16. 9. 2019  14:47 Ľudomila, Ľudmila
Akademický informačný systém

Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI) - zoznam projektov


Aplikácie zobrazujú zoznam projektov vybraného pracoviska.

Počet nájdených záznamov: 61

StavNázovOdDoDruhGarantPracovisko
Analýza indukovanej aktivity materiálov energetických jadrových reaktorov a hodnotenie jej vplyvu na mikroštruktúru (1/0204/13)20132016VEGAV. SlugeňÚJFI FEI
Benchmarkové úlohy pre reaktory VVER-440 (BU-40)20142014-- Iný domáci --J. LűleyÚJFI FEI
Bezpečná a efektívna budúcnost’ jadrovej energetik (041STU-4/2019)20192021KEGAV. NečasÚJFI FEI
Centrum pre prevádzku a vyraďovanie jadrových zariadení (CEPVYJZ) (001STU-2/2014)20142016-- Iný domáci --V. SlugeňÚJFI FEI
Detekcia ionizujúcich častíc s využitím senzorov na báze semiizolačného GaAs a 4H-SiC pre fyziku vysokých energií (2/0152/16)20162019VEGAV. NečasÚJFI FEI
Elektromagnetické a elektrónové vlastnosti malých systémov a metamateriálov (APVV-0108-11)20122015APVV - Všeobecná výzvaP. MarkošÚJFI FEI
ESA - RIT (4000116936/16/NL/NDe)20162018-- Iný medzinárodný --T. IliťÚJFI FEI
ESA - SEES (4000117400/16/NL/NDe)20162018-- Iný medzinárodný --P. ValkoÚJFI FEI
Hodnotenie dlohodobej bezpečnosti hlbinného úložiska prostredníctvom modelu referenčnej biosféry20182018Mladý výskumníkD. FlamíkováÚJFI FEI
Hodnotenie podobnosti a neistôt reaktorov typu VVER (HOPONE)20172017Mladý výskumníkJ. LűleyÚJFI FEI
Hodnotenie radiačného rizika pri demontáži veľkých komponentov, pretavbe rádioaktívnych materiálov z vyraďovania jadrových elektrární a ukladaní vyhoretého jadrového paliva do hlbinného úložiska (HORAR)20152015-- Iný domáci --M. HornáčekÚJFI FEI
Hodnotenie radiačnej odolnosti ODS ocelí pre fúzne a štiepne technológie (1/0366/12)20122015VEGAJ. DegmováÚJFI FEI
Charakterizácia nových materiálov pre vysoko kapacitné batérie (CHARBAT)20152015-- Iný domáci --P. NovákÚJFI FEI
In situ meranie ionizujúcim žiarením indukovaného termomagnetického efektu20162016-- Iný domáci --T. IliťÚJFI FEI
In situ meranie ionizujúcim žiarením indukovaného termomagnetického efektu 2 (InTerMag2)20172017Mladý výskumníkT. IliťÚJFI FEI
Inovácia meracích systémov pri meraní nízkych aktivít pre potreby vyraďovania (IMERA)20192019Mladý výskumníkB. StríbrnskýÚJFI FEI
Integrované vzdelávanie v nanotechnológiách a nanovedách (026STU-4/2015)20152017KEGAJ. CirákÚJFI FEI
Internacionalizácia a realizácia vzdelávania v interdisciplinárnych odboroch (019STU-4/2012)20122014KEGAM. PavlovičÚJFI FEI
Iónmi bombardované amorfné zlaitiny vyšetrované synchrotrónovým žiarením (NANOSR)20132013-- Iný domáci --T. HatalaÚJFI FEI
Kompetenčné centrum pre nové materiály, pokročilé technológie a eneregetiku (26240220073)20112014-- Iný domáci --J. KubicaÚEAE FEI
Konštrukčné materiály fúznych a štiepnych reaktorov (1/0477/16)20162019VEGAJ. DegmováÚJFI FEI
Lokálna štruktúra a magnetické správanie sa pokročilých multifázových zliatin pri extrémnych podmienkach (1/0182/16)20162019VEGAM. MiglieriniÚJFI FEI
MEACTOS - Mitigating Environmentally Assissted Cracking Through Optimisation of Surface Condition (755151)20172020H2020: Excellence: Európska rada pre výskum (ERC)V. SlugeňÚJFI FEI
Moderné amorfné a polykryštalické funkčné materiály pre senzory a aktuátory. (APVV-16-0079)20172021APVV - Všeobecná výzvaM. MiglieriniÚJFI FEI
Nanokompozitné tenké vrstvy -- vlastnosti a použitie v senzorike (2/0165/13)20132016VEGAR. DurnýÚJFI FEI
Nanokryštalické komplexy železa v biologických tkanivách (1/0220/12)20122015VEGAM. MiglieriniÚJFI FEI
NANOTIP-Hrotom indukované SPM procesy: zobrazovanie a nanomanipulácia (APVV-0207-11)20122015APVV - Všeobecná výzvaP. BokesÚJFI FEI
Návrh experimentálneho zariadenia pre meranie emitancie neutrónového zdroja (NEZ – MEN)20152015-- Iný domáci --B. VrbanÚJFI FEI
Neutrické výpočty aktívnej zóny demonštačnej jednotky ALLEGRO (GoALL)20122013-- Iný domáci --B. VrbanÚJFI FEI
Neutronické analýzy rýchleho plynom chladeného reaktora (APVV-0123-12)20132017APVV - Všeobecná výzvaJ. HaščíkÚJFI FEI
