Institute of Process Engineering (FME) - list of projectsHelp


Use the application to show a list of projects of the selected department.

Number of entries found: 28

StateNameFromUntilTypeSupervisorDepartment
obhájený Analýza a simulácia síl pôsobiacich na lopatku pri miešaní partikulárnych látok20122013Mladý výskumníkP. PeciarÚPI FME
řešený Analýza termomechanických vlastností práškových materiálov počas jednoosového stláčania vo farmaceutickom priemysle20152017Excelentné tímy mladých výskumníkovP. PeciarÚPI FME
obhájený Aplikovaný výskum technológie plazmotermických procesov (26240120070)20112014OP VaVM. VarcholaÚPI FME
podaný Application of DEM method for education of particulate materials processes (025STU-4/2018)20182020KEGAP. PeciarÚPI FME
podaný Application of DEM method in the education of process technology (016STU-4/2019)20192021KEGAM. PeciarÚPI FME
obhájený Aproximatívne modelovanie procesných charakteristík cyklónových separátorov20132013Mladý výskumníkĽ. BriššÚPI FME
neobhájený Energetika procesu miešania partikulárnych látok20162016Mladý výskumníkB. TomášováÚPI FME
podaný Konštrukcia a prevádzkové vlastnosti výmenníka tepla s koaxiálnymi skrutkovito zvinutými rúrami (1/0223/18)20182021VEGAŠ. GuželaÚPI FME
obhájený Modelovanie termodynamických aspektov pri stláčaní sypkého materiálu pomocou MKP20132013Mladý výskumníkA. KrokÚPI FME
obhájený Modifikácia experimentálneho zariadenia na výskum kavitácie20152015Mladý výskumníkZ. CsukaÚPI FME
obhájený Optimalizácia granulátu pre proces rekarbonizácie vo fluidizovanej vrstve20182018Mladý výskumníkR. RužinskýÚPI FME
podaný Research of special advanced technologies of particulate materials (1/0028/19)20192021VEGAP. PeciarÚPI FME
podaný Rheological properties of the multiphase system (1/0303/18)20182020VEGAR. FeketeÚPI FME
řešený Slovak-Austrian-German-Alliance for Vocational Education and Training (2015-1-SK01-KA202-008951)20152017ERASMUS+M. PeciarÚPI FME
podaný Spracovanie odpadných polyolefínov na plynné monoméry a zmesné etylétery (APVV-18-0348)2019--APVV - Všeobecná výzvaM. PeciarÚPI FME
zamítnutý The research of continual agglomeration of the pharmaceutical powders20182020Excelentné tímy mladých výskumníkovO. MachoÚPI FME
obhájený Vplyv polymérnych aditív na hydrodynamiku prúdenia kvapalín v aparátoch s turbulentným vírovým tokom20182018Mladý výskumníkE. PuškášováÚPI FME
obhájený Vplyv procesných parametrov vysokošmykovej granulácie na rast aglomerátov20152015Mladý výskumníkO. MachoÚPI FME
podaný Výmenník tepla s koaxiálnymi skrutkovito zvinutými rúrami (APVV-18-0430)2019--APVV - Všeobecná výzvaŠ. GuželaÚPI FME
podaný Výskum a transformácia viacfázových sústav pre nekonvenčné pokročilé materiály s exaktnými mechanicko-fyzikálnymi vlastnosťami (APVV-18-0092)2019--APVV - Všeobecná výzvaP. PeciarÚPI FME
zamítnutý Výskum nekonvenčných pokročilých materiálov aplikáciou procesu granulácie viacfázových sústav (APVV-17-0029)20182021APVV - Všeobecná výzvaP. PeciarÚPI FME
zamítnutý Výskum progresívneho výmenníka tepla (APVV-17-0193)20182022APVV - Všeobecná výzvaŠ. GuželaÚPI FME
řešený Výskum progresívnych technológií mechaniky partikulárnych látok (1/0276/17)20172019VEGAM. PeciarÚPI FME
řešený Výskum vlastností liekových foriem s riadeným uvolňovaním účinnej látky využitím procesu extrúzie a sferonizácie20162018Excelentné tímy mladých výskumníkovP. PeciarÚPI FME
zamítnutý Výskum vplyvu procesu polymerizácie a sušenia PVC latexu na parametre PVC plastisolov (APVV-17-0347)20182022APVV - Všeobecná výzvaM. PeciarÚPI FME
podaný Výskum vplyvu procesu polymerizácie a sušenia PVC latexu na parametre PVC plastisolov (APVV-18-0370)2019--APVV - Všeobecná výzvaM. PeciarÚPI FME
obhájený Základný výskum procesov v mechanike partikulárnych materiálov (1/0652/13)20132015VEGAM. PeciarÚPI FME
přijatý Znižovanie straty mechanickej energie dávkovaním polyakrylamidu do turbulentného prúdu vody20192019Mladý výskumníkE. PuškášováÚPI FMEKey:
Active states:přijatýapprovedřešenýin process of executionpodanýsubmitted
Inactive states:neobhájenýfailedzamítnutýnot approvedobhájenýsuccessfully completed