Initial trainingÚAMAI SjF
Training in Embedded Predictive Control and Optimization (607957)
20142018
Initial training
ÚAMAI SjF
Transfer proznatkov pre moderné automatizované výroby (13120110532)
2007
2008
-- Iný domáci --KVS SjF
Tréning personálu finančných inštitúcií o koncepcii obnoviteľných zdrojov energií a technológií energetických účinností pre hodnotenie očakávaných projektov (FIP-TREET, HU/04/B/F/PP-170031)
2004
2007
-- Iný domáci --
V. Havelský
KTT SjF
Tvárnenie a REW spájanie kombinovaných výťažkov z vysokopevných mikrolegovaných plechov a plechov z Al-zliatin (1/0405/19 )
2019
2022VEGAA. Schrek
ÚTM SjF
Tvárnenie plechov z vysokopevných ocelí (1/0405/08)20082010
VEGA
SjF
Tvorba e-learningových stránok z predmetu Pružnosti a pevnosť (IT/157/05)2005
2005
-- Iný domáci --
R. Jančo
KPP SjF
Tvorba tématicky zameraných laboratórnych pracovísk pre implemetáciu rôznych typov vnorených platforiem do výučby (027STU-4/2017)
2017
2018
KEGA
ÚAMAI SjF
Úloha jadrových šupiek vo formovaní, rozpade a štruktúre ťažkých a superťažkých zložených jadier (2/4098/25)20042006
VEGA
J. LejaKF SjF
Umwelt Management Systeme-Handbuch fuer kleine und mittlere Unternehmen (A/99/1/050150/PI/III.3a/FPC)2002
2002
-- Iný domáci --
KChSZ SjF
Únavová životnosť pri dvojosovom namáhaní - kvantifikácia vrubových účinkov
2013
2013
Mladý výskumníkÚAMM SjF
2006
2008
VEGA
KVT SjF
Univerzitný vedecký park STU Bratislava (26240220084)
2013
2015
OP VaV
E. Gondár
SjF
Upgrading the Skills of University Teaching Staff in Welding to Quality Welding Personnel in Accordance with International Standards and Curriculum Development in Postgraduate Welding Educ. Program (VN/Asia-Link/006(104722))
2005
2008-- Iný domáci --V. Hrnčiar
KMaT SjF
20022005
APVV
Š. KrálKCS SjF
Určenie geometrických charakteristík objektov zo zobrazení získaných z kriminalisticky relevantných obrazových záznamov (APVV 0161-12)2013
2017
APVV - Všeobecná výzva
D. VelichováÚMF SjF
Určenie geometrických charakteristík objektov zo zobrazením získaných z kriminalisticky relevantných obrazových záznamov (APVV-0161-12)
2013
2017
APVV - Všeobecná výzvaD. Velichová
ÚMF SjF
Vákuové odplyňovanie Al práškových komponentov (22/08)2008
2008
-- Iný domáci --
KMaT SjF
Validácia počítačových simulácií z meraní v aerodynamickom tuneli
2014
2014
Mladý výskumník
ÚESZ SjF
Validácia termohydraulických výpočtových nástrojov pre vysokoteplotné aplikácie (APVV-17-0349)
2018
2021
APVV - Všeobecná výzva
R. OlšiakÚESZ SjF
Variabilný bi-frakčný vznetový motor na palivo z odpadových surovín na báze ropy (APVV-17-0507)
2018
2021
APVV - Všeobecná výzva
ÚDTK SjF
Verifikácia nového únavového kritéria pri viacosom namáhaní
2014
2014
Mladý výskumník
ÚAMM SjF
Verifikácia únavového kritéria pri multiaxiálnom neproporcionálnom zaťažení (ťah-krut)20142015Pokračujúci mladý výskumníkM. MargetinÚAMM SjF
Viacdielny tréningový posilňovací systém trupu pre športovcov a netrénovaných jedincov s funkčnými bolesťami chrbta (APVV-15-0704)
2016
2019
