16. 7. 2020  19:16 Drahomír
Akademický informačný systém

Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI) - zoznam projektov


Aplikácie zobrazujú zoznam projektov vybraného pracoviska.

Počet nájdených záznamov: 71

Stav
NázovOdDoDruh
Garant
Pracovisko
Analýza indukovanej aktivity materiálov energetických jadrových reaktorov a hodnotenie jej vplyvu na mikroštruktúru (1/0204/13)
2013
2016
VEGA
V. Slugeň
ÚJFI FEI
Analýzy vybraných materiálov tlakovej nádoby reaktora za účelom predĺženia prevádzkovej životnosti (AMTNR )
2020
2021
Mladý výskumník
ÚJFI FEI
Benchmarkové úlohy pre reaktory VVER-440 (BU-40)
20142014
-- Iný domáci --
ÚJFI FEI
Bezpečná a efektívna budúcnost’ jadrovej energetik (041STU-4/2019)
2019
2021
KEGA
ÚJFI FEI
Centrum pre prevádzku a vyraďovanie jadrových zariadení (CEPVYJZ) (001STU-2/2014)2014
2016
-- Iný domáci --ÚJFI FEI
Detekcia ionizujúcich častíc s využitím senzorov na báze semiizolačného GaAs a 4H-SiC pre fyziku vysokých energií (2/0152/16)
20162019VEGAÚJFI FEI
Elektromagnetické a elektrónové vlastnosti malých systémov a metamateriálov (APVV-0108-11)
2012
2015
APVV - Všeobecná výzva
ÚJFI FEI
ESA - RIT (4000116936/16/NL/NDe)
2016
2018
-- Iný medzinárodný --ÚJFI FEI
ESA - SEES (4000117400/16/NL/NDe)
2016
2018
-- Iný medzinárodný --
ÚJFI FEI
European Joint Programme on Radioactive Waste Management (847593)
2019
2024
H2020: Nuclear Fission, Fusion and Radiation Protection Research (CSA)
ÚJFI FEI
European Nuclear Experimental Educational Platform (847555)
20192022
H2020: Nuclear Fission, Fusion and Radiation Protection Research (CSA)
J. HaščíkÚJFI FEI
Hodnotenie dlohodobej bezpečnosti hlbinného úložiska prostredníctvom modelu referenčnej biosféry2018
2018
Mladý výskumníkD. FlamíkováÚJFI FEI
Hodnotenie podobnosti a neistôt reaktorov typu VVER (HOPONE)
2017
2017Mladý výskumníkJ. LűleyÚJFI FEI
Hodnotenie radiačného rizika pri demontáži veľkých komponentov, pretavbe rádioaktívnych materiálov z vyraďovania jadrových elektrární a ukladaní vyhoretého jadrového paliva do hlbinného úložiska (HORAR)2015
2015
-- Iný domáci --M. Hornáček
ÚJFI FEI
Hodnotenie radiačnej odolnosti ODS ocelí pre fúzne a štiepne technológie (1/0366/12)
20122015VEGAJ. DegmováÚJFI FEI
Hyperjemné interakcie medzi jadrom a elektrónovým obalom ako nástroj špeciačnej analýzy železa (1/0130/20)
2020
2023
VEGA
ÚJFI FEI
Charakterizácia nových materiálov pre vysoko kapacitné batérie (CHARBAT)
2015
2015
-- Iný domáci --
P. Novák
ÚJFI FEI
In situ meranie ionizujúcim žiarením indukovaného termomagnetického efektu
2016
2016
-- Iný domáci --ÚJFI FEI
In situ meranie ionizujúcim žiarením indukovaného termomagnetického efektu 2 (InTerMag2)
2017
2017
Mladý výskumníkT. Iliť
ÚJFI FEI
Inovácia meracích systémov pri meraní nízkych aktivít pre potreby vyraďovania (IMERA)
2019
2019Mladý výskumníkB. StríbrnskýÚJFI FEI
Integrované vzdelávanie v nanotechnológiách a nanovedách (026STU-4/2015)
2015
2017
KEGA
ÚJFI FEI
Internacionalizácia a realizácia vzdelávania v interdisciplinárnych odboroch (019STU-4/2012)
2012
2014
KEGA
M. Pavlovič
