Aug 19, 2019   8:39 a.m. Lýdia
Academic information system

Institute of Biochemistry and Microbiology (FCFT) - list of publications


The application shows a list of professionals' publications of the selected department. The publication - department relationship can be modified by means of the My publications and their administration application. The Select department option is located in the section containing information on all kinds of publications, the Field of publication section in particular.

Type:
Year:
Order by:

Number of entries found: 62

PublicationsType of resultYearDetails
Acridine derivatives in the anticancer chemotherapy
Haluška, Dávid -- Paulíková, Helena
Deriváty akridínu v chemoterapii nádorov. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Analysis of the presence of selected sphingolipids in different types of cancer cells
Bottyánová, Alžbeta -- Lakatoš, Boris
Analýza zastúpenia vybraných sfingolipidov u rôznych typov rakovinových buniek. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Antagonistic interaction as the stimulus for the synthesis of proteinases in members of the genus Trichoderma
Lefkovitšová, Veronika -- Šimkovič, Martin
Antagonizmus ako podnet pre syntézu proteináz u húb z rodu Trichoderma. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Baktérie rezistentné voči antibiotikám v smoothie
Krahulcová, Monika -- Bírošová, Lucia -- Franko, Tomáš -- Micajová, Barbora -- Lépesová, Kristína -- Olejníková, Petra
Antibiotic resistant bacteria in smoothie drinks. In IC2AR 2019, 3rd International Caparica Conference in Antibiotic Resistance 2019: Proceedings Book. 1st ed. Caparica, Portugalsko: Proteomas Scientific Society, 2019, p. 152. ISBN 978-989-54470-0-8.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Bioactive Components of Fermented Cereals
Perončík, Martin -- Mikulajová, Anna
Bioaktívne zložky fermentovaných cereálií. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Biocontrol agents in Eco-farming.
Vímiová, Viktória -- Olejníková, Petra
Biologická ochrana rastlín v ekologickom poľnohospodárstve. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Calcium channels in Trichoderma genus
Lepáček, Marek -- Kryštofová, Svetlana
Vápnikové kanály v rode Trichoderma. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Celiac Disease and Nutrition
Borošová, Jana -- Mikulajová, Anna
Celiakia a výživa. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Cytotoxic effect of selected quinolizidine derivatives on P-gp positive and P-gp negative cells
Kubíčková, Jana -- Elefantová, Katarína -- Olejníková, Petra -- Lakatoš, Boris -- Breier, Albert -- Sulová, Zdena
Cytotoxický účinok vybraných chinolizidínových derivátov na P-gp pozitívne a P-gp negatívne bunky. In Zborník z XXX. xenobiochemického sympózia, 15.-17.5.2019, Pezinok. Bratislava: Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky Centrum biovied SAV, 2019, p. 33. ISBN 978-80-972752-5-9.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Differences in Expression of Endoplasmic Proteins Between Thapsigargin Resistant and Sensitive L1210 Leukemia Cell Line
Boleková, Žaneta -- Šereš, Mário
Sledovanie rozdielov v expresii endoplazmatických proteínov medzi tapsigargín rezistentnými a senzitívnymi bunkami leukemickej línie L1210. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Effect of cold atmospheric pressure plasma treatment on seed germination and the potential genotoxic impact
Zahoranová, Anna -- Kyzek, Stanislav -- Hoppanová, Lucia -- Medvecká, Veronika -- Tomeková, Juliana -- Holubová, Ľudmila -- Gálová, Eliška
Effect of cold atmospheric pressure plasma treatment on seed germination and the potential genotoxic impact. In 22nd Symposium on Application of Plasma Processes and 11th EU-Japan Joint Syposium on Plasma Processing. Bratislava: Society for Plasma Research and Applications : Comenius University in Bratislava, 2019, p. 273--277. ISBN 978-80-8147-089-9.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Effect of newly synthesized Ga (III)-complexes on leukemic cells
Výberčíová, Petra -- Lakatoš, Boris
Účinok novosyntetizovaných Ga(III)-komplexov na leukemické bunky. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Effect of Sphingolipid Metabolism Inhibitors on Acute Lymphoblastic Leukemia Cells
Nováková, Katarína -- Lakatoš, Boris
Účinok inhibítorov metabolizmu sfingolipidov na bunky akútnej lymfoblastovej leukémie. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Effect of Sulforaphane on Phenotypic Changes in Mouse Leukemic Cell Lines
Pešadíková, Denisa -- Imrichová, Denisa
Vplyv sulforafanu na fenotypové zmeny v myších leukemických bunkových líniách. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Effective methods for the elimination of bacterial contamination in drinking water.
