19. 10. 2019  3:55 Kristián
Akademický informační systém

Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF) - seznam projektů


Aplikace zobrazuje seznam projektů zvoleného pracoviště.

Počet nalezených záznamů: 69

StavNázevOdDoDruhGarantPracoviště
Aditívne technológie výroby súčiastok a ich environmentálny dopad (ATVAIED)20182018inštitucionálny projektE. BuranskáUIBE MTF
Analýza presnosti softvérov na modelovanie požiarov na základe porovnania s údajmi získanými pre reálnych požiaroch (APVV-0582-11)20122015APVV - Všeobecná výzvaK. BalogUIBE MTF
Aplikácia progresívnych metód odstraňovania organických kontaminantov z pohľadu environmentálnej bezpečnosti (APVV-0213-12)20132017APVV - Všeobecná výzvaM. SoldánUIBE MTF
Biogas and Biofuel generation by an Efficient Low Carbon Process (horizon 2020)20162019Motivačný program STUK. GerulováUIBE MTF
Biogas and Biofuel generation by an Efficient Low Carbon Process (654134-1 SEP-210197653, LCE-11-2015)20152018H2020: SC5 - Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a surovinyK. GerulováUIBE MTF
Biolúhovanie vzácnych kovov z ťažko recyklovateľného elektronického odpadu pomocou baktérií Aciditiobacillus ferooxidans a Acidithiobacillus thiooxidans (BIOLEACHING)20182018inštitucionálny projektK. GerulováUIBE MTF
Dátová podpora modelovania a simulácie lesných požiarov (APVV-0019-12)20132017APVV - Všeobecná výzvaM. SirotiakUIBE MTF
Ecological aspects and control of major-accident hazards involving dangenerous substances (G/404/2000-2)20002001Open Society FoundationK. BalogKBI UIBE MTF
E-learning vo forme príručky bezpečnosti a ochrany zdravia pri zváraní (028STU-4/2013)20132015KEGAZ. SzabováUIBE MTF
Enviromentálne dopady hasiacich pien pri hasení požiarov v prírode (1/0488/08)20082010VEGAI. TurekováUIBE MTF
Hodnotenie faktorov technologických operácií pri výrobe protipožiarnych dverí (AFTOPSD)20182018Mladý výskumníkM. PrachováUIBE MTF
Horľavosť polyolefínov; hydroxidy kovov alkalických zemín modifikované organickými kyselinami ako nosiče antioxidačných a iných funkcií (APVV-0238-12)20132017APVV - Všeobecná výzvaJ. MartinkaUIBE MTF
Hybridný elektrický zdroj pre technicko-poradenské laboratórium využitia a propagácie obnoviteľných zdrojov energie (26220220056)20102012OP VaVK. BalogUIBE MTF
Implementácia progresívnych technológií, metód a foriem do vzdelávania v študijnom odbore Bezpečnostné vedy (001TU Z-4/2020)20202022KEGAJ. MartinkaUIBE MTF
Interaktívny model praktických ukážok riešenia reálnych príkladov z praxe v oblasti kvalita-environment-bezpečnosť (050STU-4/2016)20162018KEGAK. ČekanováUIBE MTF
Kauzálna analýza vplyvu kvality poskytovaných služieb na zmeny v zákazníckom správaní v osobnej doprave (APVV-14-0254)20152017APVV - Všeobecná výzvaA. PoliakováUIBE MTF
Materiály v ochrane pred požiarmi-vysokoškolská učebnica a moderné učebné pomôcky v odbore Ochrana osôb a majetku a v príbuzných odboroch. (015-002TUZVO-4/2010)20102011KEGAK. BalogUIBE MTF
Meranie minimálnej iniciačnej energie plynov a prachov20172017Mladý výskumníkD. PangrácováUIBE MTF
Modeling the dispersion of emmissions of dangerous substancess during major industrial accidents. (E!3266/STU/08)20082008EUREKAI. TurekováUIBE MTF
Možnosti využitia nebezpečných odpadov a nanočastíc pri inovácii progresívnych oxidačných metód čistenia odpadových vôd zo strojárenského priemyslu za účelom intenzifikácie ich biodegradability (1/0275/18)20182021VEGAM. SoldánUIBE MTF
Nanomagnetit ako účinný nástroj pre pasívny zber rias s použitím magnetického poľa20192020inštitucionálny projektA. KucmanováUIBE MTF
Národné vzdelávacie centrum pre zisťovanie príčin vzniku požiarov (018STU-4/2016)20162018KEGAJ. MartinkaUIBE MTF
Návrh a tvorba výukového softvéru a vypracovanie komplexných učebných materiálov k predmetom Metódy analýzy rizika a Metódy riadenia rizík (030STU-4/2016)20162018KEGAR. KuracinaUIBE MTF
