9. 12. 2019  11:39 Izabela
Akademický informační systém

Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF) - seznam projektů


Aplikace zobrazuje seznam projektů zvoleného pracoviště.

Počet nalezených záznamů: 49

StavNázevOdDoDruhGarantPracoviště
Advanced International Studies in Mechanics of Micro - & Nanosystems (EU/US ATLANTIS No 2008 ? 1767 / 001 ? 001 CPT USMOBI)20082012-- Iný domáci --P. ÉlesztösÚAMM SjF
Analýza seizmickej odolnosti nádrží na kvapalinu s nelineárnymi a časovo závislými parametrami (1/0742/15)20152017VEGAM. MusilÚAMM SjF
Analýza vplyvu environmentálneho hluku na zdravie vo vzľahu ku kvantitatívnym a kvalitatívnym parametrom hlukovej expozície (APVV-17-0148)20182021APVV - Všeobecná výzvaS. ŽiaranÚAMM SjF
Analýza vplyvu štrukturálno-termálnych efektov na dynamickú nestabilitu komponentov kotúčových bŕzd20162016Mladý výskumníkP. KrausÚAMM SjF
Biomedicínske laborátorium (060STU-4/2016)20162018KEGAB. HučkoÚAMM SjF
Deformačno-napäťový stav pri trecom zváraní s premiešavaním pri rôznych vstupných parametroch20192019Mladý výskumníkP. ŠlesarÚAMM SjF
Detekcia porúch spojov komponentov konštrukcí na základe zmien ich modálno-spektrálnych vlastností20182018Mladý výskumníkR. HavelkaÚAMM SjF
Detekcia príčin dynamického namáhania strojových sústav a redukcia ich vplyvu na spoľahlivosť, bezpečnosť, životnosť, prostredie a človeka (1/0226/19)20192021VEGAM. MusilÚAMM SjF
Detekcia príčin dynamického namáhania strojových sústav v strategických prevádzkach a ich vplyv na spoľahlivosť, bezpečnosť, životnosť, prostredie a človeka a metódy redukcie ich vplyvu (1/0823/18)20182020VEGAM. MusilÚAMM SjF
Detekcia stupňa poškodenia konvexno-konkávneho ozubenia vibroakustickou diagnostikou a porovnanie jeho životnosti s HCR ozubením (1/0135/12)20132016VEGAS. ŽiaranÚAMM SjF
Detekcia úniku v potrubí pomocou akustických metód20192019Mladý výskumníkR. IžoldÚAMM SjF
Detekcia zdrojov nízkofrekvenčné seizmického vlnenie mechanických sústav, jeho vplyv na ich spoľahlivosť a bezpečnosť, na prostredie a človeka a metódy redukcie (1/0544/16)20162018VEGAS. ŽiaranÚAMM SjF
Dynamická analýza vlastností rotačných sústav20182018Mladý výskumníkS. MihelováÚAMM SjF
Experimentálna štúdia vybraných materiálových vlastností polymérbetónu s rôznym zložením20152015Mladý výskumníkM. SzarvasÚAMM SjF
Charakterizácia akustických odoziev fázových transformácií v metastabilnej austenitickej oceli AISI 30420182018Mladý výskumníkM. RačekÚAMM SjF
Implementácia využitia nekonvenčných materiálov vo výuke inžinierskych predmetov (023STU-4/2019)20192021KEGAM. MargetinÚAMM SjF
Interdisciplinárny prístup k výučbe fyziky materiálov, strojárskych technológií a mechaniky materiálov pre nový študijný program „Aplikovaná mechanika a mechatronika“ (040STU-4/2019)20192021KEGAV. ChmelkoÚAMM SjF
Materiálové vlastnosti horolezeckých lán20142014Mladý výskumníkF. HorvátÚAMM SjF
Meranie vplyvu ortéz na pohybovú sústavu človeka20132013Mladý výskumníkM. ČekanÚAMM SjF
Metóda konečných prvkov v dynamike štruktúr20112012Mladý výskumníkV. HókÚAMM SjF
Metódy detekcie poškodení strojných konštrukcií (1/0197/12)20132016VEGAM. MusilÚAMM SjF
Mikro-elektromechanický systém (MEMS) akumulácie energie pre využitie v medicíne (1/0712/14)20142016VEGAB. HučkoÚAMM SjF
Návrh a numerické overenie zdokonalenej rovnice vedenia tepla pre termomechanickú analýzu oceľových konštrukcií pracujúcich v extrémnych pracovných podmienkach metódou konečných prvkov (1/0627/13)20132016VEGAL. ÉcsiÚAMM SjF
Návrh a rezlizácia logického autonómneho riadenia železničnej prevádzky20182020Excelentné tímy mladých výskumníkovM. GašparíkÚAMM SjF