Bezáková, Tatiana -- Olejníková, Petra
Účinné metódy eliminácie bakteriálnej kontaminácie vo vodách určených na individuálne zásobovanie. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Enzymes required for plant hemicellulose utilization
Fraňová, Lucia -- Puchart, Vladimír
Enzýmy potrebné na zužitkovanie rastlinných hemicelulóz. Dissertation thesis. 2019.
final thesis2019Details
Health risk connected with raw milk consumption
Krahulcová, Monika -- Lépesová, Kristína -- Olejníková, Petra -- Bírošová, Lucia
Zdravotné riziko spojené s konzumáciou surového mlieka. In Čo nového v mikrobiológii. Bratislava: Československá spoločnosť mikrobiologická, 2019, p. 34. ISBN 978-80-971422-9-2.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Changes in expression of specific proteins in cells exposed to short acyl chain ceramide
Svancárová, Katarína -- Lakatoš, Boris
Zmeny v expresii špecifických proteínov u buniek vystavených ceramidom s krátkym acylovým reťazcom. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Changes in Hydrogen Sulphide and Antioxidant Response in the Neurodegenerative-D-galactose and Hypertensive-SHR model
Kušnierová, Ivana -- Dovinová, Ima
Zmeny regulácie sírovodíka a antioxidačnej odpovedi u neurodegeneratívneho- D-galaktózového a hypertenzného - SHR modelu. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Changes in Transport and Metabolism of Hypomethylating Agents Used in Treatment of Haematooncological Diseases
Šimoničová, Kristína -- Messingerová, Lucia
Sledovanie zmien v transporte a metabolizme hypometylačných látok používaných pri liečbe hematoonkologických ochorení. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Charakterizácia a selekcia kmeňov Saccharomyces cerevisiae izolovaných z tradičných odrôd a novošlachtencov z Českej a Slovenskej republiky
Ďurčanská, Katarína -- Muchová, Lucia -- Drtilová, Tereza -- Olejníková, Petra -- Ženišová, Katarína -- Furdíková, Katarína
Characterization and selection of Saccharomyces cerevisiae strains isolated from traditional and newly-bred vine varieties of Czech Republic and Slovakia. Journal of Food and Nutrition Research, 58. p. 9--20.
articles in magazines2019Details
Inaktivácia Aspergillus flavus na povrchu lieskovcov difúznym povrchovým batériovým výbojom použitím rôznych pracovných plynov
Mošovská, Silvia -- Medvecká, Veronika -- Gregová, Mária -- Tomeková, Juliana -- Valík, Ľubomír -- Mikulajová, Anna -- Zahoranová, Anna
Plasma inactivation of Aspergillus flavus on hazelnut surface in a diffuse barrier discharge using different working gases. Food Control, 104. p. 256--261.
articles in magazines2019Details
Increasing number of methicillin resistant staphylococci in Slovakia
Gömöry, Martin -- Olejníková, Petra
Problém výskytu Staphylococcus sp. rezistentných voči meticilínu na Slovensku. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Isolation of plant myrosinases by chromatography techniques
Záň, Matej -- Šimkovič, Martin
Izolácia rastlinných myrozináz chromatografickými metódami. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Koliformné baktérie rezistentné voči antibiotikám u ľudí a v životnom prostredí
Bírošová, Lucia -- Olejníková, Petra -- Krahulcová, Monika -- Lépesová, Kristína
Antibiotic resistant coliform bacteria in humans and environment. In IC2AR 2019, 3rd International Caparica Conference in Antibiotic Resistance 2019: Proceedings Book. 1st ed. Caparica, Portugalsko: Proteomas Scientific Society, 2019, p. 99. ISBN 978-989-54470-0-8.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Lactic Acidosis and Response of Cancer Cells to Photodynamic Therapy
Idunková, Alžbeta -- Paulíková, Helena
Laktátová acidóza a odpoveď nádorových buniek na fotodynamickú terapiu. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Latrophilin-1 - a new leukemic cell biomarker and its impact on medical biotechnology
Sojková, Miroslava -- Elefantová, Katarína
Latrofilín-1 - nový biomarker leukemických buniek a jeho impakt na medicínske biotechnólogie. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Microiological quality of cheese with regard to Geotrichum candidum
Mikušová, Dominika -- Koňuchová, Martina
