1. 6. 2020  18:58 Žaneta
Akademický informačný systém

Fakulta elektrotechniky a informatiky - zoznam projektov


Aplikácie zobrazujú zoznam projektov vybraného pracoviska.

Počet nájdených záznamov: 999

Stav
NázovOdDo
Druh
GarantPracovisko
2002
2004
VEGA
KME FEI
Ab-inition prístup k výpočtu vodivosti kvantových spojov (CBP.EAP.RIG.981521)2004
2007
NATO
KF FEI
Absolventi STU v prostredí európskeho trhu práce (113221199)
2011
2012
Leonardo da Vinci
2SP FEI
2008
2011
-- Iný medzinárodný --V. Slugeň
KJFT FEI
ACUMED - Inovatívny program tvorby moderných učebných osnov pre stredné zdravotnícke školy (13120120214)
2007
2008
Európsky sociálny fond
KAIVT FEI
Adaptácia doručovania multimediálneho obsahu (ADAPT)
2019
2019
Mladý výskumník
A. PolakovičÚMIKT FEI
ADLER (SK/01/B/P/PP-142243,)2002
2004
Leonardo da Vinci
KME FEI
2003
2005
Bilaterálna spolupráca - SR - PoľskoJ. Kováč
KME FEI
Aechitektované aspekty vonkašieho osvetľovania pamiatkových objektov a súborov. (1/3302/06)
2006
2008
VEGA
KEE FEI
Aktívne materiály pre senzory plynu a metódy ich prípravy (ENIAC 621272/2014)2014
2017
-- Iný medzinárodný --I. HotovýÚEF FEI
2006
2009APVVÚRK FEI
Algebrický prístup k riadeniu nelineárnych systémov: teória a aplikácie (1/0369/10)2010
2011
VEGAM. HalásÚRK FEI
Algoritmus kolektívnej inteligencie: Interdisciplinárne štúdium swarmového správania netopierov (APVV-17-0116)
2018
2022
APVV - Všeobecná výzvaP. HubinskýÚRK FEI
2006
2008
VEGA
KTL FEI
Algoritmy a metódy spracovania multimediálnych signálov pre rozhranie človek-počitač (1/0718/09)2009
2011
VEGA
KTL FEI
Algoritmy riadenia rekuperácie energie pri brzdení elektromobilu (ALRIREK)20132013
-- Iný domáci --
V. StaňákÚEAE FEI
Alternatívne metódy hodnotenia elektromagnetickej kompatibility (EMC) elektronických systémov. (1/3101/06)
2006
2008
VEGA
V. SmieškoKMer FEI
Analýza a návrh aplikácie pokročilých prístupových sietí v infraštruktúre NGN využívajúcich pevné metalické prenosové médiá pre podporu multimediálnych služieb a vzájomného prepojenia rôznych technológií a sietí. (1/0396/08)20082010VEGAKTL FEI
Analýza a návrh multiservisných sietí podporujúcich mobilitu, multimédiá a spoluprácu s inými typmi sietí. (COST279/2)
2001
2005
COST
P. Podhradský
KTL FEI
Analýza a návrh pokročilých optických prístupových sietí v konvergovanej infraštruktúre NGN využívajúcich pevné prenosové média pre podporu multimediálnych služieb (1/0106/11)20112013
VEGA
R. RókaKTL FEI
20042006VTPG. Rozinaj
KTL FEI
Analýza a tvorba matematických modelov pružných a väzkopružných štruktúr a ich správania sa pod vplyvom kontaktných podmienok (1/1135/04)
2004
2006
VEGA
KM FEI
Analýza a zber dát z fotovoltaických a senzorických systémov (SenzLAB)
2015
2015
-- Iný domáci --O. SzabóÚEF FEI
Analýza dynamických matematických modelov pružných a väzkopružných štruktúr a ich správania sa pod vplyvom kontaktných podmienok (1/4214/07)
2007
2009
VEGA
KM FEI
Analýza elektromagnetických polí vonkajších elektrických vedení (2015et008 )
20162016-- Iný domáci --Ž. Eleschová
ÚEAE FEI
Analýza energetickej bilancie PEM palivového článku a návrh potrieb na realizáciu experimentálnej kvantifikácie overovaných napäťových strát (APEM)
2019
2019Mladý výskumníkK. Ondrejička
ÚAM FEI
Analýza energetickej bilancie PEM palivového článku a návrh potrieb na realizáciu experimentálnej kvantifikácie overovaných napäťových strát. Časť 2. (APEM2)
2020
2021
Mladý výskumník
K. Ondrejička
ÚAM FEI
Analýza energetickej odolnosti moderných výkonových MOSFET tranzistorov integrovaných v DC-DC meničoch v podmienkach UIS testu podporená modelovaním a simuláciou (HEAT)
2012
2013-- Iný domáci --J. Marek
ÚEF FEI
Analýza hardvérovej realizovateľnosti jadra operačného systému reálneho času na čipe (RTOSoC)20172017
Mladý výskumník
ÚEF FEI
Analýza indukovanej aktivity materiálov energetických jadrových reaktorov a hodnotenie jej vplyvu na mikroštruktúru (1/0204/13)
2013
2016
VEGA
V. SlugeňÚJFI FEI
Analýza kvázistatických dynamických kontaktných úloh mechaniky (1/0021/10)
2010
2011
VEGA
I. BockKM FEI
Analýza možnosti merania rozmerov 2D vzoru pomocou kamerového zariadenia COGNEX IS 7802 za účelom návrhu a zrealizovania 2D vzoru R-ID (Road Identifier) (N2DRID)
2020
2021
Mladý výskumník
ÚAM FEI
Analýza napätí a deformácií v tenkých viacvrstvových mikro- a nano- systémoch a zariadeniach obsahujúcich piezoelektrické prvky, inverzný piezoelektrický problém (1/0149/03)
2003
2005VEGAB. HučkoKMech FEI
Analýza návrhu UWB antény na čipe pre aktívne senzorické implantáty2016
2016
-- Iný domáci --
ÚEF FEI
Analýza nízkofrekvenčných šumov GaN HEMT tranzistorov (NOISEGaN)
2019
2019
Mladý výskumník
E. Tisovský
ÚEF FEI
Analýza prozódie reči v rámci multimodálneho rečového syntetizátora
20112012-- Iný domáci --A. TóthováÚMIKT FEI
20082010APVV
KEE FEI
Analýza vplyvu prevádzkových parametrov na kvalitu hlasu v IMS sieťach (AVPPKHIS)20122013-- Iný domáci --M. HalásÚMIKT FEI
Analýzy vybraných materiálov tlakovej nádoby reaktora za účelom predĺženia prevádzkovej životnosti (AMTNR )
2020
2021
Mladý výskumníkÚJFI FEI
Antiplagiatorská analýza netextových dát (APVV-0469-12)
2013
2017
APVV - Všeobecná výzva
ÚE FEI
Aplikácia algebrických metód na riadenie nelineárnych systémov (1/0276/14)
2014
2017
VEGAÚRK FEI
2005
2007APVV
ÚRK FEI
Aplikácia moderných simulačných programov v predmetoch nového študijného odboru Výrobné technológie. (3/2411/04)
2004
2006
KEGAZ. Králová
ÚRK FEI
Aplikácia optických a elektrochemických meracích metód pre selektívnu identifikáciu rôznych typov sacharidov v roztokoch (TECH4SUGAR)
2019
2019
Mladý výskumník
ÚEF FEI
Aplikácia pozitrónovej anihilácie pre štúdium radiačného krehnutia materiálov používaných vo fúznych technológiách. (FUSION)
2003
20066. rámcový programV. Slugeň
KJFT FEI
2004
2006
APVV
KM FEI
Aplikovaný výskum a vývoj inovatívnej technológie pre ultra hlboké geotermálne vrty (26240220042)2011--
-- Iný domáci --
M. Žiška
OĽZ ST Dek FEI
Aplikovaný výskum technológie plazmotermických procesov (26240220070)
2011
2014-- Iný domáci --M. Žiška
PS OĽZ ST Dek FEI
Aplikovaný výskum v oblasti optimalizácie a riadenia energetických sústav v dobe smart grid (26240220069)20112014-- Iný domáci --ÚEAE FEI
Aspekty a faktory vedúce k malému záujmu o štúdium technických odborov (SK-CZ-2013-0174)
2014
2015
Bilaterálna spolupráca - SR - ČeskoĽ. Stuchlíková
ÚEF FEI
Assembling Langmuir Architectures Through the use of Roll-to-Roll Systems. (324449-FP7-ALBATROSS-Weis)
2013
2018
Initial training
M. WeisÚEF FEI
2010
2011
DAAD
KTL FEI
2008
2008
COSTKRE FEI
Autoemisia z uhlikových nanorurok (1/0807/08)
2008
2010
VEGA
KME FEI
Automatické generovanie trajektórii pre roboticky manipulátor
2018
2018
Mladý výskumník
ÚRK FEI
Automatizovaná robotická montážna bunka ako prostriedok konceptu Industry 4.0 (APVV-16-0006)
2017
2020
APVV - Všeobecná výzva
F. Duchoň
ÚRK FEI
Autonómne sledovanie pohyblivého cieľa (2017et012)
2018
2018
-- Iný domáci --
K. ŽákováÚAM FEI
Autonómny systém na 3D tlač vo vesmíre (2017et005)
2018
2018
-- Iný domáci --
ÚRK FEI
Autonómny systém na 3D tlač vo vesmíre (2018et015)
2019
2019-- Iný domáci --P. Hubinský
ÚRK FEI
2007
2008
DAADM. Huba
KAR ÚRK FEI
AUTOWELDLINK-Vysokoproduktívne automatizované zváranie veľkokapacitných nádrží a potrubí (26240220033)20102014-- Iný domáci --L. JurišicaÚRK FEI
Benchmarkové úlohy pre reaktory VVER-440 (BU-40)
20142014-- Iný domáci --
ÚJFI FEI
BEZ NÁZVU (PL-0125)
2003
2004
CEEPUS
Ľ. KlugKESP FEI
BEZ NÁZVU (CPNR: H-0183-04/05)
2004
2005
CEEPUS
KTL FEI
Bezpečná a efektívna budúcnost’ jadrovej energetik (041STU-4/2019)20192021
KEGA
ÚJFI FEI
Bezpečná postkvantová kryptografia (1/0159/17)
2017
2020VEGAP. ZajacÚIM FEI
BG-1103 Modelling, Simulation and Computer-aided Design in Engineering and Management (CEEPUS III.)
