18. 11. 2019  15:10 Eugen
Akademický informačný systém

Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF) - zoznam projektov


Aplikácie zobrazujú zoznam projektov vybraného pracoviska.

Počet nájdených záznamov: 108

StavNázovOdDoDruhGarantPracovisko
Elektronická učebnica stereometrie pre stredné školy s využitím programu Cabri geometria II Plus (3/4120/06)20062008KEGAZ. ŠtudencováKMDG SvF
Agregačné funkcie a ich aplikácie (1/0171/12)20122014VEGAR. MesiarKMDG SvF
Agregačné funkcie ako nástroj pre spracovanie informácií (APVV-0073-10)20112014APVV - Všeobecná výzvaR. MesiarKMDG SvF
Agregovanie informácií: modely a aplikácie (1/0080/10)20102011VEGAR. MesiarKMDG SvF
Algebraické a topologické metódy v štúdiu kombinatorických štruktúr s vysokým stupňom súmernosti (1/0871/11)20112013VEGAJ. ŠiráňKMDG SvF
Algebraické a topologické metódy v teórii grafov a sieťí (APVT-20-023302)20022004APVVJ. ŠiráňKMDG SvF
Algebraické a topologické vlastnosti kvantových štruktúr a kvantová teória pravdepodobnosti (1/0266/03)20032005VEGAZ. RiečanováKMDG SvF
Algebraické, topologické a kombinatorické metódy v diskrétnych štruktúrach (APVV-0223-10)20112014APVV - Všeobecná výzvaJ. ŠiráňKMDG SvF
Algebraické, topologické a kombinatorické metódy v štúdiu diskrétnych štruktúr (APVV-15-0220)20162020APVV - Všeobecná výzvaJ. ŠiráňKMDG SvF
Algebrické, pravdepodobnostné a kategoriálne aspekty modelovania kvantových javov a neurčitosti (2/0069/16)20162019VEGAP. SarkociKMDG SvF
Analýza dynamiky singulárne perturbovaných diferenciálnych rovníc blízko nehyperbolickej kritickej variety (1/9095/02)20022003VEGAR. VrábeľKMDG SvF
Analýza dynamiky singulárne perturbovaných diferenciálnych rovníc blízko nehyperbolickej kritickej variety (1/1007/04)20042005VEGAR. VrábeľKMDG SvF
Analýza obrazu pomocou nelineárnych difúznych rovníc (RPEU-004-06)20072009APVVK. MikulaKMDG SvF
BioEMERGENCIES (028892)20062010-- Iný medzinárodný --K. MikulaKMDG SvF
Efektívne a robustné výpočtové metódy pre biomedickú analýzu (NATO)20022003-- Iný medzinárodný --J. ŠiráňKMDG SvF
Efektívne numerické metódy a paralelné výpočty v geodézii (1/1063/11)20112014VEGAR. ČunderlíkKMDG SvF
Efektívne numerické metódy riešenia geometrických parciálnych diferenciálnych rovníc (1/0733/10)20102011VEGAP. FrolkovičKMDG SvF
Efektívne výpočtové metódy v inžinierskych vedách a aplikáciach (1/0313/03)20032005VEGAK. MikulaKMDG SvF
EMBRYOMICS: Časová a priestorová rekonštrukcia bunkového rodokmeňa (012916-2)20052009New and Emerging Science and Technology (NEST)K. MikulaKMDG SvF
Exponenty Cayleyho máp (LPP-0145-06)20062009APVVJ. ŠiráňKMDG SvF
Extremálne grafy daného stupňa a priemeru, resp. obvodu, s vysokým stupňom symetrie (1/0280/10)20102011VEGAJ. ŠiagiováKMDG SvF
Extremálne metrické problémy v grafoch a v diskrétnych štruktúrach (1/0238/19)20192021VEGAM. KnorKMDG SvF
Extremálne problémy v metrickej teórii grafov a diskrétnych štruktúr (1/0065/13)20132015VEGAM. KnorKMDG SvF
Fuzzy integrály ako nástroje pre multikriteriálne rozhodovanie (SK-CN-0016-07)20082009APVVR. MesiarKMDG SvF
Fuzzy relácie a evaluátory (1/0500/09)20092011VEGAM. KalinaKMDG SvF
Fuzzy relácie a podmieňovanie (1/3014/06)20062008VEGAM. KalinaKMDG SvF