ÚJFI FEI
Iónmi bombardované amorfné zlaitiny vyšetrované synchrotrónovým žiarením (NANOSR)20132013
-- Iný domáci --
ÚJFI FEI
Kompetenčné centrum pre nové materiály, pokročilé technológie a eneregetiku (26240220073)
2011
2014
-- Iný domáci --
J. KubicaÚEAE FEI
Konštrukčné materiály fúznych a štiepnych reaktorov (1/0477/16)
2016
2019VEGA
ÚJFI FEI
Konštrukčné materiály jadrových zariadení (1/0395/20)
2020
2023
VEGAÚJFI FEI
Kooperačné vzdelávanie v nanotechnológiách a nanovedách (025STU-4/2020)
20202022
KEGA
J. CirákÚJFI FEI
Lokálna štruktúra a magnetické správanie sa pokročilých multifázových zliatin pri extrémnych podmienkach (1/0182/16)20162019VEGAM. Miglierini
ÚJFI FEI
MEACTOS - Mitigating Environmentally Assissted Cracking Through Optimisation of Surface Condition (755151)
2017
2020
H2020: Excellence: Európska rada pre výskum (ERC)
ÚJFI FEI
Mikroštrukturálna charakterizácia moderných ocelí vystavených extrémnym radiačným prostrediam (1/0382/20)
2020
2022
VEGA
ÚJFI FEI
Moderné amorfné a polykryštalické funkčné materiály pre senzory a aktuátory. (APVV-16-0079)
2017
2021APVV - Všeobecná výzva
ÚJFI FEI
Nanokompozitné tenké vrstvy -- vlastnosti a použitie v senzorike (2/0165/13)
2013
2016
VEGAÚJFI FEI
Nanokryštalické komplexy železa v biologických tkanivách (1/0220/12)
2012
2015
VEGAM. MiglieriniÚJFI FEI
NANOTIP-Hrotom indukované SPM procesy: zobrazovanie a nanomanipulácia (APVV-0207-11)20122015
APVV - Všeobecná výzva
P. BokesÚJFI FEI
Návrh experimentálneho zariadenia pre meranie emitancie neutrónového zdroja (NEZ – MEN)20152015-- Iný domáci --
ÚJFI FEI
Neutrické výpočty aktívnej zóny demonštačnej jednotky ALLEGRO (GoALL)
2012
2013-- Iný domáci --B. Vrban
ÚJFI FEI
Neutronické analýzy rýchleho plynom chladeného reaktora (APVV-0123-12)2013
2017
APVV - Všeobecná výzva
ÚJFI FEI
Nové metódy pre systémy zvyšovania bezpečnosti jadrového palivového cyklu (APVV-16-0288)
2017
2021
APVV - Všeobecná výzva
ÚJFI FEI
Nové polovodičové detektory neutrónov (APVV-0321-11)
2012
2015APVV - Všeobecná výzva
ÚJFI FEI
Nové stabilizované a štruktúrne usporiadané opticky a fotoelektricky aktívne organické materiály (1/0501/15)
2015
2015
VEGAJ. Cirák
ÚJFI FEI
Nové výzvy fyzikálneho vzdelávania na technických univerzitách (031STU-4/2013)2013
2015
KEGAP. Bokes
ÚJFI FEI
Numerické modelovanie šírenia vĺn v periodických štruktúrach (NUMOPE)
2012
2013
-- Iný domáci --ÚJFI FEI
Pixelové senzory rtg. a gama žiarenia pre použitie najmä v digitálnej rádiografii (2/0062/13)
2013
2015VEGAV. NečasÚJFI FEI
Polovodičové nanomembrány pre hybridné súčiastky (APVV-15-0243)20162019
APVV - Všeobecná výzva
J. CirákÚJFI FEI
Porovnávanie progresívnych materiálov vopred zvolených pre inovatívne jadrové reaktory (16735/RO-IAEA-Degmova)
2011
2018
-- Iný medzinárodný --
ÚJFI FEI
Posúdenie dizajnu plynom chladeného rýchleho reaktora
2016
2016
-- Iný domáci --ÚJFI FEI
Posúdenie dizajnu plynom chladeného rýchleho reaktora - pokračovanie (PoDi-P)
2017
2017
Mladý výskumníkÚJFI FEI
Posúdenie efektívnosti regulačného systému reaktora GFR (PersGFR)
2014