2018
2019
Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôl
A. KozákováÚAM FEI
BioDaT (2012et001)
2013
2013
-- Iný domáci --M. Oravec
ÚIM FEI
Biokompatibilné tenké vrstvy pre medicínske aplikácie (LPP-0149-09)
2009
2012APVV - Program LPP
KME FEI
Biologicky inšpirované metódy pre koordináciu skupinového pohybu mobilných robotov (APVV-0261-10)
2011
2014
APVV - Všeobecná výzva
ÚRK FEI
Bórom dopované diamantové vrstvy pre elektrochemické aplikácie (BDDSENS)20122013
-- Iný domáci --
ÚEF FEI
2006
2007
-- Iný domáci --
ÚRK FEI
Budovanie dištančného a e-vzdelávania na STU FEI (5_c)2007
2007
-- Iný domáci --M. HubaÚRK FEI
2009
2011KEGAM. HubaÚRK FEI
Budúca generácia hybridného širokopásmového vysielania (FP7-ICT-2011-287848)
20112014Information and communication technologiesP. Podhradský
PRVVČ KFEI Dek FEI
Budúce generácie kremíkových technológií v oblasti mobility, priemyslu a sietí pre udržateľné znižovanie emisií v nasledujúcom desaťročí (826417)
2019
2021
H2020: Electronic Components and Systems for European Leadership (ECSEL)A. Chvála
ÚEF FEI
CAE laboratórium pre nový študijný program Aplikovaná mechatronika (015STU-4/2012)
2012
2014
KEGA
V. Kutiš
ÚAM FEI
CeBiMED - inovačné centrum biomedicínskych technológií ( -)20052007Európsky sociálny fond
KRE FEI
Centrum elektronických a elektrotechnických cúčiastok novej generácie. (CENG I/1/2005)20052008
OP VaV
KF FEI
2008
2011
APVV
D. DonovalKME FEI
Centrum excelentnosti pre návrh, prípravu a diagnostiku nanoštruktúr pre elektroniku a fotoniku - NanoNet (26240120010)20092011
-- Iný domáci --
D. Donoval
ÚEF FEI
Centrum excelentnosti pre návrh, prípravu a diagnostiku nanoštruktúr pre elektroniku a fotoniku 2 - NanoNet 2 (26240120018)
2010
2012
-- Iný domáci --
ÚEF FEI
Centrum pre prevádzku a vyraďovanie jadrových zariadení (CEPVYJZ) (001STU-2/2014)
2014
2016
-- Iný domáci --V. Slugeň
ÚJFI FEI
Centrum spolupráce pre transfer inovatívnych technológii z výskumu do praxe (SUSPP-0008-09)
2009
2013
APVV
KME FEI
CEVATECH ? Centrum inovácií v oblasti vákuových technológií (13120200001)
2005
2005
Európsky sociálny fond
KME FEI
CLON (CRAFT - 1999-71745)
2003
2005
5. rámcový programKEE FEI
CONNECT - Innovative smart components, modules and appliances for a truly connected, efficient and secure smart grid (737434)
2017
2020H2020: Electronic Components and Systems for European Leadership (ECSEL)ÚEF FEI
Cross - Modal Analysis of Verbal and Non - verbal Communication (COST Action 2102)20072011COSTA. Přibilová
KRE FEI
CRUISE - Vytvorenie všade prítomného inteligentného senzitívneho prostredia (CRUISE FP6 - IST - 4-027738 )
2006
2007Information society technologies (IST)
KTL FEI
CRUISE-komplements (CRUISE FP6 - IST - 4-027738)
20072008
-- Iný domáci --
P. Farkaš
KTL FEI
Cryptography brings security and freedom (NIL SK06-IV-01-001)
2014
2016-- Iný medzinárodný --O. GrošekÚIM FEI
Číslicové spracovanie obrazových a rečových signálov, sieťové protokoly, modelovanie komunikačných prostredí a implementácia multimediálnych služieb v prostredí novej generácie konvergovaných sietí (1/0147/03)20032005VEGAKTL FEI
Číslicové spracovanie zvukových , obrazových a biomedicínskych signálov (VTP č.102/VTP/2000)2000
2007
VTP
P. Fuchs
KRE FEI
Čisté priestory vo virtuálnej realite (CLE-VR)
20192019Mladý výskumník
ÚEF FEI
De-identification for privacy protection in multimedia content COST IC1206
2013
2017
COST
A. Přibilová
ÚEF FEI
Detekcia ionizujúcich častíc s využitím senzorov na báze semiizolačného GaAs a 4H-SiC pre fyziku vysokých energií (2/0152/16)20162019
VEGA
ÚJFI FEI
Detekcia kognitívnych porúch na základe sledovania pohybu očí (1/0440/19)
20192021
VEGA
J. Polec
ÚMIKT FEI
Detekeia strihov vo videosekvenciách2011
2012
-- Iný domáci --L. Čížová
ÚMIKT FEI
2007
2009
VEGA
KJFT FEI
Development and innovation of the subjects in the Informatics course of study fulfilling the modern requirements of E-learning (13120120183)
2006
2008
Európsky sociálny fond
J. FogelKAIVT FEI
DiaDAQ (2013et004)
2014
2014
-- Iný domáci --
M. Tárník
ÚRK FEI
DiaDAQ -- Real Time (DDRT)20152015-- Iný domáci --M. Tárník
ÚRK FEI
Diagnostika a zisťovanie stupňa degradácie izolácií a elektroizolačných systémov (1/0167/03)
2003
2005VEGAJ. Lelák
KETG FEI
2009
2011
VEGA
KTEE FEI
20082010APVVM. VeselýKME FEI
Diamond electrodes for decontamination of industrial wastewaters and hydrogen generation (Diaclean) (DAAD 2018-2019)2018
2019
Program des Projektbezogenen Personeustauschs /PPP/
ÚEF FEI
Digitalizácia algoritmov riadenia a chránenia prvkov elektrizačných a distribučných sústav (1/0166/03)20032005
VEGA
KEE FEI
Dizajn vlastností nanočastíc pri použití tlaku - NanoStress (Slov/Čin)20062008
NANOSTRESS
I. ŠtichKF FEI
Dobudovanie a rozšírenie akademického informačného a vzdelávancieho systému o energetike (002STU-8/2008)
2008
2009
-- Iný domáci --KEE FEI
Dobudovanie Národného centra pre výskum a aplikácie obnoviteľných zdrojov energie (26240120028)2011
2012
-- Iný domáci --F. JaníčekÚEAE FEI
2006
2008
Európsky sociálny fond
ÚRK FEI
Dopované uhlíkové vrstvy pre nástrojárstvo a elektronické aplikácie. (AV 4/0124/06)20062008
VTP
R. RedhammerKME FEI
2010
2011
Bilaterálna spolupráca - SR - Srbsko
V. TvarožekKME FEI
Dopravný smart monitorig -- optický vláknový senzorický systém (088/15_RT)
2015
2016
-- Iný domáci --
ÚE FEI
Dynamické kontaktné úlohy (1/0426/12)
2012
2015
VEGAI. BockÚIM FEI
2005
2006
6. rámcový programÚRK FEI
20052008
Európsky sociálny fond
P. PíšKRE FEI
Efektívne riadenie výroby a spotreby energie z obnoviteľných zdrojov energie (26240220028)
2010
2014
-- Iný domáci --
A. Beláň
FEI
2006
2008
KEGAP. Ballo
KF FEI
Elektrický skúter s PEM palivovým článkom (184/16_RT)
2016
2017
-- Iný domáci --
ÚAM FEI
2009
2012
VEGA
L. Harmatha
KME FEI
20032005VEGAO. CsabayKME FEI
Elektroluminiscenčné diódy na nových GaP podložkách pripravených metódou vertikálneho gradientového chladnutia (VGF GAP-LED S)2002
2004
User-friendly information society (IST)KME FEI
Elektroluminiscenčné diódy na nových GaP podložkách pripravených metódou vertikálneho gradientového chladnutia (VGF GAP-LED S -pokračovanie)2002
2005
User-friendly information society (IST)J. Kováč
KME FEI
Elektromagnetická kompatibilita elektronických systémov (1/0160/03)20032005VEGA
KMer FEI
Elektromagnetická kompatibilita technologických zariadení v gumárenskom priemysle (APVV-0333-11)
2012
2015APVV - Všeobecná výzva
ÚE FEI
Elektromagnetická kompatibilita v podmienkach vzájomnej interakcie meracieho a testovaného systému (1/0431/15)
2015
2018
VEGA
V. Smieško
ÚE FEI
2009
2011
VEGA
V. Smieško
KMer FEI
Elektromagnetické a elektrónové vlastnosti malých systémov a metamateriálov (APVV-0108-11)
2012
2015
APVV - Všeobecná výzvaÚJFI FEI
2002
2005
APVV
KTEE FEI
Elektromobilita ako súčasť virtuálnej elektrárne (317/17_RT )
2017
2018
-- Iný domáci --ÚEAE FEI
Elektronické pedagogicko-experimentálne laboratóriá mechatroniky (011STU-4/2015)
2015
2017
KEGA
ÚAM FEI
Elektronický systém riadenia hybridnej zdrojovej sústavy (2012et002)20132013
-- Iný domáci --
ÚEAE FEI
Elektrostimulácia, monitoring biosignálov a kategorizácia signálov u detí s DMO (EMBKSDD)
20122013-- Iný domáci --ÚEF FEI
ELMA (SK/06/A/F/PL-6012052)20062008Leonardo da VinciKME FEI
ENEN I (ENEN SK-JAP)
2009
2012
-- Iný medzinárodný --J. Haščík
KJFT FEI
Energetická hospodárnosť osvetlenia v budovách (1/0988/12)
2012
2015
VEGAD. Gašparovský
ÚEAE FEI
20052007
APVV
A. Beláň
KEE FEI
Energia pre inteligentné siete (296131-2-ENIAC-E2SG-Stopjakova)
20122015
Joint Technology Initiatives (ENIAC)
ÚEF FEI
Energia pre smart siete (ENIAC-296131-2)
2012
2015-- Iný medzinárodný --ÚEF FEI
"Energia pre zelenú spoločnosť: Od trvalého získavania energie k jej SMART distribúcii. Prístroje, materiály, návrhové riešenia a ich aplikácie." (270722-2-ENIAC-ERG-Kovac)20112014Joint Technology Initiatives (ENIAC)ÚEF FEI
20042008Európsky sociálny fondK. Žáková
KASR ÚRK FEI
EPISTEP - Zapájanie malých a stredných podnikov do "Európskych technických platforiem", súvisiacich s "IST" prioritou (EPISTEP, ETI-CT-023295)
2005
2007
Research and Innovation
B. WeberKME FEI
ERA Pilot MiNa TSI - Pilotný projekt v oblasti systémovej integrácie mikro/nano technológií v rámci Európskeho výskumného priestoru. (IST-3-015833)20052007
6. rámcový program
D. Donoval
KME FEI
ESA - RIT (4000116936/16/NL/NDe)
2016
2018
-- Iný medzinárodný --
ÚJFI FEI
ESA - SEES (4000117400/16/NL/NDe)
2016
2018
-- Iný medzinárodný --ÚJFI FEI
2009
2013
Bilaterálna spolupráca - SR - RakúskoP. Hubinský
ÚRK FEI
EURODOTS I (EURO-DOTS)
2010
2010
7. rámcový program
D. DonovalKME FEI
2009
2011
-- Iný medzinárodný --
KJFT FEI
European Joint Programme on Radioactive Waste Management (847593)
2019
2024H2020: Nuclear Fission, Fusion and Radiation Protection Research (CSA)V. Slugeň
ÚJFI FEI
European Nuclear Engineering Network (ENEN) (FIS5-2001-00076,neskôr FIR1-CT-2001-80127)
2002
20035. rámcový programM. MiglieriniKJFT FEI
European Nuclear Experimental Educational Platform (847555)
2019
2022
H2020: Nuclear Fission, Fusion and Radiation Protection Research (CSA)J. HaščíkÚJFI FEI
European Virtual Learning Platform for Electrical and Information Engineering (2014-1-CZ01-KA202-002074-P4)
2014
2017ERASMUS+P. PodhradskýÚMIKT FEI
Europractice (Europractice)
19932008
5. rámcový program
KME FEI
EUROPRACTICE A40050 (ESPRIT 21 101 je pokračovaním COPERNICUS CP 93:9093)199720085. rámcový programM. Veselý
KME FEI
2004
20066. rámcový programKJFT FEI
Európska sieť exceletných priemyselných aplikácií na báze polynominálnych metód (2001/C 321/17)20022004
User-friendly information society (IST)
Š. KozákÚRK FEI
2005
2008
6. rámcový program
KRE FEI
Europske vzdelávanie a školenie v informatike (213871-CP-1-2001-BG-ERASMUS-TN)20012002Erasmus
ÚRK FEI
Europsky rozmer technickeho vzdelavania pre slovenskych absolventov (EDIGRA)2008
2010
Leonardo da Vinci
KME FEI
Evokované potenciály a iridoscop (4//1010/05)
2005
2007VTP
KRE FEI
Excelentnosť v rýchlosti a spoľahlivosti elektronických prvkov využitím More than Moore technológií (ENIAC - 621270/2013-2)
2014
2017
-- Iný medzinárodný --
D. Donoval
ÚEF FEI
E-xcellence (135375-LLP-2007-NL-KA4MP)
2008
2009
Transversal programmeM. HubaÚRK FEI
Experimentálna a teoretická štúdia energetických dispozícií a zvyškovej aktivácie indukovanej iónmi uránu za účelom modelovania radiačného hazardu v "GSI FUTURE FACILITY" (03-54-3588)
2004
2010
6. rámcový programM. PavlovičKJFT FEI
20022004VTP
KRE FEI
Flexibilná FE/BE senzorová pilotná linka pre súčiastky typu Internet pre všetko (692480)
2016
2019
H2020: Electronic Components and Systems for European Leadership (ECSEL)
ÚEF FEI
Flexibilné senzorické štruktúry pre snímanie biofyzikálnych parametrov (1/0886/17)
2017
2020
VEGA
ÚEF FEI
Flexibilné SMART senzorické prvky ako súčasť Internetu vecí (1/0758/19)20192022
VEGA
ÚEF FEI
Flexibilný systém Internetu vecí s využitím integrovaných SMART senzorických prvkov (APVV-16-0626)
20172020APVV - Všeobecná výzvaÚEF FEI
20022004Competitive and sustainable growth (GROWTH)KMer FEI
Fotonické nanoštruktúry pripravené 3D laserovou litografiou pre biosenzorické aplikácie (APVV-16-0129)
2017
2020
APVV - Všeobecná výzva
ÚEF FEI
Fotonické štruktúry pre integrovanú optoelektroniku (APVV-0395-12)
2013
2016
APVV - Všeobecná výzva
ÚEF FEI