Návrh materiálového modelu na numerickú simuláciu creepu pre nové TiAL intermetalické zliatiny (1/0740/16)20162018VEGAP. ÉlesztösÚAMM SjF
Nelineárne parametrické kmitanie nádob s kvapalinou20162016Mladý výskumníkM. SivýÚAMM SjF
Nové spôsoby získavania elektrickej energie z nežiadúcich vibrácií20192019Mladý výskumníkP. GrosingerÚAMM SjF
Numerická analýza a experimentálne overenie vlastností pružných podkladov pod potrubným systémom20162016Mladý výskumníkV. ValkovičÚAMM SjF
Odhad únavovej životnosti konštrukcií pri viacosovom stave napätosti20112012Mladý výskumníkR. ĎurkaÚAMM SjF
Poloautomatická prevodovka do osobného automobilu20162016Mladý výskumníkM. GašparíkÚAMM SjF
Pravdepodobnostné prístupy riešenia potrubných systémov uložených na pružných podkladoch20192019Mladý výskumníkS. MihelováÚAMM SjF
Riadenie žeriava s uvažovaním zmeny parametrov a nelinearít20182018Mladý výskumníkP. GrosingerÚAMM SjF
Robotický seniorský asistent20182018Excelentné tímy mladých výskumníkovM. DzurillaÚAMM SjF
Rozšírenie aktuálnych metód výpočtu dynamickej nestability automobilových kotúčových bŕzd zahrnutím termálno-štrukturálnych efektov. (APVV-18-0411)2019--APVV - Všeobecná výzvaM. MusilÚAMM SjF
Rozšírenie platnosti výpočtových standartov pre návrh seizmicky odolných nádrží naplnených kvpalinou, z hľadiska bezpečnosti v JE a iných priemyselných oblastiach (APVV-15-0630)20162018APVV - Všeobecná výzvaM. MusilÚAMM SjF
Štúdium získavania sféroidickej morfológie primárneho tuhého roztoku zliatiny hliníka na tvárnenie a jeho vplyvu na mechanické vlastnosti. (1/0876/14)20142017VEGAL. StančekÚAMM SjF
Teoretické a praktické riešenie konštrukcie na pružnom lineárnom a nelineárnom podklade (017STU-4/2018)20182020KEGAR. JančoÚAMM SjF
Únavová životnosť pri dvojosovom namáhaní - kvantifikácia vrubových účinkov20132013Mladý výskumníkM. MargetinÚAMM SjF
Verifikácia nového únavového kritéria pri viacosom namáhaní20142014Mladý výskumníkP. NovotnýÚAMM SjF
Verifikácia únavového kritéria pri multiaxiálnom neproporcionálnom zaťažení (ťah-krut)20142015Pokračujúci mladý výskumníkM. MargetinÚAMM SjF
Vplyv termálneho zaťaženia na dynamiku kotúčových bŕzd a nimi emitovaného hluku (1/0841/13)20132016VEGAL. StarekÚAMM SjF
Vypracovanie projektovej dokumentácie a analýza "Vplyv vybraných mechanických a energetických parametrov pri prestavbe vyradených lodných kontajnerov a ich recyklácia"20152015-- Iný domáci --R. JančoÚAMM SjF
Výskum vlastností materiálov a ich vývoj pre nosné konštrukcie a pruženie v prívesovej technike (APVV-17-0666)20182022APVV - Všeobecná výzvaP. ŠolekÚAMM SjF
Výskum vplyvu pružných prvkov na prenos dynamického zaťaženia pôsobiaceho od vozovky do konštrukčných uzlov vozidla20112012Mladý výskumníkP. LorencÚAMM SjF
Výskum vplyvu termálneho zaťaženia na dynamiku kotúčových bŕzd a výskyt hluku20122013Mladý výskumníkA. SuchalÚAMM SjF
Vývoj novej metódy na extrakciu záťažových cyklov pre potreby odhadu únavovej životnosti konštrukcií zaťažených náhodný viacosovým neproporcionálnym zaťažením. (1/0730/19)20192021VEGAM. MargetinÚAMM SjF
Vývoj retraktora pre operácie v dutine brušnej (APVV-15-0757)20162019APVV - Všeobecná výzvaB. HučkoÚAMM SjF
Získavanie energie z kmitajúcich sústav (1/0298/13)20132016VEGAP. ŠolekÚAMM SjF
Zriadenie centra excelentnosti nadnárodného významu pre výskum korózie a koróznej erózie v prostredí petrochemického priemyslu (CENT - Corrosion Erosion excelleNce cenTre)20142014OP VaVP. ÉlesztösÚAMM SjFLegenda:
Aktivní stavy:podanýřešenýschválený
Neaktivní stavy:neschválenýukončený neúspěšněukončený úspěšně