APVV - Všeobecná výzvaÚSETM SjF
Viacjazyčný slovník mobilnej pracovnej techniky (3/3205/05)
2005
2007KEGAJ. BukoveczkyKCS SjF
Vibrodiagnostická analýza dvojvalcového piestového kompresora
2015
2015
-- Iný domáci --
ÚDTK SjF
Vibroizolácia strojov, dopravných prostriedkov a vibračná diagnostika porúch rotačných strojov (1/9432/02)
2002
2004
VEGA
KTM SjF
Virtuálne laboratórium pre podporu výučby technológií spracovania a energetického využívania obnoviteľných energonosičov (3/7216/09)
2009
2010
KEGA
Ľ. ŠoošSjF
Virtuálne laboratórium 3D merania geometrických veličín (005STU-4/2012)
2013
2016
KEGA
ÚAMAI SjF
Vodné dielo Gabčíkovo - výtoky, merania na objektoch č. 5, 6 a 7 ĽPK (29/09)20092009
-- Iný domáci --
KHS SjF
Vplyv kvality biopaliva na emisie plynov a emisie tuhých častíc z domácich kotlov (SK-PT-2015-0033)
2016
2017
Bilaterálna spolupráca - SR - PortugalskoP. Križan
ÚSETM SjF
Vplyv polymérnych aditív na hydrodynamiku prúdenia kvapalín v aparátoch s turbulentným vírovým tokom
2018
2018Mladý výskumníkÚPI SjF
Vplyv procesných parametrov vysokošmykovej granulácie na rast aglomerátov
20152015Mladý výskumník
ÚPI SjF
20022004
VEGA
M. Gančo
KHS SjF
2005
2007
VEGA
KMaT SjF
2002
2004VEGA
KMaT SjF
Vplyv termálneho zaťaženia na dynamiku kotúčových bŕzd a nimi emitovaného hluku (1/0841/13)
2013
2016
VEGAL. StarekÚAMM SjF
Vybudovanie centra na výučbu inžinierskych predmetov v dvoch jazykových mutáciách (011STU-4/2013)
20132016KEGA
ÚDTK SjF
2003
2006
-- Iný domáci --D. VelichováKM SjF
Vybudovanie výskumno-vývojovej a inovačnej siete pre oblasť materiálov a technológií ich spájania (MATNET) (JPD 3-2005/1-018; kód 131 202 00076)
2006
2008
-- Iný domáci --
J. Jerz
KMaT SjF
Vyhľadávanie a možnosti aplikácie nových technológií v procese spracovávania odpadového skla nespracovateľného bežnými technológiami - stratégia výskumu a vývoja technológií a logistiky pracovania jednotlivých prúdov (1240/15/30)
2015
2016
-- Iný domáci --
Ľ. Šooš
ÚSETM SjF
Vykurovacie pelety z biomasy (27/09)20092009
-- Iný domáci --
P. KrižanKVT SjF
Výmenník tepla s koaxiálnymi skrutkovito zvinutými rúrami (APVV-18-0430)2019
--
APVV - Všeobecná výzva
ÚPI SjF
Výpočet a posúdenie hlukovej záťaže spôsobovanej leteckou prevádzkou na letiskách Vodochody, Benešov (44/08)2008
2008
-- Iný domáci --
KCS SjF
Výpočet ukotvenia sedadla a plošiny v ambulantnom priestore sanitného vozidla (06/10)
20102010
-- Iný domáci --
M. MusilSjF
Výpočtové nástroje pre vysokoteplotné termohydraulické aplikácie a ich experimentálna validácia (APVV-18-0009)2019--APVV - Všeobecná výzvaR. Olšiak
ÚESZ SjF
2008
2008
-- Iný domáci --
KChSZ SjF
Vypracovanie expertného posudku na návrh technol. spracovania textilného odpadu (20/08)20082008
-- Iný domáci --
KVT SjF
20022004KEGAKVS SjF
2004
2004
KEGA
KVS SjF
20042006KEGAM. Tolnay
SjF
Vypracovanie počítačového 3D CAD modelu nastaviteľného navíjacieho prípravku pre navíjanie cievok transformátora a technickej dokumentácie
2015
2015
-- Iný domáci --
P. Slovák
ÚDTK SjF
