18. 10. 2019  23:25 Lukáš
Akademický informačný systém

Ústav manažmentu STU (OUP REK) - zoznam projektov


Aplikácie zobrazujú zoznam projektov vybraného pracoviska.

Počet nájdených záznamov: 53

StavNázovOdDoDruhGarantPracovisko
Adaptačné stratégie na prírodné a spoločenské disturbácie prebiehajúce v lesnej krajine (2/0038/14)20142017VEGAM. FinkaÚM OUP REK
Alpsko-karpatksý koridor - Centrope (AKK Centrope)20092012Bilaterálna spolupráca - SR - RakúskoM. FinkaÚM OUP REK
Anatómia ulice (IVF 10940187)20102010International Visegrad Fund - Grant programsD. PetríkováÚM OUP REK
Brownfieldy v pobaltských štátoch (CZ/08/LLP-LdV/TOI/134005)20082010Leonardo da VinciD. PetríkováÚM OUP REK
Centrum pre rozvoj sídelnej infraštruktúry znalostnej ekonomiky (ITMS 262401200002)20092011-- Iný domáci --M. FinkaÚM OUP REK
Ekonomické a manažérske aspekty riadenia ľudských zdrojov v podnikateľských subjektoch v nadväznosti na profil absolventov bakalárskeho a inžinierskeho štúdia s technickým a technicko-ekonomickým zameraním. (1/0553/08)20082010VEGAP. HerzkaÚM OUP REK
Ekonomické aspekty udržateľnej výstavby v rámci inteligentných mestských štruktúr (1/0604/18)20182020VEGAD. ŠpirkováÚM OUP REK
Európske fórum mladých (ARL_EJF_08_18957)20092010-- Iný medzinárodný --M. FinkaÚM OUP REK
Implementácia trvaloudržateľného využívania územia v integrovanom environmentálnom manažmente finkčných urbanizovaných areálov (Interreg Central Europe project CE89 LUMAT)20152019-- Iný medzinárodný --M. FinkaÚM OUP REK
Inovácia bývania v európskych mestách - výzbnam urbanity (IP-27892-08)20092009Intensive ProgrammesM. FinkaÚM OUP REK
Inovácia výučby ekonomických a manažérskych predmetov na FCHTP STU v Bratislave (031STU-4/2018)2018--KEGAM. ZatrochováÚM OUP REK
Inovácie ako strategický základ zvyšovania konkurenčnej schopnosti SR. Smerovanie, meranie a podpora inovačných procesov (1/0536/10)20102012VEGAJ. ChajdiakÚM OUP REK
Inovácie v správe klimatických zmien, zdroje, vzory a efekty (Action TU 1309)20142016COSTM. FinkaÚM OUP REK
Integrované priestorové plánovanie, využitie územia a výskumné aktivity v oblasti manažmentu pôdy (H2020-H2020-SC5-2014)20142017H2020: Šírenie excelentnosti a rozširovanie účastiM. FinkaÚM OUP REK
Komplexná zmena mestských priestorov (13132-2007-IVF)20082008International Visegrad FundD. PetríkováÚM OUP REK
Krajinne vzdelávanie: Nové príležitosti pre výuku a výskum v krajinnej architektúre s rozšírenými cieľmi (Le:Notre Two 230368_CP-1-2006-1-AT-Erasmus-TNPP)20082009Multirateral ProjectsD. GažováÚM OUP REK
Manažment územia pre dynamiku mesta (Action TU0602)20092011COSTK. IvaničkaÚM OUP REK
Medzinárodná medziuniverzitná študentská súťaž20162017-- Iný domáci --V. OndrejičkaOPPaM ÚM OUP REK
Medziuniverzitná obsahová integrácia študijných programov zameraných na krajinné plánovanie (3/5149/07)20072009KEGAM. FinkaÚM OUP REK
Megaprojekt: efektívne navrhovanie a vypracovanie megaprojektov v Európskej únii (Download AFS 36 RTF)20112015COSTK. IvaničkaÚM OUP REK
Metropolizácia a polycentrický vývoj v strednej Európe , Evidencia základných strategických názorov (ESPON 081/2010)20102012-- Iný medzinárodný --M. FinkaÚM OUP REK
Moja univerzita - rozhodovanie pre zjednotené vyššie vzdelávanie (CIP 256216)20102013CIP - Information and Communication Technologies Policy Support Programme (ICT PSP)K. IvaničkaÚM OUP REK
Nástroj pre cezhraničnú podporu inovácií v Centrope (1CE008P1)20092009-- Iný medzinárodný --A. BujdákováÚM OUP REK
Natural Flood Retention on Private Land (OC-2016-2-21418)20172020COSTM. FinkaÚM OUP REK
Nová rola vysokoškolského učiteľa - kouča/mentora v príprave absolventov a doktorandov technických vysokých škôl ako dôsledok trendu individualizácie a jedinečnosti pracovnej sily na trhu práce (3/6150/08)20082010KEGAG. KalinováÚM OUP REK
