Jan 18, 2019   0:47 a.m. Bohdana
Academic information system

Institute of Chemical and Environmental Engineering (FCFT) - list of publications


The application shows a list of publications of the selected department. The publication - department relationship can be modified by means of the My publications and their administration application. The Select department option is located in the section containing information on all kinds of publications, the Field of publication section in particular.

Type:
Year:
Order by:

Number of entries found: 284

PublicationsType of resultYearDetails
Adsorption Equilibria of Proteins on a Salt-Tolerant Anion-Exchange Membrane
Kováčová, Zuzana -- Polakovič, Milan
Adsorpčné rovnováhy proteínov na soliodolnej aniónmeničovej membráne. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Ako efektívne sú odstraňované mikropolutanty na čistiarňach odpadových vôd?
Ivanová, Lucia
How effective is the removal of the micropollutants at the wastewater treatment plants?. In 17. konferencia mladých vodohospodárov, 8.11.2018, Bratislava: Zborník príspevkov elektronický zdroj. 1st ed. Bratislava: Slovenský hydrometeorologický ústav, 2018, ISBN 978-80-88907-98-5.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
An overview of main arsenic removal technologies
Zakhar, Ronald -- Derco, Ján -- Čacho, František
An overview of main arsenic removal technologies. Acta Chimica Slovaca, 11. p. 107--113.
articles in magazines2018Details
Analysis and comparison of electric energy and heat production possibilities for black liquor combustion and gasification process
Hruška, Michal -- Variny, Miroslav
Analýza a porovnanie možností výroby elektrickej energie a tepla pre proces spaľovania a splyňovania čierneho lúhu. In SILÁDI, V. -- RAČÁKOVÁ, S. Študentská vedecká konferencia 2018 Fakulty prírodných vied UKF v Nitre a Fakulta prírodných vied UMB v Banskej Bystrici. Banská Bystrica: Fakulta prírodných vied Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2018, p. 279--285. ISBN 978-80-557-1415-8.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Analysis and Interpretation of Energies Consumption Trends in the Cooking Unit and Proposal for Its Decrease
Rosa, Igor -- Variny, Miroslav
Analýza a interpretácia trendov v spotrebách energií a médií výrobne Várňa a návrh na ich zníženie. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Analysis and Interpretation of Trends in Energies Consumption and Their Differences in Two Paper Machines
Svajčiak, Peter -- Variny, Miroslav
Analýza a interpretácia trendov v spotrebách energetických médií a ich odlišností na dvoch papierenských strojoch. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Analysis of Alternative Feed Utilization Possibility for Hydrogen Production via Steam Reforming
Prešinský, Peter -- Variny, Miroslav
Analýza možnosti použitia alternatívnej suroviny na výrobu vodíka parným reformingom. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Analysis of fluid bed reactor for the production of block copolymers
Lučiková, Veronika -- Stopka, Ján
Analýza prevádzkovania fluidného reaktora na výrobu blokových kopolymérov. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Analysis of impacts and prevention of black liquor evaporator fouling in chemicals regeneration in paper and pulp production process
Páterek, Filip -- Variny, Miroslav
Analýza dôsledkov a prevencie zanášania odparky čierneho lúhu pri regenerácii chemikálií v procese výroby papiera a celulózy. In HORNÍK, M. Zborník prác Aplikované prírodné vedy 2018. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2018, p. 57--61. ISBN 978-80-8105-925-4.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Analysis of Process Parameters on Bromine Index of Benzene from Aromatics Extraction Unit
Zsigmond, René -- Blahušiak, Marek
Analýza vplyvu procesných parametrov na brómový index benzénu z extrakcie aromátov. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Analysis of surface runoff in Bratislava
Hrudka, Jaroslav -- Rusnák, Dušan -- Červeňanská, Michaela -- Soldánová, Veronika -- Czölderová, Marianna
Analýza povrchového odtoku na území mesta Bratislava. In HOLUBEC, M. -- LUKÁČOVÁ, K. -- CSICSAIOVÁ, R. Zborník prednášok z Konferencie mladých výskumníkov - KOMVY 2018. Bratislava: Spektrum STU, 2018, p. 55--62. ISBN 978-80-227-4847-6.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Analysis of the Influence of Control Elements on the Flow Reactor Operation Safety
Frolek, Matúš -- Labovská, Zuzana
Analýza vplyvu regulačných prvkov na bezpečnosť prevádzky prietokového reaktora. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Analýza niektorých aspektov prevádzkovania priemyselného parného kotla na biomasu vztiahnutých k jeho tepelnej účinnosti a prevádzkovej spoľahlivosti
Mierka, Otto -- Variny, Miroslav -- Janošovský, Ján
Assessment of certain industrial biomass-fired steam boiler thermal efficiency and operation reliability related aspects. In 6th International Conference on Chemical technology, ICCT 2018, 16.4.-18.4.2018 Mikulov, Czech Republic. Prague: Czech Society of Industrial Chemistry, 2018, ISBN 978-80-86238-83-8.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Analýza prevádzkovania parnej siete v rafinérii
Hanus, Kristián -- Šupa, Ivan -- Variny, Miroslav -- Illés, Peter
Analysis of refinery´s steam network operation. In Študentská vedecká konferencia PriF UK 2018. Bratislava: Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, 2018, p. 840--845. ISBN 978-80-223-4517-0.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Analýza procesov výroby niacínu
Matejčíková, Anna -- Dudáš, Jozef
Analýza procesov výroby niacínu. In BAKOŠOVÁ, M. -- HORŇÁČEK, M. -- ORAVEC, J. 20. celoslovenská študentská vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou Chémia a technológie pre život, 7.11.2018, Bratislava. 1st ed. Bratislava: FCHPT STU v Bratislave, 2018, p. 239--240. ISBN 978-80-89597-99-4.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Analýza zmeny zdroja tepla pre rektifikačné kolóny v prostredí rafinérie
Jediná, Dominika -- Variny, Miroslav
Analýza zmeny zdroja tepla pre rektifikačné kolóny v prostredí rafinérie. In BAKOŠOVÁ, M. -- HORŇÁČEK, M. -- ORAVEC, J. 20. celoslovenská študentská vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou Chémia a technológie pre život, 7.11.2018, Bratislava. 1st ed. Bratislava: FCHPT STU v Bratislave, 2018, p. 225--226. ISBN 978-80-89597-99-4.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Antibiotic resistance genes in bacterial isolates from wastewater effluents
Lépesová, Kristína -- Olejníková, Petra -- Mackuľak, Tomáš -- Krahulcová, Monika -- Bírošová, Lucia
Gény rezistencie u baktérií izolovaných na odtoku ČOV. In Mladí vedci – bezpečnosť potravinového reťazca, zborník príspevkov z vedeckej konferencie, 21.-22.11.2018, Nitra. 1st ed. Bratislava: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, 2018, p. 140--144. ISBN 978-80-89738-18-2.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Antibiotics in wastewater treatment processes
Uličná, Miriam -- Bodík, Igor
Antibiotiká v procese čistenia odpadových vôd. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Aplikácia izolátu Lactobacillus plantarum vo vývoji funkčných fermentovaných potravín na báze pohánky
Matejčeková, Zuzana -- Soltészová, Friderika -- Ačai, Pavel -- Liptáková, Denisa -- Valík, Ľubomír
Application of Lactobacillus plantarum in Functional Products Based on Fermented Buckwheat. Journal of food science, 83. p. 1053--1062.
articles in magazines2018Details
Aplikácia kompetitívnych modelov v predikcii spoločného rastu Staphylococcus aureus a baktérií mliečneho kysnutia v mlieku
Valík, Ľubomír -- Ačai, Pavel -- Medveďová, Alžbeta
Application of competitive models in predicting the simultaneous growth of Staphylococcus aureus and lactic acid bacteria in milk. Food Control, 87. p. 145--152.
articles in magazines2018Details
Application of coagulation processes for industrial wastewater treatment
Hencelová, Kristína -- Bodík, Igor
Využitie procesov koagulácie pri čistení priemyselných odpadových vôd. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Aquatic Plants - an Innovative Way of Removing Pharmaceuticals and Drugs from Contaminated Water Types
Žabka, Dušan -- Mackuľak, Tomáš
Vodné rastliny – inovatívny spôsob odstraňovania liečiv a drog z kontaminovaných typov vôd. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Aquatic Plants - a Possible Way of Removing Drugs and their Metabolites from Sewage
Buláková, Alexandra -- Mackuľak, Tomáš
Vodné rastliny – možný spôsob odstraňovania liečiv a ich metabolitov z odpadových vôd. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Asistovaná mikrovlnná extrakcia smrekovej kôry: optimalizácia pomocou Box-Behnkenovej metódy
Sládková, Alexandra -- Stopka, Ján -- Ház, Aleš -- Strižincová, Petra -- Šurina, Igor -- Kreps, František -- Burčová, Zuzana -- Jablonský, Michal
Microwave-assisted Extraction of Spruce Bark: Statistical Optimization Using Box-Behnken Design. BioResources, 13. p. 8993--9004.
articles in magazines2018Details
Banknotes as a source of population contamination of drugs and pharmaceuticals
Grenčíková, Anna -- Brandeburová, Paula -- Belišová, Noemi -- Grabic, Roman -- Mackuľak, Tomáš
Bankovky ako zdroj kontaminácie obyvateľstva drogami a liečivami. Zborník príspevkov 38. medzinárodného vedeckého sympózia "Priemyselná toxikológia 2018", 13.-15.6.2018, Svit, p. 46--53.
articles in magazines2018Details
Batch drying of sliced tomatoes at specific ambient conditions
Royen, M.J. -- Noori, A.W. -- Haydary, Juma
Batch drying of sliced tomatoes at specific ambient conditions. Acta Chimica Slovaca, 11. p. 134--140.
articles in magazines2018Details
Bioreactor Design for Succinic Acid Production
Faktorová, Monika -- Ačai, Pavel
Návrh bioreaktora na výrobu kyseliny jantárovej. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Biosorpcia
Derco, Ján -- Vrana, Branislav
Biosorption. London: IntechOpen, 2018. 162 p. ISBN 978-1-78923-473-2.
monographs, textbooks, manuals, norms, patents, research reports, other non-periodical publications2018Details
Biosorpcia: úvodná kapitola
Derco, Ján -- Vrana, Branislav
Introductory Chapter: Biosorption. In DERCO, J. -- VRANA, B. Biosorption. 1st ed. London: IntechOpen, 2018, p. 1--19. ISBN 978-1-78923-473-2.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Biotechnological production of clavulanic acid
Rapáčová, Juliána -- Vaňková, Katarína
Biotechnologická produkcia kyseliny klavulanovej. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Biotransformácia l-fenylalanínu na fenylacetaldehyd použitím dvojreaktorového membánového hybridného systému
Mihaľ, Mário -- Červeňanský, Ivan -- Vargai, Peter -- Markoš, Jozef
Biotransformation of L-phenylalanine to phenylacetaldehyde using double reactor membrane hybrid system. In BLAHUŠIAK, M. -- MIHAĽ, M. Proceedings of the 45th International Conference of the Slovak Society of Chemical Engineering, Tatranské Matliare, Slovakia 21.-25.5.2018. 1st ed. Bratislava: Slovak Society of Chemical Engineering, 2018, p. 45. ISBN 978-80-89597-89-5.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Calculation of Activated Sludge System with Nitrogen and Phosphorus Removal - Nitrification with Pre-denitrification and Biological - Chemical Removal of Phosphorus
Bienská, Zuzana -- Drtil, Miloslav
Výpočet aktivácie s odstraňovaním dusíka a fosforu - nitrifikácia s predradenou denitrifikáciou a biologicko chemické odstraňovanie fosforu. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Calculation of Biological Stage of WWTP with Nutrients Removal - Activated Sludge System with Simultaneous Nitrification Denitrification and Phosphorus Removal tion and Biological - Chemical Removal of Phosphorus
Petrová, Alexandra -- Drtil, Miloslav
Základný výpočet biologického stupňa ČOV s odstraňovaním nutrientov - aktivácia so simultánnou nitrifikáciou a denitrifikáciou a odstraňovaním fosforu. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Causes and prevention possibilities of black liquor evaporator fouling in kraft recovery at paper mill
Páterek, Filip -- Variny, Miroslav
Príčiny a možnosti prevencie zanášania odparky čierneho lúhu pri regenerácii chemikálií v papierni. In Študentská vedecká konferencia PriF UK 2018. Bratislava: Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, 2018, p. 1005--1010. ISBN 978-80-223-4517-0.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Comparison of electric energy production of several models of black liquor gasification combined cycle power plant
Hruška, Michal -- Variny, Miroslav
Porovnanie výroby elektrickej energie niekoľkých modelov splyňovania čierneho lúhu s kombinovaným cyklom. In Študentská vedecká konferencia PriF UK 2018. Bratislava: Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, 2018, p. 882--883. ISBN 978-80-223-4517-0.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Constructed wetlands - design and application possibilities in rural areas
Heilandová, Kristína -- Bodík, Igor
Koreňové čistiarne odpadových vôd - dimenzovanie a možnosti aplikácie vo vidieckych oblastiach. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Čistenie odpadových vôd v SR - stav a vyhliadky
Bodík, Igor
Wastewater treatment in the Slovak Republic – Status and Perspectives. In The International Seminar on Integration of Water and Food Analysis Laboratories into the Curriculums of Kabul Polytechnic University (KPU) – Experience of the Slovak University of Technology in Bratislava. Bratislava: FCHPT STU v Bratislave, 2018.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Čistenie starej priesakovej vody z priemyselnej skládky odpadu ozónom v kombinácii s peroxidom
Gotvajn, Žgajnar Andreja -- Derco, Ján -- Kalčíková, Gabriela
Treatment of mature industrial landfill leachate by ozone in combination with hydrogen peroxide. In CRETE 2018 - 6th International Conference on Industrial & Hazardous Waste Management Chania, Crete, Greece, 4-7 September 2018. Crete: Technical University of Crete, 2018, p. 1--7. ISSN 2241-3146.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Degradácia ropných uhľovodíkov s využitím ozónu
Šimkovič, Karol -- Derco, Ján -- Balážová, Gabriela -- Urminská, Barbora
Degradácia ropných uhľovodíkov s využitím ozónu. In BODÍK, I. -- IVANOVÁ, L. -- HUTŇAN, M. Zborník posterov 10. bienálnej konferencie s medzinárodnou účasťou Odpadové vody 2018. 1st ed. Bratislava: Asociácia čistiarenskych expertov Slovenskej republiky, 2018, p. 71--75. ISBN 978-80-973196-0-1.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Degradation of azo dyes by the activated persulfate with manganese ions
Marton, Michal -- Prousek, Jozef
Degradácia azofarbív pomocou persíranu aktivovaného manganatými iónmi. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Degradation of water chlorinated pollutants by the activated persulfate with transient metals
Országhová, Nikoleta -- Prousek, Jozef
Degradácia chlórovaných polutantov vody pomocou persíranu aktivovaného prechodnými kovmi. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Design for Ethanol Production Facility Capable of Producing 1 million litres of 95% ethanol from corn grain.