2014
-- Iný domáci --
ÚJFI FEI
Prenos tepla 2021 (002STU-4/2019)20192021KEGAP. BokesÚJFI FEI
Radiačná dechlorácia polychlórovaných bifenylov v sedimentoch
2016
2016-- Iný domáci --
ÚJFI FEI
Radiačná odolnosť nanokryštalických kovových zliatín voči rôznym druhom žiarenia (1/0286/12)
20122014
VEGA
ÚJFI FEI
Rádioaktívne materiály v jadrových zariadeniach (1/0863/17)
2017
2020
VEGA
ÚJFI FEI
Rádioaktívne materiály v perspektívnych jadrových palivových cykloch a v jadrových zariadeniach vyraďovaných z prevádzky (1/0796/13)
2013
2016
VEGA
ÚJFI FEI
Stanovenie indukovanej aktivity konštrukčných materiálov reaktorov (SIAKMR)
2020
2021
Mladý výskumník
ÚJFI FEI
Stanovenie priestorových váhových funkcií ex-core detektorov pre reaktor VVER-440 (SPEFD)20202021Mladý výskumníkP. HausnerÚJFI FEI
Structural Transformations of Amorphorus Alloys for Energy Applications (IAEA/CRP 17230/RO)
2012
2014
-- Iný medzinárodný --
ÚJFI FEI
Systém monitorovania experimentálneho zariadenia na meranie emitacie neutrónového zdroja20162016
-- Iný domáci --
Š. Čerba
ÚJFI FEI
Šírenie vĺn vo fotonických a plazmonických štruktúrach (SIFOP)
20132013
-- Iný domáci --
ÚJFI FEI
Štruktúrne a magnetické vlastnosti iónmi ožiarených kovových skiel (SK-PL-0032-12)
2013
2013
Bilaterálna spolupráca - SR - Poľsko
ÚJFI FEI
Štruktúrne formy depozitov železa v organizmoch (SK-CZ-2013-0042)20142015
Bilaterálna spolupráca - SR - Česko
M. MiglieriniÚJFI FEI
Štúdium interakcií vodíka s defektami v štruktúrnych zliatinách pomocou pozitrónovje anihilačnej spektroskopie (SK-CZ-2013-0197)20142015Bilaterálna spolupráca - SR - ČeskoÚJFI FEI
Štúdium radiačnej degradácie konštrukčných materiálov pokročilých jadrových reaktorov. (1/0104/17)
2017
2020
VEGA
ÚJFI FEI
Transportné procesy v nehomogénnych štruktúrach (1/0372/13)20132016
VEGA
P. Markoš
ÚJFI FEI
Vlastnosti nanokryštalických zliatin po ožiarení ťažkými časticami a elektrónmi (1/0561/17)
2017
2019
VEGA
ÚJFI FEI
Vybrané problémy z hodnotenia dlhodobej bezpečnosti hlbinného úložiska VJP (VYHLB)
2017
2017
Mladý výskumníkD. Barátová
ÚJFI FEI
Výskum technológií pre reaktory chladené superkritickou vodou (SCWR Generation IV):experimentálne hodnotenie degradačných mechanizmov inovatívnych materiálov (1/0339/16)2016
2018
VEGA
ÚJFI FEI
Vysokoodolné polovodičové senzory ionizujúceho žiarenia pre využitie v radiačnom prostredí (2/0084/20)
2020
2023
VEGA
ÚJFI FEI
Vývoj detekčnej aparatúry pre rýchle časové meranie20182018Mladý výskumníkÚJFI FEI
Vývoj detekčnej aparatúry pre rýchle časové meranie (ČASDET)
2019
2019Mladý výskumníkM. Saro
ÚJFI FEI
Vývoj softvérovej platformy pre výpočtové stanovovanie a optimalizáciu nákladov vyraďovania jadrových zariadení z prevádzky na báze medzinárodného štandardu ISDC pre zaistenie bezpečného a efektívneho vyraďovania (APVV-15-0558)
2016
2018APVV - Všeobecná výzvaV. NečasÚJFI FEI
Zvyšovanie energetickej bezpečnosti SR (26220220077)
2010
2013-- Iný domáci --
ÚJFI FEILegenda:
Aktívne stavy:podanýriešený
schválený
Neaktívne stavy:
neschválený
ukončený neúspešne
ukončený úspešne