Fotovoltaické obnoviteľné zdroje energie - slnečné články, moduly a systémy (1/0164/03)20032005
VEGA
KETG FEI
2007
2009
VEGA
M. Ružinský
KETG FEI
Fúzia radarového a komunikačného systému pomocou CDMA-OFDM technológie CDMA-OFDM RadCom (CDMA-OFDM RadCom)2015
2015
-- Iný domáci --
ÚMIKT FEI
GaN monolitické integrované obvody (APVV-15-0673)20162019
APVV - Všeobecná výzva
ÚEF FEI
Generátor toku IPVT (GTIPVT)
2014
2014
-- Iný domáci --M. Lackovič
ÚMIKT FEI
Generovanie, spracovanie signálov pre CWFM; ich vplyv na elektronické a biologické objekty. (1/3093/06)
2006
2008
VEGA
KRE FEI
2008
2010
VEGA
KF FEI
GPU výpočty
2010
2010-- Iný domáci --KAIVT FEI
Guľový prieskumný záchranársky robot (2013et008)
2014
2014
-- Iný domáci --
ÚRK FEI
Gyroskopické zavesenie kamery (GZK)
2014
2014
-- Iný domáci --ÚRK FEI
hodnotenie a prognostika efektívnych fyzikálnych parametrov vybraných kompozitných systémov pre elektrotechnické aplikácie s využitím metodík štatistickej topografie a perkolácie. (1/8304/01)20012003
VEGA
J. BielekKF FEI
Hodnotenie dlohodobej bezpečnosti hlbinného úložiska prostredníctvom modelu referenčnej biosféry
2018
2018
Mladý výskumník
ÚJFI FEI
Hodnotenie podobnosti a neistôt reaktorov typu VVER (HOPONE)
2017
2017
Mladý výskumníkÚJFI FEI
Hodnotenie radiačného rizika pri demontáži veľkých komponentov, pretavbe rádioaktívnych materiálov z vyraďovania jadrových elektrární a ukladaní vyhoretého jadrového paliva do hlbinného úložiska (HORAR)
2015
2015
-- Iný domáci --
ÚJFI FEI
Hodnotenie radiačnej odolnosti ODS ocelí pre fúzne a štiepne technológie (1/0366/12)2012
2015
VEGAJ. DegmováÚJFI FEI
2001
2003
VEGA
J. LidayKME FEI
Holografická technológia a rozšírená realita v online experimentovaní (2018et016)
2019
2019-- Iný domáci --J. Matišák
ÚAM FEI
Hybridizácia partikulárnych a pórovitých anorganických materiálov uhlíkovými nanorúrkami (1/0947/16)
20162018
VEGA
M. Kadlečíková
ÚEF FEI
Hybridné heteroštruktúry na báze diamantu a ZnO pre využitie v elektronike a fotovoltaike (SK-CZ-2013-0043)20142015Bilaterálna spolupráca - SR - ČeskoM. MartonÚEF FEI
20072010
APVV
J. Cirák
KF FEI
Hybridný systém riadenia oscilátorov s vysokou frekvenčnou stabilitou a jej vyhodnocovanie pomocou progresívnych metód (HaSRO)
2017
2017
Mladý výskumník
ÚEF FEI
2009
2011
APVVÚRK FEI
Hyperjemné interakcie medzi jadrom a elektrónovým obalom ako nástroj špeciačnej analýzy železa (1/0130/20)
2020
2023
VEGAÚJFI FEI
2010
2011VEGAKJFT FEI
Charakterizácia a diagnostika polovodičových štruktúr a prvkov mikroskopickými metódami (1/0746/19)20192022
VEGA
A. Šatka
ÚEF FEI
Charakterizácia a modelovanie substrátom riadeného MOS tranzistora prostredníctvom meraní experimentálnych čipov (BAsIC LoV2)2017
2017
Mladý výskumníkM. Rakús
ÚEF FEI
2009
2012APVV - Program LPP
KME FEI
Charakterizácia nových materiálov pre vysoko kapacitné batérie (CHARBAT)20152015-- Iný domáci --P. NovákÚJFI FEI
Charakterizácia parazitických parametrov tranzistorov HEMT na báze GaN metódou TDR (PARAHEMT)
2015
2015
-- Iný domáci --M. Bernát
ÚEF FEI
20062008
VTP
J. KováčKME FEI
2003
2005
Bilaterálna spolupráca - SR - Mexiko
KTEE FEI
20072008
-- Iný medzinárodný --
KJFT FEI
IDEALIST 34 (zatiaľ neudelené)
20042006
6. rámcový program
KME FEI
2008
2008
Information and communication technologiesD. DonovalKME FEI
Implementácia "on-chip" metód testovania zmiešaných integrovaných obvodov a systémov v nanotechnológiách (1/0823/13)2013
2016
VEGA
ÚEF FEI
Implementácia rozšírených IC návrhárskych schopností v pokročilých submikronových technológiách (FP7-ICT-2009-4)
2009
--
Information and communication technologiesPRVVČ KFEI Dek FEI
Implementácie neurónových sietí na čipe a ich využitie pri spracovaní signálov v bioaplikáciach (1/2046/05)2005
2007
VEGAD. ĎuračkováKME FEI
IMProVET - Inovatívna Metodológia pre Priaznivé VET oblasti20112013
Leonardo da Vinci
2SP FEI
IMUROSA-Integrácia metód spracovania MUltimediálnych signálov do multimodálneho ROzhrania a Sieťových Aplikácií (1/0708/13)
2013
2015
VEGA
G. Rozinaj
ÚMIKT FEI
In situ meranie ionizujúcim žiarením indukovaného termomagnetického efektu
2016
2016
-- Iný domáci --
ÚJFI FEI
In situ meranie ionizujúcim žiarením indukovaného termomagnetického efektu 2 (InTerMag2)
2017
2017Mladý výskumníkÚJFI FEI
Informačné technológie v podnikaní (SR 0107.02 - 54/ZA)
2004
2004-- Iný medzinárodný --P. Podhradský
KTL FEI
Informačný systém riadenia elektronického diferenciálu malého vozidla (2013et010)
2014
2014
-- Iný domáci --M. Bugár
ÚAM FEI
Information and Communication Technologies in Life Long Learning (SK/01/B/F/PP-142261)2002
2003
Leonardo da Vinci
KTL FEI
2001
2003
-- Iný medzinárodný --
G. Rozinaj
KTL FEI
INOMET - Inovatívne metody spracovania rnultirnediálnych signálov pre inteligentné systémy a služby (1/0800/16)
2016
2018
VEGA
ÚMIKT FEI
2007
2007
-- Iný domáci --
D. Donoval
FEI
2004
2006-- Iný domáci --
KAIVT FEI
Inovácia meracích systémov nízkych aktivít pre vyraďovanie jadrových elektrární (IMNIA)
20202021
Mladý výskumník
ÚJFI FEI
Inovácia meracích systémov pri meraní nízkych aktivít pre potreby vyraďovania (IMERA)2019
2019
Mladý výskumník
B. Stríbrnský
ÚJFI FEI
Inovácia počítačov centrálnej počítačovej učebne (5 D)
2007
2007
-- Iný domáci --
VS FEI
Inovácia počítačov centrálnej počítačovej učebne, CPU (5d)2007
2007
-- Iný domáci --J. Škoda
VS FEI
Inovácia vo výučbe aktuálnych a interdisciplinárnych aspektov multimediálnej techniky (022STU-4/2014)
2014
2016
KEGA
J. Púčik
ÚEF FEI
2002
2005KEGA
KME FEI
Inovácia vzdelávacieho programu v študijnom programe Mikroelektronika so zameraním na základné predmety bakalárskeho a inžinierskeho štúdia, s dôrazom na progresívne mikro-, opto- a nanoelektronické technológie (3/4009/06)20062008KEGA
KME FEI
Inovácia vzdelávania v číslicovom spracovaní obrazu, v biometrii a v strojovom učení a neurónových sieťach (010STU-4/2014)
2014
2016
KEGA
ÚMIKT FEI
Inovačný tréning v IT pre oblasť CE (2CE264P1)20102012Európsky sociálny fondM. Veselý
KME FEI
2010
2012
Facilitating innovation across Central Europe
KME FEI
Inovatívne, energicky efektívne organické LED štruktúry integrovateľné v osvetľovacích a zobrazovacích aplikáciách (APVV-0865-11)
2012
2015APVV - Všeobecná výzvaÚEF FEI
2007
2008
VEGA
I. KotuliakKTL FEI
Inovatívne metódy a metodiky pri kombinovanej simlácii v posturogafii (IMMKSP)
2014
2014
-- Iný domáci --
ÚEF FEI
Inovatívne metódy HRI pre riadenie robotov v reálnom prostredí (1/0065/16)
20162018
VEGA
F. Duchoň
ÚRK FEI
Inovatívne typy senzorov plynov na báze oxidov kovov (APVV-16-0266)
2017
2020
APVV - Všeobecná výzva
I. Hotový
ÚEF FEI
20092012
VEGA
M. HubaÚRK FEI
2005
2008
VTP
M. TomáškaKME FEI
Integrované vzdelávanie v nanotechnológiách a nanovedách (026STU-4/2015)
2015
2017KEGA
ÚJFI FEI
Inteligentná čistička odpadových vôd
2016
2016
-- Iný domáci --M. BehúlÚEF FEI
2008
2010
VEGA
KTL FEI
Inteligentná navigácia servisného robota (1/0177/11)2011
2014
VEGA
A. VitkoÚRK FEI
2003
2006
Štátny program
KTL FEI
Inteligentné mechatronické systémy (IMSYS) (1/0819/17)
2017
2019VEGAŠ. KozákÚAM FEI
2006
2008VEGAI. Sekaj
ÚRK FEI
Inteligentné riadenie servisného robota (VSMP-P-0004-09)
2009
2011
APVV
L. Jurišica
ÚRK FEI
Inteligentné senzorové systémy na báze organickej elektroniky pre monitorovanie zdravia a zvyšovanie úrovne prevencie a kvality života (APVV-0819-12)
2013
2016
APVV - Všeobecná výzvaM. Weis
ÚEF FEI
Inteligentné siete ako súčasť distribučných sietí -- nové metódy merania a riadenia spotreby (1/1100/12)
2012
2015
VEGAA. BeláňÚEAE FEI
Inteligentné systémy (SUSPP-0007-07)2008
2008
APVV
L. Jurišica
ÚRK FEI
2003
2005
VEGA
ÚRK FEI
Inteligentné vnorené systémy (IVS) (1/0822/08)
20092010
VEGA
ÚRK FEI
Inteligentný modul na detekciu plynov (AV 4/0014/07)
2007
2009
VTP
I. HotovýKME FEI
Inteligentný systém havarijného riadenia ES (APVV-0369-11)2012
2015
APVV - Všeobecná výzva
ÚRK FEI
Inteligentný systém monitorovania a prevencie zdravého srdca (na báze smart technológií a organickej elektroniky) (APVV-15-0763)
20162019APVV - Všeobecná výzvaÚEF FEI
Interaktívne formy podpory v edukačnom procese technickej výchovy na základných a stredných školách (020STU-4/2015)
2015
2017
KEGAĽ. StuchlíkováÚEF FEI
Interaktívny multimediálny projekt výučby fyziky pre technické univerzity SR (3/108003)2003
2005
KEGA
KF FEI
Interaktívny showroom FINE – Fotoniky, Informatiky, Nanotechnológií a Elektroniky (026STU-4/2019)
20192021KEGAĽ. StuchlíkováÚEF FEI
Internacionalizácia a realizácia vzdelávania v interdisciplinárnych odboroch (019STU-4/2012)2012
2014
KEGA
ÚJFI FEI
Internet vecí pre mechatronické systémy (025STU-4/2017)
2017
2019
KEGA
ÚAM FEI
Iónmi bombardované amorfné zlaitiny vyšetrované synchrotrónovým žiarením (NANOSR)
2013
2013
-- Iný domáci --
ÚJFI FEI
2007
2009
VTP
KTL FEI
Izotopový výskum meteoritu Košice a podobných chondritov typu H (1/0770/11)2011
2013
VEGAJ. SitekKJFT FEI
2010
2011
Bilaterálna spolupráca - SR - Česko
I. Bock
KM FEI
Katalytická aktivita zeolitov v procese konverzie metanolu na gasolin (Jap/Slov/1)19982002Bilaterálna spolupráca - SR - JaponskoI. Štich
KF FEI
Keramické a flexibilné kompozitné materiály s riadenou modifikáciou ich elektromagnetických vlastností (1/0135/20)
20202023
VEGA
R. DosoudilÚE FEI
Klasifikácia 3D tvárí podľa viacerých parametrov (K3DOMOV)
2017
2017Mladý výskumníkM. Špilka
ÚMIKT FEI
Kľúčové technológie pre progresívne elektronické a optoelektronické aplikácie (SK-PL-18-0068)20192020
APVV - Bilaterálna spolupráca
ÚEF FEI
Knowlege discovery -- štruktúrovanie rozsiahlych dát s podporou rozhodovania (26240220063)
2011
2013-- Iný domáci --ÚIM FEI
Kódovanie pre distribuovanú informačnú infraštruktúru typu Cloud (1/0518/13)
20132016VEGAP. Farkaš
ÚMIKT FEI
Kódy pre komunikáciu so sondami v hĺbkach vesmíru (1/0477/18)
2018
2021
VEGA
P. FarkašÚMIKT FEI
Kognitívne, osobnostné a psychofyziologické faktory zvládania stresu v kontexte vzťahu anxiety a alergie a možnosti optimalizácie (APVV-0496-12)
2013
2017
APVV - Všeobecná výzva
E. VavrinskýÚEF FEI
20082009APVVP. MarkošKF FEI
Kolaboratívne výučbové aplikácie v zmiešanej realite pre mechatroniku (2017vs022)
2018
2018
-- Iný domáci --
ÚAM FEI
Kolaboratívny robot pre použitie v laboratóriu (APVV-17-0214)
2018
2020APVV - Všeobecná výzvaP. HubinskýÚRK FEI
2008
2010
KEGA
KF FEI
Kombinovaný rastrovací tranzientový mikroskop (2/0063/11)20112013
VEGA
KRE FEI
Kompenzácia časových oneskorení v nelineárnych systémoch riadenia (KČOVNSR)
2012
2013
-- Iný domáci --P. ŤapákÚRK FEI
Kompetenčné centrum inteligentných technológií pre elektronizáciu a informatizáciu systémov a služieb (26240220072)20112013
-- Iný domáci --
G. Juhás
Dek FEI
Kompetenčné centrum inteligentných technológií pre elektronizáciu a informatizáciu systémov a služieb. (ITMS 26240220072 )
2011
2014
OP VaV
OALCh ÚACH FCHPT
Kompetenčné centrum pre nové materiály, pokročilé technológie a eneregetiku (26240220073)
2011
2014
-- Iný domáci --
J. KubicaÚEAE FEI
Komplexná analýza obnoviteľných zdrojov energie (1/1045/11)
2011
2013
VEGA
KEE FEI
Komplexná analýza solárnych elektrární (APVV-0280-10)
20112014
APVV - Všeobecná výzva
F. Janíček
KEE FEI
Kompozity na báze uhlíkových nanorúrok a vláknitých alebo mikropórovitých uhlíkových materiálov (1/0532/19)
2019
2022
VEGA
ÚEF FEI
Komunikačná infraštruktúra pre Informačnú spoločnosť ? Next Generation Networks (AV/1002/2004)20042006
VTP
I. BaroňákKTL FEI
2001