Ballová, Kristína -- Báleš, Vladimír
Navrhnite výrobu 1 milióna litrov za rok 95 % etanolu z kukuričných zŕn. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Design of anaerobic technology for treatment of crude glycerine from biodiesel production
Gombár, Peter -- Hutňan, Miroslav
Návrh anaeróbnej technológie na spracovanie surového glycerínu v výroby bionafty. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Design of Anaerobic-Aerobic Wastewater Treatment Plant in the Starch Factory
Jankovičová, Barbora -- Hutňan, Miroslav
Návrh anaeróbo-aeróbnej čistiarne odpadových vôd v škrobárenskom podniku. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Design of biotechnology production of aspartame
Schneider, Ivan -- Vaňková, Katarína
Návrh biotechnologickej produkcie aspartámu. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Design of extraction column for separation of organic acids
Paulenová, Dáša -- Blahušiak, Marek
Návrh extrakčnej kolóny na separáciu organických kyselín. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Design of heating / cooling of stiring reactors for production of chemical specialities
Štofan, Jaroslav -- Timár, Pavel
Návrh ohrevu resp. chladenia miešaných reaktorov pre výrobu chemických špecialít. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Design of production of recombinant human growth hormone
Kortišová, Jana -- Antošová, Monika
Návrh výroby rekombinantného ľudského rastového hormónu. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Design of Reactor for Propyleneglycole Production
Bukay, Dominik -- Markoš, Jozef
Návrh reaktora na výrobu propylénglykolu. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Design of the Chlorobenzene Production
Štefaňák, Ján -- Labovský, Juraj
Návrh technológie výroby chlór benzénu. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Design of the sugar refinery wastewater treatment plant reconstruction for enhanced nitrogen removal
Miklušáková, Klaudia -- Hutňan, Miroslav
Návrh rekonštrukcie čistiarne odpadových vôd cukrovaru na zvýšené odstraňovanie dusíka. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Desorption of drugs from digested sludge produced in wastewater treatment plants
Ružinský, Radovan -- Fekete, Roman -- Peciar, Peter -- Vrabeľ, Martin
Desorption of drugs from digested sludge produced in wastewater treatment plants. In MACHO, O. ERIN 2018. Bratislava: FME STU, 2018, p. 62. ISBN 978-80-8106-073-1.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Desorption of pharmaceuticals from digested sludge
Ružinský, Radovan -- Fekete, Roman -- Vrabeľ, Martin -- Bodík, Igor
Desorption of pharmaceuticals from digested sludge. In BLAHUŠIAK, M. -- MIHAĽ, M. Proceedings of the 45th International Conference of the Slovak Society of Chemical Engineering, Tatranské Matliare, Slovakia 21.-25.5.2018. 1st ed. Bratislava: Slovak Society of Chemical Engineering, 2018, p. 201. ISBN 978-80-89597-89-5.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Desorption of pharmaceuticals from stabilized digested sludge and impact of pH on desorbed amount of pharmaceuticals
Ivanová, Lucia -- Ružinský, Radovan -- Grabic, Roman -- Vojs Staňová, Andrea -- Bodík, Igor
Desorpcia liečiv zo stabilizovaného čistiarenského kalu a vplyv pH na množstvo desorbovaných liečiv. In BODÍK, I. -- IVANOVÁ, L. -- HUTŇAN, M. Zborník prednášok 10. bienálnej konferencie s medzinárodnou účasťou Odpadové vody 2018. 1st ed. Bratislava: Asociácia čistiarenských expertov Slovenskej republiky, 2018, p. 143--148. ISBN 978-80-973196-0-1.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Dizajn bioreaktora - in situ separácia produktu v hybridnom systéme pre produkciu prírodných aróm
Červeňanský, Ivan -- Mihaľ, Mário -- Markoš, Jozef
Design of bioreactor - in situ product separation hybrid system for natural compounds production. In 25th International Conference on Chemical Reaction Engineering ISCRE 25, May 20-23, 2018, Florence, Italy. Milan: The Italian Association of Chemical Engineering, 2018.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Dizajn biotechnologickej produkcie 2-fenyletanolu
Vargai, Peter -- Červeňanský, Ivan -- Mihaľ, Mário -- Markoš, Jozef
Design of Biotechnological Production of 2-Phenylethanol. In Computer Aided Chemical Engineering. 2018, p. 779--784.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Dizajn hybridného systému s in-situ odstraňovaním produktov z fermentačného média: Prípadová štúdia pre produkciu 2-fenyletanolu
Vargai, Peter -- Červeňanský, Ivan -- Mihaľ, Mário -- Markoš, Jozef
Design of hybrid systems with in-situ product removal from fermentation broth: Case study for 2-phenylethanol production. Chemical Engineering and Processing, 134. p. 58--71.
articles in magazines2018Details
Domestic wastewater treatment plant with biofilm carrier
Púček, Ondrej -- Bodík, Igor
Domová čistiareň odpadových vôd s nárastovou biomasou. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Dopad úsporných energetických opatrení vo výrobnom procese na kogeneračnú výrobu energií z obnoviteľných zdrojov
Janošovský, Ján -- Variny, Miroslav -- Blahušiak, Marek -- Mierka, Otto
Consequences of energy management measures in production process on res-based cogeneration unit. In Proceedings of the 6th International Conference on Chemical Technology, 16.-18.4.2018, Mikulov, Czech Republic. Česko: Czech Society of Industrial Chemistry, 2018, p. 265--270. ISBN 978-80-86238-77.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Drugs around us
Mackuľak, Tomáš -- Tichý, Jozef -- Brandeburová, Paula -- Grenčíková, Anna -- Bodík, Igor -- Grabic, Roman -- Vojs Staňová, Andrea
Drogy okolo nás. In SMOLINSKÁ, M. -- MELNÍK, M. Zborník príspevkov 38. medzinárodného vedeckého sympózia "Priemyselná toxikológia 2018", 13.-15.6.2018, Svit. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2018, p. 81--90. ISBN 978-80-227-4806-3.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Dusík a fosfor vo vode a odpadovej vode
Kecskésová, Stanislava
Nitrogen and phosphorus in water and wastewater. In The International Seminar on Integration of Water and Food Analysis Laboratories into the Curriculums of Kabul Polytechnic University (KPU) – Experience of the Slovak University of Technology in Bratislava. Bratislava: FCHPT STU v Bratislave, 2018.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Efektívna bioprodukcia prírodných aróm pomocou spojeného hybridného systému bioreaktor-pertrakcia-adsorpcia
Červeňanský, Ivan -- Mihaľ, Mário -- Markoš, Jozef
Effective bioproduction of natural aromas with coupled bioreactor-pertraction-adsorption hybrid system. In 25th International Conference on Chemical Reaction Engineering ISCRE 25, May 20-23, 2018, Florence, Italy. Milan: The Italian Association of Chemical Engineering, 2018.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Efektívne využitie nízkotlakovej pary produkovanej zo zdroja odpadného tepla v rafinérii
Variny, Miroslav -- Hanus, Kristián -- Illés, Peter
Efficient low pressure steam utilization produced from waste heat source in a refinery. In BLAHUŠIAK, M. -- MIHAĽ, M. Proceedings of the 45th International Conference of the Slovak Society of Chemical Engineering, Tatranské Matliare, Slovakia 21.-25.5.2018. 1st ed. Bratislava: Slovak Society of Chemical Engineering, 2018, p. 146. ISBN 978-80-89597-89-5.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Effects of BTEX oxidation products on biodegradability and toxicity
Balážová, Gabriela -- Derco, Ján
Vplyv produktov oxidácie BTEX látok na biologickú rozložiteľnosť a toxicitu. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Eliminate today's treatment technologies the drugs with sufficient effect?
Varjúová, Dóra -- Bodík, Igor
Odstraňujú dnešné čistiarenské technológie liečivá a drogy s dostatočnou účinnosťou?. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Energy Management Improvement in a Polyfunctional Complex of Buildings
Nagy, Karol -- Variny, Miroslav
Racionalizácia energetického hospodárstva polyfunkčného komplexu budov. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Environmental impact of microplastics
Grenčíková, Anna -- Brandeburová, Paula -- Belišová, Noemi -- Ryba, Jozef -- Bondarev, Dmitrij -- Mackuľak, Tomáš
Environmentálny dopad mikroplastov. In SMOLINSKÁ, M. -- MELNÍK, M. Zborník príspevkov 38. medzinárodného vedeckého sympózia "Priemyselná toxikológia 2018", 13.-15.6.2018, Svit. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2018, p. 40--45. ISBN 978-80-227-4806-3.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Environmental toxicity study of poly(2-oxazoline)s
Hrdlička, Lukáš -- Šrámková, Petra -- Prousek, Jozef -- Kronek, Juraj
Environmental toxicity study of poly(2-oxazoline)s. Chemical Papers, 72. p. 1543--1547.
articles in magazines2018Details
Environmentálne a energetické aspekty premenlivej kvality biomasy spaľovanej v parnom kotle
Variny, Miroslav -- Mierka, Otto
Environmental and energetic aspects of variable biomass quality fed to a steam boiler. In TVIP 2018. Praha: České ekologické manažérske centrum, 2018, ISBN 978-80-85990-12-6.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Enzymatic hydrolysis of cyclodextrins
Liba, Tomáš -- Gramblička, Michal
Enzymatická hydrolýza cyklodextrínov. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Equilibrium Characteristics of Adsorbents for Chromatographic Separation of Apiosidase
Slaninová, Barbora -- Illeová, Viera
Rovnovážne charakteristiky adsorbentov pre chromatografickú separáciu apiozidázy. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Experience gained from the operation of large WWTPs with biological removal of nitrogen and phosphorus in the Slovak Republic – Part 1
Drtil, Miloslav -- Bodík, Igor -- Vlčková, Stanislava -- Kolníková, Dana -- Brezina, Rudolf -- Levársky, Pavol -- Tichý, Jozef -- Imreová, Zuzana -- Švorcová, Martina
Poznatky z prevádzky veľkých ČOV s biologickým odstraňovaním dusíka a fosforu v SR (časť 1). SOVAK, 27. p. 12--16.
articles in magazines2018Details
Experience gained from the operation of large WWTPs with biological removal of nitrogen and phosphorus in the Slovak Republic – Part 2
Drtil, Miloslav -- Bodík, Igor -- Vlčková, Stanislava -- Kolníková, Dana -- Brezina, Rudolf -- Levársky, Pavol -- Tichý, Jozef -- Imreová, Zuzana -- Švorcová, Martina
Poznatky z prevádzky veľkých ČOV s biologickým odstraňovaním dusíka a fosforu v SR (časť 2). SOVAK, 27. p. 22--26.
articles in magazines2018Details
Experimental and mathematical modelling of alcohols gasification in supercritical water.
Štefanko, Dominik -- Jelemenský, Ľudovít
Experimentálne a matematické modelovanie splyňovania alkoholov v superkritickej vode. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Expert system for automated hazard identification in process engineering
Janošovský, Ján -- Jelemenský, Ľudovít
Expertný systém na automatickú identifikáciu nebezpečenstva v procesnom inžinierstve. Dissertation thesis. 2018.
final thesis2018Details
Extrakčná destilácia systému terc-butanol – voda v prítomnosti iónovej kvapaliny a komerčného rozpúšťadla
Graczová, Elena -- Šulgan, Branislav
Extractive distillation of tert-butyl alcohol - water system in the presence of ionic liquids and commercial solvent. In BLAHUŠIAK, M. -- MIHAĽ, M. Proceedings of the 45th International Conference of the Slovak Society of Chemical Engineering, Tatranské Matliare, Slovakia 21.-25.5.2018. 1st ed. Bratislava: Slovak Society of Chemical Engineering, 2018, p. 143. ISBN 978-80-89597-89-5.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Extrakčná destilácia zmesi acetón-metanol v prítomnosti 1-etyl-3-metyl-imidazólium trifluorosulfonátu
Graczová, Elena -- Vavrušová, Monika
Extractive distillation of acetone - Methanol mixture using 1-ethyl-3-methylimidazolium trifluoromethanesulfonate. Chemical Engineering Transactions, 70. p. 1189--1194.
articles in magazines2018Details
Ferrates and their Water Purification Options
Tamášová, Katarína -- Mackuľak, Tomáš
Železany a ich možnosti v oblasti čistenia vôd. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Ferrates as a Progressive Process Capable of Cleaning Environmental Burdens
Belišová, Noemi -- Mackuľak, Tomáš
Železany ako progresívny postup schopný čistiť environmentálne záťaže. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Ferrates, enzymes – effective remediation process for soils contaminated with oil fragments
Belišová, Noemi -- Mackuľak, Tomáš -- Takáčová, Alžbeta
Železany, enzýmy – účinný spôsob remediácie pôd znečistenej ropnými fragmentami. In HORNÍK, M. Zborník prác Aplikované prírodné vedy 2018. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2018, p. 9--14. ISBN 978-80-8105-925-4.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Fluid Catalytic Cracking Unit energy management proposal – modeling of selected separation processes
Furda, Patrik -- Variny, Miroslav
Návrh tepelno-energetického hospodárstva výrobne Fluidný katalytický krak – modelovanie vybraných separačných procesov. In Študentská vedecká konferencia PriF UK 2018. Bratislava: Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, 2018, p. 815--821. ISBN 978-80-223-4517-0.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Gasification of municipal solid waste in a two stage catalytic gasification unit
Gazdová, Katarína -- Haydary, Juma
Splyňovanie komunálneho odpadu v dvojstupňovom katalytickom splyňovacom zariadení. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Green solvents based on choline chloride for the extraction of spruce bark (Picea abies)
Škulcová, Andrea -- Haščičová, Zuzana -- Hrdlička, Lukáš -- Šima, Jozef -- Jablonský, Michal
Green solvents based on choline chloride for the extraction of spruce bark (Picea abies). Cellulose Chemistry And Technology, 52. p. 3--4.
