10. 8. 2020  4:50 Vavrinec
Akademický informačný systém

Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF) - zoznam projektov


Aplikácie zobrazujú zoznam projektov vybraného pracoviska.

Počet nájdených záznamov: 76

Stav
NázovOdDoDruh
Garant
Pracovisko
Aditívne technológie výroby súčiastok a ich environmentálny dopad (ATVAIED)20182018inštitucionálny projektE. Buranská
UIBE MTF
Analýza presnosti softvérov na modelovanie požiarov na základe porovnania s údajmi získanými pre reálnych požiaroch (APVV-0582-11)
2012
2015
APVV - Všeobecná výzva
UIBE MTF
2013
2017APVV - Všeobecná výzvaM. SoldánUIBE MTF
Biogas and Biofuel generation by an Efficient Low Carbon Process (654134-1 SEP-210197653, LCE-11-2015)
2015
2018
H2020: SC5 - Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny
UIBE MTF
2018
2018
inštitucionálny projekt
UIBE MTF
2013
2017
APVV - Všeobecná výzvaM. SirotiakUIBE MTF
Ekologické aspekty a prevencia závažných havárií s prítomnosťou nebezpečných látok (G/404/2000-2)
2000
2001Open Society FoundationKBI UIBE MTF
E-learning vo forme príručky bezpečnosti a ochrany zdravia pri zváraní (028STU-4/2013)2013
2015
KEGA
Z. SzabováUIBE MTF
Enviromentálne dopady hasiacich pien pri hasení požiarov v prírode (1/0488/08)2008
2010
VEGA
UIBE MTF
Hodnotenie faktorov technologických operácií pri výrobe protipožiarnych dverí (AFTOPSD)20182018Mladý výskumníkM. Prachová
UIBE MTF
20132017APVV - Všeobecná výzvaJ. MartinkaUIBE MTF
Hybridný elektrický zdroj pre technicko-poradenské laboratórium využitia a propagácie obnoviteľných zdrojov energie (26220220056)
2010
2012
OP VaV
K. BalogUIBE MTF
Implementácia progresívnych technológií, metód a foriem do vzdelávania v študijnom odbore Bezpečnostné vedy (001TU Z-4/2020)2020
2022
KEGAJ. Martinka
UIBE MTF
2016
2018
KEGA
UIBE MTF
Kauzálna analýza vplyvu kvality poskytovaných služieb na zmeny v zákazníckom správaní v osobnej doprave (APVV-14-0254)20152017
APVV - Všeobecná výzva
A. Poliaková
UIBE MTF
Kovmi dopované biochars s možnou regeneráciou AOP metódami pre odstraňovanie organických mikropolutantov z vôd (1/0494/21)20212024
VEGA
KBI UIBE MTF
20102011KEGAK. Balog
UIBE MTF
20172017
Mladý výskumník
UIBE MTF
Modelovanie rozptylu emisií nebezpečných látok do ovzdušia pri závažných priemyselných haváriách (E!3266/STU/08)
2008
2008
EUREKA
UIBE MTF
2018
2021
VEGA
M. Soldán
UIBE MTF
2019
2020
inštitucionálny projekt
A. Kucmanová
UIBE MTF
Národné vzdelávacie centrum pre zisťovanie príčin vzniku požiarov (018STU-4/2016)2016
2018
KEGA
UIBE MTF
Návrh a tvorba výukového softvéru a vypracovanie komplexných učebných materiálov k predmetom Metódy analýzy rizika a Metódy riadenia rizík (030STU-4/2016)
2016
2018
KEGAUIBE MTF
20172018inštitucionálny projektP. RantuchUIBE MTF
2016
2018
APVV - Všeobecná výzva
A. PoliakováUIBE MTF
2021
2023KEGAUIBE MTF
Posúdenie vplyvu extraktívnych látok na požiarne charakteristiky lignocelulóznych materiálov
2019
2020
inštitucionálny projektUIBE MTF
2012
2013APVV - Bilaterálna spolupráca UIBE MTF
Požiarne bezpečné zatepľovacie systémy na báze prírodných materiálov (1/0222/16 FŠI ŽU)20162018
VEGA
J. MartinkaUIBE MTF
Požiarne riziko azeotropických zmesí horľavých kvapalín
2017
2017
Mladý výskumník
UIBE MTF
20172021
OP VaI
K. BalogUIBE MTF
2015
2017
VEGA
UIBE MTF
Prírodné javy v experimentoch pre malých aj veľkých (LPP-0171-07)2008
2011
APVV - Program LPP
UIBE MTF
Produkcia bioplynu a biopalív efektívnym nízkouhlíkovým procesom (horizon 2020)20162019Motivačný program STUUIBE MTF
2018
2021
VEGAR. KuracinaUIBE MTF
Progresívne metódy zisťovania požiarnotechnických charakteristík horľavých prachov prostredníctvom svetovo unikátnych zariadení (APVV-18-0063)2019
2023
APVV - Všeobecná výzva
R. KuracinaUIBE MTF
Progresívne metódy zisťovania požiarnotechnických charakteristík kovových a priemyselných prachov (1/0620/20)2020
2023
VEGA
UIBE MTF
20132017
APVV - Všeobecná výzva
UIBE MTF
2017
2020
VEGAR. Kuracina
UIBE MTF
Progresívne svetovo unikátne metódy testovania elektrických káblov pre potreby posudzovania zhody a overovania nemennosti ich parametrov ako stavebných výrobkov (APVV-16-0223)
2017
2021
APVV - Všeobecná výzva
UIBE MTF
Rozkľúčenie potenciálu využitia rias ako zdroja biopalív (HORIZON 2020)20162019
Motivačný program STU