2003
KEGA
J. PolecKTL FEI
2006
2008
VEGAKM FEI
Konštrukčné materiály fúznych a štiepnych reaktorov (1/0477/16)
20162019VEGAÚJFI FEI
Konštrukčné materiály jadrových zariadení (1/0395/20)
20202023
VEGA
ÚJFI FEI
Kontrola kvality výrobných procesov s podporou rozšírenej reality v Industry 4.0 (KVPRI)
20192019Mladý výskumníkÚAM FEI
Konvergencia automatizácie a pokročilých IKT (038STU-4/2018)
2018
2020
KEGA
ÚAM FEI
2003
2006
Štátny program
KTL FEI
Konvergované technológie pre komunikačné siete novej generácie (NGN) (AV 4/0019/07)
2007
2009
VTP
P. PodhradskýKTL FEI
Konverzia energie pre energeticky-autonómne systémy integrované na čipe (1/0905/17)
2017
2020VEGA
ÚEF FEI
Kooperačné vzdelávanie v nanotechnológiách a nanovedách (025STU-4/2020)
2020
2022KEGAÚJFI FEI
Koordinácia programov v oblasti výskumu a vývoja fotovoltaickej slnečnej energie štátov NAS a EU (PV-NAS-NET)
2003
2004
5. rámcový program
KETG FEI
Koordinovaný výskum bezpečnosti reaktorov typu VVER. (COVERS - 012727)200520076. rámcový programV. Slugeň
KJFT FEI
KOPEC - Štúdium kovových kontaktov na diamantových a diamantu podobných vrstvách pomocou optických a elektrických meraní s cieľom optimalizácie pre ďalšie polovodičové použitie (ČR/SR/STU/ČAV/08 )20082008
MVTS
M. Veselý
KME FEI
Kritické mriežky
20112012-- Iný domáci --
ÚIM FEI
Kryptografické algoritmy a primitívy so zvýšenou odolnosťou proti útokom z postranných kanálov (SK-FR-0011-09)
2010
2011
Bilaterálna spolupráca - SR - Francúzsko
O. GrošekKAIVT FEI
2009
2011
VEGAF. Janíček
KEE FEI
2005
2007APVV
ÚRK FEI
2006
2007
Bilaterálna spolupráca - SR - Česko
Z. RiečanováKM FEI
2008
2010APVVKF FEI
Laboratórium digitálnych tovární s podporou loT (030STU-4/2017)20172019
KEGA
ÚAM FEI
Laboratórium pre výučbu a vývoj OpenSource projektov (032STU-04/2011)
2011
2013
KEGA
ÚRK FEI
Laboratórium smart štruktúr a dynamiky (011STU-4/2020)
2020
2022
KEGA
V. KutišÚAM FEI
Laboratórium virtuálnych elektrární (VPPL)
2017
2018
Excelentné tímy mladých výskumníkov
M. Chudý
ÚEAE FEI
Laserový opto-komunikačný systém -- "Laser Light Line" (L3)
2015
2015
-- Iný domáci --
M. Hanic
ÚEF FEI
Lietajúce zariadenie s jedným stupňom voľnosti
2016
2016
-- Iný domáci --P. BalkoÚAM FEI
Lokalizácia (2/6069/26)
2008
2008
VEGAP. Markoš
KF FEI
Lokalizácia mobilného robota v priemyselnom prostredí (1/0775/20)
2020
2022
VEGA
M. DekanÚRK FEI
Lokálna štruktúra a magnetické správanie sa pokročilých multifázových zliatin pri extrémnych podmienkach (1/0182/16)
2016
2019VEGAM. MiglieriniÚJFI FEI
Magnetic Anisotropy to Texture Relationship in Nanocrystalline Alloys (Program Štefánik)20042005Slovensko/FrancúzkoM. Miglierini
KJFT FEI
Magnetická mikroštruktúra nanokryštalických zliatín (FR/SR)
2004
2006
Bilaterálna spolupráca - SR - FrancúzskoM. Miglierini
KJFT FEI
2006
2008
VEGA
J. SitekKJFT FEI
Magneto ? štrukturálne vlastnosti kovových materiálov, vývoj nových metód analýzy s ohľadom na aplikácie v nedeštruktívnej diagnostike. (1/3116/06)
2006
2008
VEGA
KTEE FEI
2003
2005
VEGA
KTEE FEI
20052007APVVÚRK FEI
Mapovanie a vytváranie objektov pre aplikácie virtuálnej reality v čistých, medicínskych a nemocničných priestoroch (MAVOVR)20192019
Mladý výskumník
M. HincaÚEF FEI
Matematické modely kvantových štruktúr a neurčitosti (2/0032/09)
2010
2011
VEGA
Z. RiečanováKM FEI
MATEMATIKA ON-LINE - dynamický webový kalkulátor pre technické univerzity (3/4191/06)2006
2008
KEGAKM FEI
2006
2011Bilaterálna spoluprácaV. Tvarožek
KME FEI
2010
2011
VEGAKETG FEI
2009
2012
VEGA
V. Nečas
KJFT FEI
MATNET (13120200076)
2006
2008Európsky sociálny fond
KETG FEI
MEACTOS - Mitigating Environmentally Assissted Cracking Through Optimisation of Surface Condition (755151)
2017
2020
H2020: Excellence: Európska rada pre výskum (ERC)
ÚJFI FEI
Medzivrstvová optimalizácia priepustnosti bezdrôtových systémov (1/0789/15)2015
2017
VEGAJ. Polec
ÚMIKT FEI
2006
2006VEGA
KMech FEI
Mechanizmus atomárnej rozlišovacej schopnosti atómovej silovej mikroskopie (Jap/Slov/2)
1998
2002
Bilaterálna spolupráca - SR - Japonsko
I. ŠtichKF FEI
MEMS senzory na báze nanoštruktúr tenkých vrstiev pre detekciu plynov a stopových ťažkých kovov (1/1106/12)
2012
2015
VEGA
ÚEF FEI
MEMS štruktúry na báze poddajných mechanizmov (APVV-14-0076)
2015
2019
APVV - Všeobecná výzvaR. HarťanskýÚE FEI
2009
2010
APVV
M. ŽalmanÚRK FEI
Meracie, komunikačné a informačné systémy na monitorovanie kardiovaskulárneho rizika u pacientov s hypertenziou (APVV-0513-10)2011
2014
APVV - Všeobecná výzva
KAIVT FEI
Merania krútiaceho momentu bezkontaktnou detekciou deformácie pružného člena (MKMBDDPC)
2017
2017
Mladý výskumník
ÚAM FEI
Meranie a diagnostika nízkoúrovňových signálov EKG neinvazívnou metódou. (AV 4/0123/06)
2006
2008
VTP
G. RozinajKTL FEI
Meranie ergonómie pracoviska pre Industry 4.0
2018
2018
Mladý výskumník
ÚAM FEI
MERTECH (13120200032)
2005
2008
Európsky sociálny fond
KMer FEI
Metal oxide nanostructured arrays for gas sensing (DAAD/2011/19T4)
20112012
Program des Projektbezogenen Personeustauschs /PPP/
I. HotovýKME FEI
Metóda pre rýchlu diagnostiku porúch čítania pomocou sledovania pohybov očí (READ2020)
2020
2021
Mladý výskumník
ÚMIKT FEI
2004
2006
VEGA
Ľ. ŠumichrastKTEE FEI
Metódy a algoritmy počítačovej simulácie vysokofrekvenčných elektromagnetických polí s aplikáciami (1/4085/07)2007
2009
VEGA
KTEE FEI
Metódy biometrického rozpoznávania tvárí a dúhoviek (MoBiFaIR)
2014
2014
-- Iný domáci --
V. Jirka
ÚIM FEI
Metódy inteligentného riadenia bezpilotných lietajúcich prostriedkov pre inšpekciu v priemyselnom prostredí (1/0752/17)
2017
2019VEGAA. Babinec
ÚRK FEI
Metódy tvorby kontextovej analýzy textu (METKAT)
20132013-- Iný domáci --
ÚMIKT FEI
Metódy validácie vybraných skúšok elektromagnetickej kompatibity (EMC) (1/0963/12)
2012
2014
VEGAV. Smieško
ÚE FEI
Metódy znižovania fázového šumu miniatúrnych atómových etalónov frekvencie20162016-- Iný domáci --
ÚEF FEI
Mikrosenzory plynov založené na polovodivých kovových oxidoch a mikromechanických štruktúrach (Slov/Tal)2003
2005
Bilaterálna spolupráca - SR - Taliansko
I. Hotový
KME FEI
2003
2005
VEGA
KME FEI
Mikroštrukturálna analýza FE-CR zliatin stimulácie, pozitrónová anihilácia a mosstbauerová spektroskopia (CSA)
2006
2008
6. rámcový programV. SlugeňKJFT FEI
Mikroštrukturálna charakterizácia moderných ocelí vystavených extrémnym radiačným prostrediam (1/0382/20)2020
2022
VEGAÚJFI FEI
2003
2004
NATO
J. Kováč
KME FEI
MINCA -- Študijný program "Multimediálne informačné technológie" v anglickom jazyku (047STU-4/2013)
20132015
KEGA
ÚMIKT FEI
MLbiomedia - pokročilé metódy strojového učenia na návrh biometrických a medicínskych diagnostických systémov (1/0867/17)
2017
2020
VEGA
ÚIM FEI
Mobility project between higher education institutions (NIL SK06-II-01-004)
20152016
-- Iný medzinárodný --
M. Huba
ÚAM FEI
Model vyučovania matematických predmetov prostredníctvom IKT (3/4153/06)
2006
2008KEGA
KM FEI
Modelovanie a diagnostika kvantovo viazaných polovodičových štruktúr (1/0712/12)
2012
2015VEGAJ. RackoÚEF FEI
Modelovanie a experimentálne vyšetrovanie piezoelektrických smart štruktúr (1/0081/18)20182021
VEGA
ÚAM FEI
Modelovanie a charakterizácia elektrofyzikálnych vlastností výkonových prvkov na báze GaN (ENIAC-324280/2012)2013
2016
-- Iný medzinárodný --
ÚEF FEI
Modelovanie a riadenie biosystémov (1/0049/20)
2020
2023
VEGAÚRK FEI
2004
2006
VEGA
KAIVT FEI
Modelovanie a simulácia elektrických vlastností štruktúr na báze širokopásmových polovodičov (1/0601/10)
2010
2011
VEGAKME FEI
2010
2011
VEGAKMech FEI
Modelovanie neurčitosti, kvantové štruktúry, stavy, fuzzy relácie a evaluátory s aplikáciami v teórií pravdepodobnosti (1/0297/11)
2011
2014
VEGAZ. RiečanováKM FEI
Modelovanie parametrov kvality v IMS sieťach (1/0462/17)
2017
2019
VEGA
ÚMIKT FEI
Modelovanie prevádzkových parametrov v NGN telekomunikačných systémoch a sieťach (1/0565/09)
2009
2011VEGAKTL FEI
Modelovanie prevádzky a prevádzkových parametrov v IPTV sieťach (MPPPIS)
2013
2013
-- Iný domáci --ÚMIKT FEI
Modelovanie prevádzky v NGN sieťach (MPNS)
2012
2013-- Iný domáci --E. Chromý
ÚMIKT FEI
2002
2005
APVV
ÚRK FEI
Modelovanie termohydraulických a napätostných pomerov vo vybraných komponentoch tlakovodných jadrových reaktorov (1/0228/14)
2014
2016VEGAÚAM FEI
Modely, riešenia, metódy a prostriedky pre energeticky úsporný návrh (120214-ENIAC-END-Donoval)
2010
2013Joint Technology Initiatives (ENIAC)D. DonovalÚEF FEI
Moderné amorfné a polykryštalické funkčné materiály pre senzory a aktuátory. (APVV-16-0079)
2017
2021
APVV - Všeobecná výzva
ÚJFI FEI
Moderné metódy diagnostiky (1/0159/03)
2003
2005
VEGA
KMer FEI
Moderné metódy diagnostiky. (1/3099/06)2006
2008
VEGAR. Ravas
KMer FEI
Moderné metódy návrhu a diagnostiky energeticky efektívnych výkonových prvkov (APVV-14-0749)20152018
APVV - Všeobecná výzva
D. Donoval
ÚEF FEI
Moderné metódy riadenia priemyselných procesov (1/0544/09)
2009
2011
VEGAV. VeselýÚRK FEI
Moderné metódy riadenia s využitím FPGA štruktút (APVV-0772-12)
2013
2017APVV - Všeobecná výzvaÚAM FEI
2003
2005VEGAV. VeselýÚRK FEI
Moderné metódy sieťového riadenia (1/2256/12)
2012
2015
VEGA
J. Murgaš
ÚRK FEI
Moderné metódy spracovania šifrovaných archívnych dokumentov (2/0072/20)
2020
2023VEGAE. Antal
ÚIM FEI
Moderné systémy číslicového spracovania (AV 4/0012/07)20072009
VTP
P. Fuchs
KRE FEI
Moderné technológie, metódy a prostriedky pre skvalitnenie vzdelávanie. (266/2000)
2000
2003
KEGAV. NečasKJFT FEI
Moderný sieťový riadiaci systém pre náročné priemyselné technológie (APVV-99-045805)20062009
APVV
P. Hubinský
ÚRK FEI
Modified controllers design for nonlinear hydro power engineering plants control (SK-BUL-0005-06 (MODCONT))2007
2008
Bilaterálna spolupráca - SR - Bulharsko
ÚRK FEI
20082008MVTS
KME FEI
Modulárny rečový syntetizátor a HMM syntéza
2016
2016
-- Iný domáci --ÚMIKT FEI
Modulárny system pohonu pre mobilnú robotiku s BLDC elektromotorom (MRP-BLDC)
20142014-- Iný domáci --J. RodinaÚRK FEI
Modulárny systém pre zdielanie vzdialene riadených experimetov (MoSt4Exp)2017
2017
Mladý výskumník
ÚAM FEI
Modulárny zobrazovací systém trg žiarenia s využitím detektorov na báze polovodičovej zlúčeniny GaAs (2/9015/21)
2004
2004
VTPV. Nečas
KJFT FEI
Moniliticky integrované obvody na báze GaAs (GaN) s pasivnými supravodivými filtrami pre milimetrové pásmo. (APVV-51-040605)2006
2009
APVV
KME FEI
Monitoring a rozvoj spôsobilostí vedeckej práce u študentov lekárskych a biomedicínskych odborov vysokých škôl (037UK-4/2016)
2016
2018
KEGAE. Cocherová
ÚEF FEI
Monitoring analýza psychofyziologických korelátov, ako ukazovateľov emocionálnych stavov a osobnostných premenných (1/1110/12)2012
2015
VEGAÚEF FEI
2003
2005
VEGAŠ. Krnáč
KJFT FEI
Monolitická integrácia ochudobňovacích a obohacovacích InAIN/GaN HFET tranzistorov (APVV-0367-11)
2012
2015
APVV - Všeobecná výzvaA. ŠatkaÚEF FEI
2005
2007
APVV
I. HotovýKME FEI
Morfológia nanoštrukturovaných tenkých vrstiev pre povrchovo zosilnenú Ramanovu spektroskopiu (MORTEV)
2012
2013
-- Iný domáci --
Ľ. VančoÚEF FEI
MORGaN - " Materials for Robust Gallium Nitride" (FP7-NMP-2007-LARGE-1)
2008
2010Nanosciences, nanotechnologies, materials and new production technologies
KME FEI
Multifunkčné detektrové polia na báze mikromechanických štruktúr (APVV-0199-10)20112014
APVV - Všeobecná výzva
I. HotovýKME FEI