articles in magazines2018Details
Growth prediction of microorganisms in unripened ewes' lump cheese
Pisko, Richard -- Ačai, Pavel
Predikcia rastu mikroorganizmov v ovčom hrudkovom syre. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
High efficient nitritation as an alternative process of nitrogen removal – start-up of the reactor
Vlčková, Stanislava -- Drtil, Miloslav
High efficient nitritation as an alternative process of nitrogen removal – start-up of the reactor. In BLAHUŠIAK, M. -- MIHAĽ, M. Proceedings of the 45th International Conference of the Slovak Society of Chemical Engineering, Tatranské Matliare, Slovakia 21.-25.5.2018. 1st ed. Bratislava: Slovak Society of Chemical Engineering, 2018, p. 138. ISBN 978-80-89597-89-5.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
High efficient nitritation of sludge wastewater - effect of substrate and product inhibition and pH regulation
Poláková, Denisa -- Drtil, Miloslav
Vysokoúčinná nitritácia kalových vôd – vplyv substrátovej a produktovej inhibície a regulácie pH. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Hodnotenie toxicity surových a ozonizovaných odpadových vôd s obsahom benztiazolu
Kecskés, Juraj -- Derco, Ján
Toxicity assessment of raw and ozonated benzothiazole synthetic wastewater. Chemical Papers, 72. p. 3069--3075.
articles in magazines2018Details
Characterization of E. coli isolated from the environment and genotyping of ESBL production
Lépesová, Kristína -- Krahulcová, Monika -- Cverenkárová, Klára -- Olejníková, Petra -- Mackuľak, Tomáš -- Bírošová, Lucia
Charakterizácia E. coli izolovaných z environmentu a ich genotypizácia z hľadiska produkcie ESBL. Trnava: Trnavská univerzita, 2018. 1 p.
monographs, textbooks, manuals, norms, patents, research reports, other non-periodical publications2018Details
Charge transfer in conductive polymer investigated with energy-resolved electrochemical impedance spectroscopy and photoluminiscence
Váry, Tomáš -- Cirák, Julius -- Chlpík, Juraj -- Kotorová, Soňa -- Nádaždy, Vojtech -- Čík, Gabriel
Charge transfer in conductive polymer investigated with energy-resolved electrochemical impedance spectroscopy and photoluminiscence. In CIRÁK, J. -- PERNÝ, M. -- KOVÁČ, Z. Power engineering 2018. Renewable Energy Sources 2018: 7th International Scientific Conference. Tatranské Matliare, Slovakia. June 5-7, 2018. 1st ed. Bratislava : Slovak University of Technology, 2018, p. 90--93. ISBN 978-80-89983-02-5.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Chemické a mikrobiologické analýzy vody
Bodík, Igor -- Kaliňáková, Barbora -- Ivanová, Lucia -- Kecskésová, Stanislava -- Kecskés, Juraj -- Chávez Fuentes, Juan José -- Szabová, Petra
Chemical and Microbial Analysis of Water. Bratislava: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave, 2018. 101 p. ISBN 978-9936-622-02-9.
monographs, textbooks, manuals, norms, patents, research reports, other non-periodical publications2018Details
Identifikácia a charakterizácia enterokokov rezistentných voči antibiotikám izolovaných z odtokových vôd
Lépesová, Kristína -- Olejníková, Petra -- Križanová, Nikoleta -- Mackuľak, Tomáš -- Bírošová, Lucia
Identifikácia a charakterizácia enterokokov rezistentných voči antibiotikám izolovaných z odtokových vôd. In XXVII. konference mladých mikrobiologů Tomáškovy dny 2018, Brno, ČR, 7.-8.6.2018. Brno: Masarykova univerzita, 2018, p. 43. ISBN 978-80-210-8963-1.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Impact of Arsenic on the Activity of Microorganisms in Activated Sludge
Zakhar, Ronald -- Derco, Ján -- Dudková, Andrea
Vplyv arzénu na aktivitu mikroorganizmov aktivovaného kalu. In BODÍK, I. -- IVANOVÁ, L. -- HUTŇAN, M. Zborník posterov 10. bienálnej konferencie s medzinárodnou účasťou Odpadové vody 2018. 1st ed. Bratislava: Asociácia čistiarenskych expertov Slovenskej republiky, 2018, p. 82--87. ISBN 978-80-973196-0-1.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Improoving of low pulp drying capacity
Šály, Ján -- Timár, Pavel
Riešenie nedostatočnšj sušiacej kapacity pri sušení celulózy. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Increasing the content of biogenic elements in water in a fluidized bed reactor
Farkaš, Adrián -- Derco, Ján
Zvyšovanie obsahu biogénnych prvkov vo vode v reaktore s fluidizovanou vrstvou. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Influence of direct processing of xylene fraction on performance of aromatics extraction unit
Chovančík, Oliver -- Blahušiak, Marek
Vplyv priameho spracovania xylénovej frakcie na prevádzku extrakcie aromátov. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Influence of heavy metals on wastewater treatment processes
Derco, Ján
Vplyv ťažkých kovov na procesy čistenia odpadových vôd: habilitačná práca k získaniu titulu "docent v odbore Chemické technológie". Habilitation thesis. 2018. 26 p.
final thesis2018Details
Influence of reaction conditions on the decomposition of liquid products from waste material gasification
Šupa, Ivan -- Steltenpohl, Pavol
Sledovanie vplyvu reakčných podmienok na rozklad kvapalných produktov splynovania odpadných materiálov. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Inkapsulácia železanov- stabilita týchto materiálov až po dobu ich aplikácie
Galovičová, Martina -- Czölderová, Marianna
Inkapsulácia železanov- stabilita týchto materiálov až po dobu ich aplikácie. In BAKOŠOVÁ, M. -- HORŇÁČEK, M. -- ORAVEC, J. 20. celoslovenská študentská vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou Chémia a technológie pre život, 7.11.2018, Bratislava. 1st ed. Bratislava: FCHPT STU v Bratislave, 2018, p. 385--386. ISBN 978-80-89597-99-4.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Inovovaný koncept vo výučbe potravinárskej mikrobiológie: Uvedenie do problematiky prediktívnej mikrobiológie a mikrobiologického hodnotenia rizika na Slovensku
Valík, Ľubomír -- Ačai, Pavel
The update concepts in food microbiology education: An introduction of knowledge and skills for predictive microbiology and microbiological risk assessment in foods, Slovakia. In 26th International ICFMH Conference - FoodMicro 2018, September 3rd – 6th 2018, Berlin, Germany. Berlin: Freie Universitat Berlin, 2018, p. 27.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Introductory Chapter: Ozone in the Nature and Practice
Derco, Ján -- Urminská, Barbora -- Vrabeľ, Martin
Introductory Chapter: Ozone in the Nature and Practice. In DERCO, J. -- KOMAN, M. Ozone in Nature and Practice. 1st ed. London: IntechOpen, 2018, p. 1--16. ISBN 978-1-78923-383-4.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Is the antibiotic resistance of coliforms and enterococci presented in wastewater and sewage sludge problem?
Bírošová, Lucia -- Olejníková, Petra -- Micajová, Barbora -- Bačová, Ivana -- Mackuľak, Tomáš -- Lépesová, Kristína
Je rezistencia koliformných baktérií a enterokokov v odpadových vodách a kaloch problém?. In Vodárenská biologie 2018, 6.-7. února 2018, Praha, Česká republika. Chrudim: Vodní zdroje Ekomonitor, 2018, p. 68--74. ISBN 978-80-88238-06-5.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Isotherms Studies of Equilibrium Sorption of Arsenic (As3+/5+) Unto Granular Iron Oxide
Zakhar, Ronald -- Derco, Ján -- Čacho, František
Isotherms Studies of Equilibrium Sorption of Arsenic (As3+/5+) Unto Granular Iron Oxide. In HORNÍK, M. Zborník prác Aplikované prírodné vedy 2018. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2018, p. 219--224. ISBN 978-80-8105-925-4.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Katalytické krakovanie dechtu pri splyňovaní biomasy a odpadu
Haydary, Juma -- Husár, Jakub -- Šuhaj, Patrik
Catalytic tar cracking in biomass and waste gasification. In VENICE2018, 7th international symposium on energy from biomass and waste gasification, 15.-18.10.2018. 1st ed. IWWG - International Waste Working Group, 2018, ISBN 9788862650137.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Katalytické splyňovanie paliva získaného z odpadu v laboratórnom reaktore
Šuhaj, Patrik -- Husár, Jakub -- Haydary, Juma
Catalytic gasification of refuse derived fuel in laboratory scale reactor. In BLAHUŠIAK, M. -- MIHAĽ, M. Proceedings of the 45th International Conference of the Slovak Society of Chemical Engineering, Tatranské Matliare, Slovakia 21.-25.5.2018. 1st ed. Bratislava: Slovak Society of Chemical Engineering, 2018, p. 20. ISBN 978-80-89597-89-5.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Kinetic tests of co-digestion of waste biomass from cystine and penicillin production
Chávez Fuentes, Juan José -- Gróf, Nikolas -- Barbušová, Jana -- Hutňan, Miroslav
Kinetic tests of co-digestion of waste biomass from cystine and penicillin production. In BLAHUŠIAK, M. -- MIHAĽ, M. Proceedings of the 45th International Conference of the Slovak Society of Chemical Engineering, Tatranské Matliare, Slovakia 21.-25.5.2018. 1st ed. Bratislava: Slovak Society of Chemical Engineering, 2018, p. 205. ISBN 978-80-89597-89-5.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Kinetika teplotnej inaktivácie β-galaktozidázy z Aspergillus oryzae v koncentrovanom roztoku laktózy
Illeová, Viera -- Polakovič, Milan
Thermal inactivation kinetics of Aspergillus oryzae β-galactosidase in concentrated lactose solution. Acta Chimica Slovaca, 11. p. 170--174.
articles in magazines2018Details
Kofermentácia odpadovej biomasy u výroby L-cystínu a penicilínu
Hutňan, Miroslav -- Chávez Fuentes, Juan José -- Palguta, Matúš -- Barbušová, Jana -- Gróf, Nikolas
Kofermentácia odpadovej biomasy u výroby L-cystínu a penicilínu. In DOHÁNYOS, M. Sborník přednášek a posterů z 28. Konference Kaly a odpady 2018, 20.-21. června 2018, Brno. Brno: Tribun EU, 2018, p. 141--148. ISBN 978-80-263-1408-0.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Kombinácia LOPA a matematického modelovania pre komplexné identifikovanie rizika
Danko, Matej -- Janošovský, Ján -- Labovský, Juraj -- Labovská, Zuzana -- Jelemenský, Ľudovít
On the combination of LOPA and methematical modelling for complex hazard identification. In 6th International Conference on Chemical technology, ICCT 2018, 16.4.-18.4.2018 Mikulov, Czech Republic. Prague: Czech Society of Industrial Chemistry, 2018, ISBN 978-80-86238-83-8.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Kombinácia LOPA a matematického modelovania pre komplexné identifikovanie rizika
Danko, Matej -- Janošovský, Ján -- Labovský, Juraj -- Labovská, Zuzana -- Jelemenský, Ľudovít
On the combination of LOPA and methematical modelling for complex hazard identification. In Proceedings of the 6th International Conference on Chemical Technology, 16.-18.4.2018, Mikulov, Czech Republic. Česko: Czech Society of Industrial Chemistry, 2018, p. 420--425. ISBN 978-80-86238-77.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Komplexná metodológia simulačného nástroja na podporu HAZOP
Danko, Matej -- Janošovský, Ján -- Labovský, Juraj -- Labovská, Zuzana -- Jelemenský, Ľudovít
Complex simulation tool methodology to support HAZOP. In BLAHUŠIAK, M. -- MIHAĽ, M. Proceedings of the 45th International Conference of the Slovak Society of Chemical Engineering, Tatranské Matliare, Slovakia 21.-25.5.2018. 1st ed. Bratislava: Slovak Society of Chemical Engineering, 2018, p. 143. ISBN 978-80-89597-89-5.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Koncentrácia tuhých látok a vlastnosti kalu
Gróf, Nikolas
Concentration of solids and sludge properties. In The International Seminar on Integration of Water and Food Analysis Laboratories into the Curriculums of Kabul Polytechnic University (KPU) – Experience of the Slovak University of Technology in Bratislava. Bratislava: FCHPT STU v Bratislave, 2018.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Lemna minor bioassay evaluation using computer vision
Haffner, Oto -- Kučera, Erik -- Urminská, Barbora -- Hlavatý, Michal -- Drahoš, Peter
Lemna minor bioassay evaluation using computer vision. In QUAERE 2018. Hradec Králové: Magnanimitas, 2018, p. 561--567. ISBN 978-80-87952-26-9.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Low shear contacting of phases in extraction of carboxylic acids with ionic liquids
Dobcsányi, Dominik -- Blahušiak, Marek
Šetrné kontaktovanie fáz pri extrakcii karboxylových kyselín iónovými kvapalinami. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Maize waste as a substrate for the biogas production
Barbušová, Jana -- Gróf, Nikolas -- Hutňan, Miroslav
Kukuričná slama ako substrát pre produkciu bioplynu. In DOHÁNYOS, M. Sborník přednášek a posterů z 28. Konference Kaly a odpady 2018, 20.-21. června 2018, Brno. Brno: Tribun EU, 2018, ISBN 978-80-263-1408-0.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Matematické modelovanie a simulácia intenzifikácie bioprodukcie výroby prírodných príchutí a aróm
Červeňanský, Ivan -- Mihaľ, Mário -- Markoš, Jozef
Mathematical Modeling and Simulation in Natural Flavors and Fragrances Bioproduction Intensification. In Computer Aided Chemical Engineering. 2018, p. 687--692.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Mathematical modeling of phenylacetaldehyde production in system of two membrane bioreactors
Dzurková, Diana -- Mihaľ, Mário
Modelovanie mikrobiálnej výroby fenylacetaldehydu v systéme dvoch membránových bioreaktorov. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Mathematical modelling of higher alcohol concentration profiles during grape must fermentation
Štefanková, Zuzana -- Timár, Pavel
Matematické modelovanie koncentračných profilov vyšších alkoholov počas fermentácie hroznového muštu. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Mathematical Modelling of Steam Networks in a Refinery
Hanus, Kristián -- Variny, Miroslav
Matematické modelovanie parných sietí v ropnej rafinérii. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Meranie organického znečistenia vo vode a odpadovej vode
Szabová, Petra
Measurement of organic pollution in water and wastewater (COD, BOD). In The International Seminar on Integration of Water and Food Analysis Laboratories into the Curriculums of Kabul Polytechnic University (KPU) – Experience of the Slovak University of Technology in Bratislava. Bratislava: FCHPT STU v Bratislave, 2018.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Microplastics - occurence and behaviour in the environment
Mackuľak, Tomáš -- Grenčíková, Anna -- Brandeburová, Paula
Mikroplasty – výskyt a správanie sa v životnom prostredí. Vodní hospodářství :, 68. p. 12--14.
