Jan 18, 2019   1:05 a.m. Bohdana
Academic information system

Institute of Biochemistry and Microbiology (FCFT) - list of publications


The application shows a list of publications of the selected department. The publication - department relationship can be modified by means of the My publications and their administration application. The Select department option is located in the section containing information on all kinds of publications, the Field of publication section in particular.

Type:
Year:
Order by:

Number of entries found: 119

PublicationsType of resultYearDetails
Acidic tumor microenvironment and photocytotoxicity of new photosensitizers
Balašková, Tatiana -- Paulíková, Helena
Acidita mikroprostredia nádoru a fotocytotoxicita nových fotosenzibilizátorov. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Aflatoxins and Oxidative Stress
Schubertová, Svetlana -- Kaliňáková, Barbora
Aflatoxíny a oxidačný stres. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Alterations in Phosphorylation of Proteins of Intracellular Bacterium Induced by Antibiotics
Ondrisová, Mira -- Škultéty, Ľudovít
Zmeny vo fosforylácii proteínov intracelulárnej baktérie vyvolané pôsobením antibiotík. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Alterations of response on endoplasmic reticulum stressors in leukemia cells induced by P-glycoprotein expression.
Hano, Milan -- Sulová, Zdena
Zmeny v odpovedi na stresory endoplazmatického retikula indukované expresiou P-glykoproteínu v leukemických bunkách. Dissertation thesis. 2018.
final thesis2018Details
Analysis of gene cluster required for conidial pigment synthesis in Trichoderma spp.
Palušková, Veronika -- Hoppanová, Lucia -- Kaliňák, Michal -- Kryštofová, Svetlana
Analysis of gene cluster required for conidial pigment synthesis in Trichoderma spp. In XXVII. konference mladých mikrobiologů Tomáškovy dny 2018, Brno, ČR, 7.-8.6.2018. Brno: Masarykova univerzita, 2018, p. 59. ISBN 978-80-210-8963-1.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Analýza klastra génov potrebného pre syntézu konidiálneho pigmentu húb rodu Trichoderma
Palušková, Veronika -- Kryštofová, Svetlana -- Kaliňák, Michal -- Stanová, Iveta
Analýza klastra génov potrebného pre syntézu konidiálneho pigmentu húb rodu Trichoderma. In 10. Ivanské dni mladých biológov Bratislava, 19.6.2018, Ivanka pri Dunaji : program a abstrakty. Bratislava: ÚBGŽ Centrum biovied SAV, 2018, p. 14. ISSN 2585-9307.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Antibiotic resistance genes in bacterial isolates from wastewater effluents
Lépesová, Kristína -- Olejníková, Petra -- Mackuľak, Tomáš -- Krahulcová, Monika -- Bírošová, Lucia
Gény rezistencie u baktérií izolovaných na odtoku ČOV. In Mladí vedci – bezpečnosť potravinového reťazca, zborník príspevkov z vedeckej konferencie, 21.-22.11.2018, Nitra. 1st ed. Bratislava: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, 2018, p. 140--144. ISBN 978-80-89738-18-2.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Antibiotic resistant bacteria in raw milk from wending machines
Krahulcová, Monika -- Lépesová, Kristína -- Olejníková, Petra -- Bírošová, Lucia
Antimikrobiálna rezistencia baktérií v surovom mlieku odobranom z mliekomatov. Trnava: Trnavská univerzita, 2018. 1 p.
monographs, textbooks, manuals, norms, patents, research reports, other non-periodical publications2018Details
Antifungal therapy and the searching of new specific target sites for antifungals
Jelínková, Lenka -- Olejníková, Petra
Možnosti antifungálnej terapie a hľadanie nových špecifických miest zásahu pre antifungálne aktívne zlúčeniny. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Antimicrobial activity a newly synthesized quinolizidine derivatives
Homokyová, Alexandra -- Olejníková, Petra
Antimikrobiálna aktivita novosyntetizovaných chinolizidínových derivátov. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Aplikácia biosurfaktantov v bioremediácii sedimentov kontaminovaných polychlórovanými bifenylmi
Lászlová, Katarína -- Dudášová, Hana -- Olejníková, Petra -- Horváthová, Gabriela -- Velická, Zuzana -- Horváthová, Hana -- Dercová, Katarína
The Application of Biosurfactants in Bioremediation of the Aged Sediment Contaminated with Polychlorinated Biphenyls. Water Air and Soil Pollution, 229. p. 7.
articles in magazines2018Details
Aplikácia nízkoteplotnej atmosférickej plazmy v poľnohospodárstve a potravinárstve
Medvecká, Veronika -- Mošovská, Silvia -- Šimončicová, Juliana -- Hoppanová, Lucia -- Zahoranová, Anna -- Kováčik, Dušan -- Hudecová, Daniela -- Kaliňáková, Barbora
Atmospheric pressure non-thermal plasma for application in agriculture and food processing. In International Symposium on Non-Thermal/Thermal Plasma Pollution Control Technology & Sustainable Energy, Montegrotto Terme, Italy, July 1-5, 2018. Padova: Padova University Press, 2018, p. 52. ISBN 978-88-6938-129-4.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
ATR-FTIR štúdium mycélia Aspergillus ošetreného nízkoteplotnou plazmou generovanou za atmosférického tlaku
Medvecká, Veronika -- Šimončicová, Juliana -- Kováčik, Dušan -- Zahoranová, Anna -- Černák, Mirko
ATR-FTIR study of low-temperature atmospheric pressure plasma treated Aspergillus mycelia. In HAKONE XVI. Beijng: Tsinghua University Beijng China, 2018, p. 1--2.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Autochtónne kmene Saccharomyces cerevisiae izolované z Vitis vinifera - porovnanie troch identifikačných metód
Ďurčanská, Katarína -- Muchová, Lucia -- Drtilová, Tereza -- Olejníková, Petra -- Ženišová, Katarína -- Furdíková, Katarína
