22. 9. 2019  16:37 Móric
Akademický informačný systém

Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF) - zoznam projektov


Aplikácie zobrazujú zoznam projektov vybraného pracoviska.

Počet nájdených záznamov: 69

StavNázovOdDoDruhGarantPracovisko
Aditívne technológie výroby súčiastok a ich environmentálny dopad (ATVAIED)20182018inštitucionálny projektE. BuranskáUIBE MTF
Analýza presnosti softvérov na modelovanie požiarov na základe porovnania s údajmi získanými pre reálnych požiaroch (APVV-0582-11)20122015APVV - Všeobecná výzvaK. BalogUIBE MTF
Aplikácia progresívnych metód odstraňovania organických kontaminantov z pohľadu environmentálnej bezpečnosti (APVV-0213-12)20132017APVV - Všeobecná výzvaM. SoldánUIBE MTF
Biogas and Biofuel generation by an Efficient Low Carbon Process (654134-1 SEP-210197653, LCE-11-2015)20152018H2020: SC5 - Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a surovinyK. GerulováUIBE MTF
Biolúhovanie vzácnych kovov z ťažko recyklovateľného elektronického odpadu pomocou baktérií Aciditiobacillus ferooxidans a Acidithiobacillus thiooxidans (BIOLEACHING)20182018inštitucionálny projektK. GerulováUIBE MTF
Dátová podpora modelovania a simulácie lesných požiarov (APVV-0019-12)20132017APVV - Všeobecná výzvaM. SirotiakUIBE MTF
Ekologické aspekty a prevencia závažných havárií s prítomnosťou nebezpečných látok (G/404/2000-2)20002001Open Society FoundationK. BalogKBI UIBE MTF
E-learning vo forme príručky bezpečnosti a ochrany zdravia pri zváraní (028STU-4/2013)20132015KEGAZ. SzabováUIBE MTF
Enviromentálne dopady hasiacich pien pri hasení požiarov v prírode (1/0488/08)20082010VEGAI. TurekováUIBE MTF
Hodnotenie faktorov technologických operácií pri výrobe protipožiarnych dverí (AFTOPSD)20182018Mladý výskumníkM. PrachováUIBE MTF
Horľavosť polyolefínov; hydroxidy kovov alkalických zemín modifikované organickými kyselinami ako nosiče antioxidačných a iných funkcií (APVV-0238-12)20132017APVV - Všeobecná výzvaJ. MartinkaUIBE MTF
Hybridný elektrický zdroj pre technicko-poradenské laboratórium využitia a propagácie obnoviteľných zdrojov energie (26220220056)20102012OP VaVK. BalogUIBE MTF
Implementácia progresívnych technológií, metód a foriem do vzdelávania v študijnom odbore Bezpečnostné vedy (001TU Z-4/2020)20202022KEGAJ. MartinkaUIBE MTF
Interaktívny model praktických ukážok riešenia reálnych príkladov z praxe v oblasti kvalita-environment-bezpečnosť (050STU-4/2016)20162018KEGAK. ČekanováUIBE MTF
Kauzálna analýza vplyvu kvality poskytovaných služieb na zmeny v zákazníckom správaní v osobnej doprave (APVV-14-0254)20152017APVV - Všeobecná výzvaA. PoliakováUIBE MTF
Materiály v ochrane pred požiarmi-vysokoškolská učebnica a moderné učebné pomôcky v odbore Ochrana osôb a majetku a v príbuzných odboroch. (015-002TUZVO-4/2010)20102011KEGAK. BalogUIBE MTF
Meranie minimálnej iniciačnej energie plynov a prachov20172017Mladý výskumníkD. PangrácováUIBE MTF
Modelovanie rozptylu emisií nebezpečných látok do ovzdušia pri závažných priemyselných haváriách (E!3266/STU/08)20082008EUREKAI. TurekováUIBE MTF
Možnosti využitia nebezpečných odpadov a nanočastíc pri inovácii progresívnych oxidačných metód čistenia odpadových vôd zo strojárenského priemyslu za účelom intenzifikácie ich biodegradability (1/0275/18)20182021VEGAM. SoldánUIBE MTF
Nanomagnetit ako účinný nástroj pre pasívny zber rias s použitím magnetického poľa20192020inštitucionálny projektA. KucmanováUIBE MTF
Národné vzdelávacie centrum pre zisťovanie príčin vzniku požiarov (018STU-4/2016)20162018KEGAJ. MartinkaUIBE MTF
Návrh a tvorba výukového softvéru a vypracovanie komplexných učebných materiálov k predmetom Metódy analýzy rizika a Metódy riadenia rizík (030STU-4/2016)20162018KEGAR. KuracinaUIBE MTF