Návrh meracieho systému pre komplexné posúdenie procesov horenia zvírených a usadených priemyselných prachov20172018inštitucionálny projektP. RantuchUIBE MTF
Návrh metodiky posudzovania obmedzení prepráv nebezpečných látok a vecí ako súčasť zvyšovania kvality služieb v cestnej nákladnej doprave (APVV-15-0407)20162018APVV - Všeobecná výzvaA. PoliakováUIBE MTF
Posúdenie vplyvu extraktívnych látok na požiarne charakteristiky lignocelulóznych materiálov20192020inštitucionálny projektP. RantuchUIBE MTF
Posúdenie životného cyklu plastových obalov z obchodných reťazcov (SK-CZ-0181-11)20122013APVV - Bilaterálna spolupráca M. RuskoUIBE MTF
Požiarne bezpečné zatepľovacie systémy na báze prírodných materiálov (1/0222/16 FŠI ŽU)20162018VEGAJ. MartinkaUIBE MTF
Požiarne riziko azeotropických zmesí horľavých kvapalín20172017Mladý výskumníkD. BenkoUIBE MTF
Priemyselné výskumno-vývojové centrum na zhodnocovanie problémových druhov plastových odpadov (ITMS2014+ : 313011B647)20172021OP VaIK. BalogUIBE MTF
Pripravenosť priemyselných podnikov na implementáciu požiadaviek noriem pre systémy manažérstva kvality ISO 9001:2015 a systémy environmentálneho manažérstva ISO 14001:2014 (1/0990/15)20152017VEGAM. RuskoUIBE MTF
Prírodné javy v experimentoch pre malých aj veľkých (LPP-0171-07)20082011APVV - Program LPPA. MichalíkováUIBE MTF
Progresívne metódy zisťovania požiarnotechnických charakteristík horľavých poľnohospodárskych a potravinárskych produktov (1/0184/18)20182021VEGAR. KuracinaUIBE MTF
Progresívne metódy zisťovania požiarnotechnických charakteristík horľavých prachov prostredníctvom svetovo unikátnych zariadení (APVV-18-0063)20192023APVV - Všeobecná výzvaR. KuracinaUIBE MTF
Progresívne metódy zisťovania požiarnotechnických charakteristík kovových a priemyselných prachov (1/0620/20)20202023VEGAP. RantuchUIBE MTF
Progresívne metódy zisťovania požiarno-technických charakteristík materiálov v požiarnom inžinierstve (APVV-0057-12)20132017APVV - Všeobecná výzvaK. BalogUIBE MTF
Progresívne metódy zisťovania požiarnotechnických charaktetistík priemyselných prachov a horľavých plynov (1/0306/17)20172020VEGAR. KuracinaUIBE MTF
Progresívne svetovo unikátne metódy testovania elektrických káblov pre potreby posudzovania zhody a overovania nemennosti ich parametrov ako stavebných výrobkov (APVV-16-0223)20172021APVV - Všeobecná výzvaJ. MartinkaUIBE MTF
Sledovanie potenciálne nebezpečných sekundárnych produktov vznikajúcich pri likvidácii strojárskych odpadov progresívnymi metódami (APVV-0370-11)20122015APVV - Všeobecná výzvaM. SoldánUIBE MTF
Sledovanie starnutia protipožiarneho náteru na overovacích vzorkách uložených v prevádzkovom prostredí EBO (67/2009)20092011-- Iný domáci --I. TurekováUIBE MTF
Sorpcia priemyselných kontaminantov v dynamických podmienkach20192020inštitucionálny projektM. SirotiakUIBE MTF
Štúdium mobility vybraných herbicídov po ich aplikácii na zhoreniskách - zhodnotenie ohrozenia pôd, vôd a možností ich remediácie. (1/0302/12)20122014VEGAM. SirotiakKEI UIBE MTF
Štúdium požiarno-technických charakteristík rozpustného a nerozpustného lignínu20162016Mladý výskumníkH. KobetičováUIBE MTF
Štúdium sorpčnej kapacity a fyzikálno-chemických vlastností materiálov pripravených hydrotermálnou karbonizáciou a pyrolýzou odpadovej biomasy (1/0253/17)20172020VEGAM. SirotiakUIBE MTF
Štúdium spektrálnych vlastností vybraných chemických látok v oblasti UV-VIS a ich kvantitatívne stanovenie20192019Mladý výskumníkM. HladováUIBE MTF
Štúdium syntézy a následného využitia rôznych druhov nanokompozitov20162017inštitucionálny projektA. PastierováUIBE MTF
Štúdium šírenia plameňa v Hartmannovej trubici20172017inštitucionálny projektR. KuracinaUIBE MTF