Autochtonous strains Saccharomyces cerevisiae isolated from Vitis vinifera - comparing three identifiaction methods. In HAPALA, I. -- BREIEROVÁ, E. -- DUDÁŠOVÁ, H. 45th Annual Conference on Yeast, 15-18 May 2018, SAS Congress Centre, Smolenice, Slovakia: Program and abstracts. Bratislava: Slovak Academy of Sciences, 2018, p. 46. ISSN 1336-4839.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Autochtónne kmene Saccharomyces cerevisiae izolované z Vitis vinifera v Českej a Slovenskej republike
Ďurčanská, Katarína -- Drtilová, Tereza -- Muchová, Lucia -- Olejníková, Petra -- Ženišová, Katarína -- Furdíková, Katarína
Autochtonous strains Saccharomyces cerevisiae isolated from Vitis vinifera in Czech and Slovak Republic. In XXVII. konference mladých mikrobiologů Tomáškovy dny 2018, Brno, ČR, 7.-8.6.2018. Brno: Masarykova univerzita, 2018, p. 79. ISBN 978-80-210-8963-1.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Baktérie rezistentné voči klinicky významným antimikrobiálnym zlúčeninám izolované z vodného prostredia
Olejníková, Petra -- Drahovská, Hana -- Fujáková, Marta -- Gliševič, Andrej -- Puzderová, Barbora -- Bezáková, Tatiana -- Bírošová, Lucia
Baktérie rezistentné voči klinicky významným antimikrobiálnym zlúčeninám izolované z vodného prostredia. In 6. ročník vedeckého kongresu Zoonózy, alimentárne nákazy a nákazy z vody a XXIII. Červenkove dni preventívnej medicíny, 15.-17.10.2018, Banská Bystrica: Zborník príspevkov. 1st ed. Bratislava: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, 2018, ISBN 978-80-89738-13-7.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Bioactive Components and Antioxidant Properties of Berries
Ácsová, Aneta -- Mikulajová, Anna
Bioaktívne zložky a antioxidačné vlastnosti lesných plodov. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Bioactive Components in Fermented Cereal Products
Petrovičová, Angela -- Mikulajová, Anna
Zastúpenie bioaktívnych zložiek vo fermentovaných cereálnych produktoch. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Biochemical Changes Accompanying Conidia Maturation and Mycelial Aging in Selected Filamentous Fungi
Polozsányi, Zoltán -- Varečka, Ľudovít
Biochemické zmeny sprevádzajúce dozrievanie konídií a starnutie mycélia vybraných vláknitých húb. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Biológia
Jantová, Soňa -- Kaliňáková, Barbora -- Pánik, Miroslav
Biológia. Bratislava: FCHPT STU v Bratislave, 2018. 350 p. ISBN 978-80-89597-81-9.
monographs, textbooks, manuals, norms, patents, research reports, other non-periodical publications2018Details
Biologická aktivita epi-benzoanalógov bioaktívnych fenantroquinolizidínových alkaloidov
Kubíčková, Jana -- Pagáč, Tomáš -- Ježíková, Zuzana -- Šupolíková, Miroslava -- Nováková, Eva -- Marchalín, Štefan -- Olejníková, Petra
Biologická aktivita epi-benzoanalógov bioaktívnych fenantroquinolizidínových alkaloidov. In OLEJNÍKOVÁ, P. -- MÁJEKOVÁ, H. -- BUJDÁKOVÁ, H. Čo nového v mikrobiológii. Konferencia mladých mikrobiológov, Demänovská dolina, Slovenská republika, 15. – 18. marec 2018. Bratislava: Československá spoločnosť mikrobiologická, 2018, p. 27. ISBN 978-80-71422-7-8.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Biopolymér Dictyosphaerium chlorelloides – chemická charakterizácia a biologické účinky
Halaj, Michal -- Paulovičová, Ema -- Paulovičová, Lucia -- Jantová, Soňa -- Cepák, Vladislav -- Lukavský, Jaroslav -- Capek, Peter
Biopolymer of Dictyosphaerium chlorelloides - chemical characterization and biological effects. International Journal of Biological Macromolecules, 113. p. 1248--1257.
articles in magazines2018Details
Cell wall and its relation to Ca2+ ions in filamentous fungi of Trichoderma genus
Jurkasová, Andrea -- Šimkovič, Martin
Bunková stena a jej vzťah k Ca2+ iónom u húb z rodu Trichoderma. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Comparison of the peptaibiotics production by Trichoderma sp.
Víglaš, Ján -- Olejníková, Petra
Porovnanie produkcie peptaibiotík zástupcami Trichoderma sp. In Moderný výskum civilizačných ochorení, 17.12.2018, Bratislava. Bratislava: Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky Centrum biovied SAV v Bratislave, 2018, p. 101--108. ISBN 978-80-972752-2-8.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Creation and Function of Streptomyces toxytricini Secondary Metabolites
Híreš, Michal -- Kryštofová, Svetlana
Tvorba a funkcia sekundárnych metabolitov Streptomyces toxytricini. Dissertation thesis. 2018.
final thesis2018Details
Cytotoxic effect of newly synthesized silver complexes with N-heterocycles
Blašková, Nikola -- Lakatoš, Boris
Cytotoxický účinok novosyntetizovaných Ag-komplexov s N-heterocyklami. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Detection of thioglucosidases in filamentous fungus Trichoderma spp.
Galádová, Helena -- Šimkovič, Martin
Detekcia tioglykozidáz vo vláknitých hubách z rodu Trichoderma. In Preveda 2018. Banská Bystrica: OZ Preveda, 2018, ISBN 978-80-972360-2-1.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Detekcia mitochondriálneho membránového potenciálu s kationickým indikátorom JC-1 v L1210 bunkách s masívnou nadexpresiou ABCB1 transportéra plazmatickej membrány
Elefantová, Katarína -- Lakatoš, Boris -- Kubíčková, Jana -- Sulová, Zdena -- Breier, Albert
Detection of the Mitochondrial Membrane Potential by the Cationic Dye JC-1 in L1210 Cells with Massive Overexpression of the Plasma Membrane ABCB1 Drug Transporter. International Journal of Molecular Sciences, 19. p. 7.
