14. 11. 2019  12:40 Irma
Akademický informačný systém

Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF) - zoznam projektov


Aplikácie zobrazujú zoznam projektov vybraného pracoviska.

Počet nájdených záznamov: 153

StavNázovOdDoDruhGarantPracovisko
A participatory open technology platform improving urbic planning through games and simulation (FP7_SST-2012-RTD-1)20142015H2020: Šírenie excelentnosti a rozširovanie účastiD. CagáňováUPIM MTF
Advanced tools in mobility smart planning for hubs enhancement and raising efficiency (CIP-IEE-2012-Promo-P/PDA)20142015H2020: Šírenie excelentnosti a rozširovanie účastiD. CagáňováUPIM MTF
Analýza veľkých objemov dát ako nástroj zvyšovania konkurencieschopnosti podnikov a podpory tvorby informovaných rozhodnutí (1/373/18 FHI EU Bratislava)20182020VEGAH. MakyšováUPIM MTF
Aplikácia inteligentných senzorov na báze nízkofrekvenčného dátového prenosu pre monitorovanie operačných cyklov v priemyselnej výrobe20192019Mladý výskumníkR. HusovičUPIM MTF
Aplikácia Web Learning System vo výučbe nového predmetu "Základy priemyselného inžinierstva" (038STU-4/2016)20162018KEGAH. MakyšováUPIM MTF
Automobilová Junior Akadémia (AJA) (PSA16_8)20162019-- Iný domáci --D. CagáňováUPIM MTF
Central European Knowledge Transfer and Higher Education Society (CE/4CE463P1)20142015H2020: Šírenie excelentnosti a rozširovanie účastiM. ČambálUPIM MTF
Centrum pre rozvoj kompetencií v oblasti priemyselného inžinierstva a manažmentu (26110230115)20132015SOP Ľudské zdrojeJ. ŠujanováUPIM MTF
Cities Society 4.02019--H2020: SC5 - Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a surovinyD. CagáňováUPIM MTF
CooperAtive Research for Logistics in Smart Cities (SEP-210278226, H2020-Twinn-2015: Twinning)20162018H2020: Šírenie excelentnosti a rozširovanie účastiD. CagáňováUPIM MTF
Co-workingové centrum kreatívneho manažérstva kvality (Nadácia Volkswagen Slovakia Nováková)20182019-- Iný domáci --R. NovákováUPIM MTF
Creative Europe: Innovative methodologies for Young Social Enterpreneuship (Erasmus+ KA2)20162018ERASMUS+D. CagáňováUPIM MTF
CultOpen- rozmanitosť a interkultúrne kompetencie v kontexte prisťahovaleckej krízy (BMBF Funds - Bundesministerium fur Bildung und Forschung)20172019-- Iný medzinárodný --D. CagáňováUPIM MTF
DAC Danube Academic Confederation (STAR-Danube Region Project Fund)20162018H2020: Šírenie excelentnosti a rozširovanie účastiD. CagáňováUPIM MTF
Determinanty cieľovej a procesnej orientácie finančného riadenia v intenciách vývoja súčasného podnikateľského prostredia (1/0647/18 FM UK Bratislava)20182020VEGAD. BaranUPIM MTF
Determinanty nerovnosti vyplývajúce z rozličných foriem pracovných vzťahov (1/0803/12)20122014VEGAZ. Gyurák BabeľováKM UPIM MTF
Development of SCM (sheet moulding compound) materials with improved mechanical properties (FP7_PEOPLE-2012-IAPP)20142015H2020: Šírenie excelentnosti a rozširovanie účastiJ. ŠujanováUPIM MTF
Digitálny archív vedomostnej základne v oblasti riadenia kvality (045STU-4/2018)20182020KEGAK. ČekanováUPIM MTF
Dištančné vzdelávanie manažérov systémov kvality a pracovníkov útvarov riadenia kvality (G/276/02/61300)20022003Open Society FoundationA. LinczényiKIK UPIM MTF
Dištančné vzdelávanie v oblasti metód zlepšovanie efektívnosti a účinnosti komplexného manažérstva kvality (3/3113/05)20052007KEGAI. PaulováUPIM MTF
Elektronická platforma na zefektívnenie spolupráce medzi vysokými školami a priemyselnými podnikmi v oblasti vzdelávania (030STU-4/2018)20182019KEGAD. CagáňováUPIM MTF
