Jul 9, 2020   7:06 p.m. Lujza
Academic information system

Faculty of Civil Engineering - list of publications


The application shows a list of professionals' publications of the selected department. The publication - department relationship can be modified by means of the My publications and their administration application. The Select department option is located in the section containing information on all kinds of publications, the Field of publication section in particular.

Type:
Year:
Order by:

Number of entries found: 706

Publications
Type of result
YearDetails
A note on the copulas invariant with respect to (a, b)-transformation
Horanská, Ľubomíra -- Sarkoci, Peter
A note on the copulas invariant with respect to (a, b)-transformation. Fuzzy Sets and Systems, 378. p. 157--164.
articles in magazines
2020Details
A short excursion to Switzerland dam construction
Bednárová, Emília
Krátka exkurzia do švajčiarskeho priehradného staviteľstva. Vodohospodársky spravodajca :, 63. p. 7--12.
articles in magazines2020Details
Absence of unified methodology for public transport traffic surveys
Braniš, Marek
Absencia jednotnej metodiky pre dopravné prieskumy zamerané na MHD. In ŠUHAJDOVÁ, E. -- BIOLEK, V. -- MRŇOVÁ, Z. Juniorstav 2020. Brno: ECON publishing, 2020, p. 188--195. ISBN 978-80-86433-73-8.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2020
Details
Agregácia založená na extrémnych hodnotách
Mesiar, Radko -- Kolesárová, Anna
Outliers-based aggregation. In MESIAR, R. -- NOVÁK, V. -- SAMINGER-PLATZ, S. Abstracts of the Fifteenth International Conference on Fuzzy Set Theory and Applications. FSTA 2020. Liptovský Mikuláš: Armed Forces Academy of General M. R. Štefánik, 2020, p. 59--60. ISBN 978-80-8040-588-5.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts
2020
Details
Agregačné funkcie transformované 0 - 1 hodnotovými monotónnymi systémami funkcií
Kalina, Martin
Aggregation functions transformed by 0 - 1 valued monotone systems of functions. In LESOT, M. -- VIEIRA, S. Information Processing and Management of Uncertainty in Knowledge-Based Systems. Cham: Springer Nature, 2020, p. 537--548. ISBN 978-3-030-50142-6.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts
2020
Details
Air conditioning in a historically valuable building
Straková, Zuzana
Vzduchotechnika v historicky cennom stavebnom objekte. TZB Haustechnik, 28. p. 24--26.
articles in magazines
2020Details
Air conditioning of exhibition, sales and storage areas of tobacco products
Ferechová, Kristína -- Straková, Zuzana
Klimatizácia výstavných, predajných a skladových priestorov tabakových výrobkov. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Airborne sound insulation of autoclaved aerated concrete partition structures - theoretical study
Otčenáš, Marek -- Struhárová, Alena
Vzduchová nepriezvučnosť pórobetónových deliacich konštrukcií – teoretická štúdia. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020Details
Airport hangar
Polaček, Stanislav -- Slivanský, Miloš
Letiskový hangár. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
AMSS model and the properties of its numerical scheme based on Finite volume method
Sekerešová, Martina -- Handlovičová, Angela
AMSS model a vlastnosti jeho numerickej schémy založenej na metóde konečných objemov. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Analysis of ecosystem services in the Myjava region
Kľocová, Klaudia -- Kohnová, Silvia
Analýza ekosystémových služieb v regióne Myjava. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Analysis of efficiency improvements of the subsoil of road embankments by gravel pillars
Frankovská, Jana -- Kopecký, Miloslav -- Mušec, Peter
Analýza efektívnosti zlepšenia podložia násypov ciest štrkovými piliermi. Silniční obzor, 81. p. 12--15.
articles in magazines
2020Details
Analysis of need for the calculation of residual plots
Gajdošík, Marek -- Geisse, Robert
Analýza potreby dopočítavania zvyškových parciel. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Analysis of some periodic phenomena in nature from the perspective of astronomy
Križanová, Veronika -- Husár, Ladislav
Analýza niektorých periodických javov v prírode z pohľadu astronómie. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Analysis of states of stress and deformation of the plate
Homolová, Karin -- Véghová, Ivana
Analýza stavov napätosti a deformácie dosky. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Analysis of steel roof truss
Konôpka, Andrej -- Prekop, Ľubomír
Analýza oceľového strešného väzníka. Bachelor thesis. 2020.
final thesis2020Details
Analysis of the impact of imaging configuration on 3D geometry of models generated by image based modelling
Podolan, Patrik -- Marčiš, Marián
Analýza vplyvu konfigurácie snímkovania na 3D geometriu modelov generovaných pomocou obrazového skenovania. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Analysis of the multidimensional time series from permanent GNSS stations
Gerhátová, Ľubomíra
Analýza viacrozmerných časových radov meraní permanentných staníc GNSS. In WEIGEL, J. -- BERKOVÁ, A. Družicové metody v geodézii a katastru. Brno: ECON publishing, 2020, p. 53--57. ISBN 978-80-86433-74-5.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts
2020
Details
Analysis of the territory before the start of the land consolidation project
Mordavský, Viktor -- Geisse, Robert
Analýza územia pred začatím projektu pozemkových úprav. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
ANALYSIS OF WATER LEVEL REGIME ANOMALIES IN THE OBSERVATION OBJECTS OF THE ROZGRUND DAM
Kovaľ, Frederik -- Bednárová, Emília
Analýza anomálií hladinového režimu v pozorovacích objektoch priehrady Rozgrund. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Analýza a vizualizácia údajov odolnosti konštrukcií voči pretlačeniu
Ballová, Dominika -- Kalická, Jana
Data analysis and data visualisation of models' reliability for punching resistance assessment. In MESIAR, R. -- NOVÁK, V. -- SAMINGER-PLATZ, S. Abstracts of the Fifteenth International Conference on Fuzzy Set Theory and Applications. FSTA 2020. Liptovský Mikuláš: Armed Forces Academy of General M. R. Štefánik, 2020, p. 16. ISBN 978-80-8040-588-5.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2020
Details
Analýza homogenity číselných vektorových katastrálnych máp
Hudecová, Ľubica -- Kyseľ, Peter
Vector cadastral maps numerical homogeneity analysis. Geodetski list, 74. p. 41--56.
articles in magazines
2020Details
Analýza konštrukcie uloženej na pružnom podloží
Krausz, Roland -- Dický, Jozef
Analysis of a structure rested on elastic foundation. Bachelor thesis. 2020.
final thesis2020
Details
Analýza kvality vnútorného prostredia v budove s takmer nulovou potrebou energie a rekuperačným systémom vzduchu
Sánka, Imrich -- Petráš, Dušan
Indoor Environmental Quality Evaluation in a Nearly Zero Energy Building with Heat Recovery System. In ŠUHAJDOVÁ, E. -- BIOLEK, V. -- MRŇOVÁ, Z. Juniorstav 2020. Brno: ECON publishing, 2020, p. 883--893. ISBN 978-80-86433-73-8.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts
2020
Details
Analýza porúch železobetónových stien valcových síl od účinkov zvýšených teplôt
Matiašková, Lýdia -- Bilčík, Juraj -- Šoltész, Július
Failure analysis of reinforced concrete walls of cylindrical silos under elevated temperatures. Engineering Failure Analysis, p. 2020.
articles in magazines
2020
Details
Analýza spektra odozvy podlahy administratívnej budovy
Jendželovský, Norbert -- Grmanová, Alžbeta
Analysis of floor response spectra of an office building. In KOTRASOVÁ, K. -- KORMANÍKOVÁ, E. -- KMEŤ, S. 4th International Scientific Conference Structural and Physical Aspects of Construction Engineering (SPACE 2019). Londýn: EDP Sciences, 2020.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts
2020
Details
Analýza stability tenkej oceľovej steny: vplyv počiatočnej imperfekcie na vybočenie
Psotný, Martin
Slender metal web stability analysis: Impact of initial imperfection on the mode of buckling. In MELCER, J. -- KOTRASOVÁ, K. -- MAJOR, I. -- BENIN, A V. Dynamics of Civil Engineering and Transport Structures and Wind Engineering - DYN-WIND’2020. Londýn: EDP Sciences, 2020.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts
2020
Details
Analýza súčasného stavu stokovej siete v Srbsku
Marko, Ivana -- Csicsaiová, Réka -- Stanko, Štefan -- Škultétyová, Ivona -- Hrudka, Jaroslav
Analysis of the recent state of sewage network in Serbia. In Advances in Environmental Engineering (AEE2019). Bristol: IOP Publishing, 2020.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2020
Details
Analýza trendov a bodov zmien vybraných finančných a trhových indexov
Ballová, Dominika
Trend analysis and detection of change-points of selected financial and market indices. In KULCZYCKI, P. -- KACPRZYK, J. -- KÓCZY, L T. -- MESIAR, R. -- WISNIEWSKI, R. Information Technology, Systems Research, and Computational Physics: selected and edited results from the International Multi-Conference on Computational Science (CS 2018), July 2-5, 2018, Kraków, Poland. 1st ed. Cham : Springer Nature, 2020, p. 372--381. ISBN 978-3-030-18057-7.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts
2020
Details
Analýza úmrtnosti buniek pomocou spracovania obrazu
Ždímalová, Mária -- Bohumel, Tomáš -- Plachá-Gregorovská, Katarína -- Weismann, Peter -- El Faloughy, Hisham
Analysis of cell death by image processing. Tatra Mountains Mathematical Publications, p. 163--190.
articles in magazines
2020
Details
Analýza vplyvu krbového telesa na energetické hodnotenie rodinného domu
Ingeli, Rastislav -- Buday, Peter
Analysis of the Impact of the Fireplace Heating on the Energy Performance of the Family House. Periodica Polytechnica Mechanical Engineering, 64. p. 145--149.
articles in magazines
2020
Details
Animal care center
Krpčiarová, Veronika -- Hanuliak, Peter
Projekt veterinárneho centra. Diploma thesis. 2020.
final thesis2020
Details
Apartment building
Čierny, Tibor -- Buday, Peter
Bytový dom. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Apartment building
Križák, Jaroslav -- Franek, Michal
Bytový dom. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Apartment building
Šimečková, Barbora -- Franek, Michal
Bytový dom. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Apartment building
Lavrinčík, Peter -- Franek, Michal
Bytový dom. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Apartment building
Goga, Michal -- Franek, Michal
Bytový dom. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Apartment building
Hrnčárová, Lucia -- Antošová, Naďa
Bytový dom. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Apartment building
Simonides, Samuel -- Antošová, Naďa
Bytový dom. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Apartment Building
Garančovská, Kamila -- Rabenseifer, Roman
Bytový dom. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Apartment building - Paris
Goda, Dajana -- Kuráň, Jozef
Obytná budova - Paríž. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Apartment house
Kovácsová, Krisztína -- Bielek, Boris
Bytový dom. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Apartment house
Csibová, Kamilla -- Žilinský, Juraj
Bytový dom. Bachelor thesis. 2020.
final thesis2020Details
Apartment house
Jankóová, Aneta -- Bielek, Boris
Bytový dom. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Apartment house
Kocourková, Mária -- Briatka, Peter
Bytový dom. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Apartment house
Šebejová, Zuzana -- Briatka, Peter
Bytový dom. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Apartment house
Poldauf, Rudolf -- Briatka, Peter
Bytový dom. Bachelor thesis. 2020.
final thesis2020Details
Apartment House
Belianová, Viktória -- Ďubek, Marek
Bytový dom. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Apartment House
Makkyová, Orsolya -- Pavčeková, Monika
Bytový dom. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Apartment House
Jurkeník, Martin -- Petro, Marek
Bytový dom. Bachelor thesis. 2020.
final thesis2020
Details
Apartment House
Ozanová, Michaela -- Ďubek, Marek
Bytový dom. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Apartment House
Melegova, Emilia -- Ďubek, Marek
Bytový dom. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020Details
Apartment House
Ivanisková, Klaudia -- Ďubek, Marek
Bytový dom. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Aplikácia kogeneračnej jednotky a tepelných čerpadiel v systémoch diaľkového vykurovania
Takács, Ján -- Mudrá, Martina
Application of cogeneration unit and heat pumps in district heating systems. In NYERS, J. EXPRES 2020. Subotica: Inženjersko-tehničko udruženje vojvodanskih Madara, 2020, p. 61--64. ISBN 978-86-919769-2-7.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts
2020
Details
ARBORIA Park, Slnečná
Pialová, Silvia -- Makýš, Peter
ARBORIA Park, Slnečná. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020Details
Art Center
Turacová, Nikola -- Palko, Milan
Umelecké centrum. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Assessment of combined sewerage overflow chamber by mathematical modeling
Husár, Maroš -- Hrudka, Jaroslav
Posúdenie efektívnosti odľahčovacej komory pomocou matematického modelovania. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Assessment of the combined sewerage overflow chamber using computer modeling
Šutúš, Marek -- Stanko, Štefan -- Hrudka, Jaroslav
Posúdenie odľahčovacej komory pomocou počítačového modelovania. In ŠUHAJDOVÁ, E. -- BIOLEK, V. -- MRŇOVÁ, Z. Juniorstav 2020. Brno: ECON publishing, 2020, p. 576--581. ISBN 978-80-86433-73-8.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts
2020
Details
Automated building construction verification
Bariczová, Gabriela -- Erdélyi, Ján
Automatizovaná kontrola vyhotovenia stavebných objektov. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Automated cylinder estimation from terrestrial laser scanning data
Honti, Richard
Automatizovaná segmentácia valcov z údajov získaných terestrickým laserovým skenovaním. Geodetický a kartografický obzor, 66. p. 89--94.
articles in magazines
2020
Details
Automated measurement of geometric parameters of a technological device
Štuller, Eugen -- Kyrinovič, Peter
Automatizované meranie geometrických parametrov technologického zariadenia. Diploma thesis. 2020.
final thesis2020Details
Automatic segmentation methods for biological data
Somorovská, Mária -- Krivá, Zuzana
Automatické segmentačné metódy biologických dát. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020Details
Axiomatizácia asymetrickej disjunkcie a konjunkcie
Hudec, Miroslav -- Mesiar, Radko
The axiomatization of asymmetric disjunction and conjunction. Information Fusion, p. 165--173.
articles in magazines2020Details
Bank headquarters
Paulen, Vladimír -- Žilinský, Juraj
Centrála banky. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
BIOWA operátory
Stupňanová, Andrea -- Jin, LeSheng
BIOWA Operators. In LESOT, M. -- VIEIRA, S. Information Processing and Management of Uncertainty in Knowledge-Based Systems. Cham: Springer Nature, 2020, p. 419--425. ISBN 978-3-030-50142-6.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2020Details
Bridge on motorway D1 over river Vah
Zummerlingová, Martina -- Halvonik, Jaroslav
Most na diaľnici D1 cez rieku Váh. Diploma thesis. 2020.
final thesis2020
Details
Bridge on road join I/11 and MK in km 0,300 over C I/11 and Kysuca river
Košta, Radoslav -- Halvonik, Jaroslav
Most na prepojení ciest I/11 a MK v km 0,300 nad C I/11 a Kysucou. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Bridge over river Danube on motorway D4
Samek, Jakub -- Halvonik, Jaroslav
Most na diaľnici D4 cez rieku Dunaj. Diploma thesis. 2020.
final thesis2020
Details
Building technology project
Nagy, Boglárka -- Szalayová, Sylvia
Obytný súbor, Bratislava. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020Details
Building technology project
Šelingerová, Klaudia -- Szalayová, Sylvia
Polyfunkčný komplex, Bratislava. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Building technology project
Mihóková, Monika -- Szalayová, Sylvia
Obytný súbor, Trnava. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020Details
Burger´s house in Trnava - adaptation to the object with multipurpose use.
Brázdovič, Dominik -- Vargová, Andrea
Meštiansky dom v Trnave - adaptácia na objekt s viacúčelovým využitím. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Bus station
Gavroňová, Michaela -- Magura, Martin
Autobusová stanica. Diploma thesis. 2020.
final thesis2020
Details
BUTIKCENTER SENICA
Lénártová, Viktória -- Hulínová, Zdenka
BUTIKCENTER V SENICI. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Bytový dom
Gryglak, Mateusz -- Chmelík, Vojtech
Apartment house. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Bytový dom
Majbová, Tamara -- Chmelík, Vojtech
Apartment house. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Cadastral maps with systematic displacement
Furdeková, Anežka -- Hudecová, Ľubica
Katastrálne mapy so systematickým posunom. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Calculation and design of a biomass-based hot-water boiler room for primary school
Šranko, Mário -- Takács, Ján
Výpočet a návrh teplovodnej kotolne na báze biomasy pre základnú školu. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Calculation and design of a large-area low-temperature heating system for a primary school
Štvrtecký, Vladimír -- Takács, Ján
Výpočet a návrh veľkoplošnej nízkoteplotnej vykurovacej sústavy pre základnú školu. Diploma thesis. 2020.
final thesis2020
Details
Calculation and design of low-temperature large-area heating system with heat pump heat pump
Gašpárek, Michal -- Takács, Ján
Výpočet a návrh nízkoteplovodnej veľkoplošnej vykurovacej sústavy so zdrojom tepla tepelným čerpadlom. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020Details
Calculation, design and assessment of energy systems using renewable energy sources (RES) in a nearly zero energy building
Poliak, Tomáš -- Kalús, Daniel
Výpočet, návrh a posúdenie energetických systémov využívajúcich obnoviteľné zdroje energie (OZE) v budove s takmer nulovou potrebou energie. Diploma thesis. 2020.
final thesis2020Details
Calculation, design and assessment of heating of a large object
Trabalíková, Natália -- Kalús, Daniel
Výpočet, návrh a posúdenie vykurovania veľkopriestorového objektu. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Calculation of energy efficiency of buildings using BIM
Kudiváni, Lucia
Výpočet energetickej náročnosti budovy s podporou BIM. In PETRÁŠ, D. -- ŠVECOVÁ, Z. Vykurovanie 2020. Bratislava: Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, 2020, p. 383--386. ISBN 978-80-89878-58-1.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts
2020
Details
Cartographic visualisation of airborne laser scanning data for documentation of cultural heritage
Staníková, Dominika -- Lieskovský, Tibor
Návrh kartografického modelu na vizualizáciu dát leteckého laserového skenovania pre potreby dokumentácie kultúrneho dedičstva. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020Details
Cast in-situ reinforced concrete slab
Lukovics, Ádám -- Borzovič, Viktor
Železobetónová stropná konštrukcia budovy. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Cast in-situ reinforced concrete slab
Hrablay, Patrik -- Borzovič, Viktor
Železobetónová stropná konštrukcia budovy. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Cement composites using various types of metallic fibres
Šuška, Dávid -- Gregorová, Valéria
Cementové kompozity s využitím rôznych druhov kovových vlákien. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020Details
Center of Art Education
Tésiová, Laura -- Žilinský, Juraj
Centrum umeleckej výchovy. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020Details
Center of Creative Industry
Eremiášová, Katarína -- Ingeli, Rastislav
Centrum kreatívneho priemyslu. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Central and decentralized ventilation of an apartment building
Lackovich, Peter -- Straková, Zuzana
Centrálne a decentrálne vetranie bytového objektu. Diploma thesis. 2020.
