Institute of applied mechanics and mechatronics (FME) - list of projectsHelp


Use the application to show a list of projects of the selected department.

Number of entries found: 49

StateNameFromUntilTypeSupervisorDepartment
obhájený Advanced International Studies in Mechanics of Micro - & Nanosystems (EU/US ATLANTIS No 2008 ? 1767 / 001 ? 001 CPT USMOBI)20082012-- Iný domáci --P. ÉlesztösÚAMM FME
řešený Analýza seizmickej odolnosti nádrží na kvapalinu s nelineárnymi a časovo závislými parametrami (1/0742/15)20152017VEGAM. MusilÚAMM FME
zamítnutý Analýza vplyvu environmentálneho hluku na zdravie vo vzľahu ku kvantitatívnym a kvalitatívnym parametrom hlukovej expozície (APVV-17-0148)20182021APVV - Všeobecná výzvaS. ŽiaranÚAMM FME
řešený Analýza vplyvu štrukturálno-termálnych efektov na dynamickú nestabilitu komponentov kotúčových bŕzd20162016Mladý výskumníkP. KrausÚAMM FME
řešený Biomedicínske laborátorium (060STU-4/2016)20162018KEGAB. HučkoÚAMM FME
zamítnutý CENT - Corrosion Erosion excelleNce cenTre20142014OP VaVP. ÉlesztösÚAMM FME
přijatý Deformačno-napäťový stav pri trecom zváraní s premiešavaním pri rôznych vstupných parametroch20192019Mladý výskumníkP. ŠlesarÚAMM FME
zamítnutý Design and implementation of logical autonomous control of rail transport20182020Excelentné tímy mladých výskumníkovM. GašparíkÚAMM FME
podaný Detection of dynamic stresses causes in machine systems and reduction of their impact on reliability, safety, lifetime, environment and man (1/0226/19)20192021VEGAM. MusilÚAMM FME
podaný Detekcia porúch spojov komponentov konštrukcí na základe zmien ich modálno-spektrálnych vlastností20182018Mladý výskumníkR. HavelkaÚAMM FME
podaný Detekcia príčin dynamického namáhania strojových sústav v strategických prevádzkach a ich vplyv na spoľahlivosť, bezpečnosť, životnosť, prostredie a človeka a metódy redukcie ich vplyvu (1/0823/18)20182020VEGAM. MusilÚAMM FME
řešený Detekcia stupňa poškodenia konvexno-konkávneho ozubenia vibroakustickou diagnostikou a porovnanie jeho životnosti s HCR ozubením (1/0135/12)20132016VEGAS. ŽiaranÚAMM FME
přijatý Detekcia úniku v potrubí pomocou akustických metód20192019Mladý výskumníkR. IžoldÚAMM FME
řešený Detekcia zdrojov nízkofrekvenčné seizmického vlnenie mechanických sústav, jeho vplyv na ich spoľahlivosť a bezpečnosť, na prostredie a človeka a metódy redukcie (1/0544/16)20162018VEGAS. ŽiaranÚAMM FME
podaný Development of new cycle identification method for multiaxial fatigue life time estimation under nonproportional variable amplitude loading. (1/0730/19)20192021VEGAM. MargetinÚAMM FME
přijatý Development of retractor for operations un the abdominal cavity (APVV-15-0757)20162019APVV - Všeobecná výzvaB. HučkoÚAMM FME
podaný Dynamická analýza vlastností rotačných sústav20182018Mladý výskumníkS. MihelováÚAMM FME
obhájený Experimentálna štúdia vybraných materiálových vlastností polymérbetónu s rôznym zložením20152015Mladý výskumníkM. SzarvasÚAMM FME
řešený Extension of the validity ofthe computation standarts for the esismically resistant liquid storage tanks, in terms of safety at NPPS and other industrial areas (APVV-15-0630)20162018APVV - Všeobecná výzvaM. MusilÚAMM FME
obhájený Charakterizácia akustických odoziev fázových transformácií v metastabilnej austenitickej oceli AISI 30420182018Mladý výskumníkM. RačekÚAMM FME
podaný Implementation of the use of unconventional materials in the teaching of engineering subjects (023STU-4/2019)20192021KEGAM. MargetinÚAMM FME
podaný Interdisciplinary way of modern teaching in study program „Aplikovaná mechanika a mechatronika“ combine the physics of materials, engineering technologies and mechanics of materials (040STU-4/2019)20192021KEGAV. ChmelkoÚAMM FME
