29. 10. 2020  3:20 Klára, pamätný deň - Deň narodenia Ľudovíta Štúra
Akademický informačný systém

Ústav manažmentu STU (OUP REK) - zoznam projektov


Aplikácie zobrazujú zoznam projektov vybraného pracoviska.

Počet nájdených záznamov: 56

Stav
Názov
OdDoDruhGarantPracovisko
2014
2017
VEGAM. Finka
ÚM OUP REK
Alpsko-karpatksý koridor - Centrope (AKK Centrope)20092012Bilaterálna spolupráca - SR - Rakúsko
ÚM OUP REK
2019
2019Štátna objednávkaS. OndrejičkováOPPaM ÚM OUP REK
Anatómia ulice (IVF 10940187)
2010
2010
International Visegrad Fund - Grant programsÚM OUP REK
Brownfieldy v pobaltských štátoch (CZ/08/LLP-LdV/TOI/134005)
2008
2010
Leonardo da Vinci
ÚM OUP REK
Centrum pre rozvoj sídelnej infraštruktúry znalostnej ekonomiky (ITMS 262401200002)
2009
2011
-- Iný domáci --
ÚM OUP REK
Ekonomické a manažérske aspekty riadenia ľudských zdrojov v podnikateľských subjektoch v nadväznosti na profil absolventov bakalárskeho a inžinierskeho štúdia s technickým a technicko-ekonomickým zameraním. (1/0553/08)
2008
2010
VEGA
P. Herzka
ÚM OUP REK
Ekonomické aspekty udržateľnej výstavby v rámci inteligentných mestských štruktúr (1/0604/18)
2018
2020
VEGA
D. Špirková
ÚM OUP REK
Európske fórum mladých (ARL_EJF_08_18957)20092010-- Iný medzinárodný --M. Finka
ÚM OUP REK
Implementácia trvaloudržateľného využívania územia v integrovanom environmentálnom manažmente finkčných urbanizovaných areálov (Interreg Central Europe project CE89 LUMAT)
2015
2019
-- Iný medzinárodný --
M. Finka
ÚM OUP REK
20092009
Intensive Programmes
ÚM OUP REK
Inovácia výučby ekonomických a manažérskych predmetov na FCHTP STU v Bratislave (031STU-4/2018)
2018
--
KEGAM. ZatrochováÚM OUP REK
Inovácie ako strategický základ zvyšovania konkurenčnej schopnosti SR. Smerovanie, meranie a podpora inovačných procesov (1/0536/10)
20102012VEGAÚM OUP REK
Inovácie v správe klimatických zmien, zdroje, vzory a efekty (Action TU 1309)
20142016COSTÚM OUP REK
Integrované priestorové plánovanie, využitie územia a výskumné aktivity v oblasti manažmentu pôdy (H2020-H2020-SC5-2014)
2014
2017Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účastiM. FinkaOPPaM ÚM OUP REK
2008
2008
International Visegrad Fund
ÚM OUP REK
Krajinne vzdelávanie: Nové príležitosti pre výuku a výskum v krajinnej architektúre s rozšírenými cieľmi (Le:Notre Two 230368_CP-1-2006-1-AT-Erasmus-TNPP)
2008
2009
Multirateral ProjectsÚM OUP REK
MAKINGCITY - Energeticky efektívny spôsob premeny mesta: umožnenie pozitívnej budúcnosti
2018
2023
H2020: SC7 - Bezpečné spoločnosti - ochrana slobody a bezpečnosti Európy a jej občanov
OPPaM ÚM OUP REK
2009
2011
COST
K. IvaničkaÚM OUP REK
2016
2017
-- Iný domáci --OPPaM ÚM OUP REK
Medziuniverzitná obsahová integrácia študijných programov zameraných na krajinné plánovanie (3/5149/07)20072009
KEGA
M. Finka
ÚM OUP REK
Megaprojekt: efektívne navrhovanie a vypracovanie megaprojektov v Európskej únii (Download AFS 36 RTF)
2011
2015COST
ÚM OUP REK
Metropolizácia a polycentrický vývoj v strednej Európe , Evidencia základných strategických názorov (ESPON 081/2010)
2010
2012
-- Iný medzinárodný --M. Finka
ÚM OUP REK
Moja univerzita - rozhodovanie pre zjednotené vyššie vzdelávanie (CIP 256216)
2010
2013CIP - Information and Communication Technologies Policy Support Programme (ICT PSP)K. Ivanička
ÚM OUP REK
Nástroj pre cezhraničnú podporu inovácií v Centrope (1CE008P1)
20092009
-- Iný medzinárodný --
A. Bujdáková
ÚM OUP REK
Natural Flood Retention on Private Land (OC-2016-2-21418)20172020
COST
ÚM OUP REK