Vypracovanie projektovej dokumentácie a analýza "Vplyv vybraných mechanických a energetických parametrov pri prestavbe vyradených lodných kontajnerov a ich recyklácia"
2015
2015-- Iný domáci --
ÚAMM SjF
Výroba prototypu elektrického invalidného vozidla pre ľahký terén
2016
2016
Mladý výskumníkÚDTK SjF
Výroba tvarovo presných kvádrov europaliet lisovaním (1/3187/06)20062008
VEGA
Ľ. Šooš
KVT SjF
2003
2005
Štátny program
KVT SjF
Výskum a analýza zvýšenia energetickej efektívnosti tepelného čerpadla (APVV-17-0670)
2018
2021
APVV - Všeobecná výzva
ÚESZ SjF
Výskum a implementácia PLM pre virtuálne závody (malé a stredné) v SR (AV - 4/0008/05)
2005
2007
APVV
Š. ValčuhaKVS SjF
Výskum a kvantifikácia vplyvu technologických a konštrukčných parametrov v procese lisovania rôznych druhov biomasy
2013
2014
Pokračujúci mladý výskumník
ÚSETM SjF
Výskum a optimalizácia postupov zlepšovania úžitkových vlastností ložiskových materiálov s cieľom zvýšenia životnosti a trvanlivosti valivých ložísk pre koľajové vozidlá (APVV-18-0439)2019
--
APVV - Všeobecná výzva
Ľ. Šooš
ÚSETM SjF
Výskum a realizácia modelového virtuálneho závodu v Európskom výskumnom a výrobnom priestore (aAV/1014/2003)
2003
2005
APVV
KVS SjF
2003
2009
APVV
Š. ValčuhaKVS SjF
Výskum a transformácia viacfázových sústav pre nekonvenčné pokročilé materiály s exaktnými mechanicko-fyzikálnymi vlastnosťami (APVV-18-0092)
2019--APVV - Všeobecná výzvaÚPI SjF
Výskum a vývoj metodiky navrhovania inovácií strojárskych výrob novej generácie v digitalizovaných sieťovo prepojených závodoch (INOVANET) (AV 1302/09)
2009
2011
-- Iný domáci --
Š. ValčuhaSjF
Výskum a vývoj mikrogeneračnej jednotky (APVV-0270-06)20072009APVV
KALSM SjF
Výskum a vývoj nových typov povlakov vhod-ných pre elektródy určené na odparové bodové zváranie pozinkovaných oceľových plechov (1/0385/15)
2015
2017
VEGAP. Sejč
ÚTM SjF
Výskum aplikácie trecieho zvárania s premiešením (TZsP) ako alternatívy za tavné postupy zvárania (ITMS 26240220031)
2010
2013OP VaVP. ÉlesztösSjF
Výskum aplikovateľnosti metódy generatívneho konštruovania pri návrhu modulov mobilných strojov s prihliadnutím na trvalo udržateľný rozvoj (1/0391/19)20192021VEGAL. GulanÚDTK SjF
Výskum dejov v uhlíkových sústavách určených pre klzné a tesniace aplikácie (APVV-0475-07)20082010APVVSjF
Výskum dynamickej nestability a výskytu hluku automobilových kotúčových bŕzd a vybraných technológií obrábania. (1/0637/18)
2018
2020VEGA
ÚSETM SjF
Výskum experimentálnych viacotvorových tlakových sond (1/0835/18)
2018
2020
VEGA
J. Bereznai
ÚESZ SjF
Výskum hydraulických vlastností jednolopatkového čerpadla
2019
2019
Mladý výskumníkÚESZ SjF
Výskum javov prebiehajúcich v termohydraulických okruhoch s prirodzenou cirkuláciou inertných plynov (1/0743/18)
2018
2020VEGA
ÚESZ SjF
Výskum kontinuálnej aglomerácie framaceutických práškových materiálov20182020
Excelentné tímy mladých výskumníkov
ÚPI SjF
Výskum mechanických vlastností rôznych spojov zostáv kompozitných sendvičových konštrukcií (SK-FR-2015-0016)
