19. 1. 2020  9:18 Drahomíra, Mário, Sára
Akademický informační systém

Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF) - seznam projektů


Aplikace zobrazuje seznam projektů zvoleného pracoviště.

Počet nalezených záznamů: 48

StavNázevOdDoDruhGarantPracoviště
Adaptácia novej definície fyzikálnej jednotky termodynamickej teploty kelvin v SR (APVV-18-0294)2019--APVV - Všeobecná výzvaS. ĎurišÚAMAI SjF
Adaptívne získavanie energie z vibrácií s priebežnou identifikáciou parametrov20152017Excelentné tímy mladých výskumníkovG. TakácsÚAMAI SjF
Adaptívne získavanie energie z vibrácií s priebežnou identifikáciou parametrov (1/0033/18)20182020VEGAG. TakácsÚAMAI SjF
Adaptívne získavanie energie z vibrácií s priebežnou identifikáciou parametrov (SK-CN-2017-0001)20182019Bilaterálna spolupráca - SR - ČínaG. TakácsÚAMAI SjF
Aktívne tlmenie vibrácií mechanických konštrukcií pomocou numericky akcelerovaného prediktívneho riadenia (1/0144/15)20152017VEGAG. TakácsÚAMAI SjF
Bunkový automat pri optimalizácii procesu kryštalizácie taveniny ocele pri plynulom odlievaní ako systému s rozloženými parametrami v Železiarňach Podbrezová, a.s. (APVV-18-0102)2019--APVV - Všeobecná výzvaG. HulkóÚAMAI SjF
Efektívne metódy pre vnorené riadenie založené na optimalizácii (APVV-18-0023)2019--APVV - Všeobecná výzvaB. Rohaľ-IlkivÚAMAI SjF
Inovatívne technológie v oblasti kalibrácií a overenia meracích zariadení (APVV-15-0164)20162018APVV - Všeobecná výzvaS. ĎurišÚAMAI SjF
Kompetenčné centrum inteligentných technológií pre elektronizáciu a informatizáciu systémov a služieb (ITMS 26240220072)20112014OP VaVG. HulkóÚAMAI SjF
Kompozitné aktuátory na tlmenie vibrácií pomocou materiálov s tvarovou pamäťou20112012Mladý výskumníkG. TakácsÚAMAI SjF
Laserová navigácia mobilného robota20142014Mladý výskumníkĽ. ČapuchaÚAMAI SjF
Lignín ako kompozitný komponent do fenolformaldehydrovvých živíc a drevoplastu (APP-15-0201)20162019APVV - Všeobecná výzvaG. HulkóÚAMAI SjF
Lokalizácia a navigácia autonómneho mobilného robota20192019Mladý výskumníkI. FiťkaÚAMAI SjF
Lokalizácia a navigácia mobilného motora20132013Mladý výskumníkF. TóthÚAMAI SjF
Meódy vyhodnotenia kalibrácie meradiel a prevodníkov (1/0098/18)20182020VEGAR. PalenčárÚAMAI SjF
Metódy skúmania vplyvu termomechanických snímačov teploty (1/0748/15)20152017VEGAS. ĎurišÚAMAI SjF
Mobilný robotický systém20132013Mladý výskumníkT. KrasňanskýÚAMAI SjF
Modelovanie a identifikácia posturálneho systému človeka20152015Mladý výskumníkB. BarbolyasÚAMAI SjF
Modelovanie a identifikácia posturálneho systému človeka originálnou metódou rozvinutej trajektórie statokinezigramu20162016Mladý výskumníkB. BarbolyasÚAMAI SjF
Modernizácia laboretórii na meranie vybraných tepelnotechnických a technických veličín (006STU-4/2018)20182020KEGAR. PalenčárÚAMAI SjF
Monitorovanie a ovládanie inteligentných HVAC systémov20192019Mladý výskumníkP. MinarčíkÚAMAI SjF
Nelineárne riadenie s obmedze-niami a odhad stavu mechanic-kých systémov pre vnorené plat-formy riadenia (APVV-14-0399)20152019APVV - Všeobecná výzvaB. Rohaľ-IlkivÚAMAI SjF
Nelineárny odhad stavu a parametrov pre samonapájané monitorovanie stavu konštrukcií (APVV-17-0240)20182022APVV - Všeobecná výzvaG. TakácsÚAMAI SjF
Nelineárny odhad stavu a parametrov pre samonapájané monitorovanie stavu konštrukcií (APVV-18-0124)2019--APVV - Všeobecná výzvaG. TakácsÚAMAI SjF
Nové metódy merania emisivity povrchov pevných materiálov (1/0610/17)20172019VEGAP. PavlásekÚAMAI SjF