Encouraging Social Entrepreneurship among European Youth - YounGO (Erasmus Plus Key Action 2-Call-Capacity Building in the field of youth -EAC/S11/13)20162017ERASMUS+D. CagáňováUPIM MTF
Enhance skills and competences to boost material innovations and eco innovations in automotive industry (SMF Project Code: DTP – SMF1-154)20182019Interreg Danube Transnational Programme (DTP)D. CagáňováUPIM MTF
Erasmus Mundus Joint Master Degree (574487-EPP-1-2016-1-SK-EPPKA1-JMD-MOB, EAC-A04-2015)20162017ERASMUS+D. CagáňováUPIM MTF
Fair Future - For Appreciating Intercultural Relations: A Policy Tool Kit for the Promotion of Intercultural Competence and Diversity Beliefs, Reduction of Discrimination and Integration of Migrants at the Labor Market2019--H2020: SC6 - Európa v meniacom sa svete - inkluzívne, inovačné a reflexívne spoločnostiD. CagáňováUPIM MTF
Faktory podnikovej kultúry opvlyvňujúce výkonnosť priemyselných podnikov20172017Mladý výskumníkP. UrbanovičováUPIM MTF
Faktory podnikovej kultúry ovlyvňujúce výkonnosť priemyselných podnikov (PKVyK)20182018Mladý výskumníkP. UrbanovičováUPIM MTF
Festival vedy ako platforma pre posilnenie spolupráce medzi univerzitami regiónu V4 (V4, Grant No. 21310155)20132015-- Iný medzinárodný --D. CagáňováUPIM MTF
Flexible Job Creation and Entrepreneurship to Support Graduate Employability (573948-EPP-1-2016-1-TR-EPPKA2-CBHE-JP)20162019ERASMUS+V. PrajováUPIM MTF
Fostering sustainable partnership between academia and industry in improving applicability of logistics thinking (FINALIST)20182020Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôlH. FidlerováUPIM MTF
Games Learning vo výučbe "Základov priemyselného inžinierstva" (Nadácia Tatrabanka)20182018-- Iný domáci --M. KučerováUPIM MTF
Gender Equality Achievements in STEM Research (FP7_SCIENCE-IN-SOCIETY-2012-1 (FP7-CSA-A))20142015H2020: Šírenie excelentnosti a rozširovanie účastiD. CagáňováUPIM MTF
Changing structures and gender policies towards equality in universities and science system (SEP-210213601, GERI-2014)20152018H2020: Šírenie excelentnosti a rozširovanie účastiD. CagáňováUPIM MTF
Charakteristika vybraných generačných skupín a implementácia konceptu AGE manažmentu v priemyselných podnikoch na Slovensku (GS-AM-PP-UPIM)20182018Mladý výskumníkN. VraňakováUPIM MTF
ICT WIN - Winning Young ICT entrepreneurs20162016H2020: Šírenie excelentnosti a rozširovanie účastiD. CagáňováUPIM MTF
Identifikácia kľúčových parametrov udržateľnej výkonnosti priemyselných podnikov v podmienkach multikultúrneho prostredia. (1/0787/12)20122014VEGAM. ČambálUPIM MTF
Identifikácia priorít udržateľného riadenia ľudských zdrojov s ohľadom na znevýhodnených zamestnancov v kontexte Industry 4.0 (1/0721/20)20202023VEGAM. ČambálUPIM MTF
Implementácia konceptu Age manažmentu ako nástroja na dosiahnutie (súčinnosti) synergie rôznych generačných skupín v kontexte s USZP20172017Mladý výskumníkN. VraňakováUPIM MTF
Implementácia manžérstva kvality v neštátnych zdravotníckych zariadeniach (1/3764/06)20062008VEGAJ. ŠalgovičováUPIM MTF
Industry 4.0 - transfer jeho princípov do výučby a priemyselnej praxe (Tatrabanka)20182018-- Iný domáci --H. MakyšováUPIM MTF
INNOVAT:Social Innovation for Youth Social Entrepreneurship (565888-EPP-1-2015-1-ES-EPPKA2-CBY-ACPALA)20152017ERASMUS+D. CagáňováUPIM MTF
Inovácia štruktúry, obsahu a spôsobu výučby predmetu "Strategický manažment" v kontexte nového modelu podnikania pre 21. storočie založeného na stratégii "výhra-výhra". (006STU-4/2017)20172019KEGAP. SakálUPIM MTF