Multifyzikálne modelovanie, simulácia a meranie senzorov a aktuátorov z funkčne gradovaného a multifunkčného materiálu (1/0102)
2018
2020VEGAJ. MurínÚAM FEI
Multimediálna podpora vzdelávania v mechatronike (030STU-4/2015)
2015
2017
KEGAD. RosinováÚAM FEI
Multimediálne študijné materiály pre bakalárske (3/0057/02)20022004KEGAKASR ÚRK FEI
2009
2011
VEGAP. Podhradský
KTL FEI
2001
2003CEEPUSĽ. Klug
KESP FEI
2001
2003
Bilaterálna spolupráca - SR - Nemecko
BOZaPO TPO ST Dek FEI
2004
2004
Bilaterálna spolupráca - SR - NemeckoJ. Kováč
KME FEI
Nanocrystaline thin film structures for sensorics and microsystem (10/2006)
2007
2008
DAAD
I. Hotový
KME FEI
2006
2008
VEGA
KME FEI
20002003Bilaterálna spolupráca - SR - NemeckoF. UherekKME FEI
Nanoelektronika pre mobilné systémy asistovaného života (120228-ENIAC-MAS-Stopjakova)
2010
2013
Joint Technology Initiatives (ENIAC)
KME FEI
NanoForce: Analýza a manipulácia materiálov na atomárnej úrovni s použitím atómevého silového mikroskopu. (APVT-20-021504)
2005
2007APVV
KF FEI
Nanokompozitné tenké vrstvy -- vlastnosti a použitie v senzorike (2/0165/13)
20132016VEGA
ÚJFI FEI
Nanokompozity a nanoštruktúry na báze uhlíka pre špeciálne aplikácie (1/0601/13)
2013
2015
VEGAM. KadlečíkováÚEF FEI
Nanokryštalické diamantové vrstvy pre elektrochemické aplikácie20112012
-- Iný domáci --
M. Vojs
ÚEF FEI
Nanokryštalické komplexy železa v biologických tkanivách (1/0220/12)20122015VEGA
ÚJFI FEI
Nanokryštalické tenkovrstvové štruktúry pre senzoriku a mikrosystémovú techniku. (1/3095/06)
2006
2008
VEGA
I. Hotový
KME FEI
2007
2009
VEGA
P. DieškaKF FEI
NanoPhD (13120200019)
2004
2007
Európsky sociálny fond
KF FEI
Nanorozmerové multivrstvové systémy pre elektroniku a senzoriku - technológia, simulácia, diagnostika (Nem/SR/Ilm/STU/08)20082008
MVTS
KME FEI
2005
2007
VEGA
KME FEI
Nanostructured active materials for gas detection and determination of heavy metals (DAAD)
2016
2017
Program des Projektbezogenen Personeustauschs /PPP/
I. Hotový
ÚEF FEI
Nanostructured Materials for Advanced Technological Applications (DAAD/2011/19T5)20112012
Program des Projektbezogenen Personeustauschs /PPP/
KME FEI
2005
2008
Európsky sociálny fond
V. StopjakováKME FEI
Nanoštruktúrne tenkovrstvové materiály a inovatívne technológie pre MEMS senzory plynov a ťažkých kovov (1/0828/16)
2016
2019
VEGA
ÚEF FEI
Nanoštruktúrne tenkovrstvové systémy pre MEMS senzorové aplikácie (1/0553/09)2009
2011
VEGAI. Hotový
KME FEI
20092011
Bilaterálna spolupráca - SR - Taliansko
I. Hotový
KME FEI
Nanoštrukturované tenké vrstvy a rozhrania pre fotovoltaické články a mikrosenzory (1/0459/12)
20122015
VEGA
ÚEF FEI
Nanoštruktúry a prvky pre integrovanú fotoniku (APVV-0424-10)
2011
2014
APVV - Všeobecná výzva
J. Jakabovič
KME FEI
2008
2011APVV
KF FEI
Nanotechnológia prípravy MIS fotoelektród s oxidmi kovov pre systémy na výrobu solárnych palív (APVV-17-0169)
2018
2021APVV - Všeobecná výzva
ÚEF FEI
2009
2011
VEGA
KME FEI
NANOTIP-Hrotom indukované SPM procesy: zobrazovanie a nanomanipulácia (APVV-0207-11)20122015
APVV - Všeobecná výzva
P. BokesÚJFI FEI
Národné centrum pre výskum a aplikácie obnoviteľných zdrojov energie
20092011
-- Iný domáci --
FEI
Navigácia a riadenie autonómneho lietajúceho paracoptera (NARALP)
2012
2013
-- Iný domáci --
T. HubaÚRK FEI
Návrh a príprava nového medzioborového učebného predmetu Inteligentné budovy (IB) (3/5179/07)2007
2009
KEGAI. Hantuch
ÚRK FEI
2009
2011
KEGAKRE FEI
Návrh a realizácia MEMS štruktúry na meranie síl (F MEMS)
2012
2013
-- Iný domáci --L. MaršálkaÚE FEI
Návrh a realizácia senzora pre meranie síl (NRSS)2014
2014
-- Iný domáci --
ÚE FEI
Návrh a výroba flexibilných organických poľom riadených tranzistorov
2018
2018
Mladý výskumníkÚEF FEI
Návrh a výroba tlačených flexibilných elektronických prvkov s využitím technológie inkjet tlače. (FLEXDEV)
2017
2019
Excelentné tímy mladých výskumníkovÚEF FEI
Návrh experimentálneho zariadenia pre meranie emitancie neutrónového zdroja (NEZ – MEN)
2015
2015-- Iný domáci --B. VrbanÚJFI FEI
2005
2007
VEGA
D. DonovalKME FEI
Návrh integrovanej štruktúry študijných plánov nového medziodborového študijného programu "Techniky zachovania pamiatok" (3/118803)20032005
KEGA
A. SmolaKEE FEI
Návrh mechatronického systému pohonu s vektorovaním točivého momentu hnaných kolies (MESPOSVTOM)
20142014
-- Iný domáci --
M. BugárÚAM FEI
Návrh metodiky využívania nástrojov 3D modelovania a virtuálnej reality v podmienkach výučby v špecializovaných laboratóriách (3/7307/09)2009
2011
KEGA
ÚRK FEI
Návrh metódy analýzy a klasifikácie pre biometrické rozpoznávanie obrazov ľudských obrazov tvárí a prevádzku komunikačných sietí (1/0214/10)
2010
2011
VEGA
ÚIM FEI
Návrh multimodálneho biometrického systému (NaMuBiSy)
20152015-- Iný domáci --ÚIM FEI
Návrh pokročilých metód biometrického rozpoznávania na základe obrazov tváre a dúhovky (1/0529/13)
2013
2016
VEGA
ÚIM FEI
Návrh, príprava a charakterizácia materiálov a štruktúr anorganicko organickej hybridnej integrovanej fotoniky (APVV-14-0716)
2015
2016
APVV - Všeobecná výzva
ÚEF FEI
Návrh, príprava a charakterizácia veľmi rýchlych výkonových elektronických prvkov na báze submikrometrových polovodičových štruktúr podporená 2/3-D modelovaním a simuláciou (1/0742/08)20082010
VEGA
KME FEI
Návrh, simulácie a realizácie progresívnych fotonických štruktúr pre OLED (FOTOSTRUCT)
2014
2014
-- Iný domáci --ÚEF FEI
Návrh simulácie fotonických štruktúr (FOTOSIM)
2012
2013
-- Iný domáci --
ÚEF FEI
Návrh systému automatizovaného monitorovania pacientov na báze progresívnych systémov IoT (AMPI)2019
2019
Mladý výskumník
J. Šubjak
ÚEF FEI
Návrh virtuálneho laboratória pre implementáciu pokročilých metodík výučby v novom študijnom programe Elektromobilita (035STU-4/2014)
2014
2016
KEGA
V. Ferencey
ÚAM FEI
2009
2011
APVV
KME FEI
20062008VEGAO. GrošekKAIVT FEI
2000
2002
Bilaterálna spolupráca - SR - RakúskoV. SlugeňKF FEI
2010
2011
VEGAM. KonôpkaKF FEI
Nelineárne spracovanie multimediálnych a biomedicínskych signálov v telekomunikáciách (1/3110/06)2006
2008
VEGAG. RozinajKTL FEI
Neriadené podmienky a biometrické rozpoznávanie ľudskej tváre (NerBioT)2013
2013
-- Iný domáci --ÚIM FEI
2004
2006APVVKTEE FEI
Networked Labs for Training in Sciences and Technologies for Information and Communication (688503)
2016
2019
H2020: LEIT: Informačné a komunikačné technológieÚMIKT FEI
2012
2015
APVV - Všeobecná výzvaG. JenčaKMDG SvF
Neutrické výpočty aktívnej zóny demonštačnej jednotky ALLEGRO (GoALL)20122013
-- Iný domáci --
B. VrbanÚJFI FEI
Neutronické analýzy rýchleho plynom chladeného reaktora (APVV-0123-12)20132017
APVV - Všeobecná výzva
J. Haščík
ÚJFI FEI
Next Generation Hybrid Broadcast Broadband (287848)
2011
2014
Information and communication technologies
2SP FEI
NGN Multimédia, multimediálne ICT technológie, sieťové platformy, multimediálne služby a sieťova bezpečnosť (13120110126)
2006
2008
Európsky sociálny fond
P. Podhradský
KTL FEI
2002
2004Bilaterálna spolupráca - SR - Nemecko
KME FEI
2004
2006
Bilaterálna spolupráca - SR - Veľká Británia
I. Hotový
KME FEI
Nová generácia interfejsu pre teleoperátorické riadenie servisných robotov (APVV-14-0894)
20152018
APVV - Všeobecná výzva
F. Duchoň
ÚRK FEI
Nové algoritmy na rozpoznávanie gest (NARGES)
2013
2013
-- Iný domáci --
I. MinárikÚMIKT FEI
2008
2010
VEGA
D. ĎuračkováKME FEI
Nové diagnostické metódy zisťovania stavu PVC káblov (AV/803/2002)2002
2002
VTP
J. LelákKETG FEI
Nové materiály,technológie a metodiky ich hodnotenia pre elektroniku a senzoriku (Nem/Slov/1/DAAD)19982007
Bilaterálna spolupráca - SR - Nemecko
KME FEI
Nové metalizačné štruktúry pre ohmické kontakty na p-GaN a analýza ich vlastností spektroskopickými metódami (1/1054/04)
2004
2006
VEGA
KME FEI
20102011VEGA
ÚRK FEI
Nové metódy číslicového spracovania deterministických a nedeterministických signálov generovaných zdrojmi obrazových signálov a zdrojmi biosignálov s priamou aplikáciou v moderných systémoch číslicového spracovania a vizualizácie. (1/0144/03)
2003
2005
VEGA
KRE FEI
Nové metódy na rozoznávanie tváre v 3D
2016
2016
-- Iný domáci --
ÚMIKT FEI
Nové metódy pre charakterizáciu polovodičových nanoštruktúr. (2004)
2004
2005
Bilaterálna spoluprácaR. SrnánekKME FEI
Nové metódy pre systémy zvyšovania bezpečnosti jadrového palivového cyklu (APVV-16-0288)
20172021
APVV - Všeobecná výzva
ÚJFI FEI
2006
2009
APVV
F. JaníčekDek FEI
Nové metódy vzdelávania pre pružné výrobné systémy (3/2041/04)20042006KEGAL. Jurišica
ÚRK FEI
Nové návrhové prístupy pri VLSI implementáciách neuročipov a ich využitie pre spracovanie signálov v bioaplikáciach a neuroprotézach (1/0987/12)20122015
VEGA
D. ĎuračkováÚEF FEI
Nové polovodičové detektory neutrónov (APVV-0321-11)20122015APVV - Všeobecná výzva
ÚJFI FEI
Nové povrchovomodifikované tenké vrstvy pre mikrosenzory plynu na GaAs. (2005)20052006
Program des Projektbezogenen Personeustauschs /PPP/
KME FEI
2002
2005
APVV
J. MurínKMech FEI
Nové stabilizované a štruktúrne usporiadané opticky a fotoelektricky aktívne organické materiály (1/0501/15)
2015
2015
VEGA
ÚJFI FEI
Nové techniky rastrovacej sondóvej mikroskopie a spektroskopie na analýzu nanaoštruktúr. (APVT?51?013904)2005
2007
APVV
KF FEI
2010
2011
KEGAI. Bélai
ÚRK FEI
20032005
VEGA
P. FarkašKTL FEI
Nové trendy v riešení ohmických kontaktov s p-GaN (1/1197/12)
2012
2015
VEGA
J. Liday
ÚEF FEI
Nové výzvy fyzikálneho vzdelávania na technických univerzitách (031STU-4/2013)
2013
2015
KEGA
P. BokesÚJFI FEI
Nukleácia a rast diamantových vrstiev (003)2004
2005
Bilaterálna spolupráca - SR - Česko
J. Janík
KME FEI
NULIFE (ENEL Nr. 1400007989)2008
2009
6. rámcový program
KJFT FEI
Numerické modelovanie šírenia vĺn v periodických štruktúrach (NUMOPE)
2012
2013-- Iný domáci --ÚJFI FEI
2004
2006
Leonardo da VinciKME FEI
2004
2006
Leonardo da Vinci
M. Veselý
KME FEI
20072009
VEGA
KME FEI
Ochrana osobných údajov v mobilných zariadeniach (1/0173/13)2013
2015
VEGA
P. ZajacÚIM FEI
On-line laboratórium pre študentský výskum v oblasti evolučných algoritmov (2012et004)
2013
2013
-- Iný domáci --
ÚRK FEI
Online laboratórium pre výučbu predmetov automatického riadenia (032STU-4/2013)
2013
2015
KEGAK. ŽákováÚAM FEI
Optická polarizačná reflektometria a optické vláknové senzory. (1/3097/06)20062008VEGA
KTEE FEI
Optické vláknové senzorické systémy na báze OTDR (1/0165/03)20032005
VEGA
J. Jasenek
KTEE FEI
2009
2011
VEGA
J. Jasenek
KTEE FEI
Optické vláknové senzory s dlhou Braggovou mriežkou na báze OFDR (OVS)
2017
2017
Mladý výskumníkN. KaplanÚE FEI
Optimalizácia alokácie zdrojov v IPVT systémoch (OAZIY)
2015
2015
-- Iný domáci --
ÚMIKT FEI
Optimalizácia efektívnosti kódovania pre prenos a záznam (1/0602/11)
2011
2013VEGAJ. Polec
KTL FEI
Optimalizácia LTS pravidiel fonetického prepisu textu (OPTLTS)
2013
2013
-- Iný domáci --
M. VasekÚMIKT FEI
Optimalizácia multimediálnej prevádzky v sieťach NGN (AV 4/0015/07)2007
2009
VTP
KTL FEI
Optimalizácia návrhu nízkopríkonových digitálnych a zmiešaných integrovaných systémov (1/1008/12)2012
2015
VEGA
UPSS FIIT
Optimalizácia procesu silánového sieťovania žíl káblov (APVV-0097-11)2012
2015
APVV - Všeobecná výzva
ÚEAE FEI
Optimalizácia riadenia mechatronického systému (1/0690/09)
2009
2012
VEGAL. JurišicaÚRK FEI
2006
2008
VEGA
R. Srnánek
KME FEI
Optimalizácia technológie depozície tenkých vrstiev niklu pre využitie v OFET prvkoch a na foto-elektrochemickú oxidáciu vody (Ni-FET-PEC)2020