2016
2017
Bilaterálna spolupráca - SR - Francúzsko
Dek SjF
Výskum metód generovania vnútorných štruktúr komponentov zhotovených FDM metódou s dôrazom na ich mechanické vlastností
2018
2019
Excelentné tímy mladých výskumníkovÚDTK SjF
Výskum metód merania vybraných kľúčových parametrov prevádzky špeciálnych opravníkových pásov s dôrazom na metrologickú nadväznosť, bezpečnosť a spoľahlivosť (APVV-18-0089)
2019--APVV - Všeobecná výzva
ÚAMAI SjF
2003
2006
Štátny program
M. VarcholaKHS SjF
Výskum modulárnej štruktúry novej generácie pásových ťahačov pre technológie v enviromentálne citlivom prostredí (APVV-17-0309)
2018
--
APVV - Všeobecná výzvaL. Gulan
ÚDTK SjF
20072009
APVV
J. BukoveczkyKCS SjF
Výskum možností implementácie koridorov pre autonómne vozidlá (APVV-18-0491)2019
--
APVV - Všeobecná výzvaĽ. Magdolen
ÚDTK SjF
Výskum možnosti uplatnenia metód ge-neratívneho konštruovania pri vývoji modulov mobilných pracovných strojov (1/0445/15)
2015
2017
VEGAÚDTK SjF
Výskum možností využitia generatívneho konštruovania v procese návrhu modulov mobilných strojov s aplikáciou materiálov a technológií zohľadňujúcich trvalo udržateľný rozvoj (1/0449/18)
2018
2020
VEGAL. GulanÚDTK SjF
Výskum nekonvenčných pokročilých materiálov aplikáciou procesu granulácie viacfázových sústav (APVV-17-0029)2018
2021
APVV - Všeobecná výzvaP. Peciar
ÚPI SjF
Výskum optimálnych štruktúr DVS v inovačnom procese (LPP-0418-09)
2009
2012
-- Iný domáci --
Š. ValčuhaSjF
Výskum parametrov ovplyvňujúcich proces lisovania odpadovej biomasy do formy tuhých ušľachtilých biopalív2012
2013
Mladý výskumníkÚSETM SjF
2005
2007
VEGA
KMaT SjF
2005
2007VEGA
KMaT SjF
Výskum platformy modulov vybranej skupiny mobilných pracovných strojov, ich optimalizácia metódami generatívneho konštruovania (APVV-15-0524)
2016
2020
APVV - Všeobecná výzva
ÚDTK SjF
Výskum prenosu vibroakustickej energie a jej redukcia pri aplikácii kompozitných materiálov pri stavbe mobilných pracovných strojov s cieľom skvalitnenia pracovného prostredia (1/0123/10)
2010
2012
VEGA
S. ŽiaranSjF
Výskum prevádzkovej životnosti rozhodujúcich stavebných modulov mobilných pracovných strojov (1/0301/12)
2013
2016
VEGAÚDTK SjF
2007
2009
VEGAM. Peciar
KChSZ SjF
Výskum procesu lisovania biomasy do formy tuhých biopalív a experimentálna verifikácia matematického modelu ako algoritmu pre adaptívny riadiaci systém zhutňovacích strojov
2013
2013
Mladý výskumníkM. MatúšÚSETM SjF
Výskum progresívneho výmenníka tepla (APVV-17-0193)2018
2022
APVV - Všeobecná výzva
Š. Gužela
ÚPI SjF
Výskum progresívnych metód a prostriedkov v automatizácii výroby (1/1056/12)2013
2016
VEGA
ÚSETM SjF
Výskum progresívnych metód a prostriedkov v automatizovanom procese zvárania karosérie
2011
2012Mladý výskumníkM. Hudec
ÚSETM SjF
Výskum progresívnych technológií mechaniky partikulárnych látok (1/0276/17)
2017
2019
VEGAM. Peciar
ÚPI SjF
Výskum silových pomerov počas zhutňovania biomasy a tvarová optimalizácia lisovacích nástrojov zhutňovacích strojov (1/0085/19 )