articles in magazines2018Details
Microplastics - monitoring and fate in water environment
Mackuľak, Tomáš -- Brandeburová, Paula -- Grenčíková, Anna -- Škulcová, Andrea -- Belišová, Noemi
Mikroplasty - výskyt a správanie sa vo vodnom prostredí. In BODÍK, I. -- IVANOVÁ, L. -- HUTŇAN, M. Zborník posterov 10. bienálnej konferencie s medzinárodnou účasťou Odpadové vody 2018. 1st ed. Bratislava: Asociácia čistiarenskych expertov Slovenskej republiky, 2018, p. 110--115. ISBN 978-80-973196-0-1.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Micropollutants in wastewater and their degradation by ferrates (VI)
Kubiňáková, Emília -- Fašková, Lucia -- Králiková, Eva -- Híveš, Ján -- Mackuľak, Tomáš
Micropollutants in wastewater and their degradation by ferrates (VI). Acta Chimica Slovaca, 11. p. 43--50.
articles in magazines2018Details
Mikroplasty ako kontaminanty - rozsah, osud a environmentálne vplyvy
Grenčíková, Anna -- Brandeburová, Paula -- Ryba, Jozef -- Bondarev, Dmitrij -- Mackuľak, Tomáš
Microplastics as contaminants – scope, fate, and environmental impacts. In Interdisciplinary Toxicology. 2018, p. 1.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Modeling and Safety Analysis of Pyrolysis Reactor
Rusková, Renáta -- Labovský, Juraj
Modelovanie a bezpečnostná analýza pyrolýzneho reaktora. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Modeling of aromas production kinetics in winemaking fermentation
Pristáš, Matúš -- Báleš, Vladimír
Modelovanie kinetiky tvorby aromatických látok v bielom víne. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Modelling of processes for surface water protection
Derco, Ján
Modelovanie procesov ochrany povrchových vôd: dizertačná práca na získanie vedeckej hodnosti doktora technických vied. Dissertation thesis. 2018. 116 p.
final thesis2018Details
Modelovanie delenia C3 frakcie v rafinérii
Furda, Patrik -- Variny, Miroslav
Modelovanie delenia C3 frakcie v rafinérii. In BAKOŠOVÁ, M. -- HORŇÁČEK, M. -- ORAVEC, J. 20. celoslovenská študentská vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou Chémia a technológie pre život, 7.11.2018, Bratislava. 1st ed. Bratislava: FCHPT STU v Bratislave, 2018, p. 227--228. ISBN 978-80-89597-99-4.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Modelovanie energetického hospodárstva a separačnej časti výrobne alkylátu
Švistun, Ladislav -- Variny, Miroslav
Modelovanie energetického hospodárstva a separačnej časti výrobne alkylátu. In BAKOŠOVÁ, M. -- HORŇÁČEK, M. -- ORAVEC, J. 20. celoslovenská študentská vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou Chémia a technológie pre život, 7.11.2018, Bratislava. 1st ed. Bratislava: FCHPT STU v Bratislave, 2018, p. 231--232. ISBN 978-80-89597-99-4.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Modelovanie extrakčnej destilácie kyseliny octovej z jej vodného roztoku
Jánošíková, Šárka -- Steltenpohl, Pavol
Modelovanie extrakčnej destilácie kyseliny octovej z jej vodného roztoku. In BAKOŠOVÁ, M. -- HORŇÁČEK, M. -- ORAVEC, J. 20. celoslovenská študentská vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou Chémia a technológie pre život, 7.11.2018, Bratislava. 1st ed. Bratislava: FCHPT STU v Bratislave, 2018, p. 233--234. ISBN 978-80-89597-99-4.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Modelovanie katalytického hydrokrakovania a následnej frakcionácie ťažkých uhlovodíkových zmesí
Manek, Eduard -- Haydary, Juma
Modeling of catalytic hydrocracking and subsequent fractionation of heavy hydrocarbon mixtures. Dissertation thesis. 2018.
final thesis2018Details
Modelovanie prevádzkovania parnej siete a jeho efektívnosti
Variny, Miroslav -- Hanus, Kristián -- Illés, Peter
Steam network operation efficiency assessment and modelling. In Recenzovaný sborník příspěvků mezinárodní vědecké konference MMK 2018: Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky, 17.-21.12.2018. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2018, p. 1008--1015. ISBN 978-80-87952-27-6.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Modelovanie splyňovača drevného odpadu a jeho integrácia do papierne so splyňovačom čierneho lúhu
Hruška, Michal -- Variny, Miroslav
Modelovanie splyňovača drevného odpadu a jeho integrácia do papierne so splyňovačom čierneho lúhu. In BAKOŠOVÁ, M. -- HORŇÁČEK, M. -- ORAVEC, J. 20. celoslovenská študentská vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou Chémia a technológie pre život, 7.11.2018, Bratislava. 1st ed. Bratislava: FCHPT STU v Bratislave, 2018, p. 233--234. ISBN 978-80-89597-99-4.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Modelovanie účinnosti modernej kogeneračnej jednotky na báze regeneračného kotla pri plnom a zníženom zaťažení
Hruška, Michal -- Variny, Miroslav -- Mierka, Otto
Modelling the design and off-design performance of a modern recovery boiler based cogeneration unit. In Proceedings of the 6th International Conference on Chemical Technology, 16.-18.4.2018, Mikulov, Czech Republic. Česko: Czech Society of Industrial Chemistry, 2018, p. 271--275. ISBN 978-80-86238-77.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Modelovanie viacerých spôsobov spracovania čierneho lúhu s cieľom zvýšenia vlastnej výroby elektrickej energie v papierni
Hruška, Michal -- Variny, Miroslav
Modelling several ways of black liquor processing to increase in-house electricity production of a paper mill. In BLAHUŠIAK, M. -- MIHAĽ, M. Proceedings of the 45th International Conference of the Slovak Society of Chemical Engineering, Tatranské Matliare, Slovakia 21.-25.5.2018. 1st ed. Bratislava: Slovak Society of Chemical Engineering, 2018, p. 198. ISBN 978-80-89597-89-5.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Modified Nanoparticles - New Options for Nanomedicine
Suja, Adam -- Mackuľak, Tomáš
Modifikované nanočastice – nové možnosti pre nanomedicínu. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Monitoring and fate pharmaceuticals and drugs in surface water in the Slovakia
Mackuľak, Tomáš -- Czölderová, Marianna -- Brandeburová, Paula -- Grenčíková, Anna -- Grabic, Roman -- Bodík, Igor -- Vojs Staňová, Andrea -- Žabka, Dušan -- Horáková, Ivana
Výskyt a spávanie sa liečiv a drog v povrchových vodách Slovenska. In BODÍK, I. -- IVANOVÁ, L. -- HUTŇAN, M. Zborník posterov 10. bienálnej konferencie s medzinárodnou účasťou Odpadové vody 2018. 1st ed. Bratislava: Asociácia čistiarenskych expertov Slovenskej republiky, 2018, p. 116--122. ISBN 978-80-973196-0-1.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Monitoring liečiv v čistiarenských kaloch Slovenska
Varšová, Patrícia -- Bodík, Igor
Monitoring liečiv v čistiarenských kaloch Slovenska. In BAKOŠOVÁ, M. -- HORŇÁČEK, M. -- ORAVEC, J. 20. celoslovenská študentská vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou Chémia a technológie pre život, 7.11.2018, Bratislava. 1st ed. Bratislava: FCHPT STU v Bratislave, 2018, p. 375--376. ISBN 978-80-89597-99-4.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Monitoring of Pharmaceuticals in Slovak Sewage Sludge
Varšová, Patrícia -- Bodík, Igor
Monitoring liečiv v čistiarenských kaloch Slovenska. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Možnosti modifikácie reaktívnej absorpcie oxidov dusíka z odplynu z výroby hnojív
Kurillová, Elena -- Gazdová, Katarína -- Variny, Miroslav
The modification possibilities of the reactive absorption of nitrogen oxides from fertilizer production process off-gas. In BLAHUŠIAK, M. -- MIHAĽ, M. Proceedings of the 45th International Conference of the Slovak Society of Chemical Engineering, Tatranské Matliare, Slovakia 21.-25.5.2018. 1st ed. Bratislava: Slovak Society of Chemical Engineering, 2018, p. 135. ISBN 978-80-89597-89-5.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Možnosti purifikácie rekombinantného ľudského erytropoetínu ako terapeutického hormónu
Adamíková, Jana -- Molnár, Tomáš -- Antošová, Monika -- Polakovič, Milan
Purification options of recombinant human erythropoietin as therapeutic hormone. In BLAHUŠIAK, M. -- MIHAĽ, M. Proceedings of the 45th International Conference of the Slovak Society of Chemical Engineering, Tatranské Matliare, Slovakia 21.-25.5.2018. 1st ed. Bratislava: Slovak Society of Chemical Engineering, 2018, p. 42--43. ISBN 978-80-89597-89-5.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Nábeh poloprevádzkového reaktora s anaeróbne predčistenými komunálnými vodami
Cao Thanh Hong, Ngoc -- Drtil, Miloslav
Start-up of Pilot-scale Partial Nitritation Treating Anaerobically Pretreated Municipal Wastewater. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Nanočastice - potenciálna ekotoxikologocká hrozba pre životné prostredie
Brandeburová, Paula -- Grenčíková, Anna -- Žabka, Dušan -- Mackuľak, Tomáš
Nanoparticles – potential ecotoxicological threat for the environment. In Interdisciplinary Toxicology. 2018, p. 71--72.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Nanočastice, mikroboty a nanomedicína
Gajdošík, Vladimír -- Grenčíková, Anna -- Mackuľak, Tomáš
Nanočastice, mikroboty a nanomedicína. In BAKOŠOVÁ, M. -- HORŇÁČEK, M. -- ORAVEC, J. 20. celoslovenská študentská vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou Chémia a technológie pre život, 7.11.2018, Bratislava. 1st ed. Bratislava: FCHPT STU v Bratislave, 2018, p. 387--389. ISBN 978-80-89597-99-4.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Nanoparticles and their potential toxic effects on the environment
Brandeburová, Paula -- Grenčíková, Anna -- Czölderová, Marianna -- Mackuľak, Tomáš
Nanočastice a ich možné toxické účinky na životné prostredie. In SMOLINSKÁ, M. -- MELNÍK, M. Zborník príspevkov 38. medzinárodného vedeckého sympózia "Priemyselná toxikológia 2018", 13.-15.6.2018, Svit. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2018, p. 12--18. ISBN 978-80-227-4806-3.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Následky meraní energetického menežmentu v produkčnom procese kogeneračnej jednotky
Janošovský, Ján -- Variny, Miroslav -- Blahušiak, Marek -- Mierka, Otto
Consequences of energy management measures in production process on res-based cogeneration unit. In 6th International Conference on Chemical technology, ICCT 2018, 16.4.-18.4.2018 Mikulov, Czech Republic. Prague: Czech Society of Industrial Chemistry, 2018, ISBN 978-80-86238-83-8.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Návrh anaeróbo-aeróbnej čistiarne odpadových vôd v škrobárenskom podniku
Jankovičová, Barbora -- Hutňan, Miroslav
Návrh anaeróbo-aeróbnej čistiarne odpadových vôd v škrobárenskom podniku. In BAKOŠOVÁ, M. -- HORŇÁČEK, M. -- ORAVEC, J. 20. celoslovenská študentská vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou Chémia a technológie pre život, 7.11.2018, Bratislava. 1st ed. Bratislava: FCHPT STU v Bratislave, 2018, p. 167--168. ISBN 978-80-89597-99-4.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Návrh efektívnejšej rekuperácie tepla z čierneho lúhu vo vsádzkovom procese varenia drevných štiepok
Variny, Miroslav -- Mierka, Otto -- Husár, Jakub
Proposal for more efficient heat recovery from black liquor in batch cooking process. In Proceedings of the 6th International Conference on Chemical Technology, 16.-18.4.2018, Mikulov, Czech Republic. Česko: Czech Society of Industrial Chemistry, 2018, p. 127--131. ISBN 978-80-86238-77.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Návrh prevádzkovej teploty pre imobilizovanú izomerázu glukózy použitím akceleračnej inaktivačnej metódy
Illeová, Viera -- Polakovič, Milan
Design of operational temperature for immobilized glucose isomerise using an accelerated inactivation method. Acta Chimica Slovaca, 11. p. 157--162.
articles in magazines2018Details
Occurrence and characterization of antibiotic-resistant E. coli in wastewaters and surface waters
Bírošová, Lucia -- Olejníková, Petra -- Cverenkárová, Klára -- Štefunková, Andrea -- Mackuľak, Tomáš -- Lépesová, Kristína
Výskyt a charakterizácia E. coli rezistentných voči antibiotikám v odpadových a povrchových vodách. In 6. ročník vedeckého kongresu Zoonózy, alimentárne nákazy a nákazy z vody a XXIII. Červenkove dni preventívnej medicíny, 15.-17.10.2018, Banská Bystrica: Zborník príspevkov. 1st ed. Bratislava: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, 2018, ISBN 978-80-89738-13-7.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Occurrence and possible elimination of selected antibiotic resistant bacteria in sludge and wastewater from WWTP
Lépesová, Kristína -- Bírošová, Lucia -- Olejníková, Petra -- Mackuľak, Tomáš
Výskyt, štúdium a možnosti redukcie vybraných baktérií rezistentných voči antibiotikám v kaloch a vodách z čistiarní odpadových vôd. In 10. Ivanské dni mladých biológov Bratislava, 19.6.2018, Ivanka pri Dunaji : program a abstrakty. Bratislava: ÚBGŽ Centrum biovied SAV, 2018, p. 6. ISSN 2585-9307.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Occurrence of resistant bacteria in surface water
Štefunková, Andrea -- Mackuľak, Tomáš -- Bírošová, Lucia
Výskyt koliformných baktérií rezistentných voči antibiotikám v povrchových vodách. Trnava: Trnavská univerzita, 2018. 1 p.
monographs, textbooks, manuals, norms, patents, research reports, other non-periodical publications2018Details
Odstraňovanie vysokých koncentrácií dusíka z odpadových vôd - nábeh nitritačného reaktora
Bergelová, Nikola -- Kecskésová, Stanislava -- Drtil, Miloslav
Odstraňovanie vysokých koncentrácií dusíka z odpadových vôd - nábeh nitritačného reaktora. In BAKOŠOVÁ, M. -- HORŇÁČEK, M. -- ORAVEC, J. 20. celoslovenská študentská vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou Chémia a technológie pre život, 7.11.2018, Bratislava. 1st ed. Bratislava: FCHPT STU v Bratislave, 2018, p. 182--183. ISBN 978-80-89597-99-4.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Optimalizácia procesných parametrov pre sytnézu biooleja z ihličia borovice (Pinus roxburghii) použitím response surface metodiky
Mandal, Sandip -- Bhattacharya, T.K. -- Verma, Ajit Kumar -- Haydary, Juma
Optimization of process parameters for bio-oil synthesis from pine needles (Pinus roxburghii) using response surface methodology. Chemical Papers, 72. p. 603--616.