Návrh meracieho systému pre komplexné posúdenie procesov horenia zvírených a usadených priemyselných prachov20172018inštitucionálny projektP. RantuchUIBE MTF
Návrh metodiky posudzovania obmedzení prepráv nebezpečných látok a vecí ako súčasť zvyšovania kvality služieb v cestnej nákladnej doprave (APVV-15-0407)20162018APVV - Všeobecná výzvaA. PoliakováUIBE MTF
Posúdenie vplyvu extraktívnych látok na požiarne charakteristiky lignocelulóznych materiálov20192020inštitucionálny projektP. RantuchUIBE MTF
Posúdenie životného cyklu plastových obalov z obchodných reťazcov (SK-CZ-0181-11)20122013APVV - Bilaterálna spolupráca M. RuskoUIBE MTF
Požiarne bezpečné zatepľovacie systémy na báze prírodných materiálov (1/0222/16 FŠI ŽU)20162018VEGAJ. MartinkaUIBE MTF
Požiarne riziko azeotropických zmesí horľavých kvapalín20172017Mladý výskumníkD. BenkoUIBE MTF
Priemyselné výskumno-vývojové centrum na zhodnocovanie problémových druhov plastových odpadov (ITMS2014+ : 313011B647)20172021OP VaIK. BalogUIBE MTF
Pripravenosť priemyselných podnikov na implementáciu požiadaviek noriem pre systémy manažérstva kvality ISO 9001:2015 a systémy environmentálneho manažérstva ISO 14001:2014 (1/0990/15)20152017VEGAM. RuskoUIBE MTF
Prírodné javy v experimentoch pre malých aj veľkých (LPP-0171-07)20082011APVV - Program LPPA. MichalíkováUIBE MTF
Produkcia bioplynu a biopalív efektívnym nízkouhlíkovým procesom (horizon 2020)20162019Motivačný program STUK. GerulováUIBE MTF
Progresívne metódy zisťovania požiarnotechnických charakteristík horľavých poľnohospodárskych a potravinárskych produktov (1/0184/18)20182021VEGAR. KuracinaUIBE MTF
Progresívne metódy zisťovania požiarnotechnických charakteristík horľavých prachov prostredníctvom svetovo unikátnych zariadení (APVV-18-0063)20192023APVV - Všeobecná výzvaR. KuracinaUIBE MTF
Progresívne metódy zisťovania požiarnotechnických charakteristík kovových a priemyselných prachov (1/0620/20)20202023VEGAP. RantuchUIBE MTF
Progresívne metódy zisťovania požiarno-technických charakteristík materiálov v požiarnom inžinierstve (APVV-0057-12)20132017APVV - Všeobecná výzvaK. BalogUIBE MTF
Progresívne metódy zisťovania požiarnotechnických charaktetistík priemyselných prachov a horľavých plynov (1/0306/17)20172020VEGAR. KuracinaUIBE MTF
Progresívne svetovo unikátne metódy testovania elektrických káblov pre potreby posudzovania zhody a overovania nemennosti ich parametrov ako stavebných výrobkov (APVV-16-0223)20172021APVV - Všeobecná výzvaJ. MartinkaUIBE MTF
Rozkľúčenie potenciálu využitia rias ako zdroja biopalív (HORIZON 2020)20162019Motivačný program STUK. GerulováUIBE MTF
Sledovanie potenciálne nebezpečných sekundárnych produktov vznikajúcich pri likvidácii strojárskych odpadov progresívnymi metódami (APVV-0370-11)20122015APVV - Všeobecná výzvaM. SoldánUIBE MTF
Sledovanie starnutia protipožiarneho náteru na overovacích vzorkách uložených v prevádzkovom prostredí EBO (67/2009)20092011-- Iný domáci --I. TurekováUIBE MTF
Sorpcia priemyselných kontaminantov v dynamických podmienkach20192020inštitucionálny projektM. SirotiakUIBE MTF
Štúdium mobility vybraných herbicídov po ich aplikácii na zhoreniskách - zhodnotenie ohrozenia pôd, vôd a možností ich remediácie. (1/0302/12)20122014VEGAM. SirotiakKEI UIBE MTF
Štúdium požiarno-technických charakteristík rozpustného a nerozpustného lignínu20162016Mladý výskumníkH. KobetičováUIBE MTF
Štúdium sorpčnej kapacity a fyzikálno-chemických vlastností materiálov pripravených hydrotermálnou karbonizáciou a pyrolýzou odpadovej biomasy (1/0253/17)20172020VEGAM. SirotiakUIBE MTF
Štúdium spektrálnych vlastností vybraných chemických látok v oblasti UV-VIS a ich kvantitatívne stanovenie20192019Mladý výskumníkM. HladováUIBE MTF
Štúdium syntézy a následného využitia rôznych druhov nanokompozitov20162017inštitucionálny projektA. BartošováUIBE MTF