2019
2021
VEGA
ÚSETM SjF
Výskum špeciálnych pokročilých technológií mechaniky partikulárnych látok (1/0028/19)
2019
2021
VEGA
P. PeciarÚPI SjF
Výskum technických charakteristík moderných strojárenských výrobkov (konštruovanie strojov, fluidná technika a výpočty) pre zlepšenie ich trhových charakteristík a lepšieho uplatnenia na trhu (CII-RS-0304-02-0910)20082010
-- Iný domáci --
M. Vereš
SjF
Výskum technologických uzlov CNC strojov na delenie materiálov energolúčovými technológiami ( S3/2015)
2015
2018
-- Iný domáci --Ľ. Šooš
ÚSETM SjF
Výskum technológií progresívneho zhodnocovania odpadov zo starých vozidiel (1103/11/10) (1103/11/10)
2011
2014
-- Iný domáci --
ÚSETM SjF
Výskum tribologických a ekologických charakteristík vybraných konštrukčných uzlov na báze tenkých kovových vrstiev (1/0425/18)20182020
VEGA
ÚDTK SjF
Výskum tribologických charakteristík nových vysokotvrdých povlakov na materiáloch vhodných pre prevodové mechanizmy (APVV-17-0576)
2018
2022APVV - Všeobecná výzvaM. BošanskýÚDTK SjF
Výskum tribologických charakteristík nových vysokotvrdých povlakov na materiáloch vhodných pre prevodové mechanizmy (APVV-18-0045)
2019--APVV - Všeobecná výzva
ÚDTK SjF
Výskum trvanlivosti nástrojov progresívnej konštrukcie zhutňovacieho stroja a vývoj adaptívneho riadenia procesu zhutňovania (APVV-0857-12)
2013
2017APVV - Všeobecná výzva
ÚSETM SjF
Výskum tvárnenia a REW spájania výliskov z vysokopevných oceľových plechov a plechov z hliníkových zliatin (1/0469/18)
2018
2021
VEGA
A. SchrekÚTM SjF
Výskum v oblasti simulácie postupností - rozšírenie informácií o konvergenčných poliach
2013
2013Mladý výskumníkÚMF SjF
Výskum v oblasti sumácie postupností
2012
2013
Mladý výskumníkP. Letavaj
ÚMF SjF
Výskum vlastností liekových foriem s riadeným uvolňovaním účinnej látky využitím procesu extrúzie a sferonizácie
20162018Excelentné tímy mladých výskumníkovP. PeciarÚPI SjF
Výskum vlastností materiálov a ich vývoj pre nosné konštrukcie a pruženie v prívesovej technike (APVV-17-0666)20182022
APVV - Všeobecná výzva
P. ŠolekÚAMM SjF
Výskum vlastností nových super tvrdých povlakov na báze boridov titánu (TiBx) na rezných nástrojoch (1/1138/04)
2004
2006
VEGA
KVS SjF
Výskum vlastností zvarových spojov vybraných kovových sústav zhotovených pevnolátkovým laserom (APVV-0281-12)
2013
2017
APVV - Všeobecná výzva
ÚTM SjF
Výskum vplyvu materiálových vlastností gumo-kovových komponentov na zníženie vysokofrekvenčných vibrácií a hluku v konštrukčných uzloch elektromobilov (APVV-18-0464)2019
--
APVV - Všeobecná výzva
ÚDTK SjF
Výskum vplyvu procesu polymerizácie a sušenia PVC latexu na parametre PVC plastisolov (APVV-17-0347)
20182022
APVV - Všeobecná výzva
M. PeciarÚPI SjF
Výskum vplyvu procesu polymerizácie a sušenia PVC latexu na parametre PVC plastisolov (APVV-18-0370)
2019
--
APVV - Všeobecná výzva
ÚPI SjF
Výskum vplyvu pružných prvkov na prenos dynamického zaťaženia pôsobiaceho od vozovky do konštrukčných uzlov vozidla
2011
2012
Mladý výskumníkÚAMM SjF
