16. 10. 2019  6:48 Vladimíra
Akademický informační systém

Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF) - seznam projektů


Aplikace zobrazuje seznam projektů zvoleného pracoviště.

Počet nalezených záznamů: 41

StavNázevOdDoDruhGarantPracoviště
Connecting European connectivity research. (MoU: 053/13)20142018COSTJ. IlavskýKZEI SvF
Experimentálny výskum redukcie povodňových vplyvov stokovej siete na urbanizované územie (APVV-0372-12)20132017APVV - Všeobecná výzvaŠ. StankoKZEI SvF
Hodnotenie vodárenských dopravných systémov. (1/3313/06)20062008VEGAJ. KrišKZEI SvF
Implementácia optických informačných káblov v stokových systémoch. (1/2154/05)20052007VEGAŠ. StankoKZEI SvF
Integrované riešenie obnovy zdravotno-technickej infraštruktúry urbanizovaných sídiel, jej spoľahlivosť a vplyv na (1/1143/11)20112013VEGAJ. KrišKZEI SvF
Komplexné sledovanie skládky komunálneho odpadu ako možného zdroja znečistenia životného prostredia (1/8320/01)20012003VEGAO. ČermákKZEI SvF
Konkurencieschopné a environmentálne bezpečné systémy v oblasti nakladania s odpadmi (1/0559/10)20102011VEGAI. ŠkultétyováKZEI SvF
Kvantifikácia vplyvu vstupných údajov a parametrov modelového prostriedku na presnosť výstupov simulačných modelov disperzie v povrchových tokoch (APW-0274-10)20112014APVV - Všeobecná výzvaM. SokáčKZEI SvF
Lokalizácia bodových zdrojov havarijného znečistenia vodných tokov na základe údajov z on-line monitoringu (1/0805/16)20162019VEGAM. SokáčKZEI SvF
Management kvality vody vo vodárenských systémoch. (1/4208/07)20072009VEGAJ. IlavskýKZEI SvF
Management vodárenských dopravných systémov (1/0324/03)20032005VEGAJ. KrišKZEI SvF
MARUEEB - Master Degree in Innovative Technologies in Energy Efficient Buildings for Russian and Armenian Universities and Stakeholders (561890-EPP-1-2015-1-IT-EPPKA2-CBHE-JP/ERASMUS-KA2)20152017ERASMUS+Š. StankoKZEI SvF
Modelový workshop, zameraný na obnovu vidieckych drevených stavieb (MK-352/2016/1.3)20162016-- Iný domáci --O. MakýšKZEI SvF
Nakladanie s vodami z povrchového odtoku v integrovanom systéme odvodnenia urbanizovaného územia (1/1079/12)20122014VEGAŠ. StankoKZEI SvF
Network for Master training in technologies of water resources management (NETWATER-159311)20102013-- Iný medzinárodný --J. KrišKZEI SvF
Odkanalizovanie urbanizovaných území (3/7452/09)20092011KEGAD. RusnákKZEI SvF
Odľahčovacie komory a ich vplyv na redukciu bodového znečistenia recipientu (1/0574/19)20192022VEGAŠ. StankoKZEI SvF
Optimalizácia návrhu a obnovy inžinierskych sietí v urbanizovanom území, ich alternatívne využitie (1/0854/08)20082010VEGAŠ. StankoKZEI SvF
Optimalizácia procesov úpravy vody malých úpravní povrchových vôd k zaisteniu dodávky bezpečnej pitnej vody (1/0400/15)20152017VEGAJ. IlavskýKZEI SvF
Posudzovanie vplyvu odľahčovacích objektov mestských kanalizácií na vodné toky počas prívalových dažďov (1/0310/03)20032005VEGAD. RusnákKZEI SvF
Prírodné materiály pre odstraňovanie škodlivých látok zo životného prostredia (1/1243/12)20122014VEGAD. BarlokováKZEI SvF
Reagulácia dažďového odtoku ako nástroj trvalo udržateľného rozvoja miest a obcí (1/9356/02)20022004VEGAM. SokáčKZEI SvF
Riadenie strát vody vo vodárenských distribučných systémoch (APVT-20-031804)20052007APVVK. TóthováKZEI SvF
Riešenie krízových situácií v zásobovaní vodou s ohľadom na klimatické zmeny (APVV-18-0205)20192023APVV - Všeobecná výzvaD. BarlokováKZEI SvF
Riešenie kvality pitnej vody s ohľadom na klimatické zmeny a geologické podmienky (1/0737/19)20192021VEGAJ. IlavskýKZEI SvF
Rozvoj a zlepšenie infraštruktúry vidieckych sídiel, ako súčasť obnovy ich hmotného prostredia. (1/2145/05)20052007VEGAM. ČermákováKZEI SvF
Smart nakladanie s extrémnymi dažďovými vodami v urbanizovanom území (APVV-18-0203)20192023APVV - Všeobecná výzvaŠ. StankoKZEI SvF
Systémová analýza skladby komunálneho odpadu. (1/2138/05)20052007VEGAO. ČermákKZEI SvF
The use of life cycle assessment tools for the development of integrated waste management strategies for cities andregions with rapid growing economies (EVK4-CT-2002-00087)20022004Energy, environment and sustainable development (EESD)O. ČermákKZEI SvF
Tools for urban eater infrastructure managment (64s0002)20092011Bilaterálna spolupráca - SR - RakúskoŠ. StankoKZEI SvF
Towards Sustainable Water Resources Management in Central Asia (SWAN 158982)20102013Joint ProjectsJ. KrišKZEI SvF
URCENIE ZÁVISLOSTÍ DISPERZNÝCH JAVOV OD HLAVNÝCH HYDRAULICKÝCH PARAMETROV TOKOV (2/0101/08)20082010VEGAM. SokáčKZEI SvF
Vodárenstvo I. (3/1140/03)20032005KEGAJ. KrišKZEI SvF
Vodárenstvo II (3/5125/07)20072009KEGAJ. KrišKZEI SvF
Vydanie publikácie: Staviteľstvo bastiónových pevností (MK-348/2016/1.3)20162016-- Iný domáci --O. MakýšKZEI SvF
Využitie nových filtračných materiálov v úprave vody (APVV-0379-07)20082011APVVD. BarlokováKZEI SvF
Využitie nových filtračných materiálov v úprave vody (1/0510/09)20092011VEGAD. BarlokováKZEI SvF
Vývoj metód správnej aplikácie dezinfekčných prostriedkov pre zdravotne bezpečnú pitnú vodu (APVV-15-0379)20162019APVV - Všeobecná výzvaJ. IlavskýKZEI SvF
Zmeny kvality vody v recipientoch spôsobené odtokom z urbanizovaných povodí (1/2158/05)20052007VEGAM. SokáčKZEI SvF
Zraniteľnosť systémov zásobovania pitnou vodou. (1/2137/05)20052007VEGAK. TóthováKZEI SvF
Zvýšenie retencie a detencie zrážkového odtoku v urbanizovaných povodiach (1/0691/13)20132015VEGAM. SokáčKZEI SvFLegenda:
Aktivní stavy:podanýřešenýschválený
Neaktivní stavy:neschválenýukončený neúspěšněukončený úspěšně