articles in magazines2018Details
Optimisation of coagulation processes on industrial wastewater treatment plants
Nikker, Miklós -- Bodík, Igor
Optimalizácia procesov koagulácie priemyselných odpadových vôd. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Optimization of Glycolipid Production with Respect to Their Effective Isolation
Borovjaková, Veronika -- Illeová, Viera
Optimalizácia produkcie glykolipidov s ohľadom na ich efektívnu izoláciu. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Optimization of recarbonization process in fluidized bed reactor
Vrabeľ, Martin -- Ružinský, Radovan -- Derco, Ján
Optimalizácia procesu rekarbonizácie v reaktore s fluidizovanou vrstvou. In MACHO, O. ERIN 2018. Bratislava: FME STU, 2018, p. 73. ISBN 978-80-8106-073-1.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Ozone in Nature and Practice
Derco, Ján -- Koman, Marian
Ozone in Nature and Practice. London: IntechOpen, 2018. 86 p. ISBN 978-1-78923-383-4.
monographs, textbooks, manuals, norms, patents, research reports, other non-periodical publications2018Details
Ozonizácia ako metóda čistenia priemyselných odpadových vôd
Urminská, Barbora -- Derco, Ján
Ozonation as a method for industrial wastewater treatment. In HORNÍK, M. Zborník prác Aplikované prírodné vedy 2018. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2018, p. 208--213. ISBN 978-80-8105-925-4.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Pharmaceuticals and illicit drugs - A new threat to the application of sewage sludge in agriculture
Ivanová, Lucia -- Mackuľak, Tomáš -- Grabic, Roman -- Golovko, Oksana -- Vojs Staňová, Andrea -- Szabová, Petra -- Grenčíková, Anna -- Bodík, Igor
Pharmaceuticals and illicit drugs - A new threat to the application of sewage sludge in agriculture. Science of the Total Environment, 634. p. 606--615.
articles in magazines2018Details
Phenotypic and genotypic detection of ESBL in resistant coliform bacteria isolated from different matrices
Lépesová, Kristína -- Olejníková, Petra -- Matejová, Michaela -- Mackuľak, Tomáš -- Bírošová, Lucia
Fenotypizácia a genotypizácia tvorby ESBL u rezistentných izolátov koliformných baktérií izolovaných z rôznych zdrojov. In OLEJNÍKOVÁ, P. -- MÁJEKOVÁ, H. -- BUJDÁKOVÁ, H. Čo nového v mikrobiológii. Konferencia mladých mikrobiológov, Demänovská dolina, Slovenská republika, 15. – 18. marec 2018. Bratislava: Československá spoločnosť mikrobiologická, 2018, p. 30. ISBN 978-80-71422-7-8.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Phenotyping and genotyping of ESBL bacteria isolated from surface waters
Lépesová, Kristína -- Cverenkárová, Klára -- Olejníková, Petra -- Mackuľak, Tomáš -- Bírošová, Lucia
Fenotypizácia a genotypizácia ESBL izolátov z povrchových vôd. In Mikrobiológia vody a životného prostredia 2018, 12.-14. 9. 2018, Tatranská Lomnica: Zborník prednášok a posterov. 1st ed. Bratislava, Praha: Československá spoločnosť mikrobiologická, 2018, p. 82--90. ISBN 978-80-971422-8-5.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Phytogenic magnetic nanomaterials and their potential antibacterial activity
Grenčíková, Anna -- Brandeburová, Paula -- Majerová, Michaela -- Suja, Adam -- Šalitroš, Ivan -- Filip, Jan -- Mackuľak, Tomáš
Fytogénne magnetické nanočastice a ich potenciálna antibakteriálna aktivita. In BODÍK, I. -- IVANOVÁ, L. -- HUTŇAN, M. Zborník posterov 10. bienálnej konferencie s medzinárodnou účasťou Odpadové vody 2018. 1st ed. Bratislava: Asociácia čistiarenskych expertov Slovenskej republiky, 2018, p. 26--31. ISBN 978-80-973196-0-1.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Porovnanie hybridných systémov pre produkciu 2-fenyletanolu
Vargai, Peter -- Červeňanský, Ivan -- Mihaľ, Mário -- Markoš, Jozef
Comparison of hybrid systems for 2-phenylethanol production. In BLAHUŠIAK, M. -- MIHAĽ, M. Proceedings of the 45th International Conference of the Slovak Society of Chemical Engineering, Tatranské Matliare, Slovakia 21.-25.5.2018. 1st ed. Bratislava: Slovak Society of Chemical Engineering, 2018, p. 60. ISBN 978-80-89597-89-5.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Porovnanie kogeneračného potenciálu dvoch vvojových stupňov regeneračného kotla
Hruška, Michal -- Variny, Miroslav
Comparison of cogeneration potential of two Tomlinson recovery boiler development stages. In BLAHUŠIAK, M. -- MIHAĽ, M. Proceedings of the 45th International Conference of the Slovak Society of Chemical Engineering, Tatranské Matliare, Slovakia 21.-25.5.2018. 1st ed. Bratislava: Slovak Society of Chemical Engineering, 2018, p. 199. ISBN 978-80-89597-89-5.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Porovnanie koksových katalyzátorov pre rozklad dechtov
Husár, Jakub -- Šuhaj, Patrik -- Haydary, Juma
Comparison of char catalysts for tar decomposition. In BLAHUŠIAK, M. -- MIHAĽ, M. Proceedings of the 45th International Conference of the Slovak Society of Chemical Engineering, Tatranské Matliare, Slovakia 21.-25.5.2018. 1st ed. Bratislava: Slovak Society of Chemical Engineering, 2018, p. 19. ISBN 978-80-89597-89-5.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Porovnanie vybraných metód predúpravy na výrobu bioplynu z kukuričného odpadu
Barbušová, Jana -- Hutňan, Miroslav -- Gróf, Nikolas
Comparison of selected pretreatment methods for biogas production from maize waste. In BLAHUŠIAK, M. -- MIHAĽ, M. Proceedings of the 45th International Conference of the Slovak Society of Chemical Engineering, Tatranské Matliare, Slovakia 21.-25.5.2018. 1st ed. Bratislava: Slovak Society of Chemical Engineering, 2018, p. 208. ISBN 978-80-89597-89-5.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Porovnávacia modelová štúdia včlenenia splyňovacieho paroplynového cyklu a moderného regeneračného kotla do energetiky papierne
Variny, Miroslav -- Hruška, Michal -- Mierka, Otto
Comparative model study on black liquor igcc versus modern recovery boiler incorporation into the utility system of a paper mill. In 6th International Conference on Chemical technology, ICCT 2018, 16.4.-18.4.2018 Mikulov, Czech Republic. Prague: Czech Society of Industrial Chemistry, 2018, ISBN 978-80-86238-83-8.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Possibilities of biological degradation of polystyrene in environment by using latvae Zophobas morio
Paškevič, Jakub -- Bondarev, Dmitrij -- Kleinová, Angela -- Mackuľak, Tomáš
Možnosť biologickej degradácie polystyrénu v životnom prostredí pomocou lariev Zophobas morio. In HORNÍK, M. Zborník prác Aplikované prírodné vedy 2018. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2018, p. 51--55. ISBN 978-80-8105-925-4.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Possibilities of Degradation of Highly Degradable Polymers and their Degradation Products
Rybanská, Mária -- Mackuľak, Tomáš
Možnosti degradácie ťažko rozložiteľných polymérov a ich rozkladných produktov. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Possibilities of Thermal Decomposition of Biosludge from Industrial Wastewater Treatment Plant
Szabová, Petra -- Ivanová, Lucia -- Ujová, Lucia -- Bodík, Igor
Possibilities of Thermal Decomposition of Biosludge from Industrial Wastewater Treatment Plant. In BLAHUŠIAK, M. -- MIHAĽ, M. Proceedings of the 45th International Conference of the Slovak Society of Chemical Engineering, Tatranské Matliare, Slovakia 21.-25.5.2018. 1st ed. Bratislava: Slovak Society of Chemical Engineering, 2018, p. 204. ISBN 978-80-89597-89-5.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Posúdenie anaeróbnej stabilizácie biologického kalu vznikajúceho na MCHB ČOV Slovnaft
Szabová, Petra -- Ivanová, Lucia -- Ujová, Lucia -- Margetíny, Tibor -- Ivančinová, Jana -- Drtil, Miloslav -- Bodík, Igor
Posúdenie anaeróbnej stabilizácie biologického kalu vznikajúceho na MCHB ČOV Slovnaft. In DOHÁNYOS, M. Sborník přednášek a posterů z 28. Konference Kaly a odpady 2018, 20.-21. června 2018, Brno. Brno: Tribun EU, 2018, p. 133--140. ISBN 978-80-263-1408-0.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Potenciál a limitácie vplyvu dizajnu moderného regeneračného kotla na energetické hospodárstvo papierne – prípadová štúdia
Blahušiak, Marek -- Variny, Miroslav -- Mierka, Otto
Potential and limitations of modern kraft boilers design impact on utility system of a paper mill – a case study. In Proceedings of the 6th International Conference on Chemical Technology, 16.-18.4.2018, Mikulov, Czech Republic. Česko: Czech Society of Industrial Chemistry, 2018, p. 214--219. ISBN 978-80-86238-77.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Potenciál lariev zophobas morio v boji proti polystyrénovému odpadu
Paškevič, Jakub -- Bondarev, Dmitrij -- Kleinová, Angela -- Mackuľak, Tomáš
Potenciál lariev zophobas morio v boji proti polystyrénovému odpadu. In BAKOŠOVÁ, M. -- HORŇÁČEK, M. -- ORAVEC, J. 20. celoslovenská študentská vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou Chémia a technológie pre život, 7.11.2018, Bratislava. 1st ed. Bratislava: FCHPT STU v Bratislave, 2018, p. 171--172. ISBN 978-80-89597-99-4.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Potential for improvement in a refinery´s steam network operational stability
Hanus, Kristián -- Šupa, Ivan -- Variny, Miroslav -- Illés, Peter
Potential for improvement in a refinery´s steam network operational stability. In Študentská vedecká konferencia PriF UK 2018. Bratislava: Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, 2018, p. 846--851. ISBN 978-80-223-4517-0.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Potential of pure oxygen and ozone for removing medication from wastewater
Ivanová, Lucia -- Szabová, Petra -- Mackuľak, Tomáš -- Marcová, Terézia -- Petrovič, Juraj -- Grabic, Roman -- Bodík, Igor
Potenciál čistého kyslíka a ozónu na odstraňovanie liečiv z odpadových vôd. Vodní hospodářství, 68. p. 7--9.
articles in magazines2018Details
Preparation of source materials for process IPPC on environmental technology
Timár, Peter -- Drtil, Miloslav
Príprava podkladov pre proces IPKZ na environmentálnu technológiu. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Prevalencia fekálnych koliformných baktérií rezistentných voči antibiotikám v čistiarňach odpadových vôd
Lépesová, Kristína -- Mackuľak, Tomáš -- Bírošová, Lucia
The prevalence of antibiotic reistant fecal coliform bacteria in wastewater treatment plants. In AHSAN, A. Nutrients, Wastewater and Leachate. New York: Nova Science Publishers Inc. New York, 2018, p. 57--88. ISBN 9978-1-53613-950-1.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Prevalencia rezistentných koliformných baktérií, Enterococcus sp. a Staphylococcus sp. v kanalizačnom biofilme
Lépesová, Kristína -- Kraková, Lucia -- Pangallo, Domenico -- Medveďová, Alžbeta -- Olejníková, Petra -- Mackuľak, Tomáš -- Tichý, Jozef -- Grabic, Roman -- Bírošová, Lucia
Prevalence of antibiotic-resistant coliform bacteria, Enterococcus spp. and Staphylococcus spp. in wastewater sewerage biofilm. Journal of Global Antimicrobial Resistance, 14. p. 145--151.
articles in magazines2018Details
Prevedenie procesu a ekonomické aspekty výberu nosiča na imobilizáciu lacného enzýmu
Polakovič, Milan -- Adamíková, Jana -- Antošová, Monika
Process performance and economic aspects of carrier selection for immobilization of a cheap enzyme. In BLAHUŠIAK, M. -- MIHAĽ, M. Proceedings of the 45th International Conference of the Slovak Society of Chemical Engineering, Tatranské Matliare, Slovakia 21.-25.5.2018. 1st ed. Bratislava: Slovak Society of Chemical Engineering, 2018, p. 40. ISBN 978-80-89597-89-5.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Problémy pri automatizácii identifikácie rizík
Janošovský, Ján -- Danko, Matej -- Labovský, Juraj -- Jelemenský, Ľudovít
Challenges in hazard identification automation. In 6th International Conference on Chemical technology, ICCT 2018, 16.4.-18.4.2018 Mikulov, Czech Republic. Prague: Czech Society of Industrial Chemistry, 2018, ISBN 978-80-86238-83-8.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Problémy pri automatizácii identifikácie rizík
Janošovský, Ján -- Danko, Matej -- Labovský, Juraj -- Jelemenský, Ľudovít
Challenges in hazard identification automation. In Proceedings of the 6th International Conference on Chemical Technology, 16.-18.4.2018, Mikulov, Czech Republic. Česko: Czech Society of Industrial Chemistry, 2018, p. 414--419. ISBN 978-80-86238-77.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Proceedings of the 45th International Conference of the Slovak Society of Chemical Engineering, Tatranské Matliare, Slovakia 21.-25.5.2018
Blahušiak, Marek -- Mihaľ, Mário
Proceedings of the 45th International Conference of the Slovak Society of Chemical Engineering, Tatranské Matliare, Slovakia 21.-25.5.2018. 1st. ed. Bratislava: Slovak Society of Chemical Engineering, 2018. ISBN 978-80-89597-89-5.
conference proceedings2018Details
Production and Separation of Propylene Glycols
Seitz, Juraj -- Labovská, Zuzana
Výroba a separácia vyšších propylénglykolov. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Production of biogas from maize straw after pre-processing
Jancsárová, Viola -- Hutňan, Miroslav
Produkcia bioplynu z kukuričnej slamy po jej predspracovaní. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Produkcia 2-fenyletanolu a kyseliny fenyloctovej v silikónovom membránovom hybridnom systéme
Mihaľ, Mário -- Červeňanský, Ivan -- Markoš, Jozef
Production of 2-pheynylethanol and phenylacetic acid in silicone rubber membrane hybrid system. In 6th International Conference on Chemical technology, ICCT 2018, 16.4.-18.4.2018 Mikulov, Czech Republic. Prague: Czech Society of Industrial Chemistry, 2018, ISBN 978-80-86238-83-8.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Produkcia 2-fenyletanolu a kyseliny fenyloctovej v silikónovom membránovom hybridnom systéme
Mihaľ, Mário -- Červeňanský, Ivan -- Markoš, Jozef
Production of 2-pheynylethanol and phenylacetic acid in silicone rubber membrane hybrid system. In Proceedings of the 6th International Conference on Chemical Technology, 16.-18.4.2018, Mikulov, Czech Republic. Česko: Czech Society of Industrial Chemistry, 2018, p. 50--55. ISBN 978-80-86238-77.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Project of optimal chimney stack height of the city heating plant and determination of its influence on the transmission and dispersion of selected pollutants in the air depending on the type of combustion fuel
Bezek, Ján -- Čík, Gabriel
Projekt optimálnej výšky komína mestskej teplárne a stanovenie jej vplyvu na prenos a rozptyl vybraných znečisťujúcich látok v ovzduší v závislosti od druhu spaľovaného paliva. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Proposal and Analysis of Suitable Trigeneration Unit Variants for a Complex of Polyfunctional Hospital Buildings
Sámel, Peter -- Mierka, Otto
Návrh a posúdenie vhodných variantov trigeneračnej jednotky pre komplex nemocničných polyfunkčných budov. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Proposal for Air Chillers in the Fibres Producing "Long Lines" in Fibrochem, a.s.
