Institute of automation, measurement and applied informatics (FME) - list of projectsHelp


Use the application to show a list of projects of the selected department.

Number of entries found: 48

StateNameFromUntilTypeSupervisorDepartment
podaný Adaptácia novej definície fyzikálnej jednotky termodynamickej teploty kelvin v SR (APVV-18-0294)2019--APVV - Všeobecná výzvaS. ĎurišÚAMAI FME
podaný Adaptive vibration energy harvesting with online parameter identification (SK-CN-2017-0001)20182019Bilaterálna spolupráca - SR - ČínaG. TakácsÚAMAI FME
řešený Adaptívne získavanie energie z vibrácií s priebežnou identifikáciou parametrov20152017Excelentné tímy mladých výskumníkovG. TakácsÚAMAI FME
podaný Adaptívne získavanie energie z vibrácií s priebežnou identifikáciou parametrov (1/0033/18)20182020VEGAG. TakácsÚAMAI FME
přijatý Advanced statistical and computational methods for measurement and metrology (APVV-15-0295)20162020APVV - Všeobecná výzvaR. PalenčárÚAMAI FME
řešený Aktívne tlmenie vibrácií mechanických konštrukcií pomocou numericky akcelerovaného prediktívneho riadenia (1/0144/15)20152017VEGAG. TakácsÚAMAI FME
podaný Bunkový automat pri optimalizácii procesu kryštalizácie taveniny ocele pri plynulom odlievaní ako systému s rozloženými parametrami v Železiarňach Podbrezová, a.s. (APVV-18-0102)2019--APVV - Všeobecná výzvaG. HulkóÚAMAI FME
podaný Efektívne metódy pre vnorené riadenie založené na optimalizácii (APVV-18-0023)2019--APVV - Všeobecná výzvaB. Rohaľ-IlkivÚAMAI FME
přijatý Innovative technologies for calibrating of measurement equipments (APVV-15-0164)20162018APVV - Všeobecná výzvaS. ĎurišÚAMAI FME
řešený Kompetenčné centrum inteligentných technológií pre elektronizáciu a informatizáciu systémov a služieb (ITMS 26240220072)20112014OP VaVG. HulkóÚAMAI FME
obhájený Kompozitné aktuátory na tlmenie vibrácií pomocou materiálov s tvarovou pamäťou20112012Mladý výskumníkG. TakácsÚAMAI FME
obhájený Laserová navigácia mobilného robota20142014Mladý výskumníkĽ. ČapuchaÚAMAI FME
řešený Lignín ako kompozitný komponent do fenolformaldehydrovvých živíc a drevoplastu (APP-15-0201)20162019APVV - Všeobecná výzvaG. HulkóÚAMAI FME
přijatý Lokalizácia a navigácia autonómneho mobilného robota20192019Mladý výskumníkI. FiťkaÚAMAI FME
obhájený Lokalizácia a navigácia mobilného motora20132013Mladý výskumníkF. TóthÚAMAI FME
řešený Meódy vyhodnotenia kalibrácie meradiel a prevodníkov (1/0098/18)20182020VEGAR. PalenčárÚAMAI FME
řešený Metódy skúmania vplyvu termomechanických snímačov teploty (1/0748/15)20152017VEGAS. ĎurišÚAMAI FME
obhájený Mobilný robotický systém20132013Mladý výskumníkT. KrasňanskýÚAMAI FME
obhájený Modelovanie a identifikácia posturálneho systému človeka20152015Mladý výskumníkB. BarbolyasÚAMAI FME
řešený Modelovanie a identifikácia posturálneho systému človeka originálnou metódou rozvinutej trajektórie statokinezigramu20162016Mladý výskumníkB. BarbolyasÚAMAI FME
řešený Modernizácia laboretórii na meranie vybraných tepelnotechnických a technických veličín (006STU-4/2018)20182020KEGAR. PalenčárÚAMAI FME
přijatý Monitorovanie a ovládanie inteligentných HVAC systémov20192019Mladý výskumníkP. MinarčíkÚAMAI FME
řešený Nelineárne riadenie s obmedze-niami a odhad stavu mechanic-kých systémov pre vnorené plat-formy riadenia (APVV-14-0399)20152019APVV - Všeobecná výzvaB. Rohaľ-IlkivÚAMAI FME
zamítnutý Nelineárny odhad stavu a parametrov pre samonapájané monitorovanie stavu konštrukcií (APVV-17-0240)20182022APVV - Všeobecná výzvaG. TakácsÚAMAI FME
podaný Nelineárny odhad stavu a parametrov pre samonapájané monitorovanie stavu konštrukcií (APVV-18-0124)2019--APVV - Všeobecná výzvaG. TakácsÚAMAI FME