final thesis2020
Details
Climate change and innovation in heat supply to buildings
Petráš, Dušan
Klimatické zmeny a inovácie pri zásobovaní budov teplom. In PETRÁŠ, D. -- ŠVECOVÁ, Z. Vykurovanie 2020. Bratislava: Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, 2020, p. 414--419. ISBN 978-80-89878-58-1.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2020Details
Climbing center
Lačok, Jakub -- Jamnický, Martin
Horolezecké centrum. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
CLM klimatický scenár a jeho vplyv na sezónnosť intenzít krátkodobých dažďov v horských regiónoch na Slovensku
Földes, Gabriel -- Labat, Marija Mihaela -- Kohnová, Silvia
CLM Climate Scenario and its impact on seasonality changes in short-term rainfall intensities in mountainous regions of Slovakia. Acta hydrologica Slovaca, 21. p. 3--8.
articles in magazines2020
Details
CLT - Building extension
Freudenberger, Klara -- Sandanus, Jaroslav
Nadstavba bytového domu z CLT. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Community Center
Vesek, Roman -- Palková, Adela
Komunitné centrum. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020Details
Comparison of digital leveling instruments of equal accuracy
Skokan, Matej -- Bajtala, Marek
Porovnanie digitálnych nivelačných prístrojov rovnakej presnosti. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Comparison of free finite element software packages for solving boundary value problems
Linkeš, Milan -- Minarechová, Zuzana
Porovnanie možností modelovania okrajových úloh vo voľne dostupných MKP softvéroch. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Comparison of monthly global gravity models of satellite mission GRACE and GRACE-FO
Červík, Tadeáš -- Janák, Juraj
Porovnanie mesačných globálnych modelov tiažového poľa družicovej misie GRACE a GRACE-FO. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020Details
Composite walls for watertight concrete structures
Sonnenschein, Róbert -- Bilčík, Juraj
Spriahnuté steny pre vodonepriepustné betónové konštrukcie. Beton. Technologie - Konstrukce - Sanace, 20. p. 56--60.
articles in magazines
2020Details
Concept of creating the information model of pipeline bridges
Erdélyi, Ján -- Kyrinovič, Peter -- Kopáčik, Alojz -- Magát, Norbert -- Honti, Richard
Koncepcia tvorby informačného modelu potrubných mostov. In BUREŠ, J. -- BERKOVÁ, A. Geodézie ve stavebnictví a průmyslu. Praha: Český svaz geodetů a kartografů, 2020, p. 61--69. ISBN 978-80-02-02898-7.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts
2020
Details
Concrete building as an experiment
Brisuda, Patrik -- Jakeš, Erik
Betonárka ako experiment. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Congress hotel
Piecušiak, Jakub -- Rabenseifer, Roman
Kongresový hotel. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Constructiom-Technological Project - Residental House SLNEČNICE -2nd phase
Suchanovská, Lucia -- Gašparík, Jozef
Stavebno-technologický projekt na stavbu: Obytný súbor SLNEČNICE II.fáza. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Construction - Technological Project
Hudák, Dominik -- Ďubek, Marek
Stavebno-technologický projekt: Polyfunkčný objekt „L 2". Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Construction - Technological Project
Vlkolinský, René -- Ďubek, Marek
Stavebno-technologický projekt: Polyfunkčná stavba Twin City - objekt C2, C3, C4. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Construction - Technological Project: Multifunctional building Twin City - object C1
Škvarka, Dávid -- Ďubek, Marek
Stavebno-technologický projekt: Polyfunkčná stavba Twin City - objekt C1. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Construction - Technological Project: Residential House Javorka
Cinková, Anežka -- Jankovichová, Eva
Stavebno-technologický projekt: Bytový dom Javorka. Diploma thesis. 2020.
final thesis2020Details
Construction - Technological Project: Residential Houses Complex Tarjanne, Dubravka, Stage I
Sáho, Ladislav -- Jankovichová, Eva
Stavebno-technologický projekt: Komplex bytových domov Tarjanne Dúbravka, Bratislava, I. etapa. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Construction - Technological Project: Sky Park Offices
Zajcseková, Cintia -- Ďubek, Marek
Stavebno-technologický projekt: Sky Park Offices. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Construction of a Simple Meteorological Station with a Wireless Data Transfer
Bachár, Lukáš -- Valent, Peter
Zostrojenie jednoduchej meteorologickej stanice s bezdrôtovým prenosom údajov. Bachelor thesis. 2020.
final thesis2020
Details
Construction technological project of construction
Nagy, Péter -- Ellingerová, Helena
Stavebno-technologický projekt stavby " Komplexný obytný park Dunajská Streda". Diploma thesis. 2020.
final thesis2020
Details
Construction technology project
Plevková, Veronika -- Bederka, Marián
Stavebno technologický projekt. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Construction technology project
Korba, Viktor -- Chamulová, Barbara
Stavebno-technologický projekt pre zadanú stavbu "Národnú kultúrnu pamiatku Jurkovičova Tepláreň" v Bratislave. Diploma thesis. 2020.
final thesis2020
Details
Construction technology project
Kanková, Katarína -- Chamulová, Barbara
Stavebno-technologický projekt pre zadanú stavbu "Kopčianka" v Bratislave. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Construction technology project
Knižka, Samuel -- Chamulová, Barbara
Stavebno-technologický projekt pre zadanú stavbu "Polyfunkčný objekt MamaPapa" v Bratislave. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020Details
Construction Technology project of building- NIDO Bratislava
Kalinovská, Simona -- Gašparík, Jozef
Stavebno-technologický projekt na zadanú stavbu - NIDO Bratislava. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Construction-technological for GEMINY project
Kulich, Andrej -- Prokopčáková, Katarína
Stavebno-technologický projekt stavby "Geminy Byty", Senec. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Construction-technological project
Šupejová, Lucia -- Prokopčáková, Katarína
Stavebno-technologický projekt stavby "Polyfunkčný objekt Malá Praha", Žilina. Diploma thesis. 2020.
final thesis2020Details
Construction-technological project
Kusý, Bystrík -- Prokopčáková, Katarína
Stavebno-technologický projekt "Belaria, Koliba", Bratislava. Diploma thesis. 2020.
final thesis2020Details
Construction-technological project of Apartment houses Nedozery - Brezany 3 and 4
Kováč, Martin -- Ellingerová, Helena
Stavebno-technologický projekt stavby " Bytové domy Nedožery - Brezany 3 a 4". Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Construction-technology project and administrative building
Kúdela, Tomáš -- Matúšek, Richard
Stavebno-technologický projekt a administratívna budova. Diploma thesis. 2020.
final thesis2020Details
Construction-technology project and flat house
Ďuricová, Adriana -- Matúšek, Richard
Stavebno-technologický projekt a bytový dom. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020Details
Construction-technology project: EcoDesign House, Starohájska, Bratislava
Antoni, Martin -- Petro, Marek
Polyfunkčný obytný súbor EcoDesign House, Starohájska, Bratislava. Diploma thesis. 2020.
final thesis2020Details
Construction-technology project: Rozália, Sever 3, Suvorovova ul., Pezinok
Muráň, Richard -- Petro, Marek
Polyfunkčný obytný súbor Rozália, Sever 3, Suvorovova ul., Pezinok. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Construction-technology project: STEIN
Nguyen Vanová, Daniela -- Petro, Marek
Polyfunkčný obytný súbor STEIN. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Continuous girder bridge with open cross-section and box girder subjected to torsion
Gábriš, Radovan -- Kováč, Michal
Spojitý trámový most s otvoreným a uzavretým - komôrkovým prierezom namáhaný krútením. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020Details
Cooling of buildings by radiant wall systems in combination with solar ejector cooling, part I.
Šimko, Martin -- Krajčík, Michal -- Masaryk, Michal -- Mlynár, Peter
Chlazení budov sálavými stěnovými systémy v kombinaci se solárním ejektorovým chlazením, část I. TZB Haustechnik, 14. p. 38--41.
articles in magazines2020
Details
Cooling of buildings by radiant wall systems in combination with solar ejector cooling, part II.
Šimko, Martin -- Krajčík, Michal -- Masaryk, Michal -- Mlynár, Peter
Chlazení budov sálavými stěnovými systémy v kombinaci se solárním ejektorovým chlazením, část II. TZB Haustechnik, 14. p. 26--28.
articles in magazines2020
Details
Correlation analysis between DPL, DPM, DPH dynamic penetration and relative density of coarse-grained soils
Kučová, Eliška
Analýza korelácií medzi dynamickou penetráciou typu DPL, DPM, DPH a relatívnou uľahnutosťou hrubozrnných zemín. In ŠUHAJDOVÁ, E. -- BIOLEK, V. -- MRŇOVÁ, Z. Juniorstav 2020. Brno: ECON publishing, 2020, p. 382--387. ISBN 978-80-86433-73-8.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts
2020
Details
Cottage settlement in the region of Orava
Magerčák, Ľubomír -- Bránický, Filip
Chatová osada v regióne Orava. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Creation of contours from data of airborne laser scanning
Pisár, Matej -- Fencík, Róbert
Tvorba vrstevníc z dát leteckého laserového skenovania. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Creation of geodetic part of building passport
Šedina, Dušan -- Kyrinovič, Peter
Tvorba geodetickej časti pasportu budovy. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Creation of labels on ortophotomaps
Kosmeľová, Tatiana -- Fencík, Róbert
Tvorba popisu na ortofotomapách. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020Details
Cultural center Vráble
Baloghová, Cindy -- Vargic, Lukáš
Dom kultúry Vráble. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020Details
Cycling center Kalnica
Stuchlý, Tomáš -- Jakeš, Erik
Centrum cyklistiky Kálnica. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Decentral ventilation of apartment building with application of heat recovery unit
Cviček, Martin -- Hurtíková, Daniela
Decentrálne vetranie bytového domu s aplikáciou rekuperačnej jednotky. Diploma thesis. 2020.
final thesis2020
Details
Deformation measurement of sandy gutter under model of dam
Petrík, Tomáš -- Fraštia, Marek
Meranie pretvorenia piesočného dna pod modelom hate. Bachelor thesis. 2020.
final thesis2020
Details
Design and assessment of heating / cooling of an apartment building using active thermal protection (ATO)
Mackovčin, Adam -- Kalús, Daniel
Návrh a posúdenie vykurovania/chladenia bytového domu s využitím aktívnej tepelnej ochrany (ATO). Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Design and automation of processing of spatial factors affecting forest stand damage
Žabčíková, Jana -- Ďuračiová, Renata
Návrh a automatizácia procesov spracovania priestorových faktorov ovplyvňujúcich poškodenie lesných porastov. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Design of a pedestrian bridge and an observation tower - Bridge over Slnečné Jazerá
Bindas, Erik -- Brodniansky, Ján
Návrh lávky pre peších a rozhľadne - premostenie Slnečné Jazerá. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Design of a separate sewer system of school building with use of rainwater
Kubičeková, Szilvia -- Peráčková, Jana
Návrh delenej kanalizácie v budove školy s využitím zrážkovej vody. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Design of a drainage system in the high building
Mikulášová, Veronika -- Jánošková, Taťjana
Projekt kanalizácie vo vysokej budove. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Design of a new building in a vacancy of the monumentally protected area
Porkertová, Barbora -- Gregorová, Jana
Návrh novostavby v stavebnej preluke pamiatkovo chráneného územia. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Design of a new building in the historical mansion
Solčianska, Michaela -- Gregorová, Jana
Návrh novostavby v stavebnej preluke pamiatkovo chráneného územia. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Design of a road communication – Liptovský Mikuláš bypass
Krčmárek, Peter -- Bálint, Gabriel
Návrh trasy cestnej komunikácie - obchvat mesta Liptovský Mikuláš. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Design of a tennis court building in steel
Bódi, Štefan -- Ároch, Rudolf
Návrh tenisovej haly s oceľovou nosnou konštrukciou. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Design of automatic sprinkler system in the storage building
Blažo, Miroslav -- Jánošková, Taťjana
Návrh vodného stabilného hasiaceho zariadenia v halovom objekte. Diploma thesis. 2020.
final thesis2020Details
Design of gas infrared in industrial building
Baranec, Matej -- Víchová, Kamila
Návrh plynových infražiaričov v priemyselnom objekte. Diploma thesis. 2020.
final thesis2020
Details
Design of heat source for multifunctional apartment building
Hilková, Anna -- Kurčová, Mária
Návrh zdroja tepla pre polyfunkčný bytový dom. Diploma thesis. 2020.
final thesis2020Details
Design of large-span reinforced concrete ceiling structure
Rybár, Filip -- Fillo, Ľudovít
Návrh veľkorozponovej stropnej konštrukcie z vystuženého betónu. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020Details
Design of railway bridge over the Váh river
Dugovič, Marian -- Brodniansky, Ján
Návrh železničného mosta cez rieku Váh. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Design of reinforced concrete slab
Molnár, Viktor -- Vidaković, Aleksandar
Návrh železobetónovej stropnej konštrukcie. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020Details
Design of reinforced concrete slab
Šinály, Richard -- Vidaković, Aleksandar
Návrh železobetónovej stropnej konštrukcie. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Design of sewerage network of town district Komárno - Nová Osada
Néveri, Bálint -- Stanko, Štefan
Štúdia odkanalizovania mestskej časti Komárno - Nová Osada. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Design of solar cooling systems in hotel building
Tarda, Jozef -- Füri, Belo
Návrh solárneho systému na chladenie hotelu. Diploma thesis. 2020.
final thesis2020Details
Design of solar energy system for domestic hot water preparation with year-round use in apartment house located in Poprad
Matúšová, Petra -- Skalík, Lukáš
Návrh slnečného energetického systému na ohrev teplej vody s celoročným využitím v bytovom dome v lokalite Poprad. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Design of the flood protection measures due to the new house building in the village
Mészáros, Lilla -- Čubanová, Lea
Riešenie protipovodňových opatrení v súvislosti s novou výstavbou v obci. Bachelor thesis. 2020.
final thesis2020Details
Design of the green roof and rain garden
Raková, Klaudia -- Majorošová, Martina
Návrh zelenej strechy a dažďovej záhrady. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Design of the I. class road in the rural area of the village Jablonica
Kukan, Peter -- Bálint, Gabriel
Návrh trasy cesty I. triedy v extraviláne obce Jablonica. Bachelor thesis. 2020.
final thesis2020
Details
Design of the traffic area on industrial area in Banska Bystrica
Šimičáková, Rebeka -- Zuzulová, Andrea
Návrh spevnenej dopravnej plochy priemyselného areálu v Banskej Bystrici. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Design of urban road in a category of distribution road between two city boroughs in Bratislava
Červenka, Roman -- Schlosser, Tibor
Riešenie mestskej komunikácie v kategórii tangenty medzi dvoma mestskými časťami v Bratislave. Bachelor thesis. 2020.
final thesis2020
Details
Design of wastewater treatment plant for Orlov village
Jarabinský, Lukáš -- Hrudka, Jaroslav
Návrh čistiarne odpadových vôd pre obec Orlov. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Design source of heat for the Student Home
Dudák, Štefan -- Koudelková, Daniela
Realizačný projekt zdroja tepla pre študentský domov. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Determination of physical heights in the mountain areas using remote sensing methods
Oravec, Lukáš -- Papčo, Juraj
Určenie fyzikálnych výšok v horskom prostredí pomocou metód DPZ. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Determination of real estate areas
Janesová, Nina -- Hudecová, Ľubica
Určovanie výmer nehnuteľností. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Dôležitosť konvexity v niektorých konštrukciách kopúl
Saminger-Platz, Susanne -- Kolesárová, Anna -- Mesiar, Radko -- Klement, Erich Peter
The key role of convexity in some copula constructions. European Journal of Mathematics, 6. p. 533--560.
articles in magazines
2020
Details
Drinking water in buildings - how to maintain its quality?
Peráčková, Jana
Pitná voda v budovách - jak udržet její kvalitu?. TZB Haustechnik, 14. p. 52--55.
articles in magazines
2020
Details
Drinking water management as an evaluation parameter of the quality of the indoor environment
Juhošová, Dominika -- Peráčková, Jana
Hospodárenie s pitnou vodou ako hodnotiaci parameter kvality vnútorného prostredia. TZB Haustechnik, 28. p. 50--53.
articles in magazines
2020Details
Dweling house
Šveda, Michal -- Mikolai, Imrich
Bytový dom. Bachelor thesis. 2020.
final thesis2020
Details
Dwelling house
Targošová, Klaudia -- Hraška, Jozef
Bytový dom. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Dwelling house
Galmiš, Peter -- Hraška, Jozef
Bytový dom. Bachelor thesis. 2020.
final thesis2020Details
Dwelling house
Greštiaková, Mária -- Mikolai, Imrich
Bytový dom. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Dwelling house
Kubiček, Denis -- Hraška, Jozef
Bytový dom. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Dwelling house
Baďura, Daniel -- Hraška, Jozef
Bytový dom. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Dwelling house
Vašek, Martin -- Hraška, Jozef
Bytový dom. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020Details
Dwelling House in Zvolen
Chabada, Juraj -- Makýš, Oto
Bytový dom vo Zvolene. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Eco Hotel Tatra
Ščigulinský, Martin -- Vargic, Lukáš
Eko Hotel Tatra. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020Details
Efekt rôznych funkcií vzdialenosti v gravitačnom clustering algoritme
Bustince, Humberto -- Castillo, Aitor -- Rodrigues, Iosu -- Fumanal, Javier -- Fernandez, Javier -- Minárová, Mária
Effect of different distances in the gravitational clustering algorithm. In MESIAR, R. -- NOVÁK, V. -- SAMINGER-PLATZ, S. Abstracts of the Fifteenth International Conference on Fuzzy Set Theory and Applications. FSTA 2020. Liptovský Mikuláš: Armed Forces Academy of General M. R. Štefánik, 2020, p. 26. ISBN 978-80-8040-588-5.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts
2020
Details
Efektívna 3D registrácia tvarov použitím dištančných zobrazení a stochastickej gradientnej metódy
Okock, Polycarp Omondi -- Urbán, Jozef -- Mikula, Karol
Efficient 3D shape registration by using distance maps and stochastic gradient descent method. Tatra Mountains Mathematical Publications, p. 81--102.
articles in magazines2020
Details
Effect of temperature characteristics on the pavements design
Baľáková, Desana -- Hodáková, Dominika
Vplyv teplotných charakteristík na navrhovanie vozoviek. Diploma thesis. 2020.
final thesis2020Details
Effect of thermal insulation system of ATP on radiant wall heat output
Šimko, Martin -- Kalús, Daniel -- Šimko, Peter
Vplyv kontaktného zatepľovacieho systému ATO na tepelný výkon sálavej steny. In PETRÁŠ, D. -- ŠVECOVÁ, Z. Vykurovanie 2020. Bratislava: Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, 2020, p. 407--413. ISBN 978-80-89878-58-1.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts
2020
Details
Effectiveness of Green Buildings Design and Technology
Mujipur Rahman, Mohamed Aksath -- Gašparík, Jozef
Effectiveness of Green Buildings Design and Technology. Diploma thesis. 2020.
final thesis2020
Details
Efficient implementation of nonlinear model predictive control for systems with fast dynamics
Zatkalík, Dominik -- Gulan, Martin
Efektívna implementácia nelineárneho prediktívneho riadenia pre systémy s rýchlou dynamikou. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Elementary land consolidation
Tomášik, Martin -- Geisse, Robert
Jednoduché pozemkové úpravy. Bachelor thesis. 2020.
final thesis2020
Details
Elementary school
Horváth, František -- Rabenseifer, Roman
Základná škola. Diploma thesis. 2020.