Barabas, Samuel -- Variny, Miroslav
Návrh chladiacich zariadení dlhých liniek pre úpravu vzduchu na ofukovaní vlákien vo Fibrochem, a.s. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Proposal for Energy Sources Mix for a Polyfunctional Buildings Complex after Their Reconstruction
Súth, Róbert -- Variny, Miroslav
Návrh skladby energetických zdrojov pre súbor polyfunkčných budov po ich rekonštrukcii. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Proposal of Model Fluid Catalytic Cracking Unit Energy System
Furda, Patrik -- Variny, Miroslav
Návrh energetického hospodárstva modelovej výrobne Fluidný Katalytický Krak. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Proposal of system for visual evaluation of Lemna minor bioassays
Haffner, Oto -- Kučera, Erik -- Urminská, Barbora -- Kozák, Štefan
Proposal of system for visual evaluation of Lemna minor bioassays. In CIGÁNEK, J. -- KOZÁKOVÁ, A. 2018 Cybernetics & Informatics (K&I). Bratislava: Slovak Chemical Library, 2018, ISBN 978-1-5386-4420-1.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Proposal to improve the sludge management of Stupava WWTP
Daniš, Tomáš -- Hutňan, Miroslav
Návrh na zlepšenie činnosti kalového hospodárstva ČOV Stupava. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Propyl propionate production in reactive distillation column
Rončák, Radoslav -- Mihaľ, Mário
Výroba propyl-propionátu v reaktívne-destilačnej kolóne. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Purifikácia rekombinantného erytropoetínu pomocou multimodálnej chromatografie
Molnár, Tomáš -- Adamíková, Jana -- Antošová, Monika -- Polakovič, Milan
Purification of recombinant erythropoietin by multimodal chromatography. In BLAHUŠIAK, M. -- MIHAĽ, M. Proceedings of the 45th International Conference of the Slovak Society of Chemical Engineering, Tatranské Matliare, Slovakia 21.-25.5.2018. 1st ed. Bratislava: Slovak Society of Chemical Engineering, 2018, p. 42--43. ISBN 978-80-89597-89-5.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Pyrolýza a splyňovanie tuhého organického odpadu
Haydary, Juma
Pyrolysis and gasification of organic solid waste. In BLAHUŠIAK, M. -- MIHAĽ, M. Proceedings of the 45th International Conference of the Slovak Society of Chemical Engineering, Tatranské Matliare, Slovakia 21.-25.5.2018. 1st ed. Bratislava: Slovak Society of Chemical Engineering, 2018, p. 144. ISBN 978-80-89597-89-5.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Recovery and utilization of phosphorus from wastewater at WWTP
Drtil, Miloslav -- Kecskésová, Stanislava
Opätovné získavanie a využívanie fosforu z odpadových vôd na ČOV. In BODÍK, I. -- IVANOVÁ, L. -- HUTŇAN, M. Zborník prednášok 10. bienálnej konferencie s medzinárodnou účasťou Odpadové vody 2018. 1st ed. Bratislava: Asociácia čistiarenských expertov Slovenskej republiky, 2018, p. 265--270. ISBN 978-80-973196-0-1.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Regeneration of ionic liquid from aqueous solution
Hozová, Bohdana -- Graczová, Elena
Regenerácia iónovej kvapaliny z vodného roztoku. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Regeneration of the ionic liquid used for separation of the tert-butyl alcohol–water azeotropic mixture
Šulgan, Branislav -- Graczová, Elena
Regenerácia iónovej kvapaliny používanej na separáciu azeotropickej zmesi terc-butylalkohol - voda. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Rekarbonizácia pitnej vody v reaktore s fluidizovanou vrstvou
Vrabeľ, Martin -- Derco, Ján -- Ružinský, Radovan -- Farkaš, Adrián
Recarbonization of drinking water in fluidized bed reactor. In BLAHUŠIAK, M. -- MIHAĽ, M. Proceedings of the 45th International Conference of the Slovak Society of Chemical Engineering, Tatranské Matliare, Slovakia 21.-25.5.2018. 1st ed. Bratislava: Slovak Society of Chemical Engineering, 2018, p. 202--203. ISBN 978-80-89597-89-5.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Removal and recycling of phosphorus at wastewater treatment plants
Korbová, Bibiána -- Drtil, Miloslav
Možnosti odstraňovania a znovuzískavania fosforu na ČOV. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Removal environmental burdens by the ferrates and enzymes
Belišová, Noemi -- Mackuľak, Tomáš -- Takáčová, Alžbeta
Odstraňovanie environmentálnych záťaží pomocou železanov a enzýmov. In BODÍK, I. -- IVANOVÁ, L. -- HUTŇAN, M. Zborník posterov 10. bienálnej konferencie s medzinárodnou účasťou Odpadové vody 2018. 1st ed. Bratislava: Asociácia čistiarenskych expertov Slovenskej republiky, 2018, p. 8--13. ISBN 978-80-973196-0-1.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Removal of Ammonia, Carbon Dioxide and Nitrogen Oxides from Fertilizer Production Offgas
Kurillová, Elena -- Variny, Miroslav
Čistenie zvyškových plynov z výroby liadku vápenatého od amoniaku, oxidu uhličitého a oxidov dusíka. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Removal of arsenic from drinking water and its influence on the activity of activated sludge microorganisms
Dudková, Andrea -- Derco, Ján
Odstraňovanie arzénu z pitných vôd a jeho vplyv na aktivitu mikroorganizmov aktivovaného kalu. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Removal of high concentration of nitrogen from wastewater - start-up of Nitritation Reactor
Bergelová, Nikola -- Drtil, Miloslav
Odstraňovanie vysokých koncentrácií dusíka z odpadových vôd - nábeh nitritačného reaktora. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Removal of lindane from water using AOPs and ozonation processess
Čižmárová, Oľga -- Derco, Ján -- Tonhajzerová, Martina
Možnosti odstraňovania lindánu z vôd využitím AOPs procesov a ozonizácie. In BODÍK, I. -- IVANOVÁ, L. -- HUTŇAN, M. Zborník prednášok 10. bienálnej konferencie s medzinárodnou účasťou Odpadové vody 2018. 1st ed. Bratislava: Asociácia čistiarenských expertov Slovenskej republiky, 2018, p. 95--100. ISBN 978-80-973196-0-1.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Removal of micro-pollutants from wastewater by sorption processes
Szabová, Petra -- Hencelová, Kristína -- Vojs Staňová, Andrea -- Grabic, Roman -- Plekancová, Michaela -- Bodík, Igor
Odstraňovanie mikropolutantov z odpadových vôd sorpčnými procesmi. In BODÍK, I. -- IVANOVÁ, L. -- HUTŇAN, M. Zborník prednášok 10. bienálnej konferencie s medzinárodnou účasťou Odpadové vody 2018. 1st ed. Bratislava: Asociácia čistiarenských expertov Slovenskej republiky, 2018, p. 192--196. ISBN 978-80-973196-0-1.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Removal of pollutants from the aquatic environment by adsorption and adsorptive ozonation
Korpicsová, Adriana -- Derco, Ján
Odstraňovanie škodlivých látok z vodného prostredia adsorpciou a adsorpčnou ozonizáciou. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Removal of priority substances and micropollutants by ozobe based processes
Derco, Ján -- Urminská, Barbora -- Kassai, Angelika -- Šimovičová, Katarína
Odstraňovanie prioritných látok a mikropolutantov procesmi s využitím ozónu. In DOLEŽALOVÁ, Š. -- PETRUĽÁK, M. -- MÜKSCHOVÁ, L. Mladá voda břehy mele 2018, sborník příspěvků 1. konference, 14. 06. 2018, Brno. Brno: Young Water Professionals Czech Republic, 2018, p. 5--15. ISBN 978-80-270-3802-2.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Removal of Selected Priority Substances from Water
Tonhajzerová, Martina -- Derco, Ján
Odstraňovanie vybraných prioritných látok z vôd. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Removal of selected synthetic specific substances from water
Dioszeghy, Flóra -- Derco, Ján
Odstraňovanie vybraných syntetických špecifických látok z vôd. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Removal of specific synthetic substances by zone based processes
Kecskés, Juraj -- Derco, Ján
Odstraňovanie špecifických syntetických látok procesmi s využitím ozónu. Dissertation thesis. 2018.
final thesis2018Details
Resistance to antibiotics in surface waters
Bírošová, Lucia -- Štefunková, Andrea -- Mackuľak, Tomáš
Problematika rezistencie voči antibiotikám v povrchových vodách. In 6. ročník vedeckého kongresu Zoonózy, alimentárne nákazy a nákazy z vody a XXIII. Červenkove dni preventívnej medicíny, 15.-17.10.2018, Banská Bystrica: Zborník príspevkov. 1st ed. Bratislava: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, 2018, ISBN 978-80-89738-13-7.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Rezistentné stafylokoky v odpadových vodách
Medveďová, Alžbeta -- Kaiserová, Jana -- Kecskésová, Stanislava -- Bírošová, Lucia
Rezistentné stafylokoky v odpadových vodách. In Mikrobiológia vody a životného prostredia 2018, 12.-14. 9. 2018, Tatranská Lomnica: Zborník prednášok a posterov. 1st ed. Bratislava, Praha: Československá spoločnosť mikrobiologická, 2018, p. 77--81. ISBN 978-80-971422-8-5.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Rozklad β-cyklodextrínov komerčnou α-amylázou
Liba, Tomáš -- Gramblička, Michal -- Polakovič, Milan
Decomposition of β-cyclodextrin by commercial α-amylases. In BLAHUŠIAK, M. -- MIHAĽ, M. Proceedings of the 45th International Conference of the Slovak Society of Chemical Engineering, Tatranské Matliare, Slovakia 21.-25.5.2018. 1st ed. Bratislava: Slovak Society of Chemical Engineering, 2018, p. 48. ISBN 978-80-89597-89-5.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Separácia rekombinantného ľudského erytropoetínu pomocou multiodálnej chromatografie
Ostrihoňová, Marta -- Adamíková, Jana -- Molnár, Tomáš -- Antošová, Monika -- Polakovič, Milan
Recombinant human erythropoietin separation by mixed-mode chromatography. In BLAHUŠIAK, M. -- MIHAĽ, M. Proceedings of the 45th International Conference of the Slovak Society of Chemical Engineering, Tatranské Matliare, Slovakia 21.-25.5.2018. 1st ed. Bratislava: Slovak Society of Chemical Engineering, 2018, p. 62--70. ISBN 978-80-89597-89-5.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Separácia rekombinantného ľudského erytropoetínu z kultivačného koncentrátu použitím multimodálnej chromatografickej živice
Molnár, Tomáš -- Adamíková, Jana -- Antošová, Monika -- Polakovič, Milan
Separation of recombinant human erythropoietin from a cultivation broth concentrate using a multimodal chromatographic resin. ESBES 2018, 12th European Symposium on Biochemical engineering sciences, 9-12 September 2018, Lisbon, p. 181.
articles in magazines2018Details
Separation of carboxylic acids from their aqueous solutions using extraction by liquids
Šulanová, Michaela -- Steltenpohl, Pavol
Separácia karboxylových kyselín z ich vodných roztokov extrakciou. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Silné stránky, slabé stránky, príležitosti a hrozby pri počítačovej identifikácii rizík
Janošovský, Ján -- Danko, Matej -- Labovský, Juraj -- Jelemenský, Ľudovít
Strengths, weakness, opportunities and threats in computer-aided hazard identification. In BLAHUŠIAK, M. -- MIHAĽ, M. Proceedings of the 45th International Conference of the Slovak Society of Chemical Engineering, Tatranské Matliare, Slovakia 21.-25.5.2018. 1st ed. Bratislava: Slovak Society of Chemical Engineering, 2018, p. 141. ISBN 978-80-89597-89-5.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Simulácia dvojstupňovej pyrolýzy/splyňovania tuhého odpadu na báze uhlíka v Aspen Plus
Haydary, Juma
Aspen Simulation of Two-Stage Pyrolysis/Gasification of Carbon Based Solid Waste. In Chemical Engineering Transactions. 2018, p. 1033--1038.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Skúsenosti s integráciou nového zdroja pary do parnej siete v rafinérii
Variny, Miroslav -- Illés, Peter -- Hanus, Kristián -- Šupa, Ivan -- Mierka, Otto
Experiences with new steam source integration into a refinery´s steam network. In Proceedings of the 6th International Conference on Chemical Technology, 16.-18.4.2018, Mikulov, Czech Republic. Česko: Czech Society of Industrial Chemistry, 2018, p. 112--116. ISBN 978-80-86238-77.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Sledovanie šírenia chýb v CSTR pri HAZOP štúdii
Danko, Matej -- Janošovský, Ján -- Labovský, Juraj -- Jelemenský, Ľudovít
Fault propagation behavior study of CSTR in HAZOP. Chemical Papers, 72. p. 515--526.
articles in magazines2018Details
Sledovanie vplyvu typu a koncentrácie soli na adsorpciu modelových proteínov na multimodálny adsorbent Capto MMC
Marková, Eva -- Adamíková, Jana
Sledovanie vplyvu typu a koncentrácie soli na adsorpciu modelových proteínov na multimodálny adsorbent Capto MMC. In BAKOŠOVÁ, M. -- HORŇÁČEK, M. -- ORAVEC, J. 20. celoslovenská študentská vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou Chémia a technológie pre život, 7.11.2018, Bratislava. 1st ed. Bratislava: FCHPT STU v Bratislave, 2018, p. 241--242. ISBN 978-80-89597-99-4.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Sorption processes - a way for romoval of micropolutatnts from wastewater?