řešený Nové metódy merania emisivity povrchov pevných materiálov (1/0610/17)20172019VEGAP. PavlásekÚAMAI FME
řešený Pokročilá lokalizácia a navigácia mobilných robotických systémov na báze nelineárneho numerického pozorovateľa. (1/0317/17)20172019VEGAJ. VachálekÚAMAI FME
řešený Pokročilé metódy vyhotovenia meraní a kalibrácie meradiel20152017VEGAR. PalenčárÚAMAI FME
obhájený Pokročilé techniky pre praktickú implementáciu stratégií prediktívneho riadenia (SK-FR-2015-0015)20162017Bilaterálna spolupráca - SR - FrancúzskoB. Rohaľ-IlkivÚAMAI FME
podaný Professor Aurel Stodola's 160th birthday - Anniversary Celebrations (038STU-4/2019)20192021KEGAJ. VlnkaÚAMAI FME
řešený Renewable energy resources (CII-SK-0405-02-1011)2010--CEEPUSJ. VlnkaÚAMAI FME
obhájený Riadenie robotického ramena autonómneho mobilného robotického systému20152015Mladý výskumníkT. KováčÚAMAI FME
obhájený Rýchla prototypizácia algoritmov pre nelineárne prediktívne riadenie rýchlych mechatronických systémov20142014Mladý výskumníkM. GulanÚAMAI FME
zamítnutý Stanovenie ovplyvňujúcich faktorov na metrologické vlastnosti snímačov pracujúcich na termoelektrickom princípe (APVV-17-0235)20182022APVV - Všeobecná výzvaS. ĎurišÚAMAI FME
řešený Training in Embedded Predictive Control and Optimization (FP7-PEOPLE-2013-ITN-607957)2014--Initial trainingB. Rohaľ-IlkivÚAMAI FME
řešený Training in Embedded Predictive Control and Optimization (607957)20142018Initial trainingB. Rohaľ-IlkivÚAMAI FME
řešený Tvorba tématicky zameraných laboratórnych pracovísk pre implemetáciu rôznych typov vnorených platforiem do výučby (027STU-4/2017)20172018KEGAJ. VachálekÚAMAI FME
obhájený Virtuálne laboratórium 3D merania geometrických veličín (005STU-4/2012)20132016KEGAR. PalenčárÚAMAI FME
podaný Výskum metód merania vybraných kľúčových parametrov prevádzky špeciálnych opravníkových pásov s dôrazom na metrologickú nadväznosť, bezpečnosť a spoľahlivosť (APVV-18-0089)2019--APVV - Všeobecná výzvaS. ĎurišÚAMAI FME
podaný Vývoj inovatívnych metód pre primárnu metrológiu momentu sily aplikáciou silových účinkov (APVV-18-0066)2019--APVV - Všeobecná výzvaS. ĎurišÚAMAI FME
řešený Vývoj softvérovej podpory s využitím fyzikálnej simulácie pre optimalizáciu procesov plynulého odlievania ocele ako systémov s rozloženými parametrami pre Železiarne Podbrezová, a.s. (APVV-14-2044)20152019APVV - Všeobecná výzvaG. HulkóÚAMAI FME
řešený Zabezpečenie metrologickej kontroly meradiel vnútro-očného tlaku (1/0556/18)20182020VEGAS. ĎurišÚAMAI FME
řešený Zabezpečenie nadväznosti meraní a modely vyhodnotenia meraní pre automobilové a biomedicínske inžinierstvo (1/0120/12)20132016VEGAR. PalenčárÚAMAI FME
řešený Založenie pilotného laboratória pre výučbu technológie programovateľných hradlových polí (005STU-4/2018)20182020KEGAG. TakácsÚAMAI FME
řešený Zavádzanie progresívnych metód pre zvyšovanie úrovne vzdelávacieho procesu predmetu metrológie teploty (039STU-4/2017)20172018KEGAS. ĎurišÚAMAI FME
řešený Zlepšovanie vedomostnej úrovne a zručnosti študentov v oblasti navrhovania a aplikovania metód a prostriedkov na meranie geometric-kých veličín (014STU-4/2015)20152017KEGAR. PalenčárÚAMAI FME
řešený Zvýšenie úžitkových parametrov počítačom riadených rezacích strojov s nekonvenčnou kinematikou (1/0584/12)20132016VEGAE. KurekováÚAMAI FME
řešený 5-axis robotic system for additive manufacturing20182020Excelentné tímy mladých výskumníkovM. GulanÚAMAI FMEKey:
Active states:přijatýapprovedřešenýin progresspodanýsubmitted
Inactive states:neobhájenýfailedzamítnutýnot approvedobhájenýsuccessfully completed