final thesis2020Details
Elementary school with kindergarten, Saint-Denis, Paris
Čačala, Patrik -- Ruhig, Roman
Základná škola s materskou školou, Saint-Denis, Paríž. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Elementary school with kindergarten, Saint-Denis, Paris
Girašková, Mária -- Ruhigová, Ema
Základná škola s materskou školou, Saint-Denis, Paríž. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Elimination of thermal gains and interior dust polution in production hall by ventilation system combined with adiabatics
Szabó, Krisztián -- Masaryk, Michal
Eliminácia prašnosti a tepelných ziskov výrobnej prevádzky vzduchotechnikou kombinovanou s adiabatickými metódami. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Energetická bilancia prevádzky čistiarne odpadových vôd využitím LCA
Škultétyová, Ivona -- Dubcová, Mária -- Hrudka, Jaroslav -- Csicsaiová, Réka -- Marko, Ivana
Energy Balance of WWTP Using LCA Analysis. International Journal of Engineering Research in Africa, p. 119--125.
articles in magazines2020Details
Energetické hodnotenie bytového domu po komplexnej rekonštrukcii
Skalíková, Ingrida -- Takács, Ján -- Füri, Belo
Energy evaluation of a residential building after complex renovation. In NYERS, J. EXPRES 2020. Subotica: Inženjersko-tehničko udruženje vojvodanskih Madara, 2020, p. 65--68. ISBN 978-86-919769-2-7.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts
2020Details
Energetický audit a certifikácia budovy ZUŠ
Hudáček, Norbert -- Petráš, Dušan
Energetický audit a certifikácia budovy ZUŠ. Diploma thesis. 2020.
final thesis2020Details
Energy assessment and evaluation of the indoor environment of an office building
Kusá, Katarína -- Krajčík, Michal
Energetické hodnotenie a posúdenie vnútorného prostredia administratívnej budovy. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Energy audit and concept of mechanical ventilation for a polyfunctional building
Lackovič, Igor -- Krajčík, Michal
Energetický audit a koncepčný návrh núteného vetrania polyfunkčnej budovy. Diploma thesis. 2020.
final thesis2020
Details
Energy audit of an accommodation facility using energy performance contracting
Vrábel, Milan -- Krajčík, Michal
Energetický audit ubytovacieho zariadenia s využitím garantovanej energetickej služby. Diploma thesis. 2020.
final thesis2020
Details
Energy audit of an apartment building with different variants of the heat source
Čelinák, Denis -- Krajčík, Michal
Energetický audit bytového domu s návrhom variantov zdroja tepla. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Energy certification of an apartment building - analysis of various heat sources and heating systems
Benčíková, Simona -- Kalús, Daniel
Energetická certifikácia bytového domu – analýza rôznych zdrojov tepla a vykurovacích sústav. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Engineering Geolology 2020
Frankovská, Jana -- Ondrášik, Martin
Inžinierska geológia 2020: zborník príspevkov z konferencie pri príležitosti 30. výročia vzniku SAIG a ČAIG. Online, 18. 6. 2020 [elektronický zdroj]. 1st. ed. Bratislava : Spektrum STU, 2020. ISBN 978-80-227-5014-1.
conference proceedings
2020
Details
Ensuring the quality of the indoor environment as the main task of energy management
Junasová, Barbora -- Krajčík, Michal
Zabezpečenie kvality vnútorného prostredia ako hlavná úloha energetického manažmentu. In PETRÁŠ, D. -- ŠVECOVÁ, Z. Vykurovanie 2020. Bratislava: Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, 2020, p. 353--358. ISBN 978-80-89878-58-1.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts
2020
Details
Environmental Impacts on the Environment in the Production of Building Materials
Machunková, Mária -- Štefunková, Zuzana
Environmentálne vplyvy na životné prostredie pri výrobe stavebných materiálov. Diploma thesis. 2020.
final thesis2020Details
Errors in the real estate cadastre in the context of the development in property relations.
Oravcová, Miriama -- Hudecová, Ľubica
Chyby v katastri nehnuteľností v kontexte s vývojom majetkových pomerov. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Ethnographic Museum of Orava - Námestovo
Šimún, Matej -- Nádaská, Zuzana
Oravské Múzeum Etnografie Námestovo. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020Details
Ethnographic Museum of Orava - Námestovo
Slováková, Gabriela -- Nádaská, Zuzana
Oravské Múzeum Etnografie Námestovo. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Ethnographic Museum of Orava Region - Námestovo
Santová, Tatiana -- Kuráň, Jozef
Etnografické múzeum Oravy - Námestovo. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Ethnographic Museum of Orava Region - Námestovo
Marťák, Michal -- Kuráň, Jozef
Etnografické múzeum Oravy - Námestovo. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Evaluation of thermal dynamics of radiant heating and cooling systems
Krajčík, Michal -- Šikula, Ondřej
Hodnotenie tepelnej dynamiky sálavých vykurovacích a chladiacich systémov. In PETRÁŠ, D. -- ŠVECOVÁ, Z. Vykurovanie 2020. Bratislava: Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, 2020, p. 377--382. ISBN 978-80-89878-58-1.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts
2020Details
Expansion and renovation of wastewater sewerage network in village
Vido, Denis -- Hrudka, Jaroslav
Rozšírenie a obnova splaškovej kanalizačnej siete v obci. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Experimental investigation of selected geotechnical properties of Bratislava Neogen
Schieber, Matej -- Frankovská, Jana
Experimentálny výskum vybraných geotechnických vlastností bratislavského neogénu. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Experimental verification of the effect of GFRP reinforcement in concrete members and theoretical application in the ceiling slab of the garage house
Blaho, Stanislav -- Gajdošová, Katarína
Experimentálne overenie pôsobenia GFRP výstuže v betónových prvkoch a teoretická aplikácia v stropnej doske garážového domu. Diploma thesis. 2020.
final thesis2020Details
Experimentálne overovanie správania sa klzných tŕňov v cementobetónových vozovkách
Zuzulová, Andrea -- Grošek, Jiří -- Janku, Michal
Experimental Laboratory Testing on Behavior of Dowels in Concrete Pavements. Materials, 13. p. 10.
articles in magazines
2020
Details
Experimentálne stanovenie vplyvu vetra na zostavu trojuholníkových solárnych panelov
Hubová, Oľga -- Franek, Michal -- Macák, Marek
Experimental determination of wind action on triangular solar panel assemblies. In MELCER, J. -- KOTRASOVÁ, K. -- MAJOR, I. -- BENIN, A V. Dynamics of Civil Engineering and Transport Structures and Wind Engineering - DYN-WIND’2020. Londýn: EDP Sciences, 2020.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts
2020
Details
Exploitation of prestressed concreti technology in floor structures
Hollý, Ivan -- Abrahoim, Iyad -- Zrubec, Radoslav
Využitie technológie predpätého betónu v stropných konštrukciách. Beton. Technologie - Konstrukce - Sanace, 20. p. 50--54.
articles in magazines
2020
Details
Exploiting the potential of rainwater in terms of landscape-architectural design in urban environment.
Lovasíková, Dominika -- Stankoci, Ivan
Využitie potenciálu dažďovej vody v zmysle krajinno-architektonického návrhu v urbánnom prostredí. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Family estate in the Orava region
Kubica, Peter -- Bránický, Filip
Rodinná usadlosť v regióne Orava. Bachelor thesis. 2020.
final thesis2020
Details
Fire ventilation in residential buildings
Straková, Zuzana
Požiarne vetranie v budovách na bývanie. Eurostav, 26. p. 10--13.
articles in magazines
2020
Details
Flat building
Grega-Jakub, Dávid -- Vavrovič, Boris
Bytový dom. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Flat building
Karlík, Kristián -- Vavrovič, Boris
Bytový dom. Bachelor thesis. 2020.
final thesis2020Details
Flat building
Kulich, Marek -- Jakeš, Erik
Bytový dom. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020Details
Flat building
Vašíček, Peter -- Jakeš, Erik
Bytový dom. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Flat building
Vanek, Matúš -- Olbřímek, Juraj
Bytový dom. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Flat building
Brodniansky, Martin -- Jakeš, Erik
Bytový dom. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Flat building
Bandžak, Šimon -- Vavrovič, Boris
Bytový dom. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020Details
Flat building
Balázs, Boris -- Vavrovič, Boris
Bytový dom. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Flat building
Caránková, Jana -- Vavrovič, Boris
Bytový dom. Bachelor thesis. 2020.
final thesis2020
Details
Flat building - cast in-situ reinforced concrete structure
Jurgoš, Matej -- Borzovič, Viktor
Bytový dom - monolitická železobetónová konštrukcia. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020Details
Flat house
Homola, Juraj -- Chamulová, Barbara
Bytový dom. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Flat house
Šimkovič, Andrej -- Šmotlák, Marcel
Bytový dom. Bachelor thesis. 2020.
final thesis2020
Details
Flat house
Zvonár, Martin -- Šmotlák, Marcel
Bytový dom. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020Details
Flat house
Kubiš, Viktor -- Šmotlák, Marcel
Bytový dom. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Flat house
Kázsmér, Michal -- Žilinský, Juraj
Bytový dom. Bachelor thesis. 2020.
final thesis2020
Details
Flat house
Fecko, Tadeáš -- Žilinský, Juraj
Bytový dom. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Flat house
Klačová, Ľubica -- Dlhý, Dušan
Bytový dom. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020Details
Flat house
Kopecová, Boglárka -- Prokopčáková, Katarína
Bytový dom. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020Details
Flat house
Uváčik, Peter -- Orosi, Pavol
Bytový dom. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Flat house
Vaclavíková, Paulína -- Petro, Marek
Bytový dom. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Flat house
Struhár, Alan -- Šmotlák, Marcel
Bytový dom. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Flat house
Adamčiak, Daniel -- Hanko, Martin
Bytový dom. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Flat house
Repiská, Stanislava -- Prokopčáková, Katarína
Bytový dom. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Flat house
Jančo, Juraj -- Prokopčáková, Katarína
Bytový dom. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Flat house
Chovanec, Vladimír -- Prokopčáková, Katarína
Bytový dom. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Flat house
Brlej, Denis -- Prokopčáková, Katarína
Bytový dom. Bachelor thesis. 2020.
final thesis2020
Details
Flat House
Rehák, Attila -- Matúšek, Richard
Bytový dom. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Flat House
Laurincová, Natália -- Menďan, Rastislav
Bytový dom. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020Details
Flat House
Hencze, Attila -- Pavčeková, Monika
Bytový dom. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Flat House
Lichmanová, Klaudia -- Menďan, Rastislav
Bytový dom. Bachelor thesis. 2020.
final thesis2020
Details
Flat House
Lajmon, Michal -- Menďan, Rastislav
Bytový dom. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020Details
Flat House
Horvatovičová, Katarína -- Menďan, Rastislav
Bytový dom. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Flat House
Kubečko, Michal -- Menďan, Rastislav
Bytový dom. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Flat House
Eliasová, Simona -- Matúšek, Richard
Bytový dom. Bachelor thesis. 2020.
final thesis2020
Details
Flat House
Šulan, Dávid -- Matúšek, Richard
Bytový dom. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Flat House
Lalák, Róbert -- Matúšek, Richard
Bytový dom. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Flat House
Smolenická, Valéria -- Matúšek, Richard
Bytový dom. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Flat House
Riečičiarová, Laura -- Matúšek, Richard
Bytový dom. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Football stadium
Pásztó, Gabriel -- Slivanský, Miloš
Futbalový štadión. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020Details
Forest kindergarten
Papai, Oliver -- Bránický, Filip
Lesná škôlka. Bachelor thesis. 2020.
final thesis2020
Details
Formalizácia asymetrie pre disjunktívne evaluácie
Hudec, Miroslav -- Mesiar, Radko
The formalization of asymmetry in disjunctive evaluation. In LESOT, M. -- VIEIRA, S. Information Processing and Management of Uncertainty in Knowledge-Based Systems. Cham: Springer Nature, 2020, p. 435--446. ISBN 978-3-030-50142-6.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts
2020
Details
Freefall center
Medviď, Michal -- Jakeš, Erik
Centrum voľného pádu. Diploma thesis. 2020.
final thesis2020
Details
Funeral chapel and cemetery in the region of Orava
Rosinská, Simona -- Bránický, Filip
Dom smútku a cintorín v regióne Orava. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Fuzzy implikácie: alfa migrativita a zovšeobecnené zákony importácie
Baczyński, Michał -- Jayaram, Balasubramaniam -- Mesiar, Radko
Fuzzy implications: alpha migrativity and generalised laws of importation. Information Sciences, p. 87--96.
articles in magazines
2020
Details
Geodetic monitoring of the supporting system and building floor
Moravcsíková, Veronika -- Bajtala, Marek
Geodetický monitoring nosného systému a podlahy stavebného objektu. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Globálne mesačné modely tiažového poľa, porovnanie prístupu MASCON so sférickým harmonickým riešením
Janák, Juraj -- Novák, Adam -- Korekáčová, Barbora
MASCON versus spherical harmonic solutions to global monthly time varying gravity field. In Geophysical Research Abstracts. Volume 22/2020. Göttingen: Copernicus Publications, 2020.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts
2020
Details
Granular activated carbon and its usage for adsorption of pesticides from drinking water
Marton, Michal -- Ilavský, Ján -- Barloková, Danka
Granulované aktívne uhlie a jeho použitie na adsorpciu pesticídov z pitnej vody. In ŠUHAJDOVÁ, E. -- BIOLEK, V. -- MRŇOVÁ, Z. Juniorstav 2020. Brno: ECON publishing, 2020, p. 570--575. ISBN 978-80-86433-73-8.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2020
Details
Green infrastructure along transport lines
Čurik, Jakub -- Belčáková, Ingrid
Koncepcia vegetačných úprav dopravných komunikácií. Diploma thesis. 2020.
final thesis2020Details
Heating. Training
Kurčová, Mária -- Koudelková, Daniela
Vykurovanie. Cvičenia. Bratislava : Spektrum STU, 2020. 173 p. ISBN 978-80-227-5002-8.
monographs, textbooks, manuals, norms, patents, research reports, other non-periodical publications
2020
Details
Heating 2020
Predajnianska, Anna
Vykurovanie 2020. TZB Haustechnik, 28. p. 2.
articles in magazines
2020Details
High-rise building on the Bottova street - cast-in-situ reinforced concrete structure
Dičerová, Barbora -- Gajdošová, Katarína
Výšková budova na Bottovej ulici – monolitická železobetónová konštrukcia. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Hodnotenie kvality biotopov riek pomocou bioindikácie v podhorskom toku Handlovka na Slovensku
Doláková, Gréta -- Škrinár, Andrej -- Macura, Viliam
Assessment of the River Habitat Quality Using Bioindication in the Piedmont Stream Handlovka in Slovakia. In Advances in Environmental Engineering (AEE2019). Bristol: IOP Publishing, 2020.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts
2020
Details
Homogenization of a vector cadastral map numerical
Kyseľ, Peter
Homogenizácia vektorovej katastrálnej mapy číselnej. In ŠUHAJDOVÁ, E. -- BIOLEK, V. -- MRŇOVÁ, Z. Juniorstav 2020. Brno: ECON publishing, 2020, p. 790--795. ISBN 978-80-86433-73-8.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2020Details
Horizontal and vertical alignment of the III. class road
Minarovičová, Natália -- Bálint, Gabriel
Návrh smerového a výškového vedenia cesty III. triedy. Bachelor thesis. 2020.
final thesis2020Details
Horné vnorenia symetrických konfigurácií blokov veľkosti 3
Erskine, Grahame -- Griggs, Terry -- Širáň, Jozef
On the upper embedding of symmetric configurations with block size 3. Discrete Mathematics, 343. p. 4.
articles in magazines
2020Details
Hospodárenie s pitnou vodou ako hodnotiaci parameter kvality vnútorného prostredia
Peráčková, Jana -- Juhošová, Dominika
Potable Water Management as a Rating Parameter of the Indoor Environment Quality. Magyar Épületgépészet, 69. p. 8--13.
articles in magazines
2020
Details
Hotel
Hrehušová, Petra -- Buday, Peter
Hotel. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Hotel
Homišanová, Lucia -- Menďan, Rastislav
Hotel. Diploma thesis. 2020.
final thesis2020Details
Hotel
Sýkorová, Miroslava -- Vavrovič, Boris
Hotel. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Hotel
Rolfes, Eduard -- Vavrovič, Boris
Hotel. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Hotel
Svetlošák, Ľubomír -- Vavrovič, Boris
Hotel. Diploma thesis. 2020.
final thesis2020
Details
Hotel Jasna
Kmeť, Eduard -- Funtík, Tomáš
Hotel Jasná. Diploma thesis. 2020.
final thesis2020Details
Hotel with wellness
Kubička, Matej -- Žilinský, Juraj
Hotel s welnesom. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020Details
Housing and amenities zone Crescenzago, Milan
Brašková, Lujza -- Kuráň, Jozef
Návrh obytnej zóny Crescenzago, Miláno. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020Details
Housing and amenities zone Paris - Saint Denis
Vojtková, Romana -- Kuráň, Jozef
Zóna bývania a vybavenosti Paríž - Saint Denis. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Housing and amenities zone Paris - Saint Denis
Piatriková, Martina -- Kuráň, Jozef
Zóna bývania a vybavenosti Paríž - Saint Denis. Diploma thesis. 2020.
final thesis2020Details
How to proceed with low-temperature energy from thermal pools?
Predajnianska, Anna -- Takács, Ján
Ako ďalej s nízkoteplotnou energiou z termálnych kúpalisk?. In PETRÁŠ, D. -- ŠVECOVÁ, Z. Vykurovanie 2020. Bratislava: Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, 2020, p. 147--150. ISBN 978-80-89878-58-1.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts
2020
Details
HVAC of retail spaces and warehause in a shopping centre
Novosádová, Dominika -- Füri, Belo
Klimatizácia a chladenie predajných a skladových priestorov nákupného centra. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020Details
HVAC of retail spaces and warehause in a shopping centre
Hladká, Barbora -- Füri, Belo
Klimatizácia a chladenie predajných a skladových priestorov nákupného centra. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Hydraulic regulation of the heating system after insulation of the apartment house
Gendiar, Dominik -- Kurčová, Mária
Hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy po zateplení bytového domu. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Hydraulic regulation of the heating system of a residential building after thermal insulation
Zahrádková, Dominika -- Kurčová, Mária
Hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy bytového domu po zatepľovaní. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Hydrológia Karpatskej oblasti: interakcie klimatických faktorov a hydrologických procesov na miestnej a regionálnej úrovni - HydroCarpath výskum
Szolgay, Ján -- Blöschl, Günter -- Gribovszki, Zoltán -- Parajka, Juraj
Hydrology of the Carpathian Basin: interactions of climatic drivers and hydrological processes on local and regional scales – HydroCarpath Research. Journal of hydrology and hydromechanics = Vodohospodársky časopis, 68. p. 128--133.
articles in magazines
2020
Details
Charring of timber with fissures in experimental and numerical simulations
Sandanus, Jaroslav -- Kamenická, Zuzana -- Rantuch, Peter -- Martinka, Jozef -- Balog, Karol
Charring of timber with fissures in experimental and numerical simulations. In MAKOVICKÁ OSVALDOVÁ, L. -- MARKERT, F. -- ZELINKA, S L. Wood & Fire Safety. Cham: Springer, 2020, p. 159--165. ISBN 978-3-030-41234-0 (print).