articles in magazines2018Details
Determination of Glycosylation Changes as Potential Cancer Biomarkers by Lectin-Based Multiplexed System
Chudá, Katarína -- Katrlík, Jaroslav
Sledovanie glykozylačných zmien ako potencionálnych biomarkerov rakoviny pomocou multiplexového systému využívajúceho lektíny. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Development of resistance against several substances in leukemia cells
Kadlečíková, Karolína -- Sulová, Zdena
Rozvoj rezistencie leukemických buniek voči rôznym látkam. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Differences in the presence of selected sphingolipids in different types of cancer cells
Kalafutová, Petra -- Lakatoš, Boris
Rozdiely v zastúpení vybraných sfingolipidov u rôznych typov rakovinových buniek. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Effect of Cytidine Analogs on Leukemic Cell Lines
Janotka, Ľuboš -- Messingerová, Lucia
Vplyv analógov cytidínu na leukemické bunkové línie. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Effect of HGD silent mutation on RNA splicing
Kabelíková, Pavlína -- Královičová, Jana
Analýza efektu HGD tichých mutácií asociovaných s alkaptonúriou na zostrih RNA. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Effect of Newly Synthesized Silver Complexes with N-heterocycles on Leukemic Cells
Klementisová, Simona -- Lakatoš, Boris
Účinok novosyntetizovaných Ag-komplexov s N-heterocyklami na leukemické bunky. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Effect of short acyl chain ceramides on P-glycoprotein expressing cells survival
Čepcová, Lucia -- Lakatoš, Boris
Vplyv ceramidov s krátkym acylovým reťazcom na prežívanie buniek exprimujúcich P-glykoproteín. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Elucidation of the Factors Associated with Tolerance of Coxiella burnetii to Doxycycline Using State of the Art Proteomic Approaches
Bartolenová, Dominika -- Škultéty, Ľudovít
Objasnenie faktorov súvisiacich s toleranciou Coxiella burnetii voči doxycyklínu využitím moderných proteomických prístupov. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Expression of Carbonic Anhydrase I in Prostate Cancer Cells
Kráľová, Michaela -- Škultéty, Ľudovít
Expresia karbonickej anhydrázy I v prostatických nádorových bunkách. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Filamentous fungi resistance to antifungal agents and new specific targets
Ježíková, Zuzana -- Jelínková, Lenka -- Pagáč, Tomáš -- Olejníková, Petra
Rezistencia vláknitých húb voči antifungálnym zlúčeninám a nové špecifické miesta zásahu. In XXVII. konference mladých mikrobiologů Tomáškovy dny 2018, Brno, ČR, 7.-8.6.2018. Brno: Masarykova univerzita, 2018, p. 38. ISBN 978-80-210-8963-1.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Fylogenetická analýza lipstatínového operónu v Rode Streptomyces
Sovík, Peter -- Kryštofová, Svetlana -- Híreš, Michal
Fylogenetická analýza lipstatínového operónu v Rode Streptomyces. In BAKOŠOVÁ, M. -- HORŇÁČEK, M. -- ORAVEC, J. 20. celoslovenská študentská vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou Chémia a technológie pre život, 7.11.2018, Bratislava. 1st ed. Bratislava: FCHPT STU v Bratislave, 2018, p. 106. ISBN 978-80-89597-99-4.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
GABA shunt in growth and development of Neurospora crassa
Ďurišová, Kamila -- Oravcová, Martina -- Mosná, Barbora -- Kaliňák, Michal -- Šimkovič, Martin -- Kryštofová, Svetlana
GABA skrat v raste a vývoji Neurospora crassa. In XXVII. konference mladých mikrobiologů Tomáškovy dny 2018, Brno, ČR, 7.-8.6.2018. Brno: Masarykova univerzita, 2018, p. 52. ISBN 978-80-210-8963-1.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Glycan biosensors - construction and applications
Blšáková, Anna -- Tkáč, Ján
Glykánové biosenzory - konštrukcia a aplikácie. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Health Risks of Mycocenosis in Memory Institutions
Šprláková, Katarína -- Kaliňáková, Barbora
Zdravotné riziká mykocenóz v pamäťových inštitúciách. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
How to affect C. albicans biofilm by combination of synergic compounds
Ježíková, Zuzana -- Pagáč, Tomáš -- Pfeiferová, Barbora -- Olejníková, Petra
Možnosti ovplyvnenia biofilmu C. albicans kombináciou synergicky pôsobiacich zlúčenín. In OLEJNÍKOVÁ, P. -- MÁJEKOVÁ, H. -- BUJDÁKOVÁ, H. Čo nového v mikrobiológii. Konferencia mladých mikrobiológov, Demänovská dolina, Slovenská republika, 15. – 18. marec 2018. Bratislava: Československá spoločnosť mikrobiologická, 2018, p. 22. ISBN 978-80-71422-7-8.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Changes in Expression of Specific Proteins in Cells Treated with Short Acyl Chain Ceramides
Štefík, Pavol -- Lakatoš, Boris
Zmeny v expresii špecifických proteínov u buniek vystavených ceramidom s krátkym acylovým reťazcom. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Characterization of E. coli isolated from the environment and genotyping of ESBL production
Lépesová, Kristína -- Krahulcová, Monika -- Cverenkárová, Klára -- Olejníková, Petra -- Mackuľak, Tomáš -- Bírošová, Lucia
Charakterizácia E. coli izolovaných z environmentu a ich genotypizácia z hľadiska produkcie ESBL. Trnava: Trnavská univerzita, 2018. 1 p.
monographs, textbooks, manuals, norms, patents, research reports, other non-periodical publications2018Details
Charakterizácia izolátu Trichoderma spp. získaného z environmentu
Olejníková, Petra -- Víglaš, Ján
Charakterizácia izolátu Trichoderma spp. získaného z environmentu. In BAKOŠOVÁ, M. -- HORŇÁČEK, M. -- ORAVEC, J. 20. celoslovenská študentská vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou Chémia a technológie pre život, 7.11.2018, Bratislava. 1st ed. Bratislava: FCHPT STU v Bratislave, 2018, p. 105. ISBN 978-80-89597-99-4.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Chemické a mikrobiologické analýzy vody
Bodík, Igor -- Kaliňáková, Barbora -- Ivanová, Lucia -- Kecskésová, Stanislava -- Kecskés, Juraj -- Chávez Fuentes, Juan José -- Szabová, Petra
Chemical and Microbial Analysis of Water. Bratislava: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave, 2018. 101 p. ISBN 978-9936-622-02-9.