Inovatívna výučba študentov na simulovanom pracovisku sériovej výroby s možnosťou časovej, priestorovej a výkonovej optimalizácie (Nadácia Volkswagen Slovakia Mesarosova)20182019-- Iný domáci --J. MesárošováUPIM MTF
Inovatívne metódy a formy vo výučbe predmetu Základy priemyselného inžinierstva (041STU-4/2017)20172019KEGAM. KučerováUPIM MTF
Inovatívny prístup k legislatívnej koordinácii ochrany životného prostredia prostredníctvom vizualizácie na báze fenoménu sietí Malého sveta (074TUKE-4/2015)20152017KEGAA. PaulikováUPIM MTF
Integrácia úrovne vedomostí v študijnom programe 5.5.57 Kvallita produkcie na základe princípu "problem-based-learning" (043STU-4/2018)20182020KEGAR. NovákováUPIM MTF
Integrovaný manažment v systéme vzťahov človek - počítač. (1/0968/12)20122014VEGAK. HatiarUPIM MTF
Interdisciplinary approach for enhancing knowledge in supply chain analytics (SCAN) (CIII-RS-1412-01-1920)20182020Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôlH. FidlerováUPIM MTF
INTEREG: Medzinárodný projekt Slovensko/ Rakúsko: Výmena poznatkov v rámci alternatívnych ekonomických systémov za účelom rozvoja udržateľného regiónu20132014-- Iný medzinárodný --D. CagáňováUPIM MTF
JV Európa: Medzinárodná kooperačná sieť vzdelávacích a výskumných inštitúcií so subdodávateľmi a iných organizáciami aktívnymi v automobilovom priemysle20092012-- Iný medzinárodný --D. CagáňováUPIM MTF
Kľúčové manažérske kompetencie v rámci špecifických funkčných oblastí manažmentu a vhodné spôsoby ich rozvoja (1/0156/08)20082010VEGAA. ChlpekováUPIM MTF
Knowledge Alliance for Bussiness Opportunities20192021ERASMUS+H. FidlerováUPIM MTF
Koncept HCS modelu 3E vs. koncept Corporate Social Responsibility (CSR) (LPP-0384-09)20092013APVV - Program LPPP. SakálUPIM MTF
Koncept inteligentného pracovného prostredia v priemyselnej výrobe (APVV-15-0783)20162020APVV - Všeobecná výzvaJ. ŠujanováUPIM MTF
Kontrola vyspelosti procesov projektového manažmentu ako nástroj zvyšovania konkurencieschopnosti strojárskych priemyselných podnikov (1/0491/09)20092011VEGAJ. ŠujanováUPIM MTF
Koordinácia integrovaných manažérskych systémov prostredníctvom vizualizácie na báze fenoménu bezškálových sietí a sietí Malého sveta (037STU-4/2019)20192021KEGAA. PaulikováUPIM MTF
Kreatívne manažérstvo kvality ako nástroj realizácie inovácií v strojárskom priemysle (1/0152/17)20172019VEGAR. NovákováUPIM MTF
Manažment kvality informácií v projektovom riadení v priemyslených podnikoch v SR (1/1203/12)20122014VEGAJ. ŠujanováUPIM MTF
Manažment zisku v priemyselnom podniku a holdingu. (1/0767/12)20122014VEGAJ. ŠnircováUPIM MTF
Medzinárodná spolupráca vzdelávacích a výskumných inštitúcií s dodávateľmi ako aj s ostatnými aktérmi pôsobiacimi v automobilovom priemysle (SEE/A/594/1.2/X)20092012Juhovýchodná Európa (SEE)J. PeterkaUPIM MTF
MentorNET - Podpora malých a stredných podnikov v dunajskom regióne pri generačných zmenách a nedostatku zručností pomocou mentorovacej siete20182021-- Iný medzinárodný --D. CagáňováUPIM MTF
Metódy a technológie predikcie a optimalizácie zefektívnňovania procesov integrovaných dodávateľských reťazcov ako nástroje zabezpečovania trvalej udržateľnosti podniku. (1/0647/12)20122015VEGAV. CibulkaUPIM MTF
Mladí ľudia aktívne podporujú sociálnu inklúziu a migráciu (Erasmus+KA1)20192020ERASMUS+D. CagáňováUPIM MTF
Model expresnej diagnostiky inovatívnych malých a stredných podnikov (APVV-0561-12)20132016APVV - Všeobecná výzvaM. JakábováUPIM MTF
Model hodnotenia udržateľného manažmentu a konkurencieschopnosti priemyselných podnikov (APVV-0565-11)20122014APVV - Všeobecná výzvaM. ČambálUPIM MTF
