15. 10. 2019  6:36 Terézia
Akademický informační systém

Katedra stavebnej mechaniky (SvF) - seznam projektů


Aplikace zobrazuje seznam projektů zvoleného pracoviště.

Počet nalezených záznamů: 49

StavNázevOdDoDruhGarantPracoviště
Ako sprístupniť náročné modelovanie statiky a dynamiky stavebných objektov študentom na technickej univerzite (025STU-4/2019)20192021KEGAO. IvánkováKSME SvF
Analýza napäťových a deformačných polí ľudskej chrbtice v dôsledku jej klinických zmien (1/9361/02)20022004VEGAJ. SumecKSME SvF
Analýza nosných konštrukcií vystavených mimoriadnym dynamickým zaťaženiam (1/0573/08)20082010VEGAM. SokolKSME SvF
Analýza správania sa stavebných konštrukcií pri dynamickom zaťažení s ohľadom na interakciu konštrukcie a podložia (1/0412/18)20182021VEGAN. JendželovskýKSME SvF
Aplikácia aspektov spoľahlivosti a životnosti v optimálnom návrhu konštrukcií s jednostrannými väzbami s uvážením nelineárnych vlastností materiálov (1/3312/06)20062008VEGAJ. DickýKSME SvF
Biomechanická odozva driekovej časti chrbtice pri degeneratív-nych zmenách a po implantácii stabilizačného inštrumentária a jej klinické využitie (1/2156/05)20052007VEGAJ. SumecKSME SvF
Dynamické pokritické pôsobenie tenkostenných konštrukcií (1/9059/02)20022004VEGAJ. RavingerKSME SvF
Efektívna analýza nosných konštrukcií - optimalizácia numerických modelov (1/8326/01)20012003VEGAP. RoškoKSME SvF
Elektronicý systém výuky vybraných predmetov na stavebnej fakulte (Rozvojovy projekt - 5c)20072007-- Iný domáci --M. SokolKSME SvF
EUCEET III ?EUROPEAN CIVIL ENGINEERING EDUCATION AND TRAINING III (230355 ? CP ? 1 ? FR ? ERASMUS - TN)20062010thematic networkJ. DickýKSME SvF
Exaktný nosníkový konečný prvok premenlivého prierezu. (1/8266/01)20012003VEGAJ. MurínKSME SvF
Identifikácia stavu železničných mostov prostredníctvom dynamických meraní (1/0749/19)20192021VEGAM. SokolKSME SvF
Interakcia základových konštrukcií a podložia pri zohľadnení ča-sových závislostí materiálov (1/2147/05)20052007VEGAN. JendželovskýKSME SvF
Modelovanie základných charakteristických veličín prirodzeného vetra vo veternom tuneli STU. (1/0480/13)20132015VEGAO. HubováKSME SvF
Monitoring stavu nosných konštrukcií pomocou dynamických experimentov a návrh inteligentných systémov (1/1119/11)20112013VEGAM. SokolKSME SvF
Monitorovanie nosných konštrukcií mostov opakovanými dynamickými experimentmi (APVV-0236-12)20132017APVV - Všeobecná výzvaM. SokolKSME SvF
Monitorovanie pretvorení stavebných objektov a lokálnych geodynamických procesov automatizovanými meracími systémami. (1/4206/07)20072009VEGAŠ. SokolKSME SvF
Nedeštruktívne metódy identifikácie kvality stavebných konštrukcií (1/0629/12)20122014VEGAN. JendželovskýKSME SvF
Nelineárne problémy dynamickej odohzvy stavebných konštrukcií (1/9360/02)20022004VEGAM. SokolKSME SvF
Nelineárne úlohy pri interakcii stavebnej konštrukcie s podložím (1/9058/02)20022004VEGAN. JendželovskýKSME SvF
Nové produkty a technologické procesy výroby lepeného lamelového dreva pre stavebníctvo (APVV-VMSP-P-0050-089)20092011APVVJ. DickýKSME SvF
Nové produkty a technologické procesy výroby lepeného lamelového dreva pre stavebníctvo (APVV-VMSP-P-0050-09)20102011APVV - Všeobecná výzvaJ. DickýKSME SvF
Numerická analýza základových konštrukcií pri rôznych základových pomeroch (1/0567/08)20082010VEGAN. JendželovskýKSME SvF
Odolnosť excentricky priečne zaťažených a tlačených prvkov z rôznych konštrukčných materiálov (1/0603/17)20172019VEGAY. KolekováKSME SvF
Odolnosť kovových nosníkov s tvarovanými stenami, nosníkov s premenným prierezom a odolnosť oceľových (1/0748/13)20132015VEGAY. KolekováKSME SvF
Optimalizácia návrhu konštrukcií s jednostrannými väzbami s uvážením nelineárnych vlastností materiálov s dôrazom na aspekty ich spoľahlivosti a životnosti (1/0692/09)20092011VEGAJ. DickýKSME SvF