monographs, textbooks, manuals, norms, patents, research reports, other non-periodical publications2018Details
IAA synthesis in filamentous fungi and yeast
Pagáč, Tomáš -- Ježíková, Zuzana -- Víglaš, Ján -- Kryštofová, Svetlana -- Olejníková, Petra
Syntéza IAA vo vláknitých hubách a kvasinkách. In OLEJNÍKOVÁ, P. -- MÁJEKOVÁ, H. -- BUJDÁKOVÁ, H. Čo nového v mikrobiológii. Konferencia mladých mikrobiológov, Demänovská dolina, Slovenská republika, 15. – 18. marec 2018. Bratislava: Československá spoločnosť mikrobiologická, 2018, p. 38. ISBN 978-80-71422-7-8.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Identifikácia a charakterizácia enterokokov rezistentných voči antibiotikám izolovaných z odtokových vôd
Lépesová, Kristína -- Olejníková, Petra -- Križanová, Nikoleta -- Mackuľak, Tomáš -- Bírošová, Lucia
Identifikácia a charakterizácia enterokokov rezistentných voči antibiotikám izolovaných z odtokových vôd. In XXVII. konference mladých mikrobiologů Tomáškovy dny 2018, Brno, ČR, 7.-8.6.2018. Brno: Masarykova univerzita, 2018, p. 43. ISBN 978-80-210-8963-1.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Identifikácia a charakterizácia koliformných baktérií rezistentných voči antibiotikám z rôznych environmentálnych zdrojov
Lépesová, Kristína -- Olejníková, Petra -- Bírošová, Lucia
Identifikácia a charakterizácia koliformných baktérií rezistentných voči antibiotikám z rôznych environmentálnych zdrojov. In Moderný výskum civilizačných ochorení, 17.12.2018, Bratislava. Bratislava: Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky Centrum biovied SAV v Bratislave, 2018, p. 93--100. ISBN 978-80-972752-2-8.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Immunomodulating activity of synthetic glycosides
Vyšehradská, Laura -- Paulovičová, Ema
Imunomodulačná aktivita syntetických glykozidov. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Imunobiologická účinnosť a imunotoxicita nového synteticky pripraveného fluorochinolónu 3-etyl 6-fluoro-8-nitro-4-oxo-1,4-dihydrochinolín-3-karboxylátu
Jantová, Soňa -- Paulovičová, Ema -- Paulovičová, Lucia -- Janošková, Michaela -- Pánik, Miroslav -- Milata, Viktor
Immunobiological efficacy and immunotoxicity of novel synthetically prepared fluoroquinolone ethyl 6-fluoro-8-nitro-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylate. Immunobiology, 223. p. 81--93.
articles in magazines2018Details
Inaktivácia mikrocenózy obilnín nízkoteplotnou plazmou
Hoppanová, Lucia -- Medvecká, Veronika -- Hudecová, Daniela -- Kyzek, Stanislav -- Šimončicová, Juliana -- Kaliňáková, Barbora -- Zahoranová, Anna
Inactivation of microcenosis on cereals by low-temperature plasma. In International Symposium on Non-Thermal/Thermal Plasma Pollution Control Technology & Sustainable Energy, Montegrotto Terme, Italy, July 1-5, 2018. Padova: Padova University Press, 2018, p. 139. ISBN 978-88-6938-129-4.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Intracellular distribution of new tacrine analogues as a potential cause of their cytotoxicity against human neuroblastoma cells SH-SY5Y
Krajňáková, Lucia -- Pisarčíková, Jana -- Drajna, Ladislav -- Labudová, Martina -- Imrich, Ján -- Paulíková, Helena -- Kožurková, Mária
Intracellular distribution of new tacrine analogues as a potential cause of their cytotoxicity against human neuroblastoma cells SH-SY5Y. Medicinal Chemistry Research, 27. p. 2353--2365.
articles in magazines2018Details
Is the antibiotic resistance of coliforms and enterococci presented in wastewater and sewage sludge problem?
Bírošová, Lucia -- Olejníková, Petra -- Micajová, Barbora -- Bačová, Ivana -- Mackuľak, Tomáš -- Lépesová, Kristína
Je rezistencia koliformných baktérií a enterokokov v odpadových vodách a kaloch problém?. In Vodárenská biologie 2018, 6.-7. února 2018, Praha, Česká republika. Chrudim: Vodní zdroje Ekomonitor, 2018, p. 68--74. ISBN 978-80-88238-06-5.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Isolation and characterisation of catalytic properties of thioglucosidase in filamentous fungus Trichoderma spp.
Galádová, Helena -- Šimkovič, Martin
Izolácia a charakterizácia katalytických vlastností tioglukozidázy z vláknitých húb z rodu Trichoderma. In XXVII. konference mladých mikrobiologů Tomáškovy dny 2018, Brno, ČR, 7.-8.6.2018. Brno: Masarykova univerzita, 2018, p. 80. ISBN 978-80-210-8963-1.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Koliformné baktérie rezistentné voči antibiotikám – z ľudského čreva do odpadovej vody a prostredia
Bírošová, Lucia -- Olejníková, Petra -- Lépesová, Kristína
Antibiotic resistant coliforms – from human gut to wastewater and environment. In CESAR 2018 : Central European Symposium on Antimicrobials and Antimicrobial Resistance: Book of Abstracts. Zagreb: Croatian Microbiological Society, 2018, p. 26. ISBN 978-953-7778-16-3.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Metabolic Activity of Gloeophyllum, Trametes and Poria in the Interactions with Biotic and Abiotic Environmental Factors
Totovská, Patrícia -- Kaliňáková, Barbora
Metabolická aktivita Gloeophyllum, TrametesPoria v interakcii s biotickými a abiotickými faktormi prostredia. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Metabolism of Flavonoids in Human
Gavalierová, Romana -- Mikulajová, Anna
Metabolizmus flavonoidov v ľudskom organizme. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Metabolomika vláknitých húb s využitím 1H NMR spektroskopie – výzvy pri kvantifikácii metabolitov
Kaliňák, Michal -- Kopčík, Martin -- Ďurišová, Kamila -- Kryštofová, Svetlana
1H NMR metabolomics of filamentous fungi – challenges of metabolite quantitation. In 20th Central and Eastern European NMR Symposium & Bruker Users’ Meeting, Vienna, Austria, September 5-6, 2018. Wien: Universität Wien, 2018, p. 19.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Mikrobiálna dekontaminácia papiera s nízkoteplotnou atmosférickou plazmou
Vizárová, Katarína -- Kaliňáková, Barbora -- Vajová, Izabela -- Tiňo, Radko -- Špacírová, Zuzana -- Laliková, Nina
Microbial Decontamination of Paper with Low-Temperature Atmospheric Plasma. In 5th International Congress on Chemistry for Cultural Heritage 2018, ChemCH2018, 3-7 July, 2018, Bucharest. Bucuresti: Muzeul National al Literaturii Romane, 2018, p. 238--239. ISBN 978-973-167-463-6.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Molecular basis of fungal resistance against antifungal agents
Ježíková, Zuzana -- Pagáč, Tomáš -- Olejníková, Petra
Molekulová podstata rezistencie vláknitých húb voči antifungálnym zlúčeninám. In 10. Ivanské dni mladých biológov Bratislava, 19.6.2018, Ivanka pri Dunaji : program a abstrakty. Bratislava: ÚBGŽ Centrum biovied SAV, 2018, p. 7. ISSN 2585-9307.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Molecular basis of fungal resistance against antifungal agents
Ježíková, Zuzana -- Olejníková, Petra
Molekulová podstata rezistencie vláknitých húb voči antifungálnym zlúčeninám. Dissertation thesis. 2018.