Geometria máp na plochách (APVV- SK?SI/01906)20062007Bilaterálna spolupráca - SR - SlovinskoJ. ŠiráňKMDG SvF
Geometrické aspekty modelovania prvkov krajiny a ich použitie v priestorových geoinformačných systémoch (1/1034/04)20042006VEGAM. VajsáblováKMDG SvF
Geometrické parciálne diferenciálne rovnice - numerická analýza a aplikácie (APW-0184-10)20112014APVV - Všeobecná výzvaK. MikulaKMDG SvF
Geometrické reprezenácie a symetrie grafov, máp a iných diskrétnych štruktúr s aplikáciami vo vede (ESF-EC-0009-10)20112014EuroGIGAJ. ŠiráňKMDG SvF
Grafy ako modely sietí s danými metrickými vlastnosťami a danou mierou symetrie (APVV-0136-12 )20132017APVV - Všeobecná výzvaJ. ŠiráňKMDG SvF
Grafy, grupy, plochy a symetrie. (1/2004/05)20052007VEGAJ. ŠiráňKMDG SvF
Hybridné predpovedné modely pre predpovedanie priebehu a neistoty odhadu povodňových prietokov v reálnom čase. (1/4209/07)20072009VEGAR. MesiarKMDG SvF
Identifikácia a monitoring biotopov Natura 2000 dynamickou segmentáciou satelitných obrazov (APVV-16-0431)20172021APVV - Všeobecná výzvaK. MikulaKMDG SvF
ImageInLife – Tréning európskych expertov v tvorbe viacúrovňového biologického obrazu, jeho analýze a modelovaní vývoja stavovcov a ich ochorení (721537)20172020H2020: Excellence: Akcie Marie Skłodowska-Curie (MSCA)K. MikulaKMDG SvF
Inovácia koncepcie vyučovania matematických predmetov (35/2001)20012003KEGAM. MišútováKMDG SvF
Kompletná jazyková transformácia a personálne zabezpečenie študijného programu matematicko-počítačové modelovanie. (JPD 3-082/2005 - 13120120271)20062008OP VzdelávanieA. HandlovičováKMDG SvF
Koncept ľahkých konštrukcií z pohľadu hľadania novej formy pre architektov a dizajnérov (002VŠVU-4/2019)20192020KEGAM. ŽdímalováKMDG SvF
Korešpondenčné prírodovedné semináre. (3/3014/05)20052007KEGAB. RudolfKMDG SvF
Level set metódy na neštruktúrovaných sieťach a pre implicitne dané výpočtové oblasti (1/0709/19)20192022VEGAP. FrolkovičKMDG SvF
Mapy, dizajny a grupy. (APVT-20-000704)20052007APVVJ. ŠiráňKMDG SvF
Mapy s vysokým stupňom súmernosti (APVV-0104-07)20082011APVVJ. ŠiráňKMDG SvF
Matematické a počítačové metódy spracovania obrazu (APVT-20-040902)20042006APVVK. MikulaKMDG SvF
Matematické modely kvantových štruktúr a neurčitosti (2/0059/12_SvF)20122015VEGAP. SarkociKMDG SvF
Matematické spracovanie vágnych informácií a jeho aplikácie. (1/0085/03)20032005VEGAA. KolesárováKMDG SvF
MATEMATIKA ON-LINE: Internetový kurz (3/1006/03)20032006KEGAĽ. MarkoKMDG SvF
Matematika on-line: internetový kurz (3/100603)20032005KEGAJ. DobrakovováKMDG SvF
Matematika on-line: Internetový kurz. (3/100603/FCHPT)20032006KEGAA. KolesárováKMDG SvF
Metóda konečných objemov v spracovaní obrazu (LPP - 0020-07)20082010APVV - Program LPPK. MikulaKMDG SvF
Metódy fuzzy rozhodovania a fraktálnej geometrie na modelovanie objektov v geografických informačných (1/0203/10)20102011VEGAM. VajsáblováKMDG SvF
Metódy konečných objemov pre parciálne diferenciálne rovnice (1/1137/12)20122014VEGAP. FrolkovičKMDG SvF
Metrické a spektrálne invarianty grafov a ich aplikácie pri modelovaní sietí, molekúl a iných štruktúr (APVV-17-0428)20182022APVV - Všeobecná výzvaJ. ŠiráňKMDG SvF
Metrické extremálne problémy v grafoch a diskrétnych štruktúrach (1/0026/16)20162018VEGAM. KnorKMDG SvF