Model implementácie controllingu ako nástroja riadenia v skupine podnikov stredné podniky strojárskeho a elektrotechnického priemyslu (1/0218/16)20162018VEGAD. BaranUPIM MTF
Model implementácie controllingu ako nástroja riadenia v skupine podnikov stredné podniky strojárskeho a elektrotechnického priemyslu_220162016inštitucionálny projektD. BaranUPIM MTF
Model kreatívneho manažérstva kvality ako perspektíva efektívneho prepojenia interných a externých procesov v rámci zabezpečovania kvality produktov a služieb v priemyselných podnikoch (1/0210/18)20182020VEGAR. NovákováUPIM MTF
Modelovo-simulačná tréningová hra20192020-- Iný domáci --P. SzabóUPIM MTF
Modernizácia výučby študijných programov Priemyselné manažérstvo a Personálna práca formou modulárneho virtuálneho priemyselného podniku (Nadácia Volkswagen Slovakia Prajová)20182019-- Iný domáci --V. PrajováUPIM MTF
Modulárny virtuálny podnik (ESET)20182018-- Iný domáci --V. PrajováUPIM MTF
Monitoring spokojnosti zákazníkov v manažérstve kvality a marketingu (1/0103/03)20032005VEGAJ. ŠalgovičováKIK UPIM MTF
Návrh ergonomických indikátorov pre hodnotenie dopadov používania výpočtovej techniky v 1. - 5. ročníku základných škôl (APVV-0801-11)20122015APVV - Všeobecná výzvaK. HatiarUPIM MTF
Návrh kombinačného a rekombinačného postupu indexovania faktorov pracovného komfortu v strojárskych prevádzkach (1/0101/18)20182020VEGAA. PaulikováUPIM MTF
Návrh metodiky finančno-ekonomickej analýzy Ex Ante v podmienkach Slovenskej republiky20162016Mladý výskumníkA. PastýrUPIM MTF
Návrh metodiky merania indexu pracovného komfortu priemyselnej prevádzky s orientáciou na kombináciu a rekombináciu faktorov (1/0947/17)20172019VEGAA. PaulikováUPIM MTF
Návrh modelu inžinierskeho štúdia s implementáciou princípov duálneho vzdelávania (045STU-4/2017)20172019KEGAJ. SablikUPIM MTF
Návrh modelu súvislého päťročného štúdia s uplatnením princípov duálneho vzdelávania (042STU-4/2016)20162018KEGAJ. SablikUPIM MTF
Návrh na zavedenie bodovo-motivačného systému v podmienkach vybraných priemyselných podnikov na Slovensku v kontexte s udržateľným spoločensky zodpovedným podnikaním20172017Mladý výskumníkR. JurenkaUPIM MTF
Návrh na zefektívnenie vybraných procesov výrobného systému v kontexte s udržateľným spoločensky zodpovedným podnikaním20172017Mladý výskumníkĽ. PechanováUPIM MTF
Návrh odporúčaní pre tvorbu equity based crowdfundingovej kampane20172017Mladý výskumníkR. PetrášUPIM MTF
"Návrh postupu tvorby optimálneho energetického mixu podniku v intenciách stratégie EU 2020" (1/0252/16)20162018VEGAJ. SablikUPIM MTF
Návrh programu na zlepšenie spokojnosti a motivácie zamestnancov v priemyselných podnikoch na území Slovenskej republiky (NP-ZSM)20182018Mladý výskumníkR. JurenkaUPIM MTF
Návrh využitia technologických konceptov "Block chain" a "Tangle" v kontexte s udržateľným spoločensky zodpovedným podnikaním20192019Mladý výskumníkM. ŠarmírUPIM MTF
Next Generation of Young Scientist: Towards a Contemporary Spirit of R&D (TN1301 Sci - Generation)20132017COSTD. CagáňováUPIM MTF
Open policies enhancing networking empowerment for sustainable strategies (FP7_IC56T-2013-10)20142015H2020: Šírenie excelentnosti a rozširovanie účastiD. CagáňováUPIM MTF
Optimalizácia procesných nákladov na zber plastového odpadu prostredníctvom automatizačných a regulačných prvkov v zberných nádobách ako súčasť implementácie konceptu Smart City (OPN-SC-UPIM)20182018Mladý výskumníkR. HusovičUPIM MTF