Štúdium upravených sorpčných materiálov pre environmentálne aplikácie - odstraňovanie prioritných organických polutantov z vôd20162016Mladý výskumníkM. LipovskýUIBE MTF
Štúdium výbuchových charakteristík organických prachov20162016Mladý výskumníkM. MenčíkUIBE MTF
Štúdium využitia magnetických nanočastíc pre jednoduchý, rýchly a ekonomický zber mikrorias (podpora výskumu a využívania palív 3. generácie) (1337)20152015Mladý výskumníkA. PastierováUIBE MTF
Štúdium využitia progresívnych oxidačných metód pre predĺženie životnosti procesných kvapalín a pre následné urýchlenie biologickej likvidácie na konci ich životného cyklu. (1/0640/14)20142017VEGAM. SoldánUIBE MTF
Tvorba vysoko anizotorpných, transparentných a chemicky retardovaných kompozitov20192019Mladý výskumníkI. WachterUIBE MTF
Unlocking the potential of algae as a resource for biofuels (HORIZON 2020)20162019Motivačný program STUK. GerulováUIBE MTF
Unlocking the potential of algae as a resource for biofuels (654493-1-SEP-210200215, LCE-11-2015)20152018H2020: SC5 - Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a surovinyK. GerulováUIBE MTF
Vplyv kvality produktov na rentabilitu podniku-monitoring, meranie a zabezpečovanie ekonomickej efektívnosti pri podpore urdžateľnej konkurencieschopnosti (APVV-15-0382)20162020APVV - Všeobecná výzvaR. NovákováUIBE MTF
Vybudovanie výučbového laboratória pre rekonštrukciu požiarov v laboratórnej mierke (002STU-4/2013)20132015KEGAJ. MartinkaUIBE MTF
Výskum a aplikácia inovatívnych metód získavania energie z odpadov na báze dreva a inej lignocelulózy (APVV-16-0377)20172020APVV - Všeobecná výzvaK. BalogUIBE MTF
Výskum a vývoj kombinovaných konštrukčných materiálov pre stavebné účely prostredníctvom progresívnych metód zisťovania akustických a tepelnoizolačných parametrov, protipožiarnej odolnosti a tieneniu voči elektromagnetickému žiareniu (1/0232/17)20172019VEGAP. ČekanUIBE MTF
Výskum optimálneho zhodnocovania výrobkov z dreva po skončení doby ich používania (APVV-14-0019)20152018APVV - Všeobecná výzvaK. BalogUIBE MTF
Výskum protipožiarnej bezpečnosti izolačných-zatepľovacích materiálov na báze prírodných materiálov (SK-CN-2015-0002)20162017APVV - Bilaterálna spolupráca J. MartinkaUIBE MTF
Výskum zvyšovania environmentálnej kvality pyrolýzy atypickej biomasy a čistiarenských kalov v originálnom diskontinuálnom reaktore (APVV-0723-12)20132017APVV - Všeobecná výzvaJ. MartinkaUIBE MTF
Výskum zvyšovania účinnosti spaľovania pyrolýznych olejov (APVV-14-0313)20152019APVV - Všeobecná výzvaJ. MartinkaUIBE MTF
Využitie inovatívnych progresívnych oxidačných metód pri odstraňovaní organických polutantov z odpadových vôd strojárskeho priemyslu s využitím odpadov z výroby a spracovania kovov ako katalyzátorov (1/0352/09)20092011VEGAM. SoldánUIBE MTF
Vývoj a využitie malého hydroenergetického zdroja v kombinácii so solárnymi zariadeniami pre strojárenské technológie (1/0798/08)20082010VEGAK. GerulováUIBE MTF
Vývoj a zostrojenie univerzálneho riadiaceho systému pre štúdium požiarnotechnických vlastností horľavých a výbušných prachov20192020inštitucionálny projektR. KuracinaUIBE MTF
Vývoj a zostrojenie 20L komory pre štúdium výbuchov zvírených prachov a horľavých plynov (20Lsphere)20182018inštitucionálny projektR. KuracinaUIBE MTF
Vzdelávacie centrum integrovanej bepečnosti (030UMB-4/2017)20172019KEGAJ. MartinkaUIBE MTF
Zlepšovanie vedomostnej úrovne študentov I. a II. stupňa VŠ štúdia študijného programu Integrovaná bezpečnosť v predmetoch jadra študijného odboru BOZP implementáciou inovatívnych virtuálnych laboratórií do vyučovacieho procesu (056STU-4/2017)20172019KEGAM. SoldánUIBE MTF
Zmeny spokojnosti zákazníka v kontexte s kvalitou služieb v doprave (1/0387/16)20162018VEGAA. PoliakováUIBE MTFLegenda:
Aktivní stavy:podanýřešenýschválený
Neaktivní stavy:neschválenýukončený neúspěšněukončený úspěšně