final thesis2018Details
Molecular mechanisms in intraspecies interactions of genus Trichoderma
Pagáč, Tomáš -- Ježíková, Zuzana -- Olejníková, Petra
Molekulárne mechanizmy v medzidruhových interakciách rodu Trichoderma. 10. Ivanské dni mladých biológov Bratislava, 19.6.2018, Ivanka pri Dunaji : program a abstrakty, p. 10.
articles in magazines2018Details
Monitoring and Determination of Oxidative Markers and Markers of Cardiovascular Damage
Stančeková, Miroslava -- Dovinová, Ima
Sledovanie a stanovovanie oxidačných markerov a markerov kardiovaskulárneho poškodenia. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Morphological and Physiological Changes in Aspergillus after Cold Atmospheric-Pressure Air Plasma Treatment
Sepeši, Matej -- Kaliňáková, Barbora
Morfologické a fyziologické zmeny v Aspergillus po ošetrení plazmou. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
MoS2 Nanoparticles: Their Properties and Possible Use in Diagnostics and Therapy
Strelka, Róbert -- Lakatoš, Boris
MoS2 nanočastice: ich vlastnosti a možné využitie v diagnostike a terapii. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Myrosinase activity in selected plant models and filamentous fungi: enzyme activity determination and characterization
Mišíková, Miroslava -- Varečka, Ľudovít
Prítomnosť myrozinázy vo vybraných rastlinných modeloch a vláknitých hubách: stanovenie aktivity a charakterizácia enzýmu. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Nadexpresia ABCB1 transportéra u buniek akútnej myeloidnej leukémie je spojená s stíšením expresie latrofilínu 1
Kočibálová, Zuzana -- Guzyová, Martina -- Imrichová, Denisa -- Sulová, Zdena -- Breier, Albert
Overexpression of the ABCB1 drug transporter in acute myeloid leukemia cells is associated with downregulation of latrophilin-1. In General Physiology and Biophysics. 2018, p. 353--357.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Netermálna DCSBD plazmová úprava orechov: inaktivácia A. flavus na povrchu a účinok na kvalitatívne parametre
Medvecká, Veronika -- Mošovská, Silvia -- Halászová, Noémi -- Ďurina, Pavol -- Mikulajová, Anna -- Zahoranová, Anna
Ambient air non-thermal DCSBD plasma treatment of nuts: inactivation of Aspergillus flavus on surface and effect on qualitative parameters. In International Symposium on Non-Thermal/Thermal Plasma Pollution Control Technology & Sustainable Energy, Montegrotto Terme, Italy, July 1-5, 2018. Padova: Padova University Press, 2018, p. 147. ISBN 978-88-6938-129-4.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
New (pyridine-2-sulfonate) silver complex: design, dna binding and cytotoxic activity
Sabolová, Danica -- Imrichová, Natália -- Rendošová, Michaela -- Vargová, Zuzana -- Lakatoš, Boris
New (pyridine-2-sulfonate) silver complex: design, dna binding and cytotoxic activity. In Interdisciplinary Toxicology. 2018, p. 63--107.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Occurrence and characterization of antibiotic-resistant E. coli in wastewaters and surface waters
Bírošová, Lucia -- Olejníková, Petra -- Cverenkárová, Klára -- Štefunková, Andrea -- Mackuľak, Tomáš -- Lépesová, Kristína
Výskyt a charakterizácia E. coli rezistentných voči antibiotikám v odpadových a povrchových vodách. In 6. ročník vedeckého kongresu Zoonózy, alimentárne nákazy a nákazy z vody a XXIII. Červenkove dni preventívnej medicíny, 15.-17.10.2018, Banská Bystrica: Zborník príspevkov. 1st ed. Bratislava: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, 2018, ISBN 978-80-89738-13-7.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Occurrence and possible elimination of selected antibiotic resistant bacteria in sludge and wastewater from WWTP
Lépesová, Kristína -- Bírošová, Lucia -- Olejníková, Petra -- Mackuľak, Tomáš
Výskyt, štúdium a možnosti redukcie vybraných baktérií rezistentných voči antibiotikám v kaloch a vodách z čistiarní odpadových vôd. In 10. Ivanské dni mladých biológov Bratislava, 19.6.2018, Ivanka pri Dunaji : program a abstrakty. Bratislava: ÚBGŽ Centrum biovied SAV, 2018, p. 6. ISSN 2585-9307.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Occurrence of resistant microorganisms in well´s waters
Olejníková, Petra -- Drahovská, Hana -- Fujáková, Marta -- Gliševič, Andrej -- Puzderová, Barbora -- Bezáková, Tatiana -- Bírošová, Lucia
Výskyt rezistentných mikroorganizmov voči antibiotikám v studňových vodách. In Mikrobiológia vody a životného prostredia 2018, 12.-14. 9. 2018, Tatranská Lomnica: Zborník prednášok a posterov. 1st ed. Bratislava, Praha: Československá spoločnosť mikrobiologická, 2018, p. 130--135. ISBN 978-80-971422-8-5.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Ošetrenie nízkoteplotnou plazmou spúšťa antioxidačný obranný systém a indukuje zmeny na povrchu hýf a subselulárnych štruktúrach Aspergillus flavus
Šimončicová, Juliana -- Kaliňáková, Barbora -- Kováčik, Dušan -- Medvecká, Veronika -- Lakatoš, Boris -- Kryštofová, Svetlana -- Hoppanová, Lucia -- Palušková, Veronika -- Hudecová, Daniela -- Ďurina, Pavol -- Zahoranová, Anna
Cold plasma treatment triggers antioxidative defense system and induces changes in hyphal surface and subcellular structures of Aspergillus flavus. Applied Microbiology and Biotechnology, 102. p. 6647--6658.