Výskum vplyvu semiaktívnych prvkov pruženia na bezpečnosť a pohodlie jazdy automobilu20122013
Mladý výskumník
J. Danko
ÚDTK SjF
Výskum vplyvu termálneho zaťaženia na dynamiku kotúčových bŕzd a výskyt hluku
2012
2013
Mladý výskumník
A. Suchal
ÚAMM SjF
Výskum vybraných procesov mechaniky partikulárnych látok (1/0314/10)
2010
2012
VEGA
M. PeciarSjF
Výskum, vývoj a realizácia novej technológie a systémov intenzifikácie a skvalitňovania procesov WJM/UWJM a ultrazvukového brúsenia aplikáciou výkonového ultrazvuku a abraziva (IPVT/1/98)
1998
2005
APVVĽ. Kolláth
KVT SjF
Výskumné centrum ALLEGRO (26220220198)
2014
2015
OP VaV
ÚESZ SjF
20082008
-- Iný domáci --
M. VarcholaKHS SjF
Vytvorenie CE na výskum a vývoj konštrukčných kompozitných materiálov pre strojárske, stavebné a medicínske aplikácie (CEKOMAT I) (ITMS 26240120006)
20092011
OP VaV
SjF
Vytvorenie meracieho okruhu pre výskum prúdenia vo výtokovom kanáli plavebnej komory SVD Gabčíkovo2011
2012
Mladý výskumníkJ. PodlesnýÚESZ SjF
2005
2007
VEGAJ. Krchnár
KHS SjF
Využívanie dištančných foriem vedenia seminárov z fyziky na zlepšenie individuálneho prístupu ku študentom (IT/3/06)20062007-- Iný domáci --J. DillingerKF SjF
Vývoj a aplikácia oteruvzdornej konštrukčnej keramiky pre technologické spracovanie abrazívnych suspenzií (AV - 4/0006/05)
2005
2007
APVV
KMaT SjF
Vývoj a experimentálne overenie nekonvenčných kombinovaných systémov výroby chladu a tepla s vyšším stupňom energetického a ekologického využitia primárnej energie (1/0295/03)
2003
2005
VEGAV. Havelský
KTT SjF
Vývoj a optimalizácia technológie aditívnej výroby a konštrukcie zariadenia pre výrobu súčiastok s optimalizovanou pevnosťou a výrobnými nákladmi (APVV-18-0527)2019--APVV - Všeobecná výzvaÚSETM SjF
Vývoj a výroba unikátneho skúšobného zariadenia pre skúšanie vnútorného HCR ozubenia hybridných pohonov automobilov + zápis úžitkového vzoru
20142014Mladý výskumníkA. Krajčovič
ÚDTK SjF
Vývoj a výskum metód a prostriedkov merania pre automobilový priemysel (1/0310/09)2009
2011
VEGA
SjF
Vývoj a výskum prípravy technicky vyspelých materiálových sústav metódou elektrofrézy pre následné spracovanie páškovou metalurgiou (1/4102/07-SJF)20072009
VEGA
Š. Emmer
KMaT SjF
Vývoj inovatívnych metód pre primárnu metrológiu momentu sily aplikáciou silových účinkov (APVV-18-0066)
2019--
APVV - Všeobecná výzva
S. Ďuriš
ÚAMAI SjF
Vývoj, návrh a experimentálne overenie kombinovaného systému výroby chladu, tepla a elektrickej energie na báze absorbčného chladiaceho obehu s pracovnými látkami zeolit - voda (1/4113/07)2007
2009
VEGA
V. HavelskýKTT SjF
Vývoj nízkoemisných palív zo zvyškov biomasy (SK-PL-2015-0059)
2016
2017
Bilaterálna spolupráca - SR - PoľskoÚSETM SjF
Vývoj novej metódy na extrakciu záťažových cyklov pre potreby odhadu únavovej životnosti konštrukcií zaťažených náhodný viacosovým neproporcionálnym zaťažením. (1/0730/19)
2019
2021
VEGA
M. MargetinÚAMM SjF
Vývoj originálnej konštrukcie zhutňovacieho lisu s obrátenou kinematikou (APVV-18-0505)2019
--