obhájený Materiálové vlastnosti horolezeckých lán20142014Mladý výskumníkF. HorvátÚAMM FME
obhájený Meranie vplyvu ortéz na pohybovú sústavu človeka20132013Mladý výskumníkM. ČekanÚAMM FME
obhájený Metóda konečných prvkov v dynamike štruktúr20112012Mladý výskumníkV. HókÚAMM FME
řešený Metódy detekcie poškodení strojných konštrukcií (1/0197/12)20132016VEGAM. MusilÚAMM FME
řešený Mikro-elektromechanický systém (MEMS) akumulácie energie pre využitie v medicíne (1/0712/14)20142016VEGAB. HučkoÚAMM FME
řešený Návrh a numerické overenie zdokonalenej rovnice vedenia tepla pre termomechanickú analýzu oceľových konštrukcií pracujúcich v extrémnych pracovných podmienkach metódou konečných prvkov (1/0627/13)20132016VEGAL. ÉcsiÚAMM FME
řešený Návrh materiálového modelu na numerickú simuláciu creepu pre nové TiAL intermetalické zliatiny (1/0740/16)20162018VEGAP. ÉlesztösÚAMM FME
řešený Nelineárne parametrické kmitanie nádob s kvapalinou20162016Mladý výskumníkM. SivýÚAMM FME
přijatý Nové spôsoby získavania elektrickej energie z nežiadúcich vibrácií20192019Mladý výskumníkP. GrosingerÚAMM FME
řešený Numerická analýza a experimentálne overenie vlastností pružných podkladov pod potrubným systémom20162016Mladý výskumníkV. ValkovičÚAMM FME
obhájený Odhad únavovej životnosti konštrukcií pri viacosovom stave napätosti20112012Mladý výskumníkR. ĎurkaÚAMM FME
řešený Poloautomatická prevodovka do osobného automobilu20162016Mladý výskumníkM. GašparíkÚAMM FME
přijatý Pravdepodobnostné prístupy riešenia potrubných systémov uložených na pružných podkladoch20192019Mladý výskumníkS. MihelováÚAMM FME
obhájený Riadenie žeriava s uvažovaním zmeny parametrov a nelinearít20182018Mladý výskumníkP. GrosingerÚAMM FME
zamítnutý Robotic senior assistant20182018Excelentné tímy mladých výskumníkovM. DzurillaÚAMM FME
podaný Rozšírenie aktuálnych metód výpočtu dynamickej nestability automobilových kotúčových bŕzd zahrnutím termálno-štrukturálnych efektov. (APVV-18-0411)2019--APVV - Všeobecná výzvaM. MusilÚAMM FME
řešený Štúdium získavania sféroidickej morfológie primárneho tuhého roztoku zliatiny hliníka na tvárnenie a jeho vplyvu na mechanické vlastnosti. (1/0876/14)20142017VEGAL. StančekÚAMM FME
řešený Theoretical and Practical Solution of Structures on Elastic Linear and Nonlinear Foundation (017STU-4/2018)20182020KEGAR. JančoÚAMM FME
obhájený Únavová životnosť pri dvojosovom namáhaní - kvantifikácia vrubových účinkov20132013Mladý výskumníkM. MargetinÚAMM FME
obhájený Verifikácia nového únavového kritéria pri viacosom namáhaní20142014Mladý výskumníkP. NovotnýÚAMM FME
obhájený Verifikácia únavového kritéria pri multiaxiálnom neproporcionálnom zaťažení (ťah-krut)20142015Pokračujúci mladý výskumníkM. MargetinÚAMM FME
řešený Vplyv termálneho zaťaženia na dynamiku kotúčových bŕzd a nimi emitovaného hluku (1/0841/13)20132016VEGAL. StarekÚAMM FME
obhájený Vypracovanie projektovej dokumentácie a analýza "Vplyv vybraných mechanických a energetických parametrov pri prestavbe vyradených lodných kontajnerov a ich recyklácia"20152015-- Iný domáci --R. JančoÚAMM FME
řešený Výskum vlastností materiálov a ich vývoj pre nosné konštrukcie a pruženie v prívesovej technike (APVV-17-0666)20182022APVV - Všeobecná výzvaP. ŠolekÚAMM FME
obhájený Výskum vplyvu pružných prvkov na prenos dynamického zaťaženia pôsobiaceho od vozovky do konštrukčných uzlov vozidla20112012Mladý výskumníkP. LorencÚAMM FME
obhájený Výskum vplyvu termálneho zaťaženia na dynamiku kotúčových bŕzd a výskyt hluku20122013Mladý výskumníkA. SuchalÚAMM FME
řešený Získavanie energie z kmitajúcich sústav (1/0298/13)20132016VEGAP. ŠolekÚAMM FMEKey:
Active states:přijatýapprovedřešenýin process of executionpodanýsubmitted
Inactive states:neobhájenýfailedzamítnutýnot approvedobhájenýsuccessfully completed