Perspektívy rozvoja manažérstva kvality v súvislosti s požiadavkami trhu Slovenskej republiky (1/0229/08)20082010VEGAI. PaulováUPIM MTF
Podniková kultúra ako nástroj podporujúci výkonnosť priemyselných podnikov v multikultúrnom prostredí20162016Mladý výskumníkJ. MikuláškováUPIM MTF
Pracovné kompetencie v kontexte rozvoja priemyslu 4.0 (2/0077/19)20192021VEGAD. CagáňováUPIM MTF
Prínosy z kvality-zabezpečovanie, meranie a sledovanie vplyvu kvality výrobkov na rentabilitu podniku (APVV-0622-10)20112013APVV - Všeobecná výzvaR. NovákováUPIM MTF
Projekt dištančného vzdelávania v oblasti manažérstva kvality (3/0216/02)20022004KEGAA. LinczényiUPIM MTF
Projekt dištančného vzdelávania v oblasti manažérstva kvality neštátnych zdravotníckych zariadení (3/3190/05)20052007KEGAJ. ŠalgovičováUPIM MTF
Projekt na podporu výskumných klastrov v strednej Európe (ERDC)200820107. rámcový programR. NovákováKIK UPIM MTF
Racionalizácia a skvalitnenie študijného programu Priemyselné manažérstvo s cieľom podpory kariérového poradenstva (021/2011/1.2/OPV)20122013SOP Ľudské zdrojeJ. ŠujanováUPIM MTF
Re-enhancining Entrepreneurship through Social innovative Training and Awareness Raising of Training needs20172019-- Iný medzinárodný --D. CagáňováUPIM MTF
Research and Innovation Sustainability for Europe in Slovakia (SEP-210211873, WIDESPREAD-2014-1)20152018H2020: Šírenie excelentnosti a rozširovanie účastiD. CagáňováUPIM MTF
RISE-SK Research and Innovation Sustainability for Europe20162016H2020: Excellence: Európska rada pre výskum (ERC)D. CagáňováUPIM MTF
Rozvoj a podpora podnikania v Trnavskom regióne cez návrh a realizáciu akademického inkubátora na Materiálovotechnologickej fakulte v Trnave20192019Mladý výskumníkN. CanetUPIM MTF
Rozvoj prípadových štúdií pre pilotné projekty V4 Smart City20172018International Visegrad Fund - Grant programsD. CagáňováUPIM MTF
Rozvoj zručností a transfer vedomostí do praxe ako predpoklad úspešnej adaptability vysokoškolských absolventov na trhu práce (SK-PL-2015-0052)20162017APVV - Bilaterálna spolupráca H. MakyšováUPIM MTF
Scientific Cross-Cultural Best Practice Exchange and Knowledge Transfer (V4_21220017)20142015-- Iný medzinárodný --D. CagáňováUPIM MTF
Sieťová vizualizácia spoločných a špecifických prvkov a zdokumentovaných informácií integrovaných manažérskych systémov s ohľadom na príslušné ISO normy (031STU-4/2020)20202022KEGAA. PaulikováUPIM MTF
Simulačný model pre koncept inteligentného pracovného prostredia v priemyselnej výrobe (APVV-16-0437)20172021APVV - Všeobecná výzvaJ. ŠujanováUPIM MTF
Skúmanie riadenia ľudských zdrojov v multikultúrnych priemyselných podnikoch za účelom zvýšenia výkonnosti zamestnancov rôznych generačných skupín20192019Mladý výskumníkA. StarečekUPIM MTF
Skúmanie vplyvu nástrojov talent manažmentu na zvyšovanie konkurencieschopnosti podnikov v automobilovom priemysle v kontexte s princípmi cultural fit a udržateľného rozvoja (TALENT-CULTURAL-UR)20162018Excelentné tímy mladých výskumníkovP. UrbanovičováUPIM MTF
Stimulating innovative interconnection of university education and research activities with automotive sector companies in Danube region (http://www.interreg-danube.eu)20162019-- Iný medzinárodný --D. CagáňováUPIM MTF
Substitution of future's critical raw material: carbon and glass fibers (FP7_NMP-2012-CSA-6)20142015H2020: SC5 - Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a surovinyD. CagáňováUPIM MTF