20082010KEGA
ÚM OUP REK
Nové prístupy k riadeniu využitia územia v kontexte prehlbujúcej sa integrácie Slovenskej republiky v Európskej únii (1/0613/10)
20102011VEGAÚM OUP REK
Odborná, spoločenská a environmentálna zodpovednosť technológa a manažéra v podmienkach globálnej ekonomickej a spoločenskej krízy (1/0713/11)
2011
2013
VEGAD. ŠpirkoÚM OUP REK
2010
2011
Intensive Programmes
ÚM OUP REK
Premostenie mesta 2 (IP-7203-0392/BRATISL01)
2008
2008Intensive ProgrammesM. FinkaÚM OUP REK
2017
2019
-- Iný domáci --
OPPaM ÚM OUP REK
Proces integrácie mentoringu a koučingu do výučby na technických univerzitách (019STU-4/2018)2018
2020
KEGA
OEaRS ÚM OUP REK
Projekt participatívneho urbanistického plánovania Trenčín si Ty (PP-2013-014)
2014
2015
-- Iný medzinárodný --
M. Finka
ÚM OUP REK
20102013
INTERREG IVC
D. Petríková
ÚM OUP REK
2010
2013
International Visegrad Fund - Grant programs
D. PetríkováÚM OUP REK
Rozvoj a adaptácia profesionálnych programov v západnom Balkáne (543782-TEMPUS-1-2013-1-L-TEMPUS-JPCR)20132017-- Iný medzinárodný --ÚM OUP REK
Sieť urbánnych inovácií (CIII-SK-0606-02-1213)2012
--
CEEPUS
ÚM OUP REK
Sieť urbánnych inovácií (CIII-SK-0606-01-1112)
2011
2012
CEEPUS
M. FinkaÚM OUP REK
Smart mestá pre vedomostne založené spoločnosti v strednej a východnej Európe (SNSF No.IZ73ZO152599)
2014
2017
-- Iný medzinárodný --
ÚM OUP REK
Socio-ekologické faktory strategického plánovania a manažmentu krajiny v podmienkach demokracie a trhovej ekonomiky (2/0016/11)20112013VEGA
ÚM OUP REK
Socio-ekonomické a politické odozvy na regionálnu polarizáciu v strednej a východnej Európe (ITN RegPol2 REA grant agreement n° 607022)20142017-- Iný medzinárodný --OPPaM ÚM OUP REK
Strategické riadenie nehnuteľností v podmienkach globalizácie (1/0456/09)20092011
VEGA
ÚM OUP REK
Strategické riadenie nehnuteľností v podmienkach globalizácie
20102011
VEGA
K. IvaničkaÚM OUP REK
Sustainable roof extension (EIE/06/068/S12.448123)
2008
2009
CIP - Intelligent Energy Europe Programme (IEE)K. SzekeresÚM OUP REK
Systemizácia vplyvu faktorov a podmienok znalostného manažmentu v kontexte tvorby podnikateľskej stratégie na pracovnú motiváciu a jej odraz v raste efektívity resp. udržateľnmosti úrovne podnikateľskej činnosti (1/0055/13)
2013
2015
VEGA
ÚM OUP REK
Štatistická analýza vybraných ukazovateľov konkurencieschopnosti na súbore podvojne účtujúcich podnikov SR20132015VEGAJ. Chajdiak
ÚM OUP REK
2008
2010
VEGA
ÚM OUP REK
Typy sídelných štruktúr pre územný rast mesta (N00042, CIDEP)
2010
2011
-- Iný medzinárodný --ÚM OUP REK
20092009Bilaterálna spolupráca - SR - RakúskoÚM OUP REK
Univerzitné vzdelávanie pre trvalo udržateľný rozvoj (540051-LLP-1-2013-UK--ERASMUS-ENW)
20142016-- Iný medzinárodný --M. Finka
ÚM OUP REK
2008
2008
International Visegrad FundD. Petríková
ÚM OUP REK
Vplyv územného umiestnenia a odvetvového zamerania na výkonnosť podnikateľských subjektov a ich konkurencieschopnosť na globálnom trhu (1/0652/16)
20162018
VEGA
Z. Chodasová
ÚM OUP REK
Vytvorenie architektúry vybraných kľúčových faktorov výkonnosti výrobných podnikov pre trvalo udržateľný rozvoj z aspektu príčin a minimalizácie dopadov hospodárskej krízy (1/0447/10)
2010
2011
VEGA
ÚM OUP REK
20172019-- Iný medzinárodný --M. Finka
OPPaM ÚM OUP REK
Zvyšovanie konkurenčnej schopnosti v podmienkach obmedzenej racionality a nedokonalých informácií (1/0877/08)2008
2011
VEGAL. Andrášik
ÚM OUP REKLegenda:
Aktívne stavy:
podaný
riešený
schválený
Neaktívne stavy:
neschválený
ukončený neúspešne
ukončený úspešne