24. 10. 2019  6:18 Kvetoslava
Akademický informačný systém

Katedra stavebnej mechaniky (SvF) - zoznam projektov


Aplikácie zobrazujú zoznam projektov vybraného pracoviska.

Počet nájdených záznamov: 49

StavNázovOdDoDruhGarantPracovisko
Ako sprístupniť náročné modelovanie statiky a dynamiky stavebných objektov študentom na technickej univerzite (025STU-4/2019)20192021KEGAO. IvánkováKSME SvF
Analýza napäťových a deformačných polí ľudskej chrbtice v dôsledku jej klinických zmien (1/9361/02)20022004VEGAJ. SumecKSME SvF
Analýza nosných konštrukcií vystavených mimoriadnym dynamickým zaťaženiam (1/0573/08)20082010VEGAM. SokolKSME SvF
Analýza správania sa stavebných konštrukcií pri dynamickom zaťažení s ohľadom na interakciu konštrukcie a podložia (1/0412/18)20182021VEGAN. JendželovskýKSME SvF
Aplikácia aspektov spoľahlivosti a životnosti v optimálnom návrhu konštrukcií s jednostrannými väzbami s uvážením nelineárnych vlastností materiálov (1/3312/06)20062008VEGAJ. DickýKSME SvF
Biomechanická odozva driekovej časti chrbtice pri degeneratív-nych zmenách a po implantácii stabilizačného inštrumentária a jej klinické využitie (1/2156/05)20052007VEGAJ. SumecKSME SvF
Dynamické pokritické pôsobenie tenkostenných konštrukcií (1/9059/02)20022004VEGAJ. RavingerKSME SvF
Efektívna analýza nosných konštrukcií - optimalizácia numerických modelov (1/8326/01)20012003VEGAP. RoškoKSME SvF
Elektronicý systém výuky vybraných predmetov na stavebnej fakulte (Rozvojovy projekt - 5c)20072007-- Iný domáci --M. SokolKSME SvF
EUCEET III ? EURÓPSKE VZDELÁVANIE A VÝCHOVA V STAVEBNÍCTVE (230355 ? CP ? 1 ? FR ? ERASMUS - TN)20062010thematic networkJ. DickýKSME SvF
Exaktný nosníkový konečný prvok premenlivého prierezu. (1/8266/01)20012003VEGAJ. MurínKSME SvF
Identifikácia stavu železničných mostov prostredníctvom dynamických meraní (1/0749/19)20192021VEGAM. SokolKSME SvF
Interakcia základových konštrukcií a podložia pri zohľadnení ča-sových závislostí materiálov (1/2147/05)20052007VEGAN. JendželovskýKSME SvF
Modelovanie základných charakteristických veličín prirodzeného vetra vo veternom tuneli STU. (1/0480/13)20132015VEGAO. HubováKSME SvF
Monitoring stavu nosných konštrukcií pomocou dynamických experimentov a návrh inteligentných systémov (1/1119/11)20112013VEGAM. SokolKSME SvF
Monitorovanie nosných konštrukcií mostov opakovanými dynamickými experimentmi (APVV-0236-12)20132017APVV - Všeobecná výzvaM. SokolKSME SvF
Monitorovanie pretvorení stavebných objektov a lokálnych geodynamických procesov automatizovanými meracími systémami. (1/4206/07)20072009VEGAŠ. SokolKSME SvF
Nedeštruktívne metódy identifikácie kvality stavebných konštrukcií (1/0629/12)20122014VEGAN. JendželovskýKSME SvF
Nelineárne problémy dynamickej odohzvy stavebných konštrukcií (1/9360/02)20022004VEGAM. SokolKSME SvF
Nelineárne úlohy pri interakcii stavebnej konštrukcie s podložím (1/9058/02)20022004VEGAN. JendželovskýKSME SvF
Nové produkty a technologické procesy výroby lepeného lamelového dreva pre stavebníctvo (APVV-VMSP-P-0050-089)20092011APVVJ. DickýKSME SvF
Nové produkty a technologické procesy výroby lepeného lamelového dreva pre stavebníctvo (APVV-VMSP-P-0050-09)20102011APVV - Všeobecná výzvaJ. DickýKSME SvF
Numerická analýza základových konštrukcií pri rôznych základových pomeroch (1/0567/08)20082010VEGAN. JendželovskýKSME SvF
Odolnosť excentricky priečne zaťažených a tlačených prvkov z rôznych konštrukčných materiálov (1/0603/17)20172019VEGAY. KolekováKSME SvF
Odolnosť kovových nosníkov s tvarovanými stenami, nosníkov s premenným prierezom a odolnosť oceľových (1/0748/13)20132015VEGAY. KolekováKSME SvF