Pokročilá lokalizácia a navigácia mobilných robotických systémov na báze nelineárneho numerického pozorovateľa. (1/0317/17)20172019VEGAJ. VachálekÚAMAI SjF
Pokročilé metódy vyhotovenia meraní a kalibrácie meradiel20152017VEGAR. PalenčárÚAMAI SjF
Pokročilé štatistické a výpočtové metódy pre meranie a metrológiu (APVV-15-0295)20162020APVV - Všeobecná výzvaR. PalenčárÚAMAI SjF
Pokročilé techniky pre praktickú implementáciu stratégií prediktívneho riadenia (SK-FR-2015-0015)20162017Bilaterálna spolupráca - SR - FrancúzskoB. Rohaľ-IlkivÚAMAI SjF
Renewable energy resources (CII-SK-0405-02-1011)2010--CEEPUSJ. VlnkaÚAMAI SjF
Riadenie robotického ramena autonómneho mobilného robotického systému20152015Mladý výskumníkT. KováčÚAMAI SjF
Rýchla prototypizácia algoritmov pre nelineárne prediktívne riadenie rýchlych mechatronických systémov20142014Mladý výskumníkM. GulanÚAMAI SjF
Stanovenie ovplyvňujúcich faktorov na metrologické vlastnosti snímačov pracujúcich na termoelektrickom princípe (APVV-17-0235)20182022APVV - Všeobecná výzvaS. ĎurišÚAMAI SjF
Training in Embedded Predictive Control and Optimization (FP7-PEOPLE-2013-ITN-607957)2014--Initial trainingB. Rohaľ-IlkivÚAMAI SjF
Training in Embedded Predictive Control and Optimization (607957)20142018Initial trainingB. Rohaľ-IlkivÚAMAI SjF
Tvorba tématicky zameraných laboratórnych pracovísk pre implemetáciu rôznych typov vnorených platforiem do výučby (027STU-4/2017)20172018KEGAJ. VachálekÚAMAI SjF
Virtuálne laboratórium 3D merania geometrických veličín (005STU-4/2012)20132016KEGAR. PalenčárÚAMAI SjF
Výskum metód merania vybraných kľúčových parametrov prevádzky špeciálnych opravníkových pásov s dôrazom na metrologickú nadväznosť, bezpečnosť a spoľahlivosť (APVV-18-0089)2019--APVV - Všeobecná výzvaS. ĎurišÚAMAI SjF
Vývoj inovatívnych metód pre primárnu metrológiu momentu sily aplikáciou silových účinkov (APVV-18-0066)2019--APVV - Všeobecná výzvaS. ĎurišÚAMAI SjF
Vývoj softvérovej podpory s využitím fyzikálnej simulácie pre optimalizáciu procesov plynulého odlievania ocele ako systémov s rozloženými parametrami pre Železiarne Podbrezová, a.s. (APVV-14-2044)20152019APVV - Všeobecná výzvaG. HulkóÚAMAI SjF
Zabezpečenie metrologickej kontroly meradiel vnútro-očného tlaku (1/0556/18)20182020VEGAS. ĎurišÚAMAI SjF
Zabezpečenie nadväznosti meraní a modely vyhodnotenia meraní pre automobilové a biomedicínske inžinierstvo (1/0120/12)20132016VEGAR. PalenčárÚAMAI SjF
Založenie pilotného laboratória pre výučbu technológie programovateľných hradlových polí (005STU-4/2018)20182020KEGAG. TakácsÚAMAI SjF
Zavádzanie progresívnych metód pre zvyšovanie úrovne vzdelávacieho procesu predmetu metrológie teploty (039STU-4/2017)20172018KEGAS. ĎurišÚAMAI SjF
Zlepšovanie vedomostnej úrovne a zručnosti študentov v oblasti navrhovania a aplikovania metód a prostriedkov na meranie geometric-kých veličín (014STU-4/2015)20152017KEGAR. PalenčárÚAMAI SjF
Zvýšenie úžitkových parametrov počítačom riadených rezacích strojov s nekonvenčnou kinematikou (1/0584/12)20132016VEGAE. KurekováÚAMAI SjF
160 rokov narodenia profesora Aurela Stodolu - oslavy výročia (038STU-4/2019)20192021KEGAJ. VlnkaÚAMAI SjF
5-osový robotický systém pre aditívnu výrobu20182020Excelentné tímy mladých výskumníkovM. GulanÚAMAI SjFLegenda:
Aktivní stavy:podanýřešenýschválený
Neaktivní stavy:neschválenýukončený neúspěšněukončený úspěšně