Nové prístupy k riadeniu využitia územia v kontexte prehlbujúcej sa integrácie Slovenskej republiky v Európskej únii (1/0613/10)20102011VEGAD. ŠpirkováÚM OUP REK
Odborná, spoločenská a environmentálna zodpovednosť technológa a manažéra v podmienkach globálnej ekonomickej a spoločenskej krízy (1/0713/11)20112013VEGAD. ŠpirkoÚM OUP REK
Plánovanie európskeho priestorového rozvoja (IP)20102011Intensive ProgrammesD. PetríkováÚM OUP REK
Premostenie mesta 2 (IP-7203-0392/BRATISL01)20082008Intensive ProgrammesM. FinkaÚM OUP REK
Príprava nových kapacít pre EŠIF20172019-- Iný domáci --M. FinkaOPPaM ÚM OUP REK
Projekt participatívneho urbanistického plánovania Trenčín si Ty (PP-2013-014)20142015-- Iný medzinárodný --M. FinkaÚM OUP REK
Recyklácia v manažmente funkčného využitia územia (2CE174P4)20102013INTERREG IVCD. PetríkováÚM OUP REK
Revitalizácia brownfieldov vo Vyšehradských krajinách (60900015)20102013International Visegrad Fund - Grant programsD. PetríkováÚM OUP REK
Rozvoj a adaptácia profesionálnych programov v západnom Balkáne (543782-TEMPUS-1-2013-1-L-TEMPUS-JPCR)20132017-- Iný medzinárodný --M. FinkaÚM OUP REK
Sieť urbánnych inovácií (CIII-SK-0606-02-1213)2012--CEEPUSM. FinkaÚM OUP REK
Sieť urbánnych inovácií (CIII-SK-0606-01-1112)20112012CEEPUSM. FinkaÚM OUP REK
Smart mestá pre vedomostne založené spoločnosti v strednej a východnej Európe (SNSF No.IZ73ZO152599)20142017-- Iný medzinárodný --M. FinkaÚM OUP REK
Socio-ekologické faktory strategického plánovania a manažmentu krajiny v podmienkach demokracie a trhovej ekonomiky (2/0016/11)20112013VEGAM. FinkaÚM OUP REK
Socio-ekonomické a politické odozvy na regionálnu polarizáciu v strednej a východnej Európe (ITN RegPol2 REA grant agreement n° 607022)20142017-- Iný medzinárodný --M. FinkaOPPaM ÚM OUP REK
Strategické riadenie nehnuteľností v podmienkach globalizácie (1/0456/09)20092011VEGAK. IvaničkaÚM OUP REK
Strategické riadenie nehnuteľností v podmienkach globalizácie20102011VEGAK. IvaničkaÚM OUP REK
Sustainable roof extension (EIE/06/068/S12.448123)20082009CIP - Intelligent Energy Europe Programme (IEE)K. SzekeresÚM OUP REK
Systemizácia vplyvu faktorov a podmienok znalostného manažmentu v kontexte tvorby podnikateľskej stratégie na pracovnú motiváciu a jej odraz v raste efektívity resp. udržateľnmosti úrovne podnikateľskej činnosti (1/0055/13)20132015VEGAI. BondarevaÚM OUP REK
Štatistická analýza vybraných ukazovateľov konkurencieschopnosti na súbore podvojne účtujúcich podnikov SR20132015VEGAJ. ChajdiakÚM OUP REK
Transfer technológií z univerzity do praxe (1/0450/08)20082010VEGAM. ZúbkováÚM OUP REK
Typy sídelných štruktúr pre územný rast mesta (N00042, CIDEP)20102011-- Iný medzinárodný --M. FinkaÚM OUP REK
Účasť vo vedeckom a organizačnom prípravnom výbore konferencie IALE2009 (IALE 2009 Conference)20092009Bilaterálna spolupráca - SR - RakúskoM. FinkaÚM OUP REK
Univerzitné vzdelávanie pre trvalo udržateľný rozvoj (540051-LLP-1-2013-UK--ERASMUS-ENW)20142016-- Iný medzinárodný --M. FinkaÚM OUP REK
Urbánny reset (IVF)20082008International Visegrad FundD. PetríkováÚM OUP REK
Vplyv územného umiestnenia a odvetvového zamerania na výkonnosť podnikateľských subjektov a ich konkurencieschopnosť na globálnom trhu (1/0652/16)20162018VEGAZ. ChodasováÚM OUP REK
Vytvorenie architektúry vybraných kľúčových faktorov výkonnosti výrobných podnikov pre trvalo udržateľný rozvoj z aspektu príčin a minimalizácie dopadov hospodárskej krízy (1/0447/10)20102011VEGAP. HerzkaÚM OUP REK
Zelená a šedá infraštruktúra v Karpatoch20172019-- Iný medzinárodný --M. FinkaOPPaM ÚM OUP REK
Zvyšovanie konkurenčnej schopnosti v podmienkach obmedzenej racionality a nedokonalých informácií (1/0877/08)20082011VEGAL. AndrášikÚM OUP REKLegenda:
Aktívne stavy:podanýriešenýschválený
Neaktívne stavy:neschválenýukončený neúspešneukončený úspešne