2021
Mladý výskumník
ÚEF FEI
Optimalizácia vinutí diskových motorov pre pohon elektromobilov
2010
2010-- Iný domáci --M. Uhrík
KESP FEI
2002
2002
VTPKEE FEI
2004
2008
Bilaterálna spolupráca - SR - RakúskoJ. LidayKME FEI
Optimalizované ohmické kontakty na p-GaN, príspevky ku kvantitatívnej AES nitridov prvkov tretej skupiny (1/0779/10)20102011
VEGA
KME FEI
Optimalizovanie šumových vlastností dvojmódových oscilátorov (LiNDOX)
2017
2017
Mladý výskumník
ÚEF FEI
Optimalizovanie využitia prostriedkov sietí MPLS (OVPMS)20152015
-- Iný domáci --
ÚMIKT FEI
Optimálne SiC substráty pre milrovlnné a výkonové obvody (662322 - ECSEL - RIA)
2015
2018
H2020: Electronic Components and Systems for European Leadership (ECSEL)
J. KováčÚEF FEI
2004
2007
Bilaterálna spoluprácaP. Hubinský
KASR ÚRK FEI
Optoelektornické prvky a analýza ich parametrov v laboratórnych podmienkach
2016
2016
-- Iný domáci --
R. SzobolovszkýÚEF FEI
Opto-elektrická diagnostika alternatívnych polovodičových materiálov a štruktúr pre fotovoltické aplikácie (1/0668/17)20172020
VEGA
ÚEF FEI
Organické integrované obvody využívajúce pokročilé OFET prvky
2018
2018
Mladý výskumníkÚEF FEI
Organické materiály pre fotovoltaiku a senzoriku (2/0093/10)20102012
VEGA
KF FEI
Ovládanie a diagnostika IoT zariadení pomocou zmiešanej reality (ODIZPZR)2019
2019
Mladý výskumník
ÚAM FEI
PaaS pre podporu riadenia v reálnom čase v on-line laboratóriách (RRČ-PaaS)
2014
2014
-- Iný domáci --
Z. JaníkÚAM FEI
Personalized and Portable monitoring of Bio vital parameters in Real –time-PPBR
20162017
Program des Projektbezogenen Personeustauschs /PPP/
F. Lehocki
ÚRK FEI
2003
2005
VEGA
J. KováčKME FEI
2005
2007
VEGA
S. StančekKJFT FEI
Pezpečnosť strojov (DK/05/B/F/PP-145517)
2005
2007
Leonardo da VinciM. HubaÚRK FEI
Pixelové senzory rtg. a gama žiarenia pre použitie najmä v digitálnej rádiografii (2/0062/13)
20132015VEGAV. Nečas
ÚJFI FEI
Platforma pre výskum multiagentových systémov mobilných robotov (MMRP)
2017
2017
Mladý výskumník
ÚRK FEI
Platoon modeling and control for mixed autonomous and conventional vehicles: a laboratory experimental analysis (SK-IL-RD-18-0008)
20182020APVV - Bilaterálna spolupráca M. HubaÚAM FEI
20002002
Bilaterálna spolupráca - SR - Taliansko
I. HotovýKME FEI
2004
2007VTPI. Hotový
KME FEI
Plynovocitlivý mikrosystém založený na mikromechanických štruktúrach (Slov/Tal-B-hot)
2006
2008
MVTS
I. Hotový
KME FEI
Počítačom riadený modulárny laserový zdroj pre špeciálne optické meracie metódy (PR LAD)
2012
2013
-- Iný domáci --
B. KorenkoÚE FEI
Počítačová podpora návrhu robustných nelineárnych regulátorov (APVV-0343-12)
2013
2017
APVV - Všeobecná výzva
M. Huba
ÚAM FEI
Počítačové modelovanie a simulácia mechanických a mechatronických prvkov z nových kompozitných materiálov s premenlivými vlastnosťami (1/0534/12)
20122014VEGAÚAM FEI
2002
2005
APVV
KF FEI
2009
2012
-- Iný domáci --
KJFT FEI
Podpora budovania Centra excelentnosti pre Smart technológie, systémy a služby - SMART (26240120005)
2009
2011
-- Iný domáci --ÚIM FEI
Podpora budovania Centra excelentnosti pre Smart technológie, systémy a služby II - SMART II (26240120029)20102012-- Iný domáci --F. LehockiÚIM FEI
Podpora infraštruktúry výskumu a vývoja z hľadiska požiadaviek elektromagnetickej kompatibility (2003SP200280202)
2003
2010
Štátny program
K. KováčKMer FEI
20052009
6. rámcový program
P. KováčKJFT FEI
Podpora modelovania a simulácii spolupráce moderných hybridných eneregetických zdrojov v mechatronických systémoch
2010
2010
-- Iný domáci --
V. StaňákKMech FEI
Podpora NO-SK spolupráce v automatickom riadení (NIL - I - 007 - d)2009
2011
NIL Fund (Norway - Iceland -Lichtenstein Fund)
ÚRK FEI
Podpora odbornych školení a ďalšieho vzdelávania (REJT)
2004
2005
PhareM. VeselýKME FEI
2004
2006
6. rámcový programB. WeberKME FEI
Podpora riadenia v reálnom čase vo vzdialených laboratóriách (RRČ-VL)
2013
2013
-- Iný domáci --
ÚRK FEI
2000
2003
5. rámcový program
M. Veselý
KME FEI
Podpora technického návrhu a stavby vozidla s elektrickým pohonom na FEI STU
20112012-- Iný domáci --J. MatejÚEAE FEI
20092011
KEGA
KME FEI
Podpora výskumu a transferu technológií v oblasti decentralizovaných zdrojov energie na STU s využitím dostupnej biomasy (26240220016)2009
2011
-- Iný domáci --
M. Pípa
ÚEAE FEI
Podpora výskumu a transferu technológií v oblasti využitia nizkopotenciálového tepla na výrobu elektriny na STU (26220220023)
2009
2011
-- Iný domáci --
ÚEAE FEI
Podpora výučby mechatroniky prostredníctvom virtuálnej reality (2016vs046)
2017
2017
-- Iný domáci --
E. Kučera
ÚAM FEI
Podpora vzdelávania v oblasti elektroenergetiky na stredných a základných školách (018STU-4/2012)2012
2014
KEGAÚEAE FEI
Podporné aktivity s cieľom zabezpečiť prístup a RTD spoluprácu so (IST-2000-26437)200020025. rámcový programM. VeselýKME FEI
Pokročilá inerciálna navigačná jednotka pre mobilné roboty
2011
2012-- Iný domáci --J. RodinaÚRK FEI
Pokročilá technológia senzorov na báze organickej elektroniky (APVV-17-0501)
20182021APVV - Všeobecná výzvaD. Donoval
ÚEF FEI
Pokročilé algoritmy spracovania obrazov na efektívne vyhľadávanie a kódovanie ľudských tvárí (1/0961/11)2011
2013
VEGA
KTL FEI
Pokročilé materiály a štruktúry pre elektrotechniku, elektroniku a biomedicínske aplikácie na báze feritov s rozmermi častíc v oblasti mikrometrov a nanometrov (APVV-0062-11)
20122015
APVV - Všeobecná výzva
E. UšákÚE FEI
Pokročilé materiály a štruktúry pre perspektívne aplikácie v elektrotechnike, elektronike a iných oblastiach na báze feritov s rozmermi častíc v oblasti mikrometrov a nanometrov (APVV-15-0257)
2016
2020
APVV - Všeobecná výzva
ÚE FEI
Pokročilé MEMS chemické senzory pre extrémne podmienky (APVV-0655-07)
2008
2010
APVV
KME FEI
Pokročilé metódy a algoritmy automatického riadenia pre priemyselné procesy (SK-BG-0035-10)
2012
2012Bilaterálna spolupráca - SR - BulharskoV. Veselý
ÚRK FEI
Pokročilé metódy decentralizovaného riadenia pre sieťové riadenie procesov (APVV-0211-10)2011
2014
APVV - Všeobecná výzva
V. VeselýÚRK FEI
Pokročilé metódy identifikácie magnetických parametrov feromagnetických materiálov so zameraním na defektoskopiu konštrukčných materiálov a diagnostiku elektrotechnických ocelí (1/1325/12)
20122014VEGAE. Ušák
ÚE FEI
Pokročilé metódy modelovania a simulácie SMART mechatronických systémov (APVV-0246-12)
2013
2016
APVV - Všeobecná výzva
ÚAM FEI
Pokročilé metódy nedeštruktívnej defektoskopie a diagnostiky konštrukčných dielov založené na analýze magnetizačných procesov prebiehajúcich vo feromagnetických a ferimagnetických materiáloch (1/0320/19)
2019
2021
VEGAÚE FEI
Pokročilé metódy nelineárneho modelovania a riadenia mechatronických systémov (1/0937/14)
20142017VEGAM. HubaÚAM FEI
Pokročilé metódy robustného a optimálneho riadenia (1/1241/12)
2012
2015
VEGAV. Veselý
ÚRK FEI
Pokročilé metódy spracovania obrazu z vizuálnych systémov a ich implementácia do vzdelávacieho procesu (003STU-4/2014)
2014
2016KEGA
ÚRK FEI
Pokročilé piezoelektrické MEMS senzory tlaku (APVV-0450-10)
2011
2014APVV - Všeobecná výzva
KMech FEI
Pokročilé RF vysielače pre základňové stanice 5G založené na technológii GaN (783274)
2018
2021
H2020: Electronic Components and Systems for European Leadership (ECSEL)J. KováčÚEF FEI
Pokročilé techniky optického spracovania signálov (PTOSS)20142014-- Iný domáci --ÚMIKT FEI
Pokročilé techniky optického spracovania signálov_ (PTOSS_)
2017
2017
Mladý výskumník
P. ŠalíkÚMIKT FEI
Polovodičové detektory pre diagnostiku horúcej plazmy (2/0192/10)2010
2012
VEGAV. NečasKJFT FEI
Polovodičové nanomembrány pre hybridné súčiastky (APVV-15-0243)
2016
2019
APVV - Všeobecná výzvaJ. CirákÚJFI FEI
Polovodivé tenké vrstvy kovových oxidov vhodné pre monitorovanie životného prostredia (37s2)20012002Bilaterálna spolupráca - SR - RakúskoI. HotovýKME FEI
Polynominálny prístup v teórii riadenia nelineárnych systémov (SK-FR-0013-11)20122013
Bilaterálna spolupráca - SR - Francúzsko
M. Halás
ÚRK FEI
Porovnanie mechanickej a elektrickej degradácie fotovoltických prvkov po zrýchlenom starnutí (SK-AT-0008-12)
2013
2014
Bilaterálna spolupráca - SR - RakúskoÚEAE FEI
Porovnávanie progresívnych materiálov vopred zvolených pre inovatívne jadrové reaktory (16735/RO-IAEA-Degmova)20112018
-- Iný medzinárodný --
J. DegmováÚJFI FEI
2002
2005
VTPKMer FEI
Posturografický výskum s využitím HMD okuliarov (PVVHMDO)
2013
2013
-- Iný domáci --
T. LukáčÚEF FEI
Posúdenie dizajnu plynom chladeného rýchleho reaktora2016
2016
-- Iný domáci --
ÚJFI FEI
Posúdenie dizajnu plynom chladeného rýchleho reaktora - pokračovanie (PoDi-P)
2017
2017
Mladý výskumníkÚJFI FEI
Posúdenie efektívnosti regulačného systému reaktora GFR (PersGFR)
2014
2014
-- Iný domáci --
Š. Čerba
ÚJFI FEI
Posudzovanie parametrov senzomotorickej reakcie pomocou elektromyografických signálov (1/1177/12)2012
2014
VEGA
TIŠ_ FEI
Použitie obrazovej informácie v meraní a diagnostike (1/0490/10)20102011VEGAR. Ravas
KMer FEI
Použitie progresívnych foriem vzdelávania pomocou WWW pri príprave nových vzdelávacích programov v oblasti optického prenosového média. (039STU-4/2013)
2013
2015KEGAÚMIKT FEI
Povrchové stavy nanoštruktúrnych materiálov (057)
2004
2005
Bilaterálna spolupráca - SR - Česko
M. Miglierini
KJFT FEI
Povrchovo zosilnená Ramanova spektroskopia na štruktúrach nanokryštalický diamant a striebro (NCD/Ag) (RAMSPEC)
2013
2013
-- Iný domáci --
ÚEF FEI
Pracovisko pre identifikáciu parametrov elektromotorov
2016
2016-- Iný domáci --
ÚAM FEI
2001
2003
Bilaterálna spolupráca - SR - Grécko
J. Cirák
KF FEI
Pravdepodobnostné a algebraické metódy neurčitosti a kvantových štruktúr (APVV-0071-06)20072010
APVV
Z. Riečanová
KF FEI
Predikcia efektov radiačného poškodenia v komponentoch jadrových reaktorov. (PERFECT - FI6O-CT-2003-508840)
2004
20076. rámcový programKJFT FEI
Predikcia, modelovanie a zabezpečenie kvality VoIP hlasových služieb (PAMKVIS)2012
2013
-- Iný domáci --
A. KováčÚMIKT FEI
Prenos tepla 2021 (002STU-4/2019)
2019
2021
KEGA
P. Bokes
ÚJFI FEI
Prenos, ukladanie a spracovanie neštruktúrovaných dát (26220220075)
2011
2014
-- Iný domáci --
G. JuhásDek FEI
2009
2010
DAADI. Hotový
KME FEI
Preparation and properties of organic thin film transistors (57s08)2007
2007
Bilateralna spolupraca
J. KováčKME FEI
2004
2007
-- Iný domáci --VS FEI
Prevádzka v konvergovaných telekomunikačných systémov a sieťach. (1/3118/06)20062008VEGAI. Baroňák
KTL FEI
Príprava a analýza diamantových vrstiev (PADV)
2013
2013-- Iný domáci --P. Michniak
ÚEF FEI
Príprava a analýza vybraných elektromagnetických, mikroštrukturálnych a fyzikálnochemických vlastností pokročilých magnetických, magnetodielektrických, kompozitných a nanokompozitných materiálových štruktúr (1/0405/16)
2016
2019
VEGAR. DosoudilÚE FEI
Príprava a diagnostika heteroštruktúr pre pokročilé fotovoltické aplikácie (1/0377/13)2013
2016
VEGAL. Harmatha
ÚEF FEI
19992002
Bilaterálna spolupráca - SR - Poľsko
KME FEI
Príprava a charakterizácia magnetických materiálov založenána oxidoch. (106-96-1601)19962004
Bilaterálna spolupráca - SR - Česko
KETG FEI
Príprava a charakterizácia perspektívnych polovodičových heteroštruktúr a nanoštruktúr pre optoelektronické prvky (S/P-B-kov)2006
2008
MVTSJ. KováčKME FEI
Príprava a charakterizácia perspektívnych polovodičových heteroštruktúr pre mikro a optoelektronické prvky (SK-PL-0017-09)2010