Optimalizácia návrhu konštrukcií s jednostrannými väzbami s uvážením nelineárnych vlastností materiálov s dôrazom na aspekty ich spoľahlivosti a životnosti (1/0692/09)20092011VEGAJ. DickýKSME SvF
Optimálny návrh konštrukcií od účinkov statického a dynamického zaťaženia s uvážením nelineárnych vlastností materiálov (1/7113/20)20002002VEGAJ. DickýKSME SvF
Optimálny návrh konštrukcií s jednostrannými väzbami s uvážením nelineárnych vlastností materiálov (1/0322/03)20032005VEGAJ. DickýKSME SvF
Optimálny návrh konštrukcií z hľadiska analýzy porúch stavieb a stavebných konštrukcií s dôrazom na aspekty spoľahlivosti a životnosti konštrukcií (1/1186/12)20122014VEGAO. IvánkováKSME SvF
Pravdepodobnosť porušovania železobetónových konštrukcií za uváženia interakcie s podložím, extrémneho namáhania a degradá-cie vlastností materiálov. Prognóza životnosti konštrukcií. Bezpeč-nosť a spoľahlivosť jadrových elektrární. (1/2136/05)20052007VEGAJ. KrálikKSME SvF
Pravdepodobnostná analýza spoľahlivosti konštrukcií za mimoriadnych klimatických a havarijných situácií.Bezpečnosť a spoľahlivosť jadrových elektrární. (1/0265/16)20162019VEGAJ. KrálikKSME SvF
Predikcia správania sa stavebných konštrukcií pri špeciálnom dynamickom zaťažení (1/0544/15)20152017VEGAN. JendželovskýKSME SvF
Prehodnotenie technológie veternej energie na pozdvihnutie konceptu malých miest (AKCIA TU1304)20142018COSTO. HubováKSME SvF
Pružnosť a plasticita v stavebníctve. Vysokoškolská učebnica (3/0041/02)20022004KEGAJ. DickýKSME SvF
QM - KSTU (SCM Kyrgystan T078A06)20062008-- Iný medzinárodný --J. DickýKSME SvF
QM - KSTU (SCM Kazakhstan T045A06)20062010-- Iný medzinárodný --J. DickýKSME SvF
Riadenie medzného pôsobenia kombinovaných kompozitných konštrukcií (2/1087/21)20012003VEGAJ. SumecKSME SvF
Riešenie dynamickej interakcie konštrukcií s podložím za uváženia nelineárnych charakteristík. Zvyšovanie bezpečnosti a spoľahlivosti stavebných konštrukcií jadrových elektrární na extrémne namáhanie. Analýza seizmickej odolnosti jadrových elektrární (1/9355/02)20022004VEGAJ. KrálikKSME SvF
Spoľahlivosť nosných konštrukcií za uváženia havarijných stavov zaťaženia. Zvyšovanie bezpečnosti jadrových (1/1039/12)20122015VEGAJ. KrálikKSME SvF
Spoľahlivosť oceľobetónových konštrukcií za uváženia interakcie s podložím, extrémneho namáhania a degradácie vlastností materiálov. Bezpečnosť a spoľahlivosť jadrových elektrární. (1/0849/08)20082010VEGAJ. KrálikKSME SvF
Stabilita a dynamika heterogénnych konštrukcií s imperfekciami (1/0666/08)20082010VEGAJ. RavingerKSME SvF
Stabilita a dynamika preskokov štíhlych stien a plochých škrupín (1/0272/15)20152017VEGAJ. RavingerKSME SvF
Stacionárne, kvázistacionárne a dynamické matematické modely správania sa tenkostenných inteligentných štruktúr (1/8263/01)20012003VEGAI. BockKSME SvF
Vplyv dynamických účinkov na návrh a systémovú identifikáciu nosných konštrukcií (1/2142/05)20052007VEGAM. SokolKSME SvF
Vypracovanie nových moderných vysokoškolských učebníc a didaktických prostriedkov podporujúcich e-learnig pre študijný program vyučovaný v anglickom jazyku (062STU-4/2012)20122014KEGAJ. DickýKSME SvF
Výskum a vzdelávanie v oblasti rekonštrukcie a ochrany mestských zón v priemyselných oblastiach (MTKD-CT-2004-509775)20052008Marie Curie Actions - Human resources and mobilityJ. DickýKSME SvF
Vystužené drevené nosné prvky materiálmi na báze vlákien. (APVV-99-015805)20062008APVVJ. DickýKSME SvF
Wind energy technology reconsideration to enhance the concept of smart cities (WINERCOST) (Akcia TU1304)20142018COSTO. HubováKSME SvF
Zvyšková únosnosť a mechanizmus kolapsu konštrukcie. (1/2149/05)20052007VEGAJ. RavingerKSME SvFLegenda:
Aktívne stavy:podanýriešenýschválený
Neaktívne stavy:neschválenýukončený neúspešneukončený úspešne