Nové metódy pre systémy zvyšovania bezpečnosti jadrového palivového cyklu (APVV-16-0288)20172021APVV - Všeobecná výzvaV. NečasÚJFI FEI
Nové polovodičové detektory neutrónov (APVV-0321-11)20122015APVV - Všeobecná výzvaA. ŠagátováÚJFI FEI
Nové stabilizované a štruktúrne usporiadané opticky a fotoelektricky aktívne organické materiály (1/0501/15)20152015VEGAJ. CirákÚJFI FEI
Nové výzvy fyzikálneho vzdelávania na technických univerzitách (031STU-4/2013)20132015KEGAP. BokesÚJFI FEI
Numerické modelovanie šírenia vĺn v periodických štruktúrach (NUMOPE)20122013-- Iný domáci --G. KajtárÚJFI FEI
Pixelové senzory rtg. a gama žiarenia pre použitie najmä v digitálnej rádiografii (2/0062/13)20132015VEGAV. NečasÚJFI FEI
Polovodičové nanomembrány pre hybridné súčiastky (APVV-15-0243)20162019APVV - Všeobecná výzvaJ. CirákÚJFI FEI
Porovnávanie progresívnych materiálov vopred zvolených pre inovatívne jadrové reaktory (16735/RO-IAEA-Degmova)20112018-- Iný medzinárodný --J. DegmováÚJFI FEI
Posúdenie dizajnu plynom chladeného rýchleho reaktora20162016-- Iný domáci --F. OsuskýÚJFI FEI
Posúdenie dizajnu plynom chladeného rýchleho reaktora - pokračovanie (PoDi-P)20172017Mladý výskumníkF. OsuskýÚJFI FEI
Posúdenie efektívnosti regulačného systému reaktora GFR (PersGFR)20142014-- Iný domáci --Š. ČerbaÚJFI FEI
Prenos tepla 2021 (002STU-4/2019)20192021KEGAP. BokesÚJFI FEI
Radiačná dechlorácia polychlórovaných bifenylov v sedimentoch20162016-- Iný domáci --Ľ. DarážováÚJFI FEI
Radiačná odolnosť nanokryštalických kovových zliatín voči rôznym druhom žiarenia (1/0286/12)20122014VEGAJ. SitekÚJFI FEI
Rádioaktívne materiály v jadrových zariadeniach (1/0863/17)20172020VEGAV. NečasÚJFI FEI
Rádioaktívne materiály v perspektívnych jadrových palivových cykloch a v jadrových zariadeniach vyraďovaných z prevádzky (1/0796/13)20132016VEGAV. NečasÚJFI FEI
Structural Transformations of Amorphorus Alloys for Energy Applications (IAEA/CRP 17230/RO)20122014-- Iný medzinárodný --M. MiglieriniÚJFI FEI
Systém monitorovania experimentálneho zariadenia na meranie emitacie neutrónového zdroja20162016-- Iný domáci --Š. ČerbaÚJFI FEI
Šírenie vĺn vo fotonických a plazmonických štruktúrach (SIFOP)20132013-- Iný domáci --G. KajtárÚJFI FEI
Štruktúrne a magnetické vlastnosti iónmi ožiarených kovových skiel (SK-PL-0032-12)20132013Bilaterálna spolupráca - SR - PoľskoM. MiglieriniÚJFI FEI
Štruktúrne formy depozitov železa v organizmoch (SK-CZ-2013-0042)20142015Bilaterálna spolupráca - SR - ČeskoM. MiglieriniÚJFI FEI
Štúdium interakcií vodíka s defektami v štruktúrnych zliatinách pomocou pozitrónovje anihilačnej spektroskopie (SK-CZ-2013-0197)20142015Bilaterálna spolupráca - SR - ČeskoV. SlugeňÚJFI FEI
Štúdium radiačnej degradácie konštrukčných materiálov pokročilých jadrových reaktorov. (1/0104/17)20172020VEGAV. SlugeňÚJFI FEI
Transportné procesy v nehomogénnych štruktúrach (1/0372/13)20132016VEGAP. MarkošÚJFI FEI
Vlastnosti nanokryštalických zliatin po ožiarení ťažkými časticami a elektrónmi (1/0561/17)20172019VEGAJ. SitekÚJFI FEI
Vybrané problémy z hodnotenia dlhodobej bezpečnosti hlbinného úložiska VJP (VYHLB)20172017Mladý výskumníkD. BarátováÚJFI FEI
Výskum technológií pre reaktory chladené superkritickou vodou (SCWR Generation IV):experimentálne hodnotenie degradačných mechanizmov inovatívnych materiálov (1/0339/16)20162018VEGAM. PetriskaÚJFI FEI
Vývoj detekčnej aparatúry pre rýchle časové meranie20182018Mladý výskumníkM. SaroÚJFI FEI
Vývoj detekčnej aparatúry pre rýchle časové meranie (ČASDET)20192019Mladý výskumníkM. SaroÚJFI FEI
Vývoj softvérovej platformy pre výpočtové stanovovanie a optimalizáciu nákladov vyraďovania jadrových zariadení z prevádzky na báze medzinárodného štandardu ISDC pre zaistenie bezpečného a efektívneho vyraďovania (APVV-15-0558)20162018APVV - Všeobecná výzvaV. NečasÚJFI FEI
Zvyšovanie energetickej bezpečnosti SR (26220220077)20102013-- Iný domáci --V. NečasÚJFI FEILegenda:
Aktívne stavy:podanýriešenýschválený
Neaktívne stavy:neschválenýukončený neúspešneukončený úspešne