APVV - Všeobecná výzva
Ľ. Šooš
ÚSETM SjF
Vývoj progresívnej technológie zhutňovania biomasy a výroba prototypov a vysokoproduktívnych nástrojov (ITMS 26240220017)
2009
2013
OP VaV
SjF
Vývoj retraktora pre operácie v dutine brušnej (APVV-15-0757)
2016
2019
APVV - Všeobecná výzva
B. Hučko
ÚAMM SjF
Vývoj snímača vibrácií
2015
2015-- Iný domáci --
ÚDTK SjF
20072009
APVV
M. Tolnay
KVS SjF
Vývoj softvérovej podpory s využitím fyzikálnej simulácie pre optimalizáciu procesov plynulého odlievania ocele ako systémov s rozloženými parametrami pre Železiarne Podbrezová, a.s. (APVV-14-2044)2015
2019
APVV - Všeobecná výzva
ÚAMAI SjF
Vývoj systému monitorovania spolupôsobenia korózneho poškodenia a napätosti líniových potrubí (20/09)20092011-- Iný domáci --
SjF
Vývoj špeciálneho low friction tesnenia dvojradového ložiska pre vodné čerpadlá automobilu (APVV-18-0437)
2019--
APVV - Všeobecná výzva
Ľ. ŠoošÚSETM SjF
20092009-- Iný domáci --Ľ. Kolláth
KVT SjF
Vývoj vysoko teplotného - krátkodobého doskového pasterizéra na spracovanie potravy - krvi pre muchy tse-tse (12722/Regular budget Fund - vyučtovanie)
2009
2009
-- Iný domáci --
I. Morávek
KVS SjF
2004
2006
RAV MŠ SR
KVS SjF
Vývoj vysoko teplotného-krátkodobého doskového pasterizéra na spracovanie potravy-krvi pre muchy tse-tse (12722/Regular Budget Fund)
2004
2008
-- Iný domáci --
KVS SjF
Vzdelávací portál Strojníckej fakulty STU pre podporu distribuovaného vzdelávania, e-learningu a webMatematiky (M-ePortál, kód 13120120104)2004
2008
-- Iný domáci --M. Kováčová
KM SjF
Vzdelávania nezamestnaných zo znevýhodnených skupín pre prácu technológov zvárania a pracovníkov nedeštruktívneho skúšania (13110100020)2006
2008
-- Iný domáci --KMaT SjF
Vzdelávanie a príprava inštitúcií v oblasti manažérstva kvality a metrológie (IB JEP-41120-2006 (RS), ETIQUM)
2007
2009-- Iný medzinárodný --
KAIPT SjF
Vzdelávanie v oblasti zvárania plastov - nové možnosti ulatnenia na trhu práce (13120120323)2007
2008
-- Iný domáci --
E. Gondár
KMaT SjF
Vznetový variabilný bi-frakčný motor na palivo z odpadových surovín na báze ropy (APVV-18-0230)
2019--APVV - Všeobecná výzvaÚDTK SjF
Vznik a efektívne zhodnotenie biomasy a odpadov pre potreby stavebníctva, energetiky a iných odvetví priemyslu (1/0370/03)20032005VEGAĽ. KolláthKVT SjF
V4 Green energy platform (31110027)
2011
2013
-- Iný medzinárodný --
M. MasarykÚESZ SjF
WS Debate - Stimulácia politickej verejnej rozpravy o ženách vo vede v strednej Európe (FP6-036651 (WS& DEBATE ))20062008-- Iný domáci --D. VelichováKM SjF
Zabezpečenie kvality vysokoškolského vzdelávania (Britský systém a jeho interakcia so slovenskými univerzitami) (QAHEA)
2001
2004
-- Iný domáci --
L. JavorčíkKVT SjF
Zabezpečenie kvality,funkčné skúšky, simulácia a monitorovanie mechanických pohonov (H-0137 02/03)20022003CEEPUSM. Králik
KVS SjF
20012003CEEPUSM. KrálikKVS SjF
Zabezpečenie metrologickej kontroly meradiel vnútro-očného tlaku (1/0556/18)
2018
2020
VEGA
ÚAMAI SjF