Párkánszká, Kristína -- Bodík, Igor
Sorpčné procesy – cesta pre odstraňovanie mikropolutantov z odpadových vôd?. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Splyňovanie čierneho lúhu ako efektívna kogeneračná technológia - modelová štúdia
Variny, Miroslav -- Hruška, Michal -- Mierka, Otto
Black liquor gasification as means of efficient cogeneration technology - A model study. Waste Forum [elektronický zdroj], p. 174--182.
articles in magazines2018Details
Splyňovanie palivových zvyškov v pyrolízno/splyňovacej jednotke s využitím katalyzátora založeného na ílových mineráloch
Šuhaj, Patrik -- Haydary, Juma -- Husár, Jakub -- Steltenpohl, Pavol -- Šupa, Ivan
Refuse-derived fuel gasification in a pyrolysis/gasification unit with catalyst based on clay minerals. In 2nd International Conference on Bioresource Technology for Bioenergy, Bioproducts & Environmental Sustainability (BIORESTEC), 16.-19.9.2018, Meliá Sitges, Spain. 1st ed. Elsevier, 2018.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Správanie sa ilegálnych drog v prostredí kanalizácie
Hanuljaková, Hana -- Gajdošík, Vladimír -- Brandeburová, Paula -- Mackuľak, Tomáš
Správanie sa ilegálnych drog v prostredí kanalizácie. In BAKOŠOVÁ, M. -- HORŇÁČEK, M. -- ORAVEC, J. 20. celoslovenská študentská vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou Chémia a technológie pre život, 7.11.2018, Bratislava. 1st ed. Bratislava: FCHPT STU v Bratislave, 2018, p. 379--380. ISBN 978-80-89597-99-4.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Stabilized sludge – a source of coliform bacteria producing extended-spectrum b-lactamases (ESBL)
Lépesová, Kristína -- Mackuľak, Tomáš -- Olejníková, Petra -- Bírošová, Lucia
Stabilizovaný kal – zdroj koliformných baktérií produkujúcich širokospektrálne b-laktamázy (ESBL). In 6. ročník vedeckého kongresu Zoonózy, alimentárne nákazy a nákazy z vody a XXIII. Červenkove dni preventívnej medicíny, 15.-17.10.2018, Banská Bystrica: Zborník príspevkov. 1st ed. Bratislava: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, 2018, ISBN 978-80-89738-13-7.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Stanovenie teplotného profilu v priemyselnom chemickom reaktore
Bartoš, Matej -- Janošovský, Ján -- Labovský, Juraj
Temperature Profile Determination in an Industrial Chemical Reactor. In Študentská vedecká konferencia PriF UK 2018. Bratislava: Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, 2018, p. 771--776. ISBN 978-80-223-4517-0.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Start-up of the high efficient nitritation reactor
Vlčková, Stanislava -- Drtil, Miloslav
Start-up of the high efficient nitritation reactor. In HORNÍK, M. Zborník prác Aplikované prírodné vedy 2018. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2018, p. 213--217. ISBN 978-80-8105-925-4.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Stripovanie prchavých organických látok v biologickom stupni čistiarnie odpadových vôd Slovnaft a.s. Bratislava
Šido, Juraj -- Bodík, Igor
Stripping of Volatile Organic Compounds in Biological Part of Wastewater Treatment Plant of Slovnaft Bratislava. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Study of possibilities of reduction of sulphide inhibition in anaerobic treatment of wastewater with a high sulfur content
Gróf, Nikolas -- Barbušová, Jana -- Hutňan, Miroslav
Štúdium možností znižovania sulfidovej inhibície pri anaeróbnom spracovaní odpadových vôd s vysokým obsahom síry. In BODÍK, I. -- IVANOVÁ, L. -- HUTŇAN, M. Zborník posterov 10. bienálnej konferencie s medzinárodnou účasťou Odpadové vody 2018. 1st ed. Bratislava: Asociácia čistiarenskych expertov Slovenskej republiky, 2018, p. 32--37. ISBN 978-80-973196-0-1.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
System for visual evaluation of Lemna minor growth inhibition in ecotoxicity tests
Haffner, Oto -- Kučera, Erik -- Urminská, Barbora
Systém na vizuálne hodnotenie inhibície rastu Lemna minor pri testoch ekotoxicity: Úžitkový vzor č. 8230, Dátum o zápise ÚV : 1.10.2018, Vestník ÚPV SR č. 10/2018. Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2018. 5 p.
monographs, textbooks, manuals, norms, patents, research reports, other non-periodical publications2018Details
Štúdia možnej separácie kyseliny fenyloctovej z fermentačného média pomocou elektrodialýzy
Fehér, Jakub -- Červeňanský, Ivan -- Markoš, Jozef
Study of possible separation of phenylacetic acid from fermentation broth by electrodialysis. In BLAHUŠIAK, M. -- MIHAĽ, M. Proceedings of the 45th International Conference of the Slovak Society of Chemical Engineering, Tatranské Matliare, Slovakia 21.-25.5.2018. 1st ed. Bratislava: Slovak Society of Chemical Engineering, 2018, p. 112--113. ISBN 978-80-89597-89-5.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Štúdia väzbových miest v biomase kmeňov divokých typov kmeňov Aspergillus niger pomocou FTIR spektroskopie
Gaplovská, Katarína -- Šimonovičová, Alexandra -- Halko, Radoslav -- Okenicová, Lenka -- Žemberyová, Mária -- Čerňanský, Slavomír -- Brandeburová, Paula -- Mackuľak, Tomáš
Study of the binding sites in the biomass of Aspergillus niger wild-type strains by FTIR spectroscopy. Chemical Papers, 72. p. 2283--2288.
articles in magazines2018Details
Štúdia zvýšenia prevádzkovej stability rozsiahlej parnej siete
Variny, Miroslav -- Hanus, Kristián -- Illés, Peter
A study on extensive steam network stability enhancement. In Recenzovaný sborník příspěvků mezinárodní vědecké konference MMK 2018: Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky, 17.-21.12.2018. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2018, p. 999--1007. ISBN 978-80-87952-27-6.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Štúdium enzymatickej glykozylácie aromatického alkoholu
Antošová, Monika -- Polakovič, Milan
Study of enzymatic glycosylation of an aromatic alcohol. In BLAHUŠIAK, M. -- MIHAĽ, M. Proceedings of the 45th International Conference of the Slovak Society of Chemical Engineering, Tatranské Matliare, Slovakia 21.-25.5.2018. 1st ed. Bratislava: Slovak Society of Chemical Engineering, 2018, p. 61. ISBN 978-80-89597-89-5.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Štúdium možnej separácie kyseliny fenyloctovej z fermentačného média pomocou konvenčnej elektrodialýzy
Fehér, J. -- Červeňanský, Ivan -- Markoš, Jozef
Studium možné separace kyseliny fenyloctové z fermentačního média pomocí konvenční elektrodialýzy. Chemagazín :, 28. p. 18--20.
articles in magazines2018Details
Štúdium možnosti zlepšenia odvodňovacích vlastností aeróbne stabilizovaného kalu
Gróf, Nikolas -- Daniš, Tomáš -- Barbušová, Jana -- Hutňan, Miroslav
Štúdium možnosti zlepšenia odvodňovacích vlastností aeróbne stabilizovaného kalu. In DOHÁNYOS, M. Sborník přednášek a posterů z 28. Konference Kaly a odpady 2018, 20.-21. června 2018, Brno. Brno: Tribun EU, 2018, p. 197--200. ISBN 978-80-263-1408-0.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Termochemické recyklovanie tuhého organického odpadu
Haydary, Juma
Thermochemical recycling of organic solid waste. In Fourth International Conference on Reuse and Recycling of Materials (ICRM 2018), 9-11 March 2018, Kottayam, Kerala, India. Kottayam, Kerala: IIUCNN, 2018, ISBN 978-93-5300-475-0.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
The anaerobic digestion of the maize waste pretreated with the cost-effective methods
Barbušová, Jana -- Gróf, Nikolas -- Hutňan, Miroslav
Anaeróbne spracovanie kukuričného odpadu predupraveného ekonomicky nenáročnými metódami. In BODÍK, I. -- IVANOVÁ, L. -- HUTŇAN, M. Zborník posterov 10. bienálnej konferencie s medzinárodnou účasťou Odpadové vody 2018. 1st ed. Bratislava: Asociácia čistiarenskych expertov Slovenskej republiky, 2018, p. 4--7. ISBN 978-80-973196-0-1.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
The effect of Cd(II) complexes with nicotinamide (NA) on microalgae growth, production of chlorophylls, oxygen evolution and Cd adsorption
Fargašová, Agáta -- Filová, Alexandra -- Ondrejkovičová, Iveta -- Mackuľak, Tomáš
The effect of Cd(II) complexes with nicotinamide (NA) on microalgae growth, production of chlorophylls, oxygen evolution and Cd adsorption. Chemical Papers, 72. p. 2273--2281.
articles in magazines2018Details
The effect of ozonation on biodegradability of veterinary antibiotics during the wastewater treatment process
Vrabeľ, Martin -- Vehar, Anja -- Antončič, Teja -- Derco, Ján -- Gotvajn, Žgajnar Andreja -- Kassai, Angelika
Vplyv ozonizácie na biodegradovateľnosť veterinárnych antibiotík pri procese biologického čistenia odpadovej vody. In BODÍK, I. -- IVANOVÁ, L. -- HUTŇAN, M. Zborník prednášok 10. bienálnej konferencie s medzinárodnou účasťou Odpadové vody 2018. 1st ed. Bratislava: Asociácia čistiarenských expertov Slovenskej republiky, 2018, p. 252--257. ISBN 978-80-973196-0-1.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
The effect of undissociated forms of nitrogen for high efficiency nitritation
Kecskésová, Stanislava -- Kožárová, Bibiána -- Drtil, Miloslav
Vplyv nedisociovaných foriem dusíka na nábeh vysokoúčinnej nitritácie. In BODÍK, I. -- IVANOVÁ, L. -- HUTŇAN, M. Zborník prednášok 10. bienálnej konferencie s medzinárodnou účasťou Odpadové vody 2018. 1st ed. Bratislava: Asociácia čistiarenských expertov Slovenskej republiky, 2018, p. 43--48. ISBN 978-80-973196-0-1.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
The occrurence of pharmaceuticals and drugs in surface water of Slovakia
Mackuľak, Tomáš -- Czölderová, Marianna -- Grabic, Roman -- Bodík, Igor -- Vojs Staňová, Andrea -- Žabka, Dušan -- Horáková, Ivana
Výskyt liečiv a drog v povrchových vodách Slovenska. In SMOLINSKÁ, M. -- MELNÍK, M. Zborník príspevkov 38. medzinárodného vedeckého sympózia "Priemyselná toxikológia 2018", 13.-15.6.2018, Svit. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2018, p. 91--105. ISBN 978-80-227-4806-3.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
The Occurrence of Drugs and Hormones in Wastewater of Slovakia and their Efficient Removal by Means of Oxidation Processes
Horáková, Ivana -- Mackuľak, Tomáš
Výskyt liečiv a hormónov v odpadových vodách Slovenska a ich účinné odstránenie pomocou oxidačných procesov. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
The Occurrence of Selected Micropolutans in the Torysa River and the Definition of Their Dominant Sources
Kožárová, Bibiána -- Mackuľak, Tomáš
Výskyt vybraných mikropolutantov v rieke Torysa a definovanie ich dominantných zdrojov. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Účinnosť sorpcie a biodegradácie v procese čistenia odpadových vôd
Varjúová, Dóra -- Bodík, Igor
Účinnosť sorpcie a biodegradácie v procese čistenia odpadových vôd. In BAKOŠOVÁ, M. -- HORŇÁČEK, M. -- ORAVEC, J. 20. celoslovenská študentská vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou Chémia a technológie pre život, 7.11.2018, Bratislava. 1st ed. Bratislava: FCHPT STU v Bratislave, 2018, p. 161--162. ISBN 978-80-89597-99-4.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Use of Commercial Enzyme Preparations for the Preparation of Fructosides
Hollá, Veronika -- Antošová, Monika
Možnosti využitia komerčných enzýmových prípravkov na prípravu fruktozidov. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Úzke miesta implementácie počítačom riadenej HAZOP štúdie v chemickom priemysle
Janošovský, Ján -- Danko, Matej -- Jelemenský, Ľudovít -- Labovský, Juraj
Computer Aided HAZOP Study Implementation Bottlenecks in Chemical Industry. Chemical Engineering Transactions, 67. p. 229--234.
articles in magazines2018Details
Vizualizácia teplotného profilu priemyselného reaktora
Bartoš, Matej -- Janošovský, Ján -- Labovský, Juraj
Temperature profile visualisation in an industrial reactor. In BLAHUŠIAK, M. -- MIHAĽ, M. Proceedings of the 45th International Conference of the Slovak Society of Chemical Engineering, Tatranské Matliare, Slovakia 21.-25.5.2018. 1st ed. Bratislava: Slovak Society of Chemical Engineering, 2018, p. 142. ISBN 978-80-89597-89-5.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Vnútorná štruktúra chromatografickej membrány analyzovaná pomocou mikroskopických techník
Gramblička, Michal -- Kurák, Tomáš -- Polakovič, Milan
Internal structure of chromatographic membranes analyzed by microscopic techniques. In ISPPP 2018, 38th International Symposium on the Separation of Proteins, Peptides and Polynucleotides, Berlin, 4.-7.11.2018. 1st ed. Rakúsko: acib GmbH (Austrian Centre of Industrial Biotechnology), 2018, p. 73.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Vplyv chromatografických podmienok na adsorpciu hovädzieho sérového albumínu a lososieho DNA na soliodolný membránový adsorbent
Kurák, Tomáš -- Polakovič, Milan
Influence of chromatographic conditions for the adsorption of bovine serum albumin and salmon DNA on salt tolerant membrane adsorbent. ESBES 2018, 12th European Symposium on Biochemical engineering sciences, 9-12 September 2018, Lisbon, p. 141.