Mikrobiologická kvalita syrov s ohľadom na prítomnosť Geotrichum candidum. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Monitoring of latrophilin-1 expression in cell lines of acute myeloid leukemia
Kočibálová, Zuzana -- Guzyová, Martina -- Sulová, Zdena -- Breier, Albert
Sledovanie expresie latrofilínu-1 v bunkových líniách akútnej myeloidnej leukémie. In Zborník z XXX. xenobiochemického sympózia, 15.-17.5.2019, Pezinok. Bratislava: Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky Centrum biovied SAV, 2019, p. 17. ISBN 978-80-972752-5-9.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Monitoring the response of acute myeloid leukemia cell lines to therapeutic agents used in treatment of haematooncological diseases
Hucsková, Zuzana -- Messingerová, Lucia
Sledovanie odpovede bunkových línií akútnej myeloidnej leukémie na terapeutiká využívané v liečbe hematoonkologických ochorení. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Možnosti inhibície p-glykoproteínu v leukemických bunkách
Munteanu, Patricia -- Lakatoš, Boris
Possibilities of p-glycoprotein inhibition in leukemic cells. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Newly synthesized quinolizidine derivatives and their effect on viability of L1210 cells
Balková, Andrea -- Elefantová, Katarína
Novosyntetizované chinolizidínové deriváty a ich účinok na viabilitu buniek L1210. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Plant alkaloids – inspiration for synthesis of bioactive molecules
Olejníková, Petra -- Šafař, Peter -- Víglaš, Ján -- Pagáč, Tomáš -- Ježíková, Zuzana -- Marchalín, Štefan
Rastlinné alkaloidy – inšpirácia pre syntézu bioaktívnych molekúl. In Zborník z XXX. xenobiochemického sympózia, 15.-17.5.2019, Pezinok. Bratislava: Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky Centrum biovied SAV, 2019, p. 21. ISBN 978-80-972752-5-9.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Possibilities of lookong for antifungal compounds of new generation
Víglaš, Ján -- Ježíková, Zuzana -- Jelínková, Lenka -- Olejníková, Petra
Možnosti hľadania antifungálnych zlúčenín novej generácie. In Čo nového v mikrobiológii. Bratislava: Československá spoločnosť mikrobiologická, 2019, p. 46. ISBN 978-80-971422-9-2.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Possibilities of P-glycoprotein inhibition in leukemia cells
Michnová, Lucia -- Lakatoš, Boris
Možnosti inhibície P-glykoproteínu v leukemických bunkách. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Potential effect of newly synthesized dihydropyridine derivatives on L1210 leukemic cell line
Pôbiš, Peter -- Elefantová, Katarína
Potenciálny účinok novosyntetizovaných derivátov dihydropyridínov na myšiu leukemickú líniu L1210. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Production of Aspergillus Mycotoxins
Drobná, Kristína -- Kaliňáková, Barbora
Produkcia mykotoxínov rodom Aspergillus. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Production Untypical Hydrolases by Filamentous Fungi of the Trichoderma Genus
Haluz, Peter -- Šimkovič, Martin
Tvorba netradičných hydroláz vláknitými hubami z rodu Trichoderma. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Properties and effects of MoS2 nanoparticules on leukemic cells
Štefík, Pavol -- Strelka, Róbert -- Elefantová, Katarína -- Kálosi, Anna -- Annušová, Adriana -- Siffalovič, Peter -- Lakatoš, Boris
Vlastnosti a účinky MoS2 nanočastíc na leukemické bunky. In Zborník z XXX. xenobiochemického sympózia, 15.-17.5.2019, Pezinok. Bratislava: Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky Centrum biovied SAV, 2019, p. 43. ISBN 978-80-972752-5-9.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Resistant bacteria againt antimicrobial compounds in drinking water
Bruzdová, Martina -- Olejníková, Petra
Baktérie rezistentné voči antimikrobiálnym zlúčeninám vo vodách určených na pitné účely. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Ročné zmeny vo výskyte koliformných baktérií a enterokokov rezistentných voči antibiotikám v komunálnej odpadovej vôd
Lépesová, Kristína -- Olejníková, Petra -- Mackuľak, Tomáš -- Tichý, Jozef -- Bírošová, Lucia
Annual changes in the occurrence of antibiotic-resistant coliform bacteria and enterococci in municipal wastewater. Environmental science and pollution research, 26. p. 18470--18483.