articles in magazines2018Details
Phenotypic and genotypic detection of ESBL in resistant coliform bacteria isolated from different matrices
Lépesová, Kristína -- Olejníková, Petra -- Matejová, Michaela -- Mackuľak, Tomáš -- Bírošová, Lucia
Fenotypizácia a genotypizácia tvorby ESBL u rezistentných izolátov koliformných baktérií izolovaných z rôznych zdrojov. In OLEJNÍKOVÁ, P. -- MÁJEKOVÁ, H. -- BUJDÁKOVÁ, H. Čo nového v mikrobiológii. Konferencia mladých mikrobiológov, Demänovská dolina, Slovenská republika, 15. – 18. marec 2018. Bratislava: Československá spoločnosť mikrobiologická, 2018, p. 30. ISBN 978-80-71422-7-8.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Phenotyping and genotyping of ESBL bacteria isolated from surface waters
Lépesová, Kristína -- Cverenkárová, Klára -- Olejníková, Petra -- Mackuľak, Tomáš -- Bírošová, Lucia
Fenotypizácia a genotypizácia ESBL izolátov z povrchových vôd. In Mikrobiológia vody a životného prostredia 2018, 12.-14. 9. 2018, Tatranská Lomnica: Zborník prednášok a posterov. 1st ed. Bratislava, Praha: Československá spoločnosť mikrobiologická, 2018, p. 82--90. ISBN 978-80-971422-8-5.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Phylogenetic Analysis of Lipstatin Operon in Streptomyces Species
Sovík, Peter -- Kryštofová, Svetlana
Vypracovanie fylogenetickej analýzy lipstatínového operónu v rode Streptomyces. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Plazmová dekontaminácia: oxidačné zmeny vo fungálnych bunkách indukované plazmou bez vplyvu na antioxidanty v cereáliach a orechoch
Šimončicová, Juliana -- Mošovská, Silvia -- Hoppanová, Lucia -- Kyzek, Stanislav -- Medvecká, Veronika -- Kováčik, Dušan -- Kaliňáková, Barbora -- Hudecová, Daniela -- Zahoranová, Anna
Plasma Decontamination: Oxidative Damage of Fungal Cells Induced by Plasma without Impact on Antioxidants in Cereals and Nuts. In 7th International Conference on Plasma Medicine, Drexel University, Philadelphia, June 17-22, 2018. Philadelphia: Drexel University, 2018.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Prevalencia rezistentných koliformných baktérií, Enterococcus sp. a Staphylococcus sp. v kanalizačnom biofilme
Lépesová, Kristína -- Kraková, Lucia -- Pangallo, Domenico -- Medveďová, Alžbeta -- Olejníková, Petra -- Mackuľak, Tomáš -- Tichý, Jozef -- Grabic, Roman -- Bírošová, Lucia
Prevalence of antibiotic-resistant coliform bacteria, Enterococcus spp. and Staphylococcus spp. in wastewater sewerage biofilm. Journal of Global Antimicrobial Resistance, 14. p. 145--151.
articles in magazines2018Details
Prítomnosť myrozinázy vo vybraných modeloch rastlín a vláknitých húb: stanovenie aktivity a charakterizácia molekulových vlastností
Mišíková, Miroslava -- Varečka, Ľudovít -- Šimkovič, Martin
Prítomnosť myrozinázy vo vybraných modeloch rastlín a vláknitých húb: stanovenie aktivity a charakterizácia molekulových vlastností. In BAKOŠOVÁ, M. -- HORŇÁČEK, M. -- ORAVEC, J. 20. celoslovenská študentská vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou Chémia a technológie pre život, 7.11.2018, Bratislava. 1st ed. Bratislava: FCHPT STU v Bratislave, 2018, p. 121--122. ISBN 978-80-89597-99-4.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Rast a produkcia aflatoxínov Aspergillus parasiticus po ošetrení nízkoteplotnou plazmou
Šimončicová, Juliana -- Kaliňáková, Barbora -- Kováčik, Dušan -- Medvecká, Veronika -- Ďurina, Pavol -- Kryštofová, Svetlana -- Palušková, Veronika -- Hoppanová, Lucia -- Zahoranová, Anna
Growth and Aflatoxin Production by Aspergillus parasiticus after Cold Plasma Treatment. In XXVII. konference mladých mikrobiologů Tomáškovy dny 2018, Brno, ČR, 7.-8.6.2018. Brno: Masarykova univerzita, 2018, p. 29. ISBN 978-80-210-8963-1.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Regulation of the CaV2.2 channels by pertussis toxin
Klongová, Lucia -- Lacinová, Ľubica
Regulácia CaV2.2 kanálov pertussis toxínom. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Regulatory mechanisms of the mitochondrial phospholipid, cardiolipin, biosynthetic pathway in yeast
Pokorná, Lucia -- Griač, Peter
Regulačné mechanizmy biosyntetickej dráhy vedúcej k tvorbe mitochondriálneho fosfolipidu kardiolipínu u kvasiniek. Dissertation thesis. 2018.
final thesis2018Details
Resistance mechanisms of bacterial isolates against antibiotics and chemotherapeutics in clinical use
Gliševič, Andrej -- Olejníková, Petra
Mechanizmy rezistencie bakteriálnych izolátov voči klinicky významým antibiotikám a chemoterapeutikám. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Resistance Mechanisms of Environmental Isolates Against Antimicrobials in Clinical Use
Žemličková, Denisa -- Olejníková, Petra
Mechanizmy rezistencie environmentálnych izolátov voči klinicky významým antibiotikám a chemoterapeutikám. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Resistance of micromycetes against antifungal agents and possibilities for searching of new target sites
Olejníková, Petra -- Jelínková, Lenka -- Ježíková, Zuzana -- Pagáč, Tomáš
Rezistencia mikroskopických húb voči antifungálnym zlúčeninám a možnosti hľadania nových špecifických miest zásahu. In OLEJNÍKOVÁ, P. -- MÁJEKOVÁ, H. -- BUJDÁKOVÁ, H. Čo nového v mikrobiológii. Konferencia mladých mikrobiológov, Demänovská dolina, Slovenská republika, 15. – 18. marec 2018. Bratislava: Československá spoločnosť mikrobiologická, 2018, p. 10. ISBN 978-80-71422-7-8.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Secondary metabolism of filamentous fungus Trichoderma sp.
