Sep 26, 2020   10:29 p.m. Edita
Academic information system

Institute of automation, measurement and applied informatics (FME) - list of projects


Use the application to show a list of projects of the selected department.

Number of entries found: 48

State
Name
From
UntilTypeSupervisorDepartment
Adaptácia novej definície fyzikálnej jednotky termodynamickej teploty kelvin v SR (APVV-18-0294)
2019--
APVV - Všeobecná výzva
ÚAMAI FME
Adaptive vibration energy harvesting with online parameter identification (SK-CN-2017-0001)
2018
2019
Bilaterálna spolupráca - SR - Čína
ÚAMAI FME
Adaptívne získavanie energie z vibrácií s priebežnou identifikáciou parametrov
2015
2017
Excelentné tímy mladých výskumníkov
ÚAMAI FME
Adaptívne získavanie energie z vibrácií s priebežnou identifikáciou parametrov (1/0033/18)
2018
2020
VEGAG. Takács
ÚAMAI FME
Advanced statistical and computational methods for measurement and metrology (APVV-15-0295)
20162020APVV - Všeobecná výzvaR. Palenčár
ÚAMAI FME
Aktívne tlmenie vibrácií mechanických konštrukcií pomocou numericky akcelerovaného prediktívneho riadenia (1/0144/15)
2015
2017
VEGAÚAMAI FME
Bunkový automat pri optimalizácii procesu kryštalizácie taveniny ocele pri plynulom odlievaní ako systému s rozloženými parametrami v Železiarňach Podbrezová, a.s. (APVV-18-0102)
2019
--APVV - Všeobecná výzvaÚAMAI FME
Efektívne metódy pre vnorené riadenie založené na optimalizácii (APVV-18-0023)2019
--
APVV - Všeobecná výzva
ÚAMAI FME
Innovative technologies for calibrating of measurement equipments (APVV-15-0164)
2016
2018
APVV - Všeobecná výzva
ÚAMAI FME
Kompetenčné centrum inteligentných technológií pre elektronizáciu a informatizáciu systémov a služieb (ITMS 26240220072)
20112014
OP VaV
ÚAMAI FME
Kompozitné aktuátory na tlmenie vibrácií pomocou materiálov s tvarovou pamäťou2011
2012
Mladý výskumník
ÚAMAI FME
Laserová navigácia mobilného robota
2014
2014
Mladý výskumník
ÚAMAI FME
Lignín ako kompozitný komponent do fenolformaldehydrovvých živíc a drevoplastu (APP-15-0201)
2016
2019
APVV - Všeobecná výzva
G. HulkóÚAMAI FME
Lokalizácia a navigácia autonómneho mobilného robota
2019
2019
Mladý výskumníkI. FiťkaÚAMAI FME
Lokalizácia a navigácia mobilného motora
2013
2013
Mladý výskumník
F. TóthÚAMAI FME
Meódy vyhodnotenia kalibrácie meradiel a prevodníkov (1/0098/18)
2018
2020VEGAR. PalenčárÚAMAI FME
Metódy skúmania vplyvu termomechanických snímačov teploty (1/0748/15)
2015
2017
VEGAS. ĎurišÚAMAI FME
Mobilný robotický systém2013
2013
Mladý výskumníkÚAMAI FME
Modelovanie a identifikácia posturálneho systému človeka
2015
2015
Mladý výskumník
B. Barbolyas
ÚAMAI FME
Modelovanie a identifikácia posturálneho systému človeka originálnou metódou rozvinutej trajektórie statokinezigramu
2016
2016Mladý výskumníkÚAMAI FME
Modernizácia laboretórii na meranie vybraných tepelnotechnických a technických veličín (006STU-4/2018)
2018
2020
KEGAR. PalenčárÚAMAI FME
Monitorovanie a ovládanie inteligentných HVAC systémov
2019
2019
Mladý výskumníkÚAMAI FME
Nelineárne riadenie s obmedze-niami a odhad stavu mechanic-kých systémov pre vnorené plat-formy riadenia (APVV-14-0399)
2015
2019APVV - Všeobecná výzvaÚAMAI FME
Nelineárny odhad stavu a parametrov pre samonapájané monitorovanie stavu konštrukcií (APVV-17-0240)
2018
2022
APVV - Všeobecná výzva
G. TakácsÚAMAI FME
Nelineárny odhad stavu a parametrov pre samonapájané monitorovanie stavu konštrukcií (APVV-18-0124)