articles in magazines2019Details
Screening of Phenanthroquinolizidine Alkaloid Derivatives for Inducing Cell Death of L1210 Leukemia Cells with Negative and Positive P-glycoprotein Expression
Kubíčková, Jana -- Elefantová, Katarína -- Pavlíková, Lucia -- Cagala, Martin -- Šereš, Mário -- Šafař, Peter -- Marchalín, Štefan -- Ďurišová, Kamila -- Boháčová, Viera -- Sulová, Zdena -- Lakatoš, Boris -- Breier, Albert -- Olejníková, Petra
Screening of Phenanthroquinolizidine Alkaloid Derivatives for Inducing Cell Death of L1210 Leukemia Cells with Negative and Positive P-glycoprotein Expression. Molecules, 24. p. 11.
articles in magazines2019Details
Silver(I) complexes with amino acids as potential antibacterial and anticancer agents
Vargová, Zuzana -- Rendošová, Michaela -- Kuzderová, Gabriela -- Sabolová, Danica -- Gyepes, Róbert -- Hudecová, Daniela -- Olejníková, Petra -- Kello, Martin -- Mudroňová, Dagmar
Silver(I) complexes with amino acids as potential antibacterial and anticancer agents. In ISMEC 2019, International Symposium on Metal Complexes, 1.-14.6.2019, Debrecín, Maďarsko. 1st ed. Debrecín,: Debreceni Egyetem, 2019, p. 182.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Spôsob predsejbovej úpravy rastlinných semien a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu: Zverejnená prihláška úžitkového vzoru, dátum zverejnenia: 2.4.2019
Zahoranová, Anna -- Černák, Mirko -- Kováčik, Dušan -- Medvecká, Veronika -- Hudecová, Daniela -- Kaliňáková, Barbora -- Hoppanová, Lucia -- Dylíková, Juliana
Spôsob predsejbovej úpravy rastlinných semien a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu: Zverejnená prihláška úžitkového vzoru, dátum zverejnenia: 2.4.2019. Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2019. 10 p.
monographs, textbooks, manuals, norms, patents, research reports, other non-periodical publications2019Details
Studená plazma ako nová stratégia na fungálnu inaktiváciu s dopadom na produkciu mykotoxínov
Dylíková, Juliana -- Kaliňáková, Barbora -- Kováčik, Dušan -- Medvecká, Veronika -- Kryštofová, Svetlana -- Hoppanová, Lucia -- Palušková, Veronika -- Zahoranová, Anna
Cold plasma as a novel strategy to fungal inactivation with impact on mycotoxin production. In VACEK, L. XXVIII. konference mladých mikrobiologů. Brno,: Masarykova univerzita, 2019, p. 27. ISBN 978-80-210-9296-9.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Study of antiproliferative and apoptotic potential of newly synthesized berberine derivatives
Švédová, Alexandra -- Čipák, Ľuboš
Štúdium antiproliferačného a apoptotického potenciálu novosyntetizovaných derivátov berberínu. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Submikromolárne koncentrácie triorganocínových derivátov indukujú bunkovú smrť leukemických L1210 buniek nezávisle od expresie P-glykoproteínu
Boháčová, Viera -- Šeres, Mário -- Pavlíková, Lucia -- Kontár, Szilvia -- Cagala, Martin -- Otevřel, Jan -- Bobál, Pavel -- Brtko, Július -- Sulová, Zdena -- Breier, Albert
Triorganotin derivatives induce cell death effects on L1210 leukemia cells at submicromolar concentrations independently of P-glycoprotein expression. In Zborník z XXX. xenobiochemického sympózia, 15.-17.5.2019, Pezinok. Bratislava: Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky Centrum biovied SAV, 2019, p. 9. ISBN 978-80-972752-5-9.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Synergia vs. monoterapia
Ježíková, Zuzana -- Pagáč, Tomáš -- Víglaš, Ján -- Pfeiferová, Barbora -- Šoltys, Katarína -- Bujdáková, Helena -- Černáková, Lucia -- Olejníková, Petra
Synergy Over Monotherapy. Current Microbiology, 76. p. 673--677.
articles in magazines2019Details
Synthesis and Anticancer Activity of Novel 9-O-Substituted Berberine Derivatives
Milata, Viktor -- Švédová, Alexandra -- Barbieriková, Zuzana -- Holúbková, Eva -- Čipáková, Ingrid -- Cholujová, Dana -- Jakubíková, Jana -- Pánik, Miroslav -- Jantová, Soňa -- Brezová, Vlasta -- Čipák, Ľuboš
Synthesis and Anticancer Activity of Novel 9-O-Substituted Berberine Derivatives. International Journal of Molecular Sciences, 20. p. 2169.