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2020
Details
Chebyshevova a Jensenova nerovnosť pre integrály na kolekciách
Šeliga, Adam -- Smrek, Peter
Chebyshev and Jensen inequalities for collection integrals. In MESIAR, R. -- NOVÁK, V. -- SAMINGER-PLATZ, S. Abstracts of the Fifteenth International Conference on Fuzzy Set Theory and Applications. FSTA 2020. Liptovský Mikuláš: Armed Forces Academy of General M. R. Štefánik, 2020, p. 79. ISBN 978-80-8040-588-5.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts
2020Details
Choquetov integrál založený na nepodobnosti
Bustince, Humberto -- Mesiar, Radko -- Fernandez, Javier -- Galar, Mikel -- Paternain, Daniel -- Altalhi, Abdulrahman -- Dimuro, Gracaliz Pereira -- Bedregal, Benjamín -- Takáč, Zdenko
Dissimilarity based Choquet integrals. In LESOT, M. -- VIEIRA, S. Information Processing and Management of Uncertainty in Knowledge-Based Systems. Cham: Springer Nature, 2020, p. 565--573. ISBN 978-3-030-50142-6.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2020
Details
Impact of destruction rate of ruins on design of new covering structures
Romaník, Peter -- Gregorová, Jana
Návrh novostavby v stavebnej preluke pamiatkovo chráneného územia. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Impact of installation of branch pipes to the hygiene of potable water
Juhošová, Dominika -- Peráčková, Jana
Vplyv pripájacieho potrubia vodovodu na hygienu pitnej vody. In ŠUHAJDOVÁ, E. -- BIOLEK, V. -- MRŇOVÁ, Z. Juniorstav 2020. Brno: ECON publishing, 2020, p. 845--851. ISBN 978-80-86433-73-8.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2020Details
Implementation project of a gas boiler room over 50 kW in a residential house.
Maceková, Kristína -- Víchová, Kamila
Realizačný projekt plynovej kotolne nad 50 kW v bytovom dome. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Implementation project of heat source and heating system for apartment building in Stupava
Masná, Valentína -- Koudelková, Daniela
Realizačný projekt zdroja tepla pre bytový dom v Stupave. Diploma thesis. 2020.
final thesis2020
Details
Implementation project of hot water underfloor heating for kindergarten building
Súkeníková, Simona -- Koudelková, Daniela
Realizačný projekt veľkoplošného podlahového vykurovania pre objekt materskej školy. Diploma thesis. 2020.
final thesis2020Details
Implementation project of low-temperature heating system with heat source heat pump for residential building
Kosírová, Ema -- Koudelková, Daniela
Realizačný projekt nízkoteplotnej vykurovacej sústavy so zdrojom tepla tepelným čerpadlom pre bytový dom. Diploma thesis. 2020.
final thesis2020
Details
Implementation project of the internal water supply of the residential building in the BIM program
Walentinová, Monika -- Víchová, Kamila
Realizačný projekt vnútorného vodovodu bytového domu v programe BIM. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Implementation project of the internal water supply, sewage and rainwater sewer of an apartment building.
Kovács, Patrik -- Víchová, Kamila
Realizačný projekt vnútorného vodovodu, splaškovej a zrážkovej kanalizácie bytového domu. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Increase of the biodiversity in urbanized areas
Hátasová, Sabina -- Majorošová, Martina
Zvýšenie biodiverzity v urbanizovanom priestore. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Influence of camera type onto quality of photogrammetric point cloud
Ferencz, Šimon -- Fraštia, Marek
Vplyv typu kamery na kvalitu fotogrametrického mračna bodov. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Influence of temperature and moisture content on sandwich cladding of wooden construction in winter
Kochanová, Ivana -- Struhárová, Alena
Vplyv teploty a vlhkosti na sendvičovú obvodovú konštrukciu drevostavby v zimnom období. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Influence of various possible impacts on physical properties of cementitious composites with possible fibers
Slivka, Roman -- Ledererová, Miriam
Vplyv rôzneho spôsobu zhutnenia na fyzikálne vlastnosti cementových kompozitov s rôznymi vláknami. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Information modeling of pipe bridges of industrial plants
Magát, Norbert -- Erdélyi, Ján
Informačné modelovanie potrubných mostov priemyselných objektov. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Information Technology, Systems Research, and Computational Physics: selected and edited results from the International Multi-Conference on Computational Science (CS 2018), July 2-5, 2018, Kraków, Poland
Kulczycki, Piotr -- Kacprzyk, Janusz -- Kóczy, László T. -- Mesiar, Radko -- Wisniewski, Rafal
Information Technology, Systems Research, and Computational Physics: selected and edited results from the International Multi-Conference on Computational Science (CS 2018), July 2-5, 2018, Kraków, Poland. 1st. ed. Cham : Springer Nature, 2020. Advances in Intelligent Systems and Computing. ISBN 978-3-030-18057-7.
conference proceedings
2020Details
Integral concrete bridge over motorway
Renčko, Marián -- Borzovič, Viktor
Integrovaný betónový most nad rýchlostnou cestou. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Integrálna reprezentácia koherentných dolných prevízií pomocou super-aditívnych integrálov
Doria, Serena -- Mesiar, Radko -- Šeliga, Adam
Integral representation of coherent lower previsions by super-additive integrals. Axioms, 9. p. 2.
articles in magazines
2020
Details
Integrované Choquetove integrály založené na symetrických bi-kapacitách
Stupňanová, Andrea
Symmetric bi-capacities based Choquet integrals. In MESIAR, R. -- NOVÁK, V. -- SAMINGER-PLATZ, S. Abstracts of the Fifteenth International Conference on Fuzzy Set Theory and Applications. FSTA 2020. Liptovský Mikuláš: Armed Forces Academy of General M. R. Štefánik, 2020, p. 85--86. ISBN 978-80-8040-588-5.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts
2020
Details
Integrované metódy a komplexné riešenie protipovodňovej ochrany a erózie - prípadová štúdia obce Vrbovce, Slovensko
Výleta, Roman -- Rattayová, Viera -- Hlavčová, Kamila -- Danáčová, Michaela -- Škrinár, Andrej -- Kohnová, Silvia -- Szolgay, Ján
Integrated methods and a complex solution for flood protection and erosion control – A case study of the village of Vrbovce, Slovakia. In Geophysical Research Abstracts. Volume 22/2020. Göttingen: Copernicus Publications, 2020.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts
2020
Details
Intelligent solutions to ensure a healthy indoor environment
Koudelková, Daniela
Inteligentné riešenia na zabezpečenie zdravého vnútorného prostredia. Eurostav, 26. p. 30--34.
articles in magazines
2020
Details
Intervalový Sugeno integrál s preferenciami
Pu, XingTing -- Mesiar, Radko -- Yager, Ronald R -- Jin, LeSheng
Interval Sugeno Integral With Preference. IEEE Transactions on fuzzy systems, 28. p. 597--601.
articles in magazines
2020
Details
Intervaly a viac: agregačné funkcie pre obrazové fuzzy množiny
Klement, Erich Peter -- Mesiar, Radko
Intervals and more: aggregation functions for picture fuzzy sets. In KOSHELEVA, O. -- SHARY, S P. -- XIANG, G. -- ZAPATRIN, R. Beyond Traditional Probabilistic Data Processing Techniques: Interval, Fuzzy etc. Methods and Their Applications. Cham: Springer Nature, 2020, p. 179--194. ISBN 978-3-030-31040-0.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts
2020Details
Izotermická viskopružnosť a energia
Minárová, Mária
Isothermal viscoelasticity and energy. In KOTRASOVÁ, K. -- KORMANÍKOVÁ, E. -- KMEŤ, S. 4th International Scientific Conference Structural and Physical Aspects of Construction Engineering (SPACE 2019). Londýn: EDP Sciences, 2020.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts
2020
Details
Kindergarten
Augustovičová, Michaela -- Palková, Adela
Materská škola. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Kindergarten
Rosinová, Laura -- Palko, Milan
Materská škola. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Kindergarten and Elementary school - Paris
Kadlec, Tomáš -- Kuráň, Jozef
Materská škola a Základná škola - Paríž. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Kindergarten and sports and relaxation center
Andrejko, Milan -- Vargová, Andrea
Materská škola a športovo - relaxačné centrum. Diploma thesis. 2020.
final thesis2020Details
Kitchen ventilation design
Pilarčíková, Tatiana -- Füri, Belo
Návrh vetrania kuchyne. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Klonujúce rastliny v narušených horských lesoch: rôznorodosť povzbudzuje začlenenie poplazov
Franklin, Scott -- Olejniczak, Pawel -- Samulak, Ewa -- Šibíková, Mária -- Bacigál, Tomáš -- Nechaj, Juraj -- Šibík, Jozef
Clonal plants in disturbed mountain forests: Heterogeneity enhances ramet integration. Perspectives in Plant Ecology, Evolution and Systematics, p. 2020.
articles in magazines
2020Details
Komplexná energetická rekonštrukcia rodinného domu na Slovensku
Sánka, Imrich -- Petráš, Dušan
Complex energy renovation of a single-family house in Slovakia. In 7th International Youth Conference on Energy (IYCE). [s.l.]: IEEE, 2020, ISBN 978-1-7281-3923-4.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts
2020Details
Koncept inteligentných miest pre historické budovy
Pavlendová, Gabriela -- Šujanová, Jana -- Cagáňová, Dagmar -- Nováková, Renata
Smart cities concept for historical buildings. Mobile Networks and Applications, 25. p. 876--881.
articles in magazines
2020
Details
Koncept rozšíreného rozkladového Bonferroni operátoru strednej hodnoty
Banerjee, Debasmita -- Guha, Debashree -- Mesiar, Radko
On the concept of extended partitioned Bonferroni mean operator. In MESIAR, R. -- NOVÁK, V. -- SAMINGER-PLATZ, S. Abstracts of the Fifteenth International Conference on Fuzzy Set Theory and Applications. FSTA 2020. Liptovský Mikuláš: Armed Forces Academy of General M. R. Štefánik, 2020, p. 17. ISBN 978-80-8040-588-5.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts
2020
Details
Konštrukčné metódy uninoriem na ohraničených zväzoch
Asici, Emel -- Mesiar, Radko
Some construction methods for uninorms on bounded lattices. In MESIAR, R. -- NOVÁK, V. -- SAMINGER-PLATZ, S. Abstracts of the Fifteenth International Conference on Fuzzy Set Theory and Applications. FSTA 2020. Liptovský Mikuláš: Armed Forces Academy of General M. R. Štefánik, 2020, p. 13. ISBN 978-80-8040-588-5.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts
2020
Details
Kopule a fuzzy implikácie
Mesiar, Radko -- Kolesárová, Anna
Copulas and fuzzy implications. International Journal of Approximate Reasoning, p. 52--59.
articles in magazines2020Details
Kostolec-Ducové Visitor Center
Oškrobaný, Roman -- Bránický, Filip
Návštevnícke centrum Kostolec-Ducové. Bachelor thesis. 2020.
final thesis2020Details
Landscape design of the Istrochem site as a tool for decontamination of the area.
Točená, Denisa -- Stankoci, Ivan
Krajinársky návrh areálu Istrochem, ako nástroj dekontaminácie územia. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Landscape ecological assessment of territorial stability
Bálintová, Naďa -- Kohnová, Silvia
Krajinnoekologické hodnotenie stability územia. Diploma thesis. 2020.
final thesis2020
Details
Length contraction and Moon ephemeris computation in LLR method
Golian, Marek -- Letko, Pavol
Efemerida Mesiaca a kvantifikácia efektu kontrakcie dĺžok v metóde LLR. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Library
Németh, Ondrej -- Chmúrny, Ivan
Knižnica. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Low temperature heating and high temperature cooling in office building
Švarcová, Eva -- Petráš, Dušan
Nízkoteplotné vykurovanie a vysokoteplotné chladenie v administratívnej budove. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Mediathek
Tafernerová, Juliana -- Húsenicová, Jarmila
Mediatéka Banská Štiavnica. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Meditation and relaxation center
Kontra, Peter -- Menďan, Rastislav
Meditačno-relaxačné centrum. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Method for evaluation the thermal dynamics of radiant heating and cooling systems
Krajčík, Michal -- Šikula, Ondřej
Metóda na hodnotenie tepelnej dynamiky sálavých vykurovacích a chladiacich systémov: účinnosť prenosu tepla. TZB-info.cz, 22. p. 2020.
articles in magazines
2020
Details
Metóda konečných objemov ako nástroj riešenia okrajovej úlohy so šikmou deriváciou v geodézii
Macák, Marek -- Minarechová, Zuzana -- Čunderlík, Róbert -- Mikula, Karol
The finite element method as a tool to solve the oblique derivative boundary value problem in geodesy. Tatra Mountains Mathematical Publications, p. 63--80.
articles in magazines
2020Details
Metódy kalkulovania ušlého zisku v stavebnej zákazke
Majer, Radovan -- Ellingerová, Helena -- Gašparík, Jozef
Methods for the Calculation of the Lost Profit in Construction Contracts. Buildings, 10. p. 4.
articles in magazines
2020
Details
Modálna analýza podpornej konštrukcie valcovej nádrže
Prekop, Ľubomír
Modal analysis of support structure of cylindrical container. In KOTRASOVÁ, K. -- KORMANÍKOVÁ, E. -- KMEŤ, S. 4th International Scientific Conference Structural and Physical Aspects of Construction Engineering (SPACE 2019). Londýn: EDP Sciences, 2020.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts
2020
Details
Modeling and analysis of railway tunnel portal
Valašík, Erik -- Prekop, Ľubomír
Modelovanie a analýza portálu železničného tunela. Bachelor thesis. 2020.
final thesis2020Details
Modeling of truss structure of telecommunication mast
Vanek, Šimon -- Prekop, Ľubomír
Modelovanie priehradovej konštrukcie telekomunikačného stožiara. Bachelor thesis. 2020.
final thesis2020Details
Modeling the dam structure of the VN mast
Kmeť, Jaroslav -- Prekop, Ľubomír
Modelovanie priehradovej konštrukcie stožiara VN. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Modelling and visualization of the forest fire propagation
Malinaričová, Tatiana -- Ambroz, Martin
Modelovanie a vizualizácia šírenia lesných požiarov. Diploma thesis. 2020.
final thesis2020
Details
Modelovanie vplyvu eróznych procesov na poľnohospodárske územie pôsobením extrémnych zrážkových udalostí
Kohnová, Silvia -- Németová, Zuzana
Modelling of impacts of erosion processes on agricultural landscapes due to intensive rainfall events. In Geophysical Research Abstracts. Volume 22/2020. Göttingen: Copernicus Publications, 2020.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts
2020
Details
Modern kindergarten
Michalisková, Simona -- Ingeli, Rastislav
Moderná materská škola. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Modification of the cement mortars with the waste foamed polyurethane
Heregová, Alica -- Gregorová, Valéria
Modifikácia cementových mált odpadovým penovým polyuretánom. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
MONDI SCP Ružomberok -Building for Paper machine
Ondrášková, Nikola -- Makýš, Peter
MONDI SCP Ružomberok - Budova papierenského stroja. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020Details
Monitoring of atmospheric water vapour variability in multi-GNSS constellation
Imrišek, Martin -- Janák, Juraj
Monitorovanie zmien vlhkosti atmosféry spoločnou analýzou meraní viacerých družicových navigačných systémov. Dissertation thesis. 2020.
final thesis2020
Details
Monitoring the usage of permanent grassland areas using data from Sentinel 2
Rinkovská, Mária -- Faixová Chalachanová, Jana
Monitoring využívania plôch trvalých trávnych porastov použitím obrazových záznamov Sentinel 2. Diploma thesis. 2020.
final thesis2020
Details
Monolithic Reinforced Concrete Administrative Complex
Slavkov, Juraj -- Hollý, Ivan
Monolitická železobetónová budova administratívneho komplexu. Diploma thesis. 2020.
final thesis2020
Details
Mountain hotel
Piteková, Júlia -- Hraška, Jozef
Horský hotel. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Multicomfort House in Paris
Grmanová, Sára -- Šimek, Richard
Multicomfort House v Paríži. Bachelor thesis. 2020.
final thesis2020Details
Multicomfort House in Paris
Kravčík, Matúš -- Šimek, Richard
Multicomfort House v Paríži. Bachelor thesis. 2020.
final thesis2020
Details
Multicomfort house, student contest, Paris
Pakši, Denis -- Paňák, Pavel
Multicomfort house, študentská súťaž, Paríž. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020Details
Multicomfort house, student contest, Paris
Králik, Matúš -- Paňák, Pavel
Multicomfort house, študentská súťaž, Paríž. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Multicomfort house, student contest, Paris
Hanzl, Jakub -- Paňák, Pavel
Multicomfort house, študentská súťaž, Paríž. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Multifunctional apartment building: Nová Tehelňa - Senec
Dobák, Peter -- Petro, Marek
Polyfunkčný obytný súbor: Nová Tehelňa - Senec. Diploma thesis. 2020.
final thesis2020
Details
Multifunctional Architecture
Socha, Tomáš -- Hlaváček, Michal
Multifunkčná architektúra. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Multifunctional building - cast in-situ reinforced concrete structure
Baran, Jaroslav -- Augustín, Tomáš
Polyfunkčná budova - monolitická železobetónová konštrukcia. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Multifunctional building - cast in-situ reinforced concrete structure
Čanecká, Lucia -- Majtánová, Lucia
Polyfunkčná budova - monolitická železobetónová konštrukcia. Diploma thesis. 2020.
final thesis2020Details
Multifunctional building - cast in-situ reinforced concrete structure
Muranský, Mikuláš -- Augustín, Tomáš
Polyfunkčná budova - monolitická železobetónová konštrukcia. Diploma thesis. 2020.
final thesis2020
Details
Multifunctional building - cast in-situ reinforced concrete structure
Sabóová, Terézia -- Augustín, Tomáš
Polyfunkčná budova - monolitická železobetónová konštrukcia. Diploma thesis. 2020.
final thesis2020
Details
Multifunctional building - monolithic reinforced conrete structure
Csonka, Patrik -- Sonnenschein, Róbert
Polyfunkčná budova - monolitická železobetónová konštrukcia. Diploma thesis. 2020.
final thesis2020Details
Multifunctional Complex Klingerka - SO 02 Tower - Administration
Pelechová, Dušana -- Makýš, Peter
Polyfunkčný komplex Klingerka - SO 02 veža administratíva. Diploma thesis. 2020.
final thesis2020Details
Multifunctional complex Nová Baňa
Šmikniar, Samuel -- Bogár, Michal
Polyfunkčný areál Nová Baňa. Diploma thesis. 2020.
final thesis2020
Details
Multifunctional house in Slivenec - Praha
Naňo, Petra -- Ruhig, Roman
Polyfunkčný dom v Slivenci - Praha. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Multifunctional house in Slivenec - Praha
Sirka, Juraj -- Ruhig, Roman
Polyfunkčný dom v Slivenci - Praha. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Multifunctional sports hall
Mišenčík, Lukáš -- Hanuliak, Peter
Multifunkčná športová hala. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020Details
Museum of natural history
Buček, Marek -- Minarovičová, Katarína
Prírodovedné múzeum. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Najmodernejšie zovšeobecnenia Choquetovho integrálu: od agregácií a pre-agregácií po usporiadané smerové monotónne funkcie
Dimuro, Gracaliz Pereira -- Fernández, Javier -- Bedregal, Benjamín -- Mesiar, Radko -- Sanz, José Antonio -- Lucca, Giancarlo -- Bustince, Humberto
The state-of-art of the generalizations of the Choquet integral: From aggregation and pre-aggregation to ordered directionally monotone functions. Information Fusion, p. 27--43.