2019
--
APVV - Všeobecná výzva
ÚAMAI FME
Nové metódy merania emisivity povrchov pevných materiálov (1/0610/17)
2017
2019
VEGA
ÚAMAI FME
Pokročilá lokalizácia a navigácia mobilných robotických systémov na báze nelineárneho numerického pozorovateľa. (1/0317/17)
2017
2019
VEGA
J. Vachálek
ÚAMAI FME
Pokročilé metódy vyhotovenia meraní a kalibrácie meradiel
2015
2017VEGA
ÚAMAI FME
Pokročilé techniky pre praktickú implementáciu stratégií prediktívneho riadenia (SK-FR-2015-0015)
2016
2017
Bilaterálna spolupráca - SR - FrancúzskoÚAMAI FME
Professor Aurel Stodola's 160th birthday - Anniversary Celebrations (038STU-4/2019)20192021
KEGA
ÚAMAI FME
Renewable energy resources (CII-SK-0405-02-1011)
2010
--CEEPUSJ. VlnkaÚAMAI FME
Riadenie robotického ramena autonómneho mobilného robotického systému
2015
2015
Mladý výskumník
T. KováčÚAMAI FME
Rýchla prototypizácia algoritmov pre nelineárne prediktívne riadenie rýchlych mechatronických systémov
2014
2014
Mladý výskumník
ÚAMAI FME
Stanovenie ovplyvňujúcich faktorov na metrologické vlastnosti snímačov pracujúcich na termoelektrickom princípe (APVV-17-0235)
2018
2022
APVV - Všeobecná výzva
S. ĎurišÚAMAI FME
Training in Embedded Predictive Control and Optimization (FP7-PEOPLE-2013-ITN-607957)2014
--
Initial training
ÚAMAI FME
Training in Embedded Predictive Control and Optimization (607957)
2014
2018
Initial training
ÚAMAI FME
Tvorba tématicky zameraných laboratórnych pracovísk pre implemetáciu rôznych typov vnorených platforiem do výučby (027STU-4/2017)
2017
2018
KEGAJ. VachálekÚAMAI FME
Virtuálne laboratórium 3D merania geometrických veličín (005STU-4/2012)
2013
2016
KEGA
ÚAMAI FME
Výskum metód merania vybraných kľúčových parametrov prevádzky špeciálnych opravníkových pásov s dôrazom na metrologickú nadväznosť, bezpečnosť a spoľahlivosť (APVV-18-0089)
2019
--
APVV - Všeobecná výzva
S. ĎurišÚAMAI FME
Vývoj inovatívnych metód pre primárnu metrológiu momentu sily aplikáciou silových účinkov (APVV-18-0066)2019
--
APVV - Všeobecná výzva
ÚAMAI FME
Vývoj softvérovej podpory s využitím fyzikálnej simulácie pre optimalizáciu procesov plynulého odlievania ocele ako systémov s rozloženými parametrami pre Železiarne Podbrezová, a.s. (APVV-14-2044)
2015
2019
APVV - Všeobecná výzva
ÚAMAI FME
Zabezpečenie metrologickej kontroly meradiel vnútro-očného tlaku (1/0556/18)
2018
2020
VEGA
ÚAMAI FME
Zabezpečenie nadväznosti meraní a modely vyhodnotenia meraní pre automobilové a biomedicínske inžinierstvo (1/0120/12)
2013
2016
VEGA
R. Palenčár
ÚAMAI FME
Založenie pilotného laboratória pre výučbu technológie programovateľných hradlových polí (005STU-4/2018)
2018
2020
KEGA
G. Takács
ÚAMAI FME
Zavádzanie progresívnych metód pre zvyšovanie úrovne vzdelávacieho procesu predmetu metrológie teploty (039STU-4/2017)
20172018
KEGA
ÚAMAI FME
Zlepšovanie vedomostnej úrovne a zručnosti študentov v oblasti navrhovania a aplikovania metód a prostriedkov na meranie geometric-kých veličín (014STU-4/2015)
2015
2017
KEGA
ÚAMAI FME
Zvýšenie úžitkových parametrov počítačom riadených rezacích strojov s nekonvenčnou kinematikou (1/0584/12)2013
2016
VEGA
ÚAMAI FME
5-axis robotic system for additive manufacturing
2018
2020
Excelentné tímy mladých výskumníkovM. GulanÚAMAI FMEKey:
Active states:
approved
in progresssubmitted
Inactive states:
failed
not approved
successfully completed