Víglaš, Ján -- Olejníková, Petra
Sekundárny metabolizmus vláknitých húb Trichoderma sp. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Silver pyridine-2-sulfonate complex - its characterization, DNA binding, topoisomerase I inhibition, antimicrobial and anticancer response
Rendošová, Michaela -- Vargová, Zuzana -- Sabolová, Danica -- Imrichová, Natália -- Hudecová, Daniela -- Gyepes, Róbert -- Lakatoš, Boris -- Elefantová, Katarína
Silver pyridine-2-sulfonate complex - its characterization, DNA binding, topoisomerase I inhibition, antimicrobial and anticancer response. Journal of Inorganic Biochemistry, 186. p. 206--216.
articles in magazines2018Details
Sledovanie kardiovaskulárnych zmien cystationín-gamma-lyázy a redoxná regulácia u D-galaktózového modelu starnutia
Matuška, Andrej -- Dovinová, Ima
Monitoring of Cardiovascular Changes of Cystathionine Gamma-Lyase and Redox Regulation in the D-Galactose Model of Aging. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Sledovanie zmien v metylácii a expresii génov asociovaných s apoptózou v AML bunkových líniách
Šimoničová, Kristína -- Messingerová, Lucia -- Janotka, Ľuboš
Sledovanie zmien v metylácii a expresii génov asociovaných s apoptózou v AML bunkových líniách. In BAKOŠOVÁ, M. -- HORŇÁČEK, M. -- ORAVEC, J. 20. celoslovenská študentská vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou Chémia a technológie pre život, 7.11.2018, Bratislava. 1st ed. Bratislava: FCHPT STU v Bratislave, 2018, p. 113--114. ISBN 978-80-89597-99-4.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Sphingolipids Metabolism as a Target in Therapy of Cancer
Kolenčíková, Denisa -- Lakatoš, Boris
Metabolizmus sfingolipidov ako cieľ pri terapii nádorových ochorení. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Stabilized sludge – a source of coliform bacteria producing extended-spectrum b-lactamases (ESBL)
Lépesová, Kristína -- Mackuľak, Tomáš -- Olejníková, Petra -- Bírošová, Lucia
Stabilizovaný kal – zdroj koliformných baktérií produkujúcich širokospektrálne b-laktamázy (ESBL). In 6. ročník vedeckého kongresu Zoonózy, alimentárne nákazy a nákazy z vody a XXIII. Červenkove dni preventívnej medicíny, 15.-17.10.2018, Banská Bystrica: Zborník príspevkov. 1st ed. Bratislava: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, 2018, ISBN 978-80-89738-13-7.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Stevia (Stevia rebaudiana Bertoni) - Characterisation and Health Aspects
Sikorová, Petra -- Mikulajová, Anna
Stévia cukrová (Stevia rebaudiana Bertoni) - jej charakteristika a zdravotné aspekty. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Study of GABA metabolism in Neurospora crassa
Oravcová, Martina -- Kryštofová, Svetlana
Štúdium GABA metabolizmu v Neurospora crassa. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Study of GABA shunt in ascomycetes Neurospora crassa
Ďurišová, Kamila -- Oravcová, Martina -- Mosná, Barbora -- Kasáková, Daniela -- Kaliňák, Michal -- Šimkovič, Martin -- Kryštofová, Svetlana
Štúdium GABA skratu v askomycétNnej vláknitej hube Neurospora crassa. In 10. Ivanské dni mladých biológov Bratislava, 19.6.2018, Ivanka pri Dunaji : program a abstrakty. Bratislava: ÚBGŽ Centrum biovied SAV, 2018, p. 11. ISSN 2585-9307.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Study of secondary metabolites of Trichoderma viride F742 and their role in antibiosis
Pagáč, Tomáš -- Víglaš, Ján -- Ježíková, Zuzana -- Olejníková, Petra
Štúdium sekundárnych metabolitov Trichoderma viride F742 a ich úloha v antibióze. In XXVII. konference mladých mikrobiologů Tomáškovy dny 2018, Brno, ČR, 7.-8.6.2018. Brno: Masarykova univerzita, 2018, p. 28. ISBN 978-80-210-8963-1.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Study of the bortezomib effect on leukemia cell line L1210
Sopúchová, Michaela -- Šereš, Mário
Sledovanie vplyvu bortezomibu  na leukemické bunky L1210. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Studying the changes in proteolytic enzymes production in Trichoderma spp. after their conformational cultivations with phytopathogens
Galádová, Helena -- Lefkovitšová, Veronika -- Varečka, Ľudovít -- Šimkovič, Martin
Sledovanie zmien v tvorbe proteolytických enzýmov u Trichoderma atroviride počas konfrontačných kultivácií s fytopatogénmi. In XXVII. konference mladých mikrobiologů Tomáškovy dny 2018, Brno, ČR, 7.-8.6.2018. Brno: Masarykova univerzita, 2018, p. 32. ISBN 978-80-210-8963-1.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Syntéza, kryštalická štruktúra, spektrálne, termálne a antimikróbne vlastnosti nových Zn(II) 5-jodo-and 5-bromosalicylátov
Košická, Petra -- Györyová, Katarína -- Smolko, Lukáš -- Gyepes, R. -- Hudecová, Daniela
Synthesis, crystal structures, spectral, thermal and antimicrobial properties of new Zn(II) 5-iodo- and 5-bromosalicylates. Journal of Molecular Structure, 1155. p. 232--238.
articles in magazines2018Details
The Effect of Compound Modulating Signalling Pathwas Elicited by Neurotrasnmitter on the Growth of Trichoderma atroviride
Vavrová, Karin -- Varečka, Ľudovít
Vplyv látok ovplyvňujúcich signálne dráhy aktivované neurotransmittermi na rast Trichoderma atroviride. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
The Effect of Environmental Stimuli on Growth and Development of Trichoderma Atroviride Gad Mutants
Bieliková, Lucia -- Kryštofová, Svetlana
Štúdium vplyvu environmentálnych faktorov na rast a vývoj gad mutantov Trichoderma atroviride. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
The molecular mechanisms of Trichoderma sp. interaction with other fungi and plants
Pagáč, Tomáš -- Olejníková, Petra
Molekulárne mechanizmy v medzidruhových interakciách rodu Trichoderma. Dissertation thesis. 2018.