articles in magazines
2020
Details
Nástroje pre aplikácie 1-faktorových kopúl
Bacigál, Tomáš
Tools for application of 1-factor copula. In MESIAR, R. -- NOVÁK, V. -- SAMINGER-PLATZ, S. Abstracts of the Fifteenth International Conference on Fuzzy Set Theory and Applications. FSTA 2020. Liptovský Mikuláš: Armed Forces Academy of General M. R. Štefánik, 2020, p. 14. ISBN 978-80-8040-588-5.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts
2020
Details
National choreographic center
Kubačka, Jakub -- Mikolai, Imrich
Národné choreografické centrum. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Natural deep-learning networks based on forward-backward nonlinear diffusion for classification of Natura 2000 habitats
Ožvat, Aneta Alexandra -- Mikula, Karol
Prirodzené siete hlbokého učenia na báze dopredno-spätnej nelineárnej difúzie pre klasifikáciu biotopov Natura 2000. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Natural recreational and relax complex Bachledova dolina
Slížová, Veronika -- Pilař, Pavol
Prírodný rekreačno - relaxačný komplex Bachledova dolina. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Návrh podlahového teplovodného vykurovania s tepelným čerpadlom
Varga, Mário -- Petráš, Dušan
Návrh podlahového teplovodného vykurovania s tepelným čerpadlom. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Návrhy pre Bratislavu 2019-2020.Urbanizmus I. Brownfieldy
Kusý, Rudolf -- Sedláček, Štefan -- Horanská, Erika -- Kaliský, Branislav -- Húsenicová, Jarmila -- Kacer, Jaroslav -- Husár, Milan
Návrhy pre Bratislavu 2019-2020.Urbanizmus I. Brownfieldy. Bratislava: Future Proof, 2020. 8 p.
monographs, textbooks, manuals, norms, patents, research reports, other non-periodical publications
2020
Details
Nelineárna analýza krehkosti rámu haly reaktora pri zaťažení snehom
Králik, Juraj -- Grmanová, Alžbeta -- Králik, Juraj
Nonlinear analysis of extreme snow fragility of reactor hall frame. In KOTRASOVÁ, K. -- KORMANÍKOVÁ, E. -- KMEŤ, S. 4th International Scientific Conference Structural and Physical Aspects of Construction Engineering (SPACE 2019). Londýn: EDP Sciences, 2020.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts
2020Details
Nepodobnosť založená na Choquetovom integráli
Bustince, Humberto -- Mesiar, Radko -- Fernandez, Javier -- Paternain, Daniel -- Takáč, Zdenko
Dissimilarity based Choquet integrals. In MESIAR, R. -- NOVÁK, V. -- SAMINGER-PLATZ, S. Abstracts of the Fifteenth International Conference on Fuzzy Set Theory and Applications. FSTA 2020. Liptovský Mikuláš: Armed Forces Academy of General M. R. Štefánik, 2020, p. 27--28. ISBN 978-80-8040-588-5.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts
2020Details
New Aspects in Optimal Design of Structures
Tvrdá, Katarína
Nové aspekty v optimálnom návrhu nosných konštrukcií. Habilitation thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
New multifunctional residential area, Púchov
Jancíková, Ivana -- Paňák, Pavel
Nová polyfunkčná obytná zóna, Púchov. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Niektoré realizácie a inštancie Yagerovho rámcu prioritizovaných preferencií s aplikáciou v evaluácii a rozhodovaní
Yang, RouJian -- Pu, XingTing -- Mesiar, Radko -- Yager, Ronald R -- Jin, LeSheng
Some realizations and instances of Yager prioritized preference frame with application in evaluation and decision making. International Journal of Intelligent Systems, 35. p. 557--568.
articles in magazines
2020
Details
Non-professional intervention in the load-bearing structure of panel buildings
Hollý, Ivan -- Abrahoim, Iyad
Neodborné zásahy do nosných konštrukcií panelových budov. TZB-info.cz, 22. p. 2020.
articles in magazines
2020
Details
Nová angličtina pre stavebných inžinierov
Špildová, Dagmar -- Korbašová, Michaela
New English for Civil Engineers. Bratislava : Spektrum STU, 2020. 217 p. ISBN 978-80-227-4993-0.
monographs, textbooks, manuals, norms, patents, research reports, other non-periodical publications
2020
Details
Nové konštrukcie trojuholníkových noriem a trojuholníkových konoriem na ľubovolných ohraničených zväzoch
Asici, Emel -- Mesiar, Radko
New constructions of triangular norms and triangular conorms on an arbitrary bounded lattice. International Journal of General Systems, 49. p. 143--160.
articles in magazines2020Details
Nové transformácie agregačných funkcií založené na monotónnych systémoch funkcií
Jin, LeSheng -- Mesiar, Radko -- Kalina, Martin -- Špirková, Jana -- Borkotokey, Surajit
New transformations of aggregation functions based on monotone systems of functions. International Journal of Approximate Reasoning, p. 79--95.
articles in magazines2020Details
Nové typy dekompozičných integrálov a výpočtové algoritmy
Šeliga, Adam
New Types of Decomposition Integrals and Computational Algorithms. In KULCZYCKI, P. -- KACPRZYK, J. -- KÓCZY, L T. -- MESIAR, R. -- WISNIEWSKI, R. Information Technology, Systems Research, and Computational Physics: selected and edited results from the International Multi-Conference on Computational Science (CS 2018), July 2-5, 2018, Kraków, Poland. 1st ed. Cham : Springer Nature, 2020, p. 361--371. ISBN 978-3-030-18057-7.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts
2020
Details
Nový nelineárny integrál podobný Choquetovmu integrálu s aplikáciou v normálnych rozdeleniach založených na monotónnych mierach
Mehri-Dehnavi, Hossein -- Agahi, Hamzeh -- Mesiar, Radko
A new nonlinear Choquet-like integral with applications in normal distributions based on monotone measures. IEEE Transactions on fuzzy systems, 28. p. 288--293.
articles in magazines2020
Details
NTC v Košiciach
Kováč, Jozef -- Brodniansky, Ján
NTC v Košiciach. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Numerical modelling of avalanches
Žeravý, Michal -- Frolkovič, Peter
Numerické modelovanie lavíny. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Numerical solution of advection equation using locally adapted meshes
Gedajová, Michaela -- Frolkovič, Peter
Numerické riešenie rovnice advekcie pomocou lokálne zjemnených sietí. Diploma thesis. 2020.
final thesis2020
Details
Numerical Study of Selected Effects for SHM purposes.
Timková, Bianka -- Sokol, Milan
Numerická štúdia vybraných účinkov pre účely SHM. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Nursery School complex Project
Holečka, Matej -- Hanuliak, Peter
Projekt komplexu materskej školy. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
O istých triedach smerovo monotónnych funkcií
Bustince, Humberto -- Mesiar, Radko -- Kolesárová, Anna -- Dimuro, Gracaliz Pereira -- Fernandez, Javier -- Diaz, Irene -- Montes, Susana
On some classes of directionally monotone functions. Fuzzy Sets and Systems, p. 161--178.
articles in magazines
2020
Details
Observatory
Vrábel, Jakub -- Pilař, Pavol
Vyhliadková veža. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Odhad množstva sedimentov malých nádržiach - vhodné prístupy pre obce v strednej Európe
Honek, David -- Šulc Michalková, Monika -- Smetanová, Anna -- Sočuvka, Valentín -- Velísková, Yvetta -- Karásek, Petr -- Konečná, Jana -- Németová, Zuzana -- Danáčová, Michaela
Estimating sedimentation rates in small reservoirs - Suitable approaches for local municipalities in central Europe. Journal of Environmental Management, p. 2020.
articles in magazines2020Details
Odhad parametrov modelu šírenia lesného požiaru
Ambroz, Martin -- Mikula, Karol -- Fraštia, Marek -- Marčiš, Marián
Parameter estimation for the forest fire propagation model. Tatra Mountains Mathematical Publications, p. 1--22.
articles in magazines
2020
Details
Office building
Varinský, Daniel -- Vavrovič, Boris
Administratívna budova. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Office building
Žucha, Róbert -- Hraška, Jozef
Administrativna budova. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Office building
Pokorný, Jozef -- Vavrovič, Boris
Administratívna budova. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Office Building
Račko, Lukáš -- Menďan, Rastislav
Administratívna budova. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Office building - cast in-situ reinforced concrete structure
Hercogová, Pavlína -- Borzovič, Viktor
Administratívna budova - monolitická železobetónová konštrukcia. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020Details
Office building - cast in-situ reinforced concrete structure
Vresilovič, Dominik -- Majtánová, Lucia
Administratívna budova - monolitická železobetónová konštrukcia. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Office building - cast in-situ reinforced concrete structure
Dekýš, Miroslav -- Majtánová, Lucia
Administratívna budova - monolitická železobetónová konštrukcia. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020Details
Ohľadom rozkladov agregačných funkcií definovaných na priamych súčinoch posetov
Chajda, Ivan -- Halaš, Radomír -- Mesiar, Radko
On the decomposability of aggregation functions on direct products of posets. Fuzzy Sets and Systems, p. 25--35.
articles in magazines
2020
Details
Optimalisation of reinforced concrete frame structure design
Arpáš, Filip -- Fillo, Ľudovít
Optimalizácia návrhu rámovej konštrukcie z vystuženého betónu. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Optimalisation of reinforced concrete slabs design
Doubková, Kristína -- Fillo, Ľudovít
Optimalizácia návrhu dvojsmerne vystužených betónových dosiek. Bachelor thesis. 2020.
final thesis2020
Details
Optimization of heat production using renewable energy sources
Kurčová, Mária
Optimalizácia výroby tepla s využitím obnoviteľných zdrojov energie. In PETRÁŠ, D. -- ŠVECOVÁ, Z. Vykurovanie 2020. Bratislava: Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, 2020, p. 317--322. ISBN 978-80-89878-58-1.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts
2020
Details
Optimization of heat source for SCZT using cogeneration and heat pumps
Mudrá, Martina -- Takács, Ján
Optimalizácia zdroja tepla pre SCZT s využitím kogenerácie a tepelných čerpadiel. In PETRÁŠ, D. -- ŠVECOVÁ, Z. Vykurovanie 2020. Bratislava: Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, 2020, p. 209--214. ISBN 978-80-89878-58-1.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2020Details
Optimization of OST operation using geothermal energy
Szabó, Zoltán -- Takács, Ján
Optimalizácia prevádzky OST s využívaním geotermálnej energie. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Optimization of the sizes of the work sequences of the external wall of the white tank
Štefanovičová, Michaela -- Sonnenschein, Róbert
Optimalizácia rozmerov pracovných záberov obvodovej steny bielej vane. Eurostav, 26. p. 10--12.
articles in magazines
2020
Details
Optimizing the operation of the heat source of a district heating system using a gas engine and heat pumps
Takács, Ján -- Mudrá, Martina
A távhőrendszer hőforrása működésének optimalizálása gázmotor és hőszivattyúk alkalmazásával. In ÉPKO 2020. Cluj: Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság, 2020, p. 160--165.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2020Details
Orangery at the manor house in Chtelnica
Dúbravka, Peter -- Borecká, Eva
Oranžéria pri kaštieli v Chtelnici. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Orangery at the manor house in Chtelnica
Kiaba, Marián -- Borecká, Eva
Oranžéria pri kaštieli v Chtelnici. Bachelor thesis. 2020.
final thesis2020
Details
Orava Museum of Etnography in Naméstovo
Klapáková, Katarína -- Bránický, Filip
Oravské Múzeum Etnografie v Námestove. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Orientovateľne regulárne mapy na 'twistovaných' lineárnych frakcionálnych grupách
Erskine, Grahame -- Hriňáková, Katarína -- Širáň, Jozef
Orientably-regular maps on twisted linear fractional groups. In JONES, G A. -- PONOMARENKO, I. -- ŠIRÁŇ, J. Isomorphisms, Symmetry and Computations in Algebraic Graph Theory. Cham: Springer Nature, 2020, p. 1--35. ISBN 978-3-030-32807-8.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts
2020Details
Partizánske - conversion of industrial zone fragment
Húdoková, Dominika -- Bogár, Michal
Partizánske - konverzia fragmentu industriálnej zóny. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Paulus-Rozenfeld-Thompsonov graf o 26 vrcholoch a súvisiace kombinatorické štruktúry
Gyürki, Štefan -- Klin, Mikhail -- Ziv-Av, Matan
The Paulus-Rozenfeld-Thompson graph on 26 vertices revisited and related combinatorial structures. In JONES, G A. -- PONOMARENKO, I. -- ŠIRÁŇ, J. Isomorphisms, Symmetry and Computations in Algebraic Graph Theory. Cham: Springer Nature, 2020, p. 73--154. ISBN 978-3-030-32807-8.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts
2020
Details
Pavement structures on the bridges of transport construction
Horváthová, Annamária -- Zuzulová, Andrea
Konštrukcie vozoviek na mostných objektoch dopravných stavieb. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Pavilion Leisure Centre
Končeková, Nicole -- Vargová, Andrea
Pavilón voľného času. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020Details
Pedestrian bridge in Hubová
Kravčík, Matúš -- Sandanus, Jaroslav
Lávka pre peších v Hubovej. Diploma thesis. 2020.
final thesis2020
Details
Pension
Poláčiková, Natália -- Jamnický, Martin
Penzión. Diploma thesis. 2020.
final thesis2020
Details
Pension
Kralovičová, Tereza -- Húsenicová, Jarmila
Penzión. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Pension
Kovačičová, Karmen -- Húsenicová, Jarmila
Penzión. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Performance control of hot water control equipment
Koudelková, Daniela
Riadenie výkonu výmenníkov tepla na prípravu teplej vody. In PETRÁŠ, D. -- ŠVECOVÁ, Z. Vykurovanie 2020. Bratislava: Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, 2020, p. 289--292. ISBN 978-80-89878-58-1.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts
2020
Details
Perspectives of vacuum glazing in energy efficient buildings
Chmúrny, Ivan
Perspektivy vakuového zasklení v energeticky hospodárných budovách. TZB Haustechnik, 14. p. 32--33.
articles in magazines
2020
Details
Photogrammetric measurement of drain channel bottom model
Hideghéty, Andrej -- Fraštia, Marek
Fotogrametrické meranie modelu dna odtokového kanála. In ŠUHAJDOVÁ, E. -- BIOLEK, V. -- MRŇOVÁ, Z. Juniorstav 2020. Brno: ECON publishing, 2020, p. 831--835. ISBN 978-80-86433-73-8.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts
2020
Details
Plane and cylinder segmentation from point clouds
Honti, Richard
Segmentácia rovín a valcov z mračien bodov. In ŠUHAJDOVÁ, E. -- BIOLEK, V. -- MRŇOVÁ, Z. Juniorstav 2020. Brno: ECON publishing, 2020, p. 818--824. ISBN 978-80-86433-73-8.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts
2020
Details
Planetarium
Nociarová, Zuzana -- Palková, Adela
Planetárium. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Pokroky v solárnych tepelných aplikáciách fasády budovy
Maňák, Hynek
Advances in Solar Thermal Applications of a Building Facade. Habilitation thesis. 2020.
final thesis2020
Details
Polyfunctional building in historical centre
Dinda, Michal -- Pilař, Pavol
Polyfunkčný objekt v historickej zástavbe. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Polyfunctional complex Tabáň in Nitra
Hollý, Ivan -- Abrahoim, Iyad -- Boček, Július -- Ortuta, Juraj
Polyfunkčný komplex Tabáň v Nitre. Beton. Technologie - Konstrukce - Sanace, 20. p. 56--60.
articles in magazines2020
Details
Possibilities of designing vertical gardens in urbanized areas
Zaťovičová, Miriam -- Majorošová, Martina
Možnosti tvorby vertikálnych záhrad v urbanizovanom prostredí. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Possibilities of flood protection of the Trebišov City
Leško, Peter -- Šoltész, Andrej
Možnosti protipovodňovej ochrany mesta Trebišov. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Použitie funkcií preferovanej úrovňovej evaluácie na konštrukciu fuzzy mier v rozhodovaní a evaluácii
Zhu, Chen -- Jin, LeSheng -- Mesiar, Radko -- Yager, Ronald R
Using preference leveled evaluation functions to construct fuzzy measures in decision making and evaluation. International Journal of General Systems, 49. p. 161--173.
articles in magazines
2020
Details
Pozemkové úpravy v krajinnom plánovaní. Návody na cvičenia
Štefunková, Zuzana
Pozemkové úpravy v krajinnom plánovaní. Návody na cvičenia. Bratislava: Spektrum STU, 2020. ISBN 978-80-227-4998-5.
monographs, textbooks, manuals, norms, patents, research reports, other non-periodical publications2020Details
Poznámka k agregácii intuitionistických hodnôt
Kolesárová, Anna -- Mesiar, Radko
A note on aggregation of intuitionistic values. In LESOT, M. -- VIEIRA, S. Information Processing and Management of Uncertainty in Knowledge-Based Systems. Cham: Springer Nature, 2020, p. 411--418. ISBN 978-3-030-50142-6.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts
2020
Details
Poznámka k úlohe L. Martíneza ohľadom rodín takmer-rovnomerných čiastkových súm
Gyürki, Štefan
A note on a problem of L. Martínez on almost-uniform partial sum families. In JONES, G A. -- PONOMARENKO, I. -- ŠIRÁŇ, J. Isomorphisms, Symmetry and Computations in Algebraic Graph Theory. Cham: Springer Nature, 2020, p. 67--71. ISBN 978-3-030-32807-8.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts
2020
Details
Poznámka o otvorenom probléme Alsina - Frank - Schweizera
Hliněná, Dana -- Kalina, Martin
A note on an open problem of Alsina - Frank - Schweizer. In MESIAR, R. -- NOVÁK, V. -- SAMINGER-PLATZ, S. Abstracts of the Fifteenth International Conference on Fuzzy Set Theory and Applications. FSTA 2020. Liptovský Mikuláš: Armed Forces Academy of General M. R. Štefánik, 2020, p. 41. ISBN 978-80-8040-588-5.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2020
Details
Požiadavky na vykurovacie telesá po obnove obalových konštrukcií bytového domu
Kurčová, Mária
Requirements for heating elements after external constructions renovation of apartment house. In NYERS, J. EXPRES 2020. Subotica: Inženjersko-tehničko udruženje vojvodanskih Madara, 2020, p. 57--60. ISBN 978-86-919769-2-7.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts
2020
Details
Pravdepodobnostná analýza zapustenej nádrže na vodu
Tvrdá, Katarína
Probability analysis of an embedded water tank. In KOTRASOVÁ, K. -- KORMANÍKOVÁ, E. -- KMEŤ, S. 4th International Scientific Conference Structural and Physical Aspects of Construction Engineering (SPACE 2019). Londýn: EDP Sciences, 2020.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts
2020
Details
Pravdepodobnostné miery a projekcie na kvantových logikách
Nánásiová, Oľga -- Čerňanová, Viera -- Valášková, Ľubica
Probability measures and projections on quantum logics. In KULCZYCKI, P. -- KACPRZYK, J. -- KÓCZY, L T. -- MESIAR, R. -- WISNIEWSKI, R. Information Technology, Systems Research, and Computational Physics: selected and edited results from the International Multi-Conference on Computational Science (CS 2018), July 2-5, 2018, Kraków, Poland. 1st ed. Cham : Springer Nature, 2020, ISBN 978-3-030-18057-7.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts
2020
Details
Pravdepodobnostné posúdenie bezpečnosti na určenie seizmickej citlivosti jadrovej elektrárne
Králik, Juraj -- Králik, Juraj ml.