articles in magazines2018Details
Vplyv multivalentných a polyvalentných solí na viazanie DNA a BSA na soliodolnú membránu
Kurák, Tomáš -- Kováčová, Zuzana -- Polakovič, Milan
Effect of multivalent and polyvalent salts on DNA and BSA binding on salt tolerant membrane. In BLAHUŠIAK, M. -- MIHAĽ, M. Proceedings of the 45th International Conference of the Slovak Society of Chemical Engineering, Tatranské Matliare, Slovakia 21.-25.5.2018. 1st ed. Bratislava: Slovak Society of Chemical Engineering, 2018, p. 8. ISBN 978-80-89597-89-5.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Vplyv ozonizácie na odstraňovanie veterinárnych antibiotík v biologických čistiarňach odpadových vôd
Antončič, Teja -- Vehar, Anja -- Derco, Ján -- Gotvajn, Žgajnar Andreja
The impact of ozonation on treatability of veterinary antibiotic in biological wastewater treatment plant. In Zbornik znanstvenih radova XXII. Međunarodna Tehnologijada, Trogir, 7. – 13. svibnja 2018. Zagreb: Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, 2018, p. 10.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Vplyv pH a koncentrácie soli na adsorpciu proteínov na Eshmuno HCX
Marková, Eva -- Adamíková, Jana -- Molnár, Tomáš -- Antošová, Monika -- Polakovič, Milan
pH and salt concentration influence on the adsorption of proteins on Eshmuno HCX. In BLAHUŠIAK, M. -- MIHAĽ, M. Proceedings of the 45th International Conference of the Slovak Society of Chemical Engineering, Tatranské Matliare, Slovakia 21.-25.5.2018. 1st ed. Bratislava: Slovak Society of Chemical Engineering, 2018, p. 71--75. ISBN 978-80-89597-89-5.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Vplyv pH a koncentrácie soli na adsorpciu proteínov na Eshmuno HCX
Marková, Eva -- Adamíková, Jana -- Molnár, Tomáš -- Antošová, Monika -- Polakovič, Milan
pH and salt concentration influence on the adsorption of proteins on Eshmuno HCX. In Proceedings of the 6th International Conference on Chemical Technology, 16.-18.4.2018, Mikulov, Czech Republic. Česko: Czech Society of Industrial Chemistry, 2018, p. 393--397. ISBN 978-80-86238-77.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Vplyv podmienok splyňovania na katalytický rozklad dechtu v duálnom pyrolízno-splyňovacom reaktore
Husár, Jakub -- Šuhaj, Patrik -- Haydary, Juma -- Gazdová, Katarína
The influence of gasifier conditions on catalytic decomposition of tar in dual pyrolysis-gasification reactor. In 2nd International Conference on Bioresource Technology for Bioenergy, Bioproducts & Environmental Sustainability (BIORESTEC), 16.-19.9.2018, Meliá Sitges, Spain. 1st ed. Elsevier, 2018.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Vplyv procesných podmienok na separáciu rekombinantného ľudského erytropoetínu pomocou multimodálnej chromatografie
Molnár, Tomáš -- Adamíková, Jana -- Antošová, Monika -- Polakovič, Milan
Effect of process conditions on recombinant human erythropoietin separation by multimodal chromatography. In ISPPP 2018, 38th International Symposium on the Separation of Proteins, Peptides and Polynucleotides, Berlin, 4.-7.11.2018. 1st ed. Rakúsko: acib GmbH (Austrian Centre of Industrial Biotechnology), 2018, p. 70.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Vplyv produktov oxidácie BTEX látok na biologickú rozložiteľnosť a toxicitu
Balážová, Gabriela -- Šimkovič, Karol -- Derco, Ján
Vplyv produktov oxidácie BTEX látok na biologickú rozložiteľnosť a toxicitu. In BAKOŠOVÁ, M. -- HORŇÁČEK, M. -- ORAVEC, J. 20. celoslovenská študentská vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou Chémia a technológie pre život, 7.11.2018, Bratislava. 1st ed. Bratislava: FCHPT STU v Bratislave, 2018, p. 377--378. ISBN 978-80-89597-99-4.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Vplyv reakčných podmienok na enzymatickú syntézu tyrozol β-D-fruktofuranozidázy
Hollá, Veronika -- Antošová, Monika -- Polakovič, Milan
Effect of reaction conditions on enzymatic synthesis of tyrosol β-D-fructofuranoside. In BLAHUŠIAK, M. -- MIHAĽ, M. Proceedings of the 45th International Conference of the Slovak Society of Chemical Engineering, Tatranské Matliare, Slovakia 21.-25.5.2018. 1st ed. Bratislava: Slovak Society of Chemical Engineering, 2018, p. 76. ISBN 978-80-89597-89-5.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Vybrané mikropolutanty a ich toxicita v podzemnej vode
Šimkovič, Karol -- Derco, Ján
Selected micropollutants and their toxicity in groundwater. In 17. konferencia mladých vodohospodárov, 8.11.2018, Bratislava: Zborník príspevkov elektronický zdroj. 1st ed. Bratislava: Slovenský hydrometeorologický ústav, 2018, ISBN 978-80-88907-98-5.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Vyhodnotenie dvoch technológií spracovania čierneho lúhu z energetického i environmentálneho hľadiska
Variny, Miroslav -- Hruška, Michal -- Mierka, Otto
Energetic and environmental evaluation of two black liquor processing technologies. In TVIP 2018. Praha: České ekologické manažérske centrum, 2018, ISBN 978-80-85990-12-6.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Vylepšenia systému riadenia teploty hydrokrakovacej jednotky
Janošovský, Ján -- Bartoš, Matej -- Labovský, Juraj
Improvements in temperature control system of residual hydrocracker unit. In 6th International Conference on Chemical technology, ICCT 2018, 16.4.-18.4.2018 Mikulov, Czech Republic. Prague: Czech Society of Industrial Chemistry, 2018, ISBN 978-80-86238-83-8.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Vylepšenia systému riadenia teploty hydrokrakovacej jednotky
Janošovský, Ján -- Bartoš, Matej -- Labovský, Juraj
Improvements in temperature control system of residual hydrocracker unit. In Proceedings of the 6th International Conference on Chemical Technology, 16.-18.4.2018, Mikulov, Czech Republic. Česko: Czech Society of Industrial Chemistry, 2018, p. 330--335. ISBN 978-80-86238-77.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Výskyt arzénu v pitných vodách a metódy jeho odstraňovania
Zakhar, Ronald -- Derco, Ján -- Čacho, František
Výskyt arzénu v pitných vodách a metódy jeho odstraňovania. Vodní hospodářství, 68. p. 1--3.
articles in magazines2018Details
Vysokoteplotné nekatalyzované superkritické splyňovanie vody: Experimentálne a matematické modelovanie
Štefanko, Dominik -- Jelemenský, Ľudovít
High temperature non-catalyzed supercritical water gasification: Experimental and mathematical modeling. In BLAHUŠIAK, M. -- MIHAĽ, M. Proceedings of the 45th International Conference of the Slovak Society of Chemical Engineering, Tatranské Matliare, Slovakia 21.-25.5.2018. 1st ed. Bratislava: Slovak Society of Chemical Engineering, 2018, p. 145. ISBN 978-80-89597-89-5.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Využitie adsorpcie na odstraňovanie arzénu z pitných vôd
Dudková, Andrea -- Derco, Ján -- Zakhar, Ronald
Využitie adsorpcie na odstraňovanie arzénu z pitných vôd. In BAKOŠOVÁ, M. -- HORŇÁČEK, M. -- ORAVEC, J. 20. celoslovenská študentská vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou Chémia a technológie pre život, 7.11.2018, Bratislava. 1st ed. Bratislava: FCHPT STU v Bratislave, 2018, p. 175--176. ISBN 978-80-89597-99-4.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Využitie adsorpcie pri odstraňovaní liečiv z odpadových vôd
Hencelová, Kristína -- Szabová, Petra -- Bodík, Igor
Využitie adsorpcie pri odstraňovaní liečiv z odpadových vôd. In HORNÍK, M. Zborník prác Aplikované prírodné vedy 2018. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2018, p. 21--24. ISBN 978-80-8105-925-4.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Využitie chemického zrážania a adsorpcie pri odstraňovaní arzénu z pitnej vody
Zakhar, Ronald -- Derco, Ján -- Čacho, František
Využitie chemického zrážania a adsorpcie pri odstraňovaní arzénu z pitnej vody. In DOLEŽALOVÁ, Š. -- PETRUĽÁK, M. -- MÜKSCHOVÁ, L. Mladá voda břehy mele 2018, sborník příspěvků 1. konference, 14. 06. 2018, Brno. Brno: Young Water Professionals Czech Republic, 2018, p. 29--36. ISBN 978-80-270-3802-2.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Využitie konceptu LOPA na podporu automatizovanej HAZOP študie na báze počítačovej simulácie
Danko, Matej -- Janošovský, Ján -- Labovský, Juraj -- Labovská, Zuzana -- Jelemenský, Ľudovít
Use of LOPA Concept to Support Automated Simulation-Based HAZOP Study. Chemical Engineering Transactions, 67. p. 283--288.
articles in magazines2018Details
Vývoj biokatalytického procesu na tvorbu tyrozol β-D-fruktofuranozidázy
Polakovič, Milan -- Hollá, Veronika -- Antošová, Monika
Development for a biocatalytic process of tyrosol β-D-fructofuranoside production. ESBES 2018, 12th European Symposium on Biochemical engineering sciences, 9-12 September 2018, Lisbon, p. 18.
articles in magazines2018Details
Vývoj chromatografického procesu na získanie 2-fenyletanolu zo zmesi po biotransformácii
Polakovič, Milan -- Šimko, Ivan -- Illeová, Viera -- Gramblička, Michal
Development of a chromatographic process for the recovery of 2-phenylethanol from a post-biotransformation mixture. In Bioflavour 2018, Biotechnology of Flavours, Fragrance and Functional Ingredients, 18.-21. September 2018, Frankfurt am Main, Germany,: Book of Abstracts. 1st ed. Frankfurt am Main: DECHEMA e.V., 2018, p. 147.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Vývoj softvérového nástroja na vizualizáciu teplotného profilu v chemickom reaktore
Bartoš, Matej -- Janošovský, Ján -- Labovský, Juraj
Vývoj softvérového nástroja na vizualizáciu teplotného profilu v chemickom reaktore. In BAKOŠOVÁ, M. -- HORŇÁČEK, M. -- ORAVEC, J. 20. celoslovenská študentská vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou Chémia a technológie pre život, 7.11.2018, Bratislava. 1st ed. Bratislava: FCHPT STU v Bratislave, 2018, p. 221--222. ISBN 978-80-89597-99-4.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Wastewater treatment from personal care products manufacturing
Szabová, Petra -- Bodík, Igor
Wastewater treatment from personal care products manufacturing. In HORNÍK, M. Zborník prác Aplikované prírodné vedy 2018. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2018, p. 201--204. ISBN 978-80-8105-925-4.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Zádrž Achopeplasma laidlawii pomocou serilných filtračných membrán: vplyv kultivačného média
Helling, Alexander -- König, Hannes -- Seiler, Felix -- Berkholz, Ralph -- Thom, Volkmar -- Polakovič, Milan
Retention of acholeplasma laidlawii by sterile filtration membranes: Effect of cultivation medium and filtration temperature. PDA Journal of Pharmaceutical Science and Technology, 72. p. 264--277.
articles in magazines2018Details
Základný výpočet biologického stupňa ČOV s odstraňovaním nutrientov – aktivácia so simultánnou nitrifikáciou a denitrifikáciou
Petrová, Alexandra -- Bienská, Zuzana -- Drtil, Miloslav
Základný výpočet biologického stupňa ČOV s odstraňovaním nutrientov – aktivácia so simultánnou nitrifikáciou a denitrifikáciou. In BAKOŠOVÁ, M. -- HORŇÁČEK, M. -- ORAVEC, J. 20. celoslovenská študentská vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou Chémia a technológie pre život, 7.11.2018, Bratislava. 1st ed. Bratislava: FCHPT STU v Bratislave, 2018, p. 173--174. ISBN 978-80-89597-99-4.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Zborník posterov 10. bienálnej konferencie s medzinárodnou účasťou Odpadové vody 2018
Bodík, Igor -- Ivanová, Lucia -- Hutňan, Miroslav
Zborník posterov 10. bienálnej konferencie s medzinárodnou účasťou Odpadové vody 2018. 1st. ed. Bratislava: Asociácia čistiarenskych expertov Slovenskej republiky, 2018. ISBN 978-80-973196-0-1.
conference proceedings2018Details
Zborník prednášok 10. bienálnej konferencie s medzinárodnou účasťou Odpadové vody 2018
Bodík, Igor -- Ivanová, Lucia -- Hutňan, Miroslav
Zborník prednášok 10. bienálnej konferencie s medzinárodnou účasťou Odpadové vody 2018. 1st. ed. Bratislava: Asociácia čistiarenských expertov Slovenskej republiky, 2018. ISBN 978-80-973196-0-1.
conference proceedings2018Details
Zefektívnenie monitoringu účinnosti priemyselného kotla na biomasu a kvality v ňom spaľovanej biomasy
Variny, Miroslav -- Mierka, Otto
Boiler performance and combusted biomass quality control improvement in an industrial biomass boiler. Waste Forum [elektronický zdroj], p. 346--358.
articles in magazines2018Details
Zhodnotenie borovicového ihličia tepelnou konverziou na tuhé, kvapalné a plynné palivá v skrutkovom reaktore
Mandal, Sandip -- Haydary, Juma -- Bhattacharya, T.K. -- Tanna, H.R. -- Husár, Jakub -- Ház, Aleš
Valorisation of pine needles by thermal conversion to solid, liquid and gaseous fuels in a screw reactor. In Fourth International Conference on Reuse and Recycling of Materials (ICRM 2018), 9-11 March 2018, Kottayam, Kerala, India. Kottayam, Kerala: IIUCNN, 2018, ISBN 978-93-5300-475-0.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Zophobas morio – possibility of use worms by biodegradation of polystyrene in the environment
Mackuľak, Tomáš -- Paškevič, Jakub -- Grenčíková, Anna -- Belišová, Noemi -- Bondarev, Dmitrij -- Kleinová, Angela -- Takáčová, Alžbeta -- Semerád, Milan
Zophobas morio – možnosť využitia červov pri biodegradácii polystyrénu v životnom prostredí. In SMOLINSKÁ, M. -- MELNÍK, M. Zborník príspevkov 38. medzinárodného vedeckého sympózia "Priemyselná toxikológia 2018", 13.-15.6.2018, Svit. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2018, p. 106--113. ISBN 978-80-227-4806-3.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
20 rokov činnosti Asociácie čistiarenských expertov
Bodík, Igor
20 rokov činnosti Asociácie čistiarenských expertov. In BODÍK, I. -- IVANOVÁ, L. -- HUTŇAN, M. Zborník prednášok 10. bienálnej konferencie s medzinárodnou účasťou Odpadové vody 2018. 1st ed. Bratislava: Asociácia čistiarenských expertov Slovenskej republiky, 2018, p. 7--10. ISBN 978-80-973196-0-1.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
3D printed polyvinyl alcohol ferrate(VI) capsules: Effective means for the removal of pharmaceuticals and illicit drugs from wastewater
Czölderová, Marianna -- Behúl, Miroslav -- Filip, Jan -- Zajíček, Petr -- Grabic, Roman -- Vojs Staňová, Andrea -- Gál, Miroslav -- Kerekeš, Kamil -- Híveš, Ján -- Ryba, Jozef -- Rybanská, Mária -- Brandeburová, Paula -- Mackuľak, Tomáš
3D printed polyvinyl alcohol ferrate(VI) capsules: Effective means for the removal of pharmaceuticals and illicit drugs from wastewater. In Chemical Engineering Journal. 2018, p. 269--275.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details