final thesis2018Details
The presence of high-molecular-weight proteinases in filamentous fungi: detection and activity determination
Adamusová, Simona -- Varečka, Ľudovít
Prítomnosť proteináz s vysokou molekulovou hmotnosťou vo vláknitých hubách: detekcia a stanovenie aktivity. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
The role of posttranslational modifications in regulation of processes involved in maintenance of genome integrity
Stupeňová, Erika -- Jantová, Soňa
Úloha posttranslačných modifikácii pri regulácii procesov zúčastnených udržiavania stability genómu. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
The role of splicing in processes of maintenance of genome stability
Piták, Timotej -- Jantová, Soňa
Úloha zostrihu pre-mRNA pri udržiavaní stability genómu. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
The role of the yeast species Metschnikowia pulcherrima in the ecosystem
Šoltésová, Dominika -- Breierová, Emília
Úloha kvasinkového druhu Metschnikowia pulcherrima v ekosystéme. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
The sensitivity of environmental isolates on antimicrobial active compounds
Wetterová, Mária -- Olejníková, Petra
Citlivosť environmentálnych mikroorganizmov na klinicky významné antimikrobiálne aktívne zlúčeniny. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
The Study of the UV Irradiation Effect on Cellular Processes of the Leukemic Cell Line L1210
Koniarová, Ivana -- Šereš, Mário
Sledovanie vplyvu UV ožiarenia na bunkové procesy leukemickej línie L1210. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Transcription as a source of DNA damage, or mediator of DNA repair
Bachorík, Martin -- Jantová, Soňa
Transkripcia ako zdroj poškodení DNA, respektíve sprostredkovateľ opravy DNA. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Triorganocínové deriváty indukujú bunkovú smrť leukemických buniek L1210 v submikromolárnych koncentráciách nezávisle od expresie P-glykoproteínu
Boháčová, Viera -- Seres, Mario -- Pavlíková, Lucia -- Kontár, Szilvia -- Cagala, Martin -- Bobal, Pavel -- Otevřel, Jan -- Brtko, Július -- Sulová, Zdena -- Breier, Albert
Triorganotin Derivatives Induce Cell Death Effects on L1210 Leukemia Cells at Submicromolar Concentrations Independently of P-glycoprotein Expression. Molecules, 23. p. 5.
articles in magazines2018Details
Vplyv nízkoteplotnej plazmy generovanej vo vzduchu na nové korenie
Mošovská, Silvia -- Medvecká, Veronika -- Halászová, Noémi -- Ďurina, Pavol -- Mikulajová, Anna -- Zahoranová, Anna
The influence of a cold atmospheric pressure ambient air plasma on the allspice berries. In International Symposium on Non-Thermal/Thermal Plasma Pollution Control Technology & Sustainable Energy, Montegrotto Terme, Italy, July 1-5, 2018. Padova: Padova University Press, 2018, p. 142. ISBN 978-88-6938-129-4.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Vplyv nízkoteplotnej plazmy na rast Aspergillus ochraceus a produkciu ochratoxinu A
Šimončicová, Juliana -- Kaliňáková, Barbora -- Kováčik, Dušan -- Medvecká, Veronika -- Ďurina, Pavol -- Kryštofová, Svetlana -- Hoppanová, Lucia -- Hudecová, Daniela -- Zahoranová, Anna
Effect of cold plasma treatment on Aspergillus ochraceus growth and ochratoxin A production. In International Symposium on Non-Thermal/Thermal Plasma Pollution Control Technology & Sustainable Energy, Montegrotto Terme, Italy, July 1-5, 2018. Padova: Padova University Press, 2018, p. 144. ISBN 978-88-6938-129-4.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Vpyv nízkoteplotnej atmosférickej plazmy na kukuričné zrná: zlepšenie klíčívosti a inaktivácie mikroorganizmov
Zahoranová, Anna -- Hoppanová, Lucia -- Šimončicová, Juliana -- Tučeková, Zlata -- Medvecká, Veronika -- Hudecová, Daniela -- Kaliňáková, Barbora -- Kováčik, Dušan -- Černák, Mirko
Effect of Cold Atmospheric Pressure Plasma on Maize Seeds: Enhancement of Seedlings Growth and Surface Microorganisms Inactivation. Plasma Chemistry and Plasma Processing, p. 1--20.
articles in magazines2018Details
Výskyt rezistentných mikroorganizmov voči antibiotikám v studňových vodách
Olejníková, Petra -- Puzderová, Barbora -- Bezáková, Tatiana -- Fujáková, Marta
Výskyt rezistentných mikroorganizmov voči antibiotikám v studňových vodách. In BAKOŠOVÁ, M. -- HORŇÁČEK, M. -- ORAVEC, J. 20. celoslovenská študentská vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou Chémia a technológie pre život, 7.11.2018, Bratislava. 1st ed. Bratislava: FCHPT STU v Bratislave, 2018, p. 115--116. ISBN 978-80-89597-99-4.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Výskyt rezistentných mikroorganizmov voči antibiotikám v studňových vodách
Olejníková, Petra -- Fujáková, Marta -- Puzderová, Barbora -- Bezáková, Tatiana
Výskyt rezistentných mikroorganizmov voči antibiotikám v studňových vodách. In BAKOŠOVÁ, M. -- HORŇÁČEK, M. -- ORAVEC, J. 20. celoslovenská študentská vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou Chémia a technológie pre život, 7.11.2018, Bratislava. 1st ed. Bratislava: FCHPT STU v Bratislave, 2018, p. 117--118. ISBN 978-80-89597-99-4.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Využitie mikrobiálnych procesov v prospech ľudí
Kaliňáková, Barbora
Využitie mikrobiálnych procesov v prospech ľudí. In Chemické látky a zdravie. 1st ed. Bratislava: FCHPT STU, 2018, p. 40--52. ISBN 978-80-89597-90-1.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Vývoj a optimalizácia "high-throughput" skríningovej metódy pre rýchle vyhľadávanie kmeňov Streptomyces, ktré sú producentami lipstatínu
Híreš, Michal -- Rapavá, Nora -- Šimkovič, Martin -- Varečka, Ľudovít -- Berkeš, Dušan -- Kryštofová, Svetlana
Development and Optimization of a High-Throughput Screening Assay for Rapid Evaluation of Lipstatin Production by Streptomyces Strains. In Current Microbiology. 2018, p. 580--587.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Zvýšenie biodegradácie polychlórovaných bifenylov biosurfaktantmi
Lászlová, Katarína -- Olejníková, Petra -- Dercová, Katarína
Biosurfactant-Enhanced Biodegradation of Polychlorinated Biphenyls. In XXVII. konference mladých mikrobiologů Tomáškovy dny 2018, Brno, ČR, 7.-8.6.2018. Brno: Masarykova univerzita, 2018, p. 65. ISBN 978-80-210-8963-1.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details