Probabilistic safety assessment to determine the seismic fragility of NPP. In MELCER, J. -- KOTRASOVÁ, K. -- MAJOR, I. -- BENIN, A V. Dynamics of Civil Engineering and Transport Structures and Wind Engineering - DYN-WIND’2020. Londýn: EDP Sciences, 2020.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts
2020Details
Pravouhlá nádrž zaťažená seizmickým zaťažením
Jendželovský, Norbert -- Uhlířová, Lenka
Rectangular tank under the seismic load. In MELCER, J. -- KOTRASOVÁ, K. -- MAJOR, I. -- BENIN, A V. Dynamics of Civil Engineering and Transport Structures and Wind Engineering - DYN-WIND’2020. Londýn: EDP Sciences, 2020.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts
2020
Details
Pravouhlá vystužená betónová nádrž zaťažená seizmickým zaťažením
Uhlířová, Lenka -- Jendželovský, Norbert
Rectangular reinforced concrete tank loaded by seismic load. In KOTRASOVÁ, K. -- KORMANÍKOVÁ, E. -- KMEŤ, S. 4th International Scientific Conference Structural and Physical Aspects of Construction Engineering (SPACE 2019). Londýn: EDP Sciences, 2020.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2020
Details
Prediction of noise levels in large shopping streets covered by glass and ETFE
Rychtáriková, Monika -- Šimek, Richard -- Húsenicová, Jarmila -- Chmelík, Vojtech
Prediction of noise levels in large shopping streets covered by glass and ETFE. Architectural Engineering and Design Management, 16. p. 2020.
articles in magazines
2020
Details
Predikcia klimatickej rovnováhy viacerými modelmi v povodí rieky Zala (Maďarsko) na základe modifikovanej Budyko koncepcie
Csáki, Péter -- Gyimóthy, Kitti -- Kalicz, Péter -- Szolgay, Ján -- Zagyvai-Kiss, Katalin Anita -- Gribovszki, Zoltán
Multi-model climatic water balance prediction in the Zala River Basin (Hungary) based on a modified Budyko framework. Journal of hydrology and hydromechanics = Vodohospodársky časopis, 68. p. 200--210.
articles in magazines2020Details
Prehľad modifikácií dekompozičných integrálov
Šeliga, Adam
An overview of modifications of decomposition integrals. In MESIAR, R. -- NOVÁK, V. -- SAMINGER-PLATZ, S. Abstracts of the Fifteenth International Conference on Fuzzy Set Theory and Applications. FSTA 2020. Liptovský Mikuláš: Armed Forces Academy of General M. R. Štefánik, 2020, p. 78. ISBN 978-80-8040-588-5.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts
2020
Details
Preparatory procedure of land consolidation due to water erosion of the selected area
Kopencová, Terézia -- Štefunková, Zuzana
Prípravné konanie pozemkových úprav za účelom proti-eróznych opatrení. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Presidential villa on Slavin
Drgoňová, Katarína -- Chmelík, Vojtech
Prezidentská vila na bratislavskom Slavíne. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Prestressed concrete
Harvan, Ivan -- Abrahoim, Iyad -- Hollý, Ivan
Predpätý betón. Brno : Tribun EU, 2020. 269 p. ISBN 978-80-263-1560-5.
monographs, textbooks, manuals, norms, patents, research reports, other non-periodical publications2020Details
Prestressed concrete bridge on highway D4
Bobríková, Daniela -- Paulík, Peter
Mostná estakáda z predpätého betónu na diaľnici D4. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Priehradové a rámové členené CFS stĺpy
Baláž, Ivan -- Koleková, Yvonna -- Moroczová, Lýdia
Built-up CFS column with lacings and battens. In KOTRASOVÁ, K. -- KORMANÍKOVÁ, E. -- KMEŤ, S. 4th International Scientific Conference Structural and Physical Aspects of Construction Engineering (SPACE 2019). Londýn: EDP Sciences, 2020.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts
2020
Details
Primary school
Franko, Jakub -- Bosák, Lukáš
Základná škola. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Prístupy k štátnemu financovaniu povodňovej obnovy v krajinách Vyšehradskej skupiny
Slavíková, Lenka -- Raška, Pavel -- Banasik, Kazimierz -- Barta, Marton -- Kis, Andras -- Kohnová, Silvia -- Matczak, Piotr -- Szolgay, Ján
Approaches to state flood recovery funding in Visegrad Group Countries. Environmental Hazards, 19. p. 251--267.
articles in magazines
2020
Details
Project Bergamon – Polyfunctional complex – SO202 a SO203
Karas, Richard -- Funtík, Tomáš
Projekt Bergamon – Polyfunkčný areál – SO202 a SO203. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Project NIDO 2
Dillongh, Miroslav -- Funtík, Tomáš
Projekt NIDO 2. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020Details
Project of measurement of displacements and deformation of the Old Bridge over the Danube in Bratislava
Zhelovaha, Roman -- Kyrinovič, Peter
Projekt merania posunov a pretvorení Starého mosta cez Dunaj v Bratislave. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Projekt galérie umenia
Pantelidou, Aikaterini -- Hanuliak, Peter
Gallery of Art Project. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Proposal for the restoration of the migratory continuity on the water structure
Gatial, Matúš -- Čubanová, Lea
Návrh na obnovenie migračnej kontinuity na vodnej stavbe. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Proposal for monitoring the landslide areas by the Tvrdošín Water Structure
Kopecký, Miloslav -- Ondrášik, Martin -- Brček, Martin
Návrh monitoringu zosuvných území na VS Tvrdošín. Vodní hospodářství :, 70. p. 14--17.
articles in magazines2020
Details
Proposal for the establishment of a residential building in complex engineering conditions
Kiss, Kristian -- Stacho, Jakub
Návrh založenia obytnej budovy v zložitých inžinierskogeologických podmienkach. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020Details
Proposal of adaptation measures eliminating negative impact of climate change in Dunajská Streda
Takács, András -- Stankoci, Ivan
Návrh adaptačných opatrení eliminujúcich negatívne dopady klimatickej zmeny v meste Dunajská Streda. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Proposal of a new concept of recording and displaying buildings in the cadastre of real estate.
Blazsek, Csaba -- Hudecová, Ľubica
Návrh nového konceptu evidovania a zobrazovania stavieb v katastri nehnuteľností. Diploma thesis. 2020.
final thesis2020Details
Proposal of energy efficient measures and concept of ventilation system for a retirement home
Ivančo, Dávid -- Krajčík, Michal
Návrh energeticky úsporných opatrení a koncepčný návrh vetracieho systému pre dom dôchodcov. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Quality of the first flush from paved areas in the Slovak Republic
Hrudka, Jaroslav -- Stanko, Štefan -- Marko, Ivana
Kvalita prvého splachu zo spevnených plôch na území Slovenskej republiky. Vodohospodársky spravodajca :, 63. p. 26--29.
articles in magazines
2020
Details
Radarová interferometria pre účely SHM
Sokol, Milan -- Lamperová, Katarína -- Venglár, Michal -- Márföldi, Monika -- Prekop, Ľubomír -- Krchňák, Michal
Radar interferometry for SHM purposes. In KOTRASOVÁ, K. -- KORMANÍKOVÁ, E. -- KMEŤ, S. 4th International Scientific Conference Structural and Physical Aspects of Construction Engineering (SPACE 2019). Londýn: EDP Sciences, 2020.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts
2020
Details
Realising of Renewal of an Manor House in Dolná Mičiná
Horník, Richard -- Makýš, Oto
Realizácia obnovy NKP kaštieľa v Dolnej Mičinej. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Reassessment of injection screen parameters in water work Vlčia Dolina
Václavik, Patrik -- Bednárová, Emília
Prehodnotenie parametrov injekčnej clony na vodnom diele Vlčia Dolina. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Reconstruction of cultural house
Rajťúková, Martina -- Pilař, Pavol
Rekonštrukcia Kultúrneho domu. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Reconstruction of selected parts of water supply and sewage in an apartment house
Tkáčová, Dominika -- Peráčková, Jana
Rekonštrukcia vybraných častí ZTI v bytovom dome. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Reconstruction of swimming pool for school
Kabátová, Lenka -- Božíková, Jarmila
Rekonštrukcia plaveckého bazéna pre školu. Diploma thesis. 2020.
final thesis2020Details
Recreation - relaxation complex in nature
László, Géza -- Pilař, Pavol
Prírodný rekreačno - relaxačný komplex. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Recreational Area Čunovo
Šverhová, Martina -- Bogár, Michal
Rekreačný areál Čunovo. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020Details
Rectification of vertical comparator
Compeľ, Michal -- Kajánek, Pavol
Justáž vertikálneho komparátora. Diploma thesis. 2020.
final thesis2020
Details
Reduction of thermal load in building by a combination of passive, free-convective and adiabatic air-conditioning measures
Hyžák, Filip -- Masaryk, Michal
Redukcia tepelnej záťaže budovy kombináciou pasívnych, voľnokonvektívnych a adiabatických vzduchotechnikých opatrení. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Refurbishment of the existing buildings and design of new building of the University Hospital Stare Mesto Bratislava
Zaťková, Erika -- Hermann, Juraj
Revitalizácia a dostavba areálu Fakultnej nemocnice Staré mesto Bratislava. Diploma thesis. 2020.
final thesis2020Details
Refurbishment of the existing buildings and design of new building of the University Hospital Stare Mesto Bratislava
Kevély, Róbert -- Hermann, Juraj
Revitalizácia a dostavba areálu Fakultnej nemocnice Staré mesto Bratislava. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Regional museum
Kremeň, Matúš -- Jakeš, Erik
Regionálne múzeum. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Reinforced concrete slab of office building
Cabadajová, Denisa -- Sonnenschein, Róbert
Železobetónová stropná konštrukcia administratívnej budovy. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Reinforced concrete slab of office building
Oľšavská, Ivana -- Sonnenschein, Róbert
Železobetónová stropná konštrukcia administratívnej budovy. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Reinforced concrete structures and their protection
Paulík, Peter -- Bilčík, Juraj
Železobetónové konštrukcie a ich ochrana. Eurostav, 26. p. 16--18.
articles in magazines
2020
Details
Renewing of Medical Institution "Slovensko" in Sliač Spa
Šedivý, Peter -- Makýš, Oto
Obnova NKP liečebný dom "Slovensko" v kúpeloch Sliač. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Renovation and modernization of apartment building
Sedlár, Marcel -- Mikolai, Imrich
Obnova a modernizácia bytového domu. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Reprezentácia vee-zachovávajúcich a wedge-zachovávajúcich agregačných funkcií cez binárne relácie
Halaš, Radomír -- Mesiar, Radko -- Pócs, Jozef
Representation of vee-preserving and wedge-preserving aggregation functions via binary relations. In MESIAR, R. -- NOVÁK, V. -- SAMINGER-PLATZ, S. Abstracts of the Fifteenth International Conference on Fuzzy Set Theory and Applications. FSTA 2020. Liptovský Mikuláš: Armed Forces Academy of General M. R. Štefánik, 2020, p. 39. ISBN 978-80-8040-588-5.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts
2020
Details
Residence house
Kurbel, Michal -- Dlhý, Dušan
Bytový dom. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020Details
Residence house
Tomek, Peter -- Dlhý, Dušan
Bytový dom. Bachelor thesis. 2020.
final thesis2020Details
Residence house
Tomša, Tomáš -- Dlhý, Dušan
Bytový dom. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Residence house
Slížiková, Monika -- Dlhý, Dušan
Bytový dom. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020Details
Residence of the President
Provazník, Robert -- Nádaská, Zuzana
Rezidencia prezidenta. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Residence of the President of Slovak republic
Fábryová, Dominika -- Skoček, Iľja
Rezidencia prezidenta SR. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Residence of the President of Slovak republic
Rigová, Paulína -- Skoček, Iľja
Rezidencia prezidenta SR. Diploma thesis. 2020.
final thesis2020
Details
Residence of the President of Slovak republic
Mičiak, Matej -- Skoček, Iľja
Rezidencia prezidenta SR. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Residence of the President of Slovak republic
Bátovská, Nikoleta -- Skoček, Iľja
Rezidencia prezidenta SR. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Residental house
Pásztó, Richard -- Juríček, Ivan
Bytový dom. Bachelor thesis. 2020.
final thesis2020Details
Residental house
Bača, Jozef -- Juríček, Ivan
Bytový dom. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Residental house
Bieliková, Diana -- Juríček, Ivan
Bytový dom. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
residential building
Krivosudský, Marcel -- Minarovičová, Katarína
Bytový dom. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Residential building
Mikleová, Silvia -- Palková, Adela
Bytový dom. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Residential building
Sárosfai, Peter -- Palková, Adela
Bytový dom. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Residential building
Fabo, Tomáš -- Palková, Adela
Bytový dom. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Residential building
Slivka, Matej -- Hanuliak, Peter
Bytový dom. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Residential building
Zajac, Matúš -- Minarovičová, Katarína
Bytový dom. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Residential building
Korba, Oliver -- Hanuliak, Peter
Bytový dom. Bachelor thesis. 2020.
final thesis2020Details
Residential building
Hlúšek, Dávid -- Hanuliak, Peter
Bytový dom. Bachelor thesis. 2020.
final thesis2020
Details
Residential building
Ochodničanová, Tamara -- Hanuliak, Peter
Bytový dom. Bachelor thesis. 2020.
final thesis2020
Details
Residential building
Tatranská, Jessica -- Minarovičová, Katarína
Bytový dom. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Residential building
Škorupová, Adela Katarína -- Minarovičová, Katarína
Bytový dom. Bachelor thesis. 2020.
final thesis2020
Details
Residential building
Hudáková, Natália -- Buday, Peter
Bytový dom. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Residential building
Foltan, Juraj -- Buday, Peter
Bytový dom. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Residential building
Macej, Daniel -- Buday, Peter
Bytový dom. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Residential building
Jánošková, Patrícia -- Buday, Peter
Bytový dom. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020Details
Residential building
Mlynarčíková, Nikola -- Minarovičová, Katarína
Bytový dom. Bachelor thesis. 2020.
final thesis2020
Details
Residential building
Bednár, Adam -- Palková, Adela
Bytový dom. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Residential building
Šesták, Michal -- Palko, Milan
Bytový dom. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020Details
Residential building
Szőcsová, Denisa -- Palko, Milan
Bytový dom. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Residential building
Soboličová, Nancy -- Palko, Milan
Bytový dom. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Residential building
Pápayová, Lívia -- Palko, Milan
Bytový dom. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Residential building
Černáková, Sylvia -- Minarovičová, Katarína
Bytový dom. Bachelor thesis. 2020.
final thesis2020Details
Residential building
Koporec, Peter -- Palko, Milan
Bytový dom. Bachelor thesis. 2020.
final thesis2020
Details
Residential building with polyfunction
Mázor, Samuel -- Chmúrny, Ivan
Bytový dom s polyfunkciou. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
RESIDENTIAL COMPLEX - DEVÍN COURT
Kántorová, Hajnalka -- Hulínová, Zdenka
OBYTNÝ SÚBOR - DEVÍNSKY DVOR. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Residential complex URBAN RESIDENCE - Multifunctional apartment building C
Némethová, Kristína -- Hulínová, Zdenka
Obytný súbor URBAN RESIDENCE - Polyfunkčný bytový dom C. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020Details
Residential house
Slivka, Branislav -- Chamulová, Barbara
Bytový dom. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Residential house
Hucko, Matej -- Vargová, Andrea
Bytový dom. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Residential house
Molnárová, Katarína -- Hraška, Jozef
Bytový dom. Bachelor thesis. 2020.
final thesis2020
Details
Residential house
Rudiková, Jana -- Hraška, Jozef
Bytový dom. Bachelor thesis. 2020.
final thesis2020Details
Residential house
Čečotka, Martin -- Hraška, Jozef
Bytový dom. Bachelor thesis. 2020.
final thesis2020
Details
Residential house
Mihályová, Andrea -- Ingeli, Rastislav
Bytový dom. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Residential house
Bošanský, Michal -- Ingeli, Rastislav
Bytový dom. Bachelor thesis. 2020.
final thesis2020Details
Residential house
Horváthová, Magdaléna -- Menďan, Rastislav
Bytový dom. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Residential house
Vrana, Šimon -- Jamnický, Martin
Bytový dom. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Residential house
Mitrovský, Ivan -- Jamnický, Martin
Bytový dom. Bachelor thesis. 2020.
final thesis2020
Details
Residential house
Branická, Anna -- Jamnický, Martin
Bytový dom. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Residential house
Bátovská, Zuzana -- Jamnický, Martin
Bytový dom. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Residential house
Šaliga, Tomáš -- Vargová, Andrea
Bytový dom. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Residential house
Dluhý, Michal -- Vargová, Andrea
Bytový dom. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Residential house
Ballek, Filip -- Vargová, Andrea
Bytový dom. Bachelor thesis. 2020.
final thesis2020
Details
Residential house
Štrbová, Veronika -- Vargová, Andrea
Bytový dom. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Residential house
Struhačka, Juraj -- Jamnický, Martin
Bytový dom. Bachelor thesis. 2020.
final thesis2020
Details
Residential house
Jakubcová, Antoinetta -- Ďubek, Marek
Bytový dom. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Residential House
Bobko, Martin -- Jankovichová, Eva
Bytový dom. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Residential House
Kolozsi, Tomáš -- Somorová, Viera
Bytový dom. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Residential House
Podwysocki, Arkadiusz -- Hulínová, Zdenka
Bytový dom. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Residential House
Németh, Ladislav -- Hulínová, Zdenka
Bytový dom. Bachelor thesis. 2020.
final thesis2020
Details
Residential House
Füle, Dionýz -- Funtík, Tomáš
Bytový dom. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Residential House
Krištof, Tomáš -- Funtík, Tomáš
Bytový dom. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Residential House
Marták, Jakub -- Funtík, Tomáš
Bytový dom. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Residential House
Fazekašová, Veronika -- Jankovichová, Eva
Bytový dom. Bachelor thesis. 2020.
final thesis2020Details
Residential House
Minárik, Róbert -- Hulínová, Zdenka
Bytový dom. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020Details
Residential House
Bugár, Mihály -- Jankovichová, Eva
Bytový dom. Bachelor thesis. 2020.
final thesis2020
Details
Residential House
Koláriková, Veronika -- Hanko, Martin
Bytový dom. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Residential House
Halasiová, Bibiána -- Hanko, Martin
Bytový dom. Bachelor thesis. 2020.
final thesis2020Details
Residential House
Grebáčová, Viktoria -- Hanko, Martin
Bytový dom. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Residential House
Rigová, Natália -- Somorová, Viera
Bytový dom. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Residential House - COLOR PARK - Žilina
Ondák, Adrián -- Abrahoim, Iyad
Obytný súbor COLOR PARK- Bytový dom 1 (SO-BD01) Žilina, \\Monolitická železobetónová kombinovaná konštrukcia so stužujúcimi jadrami. Diploma thesis. 2020.
final thesis2020Details
Residential house Arboria Južná, Trnava
Jarábková, Patrícia -- Hulínová, Zdenka
Bytový dom Arboria Južná, Trnava. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Residential house with polyfunction
Jacko, Filip -- Chmúrny, Ivan
Bytový dom s polyfunkciou. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Residential project Amber
Kohút, Richard -- Funtík, Tomáš
Bytové domy Amber. Diploma thesis. 2020.
final thesis2020Details
Restructuring and optimization of spatial data for the solar radiation calculation
Sova, Dominik -- Faixová Chalachanová, Jana
Reštrukturalizácia a optimalizácia priestorových dát na účely výpočtu solárnej radiácie. Bachelor thesis. 2020.
final thesis2020
Details
Revitalisation of the park in Spišská Nová Ves
Baluchová, Barbora -- Majorošová, Martina
Revitalizácia parku v Spišskej Novej Vsi. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Revitalization of a part of the university campus
Čečetková, Miriam -- Hlubinová Vargová, Lenka
Revitalizácia časti univerzitného areálu. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Revitalization of central zone in Šaštín
Halušková, Miriam -- Vaseková, Barbora
Revitalizácia centrálnej zóny v Šaštíne. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020Details
Revitalization of jet engine testing facility
Miková, Klára -- Paňák, Pavel
Revitalizácia areálu skúšobne prúdových motorov, Považská Bystrica. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020Details
Revitalization of Námestie Andreja Hlinku in Žilina
Grečnárová, Jana -- Stankoci, Ivan
Revitalizácia Námestia Andreja Hlinku v Žiline. Bachelor thesis. 2020.
final thesis2020
Details
Revitalization of square in Modra
Dvořák, René -- Vaseková, Barbora
Revitalizácia námestia v Modre. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Revitalization of the park in Rusovce
Cziko, Erik -- Petrová, Timea
Revitalizácia parku v Rusovciach. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Revitalization of the retirement home in Lehnice.