Systémová analýza a hodnotenia hlavných manažérskych procesov priemyselných podnikov SR na podporu zavádzania cyklickej ekonomiky (APVV-14-0819)20152019APVV - Všeobecná výzvaJ. ŠujanováUPIM MTF
Systémová identifikácia hlavných faktorov a procesov komplexnejšej úspešnosti inovácií priemyselne orientovaných malých a stredných podnikov v SR. (1/0418/16)20162018VEGAM. JemalaUPIM MTF
Systémová identifikácia komplexnejších predpokladov pre podporu priemyselných inovácií a zamestnanosti v menej rozvinutých regiónoch SR (1/0235/17)20172019VEGAM. JemalaUPIM MTF
Systémová identifikácia komplexnejších predpokladov pre podporu priemyselných inovácií v menej rozvinutých regiónoch SR (APVV-15-0397)20162020APVV - Všeobecná výzvaM. JemalaUPIM MTF
Systémová štúdia zameraná na podporu komplexnejších priemyselných inovácií v SR v kontexte trendov Industry 4.0 (APVV-16-0164)20172021APVV - Všeobecná výzvaM. JemalaUPIM MTF
Systémové implikácie udržateľného spoločensky zodpovedného podnikania vo funkčných stratégiách strategických podnikateľských jednotiek v kontexte so stratégiou "výhra-výhra" (1/0074/20)20202022VEGAP. SakálUPIM MTF
Systémové nástroje pre návrh a simuláciu inteligentného pracovného prostredia v priemyselných podnikoch (APVV-17-0325)20182022APVV - Všeobecná výzvaJ. ŠujanováUPIM MTF
Teaching and research in advanced manufacturing (CIII-PL-0901-04-1718)20172018Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôlD. CagáňováUPIM MTF
Teaching and research in advanced manufacturing (CIII-PL-0901-06-1920)20182020Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôlD. CagáňováUPIM MTF
Teaching and research in advanced manufacturing (CIII-PL-0901-05-1819)20182019Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôlD. CagáňováUPIM MTF
The CALIPER project: Linking research and innovation for gender equality20192021H2020: Šírenie excelentnosti a rozširovanie účastiD. CagáňováUPIM MTF
The Pilot Centre for Science and Technology Support20162018ERASMUS+D. CagáňováUPIM MTF
Transformácia ergonomického programu do štruktúry manažérstva podniku integráciou a využitím modulov QMS, EMS, HSMS (1/0448/13)20132015VEGAJ. SablikUPIM MTF
Transformácia priemyslu na Slovensku s uplatnením účastníckej ergonómie (019/2001)20052006APVVK. HatiarUPIM MTF
Tvorba metodiky hodnotenia rizík manipulácie z hľadiska bezpečnosti a ergonómie technologických procesov20152017Excelentné tímy mladých výskumníkovR. BeňoUPIM MTF
Tvorba učebných materiálov stredoškolského predmetu "Zabezpečovacia technika" s využitím interaktivity MM výučbového softvéru a e-learningu. (144-039STU-4/2010)20102011KEGAR. RybanskýUPIM MTF
TWINN 2018 - CooperAtive Research for Logistics in Smart Cities20162016H2020: Šírenie excelentnosti a rozširovanie účastiJ. ŠujanováUPIM MTF
Udržateľná a vysokovýkonná výroba založená na redukovaní komplexnosti (SK-PT-2015-0035)20162017APVV - Bilaterálna spolupráca D. CagáňováUPIM MTF
Udržateľná a vysokovýkonná výroba založená na redukovaní komplexnosti20162016inštitucionálny projektD. CagáňováUPIM MTF
Udržateľný strategický manažment. Návody na cvičenia - prípadové štúdie. (027STU-4/2016)20162018KEGAP. SakálUPIM MTF
U-Change GERI - Changing structures and gender policies towards equality in universities and science system20162016H2020: Šírenie excelentnosti a rozširovanie účastiD. CagáňováUPIM MTF
Uplatnenie exaktných metód v rozhodovacích procesoch v podmienkach priemyselných podnikov na Slovensku (UEM-RP-UPIM)20182018Mladý výskumníkL. JuríkUPIM MTF
Uplatnenie nástrojov gejmifikácie v projektovom manažmente (028STU-4/2018)20182020KEGAJ. ŠujanováUPIM MTF