Modelovanie a aplikácia viacrežimových a viacrozmerných časových radov (1/0143/11)20112013VEGAM. KomorníkováKMDG SvF
Modelovanie informačných systémov pomocou výpočtovej inteligemcie za prítomnosti neurčitosti. (SK-SRB-01907)20082009APVVR. MesiarKMDG SvF
Modelovanie nesymetrických rozdelení náhodných vektorov pomocou kopúl a jeho aplikácie (LPP - 0004-07)20082011APVV - Program LPPR. MesiarKMDG SvF
Modelovanie neurčitosti a teória rozhodovania (1/3006/06)20062008VEGAM. KomorníkováKMDG SvF
Modelovanie neurčitosti: rozšírenia a zovšeobecnenia niektorých špeciálnych metód a ich aplikácie (APVV-18-0052)20192023APVV - Všeobecná výzvaR. MesiarKMDG SvF
Modelovanie neurčitosti: teória a aplikácie (1/0273/03)20032005VEGAM. KomorníkováKMDG SvF
Modelovanie vstupných procesov pre návrh, optimalizáciu a riadenie sústav vodných diel a ich aplikácia pre vybrané problémy v stavebníctve (1/1145/04)20042006VEGAR. MesiarKMDG SvF
Modelovanie združených stavov (1/0373/08)20082010VEGAO. NánásiováKMDG SvF
Moderné matematické metódy modelovania neurčitosti a ich aplikácie. (1/7146/20)20002002VEGAM. KomorníkováKMDG SvF
Moderné metódy agregácie informácií a ich aplikácie (1/0420/15)20152018VEGAR. MesiarKMDG SvF
Moderné metódy matematického a počítačového modelovania v inžinierskych aplikáciách (1/3321/06)20062008VEGAK. MikulaKMDG SvF
Moderné metódy matematického modelovania a numerických simulácií v technických a fyzikálnych vedách (APVV-SK-68/CZ-68)20062007Bilaterálna spolupráca - SR - ČeskoK. MikulaKMDG SvF
Moderné metódy stochastického a nestochastického modelovania neurčitosti a ich inžinierske aplikácie (APVT-20-003204)20052007APVVR. MesiarKMDG SvF
Multikriteriálne rozhodovanie v stavebníctve za prítomnosti subjektívnych vstupných dát (1/8331/01)20012003VEGAR. MesiarKMDG SvF
Neurčitosť z pohľadu pravdepodobnosti, algebry, samoadjungovaných operátorov a kvantových štruktúr (APVV-0178-11)20122015APVV - Všeobecná výzvaG. JenčaKMDG SvF
Nové trendy v teórii agregovania a ich aplikácie (1/0006/19)20192022VEGAR. MesiarKMDG SvF
Numerické metódy na modelovanie tiažového poľa Zeme a nelineárnu filtráciu dát v geodézii (1/0714/15)20152018VEGAR. ČunderlíkKMDG SvF
Numerické metódy pre vývoj kriviek a plôch a ich aplikácie (APVV-15-0522)20162020APVV - Všeobecná výzvaK. MikulaKMDG SvF
Numerické modelovanie v geodézii (APVV-0072-11)20122015APVV - Všeobecná výzvaK. MikulaKMDG SvF
Numerické riešenie a aplikácie nelineárnych parciálnych diferenciálnych rovníc (APVV-0351-07)20082011APVVK. MikulaKMDG SvF
O existencii oscilatorických riešení lineárnej diferenciálnej rovnice n-tého rádu s kvázideriváciami na nekompaktnom intervale (1/9094/02)20022004VEGAO. PalumbínyKMDG SvF
Pokročilé metódy modelovania neurčitosti pre rozhodovacie problémy a ich aplikácie (APVV-14-0013)20152019APVV - Všeobecná výzvaR. MesiarKMDG SvF
Pravdepodobnostné, algebrické a kvantovo-mechanické aspekty neurčitosti (APVV-16-0073)20172021APVV - Všeobecná výzvaG. JenčaKMDG SvF
Projektovanie symetrických sietí s aplikáciami v komunikačnych sietach a v chémii (05/2001/GER)20012004Bilaterálna spolupráca - SR - NemeckoJ. ŠiráňKMDG SvF
Semi-implicitné metódy na riešenie parciálnych diferenciálnych rovníc (1/0728/15)20152018VEGAP. FrolkovičKMDG SvF