2011
Bilaterálna spolupráca - SR - Poľsko
J. KováčKME FEI
Príprava a optimalizácia organo-gélových elektród využívajúcich vysoko vodivé polyméry (ORGEL)
2020
2021
Mladý výskumník
ÚEF FEI
2004
2006
VEGA
J. BielekKF FEI
2005
2007
Bilaterálna spolupráca - SR - Grécko
KETG FEI
Príprava diamantových a DLC nanoštruktúr pre elektroniku a senzoriku
2011
2012-- Iný domáci --
ÚEF FEI
Príprava diamantu-podobných vrstiev pre použitie v medicíne (BioDLC)
2012
2013
-- Iný domáci --
M. Marton
ÚEF FEI
Príprava n nových dusíkatých OLED materiálov a štúdium ich optoelektronických vlastností (APVV-15-0087)
2016
2019
APVV - Všeobecná výzvaJ. Jakabovič
ÚEF FEI
Príprava nanodrôtov pre fotovoltaické aplikácie (APVV-0301-10)
2011
2014
APVV - Všeobecná výzva
J. Kováč
KME FEI
2005
2007
Bilaterálna spolupráca - SR - Grécko
KME FEI
Príprava organických poľom riadených tranzistorov citlivých v infračervenej oblasti (SK-CN-0023-09)
2010
2011Bilaterálna spolupráca - SR - ČínaJ. Jakabovič
KME FEI
2000
2002Leonardo da VinciM. Veselý
KME FEI
Príprava tenkých vrstiev parylenu a ich aplikácia pre elektronické prvky. (49s5)20052006
MVTS
J. KováčKME FEI
2006
2008
Information society technologies (IST)B. WeberKME FEI
Príprava uhlíkových nanorúrok a výskum elektronických súčiastok založených na sieťach z uhlíkových nanorúrok (APVV-0628-06)
2007
2010APVVM. VeselýKME FEI
Príprava uhlíkových nanoštruktúr metódami CVD a ich charakterizácia (SK-CZ-0078-07 (NANOCARBON))20082009Bilaterálna spolupráca - SR - ČeskoM. KadlečíkováKME FEI
Príprava virtuálnej elektrárne (2016et008)20172017
-- Iný domáci --
M. ChudýÚEAE FEI
2006
2008
Európsky sociálny fond
ÚRK FEI
20062008Európsky sociálny fondÚRK FEI
Príspevok k moderným metódam ovládania IoT zariadení v zmiešanej realite
2018
2018Mladý výskumníkÚAM FEI
20072007
Euratom
KJFT FEI
2007
2009EuratomV. Slugeň
KJFT FEI
2001
2002
Open Society Foundation
LSDV FEI
Program zameraný na podporu študijných pobytov v rámci zúčastnených partnerských inštitúcií (CZ103)
2003
2005
CEEPUS
M. HubaKASR ÚRK FEI
Progresívne elektrické a optické diagnostické metódy na optimalizáciu prípravy polovodičových prvkov pre moderné informačné systémy (1/0154/03)20032005VEGAKME FEI
Progresívne formy vzdelávania pre oblasť telekomunikačných multislužbových sietí (007STU-4/2016)20162018KEGAI. BaroňákÚMIKT FEI
20032005VEGAKTEE FEI
Progresívne materiály a mikro/nano štruktúry pre senzorické rozhrania. (2004)
2004
2007
Bilaterálna spolupráca
V. TvarožekKME FEI
Progresívne materiály, procesy a štruktúry organickej elektroniky (APVV-0262-10)
2011
2014
APVV - Všeobecná výzva
KME FEI
Progresívne metódy číslicového spracovania nedeterministických obrazových signálov a biosignálov s priamou aplikáciou v moderných systémoch číslicového spracovania a vizualizácie signálov. (1/3107/06)2006
2008
VEGAP. KullaKRE FEI
Progresívne multimediálne služby v prostredí IKT sietí budúcnosti (future networks) (APVV-0258-12)
2013
2016
APVV - Všeobecná výzva
ÚMIKT FEI
Progresívne opto a mikroelektronické prvky na báze organických materiálov, ADOPMOD (APVV-0290-06)20072010APVVKME FEI
Progresívne parametrické metódy testovania a zvyšovania spoľahlivosti zmieŠaných integrovaných obvodov a systémov (1/0285/09)
2009
2012
VEGA
V. Stopjaková
KME FEI
2007
2010
APVV
KTL FEI
Prútový konečný prvok s premenlivými parametrami pre multifyzikálne výpočty (1/1100/04)
2004
2006
VEGA
J. MurínKMech FEI
2000
2003
Minerva
KASR ÚRK FEI
Prvé a európske silikónové kremíkové karbity pilotnej linky (783158)
20182022H2020: Electronic Components and Systems for European Leadership (ECSEL)D. DonovalÚEF FEI
QoS v IMS sieťach (QIS)
2014
2014
-- Iný domáci --
ÚMIKT FEI
Quantum-safe Authenticated Group Key Establishmen (G5448)
2018
2020
NATOO. GrošekÚIM FEI
QuaTraFo (MERG-CT-2004-510615)20042005Marie Curie Actions - Human resources and mobilityI. ŠtichKF FEI
Radiačná dechlorácia polychlórovaných bifenylov v sedimentoch
2016
2016-- Iný domáci --ÚJFI FEI
Radiačná odolnosť nanokryštalických kovových zliatín voči rôznym druhom žiarenia (1/0286/12)2012
2014
VEGA
ÚJFI FEI
2006
2008
VEGA
V. Nečas
KJFT FEI
Rádioaktívne materiály v jadrových zariadeniach (1/0863/17)
2017
2020VEGAV. NečasÚJFI FEI
Rádioaktívne materiály v perspektívnych jadrových palivových cykloch a v jadrových zariadeniach vyraďovaných z prevádzky (1/0796/13)
20132016
VEGA
ÚJFI FEI
Ramanova spektroskopia katalyticky syntetizovaných uhlíkových nanorúrok. (1/3034/06)2006
2008
VEGA
KME FEI
Ramanova spektroskopia materiálov a ich rozhraní (1/0275/03)2003
2005
VEGA
KME FEI
Rast uhlíkových nanorúrok a ich využitie pre senzorické aplikácie
20112012
-- Iný domáci --
M. Kotlár
ÚEF FEI
Rastrovací kapacitný mikroskop s vysokou citlivosťou a rozlišovacou schopnosťou, a s riadením sondy laterálnymi silami. (2/5097/25)
2005
2007
VEGA
KRE FEI
Rastrovací kapacitný tranzietový mikroskop na analýzu defektov v polovodičoch na nanometrovej úrovni (2/0107/08)20082010VEGAJ. Hribik
KRE FEI
Rastrovací nábojový tranzientový mikroskop na zobrazovanie a anlýzu mäkkých vzoriek (2/0099/14)
2014
2016
VEGA
ÚEF FEI
2002
2004
VTP
KRE FEI
Realizovanie autonómnej lietajúcej platformy (2013et019)
2014
2014
-- Iný domáci --
M. FlorekÚAM FEI
2002
2003
Bilaterálna spolupráca
P. Hubinský
KASR ÚRK FEI
REST platforma pre online riadenie experimentov (REST-PORE)
2015
2015
-- Iný domáci --
ÚAM FEI
2008
2010Leonardo da VinciÚRK FEI
Riadenie a modelovanie mechatronických systémov v emobilite (1/0745/19)
2019
2022
VEGAÚAM FEI
Riadenie autonómneho lietajúceho prostriedku v neznámom vnútornom prostredí (IRALP)
2019
2019Mladý výskumníkJ. StankoÚRK FEI
Riadenie dvojspojkovej prevodovky
2016
2016
-- Iný domáci --
ÚAM FEI
Riadenie dynamických systémov za podmienok neurčitostí (1/0475/16)2016
2019
VEGA
V. Veselý
ÚRK FEI
Riadenie prevádzky v multislužbových telekomunikačných systémoch a sieťach (1/0156/03)
2003
2005
VEGA
I. Baroňák
KTL FEI
Riadenie samonavádzaného AGV (AGV)
2015
2015
-- Iný domáci --
ÚRK FEI
Riadenie servisného robota
2011
2012
-- Iný domáci --
ÚRK FEI
2009
2011
VEGAP. BokesKF FEI
2001
2003
VEGA
KTL FEI
2006
2008
VEGA
V. VeselýÚRK FEI
Riadený bezdrôtový prenos výkonu
2016
2016
-- Iný domáci --
ÚE FEI
Riadený bezdrôtový prenos výkonu II. (RBPV II.)
20172017Mladý výskumník
ÚE FEI
Riadený usmerňovač s aktívnym filtrom harmonických prúdov pre inteligentné meniče frekvencie. (APVT-99-026504)2005
2005
APVV
KASR ÚRK FEI
Riadiace systémy pre CNC rezacie centrá. (APVT-99-006802)2002
2004
APVV
KASR ÚRK FEI
Riadiace systémy pre energolúčové rezacie centrá (APVV-0504-12)
2013
2015
APVV - Všeobecná výzva
A. Vitko
ÚRK FEI
Riadiaci systém pre PC-OTDR reflektometer20102010-- Iný domáci --KTEE FEI
2009
2011
VEGA
O. Grošek
KAIVT FEI
Riešenie energetického hospodárstva využitím dostupných obnoviteľných zdrojov energie. (AV 4/0120/06)20062008VTP
KEE FEI
Robotics Education driven by Interregional Cooperation (V212 RoboCoop)2018
2022
Interreg Central Europe
ÚAM FEI
Robotnícke laboratórium s teleprezenciou vývojára (3/2399/04)20042006KEGA
KASR ÚRK FEI
Robustná lokalizácia pre drony v priemysle 4.0 (1/0599/20)20202022
VEGA
ÚRK FEI
Robustné a optimálne riadenie mechatronických systémov (1/0733/16)
2016
2019
VEGA
D. Rosinová
ÚAM FEI
Robustné MPC pre hybridné systémy (RPHS) (1/1105/11)
2011
2013
VEGAÚRK FEI
Robustné riadenie systémov (129/194)
2002
2003
Bilaterálna spolupráca - SR - Česko
V. VeselýÚRK FEI
Rozbor kinetiky reakcií spojených s prenosom náboja v tuholátkových a tekutých systémoch (2/1013/21)20012003VEGAKF FEI
2001
2003
VEGA
EM ÚRK FEI
2006
2008
VEGAKTL FEI
Rozpoznávanie 3D tváre (3DROTV)
2013
2013
-- Iný domáci --
M. VančoÚMIKT FEI
2004
2004
5. rámcový program
KME FEI
Rozvoj a aplikácia diagnostických metód pre hodnotenie polovodičových obvodov. (4/0022/05)20052008
VTP
KME FEI
Rozvoj a implementácia analógových integrovaných systémov pre ultra-nízkonapäťové aplikácie (APVV-15-0254)20162019
APVV - Všeobecná výzva
V. Stopjaková
ÚEF FEI
Rozvoj a implementácia metód návrhu integrovaných systémov s ultra nízkym napájacím napätím v nanotechnológiách (1/0762/16)
2016
2019
VEGA
D. Arbet
ÚEF FEI
20062008VEGAKASR ÚRK FEI
Rozvoj analýzy a zberu dát zo senzorických systémov (SENZA)2014
2014
-- Iný domáci --I. Košč
ÚEF FEI
Rozvoj diagnostiky tranzistorov GaN HEMT optickými metódami (OPTIGaN)
2015
2015
-- Iný domáci --J. Priesol
ÚEF FEI
Rozvoj diagnostiky tranzistorov GaN HEMT využitím elektroluminiscencie (LUMIGaN)
2014
2014-- Iný domáci --ÚEF FEI
2010
2011
KEGA
J. Polec
KTL FEI
Rozvoj medzinárodnej spolupráce za účelom transferu a implementácie výsledkov výskumu a vývoja do vzdelávacích programov (26110230085)20132015
-- Iný domáci --
2SP FEI
Rozvoj metód charakterizácie a analýza spoľahlivosti inovatívnych výkonových prvkov na báze GaN podporená 2/3D modelovaním a simuláciou (1/0727/19)
2019
2022
VEGAÚEF FEI
Rozvoj metód merania prechodových charakteristík HEMT tranzistorov (ROZHEMT)
2013
2013
-- Iný domáci --M. Bernát
ÚEF FEI
Rozvoj metód zvyšovania efektivity systémov na konverziu energie na čipe (1/0731/20)
2020
2023VEGAD. Arbet
ÚEF FEI
Rozvoj metodík a prístrojov neinvazívneho biomedicínskeho monitorovania a analýzy fyziologických a psychofyziologických procesov (VTP1013/2003)20032006VTPKME FEI
2003
2006VTPM. TomáškaKME FEI
Rozvoj moderných metód analýzy nových výkonových prvkov GaN a Si (662133 - ECSEL - IA)
2015
2018
H2020: Electronic Components and Systems for European Leadership (ECSEL)
ÚEF FEI
Rozvoj norsko - slovenskej spoluprace v kryptologii (NIL - I - 004 (CryptoCom))
2008
2010
NIL Fund (Norway - Iceland -Lichtenstein Fund)O. GrošekKAIVT FEI
Rozvoj nových technológií prípravy metód charakterizácie perspektívnych elektronických a fotonických štruktúr a prvkov (SK-PL-0005-12)
2013
2014
Bilaterálna spolupráca - SR - Poľsko
J. Kováč
ÚEF FEI
20032005Štátny programL. JurišicaKASR ÚRK FEI
2009
2012VEGAA. Šatka
KME FEI
20002003
Leonardo da Vinci
P. BistákKASR ÚRK FEI
R3-PowerUP - 300mm Pilot Line for Smart Power and Power Discretes (737417)20172021H2020: Electronic Components and Systems for European Leadership (ECSEL)ÚEF FEI
SAMANET (7/2006)
2007
2008
DAAD
KAIVT FEI
SDRLab – Vytvorenie laboratória softvérového rádia (2016vs033)2017
2017
-- Iný domáci --T. PáleníkÚMIKT FEI
Sebestačné inteligentné siete a regióny a ich začlenenie do existujúcej elektrizačnej sústavy (1/0640/17)
2017
2020VEGAÚEAE FEI
2006
2008VEGA
KME FEI
Sieť exelentnosti v bezdrôtových aplikáciách a technológii (IST-2001-37944-5FP)
2004
2005
User-friendly information society (IST)
OĽZ ST Dek FEI
Sieť virtuálnych laboratórií pre riadenie reálnych systémov. (3/3121/05)20052007KEGAKASR ÚRK FEI
2007
2008
Euratom (Nuclear Energy)
M. Miglierini
KJFT FEI
Simultánna lokalizácia a mapovanie pomocou vizuálneho systému (SLAM-VS)
2020
2021
Mladý výskumník
M. Lučan
ÚRK FEI
Skúmanie biologických vplyvov MW žiarenia2010
2010
-- Iný domáci --
KRE FEI
Skúmanie elektrických a elektrochemických vlastností hydrogenizovaného amorfného kremíka (a-Si:H:) (2/4100/04)
2004
2006
VEGA
KF FEI
Skúmanie vplyvu technologických podmienok rastu na kvalitu InGaAsN/GaAs heteroštruktúr pre solárne aplikácie (SOLAR2)
2015
2015
-- Iný domáci --
ÚEF FEI
Skvalitnenie procesu prípravy študentov na pracovné pozície s vplyvom na zvýšenie bezpečnosti prevádzky a vyraďovania jadrových elektrární (3/7241/09)