Verejný portál na podporu prepojenia procesu vzdelávania na vysokých školách s požiadavkami priemyselnej praxe (056STU-4/2016)20162017KEGAD. CagáňováUPIM MTF
Verejný portál na podporu prepojenia procesu vzdelávania na vysokých školách s požiadavkami priemyselnej praxe20162016inštitucionálny projektD. CagáňováUPIM MTF
Vizualizácia jednotlivých oblastí integrovaných systémov manažérstva prostredníctvom fenoménu sietí Malého sveta a bezškálových sietí (036STU-4/2018)20182020KEGAA. PaulikováUPIM MTF
Vplyv koexistencie rôznych generácií zamestnancov na udržateľnú výkonnosť organizácií (1/0348/17)20172019VEGAM. ČambálUPIM MTF
Vymedzenie kľúčových atribútov podnikovej kultúry ovplyvňujúcich výkonnosť organizácií pôsobiacich v špecifických podmienkach SR (APVV-0631-10)20112014APVV - Všeobecná výzvaM. ČambálUPIM MTF
Výskum faktorov ovplyvňujúcich selekciu a implementáciu nástrojov integrovanej marketingovej komunikácie s ohľadom na bezpečnosť informácií a ochranu zákazníka (1/0558/12)20122013VEGAJ. ŠalgovičováUPIM MTF
Výskum indikátorov udržateľnej vysokovýkonnej výroby (SK-PL-2015-0041)20162017APVV - Bilaterálna spolupráca D. CagáňováUPIM MTF
Výskum vplyvu aplikácie Games Learning na efektivitu vzdelávacieho procesu novoakreditovaného predmetu: Základy priemyselného inžinierstva (087/15_RT)20152016-- Iný domáci --V. PrajováUPIM MTF
Vysoko-výkonná výroba v štruktúre Industry 4.0 - nástroje a metódy pre rozvoj a súťaž20172018H2020: Excellence: Akcie Marie Skłodowska-Curie (MSCA)D. CagáňováUPIM MTF
Vytvorenie pracovných podmienok na využitie pracovného potenciálu zamestnancov generácie Z20192019Mladý výskumníkM. HaladováUPIM MTF
Využitie nástrojov lean manažmentu v priemyselných podnikov v podmienkach Industry 4.020192019Mladý výskumníkL. StupavskáUPIM MTF
Využitie virálneho markegingu v komunikačnej stratégii v priemyselných podnikoch20192019Mladý výskumníkV. JohanesováUPIM MTF
Vývoj a implementácia regionálnej inovačnej stratégie vo VÚC Trnava (014637 IRE 6)200520086. rámcový programA. LinczényiKIK UPIM MTF
Vzdelávanie zamestnancov vo vzťahu k úrovni kognittívnych schopností zamestnancov v kontexte s vybranými dimenziami Age managementu.20172017Mladý výskumníkA. StarečekUPIM MTF
Waste and environmental challenge or an energy solution (SEE-PIE)20142015H2020: SC3 - Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energiaM. ČambálUPIM MTF
Winning Young ICT enterpreuneurs (SEP-210157280, ICT-35-2014)20152018H2020: Šírenie excelentnosti a rozširovanie účastiD. CagáňováUPIM MTF
Zavedenie predmetu Manažérstvo kvality na stredných odborných školách (3/3016/05)20052007KEGAR. NovákováUPIM MTF
Zavedenie predmetu "Udržateľné spoločensky zodpovedné podnikanie" do študijného programu Priemyselné manažérstvo na II. stupni MTF STU Trnava (037STU-4/2012)20122014KEGAP. SakálUPIM MTF
Zmena potenciálu úspešnosti podniku pri využití princípov špirálového manažmentu a jej dopad na podnikovú kultúru20172017Mladý výskumníkJ. MikuláškováUPIM MTF
Zvýšenie technickej vedomostnej základne a praktických zručností pedagógov a študentov UPMK v rámci koncepcie "Digitálny podnik" (043/13RT)20132014-- Iný domáci --R. BeňoUPIM MTF
Zvýšenie výkonnosti malých a stredných podnikov prostredníctvom modelu kreatívneho manažérstva kvality (1/0485/19)20192021VEGAR. NovákováUPIM MTF
Zvyšovanie efektívnosti logistických a výrobných procesov využitím metód štíhleho riadenia20192019Mladý výskumníkL. JuríkUPIM MTFLegenda:
Aktívne stavy:podanýriešenýschválený
Neaktívne stavy:neschválenýukončený neúspešneukončený úspešne