K. GerulováUIBE MTF
Sledovanie potenciálne nebezpečných sekundárnych produktov vznikajúcich pri likvidácii strojárskych odpadov progresívnymi metódami (APVV-0370-11)
2012
2015
APVV - Všeobecná výzva
M. Soldán
UIBE MTF
2009
2011
-- Iný domáci --
UIBE MTF
Sorpcia priemyselných kontaminantov v dynamických podmienkach20192020inštitucionálny projektUIBE MTF
Stanovenie požiarno-technických vlastností transparentných kompozitov na báze dreva
2020
--
inštitucionálny projekt
I. Wachter
UIBE MTF
Štúdium adsorpcie vybraných kontaminantov alternatívnymi adsorbentmi2020
2021
Mladý výskumník
UIBE MTF
Štúdium mobility vybraných herbicídov po ich aplikácii na zhoreniskách - zhodnotenie ohrozenia pôd, vôd a možností ich remediácie. (1/0302/12)
2012
2014VEGAKEI UIBE MTF
Štúdium odstraňovania vybraných pesticídov progresívnymi oxidačnými metódami
2020
2021
Mladý výskumník
UIBE MTF
20162016Mladý výskumníkH. KobetičováUIBE MTF
2017
2020
VEGAM. Sirotiak
UIBE MTF
2019
2019
Mladý výskumník
M. Hladová
UIBE MTF
Štúdium syntézy a následného využitia rôznych druhov nanokompozitov
2016
2017inštitucionálny projektUIBE MTF
Štúdium šírenia plameňa v Hartmannovej trubici20172017inštitucionálny projektUIBE MTF
Štúdium upravených sorpčných materiálov pre environmentálne aplikácie - odstraňovanie prioritných organických polutantov z vôd
2016
2016
Mladý výskumník
M. LipovskýUIBE MTF
Štúdium výbuchových charakteristík organických prachov
2016
2016
Mladý výskumník
UIBE MTF
Štúdium využitia magnetických nanočastíc pre jednoduchý, rýchly a ekonomický zber mikrorias (podpora výskumu a využívania palív 3. generácie) (1337)20152015Mladý výskumníkA. PastierováUIBE MTF
Štúdium využitia progresívnych oxidačných metód pre predĺženie životnosti procesných kvapalín a pre následné urýchlenie biologickej likvidácie na konci ich životného cyklu (1/0640/14)
2014
2017
VEGA
UIBE MTF
20202024APVV - Všeobecná výzvaUIBE MTF
Tvorba vysoko anizotorpných, transparentných a chemicky retardovaných kompozitov2019
2019
Mladý výskumník
UIBE MTF
Unlocking the potential of algae as a resource for biofuels (654493-1-SEP-210200215, LCE-11-2015)
2015
2018
H2020: SC5 - Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny
UIBE MTF
2016
2020
APVV - Všeobecná výzva
UIBE MTF
Vybudovanie inovatívneho výučbového laboratória pre praktické a dynamické vzdelávanie študentov v odbore BOZP Building (020STU-4/2021)
2021
2023
KEGA
UIBE MTF
Vybudovanie výučbového laboratória pre rekonštrukciu požiarov v laboratórnej mierke (002STU-4/2013)20132015KEGAUIBE MTF
Výskum a aplikácia inovatívnych metód získavania energie z odpadov na báze dreva a inej lignocelulózy (APVV-16-0377)
2017
2020
APVV - Všeobecná výzva
K. Balog
UIBE MTF
2017
2019
VEGA
P. Čekan
UIBE MTF
Výskum optimálneho zhodnocovania výrobkov z dreva po skončení doby ich používania (APVV-14-0019)
2015
2018APVV - Všeobecná výzvaK. Balog
UIBE MTF
Výskum protipožiarnej bezpečnosti izolačných-zatepľovacích materiálov na báze prírodných materiálov (SK-CN-2015-0002)
2016
2017APVV - Bilaterálna spolupráca UIBE MTF
2013
2017
APVV - Všeobecná výzva
J. MartinkaUIBE MTF
2015
2019
APVV - Všeobecná výzva
UIBE MTF
Využitie inovatívnych progresívnych oxidačných metód pri odstraňovaní organických polutantov z odpadových vôd strojárskeho priemyslu s využitím odpadov z výroby a spracovania kovov ako katalyzátorov (1/0352/09)
2009
2011
VEGA
UIBE MTF
2008
2010
VEGAK. GerulováUIBE MTF
Vývoj a zostrojenie univerzálneho riadiaceho systému pre štúdium požiarnotechnických vlastností horľavých a výbušných prachov
2019
2020inštitucionálny projekt
UIBE MTF
Vývoj a zostrojenie 20L komory pre štúdium výbuchov zvírených prachov a horľavých plynov (20Lsphere)
2018
2018
inštitucionálny projektR. Kuracina
UIBE MTF
Vzdelávacie centrum integrovanej bepečnosti (030UMB-4/2017)
2017
2019
KEGA
J. Martinka
UIBE MTF
Zlepšovanie vedomostnej úrovne študentov I. a II. stupňa VŠ štúdia študijného programu Integrovaná bezpečnosť v predmetoch jadra študijného odboru BOZP implementáciou inovatívnych virtuálnych laboratórií do vyučovacieho procesu (056STU-4/2017)
2017
2019
KEGA
UIBE MTF
2016
2018
VEGA
UIBE MTFLegenda:
Aktívne stavy:
podaný
riešený
schválený
Neaktívne stavy:
neschválený
ukončený neúspešne
ukončený úspešne