Lőrinczová, Noémi -- Stankoci, Ivan
Revitalizácia areálu domova seniorov v Lehniciach. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020Details
Revitalization of the surroundings of the Vrbické pleso and reduction of the ecological burden in the solved area
Kureková, Radka -- Stankoci, Ivan
Revitálizácia okolia Vrbického plesa a zníženie ekologickej záťaže v riešenom území. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Riešenie vysokého mostného piliera pod vplyvom vetra s prihliadnutím na skutočné vlastnosti vystuženého betónu
Tvrdá, Katarína
Solution of a high bridge pillar under wind effects taking into account the real properties of reinforced concrete. In MELCER, J. -- KOTRASOVÁ, K. -- MAJOR, I. -- BENIN, A V. Dynamics of Civil Engineering and Transport Structures and Wind Engineering - DYN-WIND’2020. Londýn: EDP Sciences, 2020.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts
2020
Details
Road traffic safety in Dunajska Streda
Kalužík, Kristián -- Hodáková, Dominika
Bezpečnosť cestnej dopravy v okrese Dunajská Streda. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Rocket base conversion
Vatraľová, Michaela -- Paňák, Pavel
Konverzia raketovej základne. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Rozdelenie koeficientov vonkajšieho tlaku na eliptickej veži: porovnanie experimentálneho merania a numerického modelovania
Franek, Michal -- Macák, Marek -- Hubová, Oľga
Distribution of the external pressure coefficients on the elliptic tower: experimental measurement compared with numerical modelling. In MELCER, J. -- KOTRASOVÁ, K. -- MAJOR, I. -- BENIN, A V. Dynamics of Civil Engineering and Transport Structures and Wind Engineering - DYN-WIND’2020. Londýn: EDP Sciences, 2020.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts
2020
Details
Rozšírené a nekonečné usporiadané vážené priemerovanie a operátory sumácie s numerickými príkladmi
Pu, X. -- Wang, Z. -- Mesiar, Radko -- Yager, Ronald R -- Qin, J. -- Feng, X. -- Jin, L.
Extended and infinite ordered weighted averaging and sum operators with numerical examples. Iranian Journal of Fuzzy Systems, 17. p. 33--41.
articles in magazines
2020
Details
Sanitary sewer design in Závažná Poruba
Žolna, Filip -- Škultétyová, Ivona
Návrh odkanalizovania obce Závažná Poruba. Bachelor thesis. 2020.
final thesis2020Details
Sealing of joints and pipes throughs in white tanks
Sonnenschein, Róbert
Tesnenie škár a prierazov bielych vaní. TZB-info.cz, 22. p. 2020.
articles in magazines
2020
Details
Segmentácia makrofágov pomocou prahovania a metódy subjektívnych plôch
Park, Seol Ah -- Sipka, Tamara -- Krivá, Zuzana -- Ambroz, Martin -- Kollár, Michal -- Kósa, Balázs -- Nguyen-Chi, Mai -- Lutfalla, Georges -- Mikula, Karol
Macrophage image segmentation by thresholding and subjective surface method. Tatra Mountains Mathematical Publications, p. 103--120.
articles in magazines2020
Details
Segmentácia trojrozmerných buniek pomocou modifikovanej metódy subjektívnych plôch
Uba, Markjoe Olunna -- Mikula, Karol -- Krivá, Zuzana -- Nguyen, Hanh -- Savy, Thierry -- Kardash, Eléna -- Peyriéras, Nadine
3D cell image segmentation by modified subjective surface method. Tatra Mountains Mathematical Publications, p. 147--162.
articles in magazines
2020
Details
Selected parts of construction and technological preparation of buildings
Gaplovský, Martin -- Antošová, Naďa
Vybrané časti stavebno-technologickej prípravy stavieb. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Selected parts of construction and technological preparation of buildings
Šilák, René -- Antošová, Naďa
Vybrané časti stavebno-technologickej prípravy stavieb. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Selected parts of construction and technological preparation of buildings
Klimo, Patrik -- Antošová, Naďa
Vybrané časti stavebno-technologickej prípravy stavieb. Diploma thesis. 2020.
final thesis2020
Details
Selected parts of construction and technological preparation of buildings
Szamotná, Tünde -- Antošová, Naďa
Vybrané časti stavebno-technologickej prípravy stavieb. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Selected parts of construction and technological preparation of buildings
Németh, Samuel -- Antošová, Naďa
Vybrané časti stavebno-technologickej prípravy stavieb. Diploma thesis. 2020.
final thesis2020
Details
Selected problems of static analysis of the panel buildings
Hollý, Ivan -- Abrahoim, Iyad
Vybrané problémy statickej analýzy panelových budov. TZB-info.cz, 22. p. 2020.
articles in magazines
2020
Details
Shopping center
Tóth, Róbert -- Žilinský, Juraj
Obchodné centrum. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Shopping Center - monolithic reinforced conrete structure
Šenšelová, Žaneta -- Sonnenschein, Róbert
Obchodné centrum - Monolitická železobetónová konštrukcia. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Shopping Center - Precast Reinforced Concrete Structure
Grman, Viktor -- Sonnenschein, Róbert
Obchodné centrum - Montovaná železobetónová konštrukcia. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020Details
Shopping Center in Bratislava
Šoltés, Jakub -- Magura, Martin
Obchodné centrum v Bratislave. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Schéma metódy konečných objemov pre AMSS model
Handlovičová, Angela
Finite volume scheme for AMSS model. Tatra Mountains Mathematical Publications, p. 49--62.
articles in magazines
2020
Details
Simulation of water flow in hydraulic system of filling and emptying of the Gabčíkovo Water Structure ship lock.
Janto, Tomáš -- Orfánus, Martin
Simulácia prúdenia vody v hydraulickom systéme plnenia a prázdnenia plavebnej komory vodného diela Gabčíkovo. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Ski resort center
Hakel, Michal -- Jakeš, Erik
Centrum lyžiarskeho strediska. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Slope stability analysis of earthfill dam
Brindza, Filip -- Škvarka, Juraj
Analýza stability svahu sypanej hrádze. Bachelor thesis. 2020.
final thesis2020Details
Social Centre
Hryshchenko, Oksana -- Bartók, Andrej
Social centre. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020Details
Social housing, Saint-Denis, Paris
Szkuban, Samuel -- Ruhig, Roman
Sociálne bývanie, Saint-Denis, Paríž. Bachelor thesis. 2020.
final thesis2020Details
Social housing, Saint-Denis, Paris
Kováčová, Eva -- Ruhigová, Ema
Sociálne bývanie, Saint-Denis, Paríž. Bachelor thesis. 2020.
final thesis2020Details
Soil moisture simulation in TUW model for comparison with soil moisture measured by satelite MODIS
Kubáň, Martin
Simulácia pôdnej vlhkosti modelom TUW a jej porovnanie s pôdnou vlhkosťou meranej satelitom MODIS. In ŠUHAJDOVÁ, E. -- BIOLEK, V. -- MRŇOVÁ, Z. Juniorstav 2020. Brno: ECON publishing, 2020, p. 520--525. ISBN 978-80-86433-73-8.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts
2020
Details
Solar shading of buildings
Hraška, Jozef
Tieniaca technika budov: typológia, navrhovanie a hodnotenie. Bratislava : Spektrum STU, 2020. 102 p. ISBN 978-80-227-5006-6.
monographs, textbooks, manuals, norms, patents, research reports, other non-periodical publications
2020
Details
Solution of 2D hyperbolic equations by FEM with application for vibration of membranes
Baránková, Lucia -- Tomek, Lukáš
Riešenie 2D hyperbolických rovníc pomocou MKP s aplikáciou na kmitanie membrán. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Sound absorbing properties of recycled polymers
Biskupičová, Andrea -- Ledererová, Miriam -- Unčík, Stanislav -- Rychtáriková, Monika -- Glorieux, Christ
Sound absorbing properties of recycled polymers. Akustika, 35. p. 39--44.
articles in magazines
2020
Details
Spa of sun
Lukáčová, Veronika -- Pilař, Pavol
Slnečené kúpele. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Spájanie neurčitých dát pomocou slabej a smerovej monotónnosti funkcií v Rieszových priestoroch
Sesma-Sara, Mikel -- Mesiar, Radko -- Bustince, Humberto
Weak and directional monotonicity of functions on Riesz spaces to fuse uncertain data. Fuzzy Sets and Systems, p. 145--160.
articles in magazines2020
Details
Spätné získavanie tepla z kanalizačných systémov v hygienických zariadeniach športových komplexov
Juhošová, Dominika -- Peráčková, Jana -- Krafčík, Milan
Recovery of waste heat from the sewer system in the sanitary equipment of a sport complex. In 7th International Youth Conference on Energy (IYCE). [s.l.]: IEEE, 2020, ISBN 978-1-7281-3923-4.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts
2020
Details
Spektrálna analýza podpornej konštrukcie valcového zásobníka
Prekop, Ľubomír -- Grmanová, Alžbeta
Spectral analysis of the support structure of the cylindrical container. In MELCER, J. -- KOTRASOVÁ, K. -- MAJOR, I. -- BENIN, A V. Dynamics of Civil Engineering and Transport Structures and Wind Engineering - DYN-WIND’2020. Londýn: EDP Sciences, 2020.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts
2020
Details
Spojitosť super- a sub-aditívnych transformácií spojitých funkcií
Šeliga, Adam -- Širáň, Jozef
Continuity of super- and sub-additive transformations of continuous functions. Iranian Journal of Fuzzy Systems, 17. p. 165--168.
articles in magazines
2020
Details
Sport Hall
Murcin, Branislav Jozef -- Palko, Milan
Športová hala. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Sports and cultural center
Hreus, Juraj -- Jamnický, Martin
Športovo-kultúrne centrum. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Sports Center
Noga, Jakub -- Palková, Adela
Športové centrum. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Sports hall project
Nemec, Ondrej -- Hanuliak, Peter
Projekt športovej haly. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Stability of Snow-Covering Reservoir Slopes
Turček, Peter -- Súľovská, Monika -- Ravinger, Roman
Stabilita svahov zasnežovacej nádrže. Stavebnictví :, 14. p. 52--57.
articles in magazines2020Details
Static analysis of a structure using the Finite Element Method
Eliašová, Klaudia -- Véghová, Ivana
Statická analýza konštrukcie s použitím MKP. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Static analysis of a supporting wall
Zabáková, Alexandra -- Véghová, Ivana
Statická analýza nosnej steny. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Staticka analyza zastresenia budovy letiskoveho terminalu
Koziakis, Lazaros -- Dický, Jozef
Static design of the roof structure of a long-span airport building. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Statické riešenie monolitickej podlahovej dosky viacpodlažného parkoviska
Nasir, Alaa -- Bilčík, Juraj
Static solution of the monolithic floor slab of a multi storey car parking. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Strategy of adaptation of the district Bratislava-Nové Mesto to climate change
Sedlák, Dávid -- Majorošová, Martina
Stratégia adaptácie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na zmeny klímy. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Structural Analysis Using Numerical Methods
Strigáč, Viktor -- Dický, Jozef
Analýza konštrukcií aplikáciou numerických metód. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Student contest Multicomfort Paris - St. Denis
Döményová, Brigitta -- Hermann, Juraj
Študentská súťaž Multicomfort Paris - St. Denis. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Study of the centralized sewer system of the Liptov region municipalities
Trizna, Benjamín -- Stanko, Štefan
Štúdia centralizovaného odkanalizovania obcí v regióne Liptov. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020Details
Study of traffic connection of Jasenica municipality and city borough Považská Bystrica - Podvažie
Kňažko, Anton -- Zuzulová, Andrea
Štúdia dopravného prepojenia obce Jasenica a mestskej časti Považská Bystrica - Podvažie. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Styky a spoje v montovaných prefabrikovaných konštrukciách
Hollý, Ivan -- Abrahoim, Iyad
Connections and joints in precast concrete structures. Slovak Journal of Civil Engineering, 28. p. 49--56.
articles in magazines
2020
Details
Sugeno integrál, Hα a Hβ indexy: Ako porovnávať vedcov z rôznych akademických oblastí
Jin, LeSheng -- Mesiar, Radko -- Stupňanová, Andrea
Sugeno integrals, Hα, and Hβ indices: How to compare scientists from different academic areas. IEEE Transactions on fuzzy systems, 28. p. 795--800.
articles in magazines
2020Details
Super- a sub-aditívne transformácie agregačných funkcií z pohľadu aproximácie
Kouchakinejad, Fateme -- Šipošová, Alexandra
Super- and sub-additive transformations of aggregation functions from the point of view of approximation. Iranian Journal of Fuzzy Systems, 17. p. 43--49.
articles in magazines
2020
Details
Swimming place
Pažická, Jeannette -- Pilař, Pavol
Mestská plaváreň. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Swimming pool
Tóthová, Nikoleta -- Palková, Adela
Plaváreň. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Swimming pool
Šípoš, Filip -- Palko, Milan
Plaváreň. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Swimming pool
Ostrožlík, Martin -- Palko, Milan
Plaváreň. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
System identification of footbridge
Šmidovič, Adam -- Venglár, Michal
Systémová identifikácia lávky pre peších. Diploma thesis. 2020.
final thesis2020Details
Šmyková odolnosť lokálne podopretých dosiek s otvormi
Augustín, Tomáš -- Fillo, Ľudovít -- Halvonik, Jaroslav
Punching resistance of slab-column connections with openings. Structural Concrete :, 21. p. 278--290.
articles in magazines
2020Details
Šmyková odolnosť votknutých mostovkových dosiek zaťažených koncentrovaným zaťažením
Halvonik, Jaroslav -- Vidaković, Aleksandar -- Vida, Radoslav
Shear capacity of clamped deck slabs subjected to a concentrated load. Journal of Bridge Engineering, 25. p. 2020.
articles in magazines2020Details
Štatistická analýza spoľahlivosti modelov na určenie odolnosti konštrukcií voči pretlačeniu
Kalická, Jana -- Minárová, Mária -- Halvonik, Jaroslav -- Majtánová, Lucia
Statistical analysis of models' reliability for punching resistance assessment. In KULCZYCKI, P. -- KACPRZYK, J. -- KÓCZY, L T. -- MESIAR, R. -- WISNIEWSKI, R. Information Technology, Systems Research, and Computational Physics: selected and edited results from the International Multi-Conference on Computational Science (CS 2018), July 2-5, 2018, Kraków, Poland. 1st ed. Cham : Springer Nature, 2020, p. 331--338. ISBN 978-3-030-18057-7.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts
2020
Details
Štatistická detekcia zmien v hydrometeorológii
Ballová, Dominika
Statistical detection of changes in Hydrometeorology. In MESIAR, R. -- NOVÁK, V. -- SAMINGER-PLATZ, S. Abstracts of the Fifteenth International Conference on Fuzzy Set Theory and Applications. FSTA 2020. Liptovský Mikuláš: Armed Forces Academy of General M. R. Štefánik, 2020, p. 15. ISBN 978-80-8040-588-5.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts
2020
Details
Štruktúra grafov s daným počtom blokov a maximálnym Wienerovým indexom
Bessy, Stéphane -- Dross, François -- Hriňáková, Katarína -- Knor, Martin -- Škrekovski, Riste
The structure of graphs with given number of blocks and the maximum Wiener index. Journal of Combinatorial Optimization, 39. p. 170--184.
articles in magazines
2020Details
Teoretická štúdia odhadu faktora intenzity dynamického tlaku na základe výsledkov experimentálneho merania
Turis, Matúš -- Držík, Milan -- Ivánková, Oľga
Theoretical study for estimation of the dynamic stress intensity factor from results of an experimental measurement. In MELCER, J. -- KOTRASOVÁ, K. -- MAJOR, I. -- BENIN, A V. Dynamics of Civil Engineering and Transport Structures and Wind Engineering - DYN-WIND’2020. Londýn: EDP Sciences, 2020.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts
2020
Details
Testing of navigation system Novatel ProPak 6 for pedestrian localization
Brindza, Ján -- Kajánek, Pavol
Testovanie navigačného systému Novatel ProPak 6 pri lokalizácii chodca. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Testing of precision of position measurements realized by smartphone
Klinga, Dominik -- Kajánek, Pavol
Testovanie presnosti v určení polohy pomocou smartfónu. Bachelor thesis. 2020.
final thesis2020Details
Testing of U-value of building structure in situ
Chmúrny, Ivan
Testovanie U-hodnoty stavebnej konštrukcie na stavbe. Stavebné materiály :, 16. p. 54--55.
articles in magazines2020Details
The analysis of the combined sewer system in Trnava city
Csóka, Marek -- Stanko, Štefan
Analýza súčasného stavu jednotnej kanalizácie v meste Trnava. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
The application of the polystyrene blocks for non-standard cases of the embankments construction of roads
Beutelhauser, Daniel -- Schlosser, Tibor
Uplatnenie polystyrénových blokov pri neštandardných prípadoch stavby násypov pozemných komunikácií. Bachelor thesis. 2020.
final thesis2020Details
The assessment of the use of undercutting technology in historical constructions
Šťastný, Patrik
Posúdenie použitia technológie podrezávania pri historických konštrukciách. In ŠUHAJDOVÁ, E. -- BIOLEK, V. -- MRŇOVÁ, Z. Juniorstav 2020. Brno: ECON publishing, 2020, p. 121--125. ISBN 978-80-86433-73-8.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts
2020
Details
The effect of the waste foamed polypropylene dose on the selected properties of the cement-bonded wood-chip composites
Pašková, Petra -- Gregorová, Valéria
Vplyv dávky odpadového penového polypropylénu na vybrané vlastnosti štiepko-cementových kompozitov. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
The foundation of the pylon of a new road bridge in Komárno
Turček, Peter -- Súľovská, Monika
Založenie pylónu nového cestného mosta v Komárne. Konstrukce :, 19. p. 71--74.
articles in magazines
2020
Details
The free space between buildings in the town Trnava
Greschnerová, Barbora -- Borecká, Eva
Prieluka v meste Trnava. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
The housing complex AVANA
Lederer, Lukáš -- Ďubek, Marek
Stavebno-technologický projekt: Bytový komplex AVAVNA. Diploma thesis. 2020.
final thesis2020
Details
The need for design of RES and solar energy systems in buildings in Slovakia
Skalík, Lukáš -- Skalíková, Ingrida
Potreba návrhu OZE a slnečných energetických systémov v budovách na Slovensku. In PETRÁŠ, D. -- ŠVECOVÁ, Z. Vykurovanie 2020. Bratislava: Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, 2020, p. 221--224. ISBN 978-80-89878-58-1.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts
2020Details
The possibilities of regeneration of aged asphalt binder
Demovič, Tomáš -- Cápayová, Silvia
Možnosti regenerácie zostarnutého asfaltového spojiva. Diploma thesis. 2020.