2009
2011
KEGAR. Hinca
KJFT FEI
2004
2007Leonardo da VinciP. Podhradský
KTL FEI
Smart mestá a ich inteligentná energetická chrbtica (APVV-15-0326)
2016
2019
APVV - Všeobecná výzva
ÚEAE FEI
SMArt systémy a Co-dizajn (288827-7RP-SMAC-Donoval)2011
2014
International cooperationD. Donoval
ME ÚEF FEI
2006
2008
VEGA
L. Jurišica
KASR ÚRK FEI
2006
2008
VEGA
P. Farkaš
KTL FEI
Softvérová extrakcia charakteristických vlastností daktyloskopických vzorov a možnosti jej aplikácií v súčasnej daktyloskopii (FingerDetective2013)20132013-- Iný domáci --ÚIM FEI
Spätné inžinierstvo polovodičových prvkov a integrovaných obvodov (AV/805/2002)2002
2005
VTP
KME FEI
Spoločenské a ľudské súvislosti globalizácie (SVF_1/1299/04)
2004
2006
VEGA
M. Brinzová
ÚRK FEI
2003
2005VEGAG. RozinajKTL FEI
Spracovanie informácií v distribuovanom prostredí inteligentných agentov. (1/0161/03)
2003
2005
VEGA
KAIVT FEI
Stacionárne, kvázistacionárne a dynamické modely správania sa tenkosystenných inteligentných štruktúr. (1/8263/01)
2001
2003
VEGA
I. Bock
KM FEI
Stanovenie indukovanej aktivity konštrukčných materiálov reaktorov (SIAKMR)
2020
2021
Mladý výskumník
ÚJFI FEI
Stanovenie priestorových váhových funkcií ex-core detektorov pre reaktor VVER-440 (SPEFD)
2020
2021
Mladý výskumníkP. Hausner
ÚJFI FEI
2010
2012
VEGAKMer FEI
2005
2007
APVV
KJFT FEI
STELA - Absovlenti STU na Európskom trhu práce (123220399)2012
2014
Mobility
2SP FEI
Stojan na testovanie riadiacich algoritmov kvadrokoptéry (SNTRAK)2014
2014
-- Iný domáci --
ÚRK FEI
Strategické smerovanie elektrotechniky na európskych vysokých školách
2012
2016
Academic and Structural Networks
ÚE FEI
Stroje pre extrémne rýchle delenie materiálov. (APVV-99-022604)2005
2006
APVVM. Žalman
ÚRK FEI
Structural Transformations of Amorphorus Alloys for Energy Applications (IAEA/CRP 17230/RO)2012
2014
-- Iný medzinárodný --
M. MiglieriniÚJFI FEI
20012003
Bilaterálna spolupráca - SR - Rakúsko
P. KováčKJFT FEI
20072008MVTSM. Pavlovič
KJFT FEI
STUGE (SK/02/A/F/PL-201226)
2002
2003Leonardo da VinciM. VeselýKME FEI
2006
2009
APVV
KME FEI
Supravodivé vodiče v podmienkach silnoprúdových elektrotechnických zariadení (APVV-51-45605-1)20062009APVVKTEE FEI
2003
2004
DAAD
KJFT FEI
2002
2003
Bilaterálna spolupráca
BOZaPO TPO ST Dek FEI
Surpassing Energy Targets through Efficient Public Buildings (SERPENTE) (1069 R4 SERPENTE)2011
2014
INTERREG IVC
F. JaníčekÚEAE FEI
Symetrie grafov a máp (1/3008/06)
2006
2008
VEGA
M. AbasKM FEI
Syntéza elektronických kompozitných materiálových štruktúr a analýza ich elektromagnetických a mikrovlnných absorpčných vlastností (SEKMAV)
2019
2019
Mladý výskumník
K. Lisý
ÚE FEI
2003
2005
VEGA
KASR ÚRK FEI
Syntéza Petriho sietí z nesekvenčných scénarov (1/0872/08)2008
2010
VEGA
KAIVT FEI
Syntéza uhlíkových nanomateriálov z kvapalných prekurzorov (1/0554/20)
2020
2023
VEGA
M. MartonÚEF FEI
Systém efektívneho vzdialeného riadenia pre servisný robot
2016
2016
-- Iný domáci --M. Dekanová
ÚRK FEI
Systém monitorovania experimentálneho zariadenia na meranie emitacie neutrónového zdroja
2016
2016
-- Iný domáci --
Š. ČerbaÚJFI FEI
2006
2007
-- Iný domáci --
Dek FEI
Systém na výrobu nylonových aktuátorov (SNVNA)20192019
Mladý výskumník
M. Minár
ÚAM FEI
Systém spracovania údajov akumulátorovej sústavy elektromobilu (2016et003)
2017
2017
-- Iný domáci --
ÚAM FEI
Šírenie vĺn vo fotonických a plazmonických štruktúrach (SIFOP)
2013
2013
-- Iný domáci --
ÚJFI FEI
Širokopásmový MEMS detektor terahertzového žiarenia (APVV-14-0613)20152018APVV - Všeobecná výzva
ÚAM FEI
Špeciálne materiály v extrémnych podmienkach (1/0284/03)20032005VEGA
KJFT FEI
Špeciálne metódy charakterizácie a diagnostiky progresívnych polovodičových mikro-/nanoštruktúr a prvkov (1/0921/13)
2013
2016
VEGA
ÚEF FEI
Štrukturálne a magnetické premeny neusporiadaných a nanokryštalických zliatín (1/0606/09)20092011
VEGA
J. Sitek
KJFT FEI
Štruktúrne a magnetické vlastnosti iónmi ožiarených kovových skiel (SK-PL-0032-12)
2013
2013
Bilaterálna spolupráca - SR - Poľsko
ÚJFI FEI
Štruktúrne formy depozitov železa v organizmoch (SK-CZ-2013-0042)
2014
2015
Bilaterálna spolupráca - SR - Česko
ÚJFI FEI
Štruktúrne modifikácie amorfných a nanokryštalických železných zliatin (SK-PL-0013-09)
2010
2011
Bilaterálna spolupráca - SR - Poľsko
KJFT FEI
Štruktúrne transformácie v nanokryštalických a práškových zliatinách. (1/8305/01)20012003VEGAM. Miglierini
KJFT FEI
Štruktúry a materiály pre iónovú litografiu (Slov/Rak)2003
2005
Bilaterálna spolupráca - SR - Rakúsko
KJFT FEI
Štruktúry kov-izolant pre nanorozmerné pamäťové bunky na báze odporového prepínania (APVV-0509-10)
2011
2014APVV - Všeobecná výzvaL. Harmatha
KME FEI
Štruktúry kov-izolant-kov pre nanorozmerné pamäte typu DRAM (APVV-0133-07)2008
2011
APVV
L. HarmathaKME FEI
20032003Bilaterálna spoluprácaKME FEI
20052006
Bilaterálna spolupráca
KJFT FEI
Štúdium a modelovanie termofyzikálnych vlastností kompozitov (2/5100/25)20052007VEGAKF FEI
2010
2011Bilaterálna spolupráca - SR - Česko
KME FEI
Štúdium elektrofyzikálnych a technologických problémov štruktúr MIS a tenkými izolačnými vrstvami pre novú generáciu unipolárnych obvodov. (1/3091/06)2006
2008
VEGA
KME FEI
Štúdium interakcií vodíka s defektami v štruktúrnych zliatinách pomocou pozitrónovje anihilačnej spektroskopie (SK-CZ-2013-0197)
2014
2015
Bilaterálna spolupráca - SR - ČeskoV. Slugeň
ÚJFI FEI
20032005
VEGA
KJFT FEI
Štúdium kontaktného odporu v organických tenkovrstvových tranzistoroch (OTFT)
2017
2017
Mladý výskumníkM. MičjanÚEF FEI
Štúdium kvality InGaAsN/GaAs heteroštruktúr pre aplikácie v solárnych článkoch (SOLAR)2014
2014
-- Iný domáci --ÚEF FEI
Štúdium materiálov pomocou pozitrónovej annihilačnej spektroskopie (No 34041)20032004Bilaterálna spoluprácaV. Slugeň
KJFT FEI
Štúdium nábojového prenosu v usporiadaných organických molekulárnych systémoch (1/0879/11)
2011
2013
VEGA
KF FEI
Štúdium nanokryštalických diamantových vrstiev v spojení so solárnymi článkami pre fotoelektrochemické aplikácie (1/0887/16)2016
2018
VEGAÚEF FEI
Štúdium nových materiálov pre hybridnú /anorganicko/organickú/ elektroniku (2/7118/27)2007
2009
VEGAR. DurnýKF FEI
2003
2005
VEGAKF FEI
2000
2002
5. rámcový program
V. Slugeň
KJFT FEI
20062008
VEGA
KJFT FEI
Štúdium radiačnej degradácie konštrukčných materiálov pokročilých jadrových reaktorov. (1/0104/17)
2017
2020
VEGA
ÚJFI FEI
20052007VEGAKF FEI
Štúdium štruktúrnych a magnetických vlastností nanofázových a amorfných systémov na báze 3-d prechodových prvkov Fe, Co, Ni. (APVT - 20-008404)20052007APVVKJFT FEI
Štúdium transportu náboja v organických elektroluminiscenčných diód (OLED)
2015
2015
-- Iný domáci --P. Juhász
ÚEF FEI
Štúdium transportu náboja v organických elektroluminisenčných diódach 220162016
-- Iný domáci --
ÚEF FEI
Štúdium urýchľovačov a rozvoj jadrovo-fyzikálnych metód pre biomedicínsky výskum (1/0274/03)20032005VEGAM. Pavlovič
KJFT FEI
Štúdium vlastností diamantových a kvázidiamantových vrstiev pre elektrochemické a bio-senzorické aplikácie (LPP-0094-09)2009
2012
APVV - Program LPPV. Tvarožek
KME FEI
200720086. rámcový programM. PavlovičKJFT FEI
Štúdiun elektrofyzikálnych a technologických problémov prípravy detektorov ionizujúceho žiarenia na báze InP a GAAS. (2/1167/21)2001
2003
VEGAV. Nečas
KJFT FEI
Technológia injekt tlače organických polovodičov pre flexibilnú elektroniku (1/0452/19)
20192022VEGAM. WeisÚEF FEI
Technologický transfer v oblasti analýzy workflow procesov (APVV-0618-07)20082010
APVV
KAIVT FEI
2004
2004
thematic networkJ. Jasenek
KTEE FEI
Tenké vrstvy a mikroelektronické štruktúry na báze oxidov (2/2068/22)
2002
2004
VEGA
KJFT FEI
20052007
APVV
L. Harmatha
KME FEI
Tenké vrstvy transparentných vodivých oxidov pre fotovoltaické solárne články (1/0220/09)20092011VEGAV. TvarožekKME FEI
2003
2005VEGAKME FEI
Tenkovrstvové štruktúry vhodné pre mikrosenzory (11/2002)
2002
2003
Bilaterálna spolupráca
V. TvarožekKME FEI
Teoretická a praktická štúdia využitia SLAM metód (SLAM)
2013
2013
-- Iný domáci --
ÚE FEI
20062008VEGA
KEE FEI
2003
2006
COSTZ. RiečanováKM FEI
Teória a technológia rozhraní pre rýchlu organickú elektroniku (APVV-14-0739)2015
2018
APVV - Všeobecná výzva
D. Donoval
ÚEF FEI
2008
2010
APVVP. DieškaKF FEI
Testovanie absorpčných vlastností penových materiálov (TAVPM)
2014
2014
-- Iný domáci --
ÚAM FEI
2006
2007
DAAD
KME FEI
Towards Indium Free TCOs (641864 - INREP- RIA)
2015
2017
H2020: SC5 - Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny
ÚEF FEI
Transformátory pre energetické celky na báze obnoviteľných zdrojov energie (26240220066)
2011
2014
-- Iný domáci --
F. Janíček
ÚEAE FEI
20092011VEGA
KF FEI
2010
2010
-- Iný medzinárodný --
P. BokesKF FEI
Transportné procesy v nehomogénnych štruktúrach (1/0372/13)2013
2016
VEGA
ÚJFI FEI
Tranzientné metódy charakterizácie a diagnostiky prvkov organickej elektroniky (1/0776/15)
2015
2018
VEGA
ÚEF FEI
Tranzistory na báze progresívnych materiálov pre vysoké teploty (APVV-0455-12)2013
2016
APVV - Všeobecná výzva
M. Vojs
ÚEF FEI
Trenažér a simulátor havarijných situácií pre trénovanie hasičských a záchranných jednotiek (AV/1014/2003)
2003
2005
VTP
KRE FEI
Tvarovanie a nanoštruktúrovanie diamntových a DLC vrstiev pre elektronické aplikácie (1/1103/11)
20112013
VEGA
R. RedhammerKME FEI
Tvarovanie vodivého polyméru PEDOT:PSS využitím nanoimprint litografie (TOPNIL)
20172017
Mladý výskumník
J. Nevřela
ÚEF FEI
2006
2008
KEGA
KM FEI
Tvorba europskeho trhu prace pomocou vedomostí získaných zo študentských mobilít (SR/05/A/F/PL/5032119)2006
2007
Leonardo da Vinci
M. VeselýKME FEI
2007
2009
VEGA
KJFT FEI
Tvorba učebných hypertextových prostriedkov na využitie nových technológií telemedicíny pre všetky formy vzdelávania na lekárskych fakultách (3/5153/07)20072009
KEGA
KME FEI
Tvoriace krivky a konštrukcia reflektorov svietidiel (1/0151/03)20032005
VEGA
A. Smola
KEE FEI
Učebné pomôcky pre dištančné vzdelávanie v študijnom programe Priemyselná informatika. (3/5201/07)
2007
2009
KEGA
J. ŠturcelÚRK FEI
Uhlíkové elektródy pre elektrochémiu (UEE)2014
2014
-- Iný domáci --ÚEF FEI
Uhlíkové nanomateriály pre senzorické aplikácie (APVV-0365-12)
2013
2016
APVV - Všeobecná výzva
ÚEF FEI
Úloha vody v poréznych štruktúrach (2/0146/08)
2008
2010VEGAKF FEI
UNIKA ? Univerzitná sieť pre kancelárie EÚ programov. (13120200042)
2005
2008
Európsky sociálny fond
M. VeselýKME FEI
Univerzálna nanoštrukturovaná platforma pre interdisciplinárne použitie (APVV-14-0297)
2015
2018
APVV - Všeobecná výzva
J. Kováč
ÚEF FEI
2009
2010
APVV
ÚRK FEI
200420066. rámcový programM. Ružinský
KETG FEI
20022005Dohoda STUM. PavlovičBOZaPO TPO ST Dek FEI
Útok na elektronický podpis prostredníctvom analýzy spotreby energie a realizácia protiopatrení (APVV-0586-11)20122015APVV - Všeobecná výzva
ÚIM FEI
Veterno-solárny elektrický akumulačný systém (26220220133)
2011
2014
-- Iný domáci --
ÚEAE FEI
Viacmódové piezoelektrické rezonátory a senzory (1/0664/14)
2014
2017VEGA
ÚEF FEI
Virtuálna a zmiešaná realita pre Industry 4.0 (VZRI4)20192019
Mladý výskumník
E. KučeraÚAM FEI
Virtuálna a zmiešaná realita vo výučbe pre Industry 4.0 (016STU-4/2020)
20202022KEGAD. RosinováÚAM FEI
Virtuálna realita multimediálnej syntézy reči (VTP1003/2003)2003
2006
VTP
KTL FEI
2005
2007
KEGA
J. MurgašÚRK FEI
Virtuálne laboratórium riadenia technologických procesov programovateľnými auto