Zabezpečenie nadväznosti meraní a modely vyhodnotenia meraní pre automobilové a biomedicínske inžinierstvo (1/0120/12)
2013
2016
VEGA
R. Palenčár
ÚAMAI SjF
Zahraničná spolupráca a propagácia generatívneho konštuovania2016
2016
Mladý výskumník
J. GulanováÚDTK SjF
Základný výskum procesov v mechanike partikulárnych materiálov (1/0652/13)
2013
2015
VEGAM. PeciarÚPI SjF
Založenie pilotného laboratória pre výučbu technológie programovateľných hradlových polí (005STU-4/2018)
2018
2020KEGAÚAMAI SjF
Zavádzanie progresívnych metód pre zvyšovanie úrovne vzdelávacieho procesu predmetu metrológie teploty (039STU-4/2017)2017
2018
KEGA
S. Ďuriš
ÚAMAI SjF
2004
2006VEGAKAIPT SjF
Zavedenie progresívnych metód vzdelávania pre výrobné systémy zamerané na automobilovú produkciu (035STU-4/2017)
2017
2018KEGA
ÚSETM SjF
2005
2007APVVM. PeciarKChSZ SjF
Získavanie energie z kmitajúcich sústav (1/0298/13)
2013
2016
VEGA
ÚAMM SjF
2008
2008-- Iný domáci --KChSZ SjF
Zlepšenie a rozvoj povedomia o ekológii v Srbsku (SM_SCM-C037B06-2006 (RS) IDEAS)
2007
2008-- Iný medzinárodný --Ľ. Šooš
KVT SjF
2005
2005
-- Iný domáci --
VIS SjF
2006
2006
-- Iný domáci --
VS SjF
2006
2008VEGAI. Janiga
KM SjF
Zlepšovanie vedomostnej úrovne a zručnosti študentov v oblasti navrhovania a aplikovania metód a prostriedkov na meranie geometric-kých veličín (014STU-4/2015)
2015
2017
KEGAÚAMAI SjF
Znižovanie energetickej náročnosti plynárenských sústav aplikáciou nových modelov tvorby hydrátov (563/PG04/2011)
2012
2015
-- Iný domáci --ÚESZ SjF
Znižovanie straty mechanickej energie dávkovaním polyakrylamidu do turbulentného prúdu vody20192019Mladý výskumníkE. PuškášováÚPI SjF
Zriadenie centra excelentnosti nadnárodného významu pre výskum korózie a koróznej erózie v prostredí petrochemického priemyslu (CENT - Corrosion Erosion excelleNce cenTre)
2014
2014
OP VaV
P. ÉlesztösÚAMM SjF
Zvýšenie efektívnosti energetických systémov (1/0381/10)
20102012
VEGA
SjF
Zvýšenie úrovne edukačného procesu v oblasti výrobných a environmentálnych technológií implementáciou inovatívnych nástrojov (061STU-4/2017)2017
2018
KEGA
ÚSETM SjF
Zvýšenie úžitkových parametrov počítačom riadených rezacích strojov s nekonvenčnou kinematikou (1/0584/12)
2013
2016
VEGA
E. KurekováÚAMAI SjF
Zvyšovanie kvality produkcie vo vybraných aplikáciách (SK-AT-2015-0023)20162017Bilaterálna spolupráca - SR - Rakúsko
ÚSETM SjF
Zvyšovanie účinnosti fotovoltaických kolektorov konvektívnym solárnym chladením (1/0178/12)
2013
2016VEGA
ÚESZ SjF
Zvyšovanie výkonnosti výrobných systémov na báze rekonfigurovateľnosti a implementácie real-time monitoringu a počítačovej inteligencie (APVT - KE - 1200)
2005
2005
APVV
KVS SjF
160 rokov narodenia profesora Aurela Stodolu - oslavy výročia (038STU-4/2019)
20192021KEGAJ. VlnkaÚAMAI SjF
3D Geometria (040STU-4/2018)
2018
2019
KEGAÚMF SjF
5-osový robotický systém pre aditívnu výrobu
2018
2020
Excelentné tímy mladých výskumníkov
ÚAMAI SjFLegenda:
Aktívne stavy:
podaný
riešený
schválený
Neaktívne stavy:
neschválený
ukončený neúspešne
ukončený úspešne