Optimálny návrh konštrukcií od účinkov statického a dynamického zaťaženia s uvážením nelineárnych vlastností materiálov (1/7113/20)20002002VEGAJ. DickýKSME SvF
Optimálny návrh konštrukcií s jednostrannými väzbami s uvážením nelineárnych vlastností materiálov (1/0322/03)20032005VEGAJ. DickýKSME SvF
Optimálny návrh konštrukcií z hľadiska analýzy porúch stavieb a stavebných konštrukcií s dôrazom na aspekty spoľahlivosti a životnosti konštrukcií (1/1186/12)20122014VEGAO. IvánkováKSME SvF
Pravdepodobnosť porušovania železobetónových konštrukcií za uváženia interakcie s podložím, extrémneho namáhania a degradá-cie vlastností materiálov. Prognóza životnosti konštrukcií. Bezpeč-nosť a spoľahlivosť jadrových elektrární. (1/2136/05)20052007VEGAJ. KrálikKSME SvF
Pravdepodobnostná analýza spoľahlivosti konštrukcií za mimoriadnych klimatických a havarijných situácií. Bezpečnosť a spoľahlivosť jadrových elektrární. (1/0265/16)20162019VEGAJ. KrálikKSME SvF
Predikcia správania sa stavebných konštrukcií pri špeciálnom dynamickom zaťažení (1/0544/15)20152017VEGAN. JendželovskýKSME SvF
Pružnosť a plasticita v stavebníctve. Vysokoškolská učebnica (3/0041/02)20022004KEGAJ. DickýKSME SvF
Research And Training On Restoration And Protection Of The City Envirnoment In Industrial Regions (MTKD-CT-2004-509775)20052008Marie Curie Actions - Human resources and mobilityJ. DickýKSME SvF
Riadenie medzného pôsobenia kombinovaných kompozitných konštrukcií (2/1087/21)20012003VEGAJ. SumecKSME SvF
Riešenie dynamickej interakcie konštrukcií s podložím za uváženia nelineárnych charakteristík. Zvyšovanie bezpečnosti a spoľahlivosti stavebných konštrukcií jadrových elektrární na extrémne namáhanie. Analýza seizmickej odolnosti jadrových elektrární (1/9355/02)20022004VEGAJ. KrálikKSME SvF
Spoľahlivosť nosných konštrukcií za uváženia havarijných stavov zaťaženia. Zvyšovanie bezpečnosti jadrových (1/1039/12)20122015VEGAJ. KrálikKSME SvF
Spoľahlivosť oceľobetónových konštrukcií za uváženia interakcie s podložím, extrémneho namáhania a degradácie vlastností materiálov. Bezpečnosť a spoľahlivosť jadrových elektrární. (1/0849/08)20082010VEGAJ. KrálikKSME SvF
Stabilita a dynamika heterogénnych konštrukcií s imperfekciami (1/0666/08)20082010VEGAJ. RavingerKSME SvF
Stabilita a dynamika preskokov štíhlych stien a plochých škrupín (1/0272/15)20152017VEGAJ. RavingerKSME SvF
Stacionárne, kvázistacionárne a dynamické matematické modely správania sa tenkostenných inteligentných štruktúr (1/8263/01)20012003VEGAI. BockKSME SvF
Transferring of EU evaluation models in KAUIR functions and processes (SCM Kazakhstan T045A06)20062010-- Iný medzinárodný --J. DickýKSME SvF
Transferring of quality management models in KSTU functions and processes (SCM Kyrgystan T078A06)20062008-- Iný medzinárodný --J. DickýKSME SvF
Vplyv dynamických účinkov na návrh a systémovú identifikáciu nosných konštrukcií (1/2142/05)20052007VEGAM. SokolKSME SvF
Vypracovanie nových moderných vysokoškolských učebníc a didaktických prostriedkov podporujúcich e-learnig pre študijný program vyučovaný v anglickom jazyku (062STU-4/2012)20122014KEGAJ. DickýKSME SvF
Vystužené drevené nosné prvky materiálmi na báze vlákien. (APVV-99-015805)20062008APVVJ. DickýKSME SvF
Wind energy technology reconsideration to enhance the concept of smart cities (AKCIA TU1304)20142018COSTO. HubováKSME SvF
Wind energy technology reconsideration to enhance the concept of smart cities (WINERCOST) (Akcia TU1304)20142018COSTO. HubováKSME SvF
Zvyšková únosnosť a mechanizmus kolapsu konštrukcie. (1/2149/05)20052007VEGAJ. RavingerKSME SvFLegenda:
Aktivní stavy:podanýřešenýschválený
Neaktivní stavy:neschválenýukončený neúspěšněukončený úspěšně