Štúdium šírenia plameňa v Hartmannovej trubici20172017inštitucionálny projektR. KuracinaUIBE MTF
Štúdium upravených sorpčných materiálov pre environmentálne aplikácie - odstraňovanie prioritných organických polutantov z vôd20162016Mladý výskumníkM. LipovskýUIBE MTF
Štúdium výbuchových charakteristík organických prachov20162016Mladý výskumníkM. MenčíkUIBE MTF
Štúdium využitia magnetických nanočastíc pre jednoduchý, rýchly a ekonomický zber mikrorias (podpora výskumu a využívania palív 3. generácie) (1337)20152015Mladý výskumníkA. BartošováUIBE MTF
Štúdium využitia progresívnych oxidačných metód pre predĺženie životnosti procesných kvapalín a pre následné urýchlenie biologickej likvidácie na konci ich životného cyklu (1/0640/14)20142017VEGAM. SoldánUIBE MTF
Tvorba vysoko anizotorpných, transparentných a chemicky retardovaných kompozitov20192019Mladý výskumníkI. WachterUIBE MTF
Unlocking the potential of algae as a resource for biofuels (654493-1-SEP-210200215, LCE-11-2015)20152018H2020: SC5 - Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a surovinyK. GerulováUIBE MTF
Vplyv kvality produktov na rentabilitu podniku-monitoring, meranie a zabezpečovanie ekonomickej efektívnosti pri podpore urdžateľnej konkurencieschopnosti (APVV-15-0382)20162020APVV - Všeobecná výzvaR. NovákováUIBE MTF
Vybudovanie výučbového laboratória pre rekonštrukciu požiarov v laboratórnej mierke (002STU-4/2013)20132015KEGAJ. MartinkaUIBE MTF
Výskum a aplikácia inovatívnych metód získavania energie z odpadov na báze dreva a inej lignocelulózy (APVV-16-0377)20172020APVV - Všeobecná výzvaK. BalogUIBE MTF
Výskum a vývoj kombinovaných konštrukčných materiálov pre stavebné účely prostredníctvom progresívnych metód zisťovania akustických a tepelnoizolačných parametrov, protipožiarnej odolnosti a tieneniu voči elektromagnetickému žiareniu (1/0232/17)20172019VEGAP. ČekanUIBE MTF
Výskum optimálneho zhodnocovania výrobkov z dreva po skončení doby ich používania (APVV-14-0019)20152018APVV - Všeobecná výzvaK. BalogUIBE MTF
Výskum protipožiarnej bezpečnosti izolačných-zatepľovacích materiálov na báze prírodných materiálov (SK-CN-2015-0002)20162017APVV - Bilaterálna spolupráca J. MartinkaUIBE MTF
Výskum zvyšovania environmentálnej kvality pyrolýzy atypickej biomasy a čistiarenských kalov v originálnom diskontinuálnom reaktore (APVV-0723-12)20132017APVV - Všeobecná výzvaJ. MartinkaUIBE MTF
Výskum zvyšovania účinnosti spaľovania pyrolýznych olejov (APVV-14-0313)20152019APVV - Všeobecná výzvaJ. MartinkaUIBE MTF
Využitie inovatívnych progresívnych oxidačných metód pri odstraňovaní organických polutantov z odpadových vôd strojárskeho priemyslu s využitím odpadov z výroby a spracovania kovov ako katalyzátorov (1/0352/09)20092011VEGAM. SoldánUIBE MTF
Vývoj a využitie malého hydroenergetického zdroja v kombinácii so solárnymi zariadeniami pre strojárenské technológie (1/0798/08)20082010VEGAK. GerulováUIBE MTF
Vývoj a zostrojenie univerzálneho riadiaceho systému pre štúdium požiarnotechnických vlastností horľavých a výbušných prachov20192020inštitucionálny projektR. KuracinaUIBE MTF
Vývoj a zostrojenie 20L komory pre štúdium výbuchov zvírených prachov a horľavých plynov (20Lsphere)20182018inštitucionálny projektR. KuracinaUIBE MTF
Vzdelávacie centrum integrovanej bepečnosti (030UMB-4/2017)20172019KEGAJ. MartinkaUIBE MTF
Zlepšovanie vedomostnej úrovne študentov I. a II. stupňa VŠ štúdia študijného programu Integrovaná bezpečnosť v predmetoch jadra študijného odboru BOZP implementáciou inovatívnych virtuálnych laboratórií do vyučovacieho procesu (056STU-4/2017)20172019KEGAM. SoldánUIBE MTF
Zmeny spokojnosti zákazníka v kontexte s kvalitou služieb v doprave (1/0387/16)20162018VEGAA. PoliakováUIBE MTFLegenda:
Aktívne stavy:podanýriešenýschválený
Neaktívne stavy:neschválenýukončený neúspešneukončený úspešne