Simulačné výpočty pomocou multiagentových systémov. (1/8107/01)20012003VEGAJ. PospíchalKMDG SvF
Spoľahlivosť vyjadrenia prvkov krajiny v priestorovom modelovaní. (1/4026/07)20072009VEGAM. VajsáblováKMDG SvF
Stochastické procesy (LPP-0111-09)20092012APVV - Program LPPM. KomorníkováKMDG SvF
Strategický manažment stavebného podniku (SK-05/06-BA-001 )20062006Bilaterálna spolupráca - SR - RakúskoA. ŠipošováKMDG SvF
Symetrické mapy (1/0007/14)20142016VEGAJ. ŠiráňKMDG SvF
Symetrické reprezentácie diskrétnych štruktúr na kompaktných plochách (1/0142/17)20172019VEGAJ. ŠiráňKMDG SvF
Symetrie a extremálne vlastnosti grafov a máp (1/9176/02)20022004VEGAJ. ŠiráňKMDG SvF
Symetrie grafov a máp (LPP - 0203-06)20062009APVVJ. ŠiráňKMDG SvF
Symmetries of graphs and maps and their application in network design (020/2001)20022005Bilaterálna spoluprácaJ. ŠiráňKMDG SvF
Štúdium algebraických a topologických vlastností kvantových štruktúr a množín ich stavov. (1/3025/06)20062008VEGAZ. RiečanováKMDG SvF
teoria a aplikácie relačných štruktúr ako nástrojov poznania (ID KIB: 27)20012005COSTR. MesiarKMDG SvF
Teória vyhodnocovania merania s aplikáciami v technických, ekonomických a sociálnych oblastiach (APVT-20-023402)20022004APVVR. MesiarKMDG SvF
Topologické metódy štúdia diskrétnych štruktúr a ich grúp symetrií (1/0489/08)20082010VEGAJ. ŠiráňKMDG SvF
Triangular norms (18s,26s34)20032004Spolupraca v hospodarstve a vzdelávaniR. MesiarKMDG SvF
Určovanie tiažového poľa Zeme z meraní družice GOCE v priestorovej oblasti s vysokým rozlíšením (4000122230/17/NL/SC)20172019-- Iný medzinárodný --R. ČunderlíkKMDG SvF
vedecka spolupraca Open University Anglicko (F/00269/E)20022005-- Iný medzinárodný --M. KnorKMDG SvF
Veľké grafy a komunikačné siete s daným stupňom a priemerom. (APVV-0040-06)20072009APVVJ. ŠiráňKMDG SvF
Viacrozmerné modely závislosti v hydrológii (SK-AT-0020-08)20092010APVVT. BacigálKMDG SvF
Viacrozmerné modely závislosti v hydrológii (SK-AT-0020-07)20112012Bilaterálna spolupráca - SR - SlovinskoM. KnorKMDG SvF
Virtuálna univerzita (3/0038/02)20022004KEGAO. NánásiováKMDG SvF
Virtuálne laboratórium s podporou vzdial. výp. (IT/159/05)20052005-- Iný domáci --M. KováčováKMDG SvF
Využitie efektívnych numerických metód pre modelovanie tiažového poľa Zeme a realizáciu svetového výškového systému. (LPP-0216-06)20062009APVVK. MikulaKMDG SvF
Vývoj efektívnych a spoľahlivých numerických metód pre inžinierske aplikácie. (1/0269/09)20092012VEGAK. MikulaKMDG SvF
Vývoj nových numerických metód pre inžinierske aplikácie (1/0608/15)20152018VEGAK. MikulaKMDG SvF
Vývoj podporných metód pre rozhodovanie. (APVV-0012-07)20082011APVVR. MesiarKMDG SvF
Základy modelovania neurčitosti (APVT-20-046402)20042006APVVA. StupňanováKMDG SvF
Združené stavy a podmieňovanie (APVV-0375-06)20072009APVVR. MesiarKMDG SvF
Zovšeobecnené konvulúcie a rozkladové integrály (APVV-17-0066)20182022APVV - Všeobecná výzvaA. StupňanováKMDG SvF
Zúplňovanie čiastočných informácií v prostredí neurčitosti (1/0198/09-SvF)20092011VEGAA. StupňanováKMDG SvF
Zúplňovanie čiastočných informácií v prostredí neurčitosti (1/0198/09_SvF)20092011VEGAA. StupňanováKMDG SvFLegenda:
Aktívne stavy:podanýriešenýschválený
Neaktívne stavy:neschválenýukončený neúspešneukončený úspešne