final thesis2020
Details
The relation of the quality of the first rainwater runoff on the materials of the impermeable area
Marko, Ivana -- Stanko, Štefan
Závislosť kvality prvého splachu dažďových vôd od materiálu spevnenej plochy. In ŠUHAJDOVÁ, E. -- BIOLEK, V. -- MRŇOVÁ, Z. Juniorstav 2020. Brno: ECON publishing, 2020, p. 564--569. ISBN 978-80-86433-73-8.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2020
Details
The usage of the water obtained at the civic amenity cites
Rózsa, Gergely -- Škultétyová, Ivona
Voda na zberných dvoroch a jej využitie. In ŠUHAJDOVÁ, E. -- BIOLEK, V. -- MRŇOVÁ, Z. Juniorstav 2020. Brno: ECON publishing, 2020, p. 588--593. ISBN 978-80-86433-73-8.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2020
Details
The use of non-metallic reinforcement in concrete structures
Kováčik, Miroslav -- Gajdošová, Katarína -- Sivčák, Anton
Využitie nekovových výstuží v betónových konštrukciách. Eurostav, 26. p. 10--12.
articles in magazines2020
Details
The Winery
Reviľak, Vasil -- Mellner, Dušan
Vinárstvo. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020Details
The Winery
Bašista, Adam -- Mellner, Dušan
Vinárstvo. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
The Winery
Gračková, Kristína -- Mellner, Dušan
Vinárstvo. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
The Winery
Cíbiková, Beáta -- Mellner, Dušan
Vinárstvo. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
The Winery
Šubík, Juraj -- Mellner, Dušan
Vinárstvo. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Theater
Bondor, Denis -- Jamnický, Martin
Divadlo. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Thematical mapping for land consolidation projects
Krajčovič, Ondrej -- Geisse, Robert
Účelové mapovanie pre projekty pozemkových úprav. Diploma thesis. 2020.
final thesis2020
Details
Theoretical analysis of transverse load distribution and effective shear width in bridge deck slabs
Vidaković, Aleksandar
Teoretická analýza distribúcie priečneho zaťaženia a spolupôsobiaca šírka v mostovkových doskách. In ŠUHAJDOVÁ, E. -- BIOLEK, V. -- MRŇOVÁ, Z. Juniorstav 2020. Brno: ECON publishing, 2020, p. 273--278. ISBN 978-80-86433-73-8.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2020Details
Tvorba optimálnych sietí pre 3D objekty pomocou evolúcie plôch
Čavarga, Martin -- Mikula, Karol
Tvorba optimálnych sietí pre 3D objekty pomocou evolúcie plôch. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Underground garage ventilation
Klátiková, Mária -- Hurtíková, Daniela
Vetranie podzemnej garáže. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Updating Coefficient Unpredictable Costs for Construction Equipment
Ďubek, Silvia -- Ďubek, Marek
Aktualizácia koeficientu nepredvídateľných nákladov pre zariadenia staveniska. Mladá veda :, 8. p. 17--23.
articles in magazines
2020
Details
Urban and Architectural Interventions Kolíňany
Bezányiová, Sarolta -- Nádaská, Zuzana
Urbanisticko -architektonické zásahy Kolíňany. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Use code data collection for creating thematic map
Cíferský, Štefan -- Bajtala, Marek
Využitie kódového zberu údajov na tvorbu účelovej mapy. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Use of Biomass from Olive Processing as the Part of Building Materials
Kuruc, Michal -- Štefunková, Zuzana
Využitie biomasy zo spracovania olív ako súčasť stavebných materiálov. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Use of environmentally acceptable plastic materials for construction purposes, taking into account their heating and acoustic parameters
Hátaš, Dominik -- Ledererová, Miriam
Využitie environmentálne akceptovateľných plastových materiálov na stavebné účely s prihliadnutím na ich teplotechnické a akustické parametre. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Use of RPAS photogrammetry in mapping of fragments of historical buildings on watercourses
Kozic, Martin -- Marčiš, Marián
Využitie RPAS fotogrametrie pri mapovaní fragmentov historických stavieb na vodných tokoch. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Use of RPAS technology for documentation of monument
Fašang, Jakub -- Fraštia, Marek
Využitie RPAS technológie na dokumentáciu pamiatkového objektu. Diploma thesis. 2020.
final thesis2020
Details
Use of the mathematical models for the design of sewer networks recovery
Csicsaiová, Réka -- Stanko, Štefan
Využitie matematického modelu pri obnove stokových sietí. In ŠUHAJDOVÁ, E. -- BIOLEK, V. -- MRŇOVÁ, Z. Juniorstav 2020. Brno: ECON publishing, 2020, p. 547--552. ISBN 978-80-86433-73-8.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts
2020
Details
Use of the Undercutting Technology for the Structure of the Church and Assessment of its Effectiveness
Šťastný, Patrik
Využitie technológie podrezávania na konštrukcii kúrie a následné posúdenie jej účinnosti. TZB-info.cz, 22. p. 2020.
articles in magazines2020Details
Using BIM for energy assesment in conceptual stage of design
Kudiváni, Lucia -- Petráš, Dušan
Využitie BIM pri výpočte energetickej náročnosti budovy v koncepčnej fáze návrhu. TZB Haustechnik, 28. p. 20--22.
articles in magazines
2020
Details
Úspech študentov v matematike a vplyv matematiky na štúdium stavebného inžinierstva
Ballová, Dominika
The achievement of students in mathematics and the influence of mathematics on the study of civil engineering. In SZARKOVÁ, D. -- RICHTÁRIKOVÁ, D. -- PRÁŠILOVÁ, M. Aplimat 2020. Bratislava: Spektrum STU, 2020, p. 30--38. ISBN 978-80-227-4983-1.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts
2020
Details
Utilization of remote sensing methods for monitoring the use of agricultural land in the system of direct supports in Slovakia
Šimek, Anton -- Papčo, Juraj
Využitie metód diaľkového prieskumu Zeme na monitoring využívania poľnohospodárskych plôch v systéme priamych podpôr na Slovensku. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Utilization of Waste Steel Fibers for the Development of Fiber Concrete
Kopiar, Martin -- Ledererová, Miriam
Využitie oceľových odpadových vlákien v stavebných materiáloch na báze cementu. Diploma thesis. 2020.
final thesis2020Details
Úvod
Kulczycki, Piotr -- Kacprzyk, Janusz -- Kóczy, László T. -- Mesiar, Radko -- Wisniewski, Rafal
Preface. In KULCZYCKI, P. -- KACPRZYK, J. -- KÓCZY, L T. -- MESIAR, R. -- WISNIEWSKI, R. Information Technology, Systems Research, and Computational Physics: selected and edited results from the International Multi-Conference on Computational Science (CS 2018), July 2-5, 2018, Kraków, Poland. 1st ed. Cham : Springer Nature, 2020, ISBN 978-3-030-18057-7.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts
2020
Details
Vacuum glazing in energy efficient buildings - vision or reality?
Chmúrny, Ivan
Vákuové zasklenie v energeticky hospodárnych budovách - vízia, či realita ?. In PETRÁŠ, D. -- ŠVECOVÁ, Z. Vykurovanie 2020. Bratislava: Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, 2020, p. 49--52. ISBN 978-80-89878-58-1.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts
2020
Details
Validácia fyzikálneho založeného erózneho modelu s posúdením vplyvu rôznych typov manažmentu plodín na vodnú eróziu pôdy
Németová, Zuzana
Validation of a physically-based erosion model with an assessment of different crop types on soil water erosion. In ŠUHAJDOVÁ, E. -- BIOLEK, V. -- MRŇOVÁ, Z. Juniorstav 2020. Brno: ECON publishing, 2020, p. 502--508. ISBN 978-80-86433-73-8.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts
2020
Details
Validation of spatial accuracy of airborne laser scanning
Ivanková, Barbora -- Lieskovský, Tibor
Validácia priestorovej presnosti výsledkov leteckého laserového skenovania. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Value of thermal balance of building in winter and summer season
Chmúrny, Ivan
Hodnota tepelnej bilancie budovy v letnom a zimnom období. ASB - Architektúra. Stavebníctvo. Biznis :, 27. p. 44.
articles in magazines2020
Details
Vector cadastral map numerical and local deformations
Kyseľ, Peter
Vektorová katastrálna mapa číselná a lokálne posuny. Slovenský geodet a kartograf :, 25. p. 5--9.
articles in magazines
2020Details
Ventilation and air conditioning of a non-residential building with multipurpose polyfunction
Časnocha, Pavol -- Straková, Zuzana
Vetranie a klimatizácia nebytového objektu s viacúčelovou polyfunkciou. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Ventilation and air-conditioning of multifunctional building
Bosý, Denis -- Hurtíková, Daniela
Vetranie a klimatizácia polyfunkčneho objektu. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Ventilation and partial air conditioning of the office building
Štefanič, Pavol -- Straková, Zuzana
Vetranie a čiastočná klimatizácia administratívnej budovy. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Verification of physical and mechanical properties of materials based on recycled plastics.
Dinisová, Mária -- Ledererová, Miriam
Overenie fyzikálno-mechanických vlastnosti materiálov na báze recyklovaných plastov. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020Details
Vetranie halového objektu s prašným typom prevádzky kovoobrábacieho priemyslu
Záchenský, Dávid -- Straková, Zuzana
Vetranie halového objektu s prašným typom prevádzky kovoobrábacieho priemyslu. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Vinary in the city Bratislava
Pelachy, Peter -- Borecká, Eva
Vinárstvo v Bratislave. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020Details
Vinary in the village Tekovské Nemce
Valkovičová, Jana -- Borecká, Eva
Vinárstvo v obci Tekovské Nemce. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Vinery in the village Rybník
Káčerová, Eva -- Borecká, Eva
Vinárstvo v obci Rybník. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Visitor center Spišský hrad
Husár, Dávid -- Nádaská, Zuzana
Návštevnícke centrum Spišský hrad. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Vnútorná klíma budov 2019
Mudrá, Martina
Indoor Climate of Buildings 2019. TZB Haustechnik, 28. p. 9.
articles in magazines
2020
Details
Voľné formy monotónnosti v rôznych fuzzy prostrediach
Sesma-Sara, Mikel -- Mesiar, Radko -- Bustince, Humberto
Relaxed forms of monotonicity in different fuzzy settings. In MESIAR, R. -- NOVÁK, V. -- SAMINGER-PLATZ, S. Abstracts of the Fifteenth International Conference on Fuzzy Set Theory and Applications. FSTA 2020. Liptovský Mikuláš: Armed Forces Academy of General M. R. Štefánik, 2020, p. 80. ISBN 978-80-8040-588-5.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts
2020Details
Vplyv bázových funkcií na stabilitnú konečnoprvkovú analýzu tlačenej dosky
Véghová, Ivana -- Psotný, Martin
Base functions effect in stability finite element analysis of compressed plate. In KOTRASOVÁ, K. -- KORMANÍKOVÁ, E. -- KMEŤ, S. 4th International Scientific Conference Structural and Physical Aspects of Construction Engineering (SPACE 2019). Londýn: EDP Sciences, 2020.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts
2020
Details
Vplyv dažďového odtoku na urbanizované územie
Csicsaiová, Réka -- Marko, Ivana -- Stanko, Štefan -- Škultétyová, Ivona -- Hrudka, Jaroslav
Impact of stormwater runoff in the urbanized area. In Advances in Environmental Engineering (AEE2019). Bristol: IOP Publishing, 2020.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts
2020
Details
Vplyv hustoty delenia 1D konštrukčných prvkov s rozličným prierezom po dĺžke na výpočet vlastných frekvencií
Rubint, Jakub
Effects of meshing density of 1D structural members with non-uniform cross-section along the length on the calculation of eigenfrequencies. In MELCER, J. -- KOTRASOVÁ, K. -- MAJOR, I. -- BENIN, A V. Dynamics of Civil Engineering and Transport Structures and Wind Engineering - DYN-WIND’2020. Londýn: EDP Sciences, 2020.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2020
Details
Vplyv intenzívneho dažďa na dažďovú stokovú sústavu východnej časti mesta Trnava
Hrudka, Jaroslav -- Csicsaiová, Réka -- Marko, Ivana -- Stanko, Štefan -- Škultétyová, Ivona
The impact of intense rainfall on a storm sewage system of the east part of Trnava city. In Advances in Environmental Engineering (AEE2019). Bristol: IOP Publishing, 2020.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts
2020
Details
Vplyv nárazníkových zón (zimných záhrad) na projektové hodnotenie bytového panelového domu typu ZTB-13B
Ruhig, Roman
Impact of bumper zones (winter gardens) on the project assessment of the ZTB-13B residential panel house. In ŠUHAJDOVÁ, E. -- BIOLEK, V. -- MRŇOVÁ, Z. Juniorstav 2020. Brno: ECON publishing, 2020, p. 858--863. ISBN 978-80-86433-73-8.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2020
Details
Vplyv okolitých valcových konštrukcií na rozdelenie tlaku vetra na strechu veľkorozponových hál
Véghová, Ivana -- Hubová, Oľga
Influence of near standing cylindrical structures on wind pressure distribution on the multispan roofs of halls. In MELCER, J. -- KOTRASOVÁ, K. -- MAJOR, I. -- BENIN, A V. Dynamics of Civil Engineering and Transport Structures and Wind Engineering - DYN-WIND’2020. Londýn: EDP Sciences, 2020.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2020Details
Vplyv okolo stojacej haly na prúdenie vetra okolo skupiny valcových stavieb
Véghová, Ivana -- Hubová, Oľga
Influence of the near standing hall for wind flowing around group of circular cylinders. In KOTRASOVÁ, K. -- KORMANÍKOVÁ, E. -- KMEŤ, S. 4th International Scientific Conference Structural and Physical Aspects of Construction Engineering (SPACE 2019). Londýn: EDP Sciences, 2020.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2020
Details
Vplyv zmeny využitia územia a klimatických zmien na odtok v malom horskom povodí
Labat, Marija Mihaela -- Földes, Gabriel -- Kohnová, Silvia -- Hlavčová, Kamila
Land use and climate change impact on runoff in a small mountainous catchment in Slovakia. In Advances in Environmental Engineering (AEE2019). Bristol: IOP Publishing, 2020.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2020Details
Vykurovanie v meštianskom dome - vstupné parametre a východiská
Ruhigová, Ema
Heating in a burgher house - input parameters and assumptions. In ŠUHAJDOVÁ, E. -- BIOLEK, V. -- MRŇOVÁ, Z. Juniorstav 2020. Brno: ECON publishing, 2020, p. 55--60. ISBN 978-80-86433-73-8.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts
2020
Details
Využitie konečnoprvkovej analýzy na získanie plastických zón v blízkosti okrajov trhliny za zmiešaných zaťažovacích podmienok
Turis, Matúš -- Ivánková, Oľga
Using finite element analysis to obtain plastic zones in the vicinity of the crack edges, under mixed mode loading conditions. In KOTRASOVÁ, K. -- KORMANÍKOVÁ, E. -- KMEŤ, S. 4th International Scientific Conference Structural and Physical Aspects of Construction Engineering (SPACE 2019). Londýn: EDP Sciences, 2020.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts
2020
Details
Wall cooling options in combination with a solar ejector system
Šimko, Martin -- Krajčík, Michal -- Masaryk, Michal -- Mlynár, Peter
Možnosti stenového chladenia v kombinácii so solárnym ejektorovým systémom. TZB Haustechnik, 28. p. 37--41.
articles in magazines2020Details
Warm-up time determination of absolute tracker
Choleva, Radoslav -- Kopáčik, Alojz
Určenie nábehového času absolútneho trackera. In ŠUHAJDOVÁ, E. -- BIOLEK, V. -- MRŇOVÁ, Z. Juniorstav 2020. Brno: ECON publishing, 2020, p. 825--830. ISBN 978-80-86433-73-8.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts
2020
Details
Water losses in distribution network
Kováč, Dávid -- Barloková, Danka
Straty vody vo vodovodných sieťach. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Water reservoirs not only in the spectrum of climate changes
Bednárová, Emília
Vodné nádrže nielen v spektre klimatických zmien. Vodohospodársky spravodajca :, 63. p. 13--18.
articles in magazines
2020
Details
Watertight concrete foundations structure - multifunctional building on Letna street
Čereš, Daniel -- Gajdošová, Katarína
Zakladanie technológiou „bielej vane“ - polyfunkčný objekt na Letnej ulici. Diploma thesis. 2020.
final thesis2020
Details
Watertight concrete roofs
Sonnenschein, Róbert -- Bilčík, Juraj
Strechy z vodonepriepustného betónu. Stavebné materiály :, 16. p. 40--43.
articles in magazines
2020Details
Winery
Urban, Rainer -- Šimkovičová, Vladimíra
Vinárstvo. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Wooden elements in a condensation zone
Hollý, Ján -- Palko, Milan -- Jurigová, Martina
Drevené prvky v kondenzačnej zóne. In KLIMENT, D. -- HRDLIČKA, T. -- JANDÁSKOVÁ, T. Sborník příspěvků konference Junior Forensic Science Brno 2020 (JuFoS). Brno: Vysoké učení technické v Brně Ústav soudního inženýrství, 2020, p. 89--94. ISBN 978-80-214-5827-7.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2020Details
Základy programovania v jazyku C
Krivá, Zuzana
Základy programovania v jazyku C. Bratislava: Spektrum STU, 2020. 210 p. ISBN 978-80-227-4982-4.
monographs, textbooks, manuals, norms, patents, research reports, other non-periodical publications
2020
Details
Znovu o klasifikácii regulárnych máp prvočíselnej charakteristiky: vyhnutie sa Gorenstein-Walterovej teoréme
Conder, Marston D. E. -- Širáň, Jozef
Classification of regular maps of prime characteristic revisited: Avoiding the Gorenstein-Walter theorem. Journal of Algebra, p. 120--133.
articles in magazines
2020Details
Zovšeobecnené C-F1F2 integrály: Od agregácií podobných Choquetovmu integrálu po usporiadané smerovo monotónne funkcie
Dimuro, Gracaliz Pereira -- Lucca, Giancarlo -- Bedregal, Benjamín -- Mesiar, Radko -- Sanz, José Antonio -- Lin, Chin-Teng -- Bustince, Humberto
Generalized C-F1F2-integrals: From Choquet-like aggregation to ordered directionally monotone functions. Fuzzy Sets and Systems, p. 44--67.
articles in magazines
2020
Details
Zovšeobecnené Hukuhara Gâteauxove a Fréchetove derivácie intervalových funkcií a ich aplikácie v optimalizácii intervalových funkcií
Ghosh, Debdas -- Chauhan, Ram Surat -- Mesiar, Radko -- Debnath, Amit Kumar
Generalized Hukuhara Gâteaux and Fréchet derivatives of interval-valued functions and their application in optimization with interval-valued functions. Information Sciences, p. 317--340.
articles in magazines
2020Details
Zovšeobecnenia dekompozičných integrálov
Horanská, Ľubomíra -- Bustince, Humberto -- Fernandez, Javier -- Mesiar, Radko
On some generalizations of decomposition integrals. In MESIAR, R. -- NOVÁK, V. -- SAMINGER-PLATZ, S. Abstracts of the Fifteenth International Conference on Fuzzy Set Theory and Applications. FSTA 2020. Liptovský Mikuláš: Armed Forces Academy of General M. R. Štefánik, 2020, p. 43--44. ISBN 978-80-8040-588-5.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts
2020
Details
Zovšeobecnenie a rozšírenie rozkladového Bonferroniho operátora strednej hodnoty na modelovanie výberových predpokladov
Hait, Swati Rani -- Guha, Debashree -- Chakraborty, Debjani -- Mesiar, Radko
Generalization and extension of partitioned Bonferroni mean operator to model optional prerequisites. International Journal of Intelligent Systems, 35. p. 891--919.
articles in magazines
2020
Details
3D modeling of spatial objects using CAD systems
Krajči, Roland -- Faixová Chalachanová, Jana
3D modelovanie priestorových objektov v prostredí CAD systémov. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details