articles in magazines2019Details
Technické aplikácie plazmových ošetrení: súčasný stav a perspektívy
Dylíková, Juliana -- Kryštofová, Svetlana -- Medvecká, Veronika -- Ďurišová, Kamila -- Kaliňáková, Barbora
Technical applications of plasma treatments: current state and perspectives. Applied Microbiology and Biotechnology, 103. p. 5117--5129.
articles in magazines2019Details
Technické aplikácie plazmových ošetrení: súčasný stav a perspektívy
Dylíková, Juliana -- Kryštofová, Svetlana -- Medvecká, Veronika -- Ďurišová, Kamila -- Kaliňáková, Barbora
Technical applications of plasma treatments: current state and perspectives. Applied Microbiology and Biotechnology, p. 2019.
articles in magazines2019Details
The influence of environmental factors on physiology and development of Trichoderma spp
Molnárová, Noémi -- Kryštofová, Svetlana
Vplyv environmentálnych faktorov na fyziológiu a vývoj Trichoderma spp. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
The role of auxins in metabolism of filamentous fungi
Hrabčáková, Denisa -- Olejníková, Petra
Úloha auxínov v metabolizme vláknitých húb. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
The spread of bacterial resistance in the environment
Puzderová, Barbora -- Olejníková, Petra
Šírenie bakteriálnej rezistencie voči antibiotikám v prostredí. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
The Study of Resistance Mechanisms to Organic Acids in Trichoderma Genus
Mikolajová, Mária -- Kryštofová, Svetlana
Štúdium mechanizmov rezistencie voči organickým kyselinám v rode Trichoderma. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
The Therapeutical Potential of Chia (Salvia hispanica L.)
Rošová, Martina -- Jantová, Soňa
Terapeutický potenciál Chia (Salvia hispanica L.). Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Totálna syntéza Berkeleylaktónu A
Ferko, Branislav -- Zeman, Marián -- Formica, Michele -- Veselý, Sebastián -- Doháňošová, Jana -- Moncoľ, Ján -- Olejníková, Petra -- Berkeš, Dušan -- Jakubec, Pavol -- Dixon, Darren J. -- Caletková, Oľga
Total Synthesis of Berkeleylactone A. Journal of Organic Chemistry, 84. p. 7159--7165.
articles in magazines2019Details
Totálna syntéza Berkeleylaktónu A
Ferko, Branislav -- Zeman, Marián -- Formica, Michele -- Veselý, Sebastián -- Doháňošová, Jana -- Moncoľ, Ján -- Olejníková, Petra -- Berkeš, Dušan -- Jakubec, Pavol -- Dixon, Darren J. -- Caletková, Oľga
Total Synthesis of Berkeleylactone A. Journal of Organic Chemistry, 84. p. 7159--7165.
articles in magazines2019Details
Transport and metabolism of hypomethylating agents used in treatment of hematooncology diseases and development of resistance
Šimoničová, Kristína -- Janotka, Ľuboš -- Kavcová, Helena -- Breier, Albert -- Sulová, Zdena -- Messingerová, Lucia
Transport a metabolizmus hypometylačných látok používaných v liečbe hematoonkologických ochorení a rozvoj rezistencie. In Zborník z XXX. xenobiochemického sympózia, 15.-17.5.2019, Pezinok. Bratislava: Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky Centrum biovied SAV, 2019, p. 42. ISBN 978-80-972752-5-9.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Trichoderma atroviride: an isolate from forest environment with secondary metabolites with high antimicrobial potential
Víglaš, Ján -- Olejníková, Petra
Trichoderma atroviride: an isolate from forest environment with secondary metabolites with high antimicrobial potential. Acta Chimica Slovaca, 12. p. 46--55.
articles in magazines2019Details
Vplyv nízkoteplotnej plazmy na inaktiváciu mikroorganizmov a zlepšenie klíčivosti semien obilnín
Hoppanová, Lucia -- Medvecká, Veronika -- Dylíková, Juliana -- Zahoranová, Anna
The effect of non-thermal plasma on microorganism inactivation and germination improvement on cereal seeds. In VACEK, L. XXVIII. konference mladých mikrobiologů. Brno,: Masarykova univerzita, 2019, p. 28. ISBN 978-80-210-9296-9.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Vplyv soli a teploty na rast kultúry Fresco
Medveďová, Alžbeta -- Šipošová, Petra -- Mančušková, Tatiana -- Valík, Ľubomír
The effect of salt and temperature on the growth of fresco culture. Fermentation, 5. p. 1--10.
articles in magazines2019Details